WRO-D- 0534-2016 - WRO/0874-2016 dzierżawa rolna OT Wrocław woj. DOLNOŚLĄSKIE gmina Miękinia obręb Lenartowice pow. 1,0718ha.

Jesteś tutaj » Informacje o ANR » DOLNOŚLĄSKIE » średzki » Miękinia » OT Wrocław woj. DOLNOŚLĄSKIE gmina Miękinia obręb Lenartowice pow. 1,0718ha.

WRO-D- 0534-2016 - WRO/0874-2016 dzierżawa rolna OT Wrocław woj. DOLNOŚLĄSKIE gmina Miękinia obręb Lenartowice pow. 1,0718ha.

premiery gier ps4

Data publikacji: 2016-03-22

Typ nieruchomości: rolna

Sprzedaż/dzierżawa/inne: dzierżawa

Powierzchnia (ha): 1.0718

Oddział Terenowy: OT Wrocław

Data przetargu: 2016-04-26

Miejscowość/Obręb: Lenartowice

Wojewodztwo: DOLNOŚLĄSKIE

Powiat: średzki

Gmina: Miękinia

Opis:
Dzierżawa - rolna - 1,0718ha. - 26,3000 q - 159/23 AM 1

<br> <a href="http://www.anr.gov.pl/c/document_library/get_file?p_l_id=412683&folderId=3547494&name=DLFE-27553.pdf" target="_blank">Wzór 1B - Oświadczenie o świadomości odpowiedzialności karnej za złozenie fałszywego oświadczenia o łącznej powierzchni użytków rolnych stanowiących własność, użytkowanych wieczyście,będących w samoistnym posiadaniu, dzierżawionych przez rolnika indywidualnego</a> <br><a href="http://www.anr.gov.pl/c/document_library/get_file?p_l_id=412683&folderId=3547494&name=DLFE-27554.pdf" target="_blank">Wzór D1 - Oświadczenie o świadomości odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia o powierzchni użytków rolnych stanowiących własność i dzierżawionych przez rolnika indywidualnego</a>

Tytuł:
OT Wrocław woj. DOLNOŚLĄSKIE gmina Miękinia obręb Lenartowice pow. 1,0718ha.

Numer oferty: WRO-D- 0534-2016 - WRO/0874-2016ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU
SEKCJA ZAMIEJSCOWA GOSPODAROWANIA
ZASOBEM WE WROCŁAWIU


WR.SGZ.WR.4243.371. ………2016.MR ` Wrocław dnia 15.03.2016 r.

publikacja 25.03.2016r. - 26.04.2016r.

Ogłoszenie numer SGZ—4221-dn-0534/2016/MR

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu działając na podstawie przepisów ustawy z dnia
19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2015 roku poz.
1014 – tekst jednolity), rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14.01.2009 roku w sprawie
szczegółowego trybu przeprowadzania przetargów na dzierżawę nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu
Państwa (Dz. U. z 2013 roku poz. 1142 – tekst jednolity) oraz ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku
o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jednolity - Dz. U. z 2012 roku, poz. 803).

OGŁASZA PRZETARG USTNY - OGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ
dla rolników indywidualnych, w rozumieniu przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego, zamierzających
powiększyć gospodarstwo rodzinne, jeżeli mają oni miejsce zamieszkania w gminie, w której położona
jest nieruchomość wystawiana do przetargu lub w gminie graniczącej z tą gminą.

Wykaz informujący o zamiarze dzierżawy został podany do publicznej wiadomości w terminie od 22.02.2016 roku
do 08.03.2016 roku na tablicy ogłoszeń: Urzędu Gminy w Miękini, Dolnośląskiej Izby Rolniczej we
Wrocławiu
, OT ANR we Wrocław, Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem we Wrocławiu w
sposób zwyczajowo przyjęty w Sołectwie wsi Lenartowice oraz na stronie internetowej www..

