WRO-D- 0768-2016 - WRO/1602-2016 dzierżawa rolna OT Wrocław woj. DOLNOŚLĄSKIE gmina Jordanów Śląski obręb Winna Góra pow. 7,2000ha.

Jesteś tutaj » Informacje o ANR » DOLNOŚLĄSKIE » wrocławski » Jordanów Śląski » OT Wrocław woj. DOLNOŚLĄSKIE gmina Jordanów Śląski obręb Winna Góra pow. 7,2000ha.

WRO-D- 0768-2016 - WRO/1602-2016 dzierżawa rolna OT Wrocław woj. DOLNOŚLĄSKIE gmina Jordanów Śląski obręb Winna Góra pow. 7,2000ha.

Najnowsze

Data publikacji: 2017-02-20

Typ nieruchomości: rolna

Sprzedaż/dzierżawa/inne: dzierżawa

Powierzchnia (ha): 7.2000

Oddział Terenowy: OT Wrocław

Data przetargu: 2017-03-23

Miejscowość/Obręb: Winna Góra

Wojewodztwo: DOLNOŚLĄSKIE

Powiat: wrocławski

Gmina: Jordanów Śląski

Opis:
Dzierżawa - rolna - 7,2000ha. - 17,0000 q - 51 AM 1

Tytuł:
OT Wrocław woj. DOLNOŚLĄSKIE gmina Jordanów Śląski obręb Winna Góra pow. 7,2000ha.

Numer oferty: WRO-D- 0768-2016 - WRO/1602-2016
ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU


SEKCJA GOSPODAROWANIA ZASOBEM


termin publikacji od 20.02.2017 r. do 23.03.2017r.

WR.SGZ.WR.4243……….2017.MŚ

Wrocław dnia 10.02.2017r.
Ogłoszenie numer WRO-D-0768/2016/MŚ
Agencja Nieruchomości Rolnych OT Wrocław

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu
nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 roku poz. 1491), dalej jako
„UoGNRSP”, ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jednolity: Dz. U.
z 2016 roku, poz. 2052), dalej jako „UoKUR”, ustawy z 14 kwietnia 2016 roku o wstrzymaniu sprzedaży
nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2016 roku
poz. 585), podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza:

I PRZETARG USTNY – OGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ

dla rolników indywidualnych, w rozumieniu przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego zamierzających
powiększyć gospodarstwo rodzinne, jeżeli mają oni miejsce zamieszkania w gminie, w której położona jest
nieruchomość wystawiana do przetargu lub w gminie graniczącej z tą gminą.

Wykaz informujący o zamiarze dzierżawy został podany do publicznej wiadomości w terminie od 29.08.2016 roku do
13.09.2016 roku w siedzibie Urzędu Gminy Jodanów Śląski, Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu, OT ANR
we Wrocławiu
w sposób zwyczajowo przyjęty w Sołectwie wsi Winna Góra oraz w siedzibie SZGZ we Wrocławiu i na
stronie internetowej www..

Przedmiotem dzierżawy jest:
1. Nieruchomość rolna obręb Winna Góra, dz. 49/3 AM1, niezabudowana.
W skład nieruchomości wchodzi działka geodezyjnie położona:
obręb Winna Góra, gm. Jordanów Śląski, powiat wrocławski, woj. dolnośląskie dz. 49/3 AM1.
Ogólna powierzchnia nieruchomości wynosi: 2,1700 ha (użytki rolne 2,1700 ha) z czego:
• grunty orne 2,1700 ha w klasach: RIIIb– 0,0900 ha; RIVa– 0,7300ha; RIVb– 0,4100ha; RV– 0,5100ha; RVI– 0,4300ha;
Powyższe informacje podajemy na podstawie danych z ewidencji gruntów.
Powierzchnia nieruchomości w hektarach przeliczeniowych wynosi 1,5170 ha.

Dla nieruchomości jest prowadzona Księga Wieczysta nr WR1T/00016798/3 Sąd Rejonowy w Strzelinie.

Wywoławcza wysokość rocznego czynszu dzierżawnego wynosi: 9,00 dt pszenicy
Minimalne postąpienie: 1 dt pszenicy
Wadium: 100 zł
2. Nieruchomość rolna obręb Winna Góra, dz. 49/5 AM1, niezabudowana.
W skład nieruchomości wchodzi działka geodezyjnie położona:
obręb Winna Góra, gm. Jordanów Śląski, powiat wrocławski, woj. dolnośląskie dz. 49/5 AM1.
Ogólna powierzchnia nieruchomości wynosi: 5,1400 ha (użytki rolne 5,1400 ha) z czego:
• grunty orne 5,1400 ha w klasach: RIIIa – 0,0200ha;RIIIb -3,3100 ha; RIVa – 1,0800ha; RIVb – 0,7300ha;

Powyższe informacje podajemy na podstawie danych z ewidencji gruntów.
Powierzchnia nieruchomości w hektarach przeliczeniowych wynosi 6,2735 ha.

Dla nieruchomości jest prowadzona Księga Wieczysta nr WR1T/00016798/3 Sąd Rejonowy w Strzelinie.

