OL.SGZ.GR.4243.31.2017.AK.2. dzierżawa rolna OT Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, gmina Kisielice, obręb Goryń, dz. 287/1

Jesteś tutaj » Informacje o ANR » WARMIŃSKO-MAZURSKIE » iławski » Kisielice » OT Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, gmina Kisielice, obręb Goryń, dz. 287/1

OL.SGZ.GR.4243.31.2017.AK.2. dzierżawa rolna OT Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, gmina Kisielice, obręb Goryń, dz. 287/1

testy online prawo jazdy

Data publikacji: 2017-02-20

Typ nieruchomości: rolna

Sprzedaż/dzierżawa/inne: dzierżawa

Powierzchnia (ha): 7.74

Oddział Terenowy: OT Olsztyn

Data przetargu: 2017-03-24

Możliwe przeznaczenie: Tereny rolnicze

Miejscowość/Obręb: Goryń

Wojewodztwo: WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Powiat: iławski

Gmina: Kisielice

Odległość od lok.:
 Interesujący obiekt Odległośćdroga krajowa1-10 kmmiasto1-10 kmstacja kolejowa1-10 km

Opis:
Nieruchomość oznaczona jest częściowo symbolem T-7 tj. tereny rolne oraz częściowo w strefie oznaczonej symbolem K-1 tereny potencjalnych zalesień.

Tytuł:
OT Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, gmina Kisielice, obręb Goryń, dz. 287/1

Numer oferty: OL.SGZ.GR.4243.31.2017.AK.2.


ODDZIAŁ TERENOWY W OLSZTYNIE
SEKCJA ZAMIEJSCOWA
GOSPODAROWANIA ZASOBEM
W GRABINIE
OLSZTYN@ANR.GOV.PL.
Ol.SGZ.GR.4243.31.2017.AK.2
Grabin, dnia 23.01.2017 r.
AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH
ODDZIAŁ TERENOWY W OLSZTYNIE
działając na podstawie art. 38 i 39 ust. 1 oraz art. 29 ust. 3 b pkt 1 ustawy z dnia 19 października 1991 roku
o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku, poz. 1491) i
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 stycznia 2009 roku w sprawie szczegółowego
trybu przeprowadzania przetargów na dzierżawę nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
(tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku, poz. 1142) oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność
rolniczą (Dz. U. z 2012 roku, poz. 109) oraz w związku z ustawą z dnia 11 kwietnia 2003 roku o
kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jednolity z 2016 roku poz. 2052) podaje do publicznej wiadomości, że
OGŁASZA PRZETARG OGRANICZONY OFERT PISEMNYCH NA DZIERŻAWĘ
nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, pochodzącej pochodzącej z
byłego Państwowego Funduszu Ziemi, położonej na terenie gminy Kisielice, powiat iławski, woj. warmińsko –
mazurskie.
Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość niezabudowana określona w wykazie podanym do publicznej wiadomości w
sposób zwyczajowo przyjęty w dniu 15.11.2016 roku pismem z dnia 02.11.2016 roku, znak:
OL.SGZ.GR.4243.124.7.2016.AK
Na podstawie art. 29 ust. 3b pkt. 1 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa
Agencja zastrzega, że jest to przetarg ograniczony ofertowy, w którym mogą uczestniczyć wyłącznie rolnicy
indywidualni, w rozumieniu przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego, zamierzający powiększyć
gospodarstwo rodzinne (do 300 ha użytków rolnych), jeżeli mają oni miejsce zamieszkania w gminie, w
której położona jest nieruchomość wystawiana do przetargu lub w gminie graniczącej z tą gminą.
Jednocześnie zgodnie z art. 29 ust. 3bb pkt 1 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu
Państwa w przetargu dla rolników indywidualnych, o których mowa w ust. 3b pkt 1, mogą uczestniczyć
osoby, które nie spełniają jedynie wymogu dotyczącego 5-letniego okresu osobistego prowadzenia
gospodarstwa rolnego, określonego w przepisach o kształtowaniu ustroju rolnego, w przypadku gdy osoby te
w dniu ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, objętej niniejszym ogłoszeniem,
mają nie więcej niż 40 lat. Za osobę mającą nie więcej niż 40 lat uznaje się osobę, która w dniu podania
wykazu do publicznej wiadomości nie ukończyła 41 lat.

PR
ZEDMIOT DZIERŻAWY:
* Nieruchomość niezabudowana, położona na terenie gminy Kisielice, oznaczona w ewidencji gruntów
obrębu Goryń jako działka nr 287/1 o powierzchni 7,74 ha w tym 7,74 ha użytków rolnych, co stanowi
4,3560 ha przeliczeniowych:
-
grunty orne
- kl. IVb
- 3,84 ha,
-
grunty orne
- kl. V
- 1,53 ha,
-
grunty orne
- kl. VI
- 0,66 ha,
14—106 Szyldak; Grabin 17, TEL. 89 642 56 40, FAX 89 642 56 45
-
trwałe użytki zielone (łąki)
- kl. IV
- 0,96 ha,
-
trwałe użytki zielone (łąki)
- kl. V
- 0,12 ha,
-
trwałe użytki zielone (łąki)
- kl. VI
- 0,14 ha,
-
użytki rolne zabudowane
- kl. Ivb
- 0,12 ha,
- użytki rolne zabudowane
- kl. V
- 0,37 ha,
Dla nieruchomości założona jest Księga Wieczysta Nr EL1I/00033451/3 prowadzona przez Sąd Rejonowy
w Iławie.
Zgodnie z zaświadczeniem (RRG-B.6727.1.118.2016 z dnia 24.10.2016 roku) z Urzędu Miejskiego w
Kisielicach działki nr 287/1 położonej w obrębie Goryń zgodnie z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Nr III/15/98 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia
16.12.1998 r. opublikowaną w Dz.Urz.Woj.Elbląskiego Nr 32 poz.229 z dnia 31.12.1998 r. znajduje się
częściowo w strefie oznaczonej w symbolem „T-1” tj. tereny rolne oraz częściowo w strefie oznaczonej
symbolem „K-1” tj. tereny potencjalnych zalesień.
Przetarg odbędzie się w dniu 24

marca 2017 roku, o
godz. 10 00
w siedzibie Oddziału Terenowego
Agencji w Olsztynie Sekcja Zamiejscowa Gospodarowania Zasobem w Grabinie, Grabin 17.
Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego wynosi równowartość - 24,23 dt pszenicy rocznie
(jest to czynsz za który Agencja wydzierżawi nieruchomość będącą przedmiotem niniejszego przetargu).
Wadium wynosi 1 000,00 zł
Dzierżawa nieruchomości będzie dokonana w oparciu o przepisy ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi
Skarbu Państwa.