Przedmiotem przetargu jest:
Nieruchomość niezabudowana, położona w obrębie geodezyjnym Lenartowice, gmina Miękinia, pow. średzki,
woj. dolnośląskie, w granicach działki oznaczonej nr 159/23 AM- 1 o ogólnej powierzchni 1,0718 ha.
Ogólna powierzchnia nieruchomości wynosi: 1,0718 ha (użytków rolnych – 1,0718 ha) z czego:
• Grunty orne o pow. 1,0718 ha w klasie: RIIIa – 1,0718 ha;

Powierzchnia nieruchomości w hektarach przeliczeniowych – 1,7685 ha
Powyższe informacje podajemy na podstawie danych z ewidencji gruntów.
Dla nieruchomości jest prowadzona Księga Wieczysta nr 30093A przez Sąd Rejonowy w Środzie
Śląskiej.

Stan nieruchomości:
działka stanowi w całości nie użytkowany teren, porośnięty wieloletnim zachwaszczeniem
oraz występującymi lokalnie na całej powierzchni samosiewami drzew i krzewów.

UWAGA:
bez zgody Agencji Nieruchomości Rolnych zabroniona jest wycinka oraz cięcie drzewostanu.

Wywoławcza wysokość rocznego czynszu dzierżawnego wynosi:
26,30 dt pszenicy
Minimalne postąpienie:
1,00 dt pszenicy
Wadium:300,00 zł

Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy do dnia 30.11.2025r., z możliwością przedłużenia.

Dla terenu działek brak jest aktualnego obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Rada Gminy
Miękinia nie przystąpiła do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
obejmującego teren działki 159/23.
Zgodnie z zapisami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miękinia
uchwalonego Uchwałą nr XLV/460/14 Rady Gminy Miękinia z dnia 30.06.2014r. działka 159/23 w Lenartowicach
przeznaczona jest na tereny dolesień.

54-616 Wrocław, UL. Kunickiego 2, TEL. 71 35-63-919
1

Teren działki objęty jest strefą ochrony konserwatorskiej – obserwacji archeologicznej, dla których wymagane jest
przeprowadzenie badań archeologicznych w przypadku prac inwestycyjnych związanych z nową infrastrukturą
techniczną. Działki znajdują się w panoramie układu zabytkowego wsi.

Przetarg odbędzie się w dniu 26.04.2016 roku w siedzibie Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania
Zasobem we Wrocławiu ul. Kunickiego 2 o godz. 10:00.

Oględzin nieruchomości można dokonać w terminie od 29.03.2016r. do 30.03.2016r. w dni robocze w godzinach od
900 do 1400 po wcześniejszym uzgodnieniu z Sekcją Zamiejscową Gospodarowania Zasobem we Wrocławiu
ul. Kunickiego 2, tel. 71–35-63-919.


ZASTRZEŻENIA I OGRANICZENIA
I. Agencja zastrzega, że w przetargu na dzierżawę w/w nieruchomości mogą brać udział wyłącznie rolnicy
indywidualni, w rozumieniu przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego tj. osoby fizyczne będące właścicielem,
użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna
powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadające kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5
lat zamieszkałe w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w
skład gospodarstwa rolnego i prowadzące przez ten okres osobiście to gospodarstwo, zamierzający powiększyć
gospodarstwo rodzinne tj. gospodarstwo rolne prowadzone przez rolnika indywidualnego, w którym łączna
powierzchnia użytków rolnych jest nie większa niż 300 ha, jeżeli mają oni miejsce zamieszkania w gminie
Miękinia, w której położona jest nieruchomość wystawiona do przetargu lub w gminie graniczącej z tą gminą
(art. 29 ust. 3b pkt. 1 - ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa) oraz spełnią
warunki punktu II
.
UWAGA: Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (tj. z
dnia 28 czerwca 2012 r. – Dz. U. z 2012 r. poz. 803 z późn. zm.) dokumentem potwierdzającym zamieszkanie
jest zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały.
II.
Warunkiem zakwalifikowania się do uczestnictwa w przetargu jest złożenie w siedzibie Sekcji
Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem we Wrocławiu ul. Kunickiego 2 (w sekretariacie)
w
zabezpieczonej kopercie z zaznaczonym nr nieruchomości, na którą składane są n/w dokumenty, zgodnie z
treścią niniejszego ogłoszenia. Dokumenty winny być składane w oryginale lub poświadczone za zgodność z
oryginałem, nie starsze niż 1 miesiąc (wzory oświadczeń dostępne są w godz. 830-1400 w Sekcji Zamiejscowej
Gospodarowania Zasobem we Wrocławiu, ul. Kunickiego 2, tel. 071 35 63 919 wew. 772 dodatkowo komplet
oświadczeń przekazany został do Urzędu Gminy w Miękini. Wzory oświadczeń dostępne są również na stronie
internetowej Agencji Nieruchomości Rolnych www.).
UWAGA: Rolnicy, którzy w odniesieniu do jednego ogłoszenia zamierzają ubiegać się o zakwalifikowanie do
uczestnictwa w przetargu na więcej niż jedną z nieruchomości opisanych w treści niniejszego ogłoszenia,
mogą złożyć jeden komplet dokumentów wymaganych do zakwalifikowania do przetargu - w zabezpieczonej
kopercie z zaznaczonymi numerami nieruchomości (działek), na które składane są n/w dokumenty. W takim
przypadku Agencja uzna za skuteczne złożenie dokumentów w stosunku do wszystkich wskazanych na
kopercie nieruchomości.
Skutek opisany powyżej nie nastąpi w sytuacji złożenia jednego kompletu dokumentów na potrzeby
zakwalifikowania do kilku przetargów (na nieruchomości objęte treścią różnych (kilku) ogłoszeń - patrz
pouczenie – str.4)
UWAGA:
O zakwalifikowanie do przetargu może się ubiegać tylko jedna osoba albo małżonkowie, o ile istnieje
między nimi małżeńska wspólność majątkowa.