Wywoławcza wysokość rocznego czynszu dzierżawnego wynosi: 36,00 dt pszenicy
Minimalne postąpienie: 1 dt pszenicy
Wadium: 220 zł
3. Nieruchomość rolna obręb Winna Góra, dz. 51 AM1, niezabudowana.
W skład nieruchomości wchodzi działka geodezyjnie położona:
obręb Winna Góra, gm. Jordanów Śląski, powiat wrocławski, woj. dolnośląskie dz. 51 AM1.
Ogólna powierzchnia nieruchomości wynosi: 7,2000 ha (użytki rolne 7,2000 ha) z czego:
• grunty orne 7,2000 ha w klasach: RIVb – 1,0500ha; RV- 6,1500 ha

54-610 WROCŁAW, UL. Mińska 60, TEL. 71 3563 900, FAX 71 3579097
Powyższe informacje podajemy na podstawie danych z ewidencji gruntów.
Powierzchnia nieruchomości w hektarach przeliczeniowych wynosi 2,9925 ha.

Dla nieruchomości jest prowadzona Księga Wieczysta nr WR1T/00016798/3 Sąd Rejonowy w Strzelinie.

Wywoławcza wysokość rocznego czynszu dzierżawnego wynosi: 17,00 dt pszenicy
Minimalne postąpienie: 1 dt pszenicy
Wadium: 100 zł

Stan nieruchomości:
Działki nie są użytkowane rolniczo, obszar porośnięty zachwaszczeniem oraz samosiewami zbóż.
Wszystkie działki były użytkowane rolniczo w 2015 r. Dojazd do wszystkich działek odbywa się drogami polnymi.

Zgodnie z zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jordanów Śląski
zatwierdzonym uchwałą nr XX/117/2008 z dnia 29.12.2008 przedmiotowe działki zostały oznaczone:
- działka 49/5 – symbolami R i ZL,
- działka 49/3 – symbolem ZL
- działka 51 symbolem R
Dla symbolu R ustalono przeznaczenie na terenie rolnicze oraz tereny łąk, sadów, ogródków przydomowych.
Dla symbolu ZL ustalono przeznaczenie na tereny lasów.

Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy do dnia 06.11.2026 roku, z możliwością przedłużenia.

Przetarg odbędzie się w dniu 23.03.2017 roku w siedzibie Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania
Zasobem Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu, ul. Kunickiego 2, o godz. 10:00

Oględzin nieruchomości można dokonać w terminie od 21.02.2017 do 22.02.2017r. w dni robocze
w godzinach od 900 do 1400 po wcześniejszym uzgodnieniu z SZGZ we Wrocławiu tel. 71 35 63 919 w. 832.

ZASTRZEŻENIA I OGRANICZENIA
I. Agencja zastrzega, że w przetargu na dzierżawę w/w nieruchomości mogą brać udział wyłącznie rolnicy
indywidualni, w rozumieniu przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego, tj. osoby fizyczne będące właścicielem,
użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna
powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadające kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat
zamieszkałe w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład
gospodarstwa rolnego i prowadzące przez ten okres osobiście to gospodarstwo, zamierzający powiększyć
gospodarstwo rodzinne, tj. gospodarstwo rolne prowadzone przez rolnika indywidualnego, w którym łączna
powierzchnia użytków rolnych jest nie większa niż 300 ha, jeżeli mają oni miejsce zamieszkania w gminie
Jodanów Śląski, w której położona jest nieruchomość wystawiona do przetargu lub w gminie graniczącej
z tą gminą (art. 29 ust. 3b pkt. 1 UoGNRSP w związku z art. 5 i 6 UoKUR), w stosunku do których nie mają
zastosowania ograniczenia wynikające z art. 29 ust. 3ba i art. 29 ust. 3bc przepisów ustawy z dnia
19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa i spełnione zostaną
warunki punktu II
.

