WRO-D- 0141-2017 - WRO/2343-2016 dzierżawa przeznaczenie wielofunkcyjne OT Wrocław woj. DOLNOŚLĄSKIE gmina Twardogóra obręb Drągów pow. 3,0600ha.

Jesteś tutaj » Informacje o ANR » DOLNOŚLĄSKIE » oleśnicki » Twardogóra » OT Wrocław woj. DOLNOŚLĄSKIE gmina Twardogóra obręb Drągów pow. 3,0600ha.

WRO-D- 0141-2017 - WRO/2343-2016 dzierżawa przeznaczenie wielofunkcyjne OT Wrocław woj. DOLNOŚLĄSKIE gmina Twardogóra obręb Drągów pow. 3,0600ha.

psycholog Wrocław

Data publikacji: 2017-02-20

Typ nieruchomości: przeznaczenie wielofunkcyjne

Sprzedaż/dzierżawa/inne: dzierżawa

Powierzchnia (ha): 3.0600

Oddział Terenowy: OT Wrocław

Data przetargu: 2017-03-21

Miejscowość/Obręb: Drągów

Wojewodztwo: DOLNOŚLĄSKIE

Powiat: oleśnicki

Gmina: Twardogóra

Opis:
Dzierżawa - mieszane - 3,0600ha. - 12,5000 q - 83 AM 1,81/5 AM 1,78 AM 1

Tytuł:
OT Wrocław woj. DOLNOŚLĄSKIE gmina Twardogóra obręb Drągów pow. 3,0600ha.

Numer oferty: WRO-D- 0141-2017 - WRO/2343-2016

ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU

SZGZ WE WROCŁAWIU

termin publikacji od 20.02.2017 r. do 21.03.2017 r.
WR.SGZ.WR.4243. 5023. 2017.BO.1 Wrocław dnia 07.02.2017
r.

Ogłoszenie numer WRO-D- 0141-2017/BO


Agencja Nieruchomości Rolnych OT Wrocław
działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi
Skarbu Państwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 roku poz. 1491), dalej jako „UoGNRSP”, ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku
o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 2052), dalej jako „UoKUR”, ustawy z 14 kwietnia
2016 roku o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw
(Dz. U. z 2016 roku poz. 585), podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza

I PRZETARG USTNY – OGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ
dla rolników indywidualnych, w rozumieniu przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego
zamierzających powiększyć gospodarstwo rodzinne, jeżeli mają oni miejsce zamieszkania w gminie,
w której położona jest nieruchomość wystawiana do przetargu lub w gminie graniczącej z tą gminą.

Wykaz informujący o zamiarze dzierżawy został podany do publicznej wiadomości w terminie od
25.10.2016 roku do 09.11.2016 roku w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Twardogóra, Dolnośląskiej
Izby Rolniczej we Wrocławiu
, OT ANR we Wrocławiu w sposób zwyczajowo przyjęty w Sołectwie wsi
Drągów
oraz w siedzibie SZGZ we Wrocławiu i na stronie internetowej www..


Przedmiotem dzierżawy jest:

1. Nieruchomość mieszana, niezabudowana położona w obrębie Drągów, gmina Twardogóra,
powiat oleśnicki, województwo dolnośląskie, dz. nr: 258/1, 262/3, 262/6 AM 1

Ogólna powierzchnia nieruchomości wynosi: 10,0501 ha (użytki rolne - 9,7501 ha) z czego:
·
grunty orne 7,4401 ha w klasach: RIVa – 2,60 ha, RV-2,64 ha, RVI-2,2001 ha;
·
trwałe użytki zielone 2,3100 ha w klasach: ŁIV-0,79 ha, PsIV-1,08 ha, PsV-0,36, PsVI-0,0800 ha;
·
nieużytki 0,0300 ha - N-0,3000 ha.
Powierzchnia nieruchomości w hektarach przeliczeniowych wynosi 5,7105.
Powyższe informacje podajemy na podstawie danych z ewidencji gruntów.

Dla nieruchomości są prowadzone przez V WKW Sądu Rejonowego w Oleśnicy Księgi Wieczyste nr:
WR1E/00002124/3, WR1E/00086459/2, WR1E/00029337/4

Na nieruchomości znajduje się DRZEWOSTAN. Bez zgody ANR zabroniona jest wycinka drzewostanu
.

Stan nieruchomości: dojazd do dz. nr 258/1 prowadzi drogą utwardzoną, do działki nr 262/3, 262/6 dojazd
drogą gruntową. Działka nr 258/1 na całej powierzchni porośnięta jest licznymi drzewami i krzewami w różnym
wieku. We wschodniej części działki znajduje się małe wyrobisko piasku wypełnione małą ilością odpadów
(gałęzie, tekstylia i inne). Działki nr 262/3 i 262/6 na całej powierzchni porośnięte chwastami. Przez
nieruchomość przebiegają dwie napowietrzne linie energetyczne. Na działkach nr 258/1 i 262/3 znajdują się
słupy energetyczne.

Dla dz. nr 258/1 i 262/3 zgodnie z umową nr WR.SGZ.MB.3272.2.255.2012, Agencja wyraziła dla Tauron
Dystrybucja S.A. zgodę na przebudowę linii napowietrznej SN 20 kV L-163, która obejmuje prawo posadowienia
urządzeń elektroenergetycznych oraz prawo całodobowego swobodnego dostępu właściciela urządzeń i osób
działających w jego imieniu, w tym dojazdu każdym sprzętem do tych urządzeń, w zakresie niezbędnym do
dokonywania czynności eksploatacyjnych, konserwacji, remontów, modernizacji, przebudowy, montażu,
rozbiórki oraz usuwania awarii.
54-616 WROCŁAW, UL. Kunickiego 2, TEL. 71 3563 919
Przyszły dzierżawca będzie zobowiązany do :
a) usunięcia na własny koszt i własnym staraniem zakrzaczeń i samosiewów drzew występujących na
terenach gruntów ornych i trwałych użytków zielonych w granicach dz. 258/1. Podjęcie działań w celu
dokonania wycinki drzew i zakrzaczeń wymaga uzyskania zgody ANR.
b) do udostępnienia dz. nr 258/1 i 262/3 w celu całodobowego swobodnego dostępu TD S.A. i osób działających
w jego imieniu, w tym dojazdu każdym sprzętem do urządzeń, w zakresie niezbędnym do dokonywania czynności
eksploatacyjnych, konserwacji, remontów, modernizacji, przebudowy, odbudowy, montażu, rozbiórki oraz usuwania
awarii. Ponadto zobowiązany jest do powstrzymania od umieszczania nasadzeń i budowli trwale uniemożliwiających
dostęp oraz zagrażających funkcjonowaniu urządzeń elektroenergetycznych. Właściciel urządzeń zobowiązany będzie
do wypłacenia na rzecz użytkującego nieruchomość odszkodowania za szkody powstałe w strukturze gleby,
w zasiewach, uprawach, zbiorach i innych składników związanych z wydzierżawioną przez Agencję nieruchomością
wynikłe w trakcie wykonywania robót .