W
arunki dzierżawy:
1) okres dzierżawy 10 lat od dnia wydania Dzierżawcy przedmiotu dzierżawy (nieruchomość przeznaczona jest wyłącznie
do użytkowania rolniczego),
2) umowa dzierżawy zostanie zawarta niezwłocznie po złożeniu zabezpieczeń zapłaty należności wynikających z umowy
dzierżawy,
3) zabezpieczenie zapłaty 15 – miesięcznego czynszu dzierżawnego i innych należności w postaci weksli własnych in
blanco,
*4) w przypadku czynszu dzierżawnego wynoszącego powyżej 100 dt pszenicy rocznie wymagane będą dodatkowe
zabezpieczenia uzgodnione z sekcją Finansowo-Księgowa i windykacji tut. Oddziału,
*5) w przypadku czynszu wynoszącego powyżej 150,00 dt pszenicy dzierżawca dodatkowo zobowiązany jest do złożenia
w Agencji, w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy, oświadczenia w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji w
zakresie obowiązku wydania nieruchomości stosownie do art. 777 § 1 pkt 4 k.p.c. w terminie jednego miesiąca od daty
doręczenia pisemnego wezwania do wydania,
6) wydanie nieruchomości protokołem zdawczo-odbiorczym nastąpi w dniu podpisania umowy dzierżawy,
7) czynsz będzie naliczany od dnia wydania przedmiotu dzierżawy protokołem zdawczo - odbiorczym,
8) czynsz dzierżawny będzie płatny w gotówce, w wysokości wynikającej z przemnożenia połowy ilości pszenicy
określonej, ustalonej w przetargu, przez cenę pszenicy publikowanej przez GUS za każde półrocze roku kalendarzowego
poprzedzające termin płatności,
9) terminy płatności rat za I półrocze danego roku w terminie 15 listopada wg cen pszenicy w I półroczu; za II półrocze
danego roku w terminie 31 marca następnego roku wg ceny pszenicy w II półroczu poprzedniego roku,
10) płatność czynszu dzierżawnego poprzez potrącenie wymaga zgody Dyrektora Oddziału wyrażonej na piśmie,
11) w trakcie trwania umowy dzierżawy Agencja może wyłączyć z przedmiotu dzierżawy:
- grunty o łącznej powierzchni nie większej niż 30% powierzchni użytków rolnych będących przedmiotem dzierżawy,
- grunty, od których nie pobiera się czynszu dzierżawnego,
- grunty, które w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium są albo zostaną przeznaczone na cele
inne niż rolne, a także grunty, na których ujawnione zostały złoża kopalin,
2
- grunty, które w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium są przeznaczone na cele publiczne w
rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami.
Wyłączenie następuje w drodze oświadczenia woli Wydzierżawiającego złożonego Dzierżawcy na piśmie na jeden rok
naprzód przed upływem roku dzierżawnego. Strony przyjmują, że upływ roku dzierżawnego następuje z dniem
zakończenia zbiorów płodów rolnych w danym roku kalendarzowym z wyłączanej nieruchomości.
Dzierżawca będzie zobowiązany do:

niedokonywania działań, które mogłyby doprowadzić do zniszczenia lub uszkodzenia zadrzewień, stosownie do
przepisów o ochronie środowiska. Usuwanie drzew i krzewów wymaga zezwolenia organów gminy, po uzyskaniu
zgody Wydzierżawiającego, w której określone będą m.in. warunki wzajemnego rozliczenia z tytułu pozyskania
drewna,

niezwłocznego powiadamiania właściwych organów o zauważonych zanieczyszczeniach dzierżawionych gruntów lub
innych działaniach mogących niekorzystnie zmienić warunki środowiskowe,

konserwacji urządzeń melioracyjnych na swój koszt, na gruntach dzierżawionych,

ponoszenia wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających, zgodnie z
obowiązującymi przepisami, właściciela lub posiadacza nieruchomości, w tym podatku od nieruchomości, podatku
rolnego, opłat melioracyjnych oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.

