WRO-D- 0130-2017 - WRO/0104-2017 dzierżawa rolna OT Wrocław woj. DOLNOŚLĄSKIE gmina Głogów obręb Wilków pow. 39,4300ha.

Jesteś tutaj » Informacje o ANR » DOLNOŚLĄSKIE » głogowski » Głogów » OT Wrocław woj. DOLNOŚLĄSKIE gmina Głogów obręb Wilków pow. 39,4300ha.

WRO-D- 0130-2017 - WRO/0104-2017 dzierżawa rolna OT Wrocław woj. DOLNOŚLĄSKIE gmina Głogów obręb Wilków pow. 39,4300ha.

Data publikacji: 2017-02-15

Typ nieruchomości: rolna

Sprzedaż/dzierżawa/inne: dzierżawa

Powierzchnia (ha): 39.4300

Oddział Terenowy: OT Wrocław

Miejscowość/Obręb: Wilków

Wojewodztwo: DOLNOŚLĄSKIE

Powiat: głogowski

Gmina: Głogów

Opis:
Dzierżawa - rolna - czynsz wywoławczy w przypadku: przetargu ustnego 8,3900 dt, przetargu ofert pisemnych 8,4700 dt - 594 AM 2

Tytuł:
OT Wrocław woj. DOLNOŚLĄSKIE gmina Głogów obręb Wilków pow. 39,4300ha.

Numer oferty: WRO-D- 0130-2017 - WRO/0104-2017


ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU


SZGZ W LEGNICY


Termin publikacji od 15.02. 2017 do 02.03.2017r.
WR.SGZ.LE.4243. 159 .2017.MZ.1 Legnica dnia 10.02.2017r.
Wykaz numer WRO-D-0130-2017
Agencja Nieruchomości Rolnych OT Wrocław
działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi
Skarbu Państwa (tekst jednolity – Dz. U. z 2016 roku poz. 1491), rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
14.01.2009 roku w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania przetargów na dzierżawę nieruchomości Zasobu
Własności Rolnej Skarbu Państwa (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 1142 – tekst jednolity) oraz ustawy z dnia 11
kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 roku, poz. 2052 – z późniejszymi
zmianami). Podaje do publicznej wiadomości WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących Zasób
Własności Rolnej Skarbu Państwa.
Wykaz obejmuje:
I.
Nieruchomość rolna, niezabudowana położona w obrębie Wilków, gmina Głogów, powiat głogowski,
województwo dolnośląskie dz. 594 , AM 2.

Ogólna powierzchnia nieruchomości wynosi: 39,4300 ha (użytki rolne: 36,2300 ha) w tym:

Pastwiska trwałe o pow. 36,2300 ha, w klasach: PsV – 10,2700 ha, PsVI- 25,9600 ha

Pozostałe grunty o pow. 3,2000 ha , w klasie : N- 3,2000 ha
Powyższe informacje podajemy na podstawie danych z ewidencji gruntów.
Powierzchnia nieruchomości w hektarach przeliczeniowych wynosi: 5,9480 ha.
Dla nieruchomości jest prowadzona Księga Wieczysta nr LE1G/00067029/7 przez WKW Sądu Rejonowego w
Głogowie.
Nieruchomość znajduje się na terenie, gdzie brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.
Zgodnie z zapisami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego Gminy Głogów , uchwalonym
uchwałą Rady Gminy Głogów nr XV/139/2000 z dnia 30.06.2000r., zmienionym uchwałą Rady Gminy nr VI/46/2007
z dnia 28.09.2007r. przedmiotowa działka oznaczona jest jako : nieużytki, lasy i zadrzewienia- istniejące, granica
postulowanego Lubiąsko- Głogowskiego Parku Krajobrazowego, wody stojące oraz obszary bezpośredniego
zagrożenia powodzią
.
Uwaga:
- na nieruchomości występuje zadrzewienie . Bez zgody Agencji Nieruchomości Rolnych zabroniona jest wycinka
drzewostanu.
- działka położona jest w międzywalu rzeki Odry i dla tej działki znajdującej się na obszarze szczególnego zagrożenia
powodzią obowiązują zakazy przewidziane w Ustawie z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r poz. 145)
art.40 ust. 1 pkt. 3 i art. 881 na działce tej zabrania się min. : lokalizowania nowych przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko, gromadzenia ścieków, odchodów zwierzęcych, mycia pojazdów wykonywania urządzeń
wodnych, zmiany ukształtowania terenu, składowania materiałów wykonywania obiektów budowlanych, uprawy gruntu ,
sadzenia drzew i krzewów itd., wobec czego przyszły Dzierżawca w okresie trwania umowy zobowiązany będzie do
wykorzystania działki jedynie jako trwały użytek zielony.
- działka przedmiotowa położona jest w ‘międzywału’ rzeki Odry w zasięgu powodzi z 1997 r., w związku z powyższym
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 01.08.2016 r. ws. sposobu ustalania wysokości czynszu
dzierżawnego w umowach dzierżawy nieruchomości ZWRSP, wywoławcza wysokości czynszu dzierżawnego została obniżona
o 25%,

