WRO-D- 0075-2016 - WRO/0117-2016 dzierżawa rolna OT Wrocław woj. DOLNOŚLĄSKIE gmina Głogów obręb Grodziec Mały pow. 0,2339ha.

Jesteś tutaj » Informacje o ANR » DOLNOŚLĄSKIE » głogowski » Głogów » OT Wrocław woj. DOLNOŚLĄSKIE gmina Głogów obręb Grodziec Mały pow. 0,2339ha.

WRO-D- 0075-2016 - WRO/0117-2016 dzierżawa rolna OT Wrocław woj. DOLNOŚLĄSKIE gmina Głogów obręb Grodziec Mały pow. 0,2339ha.

Data publikacji: 2016-01-14

Typ nieruchomości: rolna

Sprzedaż/dzierżawa/inne: dzierżawa

Powierzchnia (ha): 0.2339

Oddział Terenowy: OT Wrocław

Miejscowość/Obręb: Grodziec Mały

Wojewodztwo: DOLNOŚLĄSKIE

Powiat: głogowski

Gmina: Głogów

Opis:
Dzierżawa - rolna - 0,2339ha. - 2,4600 q - 411/3 AM 1

Tytuł:
OT Wrocław woj. DOLNOŚLĄSKIE gmina Głogów obręb Grodziec Mały pow. 0,2339ha.

Numer oferty: WRO-D- 0075-2016 - WRO/0117-2016


ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU


SZGZ W LEGNICY

Publikacja: od 19.01.2016 r. do 03.02.2016 r.

Wykaz numer nr WRO-D- 0075 -2016
Agencja Nieruchomości Rolny ch
OT Wrocław

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu działając na podstawie przepisów ustawy
z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (jednolity
tekst – Dz. U. z 2015 roku, poz. 1014), rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 stycznia
2009 roku w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania przetargów na dzierżawę nieruchomości Zasobu
Własności
Rolnej
Skarbu
Państwa
(Dz.
U.
z
2013
roku,
poz.1142)
oraz
ustawy
o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jednolity – Dz. U. z 2012 roku, poz. 803) podaje do publicznej
wiadomości WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY stanowiących Zasób Własności
Rolnej Skarbu Państwa, pochodzących po b. PFZ Głogów, woj. dolnośląskie.
WYKAZ OBEJMUJE:
1. Nieruchomość rolną, niezabudowaną.
W skład nieruchomości wchodzi działka geodezyjnie położona w obrębie GRODZIEC MAŁY, gmina Głogów,
powiat głogowski, województwo dolnośląskie, dz. 336/2, AM 1.
Ogólna powierzchnia nieruchomości wynosi 0,2400 ha (użytki rolne: 0,2400 ha) z czego:
• Grunty orne 0,2200 ha w klasie: R IIIa – 0,2200 ha;
• Trwałe użytki zielone 0,0200 ha w klasie: ŁIV – 0,0200 ha
Powyższe informacje podajemy na podstawie danych z ewidencji gruntów.
Powierzchnia nieruchomości w hektarach przeliczeniowych wynosi 0,3780 ha
Dla nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta nr LE1G/00068199/6 przez WKW Sądu Rejonowego w
Głogowie.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Głogów dla przedmiotowej nieruchomości stracił
ważność. W tej sytuacji nie ma możliwości określenia funkcji dla działki w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie z zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Głogów
uchwalonym uchwałą Rady Gminy nr XV/139/2000 z dnia 30.06.2000 r., zmienionym uchwałą Rady Gminy nr
VI/52/2003 z dnia 22.05.2003 r., uchwałą nr XVIII/156/2005 z dnia 24.02.2005 r. oraz nr VI/46/2007 z
28.09.2007 r. przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest jako sady, tereny upraw rolnych oraz linie
elektroenergetyczne 20kV.
Uwaga!
• Na terenie działki zlokalizowano kilka drzew owocowych.
• Działka graniczy z urządzeniem melioracji wodnej szczegółowej i przyszły dzierżawca musi przestrzegać
ustawy Prawo wodne z dnia 18 07.2001 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 145)
• Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Przyszły dzierżawca zobowiązany
będzie do ustalenia dojazdu do nieruchomości na swój koszt i swoim staraniem.

