WRO-D- 0157-2017 - WRO/1495-2016 dzierżawa rolna OT Wrocław woj. DOLNOŚLĄSKIE gmina Nowogrodziec obręb Nowogrodziec-2 pow. 1,5935ha.

Jesteś tutaj » Informacje o ANR » DOLNOŚLĄSKIE » bolesławiecki » Nowogrodziec » OT Wrocław woj. DOLNOŚLĄSKIE gmina Nowogrodziec obręb Nowogrodziec-2 pow. 1,5935ha.

WRO-D- 0157-2017 - WRO/1495-2016 dzierżawa rolna OT Wrocław woj. DOLNOŚLĄSKIE gmina Nowogrodziec obręb Nowogrodziec-2 pow. 1,5935ha.

Data publikacji: 2017-02-20

Typ nieruchomości: rolna

Sprzedaż/dzierżawa/inne: dzierżawa

Powierzchnia (ha): 1.5935

Oddział Terenowy: OT Wrocław

Data przetargu: 2017-03-07

Miejscowość/Obręb: Nowogrodziec-2

Wojewodztwo: DOLNOŚLĄSKIE

Powiat: bolesławiecki

Gmina: Nowogrodziec

Opis:
Dzierżawa - rolna - 1,5935ha. - 6,5000 q - 392/7 AM 8

Tytuł:
OT Wrocław woj. DOLNOŚLĄSKIE gmina Nowogrodziec obręb Nowogrodziec-2 pow. 1,5935ha.

Numer oferty: WRO-D- 0157-2017 - WRO/1495-2016
ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU


SEKCJA GOSPODAROWANIA ZASOBEM


WR.SGZ.RA.4243.45.2017.IJ.11 termin publikacji od 20-02-2017r. do 07-03 -2017r.

Nr rej. 4223/99/2017 Rakowice Wielkie dnia 14-02-2017r.
Ogłoszenie numer WRO-D-0157-2017
Agencja Nieruchomości Rolnych OT Wrocław

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu
nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 roku poz. 1491), dalej jako
„UoGNRSP”, ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jednolity: Dz. U.
z 2016 roku, poz. 2052), dalej jako „UoKUR”, ustawy z 14 kwietnia 2016 roku o wstrzymaniu sprzedaży
nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2016 roku
poz. 585), podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza:

II-gi PRZETARG USTNY – NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ

Wykaz informujący o zamiarze dzierżawy został podany do publicznej wiadomości w terminie od 01-09-2016
roku do 16-09-2016 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Nowogrodźcu, Dolnośląskiej Izby Rolniczej we
Wrocławiu, OT ANR we Wrocławiu, Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem w Rakowicach
Wielkich, oraz na stronie internetowej www..

Przedmiotem dzierżawy jest:
Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie:
obręb Nowogrodziec-2, gmina Nowogrodziec, pow. bolesławiecki, woj. dolnośląskie, działka nr 392/7, AM-8 o
ogólnej pow. 1,5935 ha.
Ogólna powierzchnia nieruchomości wynosi 1,5935 ha, (użytki rolne: 1,4993 ha), z czego:
- grunty orne 1,0733ha w klasie: RIIIa-0,1688ha, RIVa-0,2519ha; RIVb-0,6346ha;
- trwałe użytki zielone 0,4440ha w klasie: PsIV-0,4260ha; ŁIII-0,0180ha;
- pozostałe grunty 0,0942ha w klasie dr – 0,0942

Powyższe informacje podajemy na podstawie danych z ewidencji gruntów.
Powierzchnia nieruchomości w hektarach przeliczeniowych wynosi 1,3000ha.

Dla działki nr 392/7 prowadzona jest księga wieczysta nr JG1B/00041347/3 prowadzone przez Sąd Rejonowy
w Bolesławcu.