Przyszłemu Dzierżawcy nie przysługuje prawo pozyskiwania surowców naturalnych z nieruchomości będącej
przedmiotem dzierżawy chyba, że są one konieczne do bieżącego utrzymania i ulepszenia części składowych
przedmiotu dzierżawy, co będzie wymagać wcześniejszej zgody ANR.

Dla przedmiotowych działek brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Twardogóra zatwierdzonym
uchwałą nr LII/373/98 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 18.06.1998r., zmienioną uchwałą nr XII/66/07
Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 26.10.2007r.
działka nr 258/1 posiada oznaczenie:
·
Kierunki kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej: MN – tereny zabudowy
mieszkaniowej o niskiej intensywności;
·
Zasoby środowiska przyrodniczego i jego ochrona: granica obszaru najwyższej ochrony (ONO)
zbiorników wód podziemnych nr 303 „Pradolina Barycz-Głogów E” i nr 322 „Zbiornik (QKM) Oleśnica”,
linia wododziału – granica zlewni Baryczy;
·
Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków: strefa „K” ochrony krajobrazu kulturowego, strefa „OW”
obserwacji archeologicznej, częściowo: strefa „B” ochrony konserwatorskiej;
·
Kierunki kształtowania systemów infrastruktury technicznej przy: drogi gminne.

działki nr 262/3, 262/6 posiadają oznaczenie:
·
Kierunki kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej: R – rolnicza przestrzeń produkcyjna
(w tym pola/łąki/pastwiska),
·
Zasoby środowiska przyrodniczego i jego ochrona: granica obszaru najwyższej ochrony (ONO)
zbiorników wód podziemnych nr 303 „Pradolina Barycz-Głogów E” i nr 322 „Zbiornik (QKM) Oleśnica”,
linia wododziału – granica zlewni Baryczy;
·
Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków: strefa „K” ochrony krajobrazu kulturowego, strefa „OW”
obserwacji archeologicznej;
·
Kierunki kształtowania systemów infrastruktury technicznej: Linia elektryczna najwyższego napięcia 400
KV wraz z granicami terenu, na którym obowiązują ograniczenia w jego użytkowaniu.

Zgodnie z pismem z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z dnia 21.09.2015r. na działce nr 262/2,
262/6
nie stwierdzono dotychczas obecności stanowisk archeologicznych. Jednakże w przypadku podjęcia
inwestycji związanych z pracami ziemnymi należy się liczyć z możliwością nowych stanowisk archeologicznych.
W związku z tym obowiązują następujące ustalenia wszelkie zamierzenia inwestycyjne na tym obszarze
związane z pracami ziemnymi poza rolniczym użytkowaniem) należy uzgodnić z Dolnośląskim Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków co do konieczności ich prowadzenia pod nadzorem archeologicznym i za pozwoleniem
wojewódzkiego konserwatora zabytków. Nadzór archeologiczny i ratownicze badani archeologiczne prowadzone
są przez uprawnionego archeologa. Pozwolenie konserwatorskie należy uzyskać przed wydaniem pozwolenia na
budowę i dla robót niewymagających pozwolenia na budowę – przed realizacją inwestycji , tj. przed uzyskaniem
zaświadczenia potwierdzającego akceptację przyjęcia zgłoszenia wykonywania robót budowlanych.

Dzierżawca zobowiązany będzie do ponoszenia, oprócz czynszu dzierżawnego, wszelkich obciążeń publiczno-
prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających, zgodnie z obowiązującymi przepisami, właściciela
lub posiadacza nieruchomości, w tym podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego, opłat melioracyjnych
oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem

Wywoławcza wysokość rocznego czynszu dzierżawnego wynosi: 30,00 dt pszenicy;
Minimalne postąpienie: 1,00 dt pszenicy
Wadium: 360,00 zł


54-616 WROCŁAW, UL. Kunickiego 2, TEL. 71 3563 919
Strona 2 z 9

Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy do d
nia 13.11.2026 roku, z możliwością przedłużenia2. Nieruchomość nierolna, niezabudowana położona w obrębie Drągów, gmina Twardogóra, powiat
oleśnicki, województwo dolnośląskie, dz. nr: 78, 81/5, 83 AM 1

Ogólna powierzchnia nieruchomości wynosi: 3,06 ha (użytki rolne - 3,06 ha) z czego:
·
grunty orne 1,48 ha w klasach:RIIIb-0,19 ha, RIVa – 0,38 ha, RIVb-0,02 ha, RV-0,82 ha, RVI-0,07 ha;
·
trwałe użytki zielone 1,58 ha w klasach: ŁIV-0,81 ha, PsIV-0,77 ha,
Powierzchnia nieruchomości w hektarach przeliczeniowych wynosi 2,1765
Powyższe informacje podajemy na podstawie danych z ewidencji gruntów.
Dla nieruchomości jest prowadzona przez V WKW Sądu Rejonowego w Oleśnicy Księgi Wieczyste nr:
WR1E/00086459/2

Stan nieruchomości: dojazd do nieruchomości prowadzi drogą gruntową; dz. 78 i 83 porośnięte chwastami,
dz. 81/5 nie koszona łąka, częściowo porośnięta chwastami; w części północnej dz. 78 i 81/5 znajdują się
pojedyncze kępy krzewów.
Przyszły dzierżawca będzie zobowiązany do
usunięcia na własny koszt i własnym staraniem zakrzaczeń na
terenach gruntów ornych i trwałych użytków zielonych.

