WRO-D- 0135-2017 - WRO/1765-2016 dzierżawa rolna OT Wrocław woj. DOLNOŚLĄSKIE gmina Prusice obręb Górowo pow. 8,4000ha.

Jesteś tutaj » Informacje o ANR » DOLNOŚLĄSKIE » trzebnicki » Prusice » OT Wrocław woj. DOLNOŚLĄSKIE gmina Prusice obręb Górowo pow. 8,4000ha.

WRO-D- 0135-2017 - WRO/1765-2016 dzierżawa rolna OT Wrocław woj. DOLNOŚLĄSKIE gmina Prusice obręb Górowo pow. 8,4000ha.

Najnowsze

Data publikacji: 2017-02-20

Typ nieruchomości: rolna

Sprzedaż/dzierżawa/inne: dzierżawa

Powierzchnia (ha): 8.4000

Oddział Terenowy: OT Wrocław

Data przetargu: 2017-03-07

Miejscowość/Obręb: Górowo

Wojewodztwo: DOLNOŚLĄSKIE

Powiat: trzebnicki

Gmina: Prusice

Opis:
Dzierżawa - rolna - 8,4000ha. - 22,0000 q - 46 AM 1,45 AM 1,125/13 AM 1

Tytuł:
OT Wrocław woj. DOLNOŚLĄSKIE gmina Prusice obręb Górowo pow. 8,4000ha.

Numer oferty: WRO-D- 0135-2017 - WRO/1765-2016
ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU


SEKCJA GOSPODAROWANIA ZASOBEM
termin publikacji od 20.02.2017r. do 07.03.2017r.
WR.SGZ.4243.5018.2017. MSZ.1 Wrocław dnia 09.02.2017r.
Ogłoszenie numer WRO-D-0135-2017

Agencja Nieruchomości Rolnych OT Wrocław
działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu
nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 roku poz. 1491), dalej jako
„UoGNRSP”, ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jednolity: Dz. U. z
2016 roku, poz. 2052), dalej jako „UoKUR”, ustawy z 14 kwietnia 2016 roku o wstrzymaniu sprzedaży
nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2016 roku
poz. 585), podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza:

II PRZETARG USTNY – NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ
Wykaz informujący o zamiarze dzierżawy został podany do publicznej wiadomości w terminie od 01.09.2016
roku do 16.09.2016 roku w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Prusice, Dolnośląskiej Izby Rolniczej we
Wrocławiu
, OT ANR we Wrocławiu w sposób zwyczajowo przyjęty w Sołectwie wsi Górowo oraz w
siedzibie SZGZ Wrocław na stronie internetowej www..

Przedmiotem dzierżawy jest:

1. Nieruchomość niezabudowaną położoną w obrębie Górowo dz.nr 204/1, 205/3, 206, 207 AM
1
W skład nieruchomości wchodzi działka oznaczona numerem geodezyjnym 204/1, 205/3, 206, 207 AM 1
położona w obrębie geodezyjnym Górowo, gmina Prusice, powiat trzebnicki, woj. dolnośląskie.

W skład nieruchomości wchodzi:
Grunt o powierzchni 7,38 ha (6,69 ha użytków rolnych), z czego:
− grunty orne – 6,69 ha, w klasach: RIIIb – 0,97 ha; RIVa – 2,41 ha; RIVb – 0,56 ha; RV – 2,75 ha;
− grunty leśnie 0,69 ha – LsIV – 0,69 ha;

Powyższe informacje podajemy na podstawie danych z ewidencji gruntów.
Powierzchnia nieruchomości w hektarach przeliczeniowych wynosi 5,3710 ha.
Dla nieruchomości 206, 207 prowadzona jest KW nr WR1W/00022039/2 przez Sąd Rejonowy w Trzebnicy.
Dla nieruchomości 204/1, 205/3 prowadzona jest KW nr WR1W/00044615/4 przez Sąd Rejonowy w Trzebnicy.

Stan zagospodarowania: Nieruchomości nie użytkowane rolniczo. Na działkach znajduje się drzewostan.
Jednocześnie informujemy, że podjęcie działań, w celu dokonania wycinki drzew i zakrzaczeń
wymaga wcześniejszego uzyskania zgody ANR.

