BY.SGZ.LU.4243.2.2017.DC.3 dzierżawa rolna OT Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, gmina Naklo n/Notecią, obręb Polichno, pow. 0.6000 ha.

Jesteś tutaj » Informacje o ANR » brak informacji o województwie » brak informacji o powiacie » brak informacji o gminie » OT Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, gmina Naklo n/Notecią, obręb Polichno, pow. 0.6000 ha.

BY.SGZ.LU.4243.2.2017.DC.3 dzierżawa rolna OT Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, gmina Naklo n/Notecią, obręb Polichno, pow. 0.6000 ha.

Data publikacji: 2017-02-10

Typ nieruchomości: rolna

Sprzedaż/dzierżawa/inne: dzierżawa

Powierzchnia (ha): 0.6000

Oddział Terenowy: OT Bydgoszcz

Data przetargu: 2017-03-17

Miejscowość/Obręb: Polichno

Opis:
Przetarg ograniczony na dzierżawę niezabudowanej nieruchomości rolnej - dz. nr 116/2 o pow. 0.6000 ha. Przetarg odbędzie się w dniu 17 marca 2017 r. o godzinie 10.00 w Lubostroniu.

Tytuł:
OT Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, gmina Naklo n/Notecią, obręb Polichno, pow. 0.6000 ha.

Numer oferty: BY.SGZ.LU.4243.2.2017.DC.3


NIEZABUDOWANA NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

BY.SGZ.Z1.4243.2.2017.DC.3
Bydgoszcz, dnia 30.01.2017 r.
Oddział Terenowy w Bydgoszczy

zgodnie z ustawą z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi
Skarbu Państwa – dalej UGNRSP (Dz. U. z 2016 r. poz. 1491) oraz z rozporządzeniem Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu
przeprowadzania przetargów na dzier awę nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1142) w związku z ustawą z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu
ustroju rolnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 803) – dalej UKUR, ustawą z dnia 16.09.2011 r. o zmianie
ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz zmianie niektórych
innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 233, poz. 1382) – dalej Nowelizacja, ustawą z dnia 14 kwietnia
2016 r. o wstrzymaniu sprzeda y nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz
zmianie niektórych ustaw (Dz. U. 2016 r. poz. 585), rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z dnia 17 stycznia 2012r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby
wykonujące działalność rolniczą (Dz. U. 2012 r. poz. 109 ) – dalej Rozporządzenie ws. kwalifikacji
rolniczych, podaje do publicznej wiadomości, e ogłasza publiczny przetarg ustny (licytację)
ograniczony na dzier awę niezabudowanej nieruchomości rolnej pochodzącej z zasobu
Państwowego Funduszu Ziemi w Nakle nad Notecią, poło onej na terenie obrębu geodezyjnego
Polichno, gmina Nakło nad Notecią, powiat nakielski, województwo kujawsko – pomorskie.

ANR OT Bydgoszcz zastrzega, i przetarg ograniczony jest wyłącznie do rolników
indywidualnych, w rozumieniu przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (UKUR),
zamierzających powiększyć gospodarstwo rodzinne, je eli mają oni miejsce zamieszkania
w gminie, w której poło ona jest nieruchomość wystawiana do przetargu lub w gminie
graniczącej z tą gminą.

UWAGA!
W przetargach nie mo e uczestniczyć podmiot, który:
1) kiedykolwiek nabył z Zasobu nieruchomości o powierzchni łącznej, co najmniej 300 ha u ytków
rolnych, przy czym do powierzchni tej wlicza się powierzchnię u ytków rolnych, które zostały
nabyte z Zasobu, a następnie zbyte, chyba e zbycie nastąpiło na cele publiczne, o których mowa
w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, lub
2) naruszył chocia by jedno z postanowień umowy sprzeda y nieruchomości określonych w art. 29a
ust. 1 pkt 1 lub 2, lub 3, lub
3) w dniu opublikowania wykazu na dzier awę, posiadał udziały lub akcje w spółkach prawa
handlowego będących właścicielami nieruchomości rolnych lub w spółce zale nej lub dominującej
w stosunku do takiej spółki, z wyjątkiem akcji dopuszczonych do obrotu na rynku giełdowym
w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r.
poz. 94, z późn. zm.) lub
4) ma zaległości z tytułu zobowiązań finansowych wobec Agencji, Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego, a w szczególności zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskał on przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie, rozło enie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu, lub
5) włada lub władał nieruchomościami Zasobu bez tytułu prawnego i mimo wezwania Agencji
nieruchomości tych nie opuścił.www.
Przedmiotem dzier awy jest nieruchomość określona w wykazie opublikowanym w dniu
13.01.2017 r. :
1. w Urzędzie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią;
2. u Sołtysa wsi Polichno;
3. w siedzibie właściwej miejscowo Izby Rolniczej;
4. w siedzibie ANR OT w Bydgoszczy;
5. w siedzibie SZGZ w Lubostroniu;
6. w internecie na stronie www.