Wywoławcza wysokość rocznego czynszu dzierżawnego wynosi: 6,50 dt pszenicy
Minimalne postąpienie: 1,00 dt pszenicy
Wadium: 300,00 złotych

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta
Nowogrodziec
zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy i Miasta Nowogrodziec nr XXI/225/96 z dnia 18 września
1996 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Jeleniogórskiego Nr 52, Poz.104 z dnia 21
listopada 1996r. działka nr 392/7 obręb Nowogrodziec-2 leży w obszarze oznaczonym symbolem: 52RZ,W –
tereny otwarte terasy zalewowej i doliny Kwisy o przewadze trwałych użytków zielonych.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy
Nowogrodziec, zatwierdzonym Uchwałą Nr XLVIII/360/14 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 22.04.2014r.
działka nr 392/7 oznaczona jest jako tereny gruntów ornych i trwałych użytków zielonych.

Zgodnie z pismem z Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu,
Oddział w
Lwówku Śląskim informuje, że w granicach działki nr 392/7 graniczy z rowem R-B. Zgodnie z art. 77 Ustawy
Prawo Wodne z 2012r. ( Dz.U. z 2012r. poz.145 z dnia 09.02.2012r.) przyszły dzierżawca w/w działki winien
być zobowiązany do utrzymania urządzeń melioracyjnych w należytym stanie technicznym.

Stan zagospodarowania: nieruchomość nieużytkowana, porośnięta starą trawą i chwastami oraz
pojedynczymi samosiewami drzew liściastych.

UWAGA: bez zgody Agencji Nieruchomości Rolnych zabroniona jest wycinka drzewostanu.54-610 WROCŁAW, UL. Mińska 60, TEL. 71 3563 900, FAX 71 3579097


Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy do dnia
08-10-2026 roku, z możliwością przedłużenia.

Przetarg odbędzie się w dniu 07-03-2017 roku w siedzibie Sekcji
Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem w Rakowicach Wielkich 15, pokój nr 20,
o godz. 12:00.

Oględzin nieruchomości można dokonać w terminie 14 dni przed dniem przetargu, w dni robocze w godzinach
od 900 do 1400 po wcześniejszym uzgodnieniu z Zastępcą Kierownika Sekcji Gospodarowania Zasobem,
tel. 71-35-63-919 .

Zgodnie z art. 29 ust. 3bc UoGNRSP w przetargu nie mogą brać udziału podmioty, które:
1) mają zaległości z tytułu zobowiązań finansowych wobec Agencji, Skarbu Państwa, jednostek samorządu
terytorialnego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
a w szczególności zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskały one przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie,
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, lub
2) władają lub władały nieruchomościami Zasobu bez tytułu prawnego i mimo wezwania Agencji nieruchomości
tych nie opuściły.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
Wpłacenie wadium, na konto Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy
we Wrocławiu,
ul. Mińska 60, 54-610 Wrocław nr 85 1130 1033 0018 8159 8620
0003, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie
Agencji do dnia 06-03-2017 roku, z dokładnym określeniem w tytule wpłaty obrębu oraz
numeru geodezyjnego nieruchomości.

Dodatkowo przed przystąpieniem do przetargu przewodniczącemu komisji przetargowej należy

złożyć pisemne oświadczenia:
pisemne oświadczenie o braku posiadania zaległości z tytułu zobowiązań finansowych wobec Agencji
Nieruchomości Rolnych, Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a w szczególności nieposiadaniu zaległości
z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem
przypadków gdy uzyskały one przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

pisemne oświadczenie, że nie zachodzą przesłanki opisane w art. Art. 29 ust. bc pkt 2) uniemożliwiające
udział w przetargu (nie mogą brać udziału podmioty, które władają lub władały nieruchomościami Zasobu
bez tytułu prawnego i mimo wezwania Agencji nieruchomości tych nie opuściły),

o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkach przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu, w tym z nieruchomością w terenie, oraz o przyjęciu do

wiadomości, że granice wydzierżawianej nieruchomości nie będą okazywane na koszt Agencji oraz
o rezygnacji z wszelkich roszczeń z tego wynikających,

o zapoznaniu się z projektem umowy dzierżawy i przyjęciu jej bez zastrzeżeń.