Wobec powyższego informujemy, że:
- zgodnie z art. 29 ust. 3ba UoGNRSP w przetargu nie może uczestniczyć podmiot, który:
1) kiedykolwiek nabył z Zasobu nieruchomości o powierzchni łącznej co najmniej 300 ha użytków rolnych, przy
czym do powierzchni tej wlicza się powierzchnię użytków rolnych, które zostały nabyte z Zasobu,
a następnie zbyte, chyba że zbycie nastąpiło na cele publiczne, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, lub
2) naruszył chociażby jedno z postanowień umowy określonych w art. 29a ust. 1 pkt 1 lub 2, lub 3 UoGNRSP,
tj. zobowiązanie nabywcy nieruchomości do:
1. nieprzenoszenia własności nieruchomości nabytej z Zasobu przez okres 15 lat od dnia nabycia
nieruchomości oraz do prowadzenia działalności rolniczej na niej w tym okresie, a w przypadku osób
fizycznych do osobistego prowadzenia tej działalności;
2. nieustanawiania w okresie, o którym mowa w pkt 1, hipoteki na nieruchomości nabytej z Zasobu
na rzecz innych podmiotów niż Agencja;
3. zapłaty kwoty w wysokości 40% ceny sprzedaży w przypadku:
a) niedotrzymania przez nabywcę nieruchomości któregokolwiek ze zobowiązań, o których mowa w pkt
1 i 2, albo
b) złożenia nieprawdziwego oświadczenia, o którym mowa w art. 29b ust. 1 UoGNRSP, tj. oświadczenia
o pochodzeniu środków finansowych na ten cel, oraz oświadczenia o niezawarciu umowy
przedwstępnej na zbycie tej nieruchomości,
3) w dniu opublikowania wykazu, o którym mowa w art. 28 UoGNRSP (tj w dniu 29.08.2016r.), posiadał
udziały lub akcje w spółkach prawa handlowego będących właścicielami nieruchomości rolnych lub w spółce
zależnej lub dominującej w stosunku do takiej spółki, z wyjątkiem akcji dopuszczonych do obrotu na rynku
giełdowym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z
2014 r. poz. 94, z późn. zm.),
Strona 2 z 7- zgodnie z art. 29 ust. 3bc UoGNRSP w przetargu nie mogą brać udziału podmioty, które:
1) mają zaległości z tytułu zobowiązań finansowych wobec Agencji, Skarbu Państwa, jednostek samorządu
terytorialnego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
a w szczególności zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskały one przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie,
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, lub
2) władają lub władały nieruchomościami Zasobu bez tytułu prawnego i mimo wezwania Agencji nieruchomości
tych nie opuściły.


- zgodnie z art. 29 ust. 3bb pkt. 1) UoGNRSP Agencja informuje, że w przetargach organizowanych dla
rolników indywidualnych, o których mowa w ust. 3b pkt 1, mogą uczestniczyć również osoby, które nie
spełniają jedynie wymogu dotyczącego 5-letniego okresu osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego,
określonego w przepisach o kształtowaniu ustroju rolnego, w przypadku gdy osoby te w dniu ogłoszenia wykazu
nieruchomości Zasobu przeznaczonych do dzierżawy mają nie więcej niż 40 lat (tj. osoby, które w dniu
podania wykazu do publicznej wiadomości nie ukończyły 41 lat)II. Warunkiem zakwalifikowania do uczestnictwa w przetargu jest złożenie w sekretariacie
siedziby Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem Agencji Nieruchomości Rolnych we
Wrocławiu, ul. Kunickiego 2, określonych poniżej dokumentów i oświadczeń (potwierdzających
spełnienie warunków udziału)
, w zabezpieczonej kopercie, z zaznaczonym nr. nieruchomości, której
dotyczą składane dokumenty, zgodnie z treścią niniejszego ogłoszenia. Dokumenty winny być składane
w oryginale lub poświadczone za zgodność z oryginałem, sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc
temu
(wzory oświadczeń dostępne są w godz. 830-1400 Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania
Zasobem Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu, ul. Kunickiego 2
w pokoju nr 4, tel. 071
35 63 919 wew. 742, dodatkowo komplet oświadczeń przekazany został do Urzędu Gminy Jordanów
Śląski. Wzory oświadczeń dostępne są również na stronie internetowej Agencji Nieruchomości Rolnych
www..)
III.
UWAGA:
Rolnicy, którzy w odniesieniu do jednego ogłoszenia zamierzają ubiegać się o zakwalifikowanie
do uczestnictwa w przetargu na więcej niż jedną z nieruchomości opisanych w treści niniejszego ogłoszenia,
mogą złożyć jeden komplet dokumentów wymaganych do zakwalifikowania do przetargu - w zabezpieczonej
kopercie z zaznaczonymi numerami nieruchomości (działek), na które składane są n/w dokumenty.
W przypadku złożenia w zabezpieczonej kopercie z zaznaczonymi numerami nieruchomości kompletu
dokumentów do więcej niż jednego ogłoszenia przetargowego, Komisja w/w dokumenty przyporządkuje
do pierwszej wskazanej przez oferenta na kopercie nieruchomości. Dokumenty te nie będą rozpatrywane przy
pozostałych wskazanych nieruchomościach – dotyczących innych ogłoszeń przetargowych. Osoby, które w w/w
terminie i miejscu nie złożą dokumentów nie zostaną dopuszczone do uczestnictwa w przetargu.

W związku z powyższym nie później niż do dnia 08.03.2017 roku do godziny 14:00 należy
złożyć następujące dokumenty:
oświadczenie osoby fizycznej zamierzającej uczestniczyć w przetargu ograniczonym na dzierżawę
nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, składane na podstawie przepisów ustawy
z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst
jednolity Dz.U. 2016 roku poz. 1491) (WZÓR 1), w tym:
oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu, ograniczeniami w jego używaniu i w związku
z tym o rezygnacji z ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi za wady przedmiotu dzierżawy,
oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu oraz projektem umowy dzierżawy,
w kwestiach nie będących przedmiotem przetargu,
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 roku poz. 2135 ze późniejszymi
zmianami) w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kwalifikacji oraz postępowania przetargowego,
oświadczenie dotyczące zobowiązań finansowych – zgodnie z art. 29 ust. 3bc pkt. 1 UoGNRSP,
oświadczenie dotyczące władania nieruchomościami Zasobu – zgodnie z art. 29 ust. 3bc pkt. 2
UoGNRSP,
oświadczenie dotyczące nabycia z Zasobu nieruchomości w skład której wchodziły użytki rolne – zgodnie
z art. 29 ust. 3ba pkt. 1 UoGNRSP,
oświadczenie o nienaruszeniu chociażby jednego z postanowień umowy sprzedaży określonych
w art. 29a ust. 1 pkt 1 lub 2, lub 3 UoGNRSP – zgodnie z art. 29 ust. 3ba pkt. 2 UoGNRSP,
Strona 3 z 7

