WRO-D- 0136-2017 - WRO/1769-2016 dzierżawa rolna OT Wrocław woj. DOLNOŚLĄSKIE gmina Prusice obręb Piotrkowice pow. 1,3100ha.

Jesteś tutaj » Informacje o ANR » DOLNOŚLĄSKIE » trzebnicki » Prusice » OT Wrocław woj. DOLNOŚLĄSKIE gmina Prusice obręb Piotrkowice pow. 1,3100ha.

WRO-D- 0136-2017 - WRO/1769-2016 dzierżawa rolna OT Wrocław woj. DOLNOŚLĄSKIE gmina Prusice obręb Piotrkowice pow. 1,3100ha.

Przerwać jałowe funkcjonowanie ANR!

Data publikacji: 2017-02-20

Typ nieruchomości: rolna

Sprzedaż/dzierżawa/inne: dzierżawa

Powierzchnia (ha): 1.3100

Oddział Terenowy: OT Wrocław

Data przetargu: 2017-03-21

Miejscowość/Obręb: Piotrkowice

Wojewodztwo: DOLNOŚLĄSKIE

Powiat: trzebnicki

Gmina: Prusice

Opis:
Dzierżawa - rolna - 1,3100ha. - 6,0000 q - 317/2 AM 1

Tytuł:
OT Wrocław woj. DOLNOŚLĄSKIE gmina Prusice obręb Piotrkowice pow. 1,3100ha.

Numer oferty: WRO-D- 0136-2017 - WRO/1769-2016
ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU


SEKCJA GOSPODAROWANIA ZASOBEM
termin publikacji od 20.02.2017r. do 21.03.2017r.
WR.SGZ.42435020.2017. MSZ.1 Wrocław dnia 09.02.2017r.
Ogłoszenie numer WRO-D-0136 -2017

Agencja Nieruchomości Rolnych OT Wrocław
działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami
rolnymi Skarbu Państwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 roku poz. 1491), dalej jako „UoGNRSP”, ustawy z dnia 11
kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 2052), dalej jako
„UoKUR”, ustawy z 14 kwietnia 2016 roku o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej
Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2016 roku poz. 585), podaje do publicznej
wiadomości, że ogłasza:

PRZETARG USTNY – OGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ
dla rolników indywidualnych, w rozumieniu przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego
zamierzających powiększyć gospodarstwo rodzinne, jeżeli mają oni miejsce zamieszkania w gminie,
w której położona jest nieruchomość wystawiana do przetargu lub w gminie graniczącej z tą gminą.

Wykaz informujący o zamiarze dzierżawy został podany do publicznej wiadomości w terminie od 02.09.2016 roku
do 19.09.2016 roku w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Prusice, Dolnośląskiej Izby Rolniczej we
Wrocławiu
, OT ANR we Wrocławiu w sposób zwyczajowo przyjęty w Sołectwie wsi Piotrkowice oraz w
siedzibie SZGZ Wrocław i na stronie internetowej www..

Przedmiotem dzierżawy jest:

I. Nieruchomość niezabudowaną położoną w obrębie Piotrkowice dz. nr 317/2 AM 1
W skład nieruchomości wchodzi działka oznaczona numerem geodezyjnym 317/2 AM 1 położona w obrębie
geodezyjnym Piotrkowice, gmina Prusice, powiat trzebnicki, woj. dolnośląskie.

W skład nieruchomości wchodzi:
Grunt o powierzchni 1,31 ha (1,31 ha użytków rolnych), z czego:
− grunty orne – 1,31 ha, w klasach: RIVa – 0,45 ha; RIVb – 0,52 ha; RV – 0,34 ha;
Powyższe informacje podajemy na podstawie danych z ewidencji gruntów.
Powierzchnia nieruchomości w hektarach przeliczeniowych wynosi 1,03 ha.
Dla nieruchomości prowadzona jest KW nr WR1W/00044089/7 przez Sąd Rejonowy w Trzebnicy.