udzielenia Agencji w dniu zawarcia umowy dzierżawy, nieodwołalnego pełnomocnictwa do jednostronnego odbioru
nieruchomości objętej umową dzierżawy po upływie terminu, na jaki została zawarta, które będzie stanowiło
załącznik do umowy dzierżawy. W umowie dzierżawy zostanie zamieszczony zapis, zgodnie z który: „w przypadku
nie wydania przez Dzierżawcę nieruchomości we wskazanym przez Wydzierżawiającego terminie, Dzierżawca wyraża
zgodę na jednostronne przejęcie nieruchomości przez Wydzierżawiającego. Stosowne pełnomocnictwo do przejęcia
przez Wydzierżawiającego nieruchomości stanowi załącznik do umowy”.
Pozostałe warunki umowy dzierżawy zgodne ze wzorem umowy dzierżawy obowiązującym w Agencji.
Uczestnicy przetargu mają możliwość zapoznania się z postanowieniami projektu umowy
dzierżawy, które nie podlegają ustaleniu w trybie przetargu. Projekt umowy jest dostępny w siedzibie OT
Agencji ( pokój nr 14) od 900 do 1300 w każdy dzień roboczy, ANR O/T OLSZTYN Sekcja Zamiejscowa
Gospodarowania Zasobem w Grabinie, Grabin 17 od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości do
dnia poprzedzającego przetarg.
OSOBY, KTÓRE MOGĄ WZIĄĆ UDZIAŁ W PRZETARGU:
W przetargu mogą uczestniczyć wyłącznie rolnicy indywidualni, w rozumieniu przepisów o kształtowaniu
ustroju rolnego i osoby, które nie spełniają jedynie wymogu dotyczącego 5-letniego okresu osobistego
prowadzenia gospodarstwa rolnego, określonego w przepisach o kształtowaniu ustroju rolnego, w przypadku
gdy osoby te w dniu ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, objętej niniejszym
ogłoszeniem, mają nie więcej niż 40 lat.
1. Rolnikiem indywidualnym, w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o
kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jednolity z 2016 r poz. 2052), jest osoba która spełnia
łącznie następujące warunki:
1) jest właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których
łączna powierzchnia użytków, z uwzględnieniem powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład nieruchomości będącej
przedmiotem niniejszego przetargu, nie przekracza 300 ha;
2) posiada kwalifikacje rolnicze określone w art. 6 ust. 2 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego i rozporządzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące
działalność rolniczą,
3) co najmniej od 5 lat zamieszkuje w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych
wchodzących w skład gospodarstwa rolnego,
4) prowadzi przez okres co najmniej od 5 lat osobiście to gospodarstwo – pracuje w tym gospodarstwie oraz podejmuje
wszelkie decyzje dotyczące prowadzenia działalności rolniczej w tym gospodarstwie (wymóg ten nie dotyczy osób, które w
dniu ogłoszenia wykazu nieruchomości Zasobu przeznaczonych do dzierżawy mieli nie więcej niż 40 lat – art. 29 ust. 3bb
pkt 1 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa),
3
5) ma miejsce zamieszkania w gminie , w której położona jest nieruchomość wystawiana do przetargu lub w gminie
graniczącej z tą gminą.
Uważa się, że osoba fizyczna posiada kwalifikacje rolnicze, jeżeli uzyskała:
- wykształcenie rolnicze zasadnicze zawodowe, średnie lub wyższe lub
- tytuł kwalifikacyjny lub tytuł zawodowy, lub tytuł zawodowy mistrza w zawodzie przydatnym do prowadzenia działalności
rolniczej i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie, lub
- wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie albo wykształcenie wyższe
inne niż rolnicze i ukończone studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, albo wykształcenie średnie inne niż
rolnicze i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie, lub
-wykształcenie podstawowe, gimnazjalne lub zasadnicze zawodowe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 5-letni staż
pracy w rolnictwie.
Za staż pracy, o którym mowa wyżej, uznaje się okres, w którym osoba fizyczna:
- podlegała ubezpieczeniu społecznemu rolników lub
- prowadziła działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym o obszarze nie mniejszym niż 1 ha stanowiącym jej własność,
przedmiot użytkowania wieczystego, przedmiot samoistnego posiadania lub dzierżawy, lub
- była zatrudniona w gospodarstwie rolnym na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę, wykonując
pracę związaną z prowadzeniem działalności rolniczej, lub
- wykonywała pracę związaną z prowadzeniem działalności rolniczej w charakterze członka spółdzielni produkcji rolnej, lub
- odbyła staż, o którym mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy (t. j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 645), obejmujący wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem
działalności rolniczej.
2. Dodatkowe informacje:

Przez gospodarstwo rolne należy rozumieć gospodarstwo rolne w rozumieniu Kodeksu cywilnego,
w którym powierzchnia nieruchomości rolnej jest nie mniejsza niż 1 ha,

Przez nieruchomość rolną należy rozumieć nieruchomość rolną w rozumieniu Kodeksu cywilnego,
z wyłączeniem nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego na
cele inne niż rolne,

Przez prowadzenie działalności rolniczej należy rozumieć prowadzenie działalności wytwórczej

w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej.

Za gospodarstwo rodzinne uważa się gospodarstwo rolne prowadzone przez rolnika indywidualnego, w którym łączna
powierzchnia użytków rolnych jest nie większa niż 300 ha.

Za użytki rolne w rozumieniu art. 2 pkt. 5 ustawy UKUR uważa się grunty orne, sady, łąki trwałe, pastwiska trwałe, grunty
rolne zabudowane, grunty pod stawami i grunty pod rowami.
Przy ustalaniu powierzchni użytków rolnych, będących przedmiotem współwłasności uwzględnia się powierzchnię
nieruchomości rolnych odpowiadających udziałowi we współwłasności takich nieruchomości, a w przypadku
współwłasności łącznej uwzględnia się łączną powierzchnię nieruchomości rolnych stanowiących przedmiot
współwłasności. Zasadę taką stosuje się odpowiednio do ustalania powierzchni użytków rolnych będących przedmiotem
współposiadania samoistnego oraz współposiadania na podstawie użytkowania wieczystego lub na podstawie umowy
dzierżawy.

W
PRZEATRGU NIE MOGĄ UCZESTNICZYĆ.
1. Zgodnie z art. 29 ust. 3ba i bc ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu
Państwa w przetargach nie może uczestniczyć podmiot, który:
1) kiedykolwiek nabył z Zasobu nieruchomości o powierzchni łącznej, co najmniej 300 ha użytków rolnych, przy czym do
powierzchni tej wlicza się powierzchnię użytków rolnych, które zostały nabyte z Zasobu, a następnie zbyte, chyba że
zbycie nastąpiło na cele publiczne, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami,
lub
2) naruszył chociażby jedno z postanowień umowy określonych w art. 29a ust. 1 pkt 1 lub 2, lub 3, (dotyczy
wywiązywania się z zobowiązań przez nabywców gruntów z Zasobu po 29.04.2016 roku), lub
3) w dniu opublikowania wykazu na dzierżawę, posiadał udziały lub akcje w spółkach prawa handlowego będących
właścicielami nieruchomości rolnych lub w spółce zależnej lub dominującej w stosunku do takiej spółki, z wyjątkiem akcji
dopuszczonych do obrotu na rynku giełdowym w rozumieniu ustawy z dnia 29.07.2005 roku o obrocie instrumentami
finansowymi (Dz. U. z 2016 roku poz. 1636), lub
4
4) ma zaległości z tytułu zobowiązań finansowych wobec Agencji, Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego,
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a w szczególności zalega z
uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy
uzyskał one przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległości płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu, lub
5) włada lub władał nieruchomościami Zasobu bez tytułu prawnego i mimo wezwania Agencji nieruchomości tych nie
opuścił.
Powyższe oświadczenia składane będą przez osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu ze
świadomością odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