oświadczenie dotyczące udziałów lub akcji w sp
ółkach prawa handlowego – zgodnie z art. 29 ust. 3ba
pkt. 3 UoGNRSP,
oświadczenie o łącznej powierzchni użytków rolnych stanowiących własność, użytkowanych wieczyście,
będących w samoistnym posiadaniu, dzierżawionych przez rolnika indywidualnego (dotyczy wszelkich
nieruchomości niezależnie od miejsca ich położenia i liczby gospodarstw) (WZÓR 2),
oświadczenie o osobistym (minimum 5 lat) prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz o łącznej powierzchni
użytków rolnych w danej gminie wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego, poświadczone przez wójta
(burmistrza, prezydenta miasta) (dotyczy gruntów, których osoba fizyczna jest właścicielem, użytkownikiem
wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą) (WZÓR 3) – UWAGA: jeżeli rolnik prowadzi
gospodarstwo rodzinne na terenie kilku gmin, należy dostarczyć oświadczenia o osobistym prowadzeniu i
łącznej powierzchni użytków rolnych gospodarstwa rolnego, poświadczone przez wójtów (burmistrzów,
prezydentów miasta) tych gmin lub osoby upoważnionej przez te podmioty o ile z pieczęci urzędowej
znajdującej się na takim dokumencie wynika, iż działają one z upoważnienia tych osób (art. 268 a Kpa),
kopię świadectwa (dyplomu) ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjalnej lub zawodowej lub średniej
lub wyższej, a w przypadku osoby, która osobiście prowadzi gospodarstwo rolne przez okres krótszy niż
5 lat
i w dniu ogłoszenia wykazu nieruchomości Zasobu przeznaczonych do dzierżawy miała nie więcej
niż 40 lat
oświadczenie o posiadaniu kwalifikacji rolniczych (WZÓR 4) wraz z kopiami dowodów
potwierdzających ich spełnienie,
zaświadczenie z odpowiedniego urzędu potwierdzające zamieszkanie (zawierające datę dokonania
zameldowania pod aktualnym adresem na pobyt stały).
UWAGA: Agencja Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu informuje, że:
dowodem potwierdzającym osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego i powierzchnię użytków rolnych
wchodzących w skład gospodarstwa jest oświadczenie prowadzącego to gospodarstwo, poświadczone przez
wójta (burmistrza, prezydenta miasta).
dowodem potwierdzającym powierzchnię użytków rolnych, których rolnik indywidualny jako osoba fizyczna
jest właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą jest oświadczenie
prowadzącego to gospodarstwo. Przy ustalaniu powierzchni użytków rolnych, będących przedmiotem
współwłasności uwzględnia się powierzchnię nieruchomości rolnych odpowiadających udziałowi
we współwłasności takich nieruchomości, a w przypadku współwłasności łącznej uwzględnia się łączną
powierzchnię nieruchomości rolnych stanowiących przedmiot współwłasności. Przepis ten stosuje
się odpowiednio do ustalania powierzchni użytków rolnych będących przedmiotem współposiadania
samoistnego oraz współposiadania na podstawie użytkowania wieczystego lub na podstawie umowy
dzierżawy.
dowodem potwierdzającym zamieszkanie jest zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały (zawierające
datę zameldowania pod aktualnym adresem).
osoba fizyczna posiada kwalifikacje rolnicze, jeżeli uzyskała:
a) wykształcenie rolnicze zasadnicze zawodowe, średnie lub wyższe lub
b) tytuł kwalifikacyjny lub tytuł zawodowy, lub tytuł zawodowy mistrza w zawodzie przydatnym
do prowadzenia działalności rolniczej i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie, lub
c) wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie albo
wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i ukończone studia podyplomowe w zakresie związanym
z rolnictwem, albo wykształcenie średnie inne niż rolnicze i posiada co najmniej 3-letni staż pracy
w rolnictwie, lub
d) wykształcenie podstawowe, gimnazjalne lub zasadnicze zawodowe inne niż rolnicze i posiada
co najmniej 5-letni staż pracy w rolnictwie.
dowodem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji rolniczych jest przedłożenie odpowiedniego dowodu
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych
przez osoby wykonujące działalność rolniczą z dnia 17 stycznia 2012 roku (Dz. U. z 2012 poz. 109 z dnia
27.01.2012 roku) określającego:
1) kierunki studiów wyższych, których ukończenie uznaje się za posiadanie wykształcenia wyższego
rolniczego;
2) kwalifikacje do wykonywania zawodów, które uznaje się za wykształcenie średnie rolnicze lub
wykształcenie zasadnicze zawodowe rolnicze;
3) zagadnienia objęte zakresem studiów podyplomowych, ze względu na które uznaje się te studia za
studia podyplomowe, których zakres jest związany z rolnictwem;
4) tytuły kwalifikacyjne, tytuły zawodowe oraz tytuły zawodowe mistrza w zawodzie przydatnym
do prowadzenia działalności rolniczej;
Strona 4 z 7