Stan zagospodarowania: Nieruchomości nie użytkowane rolniczo.

Dzierżawca zobowiązany będzie do ponoszenia, oprócz czynszu dzierżawnego, wszelkich obciążeń publiczno-
prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających, zgodnie z obowiązującymi przepisami, właściciela
lub posiadacza nieruchomości, w tym podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego, opłat melioracyjnych
oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.

Wywoławcza wysokość rocznego czynszu dzierżawnego wynosi: 6,00 dt pszenicy
Minimalne postąpienie: 1,00 dt pszenicy
Wadium: 100,00 zł
Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy do dnia 30.11.2026r roku, z możliwością przedłużenia.

Urząd Miasta i Gminy w Prusicach nie posiada obowiązującego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla
obrębu wsi Piotrkowice.
Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Prusice – etap II, przyjęta
uchwałą nr XXI/119/11 z dnia 15.11.2011 roku, Rady Miasta i Gminy Prusice, w obrębie w/w działki przewiduje
strefę uzupełnienia i kontynuacji zabudowy oznaczoną symbolem PR.8.MU. Na działce znajduje się stanowisko
archeologiczne o pow. Poniżej 0,01 ha. Działka położona jest w strefie „OW” obserwacji archeologicznej.

54-616 WROCŁAW, UL. Kunickiego 2, TEL. 71 3563 919


Gmina Prusice nie przewiduje sporządzania miejscoweg
o planu zagospodarowania przestrzennego dla powyższej
działki.

Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu informuje, że:
- działka 317/2 AM 1 jest częściowo zdrenowana i graniczy z rowami RXC13 i RXO2.
Powyższe rowy stanowią urządzenia melioracji wodnych szczegółowych i nie znajdują się w administracji i
utrzymaniu Zarządu Melioracji. Zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 18.07.2001 roku, Prawo wodne (tj. z
2012r. poz. 145 ze zm.) „utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych należy do
zainteresowanych właścicieli gruntów, a jeżeli urządzenia te objęte są działalnością spółki wodnej – do tej
spółki wodnej”. W przypadku zmiany sposobu użytkowania gruntów odwadnianych przez rowy melioracyjne,
ze sposobu rolniczego na budowlany, następują zmiany warunków pracy tych rowów (występują znaczne
spływy wód opadowych w krótkim okresie czasu). Dlatego też, należałoby rozważyć konieczność opracowania
koncepcji przebudowy tych urządzeń melioracyjnych, aby wyeliminować niekorzystny ich wpływ na tereny
sąsiednie.

Przetarg odbędzie się w dniu 21.03.2017 roku w siedzibie Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania
Zasobem
we Wrocławiu ul. Kunickiego 2 o godz. 10:00.

Oględzin nieruchomości można dokonać w terminie od 21.02.2017r do 24.02.2017 w dni robocze
w godzinach od 900 do 1400 po wcześniejszym uzgodnieniu z Sekcją Zamiejscową Gospodarowania
Zasobem we Wrocławiu, tel. nr(71) 35-63-919

ZASTRZEŻENIA I OGRANICZENIA
I. Agencja zastrzega, że w przetargu na dzierżawę w/w nieruchomości mogą brać udział wyłącznie rolnicy
indywidualni, w rozumieniu przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego tj. osoby fizyczne będące właścicielem,
użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna
powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadające kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat
zamieszkałe w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład
gospodarstwa rolnego i prowadzące przez ten okres osobiście to gospodarstwo, zamierzający powiększyć
gospodarstwo rodzinne tj. gospodarstwo rolne prowadzone przez rolnika indywidualnego, w którym łączna
powierzchnia użytków rolnych jest nie większa niż 300 ha, jeżeli mają oni miejsce zamieszkania w gminie
Prusice, w której położona jest nieruchomość wystawiona do przetargu lub w gminie graniczącej z tą gminą
(art. 29 ust. 3b pkt. 1 UoGNRSP w związku z art. 5 i 6 UoKUR) w stosunku do których nie mają zastosowania
ograniczenia wynikające z art. 29 ust. 3ba i art. 29 ust. 3bc przepisów ustawy z dnia 19 października 1991
roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa i spełnione zostaną warunki punktu II.