Dla przedmiotowych działek brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Twardogóra zatwierdzonym
uchwałą nr LII/373/98 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 18.06.1998r., zmienioną uchwałą nr XII/66/07
Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 26.10.2007r.
w/w działki posiadają oznaczenie:
·
Kierunki kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej: ME strefa ekstensywnej zabudowy
mieszkaniowej i rekreacyjnej, obszary wymagające zmiany gruntów rolnych na cele nierolnicze,
·
Zasoby środowiska przyrodniczego i jego ochrona: granica obszaru najwyższej ochrony (ONO)
zbiorników wód podziemnych nr 303 „Pradolina Barycz-Głogów E” i nr 322 „Zbiornik (QKM) Oleśnica”,
linia wododziału – granica zlewni Baryczy;
·
Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków: strefa „OW” obserwacji archeologicznej, częściowo-
strefa „K” ochrony krajobrazu kulturowego,
Dodatkowo na dz. nr 81/5 i 83 - częściowo – stanowiska archeologiczne o określonej powierzchni.
Dz. nr 81/5 jest działką częściowo zdrenowaną, dz. nr 83 graniczy z rowem R-W i jest działką częściowo
zdrenowaną.

Zgodnie z pismem z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z dnia 18.06.2015r. na dz. nr 83 zlokalizowane
jest stanowisko archeologiczne nr 7/19/73-33AZP (ślad osadniczy – pradzieje, ślad osadniczy – późne
średniowiecze) ujęte w wykazie zabytków i podlegające ochronie wedle ustawy z dn. 23.07.2003r. o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003r. nr 162, poz. 1568, ze zm.). teren działki stanowi obszar
intensywnego osadnictwa pradziejowego, średniowiecznego i nowożytnego. Ziemne roboty budowlane związane
z realizacją inwestycji ingerujących w obecny poziom użytkowy bezwzględnie muszą być prowadzone po
uzgodnieniu z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i uzyskaniu przez Inwestora pozwolenia
Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prace archeologiczne. Przed uzyskaniem pozwolenia
na budowę (a dla robót nie wymagających pozwolenia na budowę – przez realizacja inwestycji, tj. przed
uzyskaniem zaświadczenia potwierdzającego akceptację przyjęcia zgłoszenia wykonywania robót budowlanych)
należy uzyskać pozwolenie DWKZ na przeprowadzenie ziemnych robót budowlanych na terenie zabytkowym w
trybie prac konserwatorskich, które polegają na przeprowadzeniu ratowniczych badań archeologicznych metodą
wykopaliskową (wyprzedzających inwestycję w obrębie stanowiska) przez uprawnionego archeologa na koszt
Inwestora. Dla pozostałych działek , ze względu na położenie na terenie intensywnego osadnictwa
pradziejowego, średniowiecznego i nowożytnego, w sąsiedztwie znanych stanowisk archeologicznych
obowiązują następujące ustalenia: wszelkie zamierzenia inwestycyjne na tym obszarze związane z pracami
ziemnymi poza rolniczym użytkowaniem) należy uzgodnić z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem
Zabytków co do konieczności ich prowadzenia pod nadzorem archeologicznym i za pozwoleniem wojewódzkiego
konserwatora zabytków. Nadzór archeologiczny i ratownicze badani archeologiczne prowadzone są przez
uprawnionego archeologa. Pozwolenie konserwatorskie należy uzyskać przed wydaniem pozwolenia na budowę
i dla robót niewymagających pozwolenia na budowę – przed realizacją inwestycji, tj. przed uzyskaniem
zaświadczenia potwierdzającego akceptację przyjęcia zgłoszenia wykonywania robót budowlanych.

Dzierżawca zobowiązany będzie do ponoszenia, oprócz czynszu dzierżawnego, wszelkich obciążeń publiczno-
prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających, zgodnie z obowiązującymi przepisami, właściciela

54-616 WROCŁAW, UL. Kunickiego 2, TEL. 71 3563 919
Strona 3 z 9

lub posiadacza nieruchomości, w tym podatku od nieru
chomości, podatku rolnego i leśnego, opłat melioracyjnych
oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem
Wywoławcza wysokość rocznego czynszu dzierżawnego
wynosi: 12,50 dt pszenicy.
Minimalne postąpienie: 1,00 dt pszenicy
Wadium: 150,00 zł

Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy do dnia 13.11.2026 roku, z możliwością przedłużenia

Przetarg odbędzie się w dniu 21.03.2017 roku w siedzibie Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania
Zasobem
we Wrocławiu ul. Kunickiego 2 o godz. 12:00.

Oględzin nieruchomości można dokonać w terminie od 20.02.2017 r. do 23.02.2017 r. w dni robocze
w godzinach od 900 do 1400 po wcześniejszym uzgodnieniu z Sekcją Zamiejscową Gospodarowania
Zasobem we Wrocławiu, tel. nr(71) 35-63-919

ZASTRZEŻENIA I OGRANICZENIA
I. Agencja zastrzega, że w przetargu na dzierżawę w/w nieruchomości mogą brać udział wyłącznie rolnicy
indywidualni, w rozumieniu przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego, tj. osoby fizyczne będące właścicielem,
użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna
powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadające kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat
zamieszkałe w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład
gospodarstwa rolnego i prowadzące przez ten okres osobiście to gospodarstwo, zamierzający powiększyć
gospodarstwo rodzinne, tj. gospodarstwo rolne prowadzone przez rolnika indywidualnego, w którym łączna
powierzchnia użytków rolnych jest nie większa niż 300 ha, jeżeli mają oni miejsce zamieszkania w gminie
Twardogóra, w której położona jest nieruchomość wystawiona do przetargu lub w gminie graniczącej
z tą gminą (art. 29 ust. 3b pkt. 1 UoGNRSP w związku z art. 5 i 6 UoKUR), w stosunku do których nie mają
zastosowania ograniczenia wynikające z art. 29 ust. 3ba i art. 29 ust. 3bc przepisów ustawy z dnia
19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa i spełnione zostaną
warunki punktu II
.