5) rodzaje dowodów potwierdzających posiadanie kwalifikacji rolniczych, o których mowa w art. 6 ust. 2
pkt 2 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego,
dowodem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji rolniczych mogą być również odpowiednie dokumenty
wydane przez właściwe organy lub instytucje państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Konfederacji Szwajcarskiej.
w przypadku małżonków pomiędzy którymi istnieje wspólność majątkowa, dokumenty do zakwalifikowania
do uczestnictwa w przetargu mogą być złożone tylko przez jedną osobę.
UWAGA: Agencja zastrzega sobie prawo żądania dodatkowych wyjaśnień (celem przyspieszenia
procedowania zaleca się, aby do dokumentów opisanych powyżej dołączyć informację o kontaktowym
numerze telefonu lub/ i adresie e-mail).

UWAGA: Oświadczenia muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem.

UWAGA: Agencja informuje
, iż prawdziwość złożonych oświadczeń jest przedmiotem
szczegółowej weryfikacji. W zależności od etapu, na którym dojdzie do ustalenia rozbieżności
pomiędzy treścią złożonego oświadczenia a stanem rzeczywistym, Agencja podejmie odpowiednie
dla danego etapu czynności wykluczające z udziału w prowadzonym postępowaniu (w szczególności
Agencja może nie dopuścić kandydata do przetargu).
O złożeniu fałszywych oświadczeń/fałszywego oświadczenia Agencja może powiadomić organy
ścigania.

IV. Po rozpatrzeniu złożonych dokumentów lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa
w przetargu, oraz lista osób, które nie złożyły w terminie wszystkich wymaganych w pkt II
dokumentów niezbędnych do zakwalifikowania do uczestnictwa w przetargu zostanie
wywieszona w dniu 10.03.2017. roku od godz. 14:00 w siedzibie Sekcji Zamiejscowej
Gospodarowania Zasobem Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu, ul. Kunickiego 2.

Jednocześnie informujemy, że osoby, które zostaną wymienione jako te, które nie złożyły
wszystkich wymaganych dokumentów, niezbędnych do zakwalifikowania do uczestnictwa –
zgodnie z podanymi na liście dokumentami - mają możliwość ich uzupełnienia. W tym celu
najpóźniej do dnia 15.03.2017 roku do godziny 14:00 złożą w siedzibie Sekcji Zamiejscowej
Gospodarowania Zasobem Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu, ul. Kunickiego 2,
brakujące dokumenty
(w zabezpieczonej kopercie z zaznaczonym nr nieruchomości, której dotyczą
składane dokumenty oraz z adnotacją UZUPEŁNIENIE) w celu ponownego sprawdzenia przez
Komisję
.

V.
Lista wszystkich osób ostatecznie zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu
zostanie wywieszona w dniu 20.03.2017 roku od godz. 14:00 w siedzibie Sekcji Zamiejscowej
Gospodarowania Zasobem Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu, ul. Kunickiego 2.Warunkiem uczestnictwa w przetargu po zakwalifikowaniu się jest:
Wpłacenie wadium, na konto Agencji Nieruchomości Rolnych Oddziału Terenowego we
Wrocławiu
ul. Mińska 60, 54-610 Wrocław nr 85 1130 1033 0018 8159 8620 0003, z
odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Agencji do
dnia 22.03.2017r., z dokładnym określeniem w tytule wpłaty obrębu oraz numeru
geodezyjnego nieruchomości.

Dodatkowo przed przystąpieniem do przetargu przewodniczącemu komisji przetargowej należy
złożyć pisemne oświadczenia:
że łączna powierzchnia użytków rolnych wchodzących w skład prowadzonego gospodarstwa wraz
z nieruchomością wydzierżawianą nie przekroczy 300 ha użytków rolnych oraz o przyjęciu do wiadomości,
że kandydat na dzierżawcę zobowiązany będzie w dniu podpisywania umowy dzierżawy (przed jej
podpisaniem) do ponownego złożenia oświadczenia, że łączna powierzchnia użytków rolnych wchodzących
w skład prowadzonego gospodarstwa wraz z nieruchomością wydzierżawianą nie przekroczy 300 ha
użytków rolnych,

że dokumenty złożone na etapie kwalifikacji do uczestnictwa w przetargu ograniczonym i informacje
w nich zawarte nie uległy zmianie oraz spełnione są warunki, o których mowa w art. 5 i 6 ustawy z dnia
11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego wraz z zapewnieniem, że w przypadku zaistnienia
zmian zostanie złożony komplet dokumentów aktualizujących, w tym dokumentów potwierdzających status
jako rolnika indywidualnego w dniu podpisywania umowy dzierżawy (przed jej podpisaniem),