Wobec powyższego informujemy, że:
- zgodnie z art. 29 ust. 3ba UoGNRSP w przetargu nie może uczestniczyć podmiot, który:
1) kiedykolwiek nabył z Zasobu nieruchomości o powierzchni łącznej co najmniej 300 ha użytków rolnych, przy
czym do powierzchni tej wlicza się powierzchnię użytków rolnych, które zostały nabyte z Zasobu,
a następnie zbyte, chyba że zbycie nastąpiło na cele publiczne, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, lub
2) naruszył chociażby jedno z postanowień umowy określonych w art. 29a ust. 1 pkt 1 lub 2, lub 3 UoGNRSP, tj.
zobowiązanie nabywcy nieruchomości do:
1. nieprzenoszenia własności nieruchomości nabytej z Zasobu przez okres 15 lat od dnia nabycia
nieruchomości oraz do prowadzenia działalności rolniczej na niej w tym okresie, a w przypadku osób
fizycznych do osobistego prowadzenia tej działalności;
2. nieustanawiania w okresie, o którym mowa w pkt 1, hipoteki na nieruchomości nabytej z Zasobu
na rzecz innych podmiotów niż Agencja;
3. zapłaty kwoty w wysokości 40% ceny sprzedaży w przypadku:
a) niedotrzymania przez nabywcę nieruchomości któregokolwiek ze zobowiązań, o których mowa w pkt
1 i 2, albo
b) złożenia nieprawdziwego oświadczenia, o którym mowa w art. 29b ust. 1 UoGNRSP, tj. oświadczenia
o pochodzeniu środków finansowych na ten cel, oraz oświadczenia o niezawarciu umowy
przedwstępnej na zbycie tej nieruchomości,
3) w dniu opublikowania wykazu, o którym mowa w art. 28 UoGNRSP (tj w dniu 02.09.2016r), posiadał
udziały lub akcje w spółkach prawa handlowego będących właścicielami nieruchomości rolnych lub w spółce
zależnej lub dominującej w stosunku do takiej spółki, z wyjątkiem akcji dopuszczonych do obrotu na rynku
giełdowym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014
r. poz. 94, z późn. zm.),

- zgodnie z art. 29 ust. 3bc UoGNRSP w przetargu nie mogą brać udziału podmioty, które:
1) mają zaległości z tytułu zobowiązań finansowych wobec Agencji, Skarbu Państwa, jednostek samorządu
terytorialnego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
a w szczególności zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
Strona 2 z 7

zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzysk
ały one przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie,
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, lub
2) władają lub władały nieruchomościami Zasobu bez tytułu prawnego i mimo wezwania Agencji nieruchomości
tych nie opuściły.

- zgodnie z art. 29 ust. 3bb pkt. 1) UoGNRSP Agencja informuje, że w przetargach organizowanych dla
rolników indywidualnych, o których mowa w ust. 3b pkt 1, mogą uczestniczyć również osoby, które nie
spełniają jedynie wymogu dotyczącego 5-letniego okresu osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego,
określonego w przepisach o kształtowaniu ustroju rolnego, w przypadku gdy osoby te w dniu ogłoszenia wykazu
nieruchomości Zasobu przeznaczonych do dzierżawy mają nie więcej niż 40 lat (tj. osoby, które w dniu
podania wykazu do publicznej wiadomości nie ukończyły 41 lat)II. Warunkiem zakwalifikowania się do uczestnictwa w przetargu jest złożenie w siedzibie
Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem we Wrocławiu ul. Kunickiego 2, określonych
poniżej dokumentów i oświadczeń (potwierdzających spełnienie warunków udziału)
, w
zabezpieczonej kopercie, z zaznaczonym nr. nieruchomości, której dotyczą składane dokumenty, zgodnie
z treścią niniejszego ogłoszenia. Dokumenty winny być składane w oryginale lub poświadczone za zgodność
z oryginałem, sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc temu (wzory oświadczeń dostępne są w godz.
830-1400 w Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem we Wrocławiu, ul. Kunickiego 2 w pokoju
nr 3, tel. 071 35 63 919 wew. 765, dodatkowo komplet oświadczeń przekazany został do Urzędu Miasta i
Gminy w Prusicach. Wzory oświadczeń dostępne są również na stronie internetowej Agencji Nieruchomości
Rolnych www.).