Wywoławcza wysokość rocznego czynszu dzierżawnego w przypadku przetargu ustnego wynosi:
8,39 dt pszenicy
Wywoławcza wysokość rocznego czynszu dzierżawnego w przypadku przetargu ofert pisemnych wynosi :
8,47 dt pszenicy
Nieruchomość będzie wydzierżawiona w drodze przetargu. Termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane do
publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.
Niniejszy wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości w terminie od 15.02.2017 roku do 02.03.2017 roku w sposób
zwyczajowo przyjęty w Urzędzie Gminy w Głogowie, Dolnośląskiej Izbie Rolniczej we Wrocławiu, Sołectwie Wsi
Wilków , OT ANR we Wrocław, Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem w Legnicy oraz na stronie

59-220 Legnica, ul. Jaworzyńska 199, TEL. 71 3563 919
S t r o n a 1 | 2
internetowej www.. Z informacjami o przedmiocie dzierżawy można się zapoznać w Sekcji
Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem w Legnicy, ul. Jaworzyńska 199 tel. 71 35-63-919 wew. 421

Sporządziła: Magdalena Zając


59-220 Legnica, ul. Jaworzyńska 199, TEL. 71 3563 919
S t r o n a 2 | 2

Podobne ogłoszenia

OT Rzeszów - woj. podkarpackie, pow. rzeszowski, gm. Głogów Małopolski, obr. Przewrotne, pow. 1.17 ha

Lokalizacja: PODKARPACKIE / rzeszowski / Głogów Małopolski
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2016-02-08
Powierzchnia: 1.17 (ha)
Cena: (zł).

OT Warszawa , woj. mazowieckie, pow. lipski, gm. Rzeczniów, obr. Rzeczniów Kolonia, pow. 1,11 ha

Lokalizacja: MAZOWIECKIE / lipski / Rzeczniów
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2017-02-17
Powierzchnia: 1.1100 (ha)
Cena: (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W GORZOWIE WLKP. FILIA W ZIELONEJ GÓRZE, lubuskie, żarski, Jasień, Lipsk Żarski, 0,2500 ha

Lokalizacja: LUBUSKIE / żarski / Jasień
sprzedaż nierolna
Data publikacji: 2015-08-18
Powierzchnia: 0.25 (ha)
Cena: 17800.00 (zł).

OT Rzeszów - woj. podkarpackie, pow. leżajski, gm. Kuryłówka, obr. Dąbrowica, pow. 0.96 ha

Lokalizacja: PODKARPACKIE / leżajski / Kuryłówka
sprzedaż nierolna
Data publikacji: 2017-01-05
Powierzchnia: 0.96 (ha)
Cena: 3280 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W GORZOWIE WLKP. FILIA W ZIELONEJ GÓRZE, lubuskie, żarski, Lubsko, Górzyn, 0,3998 ha

Lokalizacja: LUBUSKIE / żarski / Lubsko
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-04-23
Powierzchnia: 0.3998 (ha)
Cena: 8890.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W OPOLU, opolskie, nyski, Skoroszyce, Czarnolas, 0,1970 ha

Lokalizacja: OPOLSKIE / nyski / Skoroszyce
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-07-14
Powierzchnia: 0.197 (ha)
Cena: 37100.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W RZESZOWIE, świętokrzyskie, konecki, Fałków, Fałków, 0,3200 ha

Lokalizacja: ŚWIĘTOKRZYSKIE / konecki / Fałków
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-05-08
Powierzchnia: 0.32 (ha)
Cena: 5090.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE FILIA W ŁODZI, łódzkie, wieluński, Wierzchlas, Kraszkowice, 0.3600 ha

Lokalizacja: ŁÓDZKIE / wieluński / Wierzchlas
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-04-24
Powierzchnia: 0.36 (ha)
Cena: 28000.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE, mazowieckie, przysuski, Odrzywół, Odrzywół, 0,2800 ha

Lokalizacja: MAZOWIECKIE / przysuski / Odrzywół
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-06-02
Powierzchnia: 0.28 (ha)
Cena: 1900.00 (zł).

OT LUBLIN, woj. lubelskie, pow. lubelski, gm. Wysokie, obr. Dragany

Lokalizacja: LUBELSKIE / lubelski / Wysokie
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2016-11-03
Powierzchnia: 0.1469 (ha)
Cena: 17220 (zł).

OT Lublin, woj. lubelskie, pow.bialski, gm.Piszczac, obr.Piszczac

Lokalizacja: brak informacji o województwie / brak informacji o powiacie / brak informacji o gminie
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-06-09
Powierzchnia: 0.3925 (ha)
Cena: 5000 (zł).

OT Rzeszów, woj. małopolskie, pow. olkuski, gm. Trzyciąż, obr. Ściborzyce, pow. 0,4831 ha

Lokalizacja: MAŁOPOLSKIE / olkuski / Trzyciąż
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-04-23
Powierzchnia: 0.4831 (ha)
Cena: (zł).