W
ARUNKI ZAKWALIFIKOWANIA DO UCZESTNICTWA W PRZETARGU:
1. Warunkiem zakwalifikowania do uczestnictwa w przetargu jest złożenie przez zainteresowaną
osobę w Sekretariacie Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie Sekcji
Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem w Grabinie, Grabin 17, w terminie do dnia 6 marca 2017
roku, do godz. 1500, niżej wymienionych dokumentów*.
Dokumenty powinny być złożone w oryginale, ważne 2 miesiące na dzień ich złożenia licząc od
daty ich wystawienia, zszyte razem z pismem (podaniem) zawierającym imię, nazwisko, adres i
ew. telefon kontaktowy oraz wykaz załączonych dokumentów i dopisek: „Przetarg ograniczony
na dzierżawę działki nr 287/1 położonej w obrębie geodezyjnym Goryń, gmina Kisielice.” Ofertę
składa się u Notariusza po zakwalifikowaniu do przetargu.
*Wymagane dokumenty:
Oświadczenie ( W z ór 1 ), o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu, treścią ogłoszenia o przetargu oraz
projektem umowy dzierżawy oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, a także o
spełnieniu warunków dopuszczających do przetargu składane na podstawie przepisów ustawy z dnia 19
października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.
Oświadczenie ( W z ór 2), o łącznej powierzchni użytków rolnych stanowiących własność, użytkowanych
wieczyście oraz będących w samoistnym posiadaniu, a także dzierżawionych.
Oświadczenie dotyczy wszystkich nieruchomości rolnych niezależnie od miejsca ich położenia i liczby
gospodarstw.
Oświadczenie (W
z
ór 3 ) - poświadczone przez wójta(burmistrza, prezydenta miasta), o osobistym
prowadzeniu gospodarstwa rolnego i o łącznej powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład
gospodarstwa rodzinnego w danej gminie.
Jeżeli gospodarstwo położone na terenie więcej niż jednej gminy, należy złożyć poświadczone oświadczenia
ze wszystkich gmin, na terenie których leżą użytki rolne wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego.
Kopia świadectwa (dyplomu) ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjalnej lub zawodowej
lub średniej lub wyższej lub tytuł kwalifikacyjny albo tytuł zawodowy lub tytuł zawodowy mistrza w
zawodzie przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej, a w przypadku osoby która prowadzi
gospodarstwo przez okres krótszy niż 5 lat i w dniu ogłoszenia wykazu nieruchomości będącej
przedmiotem dzierżawy miała nie więcej niż 40 lat (Za osobę mającą nie więcej niż 40 lat uznaje
się osobę, która w dniu podania wykazu do publicznej wiadomości nie ukończyła 41 lat)
oświadczenie ( W z
ór 4) o posiadaniu kwalifikacji rolniczych wraz z dowodem potwierdzającym kwalifikacje
rolnicze w zakresie wykształcenia rolniczego, potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią dokumentu
określonego w § 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie
kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz.U. z 2012 r. poz. 109).
Dowodem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji rolniczych mogą być również odpowiednie dokumenty
5
wydane przez właściwe organy lub instytucje państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Konfederacji Szwajcarskiej.
 W przypadku osób które w dniu ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy mają nie
więcej niż 40 lat (Za osobę mającą nie więcej niż 40 lat uznaje się osobę, która w dniu podania wykazu do
publicznej wiadomości nie ukończyła 41 lat) – kserokopia dowodu osobistego.
 Dowód potwierdzający zameldowanie na pobyt stały (co najmniej od 5 lat) w rozumieniu przepisów o
ewidencji ludności i dowodach osobistych, tj. zaświadczenie wydane przez gminę o zameldowaniu na pobyt
stały.
Wzory ww. dokumentów (Wzór 1 - 4) można pobrać w siedzibie Oddziału Terenowego ANR w Olsztynie
(ul. Głowackiego 6, pokój nr 14), w siedzibie Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem w Grabinie
(Grabin 17), lub ze strony internetowej www. w zakładce „Dzierżawa”, „Przetargi ograniczone
do rolników indywidualnych” – na dolnej części tabeli.

W przypadku małżonków pomiędzy którymi istnieje wspólność majątkowa wniosek o
zakwalifikowanie do uczestnictwa w przetargu i dokumenty mogą być złożone tylko przez jednego
współmałżonka spełniającego ww. warunki.
Osoby, które w wyznaczonym terminie, miejscu i formie nie przedłożą wymaganych dokumentów
nie zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa w przetargu.

L
ista osób zakwalifikowanych do przetargu lub lista osób, które nie złożyły w terminie
wszystkich wymaganych dokumentów - z zaznaczeniem brakujących dokumentów, zostanie
wywieszona w dniu 9
marca 2017 roku od godz. 12 00
na tablicy ogłoszeń OT ANR w Olsztynie
Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem w Grabinie.

Osoby, które nie złożyły wszystkich wymaganych dokumentów - wymienione na liście,
mają możliwość uzupełnienia brakujących dokumentów, jeżeli złożą w terminie do dnia 14

m
arca 20 17

r
oku do godz. 15 00

w Sekretariacie Agencji Nieruchomości Rolnych OT w Olsztynie Sekcji Zamiejscowej
Gospodarowania Zasobem w Grabinie, Grabin 17, wskazane brakujące dokumenty.

Imienna lista osób ostatecznie zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na
tablicy ogłoszeń OT ANR w Olsztynie, ul. Głowackiego 6 i udostępniona będzie do wglądu w pokoju nr 14,
każdego dnia roboczego w godzinach pracy Agencji w dniu 15

marca 2017 roku od godz. 12 00
.
Przetarg odbędzie się również w przypadku gdy do przetargu zakwalifikowano tylko jedną osobę
spełniającą warunki podane w ogłoszeniu.