Przedmiotem dzier awy jest nieruchomość stanowiąca grunty poło one na terenie województwa
kujawsko-pomorskiego, powiatu nakielskiego, gminy Nakło nad Notecią, w obrębie Polichno
oznaczona w ewidencji gruntów jako działka o nr 116/2 o powierzchni 0,6000 ha, w tym u ytki
i ich klasy wg danych z ewidencji gruntów:
o
łąki trwałe: ŁVI – 0,0975 ha
o
pastwiska trwałe: PsIV – 0,2850 ha
o
nieu ytki: N – 0,2175 ha
zapisana w księdze wieczystej KW BY1N/00000344/2, prowadzonej przez Wydział Ksiąg
Wieczystych Sądu Rejonowego w Nakle nad Notecią.
Wywoławcza wysokość czynszu dzier awnego wynosi 2,00 dt pszenicy (słownie: dwie decytony).
Wadium wynosi 500,00 zł (słownie: pięćset złotych).
Minimalne postąpienie wynosi 1,00 dt pszenicy (słownie: jedna decytona).

Umowa dzier awy zostanie zawarta na okres do 31 sierpnia 2026 r.
Podpisanie umowy dzier awy nastąpi niezwłocznie, nie później ni do dnia 31 marca 2017 r. pod
groźbą
utraty
wadium.
Wydanie
nieruchomości
nastąpi
na
podstawie
protokołu
zdawczo-odbiorczego po podpisaniu umowy dzier awy.
Przetarg na dzier awę w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 17 marca 2017 r.
o godzinie 1000, w Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem w Lubostroniu,
pod adresem: Lubostroń 15, 89 – 210 Łabiszyn

Dla wy ej wymienionej nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Nakło nad Notecią zatwierdzonym uchwałą Nr XVIII/308/2016 Rady Miejskiej w Nakle nad
Notecią
z
dnia
28 stycznia
2016
r.
dla
przedmiotowej
działki
określono
kierunek
zagospodarowania –ZR. Na terenach łąk, pastwisk, nieu ytków wskazuje się produkcję rolną w tym
ogrodniczą, sadowniczą, pszczelarską, rybną oraz produkcję leśną. Nie dopuszcza się realizacji
jakiejkolwiek zabudowy na terenach łąk, pastwisk, nieu ytków (ZR). Przez teren działki przebiega
projektowany
gazociąg
wysokiego
ciśnienia.
Nieruchomość
nie
jest
objęta
obszarem
zdegradowanym bądź obszarem rewitalizacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 października
2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. 2015 r. poz. 1777). Ponadto dla przedmiotowej działki nie wydano
decyzji o warunkach zabudowy zmieniającej jej przeznaczenie. Przedmiotowa działka znajduje się
w obszarze NATURA 2000. Gmina nie przystąpiła do opracowania zmiany studium oraz opracowania
„mpzp”. Zgodnie z danym uwidocznionymi w ewidencji gruntów i budynków działka posiada dostęp
do drogi o charakterze publicznym.
Dzier awa nieruchomości będzie dokonana w oparciu o przepisy wymienionej na wstępie UGNRSP.

Zgodnie z art. 29 ust. 3b pkt 1 oraz art. 39 ust 1 UGNRSP w przetargu mogą uczestniczyć
wyłącznie rolnicy indywidualni, w rozumieniu przepisów UKUR, zamierzający powiększyć
gospodarstwo rodzinne, je eli mają miejsce zamieszkania w gminie, w której poło ona jest
nieruchomość wystawiana do przetargu lub w gminie graniczącej z tą gminą, spełniający
warunki, o których mowa poni ej:

Rolnicy indywidualni spełniający warunki określone w UKUR:
W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne, które są rolnikami indywidualnymi w rozumieniu art. 6
UKUR tj. osoby, które spełniają łącznie następujące warunki:
www.