W związku z powyższym nie później niż do dnia
11.04.2016 roku do godziny 14:00 należy złożyć
następujące dokumenty:


oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz o łącznej powierzchni użytków rolnych
w danej gminie wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego, poświadczone przez wójta (burmistrza,
prezydenta miasta) (dotyczy gruntów, których osoba fizyczna jest właścicielem, użytkownikiem wieczystym,
samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą) (WZÓR 1) – UWAGA: jeżeli rolnik prowadzi gospodarstwo rodzinne
na terenie kilku gmin należy dostarczyć oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego,
poświadczone przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miasta) tych gmin.

zaświadczenie z odpowiedniego urzędu potwierdzające zamieszkanie, zawierające datę dokonania
zameldowania pod aktualnym adresem.

dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji rolniczych (WZÓR 2)

oświadczenie, o łącznej powierzchni użytków rolnych stanowiących własność, użytkowanych wieczyście,
będących w samoistnym posiadaniu, dzierżawionych przez rolnika indywidualnego (dotyczy wszelkich
nieruchomości niezależnie od miejsca ich położenia i liczby gospodarstw) (WZÓR 1A),

54-616 Wrocław, UL. Kunickiego 2, TEL. 71 35-63-919
2


oświadczenie o świadomości odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia o łącznej
powierzchni użytków rolnych stanowiących własność, użytkowanych wieczyście, będących w samoistnym
posiadaniu, dzierżawionych przez rolnika indywidualnego (WZÓR 1B),

oświadczenie,
że
wydzierżawiana
nieruchomość
stanie
się
integralną
częścią
gospodarczą
i powstanie zorganizowana całość gospodarcza o powierzchni nie przekraczającej 300 ha użytków rolnych.
oraz

zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135) w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kwalifikacji oraz
postępowania przetargowego.

UWAGA: Agencja Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu informuje, że:

dowodem potwierdzającym osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego i powierzchnie użytków rolnych
wchodzących w skład gospodarstwa jest oświadczenie prowadzącego to gospodarstwo, poświadczone przez
wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

dowodem potwierdzającym powierzchnię użytków rolnych, których rolnik indywidualny jako osoba fizyczna jest
właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą jest oświadczenie
prowadzącego to gospodarstwo,

przy ustalaniu powierzchni użytków rolnych, będących przedmiotem współwłasności uwzględnia
się powierzchnię nieruchomości rolnych odpowiadających udziałowi we współwłasności takich nieruchomości,
a w przypadku współwłasności łącznej uwzględnia się łączną powierzchnię nieruchomości rolnych stanowiących
przedmiot współwłasności. Przepis ten stosuje się odpowiednio do ustalania powierzchni użytków rolnych
będących przedmiotem współposiadania samoistnego oraz współposiadania na podstawie użytkowania
wieczystego lub na podstawie umowy dzierżawy.