Dzierżawca zobowiązany będzie do ponoszenia, oprócz czynszu dzierżawnego, wszelkich obciążeń publiczno-
prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających, zgodnie z obowiązującymi przepisami, właściciela
lub posiadacza nieruchomości, w tym podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego, opłat melioracyjnych
oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.

Wywoławcza wysokość rocznego czynszu dzierżawnego wynosi: 31,00 dt pszenicy
Minimalne postąpienie: 1,00 dt pszenicy
Wadium: 390,00 zł

Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy do dnia 30.11.2026r roku, z możliwością przedłużenia.


54-610 WROCŁAW, UL. Mińska 60, TEL. 71 3563 900, FAX 71 3579097
2. Nieruchomość niezabudowaną położoną w obrębie Górowo– dz. nr 45, 46, 125/13 AM 1
W skład nieruchomości wchodzi działka oznaczona numerem geodezyjnym 45, 46, 125/13 AM 1 położona w
obrębie geodezyjnym Górowo, gmina Prusice, powiat trzebnicki, woj. dolnośląskie.

W skład nieruchomości wchodzi:
Grunt o powierzchni 8,40 ha (7,85 ha użytków rolnych), z czego:
− grunty orne – 7,85ha, w klasach: RIIIb – 0,48 ha; RIVa – 0,50 ha; RIVb – 1,38 ha; RV – 4,20 ha; RVI –
1,29 ha;
− grunty zadrzewione i zakrzewione 0,55 ha – Lzr–RV – 0,41 ha; Lzr-RVI – 0,14 ha;

Powyższe informacje podajemy na podstawie danych z ewidencji gruntów.
Powierzchnia nieruchomości w hektarach przeliczeniowych wynosi 4,03 ha.
Dla nieruchomości prowadzona jest KW nr WR1W/00044615/4 przez Sąd Rejonowy w Trzebnicy.
Stan zagospodarowania: Nieruchomość nie użytkowana rolniczo. Na działkach znajduje się drzewostan.
Jednocześnie informujemy, że podjęcie działań, w celu dokonania wycinki drzew i zakrzaczeń
wymaga wcześniejszego uzyskania zgody ANR.

Dzierżawca zobowiązany będzie do ponoszenia, oprócz czynszu dzierżawnego, wszelkich obciążeń publiczno-
prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających, zgodnie z obowiązującymi przepisami, właściciela
lub posiadacza nieruchomości, w tym podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego, opłat melioracyjnych
oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.

Wywoławcza wysokość rocznego czynszu dzierżawnego wynosi: 22,00 dt pszenicy
Minimalne postąpienie: 1,00 dt pszenicy
Wadium: 280,00 zł

Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy do dnia 30.11.2026r roku, z możliwością przedłużenia.


Urząd Miasta i Gminy w Prusicach nie posiada obowiązującego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla
obrębu wsi Górowo.
Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Prusice – etap II, przyjęta
uchwałą nr XXI/119/11 z dnia 15.11.2011 roku, Rady Miasta i Gminy Prusice, w obrębie w/w działek
przewiduje:
- dla działki 204/1, 205/3- strefę rolniczą o przewadze gruntów ornych oznaczoną symbolem GR.8.R
- dla działki 206, 207 - strefę rolniczą o przewadze gruntów ornych oznaczoną symbolem GR.8.R. Przez
działki przebiega gazociąg wysokiego ciśnienia DN250 6,3 MPa wraz ze strefą ochronną gazociągu wysokiego
ciśnienia dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Przez działkę 207 przebiega przybliżona lokalizacja
nowej drogi.
- dla działki 125/13- strefę uzupełnienia i kontynuacji zabudowy oznaczoną symbolem GR.6.MU. Działką
położona w strefie „OW” obserwacji archeologicznej.
- dla działki 45, 46 - strefę uzupełnienia i kontynuacji zabudowy oznaczoną symbolem GR.5.MU. Działki
położone w strefie „OW” obserwacji archeologicznej. Na działkach znajduje się część projektowanego użytku
ekologicznego.
Gmina Prusice nie przewiduje sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
powyższej działki.

Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu informuje, że:
- działka 45, 46 AM 1 graniczy z rowem RXR;
Powyższy rów stanowi urządzenie melioracji wodnych szczegółowych i nie znajduje się w administracji i
utrzymaniu Zarządu Melioracji. Zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 18.07.2001 roku, Prawo wodne (tj. z
2012r. poz. 145 ze zm.) „utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych należy do
zainteresowanych właścicieli gruntów, a jeżeli urządzenia te objęte są działalnością spółki wodnej – do tej
spółki wodnej”. W przypadku zmiany sposobu użytkowania gruntów odwadnianych przez rowy
melioracyjne, ze sposobu rolniczego na budowlany, następują zmiany warunków pracy tych rowów
(występują znaczne spływy wód opadowych w krótkim okresie czasu). Dlatego też, należałoby rozważyć
konieczność opracowania koncepcji przebudowy tych urządzeń melioracyjnych, aby wyeliminować
niekorzystny ich wpływ na tereny sąsiednie.


Przetarg odbędzie się w dniu 07.03.2017 roku w siedzibie
Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania
Zasobem
we Wrocławiu ul. Kunickiego 2 o godz. 10:00.
Strona 2 z 4Oględzin nieruchomości można dokonać w terminie od 20.02.2017 do 23.02.2017 w dni robocze
w godzinach od 900 do 1400 po wcześniejszym uzgodnieniu z z Sekcją Zamiejscową Gospodarowania
Zasobem we Wrocławiu, tel. nr(71) 35-63-919

Jednocześnie informujemy, że:
- zgodnie z art. 29 ust. 3bc UoGNRSP w przetargu nie mogą brać udziału podmioty, które:
1) mają zaległości z tytułu zobowiązań finansowych wobec Agencji, Skarbu Państwa, jednostek samorządu
terytorialnego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
a w szczególności zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskały one przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie,
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, lub
2) władają lub władały nieruchomościami Zasobu bez tytułu prawnego i mimo wezwania Agencji nieruchomości
tych nie opuściły.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu po zakwalifikowaniu się jest:
Wpłacenie wadium, na konto Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocław ul. Mińska
60, 54-610 Wrocław
numer rachunku 85 1130 1033 0018 8159 8620 0003 z odpowiednim
wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Agencji do dnia 06.03.2017r, z dokładnym
określeniem w tytule wpłaty obrębu oraz numeru geodezyjnego nieruchomości.

Dodatkowo przed przystąpieniem do przetargu przewodniczącemu komisji przetargowej należy
złożyć pisemne oświadczenia o:

o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkach przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu, w tym z nieruchomością w terenie, oraz o przyjęciu do
wiadomości, że granice wydzierżawianej nieruchomości nie będą okazywane na koszt Agencji oraz o
rezygnacji z wszelkich roszczeń z tego wynikających,
o zapoznaniu się z projektem umowy dzierżawy i przyjęciu jej bez zastrzeżeń,
że nie władają lub nie władały nieruchomościami Zasobu bez tytułu prawnego i mimo wezwania Agencji
nieruchomości tych nie opuściły;
nie pozostawaniu w zwłoce z regulowaniem płatności należności wobec Agencji i innymi płatnościami
publicznoprawnymi;

Pozostałe warunki przetargu.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, które zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa w przetargu,
jeżeli wpłacą organizatorowi przetargu wadium w terminie, miejscu i formie wyznaczonej w niniejszym
ogłoszeniu oraz spełnią inne określone w nim warunki.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do przedłożenia następujących dokumentów:
1. osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport);
2. przedsiębiorcy wpisani do ewidencji działalności gospodarczej – dokument stwierdzający tożsamość oraz
aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
3. reprezentanci osoby prawnej – dokument potwierdzający tożsamość, aktualny odpis z właściwego
rejestru, wykazujący umocowanie do reprezentowania danej osoby prawnej;
4. pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość i pisemne pełnomocnictwo z podpisem notarialnie
poświadczonym do przystąpienia do przetargu na oznaczoną nieruchomość oraz
• w przypadku osoby prawnej – aktualny odpis z właściwego rejestru, wykazujący umocowanie osób,
które podpisały pełnomocnictwo do reprezentowania danej osoby prawnej,
• w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej – aktualne
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Wymienione dokumenty oraz dowód wpłaty wadium należy okazać przewodniczącemu komisji
przetargowej w dniu przetargu przed jego rozpoczęciem.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia
majątku obrotowego i ruchomych środków trwałych podlegających wykupowi, które stanowią przynależności
nieruchomości będącej przedmiotem umowy dzierżawy, a w przypadku gdy nie ma takiego mienia - zwraca się
niezwłocznie po zawarciu umowy dzierżawy i złożeniu uzgodnionych zabezpieczeń płatności rat czynszu
dzierżawnego.
Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone po przetargu (przelewem na konto).