- są właścicielami, u ytkownikami wieczystymi, samoistnymi posiadaczami lub dzier awcami
nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia u ytków rolnych - z uwzględnieniem powierzchni
u ytków rolnych wchodzących w skład nieruchomości będącej przedmiotem przetargu - nie przekracza
300 ha,
- posiadają kwalifikacje rolnicze określone w art. 6 ust. 2 pkt 2 UKUR oraz w rozporządzeniu ws.
kwalifikacji rolniczych,
- co najmniej od 5 lat zamieszkują w gminie, na obszarze której jest poło ona jedna z nieruchomości
rolnych wchodzących w skład prowadzonego przez nie gospodarstwa rolnego oraz prowadzą przez ten
okres osobiście to gospodarstwo (pracują w tym gospodarstwie oraz podejmują wszelkie decyzje
dotyczące prowadzenia działalności rolniczej w tym gospodarstwie); w przetargu mogą uczestniczyć
równie osoby, które nie spełniają jedynie wymogu dotyczącego 5-letniego okresu osobistego
prowadzenia gospodarstwa rolnego, określonego w przepisach o kształtowaniu ustroju rolnego,
w przypadku gdy osoby te w dniu ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzier awy
mają nie więcej ni 40 lat,
- mają miejsce zamieszkania w gminie, w której poło ona jest nieruchomość wystawiana do przetargu
lub w gminie graniczącej z tą gminą,

Rolnicy
indywidualni
spełniający
warunki
określone
w
UKUR
ubiegający
się
o zakwalifikowanie do uczestnictwa w przetargu zobowiązani są do przedło enia
następujących dokumentów:
• Oświadczenie (wzór 1) o:
nienabyciu kiedykolwiek z Zasobu nieruchomości o powierzchni łącznej co najmniej
300 ha u ytków rolnych,
nienaruszeniu postanowień, umowy sprzeda y nieruchomości, określonych w art. 29a
ust. 1 pkt 1 lub 2, lub 3,
nieposiadaniu w dniu opublikowania wykazu na dzier awę, udziałów lub akcji
w spółkach prawa handlowego będących właścicielami nieruchomości rolnych lub
w spółce zale nej lub dominującej w stosunku do takiej spółki, z wyjątkiem akcji
dopuszczonych do obrotu na rynku giełdowym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 94, z późn.
zm.),
braku zaległości z tytułu zobowiązań finansowych wobec Agencji, Skarbu Państwa,
jednostek samorządu terytorialnego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a w szczególności zalega z uiszczeniem
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
niewładaniu nieruchomościami Zasobu bez tytułu prawnego.
• oświadczenie o łącznej powierzchni u ytków rolnych stanowiących własność, u ytkowanych
wieczyście oraz będących w samoistnym posiadaniu, a tak e dzier awionych przez rolnika
indywidualnego (wzór 2),
• oświadczenie, poświadczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), o osobistym
(minimum 5 lat) prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz o łącznej powierzchni u ytków rolnych
wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego (wzór 3); je eli gospodarstwo poło one jest na
terenie więcej ni jednej gminy, nale y zło yć poświadczone oświadczenia ze wszystkich gmin, na
terenie, których le ą u ytki rolne wchodzące w skład gospodarstwa,
• kopia świadectwa (dyplomu) ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjalnej lub zawodowej lub
średniej lub wy szej, a w przypadku osoby która prowadzi gospodarstwo przez okres krótszy ni
5 lat i w dniu ogłoszenia wykazu nieruchomości Zasobu przeznaczonych do dzier awy miała nie
więcej ni 40 lat – oświadczenie o posiadaniu kwalifikacji rolniczych wg wzoru nr 4], wraz
z kopiami dowodów potwierdzających ich spełnienie,
• dokument potwierdzający zameldowanie na pobyt stały (minimum 5 lat) w rozumieniu
przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Dowodem potwierdzającym zamieszkanie
jest zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały z określeniem daty i okresu zameldowania,
• w przypadku osób, które w dniu ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
dzier awy mają nie więcej ni 40 lat - kserokopia dowodu osobistego.

W
przypadku
mał onków,
pomiędzy
którymi
istnieje
wspólność
majątkowa,
wniosek
o zakwalifikowanie do uczestnictwa w przetargu mo e być zło ony tylko przez jedną osobę.