Wywoławcza wysokość rocznego czynszu dzierżawnego wynosi: 2,80 dt pszenicy

2. Nieruchomość rolną, niezabudowaną.
W skład nieruchomości wchodzi działka geodezyjna położona w obrębie GRODZIEC MAŁY, gmina Głogów,
powiat głogowski, województwo dolnośląskie, dz. 411/3, AM 1.
Ogólna powierzchnia nieruchomości wynosi 0,2339 ha (użytki rolne: 0,2339 ha) z czego:
• Grunty orne 0,2339 ha w klasach: R IIIa–0,1208 ha, RIIIb– 0,0399 ha, RIVa- 0,0540 ha, RIVb-0,0192
ha.
Powyższe informacje podajemy na podstawie danych z ewidencji gruntów.
Powierzchnia nieruchomości w hektarach przeliczeniowych wynosi 0,3279 ha
Dla nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta nr LE1G/00068199/6 przez WKW Sądu Rejonowego w
Głogowie.
1
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Głogów dla przedmiotowej nieruchomości stracił
ważność. W tej sytuacji nie ma możliwości określenia funkcji dla działki w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie z zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Głogów
uchwalonym uchwałą Rady Gminy nr XV/139/2000 z dnia 30.06.2000 r., zmienionym uchwałą Rady Gminy nr
VI/52/2003 z dnia 22.05.2003 r., uchwałą nr XVIII/156/2005 z dnia 24.02.2005 r. oraz nr VI/46/2007 z
28.09.2007 r. przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest jako tereny upraw rolnych.

Wywoławcza wysokość rocznego czynszu dzierżawnego wynosi: 2,46 dt pszenicy

3. Nieruchomość rolną, niezabudowaną.
W skład nieruchomości wchodzi działka geodezyjnie położona w obrębie GRODZIEC MAŁY, gmina Głogów,
powiat głogowski, województwo dolnośląskie, dz. 415/1, AM 1.
Ogólna powierzchnia nieruchomości wynosi 0,1900 ha (użytki rolne: 0,1900 ha) z czego:
• Trwałe użytki zielone 0,1900 ha w klasie: Ł V– 0,1900 ha
Powyższe informacje podajemy na podstawie danych z ewidencji gruntów.
Powierzchnia nieruchomości w hektarach przeliczeniowych wynosi 0,0380 ha
Dla nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta nr LE1G/00068199/6 przez WKW Sądu Rejonowego w
Głogowie.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Głogów dla przedmiotowej nieruchomości stracił
ważność. W tej sytuacji nie ma możliwości określenia funkcji dla działki w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie z zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Głogów
uchwalonym uchwałą Rady Gminy nr XV/139/2000 z dnia 30.06.2000 r., zmienionym uchwałą Rady Gminy nr
VI/52/2003 z dnia 22.05.2003 r., uchwałą nr XVIII/156/2005 z dnia 24.02.2005 r. oraz nr VI/46/2007 z
28.09.2007 r. przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest jako tereny upraw rolnych oraz linie
elektroenergetyczne.
Uwaga! Działka graniczy z urządzeniem melioracji wodnej szczegółowej i przyszły dzierżawca musi
przestrzegać ustawy Prawo wodne z dnia 18 07.2001 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 145)