dowodem potwierdzającym zamieszkanie jest zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały zawierające datę
dokonania zameldowania pod aktualnym adresem.

dowodem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji rolniczych jest przedłożenie odpowiedniego dowodu zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby
wykonujące działalność rolniczą z dnia 17 stycznia 2012 roku (Dz. U. z 2012 poz. 109 z dnia 27.01.2012 roku)
określającego:
1) kierunki studiów wyższych, których ukończenie uznaje się za posiadanie wykształcenia wyższego
rolniczego;
2) zawody, których posiadanie uznaje się za wykształcenie średnie rolnicze lub wykształcenie zasadnicze
zawodowe rolnicze;
3) zagadnienia objęte zakresem studiów podyplomowych, ze względu na które uznaje się te studia za studia
podyplomowe, których zakres jest związany z rolnictwem;
4) tytuły kwalifikacyjne, tytuły zawodowe oraz tytuły zawodowe mistrza w zawodzie przydatnym
do prowadzenia działalności rolniczej;
5) rodzaje dowodów potwierdzających posiadanie kwalifikacji rolniczych, o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt
2 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego,

dowodem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji rolniczych mogą być również odpowiednie dokumenty
wydane przez właściwe organy lub instytucje państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Konfederacji Szwajcarskiej.

UWAGA: zgodnie z Art. 7
Ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu
Państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw z dnia 16 września 2011 roku (Dz. U. z 2011 nr 233 poz. 1382) -
osoby fizyczne, które w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy są rolnikami indywidualnymi w rozumieniu art. 6
w brzmieniu dotychczasowym zgodnie z ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U z 2012r. poz. 803)
i nie spełniają warunków, o których mowa w art. 6 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, w brzmieniu nadanym
niniejszą ustawą, przez okres 5 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, uznaje się za osoby spełniające
te warunki.
Zgodnie z powyższym osoby fizyczne, które nie spełnią chociażby jednego z warunków według ustawy
o kształtowaniu ustroju rolnego w obecnym brzmieniu (po nowelizacji), zgodnie z powołanymi powyżej warunkami,
mogą przystąpić do przetargu ograniczonego, o ile wykażą status rolnika indywidualnego według wymogów ustawy
o kształtowaniu ustroju rolnego sprzed nowelizacji i posiadanie gospodarstwa rodzinnego zarówno na dzień
03.12.2011 roku, jak i na datę bezpośrednio poprzedzającą przetarg ograniczony.
Warunkiem zakwalifikowania się do uczestnictwa w przetargu takich osób jest złożenie w terminie
i miejscu określonym w punkcie II następujących dokumentów:

oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego, poświadczone przez wójta (burmistrza,
prezydenta miasta) (WZÓR A) – UWAGA: jeżeli rolnik prowadzi gospodarstwo rodzinne na terenie kilku gmin
należy dostarczyć oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego, poświadczone przez wójtów
(burmistrzów, prezydentów miasta) tych gmin.

54-616 Wrocław, UL. Kunickiego 2, TEL. 71 35-63-919
3


dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji rolniczych (WZÓR B),

oświadczenie o łącznej powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego, które ma
zostać powiększone (dotyczy gruntów własnych i dzierżawionych) poświadczone przez wójta (burmistrza,
prezydenta miasta) (WZÓR C) – UWAGA: jeżeli rolnik prowadzi gospodarstwo rodzinne na terenie kilku gmin
należy dostarczyć oświadczenia o powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego
(dotyczy gruntów własnych i dzierżawionych) poświadczone przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast)
tych gmin.

zaświadczenie z odpowiedniego urzędu potwierdzające zamieszkanie, zawierające datę dokonania
zameldowania pod aktualnym adresem.

oświadczenie o powierzchni użytków rolnych stanowiących własność i dzierżawionych przez rolnika
indywidualnego (WZÓR D) (dotyczy wszelkich nieruchomości rolnych niezależnie od miejsca ich położenia i
liczby gospodarstw),

oświadczenie o świadomości odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia powierzchni
użytków rolnych stanowiących własność i dzierżawionych przez rolnika indywidualnego (WZÓR D1),

oświadczenie,
że
wydzierżawiana
nieruchomość
stanie
się
integralną
częścią
gospodarczą
i powstanie zorganizowana całość gospodarcza o powierzchni nie przekraczającej 300 ha użytków rolnych.
oraz

zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135) w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kwalifikacji oraz
postępowania przetargowego.