Wzory wymienionych wy ej oświadczeń dostępne są w siedzibie OT ANR w Bydgoszczy, Sekcjach
Zamiejscowych OT ANR, a tak e na stronie internetowej http://www./web/guest/przetargi-
ograniczone-do-rolnikow-indywidualnych


www.
Dowody potwierdzające spełnienie warunków wzięcia udziału w przetargu, przywołane
powy ej, winny być aktualne – wystawione nie wcześniej ni na 1 miesiąc przed
przetargiem (warunek ten nie odnosi się do dokumentów określających wykształcenie
rolnicze).

Przy ustalaniu powierzchni u ytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego rolnika
indywidualnego, o którym mowa w pkt 1 i będących przedmiotem współwłasności uwzględnia się
powierzchnię nieruchomości rolnych odpowiadających udziałowi we współwłasności takich
nieruchomości, a w przypadku współwłasności łącznej uwzględnia się łączną powierzchnię
nieruchomości rolnych stanowiących przedmiot współwłasności. Zasadę taką stosuje się odpowiednio
do
ustalania
powierzchni
u ytków
będących
przedmiotem
współposiadania
samoistnego,
współposiadania na podstawie u ytkowania wieczystego lub na podstawie umowy dzier awy.

U ytki rolne stanowią: grunty orne, sady, łąki trwałe, pastwiska trwałe, grunty rolne zabudowane,
grunty pod stawami, grunty pod rowami.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 z późn.
zm.) informujemy, i :
1) administratorem danych osobowych oferenta jest Agencja Nieruchomości Rolnych z siedzibą
w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4,
2) dane osobowe oferenta przetwarzane będą w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia
kwalifikacji oraz postępowania przetargowego (dzier awy) nieruchomości Zasobu Własności
Rolnej Skarbu Państwa i mogą być udostępniane innym odbiorcom je eli wynikać to będzie
z przepisów prawa,
3) oferent posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia,
4) zło enie dokumentów kwalifikacyjnych do przetargu ograniczonego jest jednoznaczne
z wyra eniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do
przeprowadzenia kwalifikacji i postępowania przetargowego, podanie ANR danych osobowych
jest dobrowolne.

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny zło yć wymagane wy ej dokumenty
nie później ni do dnia 27.02.2017 r. włącznie, w siedzibie Sekcji Zamiejscowej
Gospodarowania Zasobem w Lubostroniu w zamkniętej kopercie z opisem „Przetarg ograniczony na
dzier awę działki nr…, obręb…, imię i nazwisko oferenta”. Dokumenty przesłane pocztą
zakwalifikowane zostaną do rozpatrzenia pod warunkiem ich dostarczenia przez pocztę do siedziby
Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem w Lubostroniu do dnia 27.02.2017 r. Osoby,
które w wy ej wymienionym terminie i miejscu nie przedło ą wymaganych dokumentów nie
zostaną dopuszczone do uczestnictwa w przetargu. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu oraz
osób, które nie zło yły wszystkich wymaganych dokumentów, zostanie wywieszona na tablicy
ogłoszeń w siedzibie Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem w Lubostroniu najpóźniej
w dniu 01.03.2017 r. Osoby, które nie zło yły wszystkich wymaganych dokumentów niezbędnych
do zakwalifikowania do uczestnictwa w przetargu mają mo liwość uzupełnienia brakujących
dokumentów, je eli najpóźniej do dnia 09.03.2017 r. włącznie zło ą je w siedzibie Sekcji
Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem w Lubostroniu, w zamkniętej kopercie z opisem
„Uzupełnienie dokumentów do przetargu ograniczonego na dzier awę działki nr…, obręb…, imię
i nazwisko oferenta”. Lista osób ostatecznie zakwalifikowanych do przetargu wywieszona zostanie
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem w Lubostroniu
najpóźniej w dniu 13.03.2017 r.


Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wymaganej wysokości
na rachunek ANR OT w Bydgoszczy - konto Bank Gospodarki Krajowej Oddział w Toruniu -
nr rachunku 94 1130 1075 0002 6130 9720 0002. Zastrzega się, e warunek wniesienia
wadium będzie spełniony wówczas, je eli środki pienię ne znajdą się na rachunku bankowym
najpóźniej do końca dnia poprzedzającego termin przetargu, tj. 16.03.2017 r.