Wywoławcza wysokość rocznego czynszu dzierżawnego wynosi: 0,37 dt pszenicy

4. Nieruchomość rolną, niezabudowaną.
W skład nieruchomości wchodzi działka geodezyjnie położona w obrębie GRODZIEC MAŁY, gmina Głogów,
powiat głogowski, województwo dolnośląskie, dz. 435, AM 1.
Ogólna powierzchnia nieruchomości wynosi 0,6700 ha (użytki rolne: 0,6700 ha) z czego:
• Grunty orne 0,5100 ha w klasach: R IIIa – 0,3100 ha, RIVa – 0,1200 ha; R V – 0,0800 ha;
• Trwałe użytki zielone 0,1600 ha w klasie: PsIII– 0,1600 ha
Powyższe informacje podajemy na podstawie danych z ewidencji gruntów.
Powierzchnia nieruchomości w hektarach przeliczeniowych wynosi 0,8355 ha
Dla nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta nr LE1G/00068199/6 przez WKW Sądu Rejonowego w
Głogowie.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Głogów dla przedmiotowej nieruchomości stracił
ważność. W tej sytuacji nie ma możliwości określenia funkcji dla działki w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie z zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Głogów
uchwalonym uchwałą Rady Gminy nr XV/139/2000 z dnia 30.06.2000 r., zmienionym uchwałą Rady Gminy nr
VI/52/2003 z dnia 22.05.2003 r., uchwałą nr XVIII/156/2005 z dnia 24.02.2005 r. oraz nr VI/46/2007 z
28.09.2007 r. przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest jako tereny upraw rolnych.
Uwaga! Nieruchomość graniczy z wałem przeciwpowodziowym.

Wywoławcza wysokość rocznego czynszu dzierżawnego wynosi: 6,30 dt pszenicy

5. Nieruchomość rolną, niezabudowaną.
W skład nieruchomości wchodzi działka geodezyjnie położona w obrębie GRODZIEC MAŁY, gmina Głogów,
powiat głogowski, województwo dolnośląskie, dz. 441/1, AM 1.
Ogólna powierzchnia nieruchomości wynosi 0,6100 ha (użytki rolne: 0,6100 ha) z czego:
• Grunty orne 0,4200 ha w klasach: R IIIb – 0,1200 ha, RV – 0,3000 ha;
2
• Trwałe użytki zielone 0,1900 ha w klasie: PsIII– 0,1900 ha
Powyższe informacje podajemy na podstawie danych z ewidencji gruntów.
Powierzchnia nieruchomości w hektarach przeliczeniowych wynosi 0,4385 ha
Dla nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta nr LE1G/00068199/6 przez WKW Sądu Rejonowego w
Głogowie.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Głogów dla przedmiotowej nieruchomości stracił
ważność. W tej sytuacji nie ma możliwości określenia funkcji dla działki w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie z zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Głogów
uchwalonym uchwałą Rady Gminy nr XV/139/2000 z dnia 30.06.2000 r., zmienionym uchwałą Rady Gminy nr
VI/52/2003 z dnia 22.05.2003 r., uchwałą nr XVIII/156/2005 z dnia 24.02.2005 r. oraz nr VI/46/2007 z
28.09.2007 r. przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest jako tereny upraw rolnych.
Uwaga!
• W północnej części działka porośnięta pojedynczymi samosiewami wierzby.
• Nieruchomość graniczy z wałem przeciwpowodziowym.

Wywoławcza wysokość rocznego czynszu dzierżawnego wynosi: 1,97 dt pszenicy

6. Nieruchomość rolną, niezabudowaną.
W skład nieruchomości wchodzi działka geodezyjnie położona w obrębie GRODZIEC MAŁY, gmina Głogów,
powiat głogowski, województwo dolnośląskie, dz. 454/4, AM 1.
Ogólna powierzchnia nieruchomości wynosi 0,6500 ha (użytki rolne: 0,6500 ha) z czego:
• Grunty orne 0,0400 ha w klasach: R IIIb – 0,0100 ha, RIVa – 0,0300 ha;
• Trwałe użytki zielone 0,6100 ha w klasach: ŁIV– 0,1700 ha, ŁV – 0,4400 ha.
Powyższe informacje podajemy na podstawie danych z ewidencji gruntów.
Powierzchnia nieruchomości w hektarach przeliczeniowych wynosi 0,2620 ha
Dla nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta nr LE1G/00068199/6 przez WKW Sądu Rejonowego w
Głogowie.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Głogów dla przedmiotowej nieruchomości stracił
ważność. W tej sytuacji nie ma możliwości określenia funkcji dla działki w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie z zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Głogów
uchwalonym uchwałą Rady Gminy nr XV/139/2000 z dnia 30.06.2000 r., zmienionym uchwałą Rady Gminy nr
VI/52/2003 z dnia 22.05.2003 r., uchwałą nr XVIII/156/2005 z dnia 24.02.2005 r. oraz nr VI/46/2007 z
28.09.2007 r. przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest jako nieużytki.
Uwaga! Działka porośnięta pojedynczymi samosiewami wierzby.