Wadium nie podlega zwrotowi:
1. jeżeli żaden z uczestników przetargu ustnego nie zgłosi postąpienia ponad wywoławczą wysokość czynszu
dzierżawnego;
2. uczestnikowi przetargu, który wygrał przetarg i uchylił się od zawarcia umowy,

Termin i miejsce zawarcia umowy dzierżawy zostaną ustalone z kandydatem na dzierżawcę po zakończeniu
przetargu.
Strona 3 z 4

Uchylenie się od zawarcia umowy dzierżawy stan
owi w szczególności niestawienie się uczestnika, który
przetarg wygrał, w miejscu i terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu, w celu zawarcia umowy
dzierżawy lub nie złożenie w wymaganym terminie uznanych za wiarygodne zabezpieczeń rat czynszu
dzierżawnego.
Agencja informuje, że kandydat na dzierżawcę wyłoniony w przetargu, będzie zobowiązany do złożenia
zabezpieczenia należności wynikających z umowy dzierżawy. Przedstawienie zaakceptowanych przez Agencję
zabezpieczeń stanowi warunek zawarcia umowy dzierżawy.

Jako zabezpieczenie przyjmowane będą w zakresie zabezpieczenia płatności czynszu dzierżawnego
do wyboru i ustalenia : hipoteka; gwarancja bankowa; poręczenie; weksel własny in blanco; poręczenie
wekslowe; przewłaszczenie na zabezpieczenie; zastaw rejestrowy; blokada środków pieniężnych na rachunku
bankowym; ustanowienie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bankowym; cesja praw z polisy
ubezpieczeniowej;
kaucja,
natomiast
zabezpieczeniem
z
zakresie
bezumownego
władania
nieruchomością po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy dzierżawy jest tylko i wyłącznie weksel in
blanco wraz z deklaracją wekslową .


Ponadto przyszły dzierżawca zobowiązany będzie w terminie 14 dni od zawarcia umowy do złożenia
oświadczenia w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji stosownie do art. 777 § 1 pkt.
4 i 5 k.p.c. w przypadku gdy wartość wylicytowanego czynszu dzierżawnego osiągnie poziom co najmniej
150,00 dt pszenicy w stosunku rocznym

Zastrzega się prawo odmowy przyjęcia zabezpieczenia uznanego za mało wiarygodne.

Protokolarne przekazanie przedmiotu dzierżawy nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy

dzierżawy.

UWAGA: zgodnie z art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu
nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa w umowie dzierżawy zostanie umieszczony zapis dotyczący
możliwości wypowiedzenia przez Agencję umowy dzierżawy w zakresie wyłączenia 30% powierzchni użytków
rolnych będących przedmiotem dzierżawy.

UWAGA: Nieruchomości wydzierżawiane są na podstawie danych z ewidencji geodezyjnej. W przypadku
ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem dzierżawcy Agencja Nieruchomości Rolnych
nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości.
Wskazania granic nieruchomości na gruncie przez geodetę Agencja Nieruchomości Rolnych może dokonać na
koszt dzierżawcy.

Agencja Nieruchomości Rolnych, jako organizator przetargu, zastrzega sobie prawo do:
odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn do momentu jego rozpoczęcia,
w razie stwierdzenia, iż czynności związane z przeprowadzeniem przetargu dokonane zostały w sposób
niezgodny z ustawą lub innymi przepisami, których naruszenie miało wpływ na wynik przetargu, Prezes ANR
zarządza powtórzenie czynności przetargowych albo unieważnia przetarg,

Niniejsze ogłoszenie zostanie podane do publicznej wiadomości w terminie od 20.02.2017 roku do
07.03.2017 roku w sposób zwyczajowo przyjęty w Urzędzie Miasta i Gminy Prusice, Dolnośląskiej Izbie
Rolniczej we Wrocławiu
, OT ANR we Wrocław, Sołectwie wsi Górowo oraz w siedzibie SZGZ Wrocław,
na stronie internetowej www..