UWAGA: Agencja Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu informuje, że:

przy ustalaniu powierzchni posiadanego gospodarstwa przez zainteresowaną osobę będą sumowane nieruchomości, na
których prowadzi ona działalność na własny rachunek, jak i nieruchomości, na których prowadzi działalność rolniczą wspólnie
z innymi osobami.

dowodem
potwierdzającym
osobiste
prowadzenie
gospodarstwa
rolnego
jest
oświadczenie
prowadzącego
to gospodarstwo, poświadczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

dowodem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji rolniczych jest:
1. uzyskanie wykształcenia rolniczego, co najmniej zasadniczego lub wykształcenia średniego lub wyższego - świadectwa
lub dyplomu ukończenia szkoły z uzyskanym tytułem zawodowym albo dyplom uzyskania tytułu zawodowego lub dyplom
potwierdzający kwalifikacje zawodowe;
2. osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego lub przepracowanie w gospodarstwie rolnym przez okres
co
najmniej
5
lat
-
oświadczenie
poświadczone
przez
wójta
(burmistrza,
prezydenta
miasta)
lub świadectwo pracy
3. jako dowód potwierdzający posiadanie kwalifikacji rolniczych dopuszcza się również odpowiednie dokumenty wydane
przez właściwe organy lub instytucje państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji
Szwajcarskiej.

dowodem
potwierdzającym
zamieszkanie
jest
dokument
określający
zameldowanie
na
pobyt
stały
w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych zawierające datę dokonania zameldowania pod
aktualnym adresem.

Uwaga: w przypadku złożenia w zabezpieczonej kopercie z zaznaczonymi numerami nieruchomości, kompletu
dokumentów do więcej niż jednego ogłoszenia przetargowego, Komisja w/w dokumenty przyporządkuje
do pierwszej wskazanej przez oferenta na kopercie nieruchomości. Dokumenty te nie będą rozpatrywane
przy pozostałych wskazanych nieruchomościach – dotyczących innych ogłoszeń przetargowych.
Osoby, które w w/w terminie i miejscu nie złożą dokumentów nie zostaną dopuszczone do uczestnictwa
w przetargu.

III.

Po rozpatrzeniu złożonych dokumentów, lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa
w przetargu, oraz lista osób, które nie złożyły w terminie wszystkich wymaganych w pkt. II
dokumentów niezbędnych do zakwalifikowania do uczestnictwa w przetargu zostanie
wywieszona w dniu 13.04.2016 roku od godz. 14:00 w siedzibie Sekcji Zamiejscowej
Gospodarowania Zasobem we Wrocławiu ul. Kunickiego 2

Jednocześnie
informujemy,
że
osoby,
które
zostaną
wymienione
jako
osoby,
które nie złożyły wszystkich wymaganych dokumentów – niezbędnych do zakwalifikowania do
uczestnictwa -
zgodnie z podanymi na liście brakującymi dokumentami – mają możliwość
uzupełnienia

brakujących
dokumentów,
jeżeli
najpóźniej
do
dnia
18.04.2016
roku
do godziny 14:00 złożą w siedzibie Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem we
Wrocławiu ul. Kunickiego 2 (w sekretariacie) brakujące dokumenty
(w zabezpieczonej kopercie z
zaznaczonym nr nieruchomości, na którą składane są dokumenty oraz z adnotacją UZUPEŁNIENIE)
w celu ponownego sprawdzenia przez Komisję.