Wywoławcza wysokość rocznego czynszu dzierżawnego wynosi: 2,01 dt pszenicy

Termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym
ogłoszeniu.

Niniejszy wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości w terminie od 19.01.2016 roku do
03.02.2016 roku
w siedzibie Urzędu Gminy Głogów, Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu,
sołectwie wsi Grodziec Mały, OT ANR we Wrocławiu, Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania
Zasobem w Legnicy
oraz na stronie internetowej www..

Szczegółowe informacje o nieruchomościach można uzyskać w Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem
w Legnicy, ul. Jaworzyńska 199, tel. (71) 35 63 919 wew. 401


3

Podobne ogłoszenia

OT Gorzów Wlkp., woj. lubuskie, pow. strzelecko - drezdenecki, gm. Stare Kurowo, obr. Przynotecko, pow. 0.7500

Lokalizacja: LUBUSKIE / strzelecko-drezdenecki / Stare Kurowo
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2016-03-01
Powierzchnia: 0.7500 (ha)
Cena: (zł).

OT Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, gmina Szubin, obręb Szubin, pow. 1.1937 ha.

Lokalizacja: KUJAWSKO-POMORSKIE / nakielski / Szubin
sprzedaż nierolna
Data publikacji: 2015-04-09
Powierzchnia: 1.1937 (ha)
Cena: (zł).

OT Rzeszów - woj. świętokrzyskie, pow. ostrowiecki, gmina Bodzechów, obr. Sudół o pow. łącznej 0.7342 ha

Lokalizacja: ŚWIĘTOKRZYSKIE / ostrowiecki / Bodzechów
sprzedaż przeznaczenie wielofunkcyjne
Data publikacji: 2016-11-23
Powierzchnia: 1.7342 (ha)
Cena: (zł).

OT Rzeszów - woj. świetokrzyskie, pow. staszowski, gm. Staszów, obr. Czajków Południowy, Wiązownica Mała - pow. łącz. 1.99 ha.

Lokalizacja: ŚWIĘTOKRZYSKIE / staszowski / Staszów
sprzedaż przeznaczenie wielofunkcyjne
Data publikacji: 2014-05-07
Powierzchnia: 1.99 (ha)
Cena: (zł).

F Suwałki, SZGZ w Olecku, warm.-mazurskie, olecki, Świętajno, obr. Dybowo dz. 144/3 o pow. 0,22 ha

Lokalizacja: WARMIŃSKO-MAZURSKIE / olecki / Świętajno
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2017-01-19
Powierzchnia: 0.2200 (ha)
Cena: 4800 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W POZNANIU, wielkopolskie, słupecki, Lądek, Lądek, 1,1320 ha

Lokalizacja: brak informacji o województwie / brak informacji o powiacie / brak informacji o gminie
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-11-04
Powierzchnia: 1.132 (ha)
Cena: 32900.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE FILIA W ŁODZI, łódzkie, łaski, Widawa, Siemiechów, 0.3518 ha

Lokalizacja: ŁÓDZKIE / łaski / Widawa
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-08-17
Powierzchnia: 0.3518 (ha)
Cena: 2600.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE FILIA W ŁODZI, łódzkie, łowicki, Łyszkowice, Bobiecko, 0.2942 ha

Lokalizacja: ŁÓDZKIE / łowicki / Łyszkowice
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-04-28
Powierzchnia: 0.2942 (ha)
Cena: 5500.00 (zł).

OT Lublin, woj. lubelskie, pow. bialski, gm. Janów Podlaski, obr. Woroblin

Lokalizacja: LUBELSKIE / bialski / Janów Podlaski
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-04-14
Powierzchnia: 0.50 (ha)
Cena: 22500 (zł).

OT Warszawa , woj. mazowieckie, pow. szydłowiecki, gm. Orońsko, obr. Guzów, pow. 0,05 ha

Lokalizacja: MAZOWIECKIE / szydłowiecki / Orońsko
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-11-28
Powierzchnia: 0.0500 (ha)
Cena: 7900.00 (zł).