Stosownie do treści art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2014 roku, poz.1182) Agencja Nieruchomości Rolnych w Warszawie informuje osoby zainteresowane udziałem
w przetargu, że:
1. administratorem danych osobowych osób uczestniczących w postępowaniu przetargowym jest Agencja
Nieruchomości Rolnych w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4, zwana dalej ANR,
2. dane osobowe osób uczestniczących w postępowaniu przetargowym przetwarzane będą w celu
przeprowadzenia przetargu na dzierżawę nieruchomości; mogą być udostępnione innym odbiorcom, jeżeli
wynikać to będzie z przepisów prawa,
3. uczestnik postępowania przetargowego posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich
poprawiania,
4. podanie ANR danych osobowych jest konieczne do przeprowadzenia postępowania przetargowego.

Z informacjami o nieruchomościach, warunkami przetargu, a także z postanowieniami projektu
umowy dzierżawy, które nie podlegają ustaleniu w trybie niniejszego przetargu, można
się zapoznać w terminie publikacji niniejszego ogłoszenia w siedzibie SZGZ we Wrocławiu, ul.
Kunickiego 2, tel. 71-35-63-919 wew. 797.
Sporządziła Monika Sztolc
Strona 4 z 4

Podobne ogłoszenia

OT ANR Olsztyn, woj. warmińsko- mazurskie, gmina Miłakowo, obręb Mysłaki, dz. 50/12, 50/13, 50/14, 50/15, 50/16

Lokalizacja: WARMIŃSKO-MAZURSKIE / ostródzki / Miłakowo
dzierżawa nierolna
Data publikacji: 2014-04-24
Powierzchnia: 26.2977 (ha)
Cena: (zł).

SZGZ Olesno, pow. Kłobuck, gm. Wręczyca Wlk., ob. Szarlejka, pow. 1,2300 ha

Lokalizacja: ŚLĄSKIE / kłobucki / Wręczyca Wielka
dzierżawa przeznaczenie wielofunkcyjne
Data publikacji: 2014-03-25
Powierzchnia: 1.2300 (ha)
Cena: (zł).

ANR OT w Olsztynie, woj. warmińsko-mazurskie, gmina Iława, obręb Szymbark, dz. nr 25/47

Lokalizacja: WARMIŃSKO-MAZURSKIE / iławski / Iława
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2017-02-06
Powierzchnia: 13.9142 (ha)
Cena: (zł).

Filia w Suwałkach, SZGZ w Ełku, podlaskie,augustowskii, Lipsk, Łąki Wsi Krasne, 204/1..

Lokalizacja: PODLASKIE / augustowski / Lipsk
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2014-05-16
Powierzchnia: 0.9200 (ha)
Cena: (zł).

OT Wrocław woj. DOLNOŚLĄSKIE gmina Syców obręb Wielowieś pow. 9,4856ha.

Lokalizacja: DOLNOŚLĄSKIE / oleśnicki / Syców
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2017-01-23
Powierzchnia: 9.4856 (ha)
Cena: (zł).

SGZ Opole, pow. nyski, gm. Łambinowice, obr. Sowin

Lokalizacja: OPOLSKIE / nyski / Łambinowice
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2015-01-19
Powierzchnia: 0.5000 (ha)
Cena: (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE, mazowieckie, grójecki, Nowe Miasto nad Pilicą, Żdżarki, 0,3200 ha

Lokalizacja: MAZOWIECKIE / grójecki / Nowe Miasto nad Pilicą
sprzedaż nierolna
Data publikacji: 2015-09-21
Powierzchnia: 0.32 (ha)
Cena: 23500.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W OPOLU, śląskie, żywiecki, Łodygowice, Pietrzykowice, 1,1700 ha

Lokalizacja: ŚLĄSKIE / żywiecki / Łodygowice
sprzedaż przeznaczenie wielofunkcyjne
Data publikacji: 2015-07-08
Powierzchnia: 1.17 (ha)
Cena: 318400.00 (zł).