Pozostałe warunki przetargu:
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne
nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli wpłacą organizatorowi przetargu wadium w terminie,
miejscu i formie wyznaczonej w niniejszym ogłoszeniu oraz spełnią inne określone w nim warunki.


Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do przedłożenia następujących dokumentów:
1. osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport);
2. przedsiębiorcy wpisani do ewidencji działalności gospodarczej – dokument stwierdzający
tożsamość oraz aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
3. osoby reprezentujące osobę prawną jako organ reprezentacji – dokument potwierdzający
tożsamość, aktualny odpis z właściwego rejestru, wykazujący umocowanie do działania w imieniu
i na rzecz danej osoby prawnej;
4. pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość i pisemne pełnomocnictwo z podpisem
notarialnie poświadczonym do przystąpienia do przetargu na oznaczoną nieruchomość oraz
Strona 2 z 4

w przypadku osoby prawnej – aktualny od pis z właściwego rejestru wykazujący umocowanie
osób, które podpisały pełnomocnictwo do reprezentowania danej osoby prawnej,
w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej – aktualne
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Wyżej wymienione dokumenty jak również dowód wpłaty wadium należy złożyć przewodniczącemu
Komisji przetargowej w dniu otwarcia przetargu przed jego rozpoczęciem.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia
majątku obrotowego i ruchomych środków trwałych podlegających wykupowi, które stanowią przynależności
nieruchomości będącej przedmiotem umowy dzierżawy, a w przypadku gdy nie ma takiego mienia - zwraca się
niezwłocznie po zawarciu umowy dzierżawy i złożeniu uzgodnionych zabezpieczeń płatności rat czynszu
dzierżawnego.
Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone po przetargu (przelewem na wskazane konto).

Wadium nie podlega zwrotowi:
1. jeżeli żaden z uczestników przetargu ustnego nie zgłosi postąpienia ponad wywoławczą wysokość czynszu;
2. uczestnikowi przetargu, który wygrał przetarg i uchylił się od zawarcia umowy.

Termin i miejsce zawarcia umowy dzierżawy zostaną ustalone z kandydatem na dzierżawcę po zakończeniu
przetargu.
Uchylenie się od zawarcia umowy stanowi w szczególności niestawienie się uczestnika, który przetarg
wygrał, w miejscu i terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu, w celu zawarcia umowy dzierżawy lub
nie złożenie w wymaganym terminie uznanych za wiarygodne zabezpieczeń rat czynszu dzierżawnego.
Agencja informuje, że kandydat na dzierżawcę wyłoniony w przetargu, będzie zobowiązany do złożenia
zabezpieczenia należności wynikających z umowy dzierżawy. Przedstawienie zaakceptowanych przez Agencję
zabezpieczeń stanowi warunek zawarcia umowy dzierżawy.

Jako zabezpieczenie przyjmowane będą w zakresie zabezpieczenia płatności czynszu dzierżawnego
do wyboru i ustalenia: hipoteka; gwarancja bankowa; poręczenie; weksel własny in blanco; poręczenie
wekslowe; przewłaszczenie na zabezpieczenie; zastaw rejestrowy; blokada środków pieniężnych na rachunku
bankowym; ustanowienie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bankowym; cesja praw z polisy
ubezpieczeniowej; kaucja; natomiast zabezpieczeniem należności z tytułu bezumownego władania
nieruchomością po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy dzierżawy jest weksel in blanco wraz
z deklaracją wekslową.
Ponadto przyszły dzierżawca zobowiązany będzie w terminie 14 dni od zawarcia umowy do złożenia
oświadczenia w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji stosownie do art. 777 § 1 pkt.
4 i 5 k.p.c. w przypadku gdy wartość wylicytowanego czynszu dzierżawnego osiągnie poziom co najmniej
150,00 dt pszenicy w stosunku rocznym.


Zastrzega się prawo odmowy przyjęcia zabezpieczenia uznanego za mało wiarygodne.

Protokolarne przekazanie przedmiotu dzierżawy nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy
dzierżawy.