Potwierdzenie wpłaty wadium nale y okazać Komisji Przetargowej w dniu przetargu.

UWAGA!
Na dowodzie wpłaty wadium nale y podać imię i nazwisko oferenta, nazwę obrębu
i numer działki ewidencyjnej.

www.

UWAGA!
Wadium zwraca się niezwłocznie po odstąpieniu od przeprowadzeniu przetargu lub zamknięciu
przetargu, w tym tak e przetargu, który nie został rozstrzygnięty, z zastrze eniem, e:
1. Wadium wniesione przez osobę, która wygrała przetarg zostanie zwrócone po podpisaniu
umowy dzier awy, a pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu
przetargu na podane konta,
2. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy:

aden z uczestników przetargu nie zgłosi postąpienia ponad czynsz wywoławczy,

uczestnik przetargu, który wygrał przetarg i uchyli się od zawarcia umowy,

zawarcie umowy stało się niemo liwe z przyczyn le ących po stronie uczestnika
przetargu.

Dodatkowo uczestnicy przetargu, po zapoznaniu się z ogłoszeniem, przedmiotem
przetargu
oraz
granicami
nieruchomości,
obowiązani

przedstawić
Komisji
Przetargowej:

1. Dokument stwierdzający to samość i obywatelstwo, je eli uczestnikiem jest osoba fizyczna,
2. Stosowne pełnomocnictwo - w przypadku uczestnictwa w przetargu Pełnomocników
uczestników
przetargu,
pełnomocnicy
winni
okazać
Komisji
Przetargowej
stosowne
pełnomocnictwa,
3. Oświadczenie o zapoznaniu się z nieruchomością, e znany jest stan faktyczny oferowanej do
dzier awy nieruchomości, jej obszar, przebieg granic, dojazd, rodzaj u ytków i nie będzie
występował z roszczeniami wobec Agencji w przypadku, gdyby na skutek dokonania przez
geodetę wznowienia granic nieruchomości wykazano zmiany w stosunku do danych z ewidencji
gruntów na dzień jej dzier awy,
4. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia oraz projektem umowy dzier awy
i przyjęciu ich bez zastrze eń,
5. Dowód wpłaty wadium.

UWAGA!
Kandydat
na
dzier awcę
w
celu
zabezpieczenia
zapłaty
czynszu
wraz
z odsetkami ustawowymi zło y przed podpisaniem umowy zabezpieczenie w postaci:
1) w przypadku wylicytowania czynszu do 110 decyton pszenicy rocznie, - trzech weksli
„In blanco” wraz z deklaracją wekslową i oświadczeniem o stanie majątkowym i oświadczenia
o regulowaniu zobowiązań publiczno-prawnych.
2) w przypadku wylicytowania czynszu powy ej 110 decyton pszenicy rocznie:
a/ trzech weksli ,,in blanco,, z poręczeniem osób trzecich wraz z deklaracjami wekslowymi
i oświadczeniami o stanie majątkowym dzier awcy i osób poręczających, wraz z innymi
dokumentami świadczącymi o ich wiarygodności finansowej,
b/ trzech weksli ,,in blanco,, wraz z deklaracjami wekslowymi i aktualnym oświadczeniem o stanie
majątkowym wystawcy , wraz z:
- gwarancją bankową, lub
- kaucją pienię ną, lub,
- blokadą środków pienię nych na rachunku bankowym, lub
- hipoteką umowna na nieruchomości wolnej od obcią eń i ograniczeń, (wycenionej przez
rzeczoznawcę majątkowego), lub
- przewłaszczeniem na majątku ruchomym (nie starszym ni 10 lat) wraz z cesją praw z polisy
ubezpieczeniowej, lub
- zastawem rejestrowym.

Ponadto w wypadku czynszu dzier awnego wynoszącego powy ej 150 decyton pszenicy Kandydat
na dzier awcę zło y oświadczenie w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji w trybie
art. 777 §1 pkt.4, kpc, co do obowiązku wydania nieruchomości podpisane przez oboje
współmał onków.