UWAGA:
Rolnicy, którzy w odniesieniu do jednego ogłoszenia zamierzają ubiegać się o zakwalifikowanie
do uczestnictwa w przetargu na więcej niż jedną z nieruchomości opisanych w treści niniejszego ogłoszenia,
mogą złożyć jeden komplet dokumentów wymaganych do zakwalifikowania do przetargu - w zabezpieczonej
kopercie z zaznaczonymi numerami nieruchomości (działek), na które składane są n/w dokumenty.
W przypadku złożenia w zabezpieczonej kopercie z zaznaczonymi numerami nieruchomości kompletu
dokumentów do więcej niż jednego ogłoszenia przetargowego, Komisja w/w dokumenty przyporządkuje
do pierwszej wskazanej przez oferenta na kopercie nieruchomości. Dokumenty te nie będą rozpatrywane przy
pozostałych wskazanych nieruchomościach – dotyczących innych ogłoszeń przetargowych. Osoby, które w w/w
terminie i miejscu nie złożą dokumentów nie zostaną dopuszczone do uczestnictwa w przetargu.

W związku z powyższym nie później niż do dnia 07.03.2017r roku do godziny 14:00 należy złożyć
następujące dokumenty:

oświadczenie osoby fizycznej zamierzającej uczestniczyć w przetargu ograniczonym na dzierżawę
nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, składane na podstawie przepisów ustawy
z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst
jednolity Dz.U. 2016 roku poz. 1491) (WZÓR 1), w tym:
oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu, ograniczeniami w jego używaniu i w związku
z tym o rezygnacji z ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi za wady przedmiotu dzierżawy,
oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu oraz projektem umowy dzierżawy,
w kwestiach nie będących przedmiotem przetargu,
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 roku poz. 2135 ze późniejszymi
zmianami) w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kwalifikacji oraz postępowania przetargowego,
oświadczenie dotyczące zobowiązań finansowych – zgodnie z art. 29 ust. 3bc pkt. 1 UoGNRSP,
oświadczenie dotyczące władania nieruchomościami Zasobu – zgodnie z art. 29 ust. 3bc pkt. 2
UoGNRSP,
oświadczenie dotyczące nabycia z Zasobu nieruchomości w skład której wchodziły użytki rolne – zgodnie
z art. 29 ust. 3ba pkt. 1 UoGNRSP,
oświadczenie o nienaruszeniu chociażby jednego z postanowień umowy sprzedaży określonych
w art. 29a ust. 1 pkt 1 lub 2, lub 3 UoGNRSP – zgodnie z art. 29 ust. 3ba pkt. 2 UoGNRSP,
oświadczenie dotyczące udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego – zgodnie z art. 29 ust. 3ba
pkt. 3 UoGNRSP,
oświadczenie o łącznej powierzchni użytków rolnych stanowiących własność, użytkowanych wieczyście,
będących w samoistnym posiadaniu, dzierżawionych przez rolnika indywidualnego (dotyczy wszelkich
nieruchomości niezależnie od miejsca ich położenia i liczby gospodarstw) (WZÓR 2),
oświadczenie o osobistym (minimum 5 lat) prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz o łącznej powierzchni
użytków rolnych w danej gminie wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego, poświadczone przez wójta
Strona 3 z 7