54-616 Wrocław, UL. Kunickiego 2, TEL. 71 35-63-919
4

IV.
Lista wszystkich osób ostatecznie zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie
wywieszona w dniu 21.04.2016 roku od godz. 14:00 w siedzibie Sekcji Zamiejscowej
Gospodarowania Zasobem we Wrocławiu ul. Kunickiego 2


Warunkiem uczestnictwa w przetargu po zakwalifikowaniu się jest:
Wpłacenie wadium na konto Agencji Nieruchomości Rolnych OT Wrocław ul. Mińska 60, 54-610 Wrocław,
nr rachunku 85 1130 1033 0018 8159 8620 0003 z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne
znalazły się na koncie Agencji do dnia 25.04.2016 roku, z dokładnym określeniem numeru działek i obrębu
zgodnie z treścią niniejszego ogłoszenia.

Dodatkowo przed przystąpieniem do przetargu Przewodniczącemu komisji przetargowej należy złożyć
pisemne oświadczenie o:


zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkach przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

zapoznaniu się z nieruchomością w terenie, gdyż granice wydzierżawionej nieruchomości
nie będą okazywane na koszt Agencji oraz o

rezygnacji z wszelkich roszczeń
z tego wynikających;

zapoznaniu się z treścią projektu umowy dzierżawy oraz o przyjęciu jej bez zastrzeżeń,

nie pozostawaniu w zwłoce z regulowaniem płatności należności wobec Agencji,

przyjęciu do wiadomości, że kandydat na dzierżawcę zobowiązany będzie do ponownego
złożenia oświadczenia w dniu podpisywania umowy dzierżawy, że łączna powierzchnia użytków
rolnych wchodzących w skład prowadzonego gospodarstwa wraz z nieruchomością
wydzierżawianą nie przekroczy 300 ha użytków rolnych,


Pozostałe warunki przetargu.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne
(z zastrzeżeniem pkt. I i II, które zostaną zakwalifikowane
do uczestnictwa
), jeżeli wpłacą organizatorowi przetargu wadium w terminie, miejscu i formie –
wyznaczonej w niniejszym ogłoszeniu oraz spełnią inne wymienione warunki.

Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość,
i obywatelstwo, a w przypadku, gdy osoby fizyczne działają przez pełnomocników, pełnomocnicy zobowiązani
są przedłożyć pełnomocnictwo z podpisem notarialnie potwierdzonym do przystąpienia do przetargu na oznaczoną
nieruchomość.

Dowód wpłaty wadium należy okazać przewodniczącemu komisji przetargowej w dniu przetargu
o godz. 09:50.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia majątku
obrotowego i ruchomych środków trwałych podlegających wykupowi, które stanowią przynależności nieruchomości
będącej przedmiotem umowy dzierżawy, a w przypadku gdy nie ma takiego mienia - zwraca się niezwłocznie po
zawarciu umowy dzierżawy i złożeniu uzgodnionych zabezpieczeń płatności rat czynszu dzierżawnego.

Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, który nie
został rozstrzygnięty (przelewem na konto).
Wadium nie podlega zwrotowi:
1. jeżeli żaden z uczestników przetargu ustnego nie zgłosi postąpienia ponad wywoławczą wysokość czynszu
dzierżawnego;
2. uczestnikowi przetargu, który wygrał przetarg i uchyli się od zawarcia umowy,
3. gdy zawarcie umowy dzierżawy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie kandydata na dzierżawcę,
tj. w szczególności gdy po zawarciu umowy dzierżawy powierzchnia gospodarstwa rodzinnego przekroczy
powierzchnię 300 ha użytków rolnych

Termin i miejsce zawarcia umowy dzierżawy zostaną ustalone z kandydatem na dzierżawcę po zakończeniu
przetargu.
Uchylenie się od zawarcia umowy dzierżawy stanowi w szczególności niestawienie się uczestnika, który
przetarg wygrał, w miejscu i terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu, w celu zawarcia umowy
dzierżawy lub nie złożenie w wymaganym terminie uznanych za wiarygodne zabezpieczeń rat czynszu
dzierżawnego.
Agencja informuje, że kandydat na dzierżawcę wyłoniony w przetargu, będzie zobowiązany do złożenia
zabezpieczenia należności wynikających z umowy dzierżawy. Przedstawienie zaakceptowanych przez Agencję
zabezpieczeń stanowi warunek zawarcia umowy dzierżawy.