Wobec powyższego informujemy, że:
- zgodnie z art. 29 ust. 3ba UoGNRSP w przetargu nie może uczestniczyć podmiot, który:
1) kiedykolwiek nabył z Zasobu nieruchomości o powierzchni łącznej co najmniej 300 ha użytków rolnych, przy
czym do powierzchni tej wlicza się powierzchnię użytków rolnych, które zostały nabyte z Zasobu,
a następnie zbyte, chyba że zbycie nastąpiło na cele publiczne, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, lub
2) naruszył chociażby jedno z postanowień umowy określonych w art. 29a ust. 1 pkt 1 lub 2, lub 3 UoGNRSP,
tj. zobowiązanie nabywcy nieruchomości do:
1. nieprzenoszenia własności nieruchomości nabytej z Zasobu przez okres 15 lat od dnia nabycia
nieruchomości oraz do prowadzenia działalności rolniczej na niej w tym okresie, a w przypadku osób
fizycznych do osobistego prowadzenia tej działalności;
2. nieustanawiania w okresie, o którym mowa w pkt 1, hipoteki na nieruchomości nabytej z Zasobu
na rzecz innych podmiotów niż Agencja;
3. zapłaty kwoty w wysokości 40% ceny sprzedaży w przypadku:
a) niedotrzymania przez nabywcę nieruchomości któregokolwiek ze zobowiązań, o których mowa w pkt
1 i 2, albo
b) złożenia nieprawdziwego oświadczenia, o którym mowa w art. 29b ust. 1 UoGNRSP, tj. oświadczenia
o pochodzeniu środków finansowych na ten cel, oraz oświadczenia o niezawarciu umowy
przedwstępnej na zbycie tej nieruchomości,
3) w dniu opublikowania wykazu, o którym mowa w art. 28 UoGNRSP (tj w dniu 25.10.2016 roku), posiadał
udziały lub akcje w spółkach prawa handlowego będących właścicielami nieruchomości rolnych lub w spółce
zależnej lub dominującej w stosunku do takiej spółki, z wyjątkiem akcji dopuszczonych do obrotu na rynku
giełdowym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U.
z 2014 r. poz. 94, z późn. zm.),

- zgodnie z art. 29 ust. 3bc UoGNRSP w przetargu nie mogą brać udziału podmioty, które:
1) mają zaległości z tytułu zobowiązań finansowych wobec Agencji, Skarbu Państwa, jednostek samorządu
terytorialnego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
a w szczególności zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskały one przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie,
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, lub

54-616 WROCŁAW, UL. Kunickiego 2, TEL. 71 3563 919
Strona 4 z 9

2)

władają lub władały nieruchomościami Zasobu bez tytułu prawnego i mimo wezwania Agencji nieruchomości
tych nie opuściły.

- zgodnie z art. 29 ust. 3bb pkt. 1) UoGNRSP Agencja informuje, że w przetargach organizowanych dla
rolników indywidualnych, o których mowa w ust. 3b pkt 1, mogą uczestniczyć również osoby, które nie
spełniają jedynie wymogu dotyczącego 5-letniego okresu osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego,
określonego w przepisach o kształtowaniu ustroju rolnego, w przypadku gdy osoby te w dniu ogłoszenia wykazu
nieruchomości Zasobu przeznaczonych do dzierżawy mają nie więcej niż 40 lat (tj. osoby, które w dniu
podania wykazu do publicznej wiadomości nie ukończyły 41 lat)II. Warunkiem zakwalifikowania się do uczestnictwa w przetargu jest złożenie w siedzibie Sekcji
Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem we Wrocławiu, ul. Kunickiego 2, (w sekretariacie)

określonych poniżej dokumentów i oświadczeń (potwierdzających spełnienie warunków udziału),
w zabezpieczonej kopercie, z zaznaczonym nr. nieruchomości, której dotyczą składane dokumenty, zgodnie
z treścią niniejszego ogłoszenia. Dokumenty winny być składane w oryginale lub poświadczone za zgodność
z oryginałem, nie starsze niż niż 1 miesiąc (wzory oświadczeń dostępne są w godz. 830-1400 w we
Wrocławiu, ul. Kunickiego 2 tel. 71/35 63 919 (wew.767) a dodatkowo komplet oświadczeń przekazany został
do Urzędu Miasta i Gminy Twardogóra. Wzory oświadczeń dostępne są również na stronie internetowej Agencji
Nieruchomości Rolnych www.).

UWAGA: Rolnicy, którzy w odniesieniu do jednego ogłoszenia zamierzają ubiegać się o zakwalifikowanie
do uczestnictwa w przetargu na więcej niż jedną z nieruchomości opisanych w treści niniejszego ogłoszenia,
mogą złożyć jeden komplet dokumentów wymaganych do zakwalifikowania do przetargu - w zabezpieczonej
kopercie z zaznaczonymi numerami nieruchomości (działek), na które składane są n/w dokumenty.
W przypadku złożenia w zabezpieczonej kopercie z zaznaczonymi numerami nieruchomości kompletu
dokumentów do więcej niż jednego ogłoszenia przetargowego, Komisja w/w dokumenty przyporządkuje
do pierwszej wskazanej przez oferenta na kopercie nieruchomości. Dokumenty te nie będą rozpatrywane przy
pozostałych wskazanych nieruchomościach – dotyczących innych ogłoszeń przetargowych. Osoby, które w w/w
terminie i miejscu nie złożą dokumentów nie zostaną dopuszczone do uczestnictwa w przetargu.

W związku z powyższym nie później niż do dnia 07.03.2017 roku do godziny 14:00 należy złożyć
następujące dokumenty:
ü oświadczenie osoby fizycznej zamierzającej uczestniczyć w przetargu ograniczonym na dzierżawę
nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, składane na podstawie przepisów ustawy
z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst
jednolity Dz.U. 2016 roku poz. 1491) (WZÓR 1), w tym:
ü oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu, ograniczeniami w jego używaniu i w związku
z tym o rezygnacji z ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi za wady przedmiotu dzierżawy,
ü oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu oraz projektem umowy dzierżawy,
w kwestiach nie będących przedmiotem przetargu,
ü oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 roku poz. 2135 ze późniejszymi
zmianami) w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kwalifikacji oraz postępowania przetargowego,
ü oświadczenie dotyczące zobowiązań finansowych – zgodnie z art. 29 ust. 3bc pkt. 1 UoGNRSP,
ü oświadczenie dotyczące władania nieruchomościami Zasobu – zgodnie z art. 29 ust. 3bc pkt. 2
UoGNRSP,
ü oświadczenie dotyczące nabycia z Zasobu nieruchomości w skład której wchodziły użytki rolne – zgodnie
z art. 29 ust. 3ba pkt. 1 UoGNRSP,
ü oświadczenie o nienaruszeniu chociażby jednego z postanowień umowy sprzedaży określonych
w art. 29a ust. 1 pkt 1 lub 2, lub 3 UoGNRSP – zgodnie z art. 29 ust. 3ba pkt. 2 UoGNRSP,
ü oświadczenie dotyczące udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego – zgodnie z art. 29 ust. 3ba
pkt. 3 UoGNRSP,
ü oświadczenie o łącznej powierzchni użytków rolnych stanowiących własność, użytkowanych wieczyście,
będących w samoistnym posiadaniu, dzierżawionych przez rolnika indywidualnego (dotyczy wszelkich
nieruchomości niezależnie od miejsca ich położenia i liczby gospodarstw) (WZÓR 2),
ü oświadczenie o osobistym (minimum 5 lat) prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz o łącznej powierzchni
użytków rolnych w danej gminie wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego, poświadczone przez wójta
(burmistrza, prezydenta miasta) (dotyczy gruntów, których osoba fizyczna jest właścicielem, użytkownikiem
wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą) (WZÓR 3) – UWAGA: jeżeli rolnik prowadzi
gospodarstwo rodzinne na terenie kilku gmin, należy dostarczyć oświadczenia o osobistym prowadzeniu
i łącznej powierzchni użytków rolnych gospodarstwa rolnego, poświadczone przez wójtów (burmistrzów,