(burmistrza, prezydenta miasta) (dotyczy gruntów,
których osoba fizyczna jest właścicielem, użytkownikiem
wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą) (WZÓR 3) – UWAGA: jeżeli rolnik prowadzi
gospodarstwo rodzinne na terenie kilku gmin, należy dostarczyć oświadczenia o osobistym prowadzeniu i
łącznej powierzchni użytków rolnych gospodarstwa rolnego, poświadczone przez wójtów (burmistrzów,
prezydentów miasta) tych gmin lub osoby upoważnionej przez te podmioty o ile z pieczęci urzędowej
znajdującej się na takim dokumencie wynika, iż działają one z upoważnienia tych osób (art. 268 a Kpa),
kopię świadectwa (dyplomu) ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjalnej lub zawodowej lub średniej lub
wyższej, a w przypadku osoby, która osobiście prowadzi gospodarstwo rolne przez okres krótszy niż 5 lat
i w dniu ogłoszenia wykazu nieruchomości Zasobu przeznaczonych do dzierżawy miała nie więcej
niż 40 lat
oświadczenie o posiadaniu kwalifikacji rolniczych (WZÓR 4) wraz z kopiami dowodów
potwierdzających ich spełnienie,
zaświadczenie z odpowiedniego urzędu potwierdzające zamieszkanie (zawierające datę dokonania
zameldowania pod aktualnym adresem na pobyt stały).
UWAGA: Agencja Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu informuje, że:
dowodem potwierdzającym osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego i powierzchnię użytków rolnych
wchodzących w skład gospodarstwa jest oświadczenie prowadzącego to gospodarstwo, poświadczone przez
wójta (burmistrza, prezydenta miasta).
dowodem potwierdzającym powierzchnię użytków rolnych, których rolnik indywidualny jako osoba fizyczna
jest właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą jest oświadczenie
prowadzącego to gospodarstwo. Przy ustalaniu powierzchni użytków rolnych, będących przedmiotem
współwłasności
uwzględnia
się
powierzchnię
nieruchomości
rolnych
odpowiadających
udziałowi
we współwłasności takich nieruchomości, a w przypadku współwłasności łącznej uwzględnia się łączną
powierzchnię nieruchomości rolnych stanowiących przedmiot współwłasności. Przepis ten stosuje
się odpowiednio do ustalania powierzchni użytków rolnych będących przedmiotem współposiadania
samoistnego oraz współposiadania na podstawie użytkowania wieczystego lub na podstawie umowy
dzierżawy.
dowodem potwierdzającym zamieszkanie jest zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały (zawierające
datę zameldowania pod aktualnym adresem).
osoba fizyczna posiada kwalifikacje rolnicze, jeżeli uzyskała:
a) wykształcenie rolnicze zasadnicze zawodowe, średnie lub wyższe lub
b) tytuł kwalifikacyjny lub tytuł zawodowy, lub tytuł zawodowy mistrza w zawodzie przydatnym
do prowadzenia działalności rolniczej i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie, lub
c) wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie albo
wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i ukończone studia podyplomowe w zakresie związanym
z rolnictwem, albo wykształcenie średnie inne niż rolnicze i posiada co najmniej 3-letni staż pracy
w rolnictwie, lub
d) wykształcenie podstawowe, gimnazjalne lub zasadnicze zawodowe inne niż rolnicze i posiada
co najmniej 5-letni staż pracy w rolnictwie.
dowodem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji rolniczych jest przedłożenie odpowiedniego dowodu
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych
przez osoby wykonujące działalność rolniczą z dnia 17 stycznia 2012 roku (Dz. U. z 2012 poz. 109 z dnia
27.01.2012 roku) określającego:
1) kierunki studiów wyższych, których ukończenie uznaje się za posiadanie wykształcenia wyższego
rolniczego;
2) kwalifikacje do wykonywania zawodów, które uznaje się za wykształcenie średnie rolnicze lub
wykształcenie zasadnicze zawodowe rolnicze;
3) zagadnienia objęte zakresem studiów podyplomowych, ze względu na które uznaje się te studia za studia
podyplomowe, których zakres jest związany z rolnictwem;
4) tytuły kwalifikacyjne, tytuły zawodowe oraz tytuły zawodowe mistrza w zawodzie przydatnym
do prowadzenia działalności rolniczej;
5) rodzaje dowodów potwierdzających posiadanie kwalifikacji rolniczych, o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt
2 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego,
dowodem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji rolniczych mogą być również odpowiednie dokumenty
wydane przez właściwe organy lub instytucje państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Konfederacji Szwajcarskiej.
w przypadku małżonków pomiędzy którymi istnieje wspólność majątkowa, dokumenty do zakwalifikowania do
uczestnictwa w przetargu mogą być złożone tylko przez jedną osobę.
Strona 4 z 7