54-616 Wrocław, UL. Kunickiego 2, TEL. 71 35-63-919
5

Zastrzega się prawo odmowy przyjęcia zabezpieczenia uznanego za mało wiarygodne.
Jako zabezpieczenie przyjmowane będą: hipoteka; gwarancja bankowa; poręczenie; weksel własny in blanco;
poręczenie wekslowe; przewłaszczenie na zabezpieczenie; zastaw rejestrowy; blokada środków pieniężnych
na rachunku bankowym; ustanowienie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bankowym; cesja praw
z polisy ubezpieczeniowej; kaucja.
Ponadto przyszły dzierżawca zobowiązany będzie w terminie 14 dni od zawarcia umowy do złożenia
oświadczenia w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji stosownie do art. 777 § 1 pkt
4 i 5 k.p.c.
Protokolarne przekazanie przedmiotu dzierżawy nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy
dzierżawy.

UWAGA:
Zgodnie z art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi
Skarbu Państwa w umowie dzierżawy zostanie umieszczony zapis dotyczący możliwości wypowiedzenia przez
agencję umowy dzierżawy w zakresie wyłączenia 30% powierzchni użytków rolnych będących przedmiotem
dzierżawy.

UWAGA:
Nieruchomość wydzierżawiana jest na podstawie danych z ewidencji geodezyjnej. W przypadku ewentualnego
wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem dzierżawcy – ANR OT we Wrocławiu nie bierze
odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości.
Okazanie punktów granicznych nieruchomości na gruncie przez geodetę może nastąpić na życzenie
i wyłączny koszt dzierżawcy.

Agencja Nieruchomości Rolnych, jako organizator przetargu, zastrzega sobie prawo do:


odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn do momentu jego rozpoczęcia,

zarządzenia powtórzenia czynności przetargowych albo unieważnienia przetargu przez Prezesa
ANR, w razie stwierdzenia, iż czynności związane z przeprowadzeniem przetargu dokonane zostały
w sposób niezgodny z ustawą lub innymi przepisami, których naruszenie miało wpływ na wynik
przetargu,


odstąpienia od przeprowadzenia przetargu ze względu na uzasadnione wątpliwości co do osób
mających uczestniczyć w przetargu, jeżeli z wnioskiem takim wystąpi członek komisji przetargowej
wydelegowany przez podmioty uczestniczące w pracach Rady Społecznej.


Niniejsze ogłoszenie zostanie podane do publicznej wiadomości w terminie od 25.03.2016 roku do 26.04.2016
roku
w siedzibie Urzędu Gminy Miękinia, Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu, SZGZ we
Wrocławiu, OT ANR we Wrocławiu,
w sposób zwyczajowo przyjęty w Sołectwie wsi Lenartowice oraz na
stronie internetowej www..

Z informacjami o nieruchomościach, warunkami przetargu, a także z postanowieniami projektu umowy dzierżawy,
które nie podlegają ustaleniu w trybie niniejszego przetargu, można się zapoznać w terminie publikacji niniejszego
ogłoszenia w siedzibie SZGZ we Wrocławiu, ul. Kunickiego 2, tel. 71-35-63-919 wew. 772

Stosownie do treści art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
2014.1182 z późn. zm.) Agencja Nieruchomości Rolnych w Warszawie informuje osoby zainteresowane udziałem w
przetargu, że:
1. administratorem danych osobowych osób uczestniczących w postępowaniu przetargowym jest Agencja
Nieruchomości Rolnych w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4, zwana dalej ANR,
2. dane osobowe osób uczestniczących w postępowaniu przetargowym przetwarzane będą w celu
przeprowadzenia przetargu na dzierżawę nieruchomości; mogą być udostępnione innym odbiorcom, jeżeli
wynikać to będzie z przepisów prawa,
3. uczestnik postępowania przetargowego posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich
poprawiania,
4. podanie ANR danych osobowych jest konieczne do przeprowadzenia postępowania przetargowego.
Sporządziła: Magdalena Rumińska

54-616 Wrocław, UL. Kunickiego 2, TEL. 71 35-63-919
6

Podobne ogłoszenia

SZGZ Olesno, pow. Olesno, gm.Praszka, ob. Przedmość, pow. 0,9903 ha

Lokalizacja: OPOLSKIE / oleski / Praszka
dzierżawa nierolna
Data publikacji: 2016-05-18
Powierzchnia: 0.9903 (ha)
Cena: (zł).