54-616 WROCŁAW, UL. Kunickiego 2, TEL. 71 3563 919
Strona 5 z 9

prezydentów miasta) tych gmin lub osoby upow
ażnionej przez te podmioty o ile z pieczęci urzędowej
znajdującej się na takim dokumencie wynika, iż działają one z upoważnienia tych osób (art. 268 a Kpa),
ü kopię świadectwa (dyplomu) ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjalnej lub zawodowej lub średniej
lub wyższej, a w przypadku osoby, która osobiście prowadzi gospodarstwo rolne przez okres krótszy niż
5 lat
i w dniu ogłoszenia wykazu nieruchomości Zasobu przeznaczonych do dzierżawy miała nie więcej
niż 40 lat
oświadczenie o posiadaniu kwalifikacji rolniczych (WZÓR 4) wraz z kopiami dowodów
potwierdzających ich spełnienie,
ü zaświadczenie z odpowiedniego urzędu potwierdzające zamieszkanie (zawierające datę dokonania
zameldowania pod aktualnym adresem na pobyt stały).

UWAGA:
Agencja Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu informuje, że:
ü dowodem potwierdzającym osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego i powierzchnię użytków rolnych
wchodzących w skład gospodarstwa jest oświadczenie prowadzącego to gospodarstwo, poświadczone przez
wójta (burmistrza, prezydenta miasta).
ü dowodem potwierdzającym powierzchnię użytków rolnych, których rolnik indywidualny jako osoba fizyczna
jest właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą jest oświadczenie
prowadzącego to gospodarstwo. Przy ustalaniu powierzchni użytków rolnych, będących przedmiotem
współwłasności uwzględnia się powierzchnię nieruchomości rolnych odpowiadających udziałowi
we współwłasności takich nieruchomości, a w przypadku współwłasności łącznej uwzględnia się łączną
powierzchnię nieruchomości rolnych stanowiących przedmiot współwłasności. Przepis ten stosuje
się odpowiednio do ustalania powierzchni użytków rolnych będących przedmiotem współposiadania
samoistnego oraz współposiadania na podstawie użytkowania wieczystego lub na podstawie umowy
dzierżawy.
ü dowodem potwierdzającym zamieszkanie jest zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały (zawierające
datę zameldowania pod aktualnym adresem).
ü osoba fizyczna posiada kwalifikacje rolnicze, jeżeli uzyskała:
a) wykształcenie rolnicze zasadnicze zawodowe, średnie lub wyższe lub
b) tytuł kwalifikacyjny lub tytuł zawodowy, lub tytuł zawodowy mistrza w zawodzie przydatnym
do prowadzenia działalności rolniczej i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie, lub
c) wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie albo
wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i ukończone studia podyplomowe w zakresie związanym
z rolnictwem, albo wykształcenie średnie inne niż rolnicze i posiada co najmniej 3-letni staż pracy
w rolnictwie, lub
d) wykształcenie podstawowe, gimnazjalne lub zasadnicze zawodowe inne niż rolnicze i posiada
co najmniej 5-letni staż pracy w rolnictwie.
ü dowodem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji rolniczych jest przedłożenie odpowiedniego dowodu
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych
przez osoby wykonujące działalność rolniczą z dnia 17 stycznia 2012 roku (Dz. U. z 2012 poz. 109 z dnia
27.01.2012 roku) określającego:
1) kierunki studiów wyższych, których ukończenie uznaje się za posiadanie wykształcenia wyższego
rolniczego;
2) kwalifikacje do wykonywania zawodów, które uznaje się za wykształcenie średnie rolnicze lub
wykształcenie zasadnicze zawodowe rolnicze;
3) zagadnienia objęte zakresem studiów podyplomowych, ze względu na które uznaje się te studia za
studia podyplomowe, których zakres jest związany z rolnictwem;
4) tytuły kwalifikacyjne, tytuły zawodowe oraz tytuły zawodowe mistrza w zawodzie przydatnym
do prowadzenia działalności rolniczej;
5) rodzaje dowodów potwierdzających posiadanie kwalifikacji rolniczych, o których mowa w art. 6 ust. 2
pkt 2 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego,
ü dowodem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji rolniczych mogą być również odpowiednie dokumenty
wydane przez właściwe organy lub instytucje państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Konfederacji Szwajcarskiej.
ü w przypadku małżonków pomiędzy którymi istnieje wspólność majątkowa, dokumenty do zakwalifikowania
do uczestnictwa w przetargu mogą być złożone tylko przez jedną osobę.
UWAGA: Agencja zastrzega sobie prawo żądania dodatkowych wyjaśnień (celem przyspieszenia procedowania
zaleca się, aby do dokumentów opisanych powyżej dołączyć informację o kontaktowym numerze telefonu lub/ i
adresie e-mail).
UWAGA:
Oświadczenia muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem.
UWAGA:
Agencja informuje, iż prawdziwość złożonych oświadczeń jest przedmiotem szczegółowej weryfikacji.
W zależności od etapu, na którym dojdzie do ustalenia rozbieżności pomiędzy treścią złożonego oświadczenia a
stanem rzeczywistym, Agencja podejmie odpowiednie dla danego etapu czynności wykluczające z udziału w
prowadzonym postępowaniu (w szczególności Agencja może nie dopuścić kandydata do przetargu).
O złożeniu fałszywych oświadczeń/fałszywego oświadczenia Agencja może powiadomić organy ścigania.

54-616 WROCŁAW, UL. Kunickiego 2, TEL. 71 3563 919
Strona 6 z 9III. Po rozpatrzeniu złożonych dokumentów lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa
w przetargu, oraz lista osób, które nie złożyły w terminie wszystkich wymaganych w pkt II
dokumentów niezbędnych do zakwalifikowania do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona
w dniu 09.03.2017 roku od godz. 14:00 w siedzibie Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem
we Wrocławiu, ul. Kunickiego 2.