UWAGA: Agencja zastrzega sobie prawo żąda
nia dodatkowych wyjaśnień (celem przyspieszenia
procedowania zaleca się, aby do dokumentów opisanych powyżej dołączyć informację o kontaktowym
numerze telefonu lub/ i adresie e-mail).

UWAGA: Oświadczenia muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem.

UWAGA: Agencja informuje
, iż prawdziwość złożonych oświadczeń jest przedmiotem szczegółowej
weryfikacji. W zależności od etapu, na którym dojdzie do ustalenia rozbieżności pomiędzy treścią
złożonego oświadczenia a stanem rzeczywistym, Agencja podejmie odpowiednie dla danego etapu
czynności wykluczające z udziału w prowadzonym postępowaniu (w szczególności Agencja może nie
dopuścić kandydata do przetargu).
O złożeniu fałszywych oświadczeń/fałszywego oświadczenia Agencja może powiadomić organy
ścigania.

III. Po rozpatrzeniu złożonych dokumentów lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa
w przetargu, oraz lista osób, które nie złożyły w terminie wszystkich wymaganych w pkt II
dokumentów niezbędnych do zakwalifikowania do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona w
dniu 09.03.2017 roku od godz. 14:00 w siedzibie Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem we
Wrocławiu, ul. Kunickiego 2.

Jednocześnie informujemy, że osoby, które zostaną wymienione jako te, które nie złożyły wszystkich
wymaganych dokumentów, niezbędnych do zakwalifikowania do uczestnictwa – zgodnie z podanymi
na liście dokumentami - mają możliwość ich uzupełnienia. W tym celu najpóźniej do dnia 14.03.2017
roku do godziny 14:00 złożą w siedzibie Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem we
Wrocławiu, ul. Kunickiego 2, (w sekretariacie) brakujące dokumenty
(w zabezpieczonej kopercie z
zaznaczonym nr nieruchomości, której dotyczą składane dokumenty oraz z adnotacją UZUPEŁNIENIE) w
celu ponownego sprawdzenia przez Komisję
.

IV. Lista wszystkich osób ostatecznie zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie
wywieszona w dniu 16.03.2017 roku od godz. 14:00 w siedzibie Sekcji Zamiejscowej
Gospodarowania Zasobem we Wrocławiu, ul. Kunickiego 2.


Warunkiem uczestnictwa w przetargu po zakwalifikowaniu się jest:
Wpłacenie wadium, na konto Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocław ul. Mińska
60, 54-610 Wrocław
numer rachunku 85 1130 1033 0018 8159 8620 0003 z odpowiednim wyprzedzeniem
tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Agencji do dnia 20.03.2017r, z dokładnym określeniem w tytule
wpłaty obrębu oraz numeru geodezyjnego nieruchomości.