Filia w Suwałkach, SZGZ w Ełku, warmińsko-mazurskie, ełcki, Ełk, Talusy, 45/40

Lokalizacja: WARMIŃSKO-MAZURSKIE / ełcki / Ełk
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-06-13
Powierzchnia: 0.0500 (ha)
Cena: 1000 (zł).

Filia Zielona Góra, woj. lubuskie, pow. żagański, gmina Żagań, obręb Bożnów, dz. nr 3/42 o pow. 9,6056 ha

Lokalizacja: LUBUSKIE / żagański / Żagań
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-03-23
Powierzchnia: 9.6056 (ha)
Cena: 700200 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W OPOLU, opolskie, brzeski, Lubsza, Tarnowiec, 0,4700 ha

Lokalizacja: OPOLSKIE / brzeski / Lubsza
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-04-20
Powierzchnia: 0.47 (ha)
Cena: 8760.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W OPOLU, opolskie, strzelecki, Izbicko, Borycz, 0,2420 ha

Lokalizacja: OPOLSKIE / strzelecki / Izbicko
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2016-11-23
Powierzchnia: 0.242 (ha)
Cena: 6400.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W POZNANIU, wielkopolskie, jarociński, Kotlin, Magnuszewice, 2,3200 ha

Lokalizacja: WIELKOPOLSKIE / jarociński / Kotlin
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-04-29
Powierzchnia: 2.32 (ha)
Cena: 25800.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W RZESZOWIE, podkarpackie, jarosławski, Jarosław - miasto, Jarosław Obręb 1, 0,2038 ha

Lokalizacja: PODKARPACKIE / jarosławski / Jarosław - miasto
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2016-11-22
Powierzchnia: 0.2038 (ha)
Cena: 5740.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W RZESZOWIE, świętokrzyskie, kielecki, Piekoszów, Wesoła, 0,1725 ha

Lokalizacja: ŚWIĘTOKRZYSKIE / kielecki / Piekoszów
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-07-30
Powierzchnia: 0.1725 (ha)
Cena: 2040.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE FILIA W ŁODZI, łódzkie, radomszczański, Wielgomłyny, Goszczowa, 0.0800 ha

Lokalizacja: ŁÓDZKIE / radomszczański / Wielgomłyny
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-07-01
Powierzchnia: 0.08 (ha)
Cena: 1700.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE FILIA W ŁODZI, łódzkie, sieradzki, Brzeźnio, Pyszków, 0.0200 ha

Lokalizacja: ŁÓDZKIE / sieradzki / Brzeźnio
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2016-11-15
Powierzchnia: 0.02 (ha)
Cena: 500.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE, mazowieckie, mławski, Lipowiec Kościelny, Krępa, 2,7100 ha

Lokalizacja: MAZOWIECKIE / mławski / Lipowiec Kościelny
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-10-08
Powierzchnia: 2.71 (ha)
Cena: 34400.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE, mazowieckie, siedlecki, Skórzec, Trzciniec, 0,3675 ha

Lokalizacja: MAZOWIECKIE / siedlecki / Skórzec
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2016-07-06
Powierzchnia: 0.3675 (ha)
Cena: 3800.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU, dolnośląskie, oławski, Jelcz-Laskowice, Biskupice, 0,8800 ha

Lokalizacja: DOLNOŚLĄSKIE / oławski / Jelcz-Laskowice
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-10-08
Powierzchnia: 0.88 (ha)
Cena: 25550.00 (zł).

OT Gdańsk - woj. pomorskie, gm. Nowy Dwór Gdański, obr. Wierciny, dz. 181/10

Lokalizacja: POMORSKIE / nowodworski / Nowy Dwór Gdański
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-03-05
Powierzchnia: 4.6311 (ha)
Cena: 157501 (zł).

OT LUBLIN. woj. lubelskie. pow. biłgorajski, gm. Aleksandrów, obr. Aleksandrów I

Lokalizacja: LUBELSKIE / biłgorajski / Aleksandrów
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-06-02
Powierzchnia: 0.74 (ha)
Cena: 10000 (zł).

OT LUBLIN, woj. lubelskie, pow. chełmski, gm. Dorohusk, obr. Skordiów

Lokalizacja: LUBELSKIE / chełmski / Dorohusk
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-03-06
Powierzchnia: 1.32 (ha)
Cena: 9800 (zł).