Jednocześnie informujemy, że osoby, które zostaną wymienione jako te, które nie złożyły
wszystkich wymaganych dokumentów, niezbędnych do zakwalifikowania do uczestnictwa – zgodnie
z podanymi na liście dokumentami - mają możliwość ich uzupełnienia. W tym celu najpóźniej do
dnia 14.03.2017 roku do godziny 14:00 złożą w siedzibie Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania
Zasobem we Wrocławiu, ul. Kunickiego 2, brakujące dokumenty
(w zabezpieczonej kopercie
z zaznaczonym nr nieruchomości, której dotyczą składane dokumenty oraz z adnotacją UZUPEŁNIENIE)
w celu ponownego sprawdzenia przez Komisję.

IV. Lista wszystkich osób ostatecznie zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie
wywieszona w dniu 16.03.2017 roku od godz. 14:00 w siedzibie Sekcji Zamiejscowej
Gospodarowania Zasobem we Wrocławiu, ul. Kunickiego 2.


Warunkiem uczestnictwa w przetargu po zakwalifikowaniu się jest:

Wpłacenie wadium, na konto Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu ul. Mińska 60,
54-610 Wrocław nr rachunku 85 1130 1033 0018 8159 8620 0003, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby
środki pieniężne znalazły się na koncie Agencji do dnia 20.03.2017 roku, z dokładnym określeniem w tytule
wpłaty obrębu oraz numeru geodezyjnego nieruchomości.

Dodatkowo przed przystąpieniem do przetargu przewodniczącemu komisji przetargowej należy
złożyć pisemne oświadczenia:
ü
że łączna powierzchnia użytków rolnych wchodzących w skład prowadzonego gospodarstwa wraz z
nieruchomością wydzierżawianą nie przekroczy 300 ha użytków rolnych oraz o przyjęciu do wiadomości, że
kandydat na dzierżawcę zobowiązany będzie w dniu podpisywania umowy dzierżawy (przed jej
podpisaniem) do ponownego złożenia oświadczenia, że łączna powierzchnia użytków rolnych wchodzących
w skład prowadzonego gospodarstwa wraz z nieruchomością wydzierżawianą nie przekroczy 300 ha
użytków rolnych,
ü
że dokumenty złożone na etapie kwalifikacji do uczestnictwa w przetargu ograniczonym i informacje w nich
zawarte nie uległy zmianie oraz spełnione są warunki, o których mowa w art. 5 i 6 ustawy z dnia
11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego wraz z zapewnieniem, że w przypadku zaistnienia
zmian zostanie złożony komplet dokumentów aktualizujących, w tym dokumentów potwierdzających status
jako rolnika indywidualnego w dniu podpisywania umowy dzierżawy (przed jej podpisaniem),
ü
że oświadczenia złożone na etapie kwalifikacji - WZÓR 1, w szczególności w części potwierdzającej, że
w stosunku do uczestnika nie mają zastosowania ograniczenia wynikające z art. 29 ust. 3ba i art. 29 ust.
3bc przepisów ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi
Skarbu Państwa, nie uległy zmianie i są aktualne na dzień przetargu,
ü
że zobowiązuje się przed podpisaniem umowy dzierżawy do okazania oryginału świadectwa ukończenia co
najmniej szkoły podstawowej w przypadku nie składania na etapie kwalifikacji do uczestnictwa dokumentu
potwierdzającego posiadanie kwalifikacji rolniczych (WZÓR 4), w przypadku prowadzenia gospodarstwa
przez okres dłuższy niż 5 lat i w przypadku, gdy w dniu ogłoszenia wykazu nieruchomości Zasobu
przeznaczonych do dzierżawy uczestnik miał więcej niż 40 lat.
ü
o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkach przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
ü
o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu, w tym z nieruchomością w terenie, oraz o przyjęciu do
wiadomości, że granice wydzierżawianej nieruchomości nie będą okazywane na koszt Agencji oraz
o rezygnacji z wszelkich roszczeń z tego wynikających,
ü
o zapoznaniu się z projektem umowy dzierżawy i przyjęciu jej bez zastrzeżeń.
ü
o zobowiązaniu się do usunięcia na własny koszt i własnym staraniem:
- zakrzaczeń i samosiewów drzew występujących na terenach gruntów ornych i trwałych użytków zielonych
w granicach dz. 258/1. po wcześniejszym uzyskaniu zgody ANR (dotyczy nieruchomości nr I),
- zakrzaczeń na terenach gruntów ornych i trwałych użytków zielonych(dotyczy nieruchomości nr II),/
ü
o zobowiązaniu się do udostępnienia dz. nr 258/1 i 262/3 w celu całodobowego swobodnego dostępu TD S.A.
i osób działających w jego imieniu, w tym dojazdu każdym sprzętem do urządzeń, w zakresie niezbędnym do dokonywania
czynności eksploatacyjnych, konserwacji, remontów, modernizacji, przebudowy, odbudowy, montażu, rozbiórki oraz
usuwania awarii. Ponadto zobowiązany jest do powstrzymania od umieszczania nasadzeń i budowli trwale
uniemożliwiających
dostęp
oraz
zagrażających
funkcjonowaniu
urządzeń
elektroenergetycznych
(dotyczy
nieruchomości nr I),

54-616 WROCŁAW, UL. Kunickiego 2, TEL. 71 3563 919
Strona 7 z 9Pozostałe warunki przetargu:
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, które zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa
w przetargu, jeżeli wpłacą organizatorowi przetargu wadium w terminie, miejscu i formie
wyznaczonej w niniejszym ogłoszeniu oraz spełnią inne określone w nim warunki.


Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do przedłożenia następujących dokumentów:
1. osoby fizyczne – dokumentu potwierdzającego tożsamość (dowód osobisty lub paszport);
2. pełnomocnicy – dokumentu potwierdzającego tożsamość i pełnomocnictwo do uczestnictwa w przetargu
i składania oświadczeń związanych z przetargiem na oznaczoną nieruchomość w formie pisemnej
z podpisem notarialnie poświadczonym.
Dowód wpłaty wadium należy okazać przewodniczącemu komisji przetargowej w dniu przetargu
przed jego rozpoczęciem.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia
majątku obrotowego i ruchomych środków trwałych podlegających wykupowi, które stanowią przynależności
nieruchomości będącej przedmiotem umowy dzierżawy, a w przypadku gdy nie ma takiego mienia - zwraca się
niezwłocznie po zawarciu umowy dzierżawy i złożeniu uzgodnionych zabezpieczeń płatności rat czynszu
dzierżawnego.
Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone po przetargu (przelewem na wskazane konto).