Kandydat
na
dzier awcę
zobowiązany
jest
do
przedło enia
pracownikowi
odpowiedzialnemu za przygotowanie umowy dzier awy w ciągu 5 dni roboczych
niezbędnych dokumentów do ustanowienia zabezpieczeń płatności. Agencja zastrzega
sobie
mo liwość
oceny
wiarygodności
proponowanych
zabezpieczeń
płatności,
a w przypadku ich negatywnej oceny, prawo wymagania uzupełnienia lub zmiany. Brak
przedło enia dokumentów w wymaganym terminie będzie traktowane jako uchylenie się
od zawarcia umowy dzier awy.
www.
Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity
z dnia 15 czerwca 2012 r. - Dz. U. z 2012 r. Nr 0 poz. 788) do dokonania czynności prawnej
prowadzącej do zbycia, obcią enia, odpłatnego nabycia lub u ytkowania wieczystego nieruchomości
bądź wydzier awienia gospodarstwa rolnego potrzebna jest zgoda drugiego mał onka w przypadku
wspólności ustawowej. Wa ność umowy, która została zawarta przez jednego z mał onków bez
wymaganej zgody drugiego, zale y od potwierdzenia umowy przez drugiego mał onka.
Zgodnie art. 38. pkt. 1a ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu
nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1491) w umowie dzier awy
Agencja zastrzega sobie mo liwość wyłączenia 30 % powierzchni u ytków rolnych będących
przedmiotem dzier awy.

Nieruchomości wydzier awiane są na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków
zgodnych z wyrysem z mapy ewidencyjnej. W przypadku ewentualnego wznowienia granic
wykonanego na koszt i staraniem dzier awcy, ANR nie bierze odpowiedzialności za ewentualne
ró nice. Wskazania granic nieruchomości na gruncie przez geodetę mo e dokonać ANR na koszt
dzier awcy.

Oględzin nieruchomości przeznaczonej do dzier awy mo na dokonać do dnia poprzedzającego dzień
przeprowadzenia przetargu po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym nr tel.(52) 384 46 13.

Od momentu wywieszenia ogłoszenia do dnia przetargu, osoby zainteresowane mogą
zapoznać się z postanowieniami projektu umowy dzier awy, które nie podlegają ustaleniom
w trybie przetargu, w siedzibie Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem w Lubostroniu
w godzinach od 730 – 1530.
Zastrzega się prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny do chwili jego
rozpoczęcia.
Szczegółowe informacje o przedmiocie dzier awy i warunkach nabycia mo na uzyskać w ANR -
SZGZ w Lubostroniu, Lubostroń 15, 89 – 210 Łabiszyn, nr tel. (052) 384 46 13 w godz. 730 – 1530.
Ogłoszenie wywiesza się od dnia 10 lutego 2017 r. do dnia 17 marca 2017 r. włącznie:
1. w Urzędzie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią;
2. u Sołtysa wsi Polichno;
3. w siedzibie właściwej miejscowo Izby Rolniczej;
4. w siedzibie ANR OT w Bydgoszczy;
5. w siedzibie SZGZ w Lubostroniu;


Ponadto ogłoszenie publikuje się w internecie na stronie www.
www.

Podobne ogłoszenia

SZGZ Olesno, pow. Namysłów, gm. Pokój, ob. Krogulna, pow. 0,1500 ha

Lokalizacja: OPOLSKIE / namysłowski / Pokój
dzierżawa nierolna
Data publikacji: 2014-07-24
Powierzchnia: 0.1500 (ha)
Cena: (zł).

OT Opole, gmina Głubczyce, obręb Głubczyce

Lokalizacja: OPOLSKIE / głubczycki / Głubczyce
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2016-02-17
Powierzchnia: 0.1517 (ha)
Cena: (zł).

OT Rzeszów- woj.podkarpackie, pow. krosnieński, gm. Dukla, obręb Równe - pow. łącz. 0,59 ha.

Lokalizacja: PODKARPACKIE / krośnieński / Dukla
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2017-01-19
Powierzchnia: 0.59 (ha)
Cena: (zł).

OT Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, gmina Brześć Kujawski, obręb m. Brześć Kujawski, pow. 0.1012 ha.

Lokalizacja: KUJAWSKO-POMORSKIE / włocławski / Brześć Kujawski
sprzedaż nierolna
Data publikacji: 2015-04-01
Powierzchnia: 0.1012 (ha)
Cena: (zł).