Filia Zielona Góra, woj lubuskie, pow. żarski, gm. Trzebiel, obręb NIWICA działka 97/1

Lokalizacja: LUBUSKIE / żarski / Trzebiel
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2016-02-15
Powierzchnia: 1.2700 (ha)
Cena: 5.0 (zł).

OT LUBLIN, woj. lubelskie, pow. zamojski, gm. Zwierzyniec, obr. Topólcza

Lokalizacja: LUBELSKIE / zamojski / Zwierzyniec
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2016-08-01
Powierzchnia: 0.03 (ha)
Cena: (zł).

OT Wrocław woj. DOLNOŚLĄSKIE gmina Lubań obręb Nawojów Śląski pow. 1,3700ha.

Lokalizacja: DOLNOŚLĄSKIE / lubański / Lubań
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2015-04-24
Powierzchnia: 1.3700 (ha)
Cena: (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W RZESZOWIE, podkarpackie, lubaczowski, Horyniec-Zdrój, Horyniec-Zdrój, 0,2721 ha

Lokalizacja: PODKARPACKIE / lubaczowski / Horyniec-Zdrój
sprzedaż nierolna
Data publikacji: 2016-09-28
Powierzchnia: 0.2721 (ha)
Cena: 44820.00 (zł).

OT Gorzów Wlkp, woj. lubuskie, powiat gorzowski, gmina Santok, obręb Wawrów, pow. 1,6474 ha

Lokalizacja: LUBUSKIE / gorzowski / Santok
sprzedaż nierolna
Data publikacji: 2015-03-30
Powierzchnia: 1.6474 (ha)
Cena: 846600 (zł).

ANR O/T Warszawa, woj. mazowieckie,. pow. mławski, gmina Szydłowo,

Lokalizacja: MAZOWIECKIE / mławski / Szydłowo
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-07-10
Powierzchnia: 0.7400 (ha)
Cena: 4.500 (zł).

Filia OT Zielona Góra, województwo lubuskie, powiat nowosolski, gmina Siedlisko, obręb Siedlisko - działka nr 1063/1, 1063/2

Lokalizacja: LUBUSKIE / nowosolski / Siedlisko
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-11-10
Powierzchnia: 5.3834 (ha)
Cena: 164730 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W GORZOWIE WLKP. FILIA W ZIELONEJ GÓRZE, lubuskie, żagański, Szprotawa, Leszno Górne, 4,1600 ha

Lokalizacja: LUBUSKIE / żagański / Szprotawa
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-07-06
Powierzchnia: 4.16 (ha)
Cena: 75600.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU, dolnośląskie, złotoryjski, Świerzawa, Stara Kraśnica, 0,1600 ha

Lokalizacja: DOLNOŚLĄSKIE / złotoryjski / Świerzawa
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-11-24
Powierzchnia: 0.16 (ha)
Cena: 20320.00 (zł).

OT Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, gmina Gostycyn, obręb Gostycyn, pow. 72.7487 ha.

Lokalizacja: KUJAWSKO-POMORSKIE / tucholski / Gostycyn
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-11-17
Powierzchnia: 72.7487 (ha)
Cena: (zł).

OT Gdańsk - woj. pomorskie, gm. Chojnice, obr. Gockowice

Lokalizacja: POMORSKIE / chojnicki / Chojnice
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-07-17
Powierzchnia: 2.4200 (ha)
Cena: 196885 (zł).

OT Rzeszów - woj. podkarpackie, pow. rzeszowski, gm. Głogów Młp., obr. Budy Głogowskie, pow. 0.53 ha

Lokalizacja: PODKARPACKIE / rzeszowski / Głogów Małopolski
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-01-02
Powierzchnia: 0.53 (ha)
Cena: 11820 (zł).