W
ARUNKI UCZESTNICTWA W PRZEATRGU:
W przetargu mogą brać udział osoby zakwalifikowane do przetargu (zgodnie z listą) , które:
1. Wpłacą wadium w wymaganej wysokości, w wyznaczonym terminie, miejscu i formie –
zgodnie z niniejszym ogłoszeniem i
2. Złożą ofertę wraz z kopią wymaganych dokumentów w miejscu i terminie podanym w
niniejszym ogłoszeniu.
3. Spełnią inne warunki podane w niniejszym ogłoszeniu.
Ad. 1. Wadium w wymaganej wysokości – 1,000,00 zł. należy wpłacić do dnia 20 marca 2017
roku:


na rachunek bankowy ANR OT w Olsztynie w BGK O/OLSZTYN numer rachunku 96 1130
1189 0025 0131 8420 0002,
6
Uwaga: kopię dowodu wpłaty wadium, z podaniem numeru działki i obrębu, należy załączyć do pisemnej
oferty składanej w Kancelarii Notarialnej, w terminie podanym w niniejszym ogłoszeniu.
Wadium zwraca się niezwłocznie:

po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, w tym także przetargu, który nie został rozstrzygnięty,

uczestnikowi przetargu, który wygrał przetarg po zawarciu umowy dzierżawy i wydaniu
nieruchomości.
Wadium nie podlega zwrotowi gdy:

uczestnik przetargu, który wygrał przetarg i uchyli się od zawarcia umowy,

zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie uczestnika przetargu.
Ad. 2. Osoby ostatecznie zakwalifikowane do uczestnictwa w przetargu (zgodnie z listą podaną
do publicznej wiadomości), zainteresowane udziałem w przetargu, powinny złożyć ofertę w
Kancelarii Notarialnej – Notariusz Elżbieta Proć, ul. Mickiewicza 21/23 lok.300/8, 10-508
Olsztyn, w dniach 21-22 marca 2017 roku w godzinach od 9:00 do 15:00, z dopiskiem na
zaklejonej kopercie: „Przetarg ograniczony na dzierżawę nieruchomości położonej w obrębie
Goryń, gmina Kisielice, działka numer 287/1.
Koszty notarialne za złożenie oferty u Notariusza ponosi oferent. Ofertę należy złożyć osobiście
lub przez pełnomocnika ustanowionego na podstawie pełnomocnictwa z podpisem notarialnie
poświadczonym.
W przypadku małżonków pomiędzy którymi istnieje wspólność majątkowa, oferta może być
złożona tylko przez jednego współmałżonka zakwalifikowanego do uczestnictwa w przetargu.
Oferta złożona przez grupę osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu (wspólna
oferta) nie będzie oceniana przez komisję przetargową.
OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:
1. Dane oferenta: imię, nazwisko, adres zamieszkania, stan cywilny.
2. Kserokopię dowodu osobistego.
3. Kserokopię dowodu wpłaty wadium.
4. Oświadczenie o przyjęciu do wiadomości wysokości czynszu dzierżawnego i okresu dzierżawy.
5. Propozycję zabezpieczenia zapłaty czynszu za 15 – miesięczny okres dzierżawy i ewentualne bezumowne
korzystanie.
6. Oświadczenie, że sytuacja finansowa oferenta umożliwia mu należyte prowadzenie działalności na
wydzierżawionej nieruchomości, i że:
- wywiązuje się ze wszystkich zobowiązań finansowych, w tym: z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i
udzielonych poręczeń lub
- oświadczenie, że nie posiada kredytów, pożyczek i nie udzielał poręczeń oraz, że nie jest prowadzone
przeciwko niemu postępowanie egzekucyjne.
*Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem
świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
7. Koncepcję prowadzenia działalności na wydzierżawianej nieruchomości – należy opisać w jaki sposób
będzie użytkowana nieruchomość będąca przedmiotem przetargu.
8. Oświadczenie wskazujące obręb geodezyjny i numer geodezyjny działki wchodzącej w skład gospodarstwa
(w skład której wchodzą użytki rolne), położonej najbliżej nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.
Do oświadczenia należy dołączyć kopię aktualnego wypisu z rejestru gruntów i wyrysu z mapy ewidencyjnej
nieruchomości, której oświadczenie dotyczy.
7
9. Oświadczenie o powierzchni gruntów nabytych na własność lub dzierżawionych z Zasobu Własności Rolnej
Skarbu Państwa, w jakimkolwiek trybie, w okresie od dnia 01.01.1992 r. do dnia złożenia oferty, w
hektarach z dokładnością do czwartego miejsca po przecinku.
Do powierzchni tej wlicza się powierzchnię gruntów, które zostały nabyte z Zasobu WRSP, a następnie zbyte,
chyba, że zbycie nastąpiło na cele publiczne, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o
gospodarce nieruchomościami,
lub
- oświadczenie o nienabywaniu nieruchomości rolnych na własność z Zasobu WRSP i nie posiadaniu
wydzierżawionych nieruchomości z Zasobu WRSP w ww. okresie.
*Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem
świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
10. Oświadczenie o powierzchni użytków rolnych w gospodarstwie rodzinnym rolnika na dzień składania
oferty.
Należy podać powierzchnię UR w ha, do czterech miejsc po przecinku, stanowiących własność, użytkowanych
wieczyście, będących w samoistnym posiadaniu oraz dzierżawionych przez rolnika indywidualnego.
Powierzchnia użytków rolnych powinna być zgodna z przedłożonym do kwalifikacji Wzorem nr 2 - w
przypadku rozbieżności należy załączyć stosowne wyjaśnienie.
*Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem
świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
11. Informację wydaną lub potwierdzoną przez Biuro Powiatowe ARiMR odnośnie obsady zwierząt w DJP
(Dużych Jednostkach Przeliczeniowych) wg średniorocznej obsady w 2016 roku, a przy braku możliwości jej
określenia – wg stanu na dzień 1 stycznia 2017 roku. W przypadku braku prowadzenia ewidencji danego
gatunku zwierząt przez ARiMR rolnik składa oświadczenie o liczbie zwierząt danego gatunku w gospodarstwie
rolnym, lub
- oświadczenie o braku ww. zwierząt w gospodarstwie w 2016 roku.
12. Przy podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników – dokument potwierdzający ubezpieczenie
oferenta w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (zaświadczenie KRUS), albo
- oświadczenie oferenta, że nie jest ubezpieczony w KRUS.
*Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem
świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia

K
RYTERIA OCENY OFERT I ICH WAGI:
1. Odległość gospodarstwa rolnego oferenta od wydzierżawianej nieruchomości - 30 punktów:
Pomiaru dokonuje Agencja w linii prostej na podstawie mapy cyfrowej, od najbliżej wysuniętej granicy działki w skład
której wchodzą UR, wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego rolnika przystępującego do przetargu, do najbliżej
wysuniętej granicy nieruchomości wystawianej do przetargu. Odległość mierzona jest w km, do trzech miejsc po
przecinku.
W przypadku gdy podana w ofercie działka graniczy z wystawioną do przetargu nieruchomością Zasobu, wówczas rolnik
ten za przedmiotowe kryterium otrzymuje max. liczbę punktów. Zero punktów otrzymują rolnicy, których wskazana przez
nich działka oddalona jest od nieruchomości wystawianej do przetargu o co najmniej 25 km.
Pozostali uczestnicy przetargu otrzymują liczbę punktów proporcjonalną do odległości wynikającej z oferty.
Oferent który wygra przetarg, przed zawarciem umowy powinien dostarczyć do wglądu dokument poświadczający, że
działka ta wchodzi w skład jego gospodarstwa rolnego.
2. Powierzchnia nieruchomości rolnych nabytych lub wydzierżawionych z Zasobu - 30 punktów:
Oferenci którzy na dzień składania oferty nabyli lub są dzierżawcami gruntów rolnych z Zasobu o łącznej powierzchni
użytków rolnych (UR) równej lub większej 3-krotności średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w danym województwie
(wg danych ARiMR za poprzedni rok) otrzymują zero (0) pkt. Oferenci którzy nie nabyli, ani nie wydzierżawili gruntów
8
rolnych z Zasobu, otrzymują max. liczbę punktów. Pozostali uczestnicy przetargu, otrzymują liczbę punktów
proporcjonalną do powierzchni podanej w ofercie.
3. Intensywność produkcji zwierzęcej w gospodarstwie oferenta – liczba punktów 15:
Ocena dokonywana jest na podstawie obsady inwentarza żywego w sztukach dużych ( Dużych Jednostkach
Przeliczeniowych - DJP) w przeliczeniu na 1 ha UR, według średniorocznej obsady za poprzedni rok, a przy braku
możliwości jej określenia – wg stanu na dzień 1 stycznia roku, w którym organizowany jest przetarg.
Informacja w zakresie obsady powinna być wydana lub potwierdzona przez Biuro Powiatowe ARiMR (dotyczy zwierząt dla
których ARiMR prowadzi taką ewidencję). W pozostałych przypadkach, należy przyjąć oświadczenie rolnika o liczbie
zwierząt danego gatunku i dokonać przeliczeń.
Maksymalną liczbę punktów (15 pkt) otrzymują oferty, w których obsada DJP/ha UR jest równe 1,5 i większa. Mniejsza
obsada otrzymuje proporcjonalnie mniej punktów. W przypadku braku produkcji zwierzęcej, oferta za to kryterium
uzyskuje zero (0) punktów.
4. Młody rolnik – 20 punktów (dotyczy osoby spełniającej warunki art. 29 ust. 3bb pkt 1 ustawy o gospodarowaniu
nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa):
Za „młodego rolnika” uważa się osobę, która w dniu ogłoszenia wykazu, tj. 15.11.2016 roku nieruchomości Zasobu
ma nie więcej niż 40 lat. Za to kryterium, punkty są przyznawane na zasadzie „spełnia wymóg” – otrzymuje max. liczbę
punktów, „nie spełnia wymogu” – otrzymuje zero (0) pkt.
5. Powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwie rodzinnym rolnika – liczba punktów 15:
Powierzchni użytków rolnych w gospodarstwie rodzinnym rolnika podawana jest na dzień składania oferty.
Kluczowymi pojęciami przy ocenie ofert w zakresie powierzchni są:
- Pp (powierzchnia preferowana) – przyjmuje się ją na poziomie 3-krotności średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w
województwie warmińsko – mazurskim (wg danych ARiMR za poprzedni rok);
- P (powierzchnia nieruchomości wystawianej do przetargu) - wyrażona w hektarach użytków rolnych;
- Pmax (powierzchnia maksymalna) – powierzchnia największego gospodarstwa, którego posiadający je rolnik mógłby
uczestniczyć w przetargu ograniczonym (Pmax = 300 ha – P);
Maksymalną liczbę punktów otrzymują rolnicy których powierzchnia UR w gospodarstwie rodzinnym mieści się w
przedziale od co najmniej 1 ha do powierzchni preferowanej pomniejszonej o powierzchnię nieruchomości wystawioną do
przetargu (Pp - P).
Oferty, których powierzchnia UR gospodarstwa rodzinnego mieści się w przedziale powyżej powierzchni (Pp - P) i mniej niż
Pmax, otrzymują proporcjonalną liczbę punktów.
Zero punktów otrzymują oferty, w których powierzchnia UR gospodarstwa rodzinnego wynosi Pmax.
Uwaga:
W szczególnym przypadku, gdy różnica pomiędzy powierzchnią preferowaną a powierzchnią nieruchomości wystawianą do
przetargu (Pp – P) jest mniejsza od 1 ha, zasady punktacji są następujące:
Maksymalną liczbę punktów otrzymują oferty o powierzchni UR gospodarstwa rodzinnego równej 1 ha.
Oferty, których powierzchnia UR gospodarstwa rodzinnego mieści się w przedziale powyżej 1 ha i mniej niż
Pmax, otrzymują proporcjonalną liczbę punktów.
6. Ubezpieczenie w KRUS– 10 punktów:
Za kryterium, punkty przyznawane są na zasadzie spełnia wymóg – otrzymuje max. liczbę pkt, nie pełnia wymogu –
otrzymuje zero (0) pkt.