UWAGA
: zgodnie z art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu
nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa w umowie dzierżawy zostanie umieszczony zapis dotyczący
możliwości wypowiedzenia przez Agencję umowy dzierżawy w zakresie wyłączenia 30% powierzchni użytków
rolnych będących przedmiotem dzierżawy.

UWAGA: Nieruchomości wydzierżawiane są na podstawie danych z ewidencji geodezyjnej. W przypadku
ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem dzierżawcy Agencja Nieruchomości
Rolnych nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości.
Wskazania granic nieruchomości na gruncie przez geodetę Agencja Nieruchomości Rolnych może dokonać
na koszt dzierżawcy.

Agencja Nieruchomości Rolnych, jako organizator przetargu, zastrzega sobie prawo do:
odstąpienia od przeprowadzenia przetargu bez podania przyczyn do momentu jego rozpoczęcia,
w razie stwierdzenia, iż czynności związane z przeprowadzeniem przetargu dokonane zostały
w sposób niezgodny z ustawą lub innymi przepisami, których naruszenie miało wpływ na wynik
Strona 3 z 4

przetargu, Prezes ANR zarządza powtórze nie czynności przetargowych albo unieważnia
przetarg.


Niniejsze ogłoszenie zostanie podane do publicznej wiadomości w terminie od 20-02-2017 roku do
07-03-2017 roku w sposób zwyczajowo przyjęty w Urzędu Gminy w Nowogrodźcu, Dolnośląskiej
Izby Rolniczej we Wrocławiu, OT ANR we Wrocławiu, Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania
Zasobem w Rakowicach Wielkich, oraz na stronie internetowej www..

Stosownie do treści art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 roku,
poz.1182) Agencja Nieruchomości Rolnych w Warszawie informuje osoby zainteresowane udziałem w przetargu, że:
1. administratorem danych osobowych osób uczestniczących w postępowaniu przetargowym jest Agencja Nieruchomości
Rolnych w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4, zwana dalej ANR,
2. dane osobowe osób uczestniczących w postępowaniu przetargowym przetwarzane będą w celu przeprowadzenia
przetargu na dzierżawę nieruchomości; mogą być udostępnione innym odbiorcom, jeżeli wynikać to będzie z przepisów
prawa,
3. uczestnik postępowania przetargowego posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
4. podanie ANR danych osobowych jest konieczne do przeprowadzenia postępowania przetargowego.

Z informacjami o nieruchomości, warunkami przetargu, a także z postanowieniami projektu umowy
dzierżawy, które nie podlegają ustaleniu w trybie niniejszego przetargu, można się zapoznać
w terminie publikacji niniejszego ogłoszenia w siedzibie Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania
Zasobem w Rakowicach Wielkich, Rakowice Wielkie 15, tel. 71 35 63 919 wew. 503, pokój nr 18, w
godzinach od 8:00 do 14:00.

Sprawę prowadzi: Izabela Jagiera-Zubacz
tel. 71 3563919 w. 507, e-mail: ijagierazubacz@

Strona 4 z 4

Podobne ogłoszenia

SZGZ Olesno, pow. Myszków, gm. Żarki, ob. Przewodziszowice, pow. 2,5135 ha

Lokalizacja: ŚLĄSKIE / myszkowski / Żarki
dzierżawa przeznaczenie wielofunkcyjne
Data publikacji: 2016-02-16
Powierzchnia: 2.5135 (ha)
Cena: (zł).

Filia w Suwałkach, SZGZ w Bielsku Podlaskim, woj. podlaskie, pow. hajnowski, gm. Narewka, obr. Stare Lewkowo. dz. 88/5

Lokalizacja: PODLASKIE / hajnowski / Narewka
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2016-02-23
Powierzchnia: 1.72 (ha)
Cena: (zł).

OT LUBLIN, woj. lubelskie, pow. rycki, gm. Ułęż, obr. Białki Dolne

Lokalizacja: LUBELSKIE / rycki / Ułęż
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2016-03-29
Powierzchnia: 1.13 (ha)
Cena: (zł).