OT Gdańsk - woj. pomorskie, gm. Skarszewy, obr. 0010 Skarszewy

Lokalizacja: POMORSKIE / starogardzki / Skarszewy
sprzedaż nierolna
Data publikacji: 2015-03-20
Powierzchnia: 0.2023 (ha)
Cena: 57200 (zł).

OT Rzeszów - woj. podkarpackie, pow. rzeszowski, gm. Hyżne, obr. Grzegorzówka, Szklary, pow. 1.07 ha

Lokalizacja: PODKARPACKIE / rzeszowski / Hyżne
sprzedaż nierolna
Data publikacji: 2016-06-06
Powierzchnia: 1.07 (ha)
Cena: 166360 (zł).

OT Rzeszów - woj. świętokrzyskie, pow. jędrzejowski, gm. Sędziszów, obr. Wojciechowice, pow. łącz.0,82ha

Lokalizacja: ŚWIĘTOKRZYSKIE / jędrzejowski / Sędziszów
sprzedaż przeznaczenie wielofunkcyjne
Data publikacji: 2017-01-23
Powierzchnia: 0.82 (ha)
Cena: (zł).

Filia Łódź - dz. nr 2119 Mokas, gm. Sochaczew, pow. sochaczewski, woj. mazowieckie

Lokalizacja: MAZOWIECKIE / sochaczewski / Sochaczew
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-03-26
Powierzchnia: 0.5800 (ha)
Cena: 21600 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W OPOLU, opolskie, krapkowicki, Strzeleczki, Racławiczki, 19,6193 ha

Lokalizacja: OPOLSKIE / krapkowicki / Strzeleczki
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-09-07
Powierzchnia: 19.6193 (ha)
Cena: 762500.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE FILIA W ŁODZI, łódzkie, bełchatowski, Bełchatów, Zdzieszulice Górne, 0.4130 ha

Lokalizacja: ŁÓDZKIE / bełchatowski / Bełchatów
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-01-26
Powierzchnia: 0.413 (ha)
Cena: 13000.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE FILIA W ŁODZI, łódzkie, bełchatowski, Szczerców, Chabielice Kolonia, 0.0500 ha

Lokalizacja: ŁÓDZKIE / bełchatowski / Szczerców
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2016-12-14
Powierzchnia: 0.05 (ha)
Cena: 1100.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE FILIA W ŁODZI, łódzkie, sieradzki, Sieradz, Chojne, 0.1000 ha

Lokalizacja: ŁÓDZKIE / sieradzki / Sieradz
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-08-17
Powierzchnia: 0.1 (ha)
Cena: 900.00 (zł).

OT LUBLIN, woj. lubelskie, pow. bialski, gm. Sławatycze, obr. Liszna

Lokalizacja: LUBELSKIE / bialski / Sławatycze
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-03-12
Powierzchnia: 2.9803 (ha)
Cena: 29600 (zł).

OT Olsztyn, woj. warmińsko- mazurskie, gmina Lubomino, obręb Zagony, dz. 118/7

Lokalizacja: WARMIŃSKO-MAZURSKIE / lidzbarski / Lubomino
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-09-23
Powierzchnia: 0.5400 (ha)
Cena: 68900 (zł).

OT Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, gmina Pasym, obręb Jurgi, dz. 86/7 i 86/8

Lokalizacja: WARMIŃSKO-MAZURSKIE / szczycieński / Pasym
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-10-22
Powierzchnia: 1.8087 (ha)
Cena: 49400 (zł).

OT Rzeszów - woj. podkarpackie, pow. kolbuszowski, gm. Niwiska, obr. Hucisko, Kosowy, Leszcze, Przyłęk, pow. 2.6230 ha

Lokalizacja: PODKARPACKIE / kolbuszowski / Niwiska
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-11-06
Powierzchnia: 2.6230 (ha)
Cena: 22473 (zł).

OT Warszawa , woj. mazowieckie, pow. radomski, gm. Gózd, obr. Gózd, pow. 0,0099 ha

Lokalizacja: MAZOWIECKIE / radomski / Gózd
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-07-08
Powierzchnia: 0.0099 (ha)
Cena: 500.00 (zł).

OT Wrocław woj. DOLNOŚLĄSKIE gmina Góra obręb Strumyk pow. 0,4400ha.

Lokalizacja: DOLNOŚLĄSKIE / górowski / Góra
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-01-16
Powierzchnia: 0.4400 (ha)
Cena: 9225 (zł).