że oświadczenia złożone na etapie kwalifikacji - WZÓR 1, w szczególności w części potwierdzającej,
że w stosunku do uczestnika nie mają zastosowania ograniczenia wynikające z art. 29 ust. 3ba i art. 29 ust.
Strona 5 z 7

3bc przepisów ustawy z dnia 19 października 19 91 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi
Skarbu Państwa, nie uległy zmianie i są aktualne na dzień przetargu,

że zobowiązuje się przed podpisaniem umowy dzierżawy do okazania oryginału świadectwa ukończenia co
najmniej szkoły podstawowej w przypadku nie składania na etapie kwalifikacji do uczestnictwa dokumentu
potwierdzającego posiadanie kwalifikacji rolniczych (WZÓR 4), w przypadku prowadzenia gospodarstwa
przez okres dłuższy niż 5 lat i w przypadku, gdy w dniu ogłoszenia wykazu nieruchomości Zasobu
przeznaczonych do dzierżawy uczestnik miał więcej niż 40 lat.

o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkach przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu, w tym z nieruchomością w terenie, oraz o przyjęciu do

wiadomości, że granice wydzierżawianej nieruchomości nie będą okazywane na koszt Agencji oraz
o rezygnacji z wszelkich roszczeń z tego wynikających,

o zapoznaniu się z projektem umowy dzierżawy i przyjęciu jej bez zastrzeżeń,

Pozostałe warunki przetargu:
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, które zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa
w przetargu, jeżeli wpłacą organizatorowi przetargu wadium w terminie, miejscu i formie
wyznaczonej w niniejszym ogłoszeniu oraz spełnią inne określone w nim warunki.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do przedłożenia następujących dokumentów:
1. osoby fizyczne – dokumentu potwierdzającego tożsamość (dowód osobisty lub paszport);
2. pełnomocnicy – dokumentu potwierdzającego tożsamość i pełnomocnictwo do uczestnictwa w przetargu
i składania oświadczeń związanych z przetargiem na oznaczoną nieruchomość w formie pisemnej
z podpisem notarialnie poświadczonym.
Dowód wpłaty wadium należy okazać przewodniczącemu komisji przetargowej w dniu przetargu
przed jego rozpoczęciem.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia
majątku obrotowego i ruchomych środków trwałych podlegających wykupowi, które stanowią przynależności
nieruchomości będącej przedmiotem umowy dzierżawy, a w przypadku gdy nie ma takiego mienia - zwraca się
niezwłocznie po zawarciu umowy dzierżawy i złożeniu uzgodnionych zabezpieczeń płatności rat czynszu
dzierżawnego.
Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone po przetargu (przelewem na wskazane konto).

Wadium nie podlega zwrotowi:
1. jeżeli żaden z uczestników przetargu ustnego nie zgłosi postąpienia ponad wywoławczą wysokość czynszu;
2. uczestnikowi przetargu, który wygrał przetarg i uchylił się od zawarcia umowy.

Termin i miejsce zawarcia umowy dzierżawy zostaną ustalone z kandydatem na dzierżawcę po zakończeniu
przetargu.
Uchylenie się od zawarcia umowy stanowi w szczególności niestawienie się uczestnika, który przetarg
wygrał, w miejscu i terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu, w celu zawarcia umowy dzierżawy lub
nie złożenie w wymaganym terminie uznanych za wiarygodne zabezpieczeń rat czynszu dzierżawnego.
Agencja informuje, że kandydat na dzierżawcę wyłoniony w przetargu, będzie zobowiązany do złożenia
zabezpieczenia należności wynikających z umowy dzierżawy. Przedstawienie zaakceptowanych przez Agencję
zabezpieczeń stanowi warunek zawarcia umowy dzierżawy.

Jako zabezpieczenie przyjmowane będą w zakresie zabezpieczenia płatności czynszu dzierżawnego
do wyboru i ustalenia: hipoteka; gwarancja bankowa; poręczenie; weksel własny in blanco; poręczenie
wekslowe; przewłaszczenie na zabezpieczenie; zastaw rejestrowy; blokada środków pieniężnych na rachunku
bankowym; ustanowienie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bankowym; cesja praw z polisy
ubezpieczeniowej; kaucja; natomiast zabezpieczeniem należności z tytułu bezumownego władania
nieruchomością po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy dzierżawy jest weksel in blanco wraz
z deklaracją wekslową.
W przypadku gdy wartość czynszu dzierżawnego wyniesie co najmniej 150,00 dt, przyszły dzierżawca
zobowiązany będzie w terminie 14 dni od zawarcia umowy do złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego
o poddaniu się egzekucji stosownie do art. 777 § 1 pkt. 4 i 5 k.p.c.


Zastrzega się prawo odmowy przyjęcia zabezpieczenia uznanego za mało wiarygodne.

Protokolarne przekazanie przedmiotu dzierżawy nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy
dzierżawy.