Wadium nie podlega zwrotowi:
1. jeżeli żaden z uczestników przetargu ustnego nie zgłosi postąpienia ponad wywoławczą wysokość czynszu;
2. uczestnikowi przetargu, który wygrał przetarg i uchylił się od zawarcia umowy.
Termin i miejsce zawarcia umowy dzierżawy zostaną ustalone z kandydatem na dzierżawcę po zakończeniu
przetargu.
Uchylenie się od zawarcia umowy stanowi w szczególności niestawienie się uczestnika, który przetarg
wygrał, w miejscu i terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu, w celu zawarcia umowy dzierżawy lub
nie złożenie w wymaganym terminie uznanych za wiarygodne zabezpieczeń rat czynszu dzierżawnego.
Agencja informuje, że kandydat na dzierżawcę wyłoniony w przetargu, będzie zobowiązany do złożenia
zabezpieczenia należności wynikających z umowy dzierżawy. Przedstawienie zaakceptowanych przez Agencję
zabezpieczeń stanowi warunek zawarcia umowy dzierżawy.

Jako zabezpieczenie przyjmowane będą w zakresie zabezpieczenia płatności czynszu dzierżawnego
do wyboru i ustalenia: hipoteka; gwarancja bankowa; poręczenie; weksel własny in blanco; poręczenie
wekslowe; przewłaszczenie na zabezpieczenie; zastaw rejestrowy; blokada środków pieniężnych na rachunku
bankowym; ustanowienie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bankowym; cesja praw z polisy
ubezpieczeniowej; kaucja; natomiast zabezpieczeniem należności z tytułu bezumownego władania
nieruchomością po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy dzierżawy jest weksel in blanco wraz
z deklaracją wekslową.
W przypadku gdy wartość wylicytowanego czynszu dzierżawnego osiągnie co najmniej 150,00 dt pszenicy
w stosunku rocznym), przyszły dzierżawca zobowiązany będzie w terminie 14 dni od zawarcia umowy do
złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji stosownie do art. 777 § 1 pkt.
4 i 5 k.p.c.
Zastrzega się prawo odmowy przyjęcia zabezpieczenia uznanego za mało wiarygodne.

Protokolarne przekazanie przedmiotu dzierżawy nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy

dzierżawy.

UWAGA
: zgodnie z art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu
nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa w umowie dzierżawy zostanie umieszczony zapis dotyczący
możliwości wypowiedzenia przez Agencję umowy dzierżawy w zakresie wyłączenia 30% powierzchni użytków
rolnych będących przedmiotem dzierżawy.

UWAGA: Nieruchomości wydzierżawiane są na podstawie danych z ewidencji geodezyjnej. W przypadku
ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem dzierżawcy Agencja Nieruchomości Rolnych
nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości.
Wskazania granic nieruchomości na gruncie przez geodetę Agencja Nieruchomości Rolnych może dokonać na
koszt dzierżawcy.

Agencja Nieruchomości Rolnych, jako organizator przetargu, zastrzega sobie prawo do:
§
odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn do momentu jego rozpoczęcia,

54-616 WROCŁAW, UL. Kunickiego 2, TEL. 71 3563 919
Strona 8 z 9

§


w razie stwierdzenia, iż czynności związane z przeprowadzeniem przetargu dokonane zostały
w sposób niezgodny z ustawą lub innymi przepisami, których naruszenie miało wpływ na wynik
przetargu, Prezes ANR zarządza powtórzenie czynności przetargowych albo unieważnia
przetarg,

§
odstąpienia od przeprowadzenia przetargu ze względu na uzasadnione wątpliwości co do osób
mających uczestniczyć w przetargu, jeżeli z wnioskiem takim wystąpi członek komisji
przetargowej wydelegowany przez podmioty uczestniczące w pracach Rady Społecznej.

Niniejsze ogłoszenie zostanie podane do publicznej wiadomości w terminie od 20.02.2017 r. do 21.03.2017 r.
roku w siedzibach Urzędu Miasta i Gminy Twardogóra, Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu, OT
ANR we Wrocławiu, SZGZ we Wrocławiu
w sposób zwyczajowo przyjęty w Sołectwie wsi Drągów, oraz
na stronie internetowej www..

Stosownie do treści art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 roku,
poz.1182) Agencja Nieruchomości Rolnych w Warszawie informuje osoby zainteresowane udziałem w przetargu, że:
1. administratorem danych osobowych osób uczestniczących w postępowaniu przetargowym jest Agencja Nieruchomości
Rolnych w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4, zwana dalej ANR,
2. dane osobowe osób uczestniczących w postępowaniu przetargowym przetwarzane będą w celu przeprowadzenia
przetargu na dzierżawę nieruchomości; mogą być udostępnione innym odbiorcom, jeżeli wynikać to będzie z przepisów
prawa,
3. uczestnik postępowania przetargowego posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
4. podanie ANR danych osobowych jest konieczne do przeprowadzenia postępowania przetargowego.

Z informacjami o nieruchomościach, warunkami przetargu, a także z postanowieniami projektu
umowy dzierżawy, które nie podlegają ustaleniu w trybie niniejszego przetargu,
można się zapoznać
w Siedzibie Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem we Wrocławiu, ul. Kunickiego 2 tel. /71/ 35-63-919
wew. 927 .Sporządziła: Barbara Olszewska

54-616 WROCŁAW, UL. Kunickiego 2, TEL. 71 3563 919
Strona 9 z 9

Podobne ogłoszenia

Filia Zielona Góra, woj. lubuskie, pow. nowosolski, gmina Kożuchów, obr.PODBRZEZIE DOLNE dz.367/2 pow.7,6400ha

Lokalizacja: LUBUSKIE / nowosolski / Kożuchów
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2016-09-20
Powierzchnia: 7.6400 (ha)
Cena: (zł).

OT Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, gmina Strzelno, obręb Bronisław, pow. 0.5460 ha.

Lokalizacja: KUJAWSKO-POMORSKIE / mogileński / Strzelno
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2016-01-15
Powierzchnia: 0.5460 (ha)
Cena: (zł).

OT Gdańsk - woj. pomorskie, gm. Miastko, obr. Wałdowo

Lokalizacja: POMORSKIE / bytowski / Miastko
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2015-07-30
Powierzchnia: 0.5000 (ha)
Cena: (zł).