OT Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, gmina Braniewo , obręb Świętochowo dz. nr 37/3

Lokalizacja: WARMIŃSKO-MAZURSKIE / braniewski / Braniewo
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2016-05-31
Powierzchnia: 0.8200 (ha)
Cena: (zł).

OT Opole, gmina Prudnik, obręb Szybowice

Lokalizacja: OPOLSKIE / prudnicki / Prudnik
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2016-01-18
Powierzchnia: 0.14 (ha)
Cena: (zł).

OT Wrocław woj. DOLNOŚLĄSKIE gmina Lubomierz obręb Oleszna Podgórska pow. 0,2800ha.

Lokalizacja: DOLNOŚLĄSKIE / lwówecki / Lubomierz
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2016-03-16
Powierzchnia: 0.2800 (ha)
Cena: (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W POZNANIU, wielkopolskie, kaliski, Żelazków, Dębe, 5,2166 ha

Lokalizacja: WIELKOPOLSKIE / kaliski / Żelazków
sprzedaż nierolna
Data publikacji: 2016-07-20
Powierzchnia: 5.2166 (ha)
Cena: 653328.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W LUBLINIE, lubelskie, rycki, Stężyca, Kletnia, 0,2154 ha

Lokalizacja: LUBELSKIE / rycki / Stężyca
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-11-20
Powierzchnia: 0.2154 (ha)
Cena: 3453.77 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE FILIA W ŁODZI, łódzkie, łaski, Sędziejowice, Dobra, 0.1000 ha

Lokalizacja: ŁÓDZKIE / łaski / Sędziejowice
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-04-17
Powierzchnia: 0.1 (ha)
Cena: 900.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE, mazowieckie, lipski, Sienno, Piasków, 0,1000 ha

Lokalizacja: MAZOWIECKIE / lipski / Sienno
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-07-03
Powierzchnia: 0.1 (ha)
Cena: 7200.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE, mazowieckie, lipski, Sienno, Zapusta, 1,1600 ha

Lokalizacja: brak informacji o województwie / brak informacji o powiacie / brak informacji o gminie
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-06-09
Powierzchnia: 1.16 (ha)
Cena: 17000.00 (zł).

OT ANR Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, gmina Małdyty, obręb Dziśnity, dz. 1/1

Lokalizacja: WARMIŃSKO-MAZURSKIE / ostródzki / Małdyty
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-01-12
Powierzchnia: 0.7100 (ha)
Cena: 13500 (zł).

OT Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, gmina Reszel, obręb Klewno, dz. 271/2

Lokalizacja: WARMIŃSKO-MAZURSKIE / kętrzyński / Reszel
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-05-21
Powierzchnia: 0.9416 (ha)
Cena: 49200 (zł).

OT Rzeszów - woj. podkarpackie, pow. lubaczowski, gm. Wielkie Oczy, obr. Skolin - pow. łącz. 0,48 ha

Lokalizacja: PODKARPACKIE / lubaczowski / Wielkie Oczy
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-09-30
Powierzchnia: 0.48 (ha)
Cena: (zł).

OT Warszawa , woj. mazowieckie, pow. białobrzeski, gm. Promna, obr. Rykały, pow. 0,19 ha

Lokalizacja: MAZOWIECKIE / białobrzeski / Promna
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-03-31
Powierzchnia: 0.1900 (ha)
Cena: 3000.00 (zł).

OT Warszawa , woj. mazowieckie, pow. przysuski, gm. Przysucha, obr. Dębiny, pow. 0,04 ha

Lokalizacja: MAZOWIECKIE / przysuski / Przysucha
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-05-05
Powierzchnia: 0.0400 (ha)
Cena: 700 (zł).

OT Warszawa , woj. mazowieckie, pow. przysuski, gm. Wieniawa, obr. Koryciska, pow. 0,25 ha

Lokalizacja: MAZOWIECKIE / przysuski / Wieniawa
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-07-08
Powierzchnia: 0.2500 (ha)
Cena: 4600.00 (zł).