Dodatkowo przed przystąpieniem do przetargu przewodniczącemu komisji przetargowej należy
złożyć pisemne oświadczenia o:

że łączna powierzchnia użytków rolnych wchodzących w skład prowadzonego gospodarstwa wraz
z nieruchomością wydzierżawianą nie przekroczy 300 ha użytków rolnych oraz o przyjęciu do wiadomości,
że kandydat na dzierżawcę zobowiązany będzie w dniu podpisywania umowy dzierżawy (przed jej
podpisaniem) do ponownego złożenia oświadczenia, że łączna powierzchnia użytków rolnych wchodzących w
skład prowadzonego gospodarstwa wraz z nieruchomością wydzierżawianą nie przekroczy 300 ha użytków
rolnych,

że dokumenty złożone na etapie kwalifikacji do uczestnictwa w przetargu ograniczonym i informacje
w nich zawarte nie uległy zmianie oraz spełnione są warunki, o których mowa w art. 5 i 6 ustawy z dnia
11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego wraz z zapewnieniem, że w przypadku zaistnienia
zmian zostanie złożony komplet dokumentów aktualizujących, w tym dokumentów potwierdzających status
jako rolnika indywidualnego w dniu podpisywania umowy dzierżawy (przed jej podpisaniem),

że oświadczenia złożone na etapie kwalifikacji - WZÓR 1, w szczególności w części potwierdzającej,
że w stosunku do uczestnika nie mają zastosowania ograniczenia wynikające z art. 29 ust. 3ba i art. 29 ust.
3bc przepisów ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu
Państwa, nie uległy zmianie i są aktualne na dzień przetargu,

że zobowiązuje się przed podpisaniem umowy dzierżawy do okazania oryginału świadectwa ukończenia co
najmniej szkoły podstawowej w przypadku nie składania na etapie kwalifikacji do uczestnictwa dokumentu
potwierdzającego posiadanie kwalifikacji rolniczych (WZÓR 4), w przypadku prowadzenia gospodarstwa przez
okres dłuższy niż 5 lat i w przypadku, gdy w dniu ogłoszenia wykazu nieruchomości Zasobu przeznaczonych
do dzierżawy uczestnik miał więcej niż 40 lat.

o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkach przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu, w tym z nieruchomością w terenie, oraz o przyjęciu do

wiadomości, że granice wydzierżawianej nieruchomości nie będą okazywane na koszt Agencji oraz
o rezygnacji z wszelkich roszczeń z tego wynikających,

o zapoznaniu się z projektem umowy dzierżawy i przyjęciu jej bez zastrzeżeń,
Strona 5 z 7Pozostałe warunki przetargu.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, które zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa
w przetargu, jeżeli wpłacą organizatorowi przetargu wadium w terminie, miejscu i formie
wyznaczonej w niniejszym ogłoszeniu oraz spełnią inne określone w nim warunki.


Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do przedłożenia następujących dokumentów:
1. osoby fizyczne – dokumentu potwierdzającego tożsamość (dowód osobisty lub paszport);
2. pełnomocnicy – dokumentu potwierdzającego tożsamość i pełnomocnictwo do uczestnictwa w przetargu i
składania oświadczeń związanych z przetargiem na oznaczoną nieruchomość w formie pisemnej z podpisem
notarialnie poświadczonym.

Dowód wpłaty wadium należy okazać przewodniczącemu komisji przetargowej w dniu przetargu
przed jego rozpoczęciem.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia
majątku obrotowego i ruchomych środków trwałych podlegających wykupowi, które stanowią przynależności
nieruchomości będącej przedmiotem umowy dzierżawy, a w przypadku gdy nie ma takiego mienia - zwraca się
niezwłocznie po zawarciu umowy dzierżawy i złożeniu uzgodnionych zabezpieczeń płatności rat czynszu
dzierżawnego.
Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone po przetargu (przelewem na konto).

Wadium nie podlega zwrotowi:
1. jeżeli żaden z uczestników przetargu ustnego nie zgłosi postąpienia ponad wywoławczą wysokość czynszu
dzierżawnego;
2. uczestnikowi przetargu, który wygrał przetarg i uchylił się od zawarcia umowy,

Termin i miejsce zawarcia umowy dzierżawy zostaną ustalone z kandydatem na dzierżawcę po zakończeniu
przetargu.
Uchylenie się od zawarcia umowy dzierżawy stanowi w szczególności niestawienie się uczestnika, który
przetarg wygrał, w miejscu i terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu, w celu zawarcia umowy
dzierżawy lub nie złożenie w wymaganym terminie uznanych za wiarygodne zabezpieczeń rat czynszu
dzierżawnego.
Agencja informuje, że kandydat na dzierżawcę wyłoniony w przetargu, będzie zobowiązany do złożenia
zabezpieczenia należności wynikających z umowy dzierżawy. Przedstawienie zaakceptowanych przez Agencję
zabezpieczeń stanowi warunek zawarcia umowy dzierżawy.