PR
ZEBIEG PRZETARGU:
1. Część jawna przetargu, przeprowadzana w obecności Notariusza:
1.1. Rozpoczynając przetarg komisja przetargowa:
1)
stwierdza prawidłowość ogłoszenia przetargu,
2)
ustala liczbę złożonych ofert oraz sprawdza, czy wadia zostały wniesione we wskazanym terminie,
miejscu i formie,
9
3)
otwiera koperty z ofertami złożone w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu o przetargu, w
obecności notariusza, który parafuje każdą stronę ze złożonych i otwartych ofert.
1.2. Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:
1)
została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez uczestnika przetargu,
który nie wniósł wadium,
2)
oferta nie zawiera danych, o których mowa w rozdziale „TREŚĆ OFERTY” niniejszego ogłoszenia lub
dane te są niekompletne, nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich treści, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby
prowadzić do uznania jej za nową ofertę,
3)
uczestnik przetargu nie złożył oświadczenia, ze akceptuje wysokość czynszu dzierżawnego podaną w
wykazie i ogłoszeniu o przetargu.
1. 3. O odrzuceniu ofert organizator przetargu zawiadamia niezwłocznie uczestnika przetargu na
piśmie wraz z uzasadnieniem.
2. Część niejawna przetargu:
2.1. Oferty, które nie zostały odrzucone, komisja przetargowa ocenia, biorąc pod uwagę kryteria podane w
ogłoszeniu , w części „KRYTERIA OCENY OFERT I ICH WAG”.
2.2 Punkty za kryteria 2, 3 i 5 są przyznawane proporcjonalnie i liczone do dwóch miejsc po przecinku z
zaokrągleniem zgodnie z regułami matematyki. W przypadku, gdy co najmniej dwie najkorzystniejsze oferty
otrzymają tę samą liczbę punktów, wówczas punkty tych ofert przelicza się do czterech miejsc po przecinku,
z zaokrągleniem.
2.3. W przypadku stwierdzenia niejasności w ofercie komisja przetargowa wzywa oferenta na piśmie do
złożenia dodatkowych wyjaśnień, wyznaczając mu termin do ich złożenia nie dłuższy niż 7 dni od daty
otrzymania wezwania. Komisja przetargowa może uwzględnić wyjaśnienia złożone w wyznaczonym terminie,
jeżeli nie prowadzą one do zmiany oferowanego czynszu dzierżawnego. Oferta nie może być uzupełniana lub
zmieniona w trakcie przetargu w zakresie, w którym może być uznana za nową ofertę.
2.4. Komisja przetargowa ma prawo weryfikacji złożonych przez oferentów oświadczeń
i dokumentów, co wiązać się może z wydłużonym terminem oceny ofert.
2.5. Po dokonaniu oceny ofert komisja przetargowa zamieszcza w protokole z przetargu wniosek w sprawie
wyboru najkorzystniejszej oferty tj. oferty która uzyskała największą liczbę punktów o ile sytuacja finansowa
oferenta gwarantuje należyte prowadzenie działalności gospodarczej na nieruchomości będącej przedmiotem
przetargu, wraz z uzasadnieniem lub stwierdza, że nie wybrano żadnej z ofert,
2.6. Jeżeli ze względu na równorzędność ofert wybór jest utrudniony, komisja przetargowa przeprowadza
dodatkowy przetarg ustny, który jest ograniczony do uczestników przetargu, którzy złożyli równorzędne
oferty. Komisja przetargowa informuje uczestników o terminie i miejscu tego przetargu,
Wniosek komisji przetargowej w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty podlega zatwierdzeniu przez
organizatora przetargu.
Datę sporządzenia protokołu uważa się za dzień zamknięcia przetargu.
O wyniku przetargu organizator przetargu niezwłocznie zawiadamia na piśmie uczestników przetargu.

Z
AWARCIE UMOWY DZIERŻAWY:
1 . Te r m in i m ie js c e z a wa r c ia u m o wy d z ie r ż a wy z os t a n ie wyz n a c z on y p r z e z Ag e nc ję p o z a ko ń c ze n iu
p r z et a r g u i z ło ż e n iu wym a g a n yc h z a b e zp ie c z e ń p ła t n o ś c i c z yns z u d z ie r ż a wn e g o .
Zabezpieczenia należy uzgodnić i złożyć w Sekcji Finansowo-Księgowej i Windykacji w tut. Oddziale Agencji w terminie nie
późniejszym niż 21 dni od daty zamknięcia przetargu,
2. Rezygnacja kandydata na dzierżawcę z podpisania umowy dzierżawy nie powoduje powstania po jego stronie roszczeń
w stosunku do rozstrzygnięć przetargowych, w wyniku których nie został dopuszczony do udziału w przetargu z uwagi na
ustalenie go kandydatem na dzierżawę we wcześniejszym przetargu na nieruchomość położoną w tej samej miejscowości
lub wydzielonej przed przetargiem części nieruchomości Zasobu.
1
3. Wyłoniony w drodze przetargu kandydat na dzierżawcę, przed zawarciem umowy dzierżawy złoży dodatkowe
oświadczenie o łącznej powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład prowadzonego gospodarstwa.
Agencja zastrzega sobie prawo odstąpienia od zawarcia umowy dzierżawy w przypadku gdy w dniu zawarcia umowy
powierzchnia gospodarstwa rodzinnego wraz z gruntami objętymi niniejszym przetargiem przekroczy powierzchnię 300 ha
użytków rolnych.
Wówczas uznaje się, że zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie uczestnika przetargu i
wadium nie podlega zwrotowi.
4. W przypadku posiadanej wspólności majątkowej uczestnika przetargu, stroną umowy jako dzierżawca będzie również
małżonek kandydata na dzierżawcę.
Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 25 lutego 1964 o Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 2082 z
późn. zm.) do dokonywania czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia lub użytkowania
wieczystego nieruchomości, bądź do dokonywania czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego
nabycia i wydzierżawienia gospodarstwa rolnego potrzebna jest zgoda drugiego małżonka w przypadku wspólności
ustawowej. Ważność umowy, która została zawarta przez jednego z małżonków bez wymaganej zgody drugiego zależy od
potwierdzenia umowy przez drugiego małżonka. Dlatego też małżonek kandydata na dzierżawcę zobowiązany do złożenia
pod umową dzierżawy oświadczenia o zapoznaniu się z treścią umowy dzierżawy i wyrażeniu zgody na zawarcie jej przez
małżonka. W przypadku odmowy złożenia tego oświadczenia Agencja uzna, że zawarcie umowy stało się niemożliwe z
przyczyn leżących po stronie uczestnika przetargu i wadium nie podlega zwrotowi.