Strona 6 z 7

UWAGA: zgodnie z art. 38 ust. 1a ustawy z
dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu
nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa w umowie dzierżawy zostanie umieszczony zapis dotyczący
możliwości wypowiedzenia przez Agencję umowy dzierżawy w zakresie wyłączenia 30% powierzchni użytków
rolnych będących przedmiotem dzierżawy.

UWAGA: Nieruchomości wydzierżawiane są na podstawie danych z ewidencji geodezyjnej. W przypadku
ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem dzierżawcy Agencja Nieruchomości
Rolnych nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości.
Wskazania granic nieruchomości na gruncie przez geodetę Agencja Nieruchomości Rolnych może dokonać
na koszt dzierżawcy.

Agencja Nieruchomości Rolnych, jako organizator przetargu, zastrzega sobie prawo do:
odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn do momentu jego rozpoczęcia,
w razie stwierdzenia, iż czynności związane z przeprowadzeniem przetargu dokonane zostały
w sposób niezgodny z ustawą lub innymi przepisami, których naruszenie miało wpływ na wynik
przetargu, Prezes ANR zarządza powtórzenie czynności przetargowych albo unieważnia
przetarg,
odstąpienia od przeprowadzenia przetargu ze względu na uzasadnione wątpliwości co do osób
mających uczestniczyć w przetargu, jeżeli z wnioskiem takim wystąpi członek komisji
przetargowej wydelegowany przez podmioty uczestniczące w pracach Rady Społecznej.

Niniejsze ogłoszenie zostanie podane do publicznej wiadomości w terminie od 20.02.2017 roku
do 23.03.2017 roku w sposób zwyczajowo przyjęty w Urzędzie Gminy w Jordanowie Śląskim,
Dolnośląskiej Izbie Rolniczej we Wrocławiu, OT ANR we Wrocław, Sołectwie wsi Winna
Góra,
SZGZ we Wrocławiu oraz na stronie internetowej www..

Stosownie do treści art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 roku,
poz.1182) Agencja Nieruchomości Rolnych w Warszawie informuje osoby zainteresowane udziałem w przetargu, że:
1. administratorem danych osobowych osób uczestniczących w postępowaniu przetargowym jest Agencja Nieruchomości
Rolnych w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4, zwana dalej ANR,
2. dane osobowe osób uczestniczących w postępowaniu przetargowym przetwarzane będą w celu przeprowadzenia
przetargu na dzierżawę nieruchomości; mogą być udostępnione innym odbiorcom, jeżeli wynikać to będzie z przepisów
prawa,
3. uczestnik postępowania przetargowego posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
4. podanie ANR danych osobowych jest konieczne do przeprowadzenia postępowania przetargowego.

Z informacjami o nieruchomościach, warunkami przetargu, a także z postanowieniami projektu
umowy dzierżawy, które nie podlegają ustaleniu w trybie niniejszego przetargu, można
się zapoznać w terminie publikacji niniejszego ogłoszenia w siedzibie Sekcji Zamiejscowej
Gospodarowania Zasobem Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu, ul. Kunickiego 2
tel. 71-35-63-919 wew. 742.

Strona 7 z 7

Podobne ogłoszenia

Smogóry

Lokalizacja: LUBUSKIE / słubicki / Ośno Lubuskie
dzierżawa nierolna
Data publikacji: 2015-04-22
Powierzchnia: 0.2534 (ha)
Cena: (zł).

Filia OT Zielona Góra, województwo lubuskie, powiat wschowski, gmina Sława, obręb Łupice - dz. 467 o pow. 0,50 ha

Lokalizacja: LUBUSKIE / wschowski / Sława
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2016-02-15
Powierzchnia: 0.50 (ha)
Cena: (zł).

Filia Zielona Góra, woj lubuskie, pow. żarski, gm. Trzebiel, obręb NIWICA działka 9/7

Lokalizacja: LUBUSKIE / żarski / Trzebiel
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2015-12-28
Powierzchnia: 1.6600 (ha)
Cena: (zł).

OT Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, gmina Chełmża, obręb Świetosław, pow. 0.3000 ha.

Lokalizacja: KUJAWSKO-POMORSKIE / toruński / Chełmża
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2014-03-11
Powierzchnia: 0.3000 (ha)
Cena: (zł).

OT Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, gmina Papowo Biskupie obręb Zegartowice, pow. 2,2700 ha.

Lokalizacja: KUJAWSKO-POMORSKIE / chełmiński / Papowo Biskupie
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2015-03-02
Powierzchnia: 2.2700 (ha)
Cena: (zł).

OT Gdańsk - woj. pomorskie, gm. Żukowo, obr. Przyjaźń

Lokalizacja: POMORSKIE / kartuski / Żukowo
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2014-03-19
Powierzchnia: 1.6000 (ha)
Cena: (zł).

OT Rzeszów - woj. podkarpackie, pow. lubaczowski, gm. Lubaczów, obr. Borowa Góra - pow. łącz. 3,61 ha

Lokalizacja: PODKARPACKIE / lubaczowski / Lubaczów
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2016-03-07
Powierzchnia: 3.61 (ha)
Cena: (zł).