OT Gdańsk - woj. pomorskie, gm. Stary Dzierzgoń, obr. Tabory

Lokalizacja: POMORSKIE / sztumski / Stary Dzierzgoń
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2014-03-21
Powierzchnia: 0.5200 (ha)
Cena: (zł).

OT LUBLIN, woj. lubelskie, pow. rycki, gm. Stężyca, obr. Stężyca

Lokalizacja: LUBELSKIE / rycki / Stężyca
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2017-01-26
Powierzchnia: 0.14 (ha)
Cena: (zł).

OT Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, gmina Braniewo, obręb Krzewno dz. nr 110/2

Lokalizacja: WARMIŃSKO-MAZURSKIE / braniewski / Braniewo
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2016-08-09
Powierzchnia: 0.5152 (ha)
Cena: (zł).

OT Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, gmina Pieniężno, obręb Posady, dz. 1/1, 2, 10/5, 10/7

Lokalizacja: WARMIŃSKO-MAZURSKIE / braniewski / Pieniężno
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2016-02-22
Powierzchnia: 14.3934 (ha)
Cena: (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE, mazowieckie, wyszkowski, Wyszków, Lucynów Duży, 0,0100 ha

Lokalizacja: MAZOWIECKIE / wyszkowski / Wyszków
sprzedaż nierolna
Data publikacji: 2015-05-07
Powierzchnia: 0.01 (ha)
Cena: 2000.00 (zł).

OT Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, gmina Szczytno, obręb Sasek Mały, działka nr 174

Lokalizacja: WARMIŃSKO-MAZURSKIE / szczycieński / Szczytno
sprzedaż nierolna
Data publikacji: 2015-08-04
Powierzchnia: 0.2532 (ha)
Cena: 36400 (zł).

OT Wrocław woj. DOLNOŚLĄSKIE gmina Wińsko obręb Boraszyce Wielkie pow. 1,3569ha.

Lokalizacja: DOLNOŚLĄSKIE / wołowski / Wińsko
sprzedaż nierolna
Data publikacji: 2015-01-15
Powierzchnia: 1.3569 (ha)
Cena: 223500 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE FILIA W ŁODZI, łódzkie, łowicki, Łowicz, Niedźwiada, 0.7800 ha

Lokalizacja: ŁÓDZKIE / łowicki / Łowicz
sprzedaż przeznaczenie wielofunkcyjne
Data publikacji: 2014-10-31
Powierzchnia: 0.78 (ha)
Cena: 12000.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W RZESZOWIE, podkarpackie, przeworski, Kańczuga, Łopuszka Wielka, 0,5400 ha

Lokalizacja: PODKARPACKIE / przeworski / Kańczuga
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2016-10-05
Powierzchnia: 0.54 (ha)
Cena: 12050.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W RZESZOWIE, świętokrzyskie, kielecki, Chmielnik, Suskrajowice, 0,2500 ha

Lokalizacja: ŚWIĘTOKRZYSKIE / kielecki / Chmielnik
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-07-03
Powierzchnia: 0.25 (ha)
Cena: 4390.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE FILIA W ŁODZI, łódzkie, bełchatowski, Kluki, Trząs, 0.1500 ha

Lokalizacja: ŁÓDZKIE / bełchatowski / Kluki
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-05-11
Powierzchnia: 0.15 (ha)
Cena: 1000.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE FILIA W ŁODZI, łódzkie, poddębicki, Wartkowice, Powodów III, 0.6666 ha

Lokalizacja: ŁÓDZKIE / poddębicki / Wartkowice
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-04-28
Powierzchnia: 0.6666 (ha)
Cena: 17200.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE FILIA W ŁODZI, łódzkie, poddębicki, Zadzim, PGR Jeżew, 161.5634 ha

Lokalizacja: ŁÓDZKIE / poddębicki / Zadzim
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-07-28
Powierzchnia: 161.5634 (ha)
Cena: 4205000.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE, mazowieckie, białobrzeski, Stromiec, Olszowa Dąbrowa, 0,3600 ha

Lokalizacja: MAZOWIECKIE / białobrzeski / Stromiec
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-07-03
Powierzchnia: 0.36 (ha)
Cena: 3700.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU, dolnośląskie, oławski, Jelcz-Laskowice, Biskupice, 0,5300 ha

Lokalizacja: DOLNOŚLĄSKIE / oławski / Jelcz-Laskowice
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-08-04
Powierzchnia: 0.53 (ha)
Cena: 20250.00 (zł).

OT Gdańsk - woj. pomorskie, gm. Stegna, obr. Bronowo

Lokalizacja: POMORSKIE / nowodworski / Stegna
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-05-26
Powierzchnia: 26.8684 (ha)
Cena: 984820 (zł).

OT LUBLIN, woj. lubelskie, pow. bialski, gm. Piszczac, obr. Wyczółki

Lokalizacja: LUBELSKIE / bialski / Piszczac
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-01-26
Powierzchnia: 0.1769 (ha)
Cena: 2300 (zł).

OT Lublin, woj. lubelskie, pow.puławski, gm.Baranów, obr.Baranów

Lokalizacja: LUBELSKIE / puławski / Baranów
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-07-29
Powierzchnia: 0.3999 (ha)
Cena: 4740 (zł).

OT Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, gmina Jeziorany, obręb Jeziorany Kolonie, dz. 140/9

Lokalizacja: WARMIŃSKO-MAZURSKIE / olsztyński / Jeziorany
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-07-18
Powierzchnia: 0.5000 (ha)
Cena: 12200 (zł).

OT Poznań, woj. wielkopolskie, gm.Odolanów ob.Tarchały Wielkie pow.66,4280 ha

Lokalizacja: WIELKOPOLSKIE / ostrowski / Odolanów
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-07-23
Powierzchnia: 66.4280 (ha)
Cena: 2730500 (zł).

OT Poznań, woj. wielkopolskie, gm.Rydzyna ob.Jabłonna pow.0,4900 ha

Lokalizacja: brak informacji o województwie / brak informacji o powiacie / brak informacji o gminie
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-09-24
Powierzchnia: 0.4900 (ha)
Cena: 15100 (zł).

OT Warszawa , woj. mazowieckie, pow. radomski, gm. Płasków, obr. Jedlińsk, pow. 0,261 ha

Lokalizacja: MAZOWIECKIE / radomski / Jedlińsk
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-06-10
Powierzchnia: 0.2610 (ha)
Cena: 3500.00 (zł).