Z
ASTRZEŻENIA:
1. Agencja Nieruchomości Rolnych, jako Organizator przetargu, zastrzega sobie prawo:

odstąpienia od przeprowadzenia przetargu do chwili rozpoczęcia bez podania przyczyny;

odstąpienia od przeprowadzenia przetargu ze względu na uzasadnione wątpliwości co do osób
mających uczestniczyć w przetargu, jeżeli z wnioskiem takim wystąpi członek komisji przetargowej
wydelegowany przez Radę Terenową działająca przy Oddziale Terenowym ANR w Olsztynie;

zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert;

nie zatwierdzenia wniosku komisji przetargowej w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty;
2. W razie stwierdzenia, że czynności związane z przeprowadzeniem przetargu zostały dokonane w sposób
sprzeczny z ustawą lub innymi przepisami, których naruszenie miało wpływ na wynik przetargu, Prezes
Agencji zarządza powtarzanie czynności przetargowych albo unieważnia przetarg.
3. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do zapoznania się z ogłoszeniem przetargowym,
przedmiotem przetargu oraz położeniem nieruchomości.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowej nieruchomości można uzyskać w Oddziale Terenowym Agencji w
Olsztynie, ul. Głowackiego 6, pok. 14, tel.89 524 88 60 w siedzibie ANR O/T Olsztyn SZGZ w Grabinie, Grabin 17, tel 89
642 56 47 w godz. od 9.00 do 15.00 każdego dnia roboczego.
Oględzin nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy można dokonywać w terminie od dnia podania ogłoszenia do
publicznej wiadomości do dnia poprzedzającego przetarg w godzinach od 900
do 1300
w dni robocze. Dokładny termin wskazania nieruchomości można ustalić telefonicznie z ANR O/T Olsztyn SZGZ w Grabinie,
tel. 89 642 56 47.
1
Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu na okres, co najmniej 28 dni poczynając o
d dnia 20 lutego 2017 roku , w
miejscowości Goryń, w Urzędzie Miejski w Kisielicach, w Warmińsko-Mazurskiej Izbie Rolniczej w Olsztynie, w Biurze
Warmińsko-Mazurskiej Izbie Rolniczej w Nowym Mieście Lubawskim, w Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem w
Grabinie oraz w Oddziale Terenowym Agencji w Olsztynie ul. Głowackiego 6.
Otrzymują z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń:
1) Urząd Miejski w Kisielicach,
2) Sołtys wsi Goryń,
3) Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza w Olsztynie,
4) Biuro Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w Nowym Mieście Lubawskim,
5) SZGZ w Grabinie,
6) ANR O/T Olsztyn,
Do wiadomości:
Kancelaria Notarialna
Pani Elżbieta Proć
ul. Mickiewicza 21/23 lok. 300/8
10-508 Olsztyn
.
1

Podobne ogłoszenia

OT Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, gmina Warlubie, obręb Warlubie, pow. 0.1300 ha.

Lokalizacja: KUJAWSKO-POMORSKIE / świecki / Warlubie
dzierżawa nierolna
Data publikacji: 2016-01-14
Powierzchnia: 0.1300 (ha)
Cena: (zł).

OT Opole, gmina Otmuchów, obręb Nadziejów

Lokalizacja: OPOLSKIE / nyski / Otmuchów
dzierżawa przeznaczenie wielofunkcyjne
Data publikacji: 2016-11-30
Powierzchnia: 0.25 (ha)
Cena: (zł).

OT Wrocław woj. DOLNOŚLĄSKIE gmina Dobromierz obręb Pietrzyków pow. 0,5300ha.

Lokalizacja: DOLNOŚLĄSKIE / świdnicki / Dobromierz
sprzedaż nierolna
Data publikacji: 2015-09-11
Powierzchnia: 0.5300 (ha)
Cena: 33700 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W GDAŃSKU, pomorskie, starogardzki, Skarszewy, Demlin, 0,0200 ha

Lokalizacja: POMORSKIE / starogardzki / Skarszewy
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-07-07
Powierzchnia: 0.02 (ha)
Cena: 2100.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU, dolnośląskie, lwówecki, Lubomierz, Pasiecznik, 4,5600 ha

Lokalizacja: DOLNOŚLĄSKIE / lwówecki / Lubomierz
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-11-24
Powierzchnia: 4.56 (ha)
Cena: 96100.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU, dolnośląskie, złotoryjski, Świerzawa, Sokołowiec, 4,3900 ha

Lokalizacja: DOLNOŚLĄSKIE / złotoryjski / Świerzawa
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-09-04
Powierzchnia: 4.39 (ha)
Cena: 82800.00 (zł).

OT LUBLIN, woj. lubelskie, pow. łukowski, gm. Adamów, obr. Gułów

Lokalizacja: LUBELSKIE / łukowski / Adamów
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-09-04
Powierzchnia: 0.25 (ha)
Cena: 2160 (zł).

OT Lublin, woj. lubelskie, pow. radzyński, gm. Komarówka Podlaska, obr. Przegaliny Małe

Lokalizacja: LUBELSKIE / radzyński / Komarówka Podlaska
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-05-09
Powierzchnia: 0.84 (ha)
Cena: 8700 (zł).

OT Rzeszów, podkarpackie,przemyski, Bircza, Kużmina

Lokalizacja: PODKARPACKIE / przemyski / Bircza
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-04-20
Powierzchnia: 0.96 (ha)
Cena: (zł).

OT Warszawa , woj. mazowieckie, pow. radomski, gm. Iłża, obr. Kajetanów , pow. 0,96 ha

Lokalizacja: MAZOWIECKIE / radomski / Iłża
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-04-07
Powierzchnia: 0.9600 (ha)
Cena: 18000.00 (zł).

OT Warszawa , woj. mazowieckie, pow. radomski, gm. Jedlińsk, obr. Płasków, pow. 0,261 ha

Lokalizacja: MAZOWIECKIE / radomski / Jedlińsk
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-08-11
Powierzchnia: 0.2610 (ha)
Cena: 3500.00 (zł).

OT Wrocław woj. DOLNOŚLĄSKIE gmina Legnickie Pole obręb Gniewomierz pow. 0,4100ha.

Lokalizacja: DOLNOŚLĄSKIE / legnicki / Legnickie Pole
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-09-25
Powierzchnia: 0.4100 (ha)
Cena: 15500 (zł).

OT Wrocław woj. DOLNOŚLĄSKIE gmina Radwanice obręb Buczyna pow. 0,5200ha.

Lokalizacja: DOLNOŚLĄSKIE / polkowicki / Radwanice
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-11-24
Powierzchnia: 0.5200 (ha)
Cena: 9500 (zł).

OT Wrocław woj. DOLNOŚLĄSKIE gmina Wąsosz obręb Lubiel pow. 0,2800ha.

Lokalizacja: DOLNOŚLĄSKIE / górowski / Wąsosz
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-01-16
Powierzchnia: 0.2800 (ha)
Cena: 7290 (zł).

Słońsk

Lokalizacja: LUBUSKIE / sulęciński / Słońsk
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-02-16
Powierzchnia: 0.26 (ha)
Cena: 9400 (zł).