SZGZ Olesno, pow. Częstochowa, gm. Kłomnice, ob. Lipicze, pow. 1,0200 ha

Lokalizacja: ŚLĄSKIE / częstochowski / Kłomnice
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2015-02-19
Powierzchnia: 1.0200 (ha)
Cena: (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W GORZOWIE WLKP. FILIA W ZIELONEJ GÓRZE, lubuskie, nowosolski, Nowe Miasteczko, 1, 1,3600 ha

Lokalizacja: LUBUSKIE / nowosolski / Nowe Miasteczko
sprzedaż nierolna
Data publikacji: 2016-03-11
Powierzchnia: 1.36 (ha)
Cena: 549500.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU, dolnośląskie, strzeliński, Strzelin, Pęcz, 0,0968 ha

Lokalizacja: DOLNOŚLĄSKIE / strzeliński / Strzelin
sprzedaż nierolna
Data publikacji: 2016-11-14
Powierzchnia: 0.0968 (ha)
Cena: 45000.00 (zł).

OT Warszawa , woj. mazowieckie, pow. przysuski, gm. Klwów, obr. Brzeski, pow. 0,12 ha

Lokalizacja: MAZOWIECKIE / przysuski / Klwów
sprzedaż nierolna
Data publikacji: 2014-08-12
Powierzchnia: 0.1200 (ha)
Cena: 6800.00 (zł).

woj.lubuskie, pow.gorzowski, gm. Lubiszyn, Baczyna, Pow. 0,0800 ha, dz.41/4

Lokalizacja: LUBUSKIE / gorzowski / Lubiszyn
sprzedaż nierolna
Data publikacji: 2015-03-24
Powierzchnia: 0.0800 (ha)
Cena: 32.150 (zł).

Czarnów

Lokalizacja: LUBUSKIE / słubicki / Górzyca
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-06-30
Powierzchnia: 0.54 (ha)
Cena: 9100 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W OLSZTYNIE FILIA W SUWAŁKACH, podlaskie, hajnowski, Dubicze Cerkiewne, Wojnówka, 4,2817 ha

Lokalizacja: PODLASKIE / hajnowski / Dubicze Cerkiewne
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-05-06
Powierzchnia: 4.2817 (ha)
Cena: 57800.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W OLSZTYNIE, warmińsko-mazurskie, iławski, Zalewo, Wieprz, 0,3500 ha

Lokalizacja: WARMIŃSKO-MAZURSKIE / iławski / Zalewo
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-09-25
Powierzchnia: 0.35 (ha)
Cena: 100100.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE FILIA W ŁODZI, łódzkie, bełchatowski, Szczerców, Janówka, 0.1570 ha

Lokalizacja: ŁÓDZKIE / bełchatowski / Szczerców
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-04-07
Powierzchnia: 0.157 (ha)
Cena: 1500.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE, mazowieckie, miński, Mrozy, Dębowce, 0,4600 ha

Lokalizacja: MAZOWIECKIE / miński / Mrozy
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2016-10-27
Powierzchnia: 0.46 (ha)
Cena: 5200.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE, mazowieckie, radomski, Wolanów, Mniszek, 0,1100 ha

Lokalizacja: MAZOWIECKIE / radomski / Wolanów
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-11-09
Powierzchnia: 0.11 (ha)
Cena: 2500.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU, dolnośląskie, strzeliński, Wiązów, Księżyce, 12,4709 ha

Lokalizacja: DOLNOŚLĄSKIE / strzeliński / Wiązów
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-11-03
Powierzchnia: 12.4709 (ha)
Cena: 1017500.00 (zł).

OT LUBLIN, woj. lubelskie, pow. bialski, gm. Kodeń, obr. Olszanki

Lokalizacja: LUBELSKIE / bialski / Kodeń
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-07-06
Powierzchnia: 0.33 (ha)
Cena: 3200 (zł).

OT Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, gmina Kolno, obręb Wysoka Dąbrowa, dz. 38

Lokalizacja: WARMIŃSKO-MAZURSKIE / olsztyński / Kolno
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-01-30
Powierzchnia: 0.5000 (ha)
Cena: 8800 (zł).

OT Rzeszów - woj. małopolskie, pow.bocheński, gm. Rzezawa , obr. Borek o pow. 1,66ha.

Lokalizacja: MAŁOPOLSKIE / bocheński / Rzezawa
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-02-16
Powierzchnia: 1.66 (ha)
Cena: 37000 (zł).

OT Rzeszów - woj. podkarpackie, pow. rzeszowski, gm. Hyżne, obr. Brzezówka, Dylągówka, Hyżne, pow. 2.99 ha

Lokalizacja: PODKARPACKIE / rzeszowski / Hyżne
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-11-04
Powierzchnia: 2.99 (ha)
Cena: 93927 (zł).

OT Warszawa , woj. mazowieckie, pow. zwoleński, gm. Przyłęk, obr. Lucimia, pow. 0,31 ha

Lokalizacja: MAZOWIECKIE / zwoleński / Przyłęk
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-08-12
Powierzchnia: 0.3100 (ha)
Cena: 1100.00 (zł).