Jako zabezpieczenie przyjmowane będą w zakresie zabezpieczenia płatności czynszu dzierżawnego do
wyboru i ustalenia : hipoteka; gwarancja bankowa; poręczenie; weksel własny in blanco; poręczenie
wekslowe; przewłaszczenie na zabezpieczenie; zastaw rejestrowy; blokada środków pieniężnych na rachunku
bankowym; ustanowienie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bankowym; cesja praw z polisy
ubezpieczeniowej;
kaucja,
natomiast
zabezpieczeniem
z
zakresie
bezumownego
władania
nieruchomością po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy dzierżawy jest tylko i wyłącznie weksel in
blanco wraz z deklaracją wekslową .


Ponadto przyszły dzierżawca zobowiązany będzie w terminie 14 dni od zawarcia umowy do złożenia
oświadczenia w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji stosownie do art. 777 § 1 pkt.
4 i 5 k.p.c. w przypadku gdy wartość wylicytowanego czynszu dzierżawnego osiągnie poziom co najmniej 150,00
dt pszenicy w stosunku rocznym
Zastrzega się prawo odmowy przyjęcia zabezpieczenia uznanego za mało wiarygodne.

Protokolarne przekazanie przedmiotu dzierżawy nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy
dzierżawy.

UWAGA: zgodnie z art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu
nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa w umowie dzierżawy zostanie umieszczony zapis dotyczący
możliwości wypowiedzenia przez Agencję umowy dzierżawy w zakresie wyłączenia 30% powierzchni użytków
rolnych będących przedmiotem dzierżawy.
UWAGA: Nieruchomości wydzierżawiane są na podstawie danych z ewidencji geodezyjnej. W przypadku
ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem dzierżawcy Agencja Nieruchomości Rolnych
nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości.
Strona 6 z 7

Wskazania granic nieruchomości na gruncie przez geo
detę Agencja Nieruchomości Rolnych może dokonać na
koszt dzierżawcy.

Agencja Nieruchomości Rolnych, jako organizator przetargu, zastrzega sobie prawo do:

odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn do momentu jego rozpoczęcia,
w razie stwierdzenia, iż czynności związane z przeprowadzeniem przetargu dokonane zostały
w sposób niezgodny z ustawą lub innymi przepisami, których naruszenie miało wpływ na wynik
przetargu, Prezes ANR zarządza powtórzenie czynności przetargowych albo unieważnia przetarg,

odstąpienia od przeprowadzenia przetargu ze względu na uzasadnione wątpliwości co do osób
mających uczestniczyć w przetargu, jeżeli z wnioskiem takim wystąpi członek komisji
przetargowej wydelegowany przez podmioty uczestniczące w pracach Rady Społecznej.


Niniejsze ogłoszenie zostanie podane do publicznej wiadomości w terminie od 20.02.2017 roku do 21.03.2017
roku w sposób zwyczajowo przyjęty w Urzędzie Miasta i Gminy Prusice, Dolnośląskiej Izbie Rolniczej we
Wrocławiu
, OT ANR we Wrocław, Sołectwie wsi Piotrkowice oraz w siedzibie SZGZ Wrocław, na stronie
internetowej www..

Stosownie do treści art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2014 roku, poz.1182) Agencja Nieruchomości Rolnych w Warszawie informuje osoby zainteresowane udziałem
w przetargu, że:
1. administratorem danych osobowych osób uczestniczących w postępowaniu przetargowym jest Agencja
Nieruchomości Rolnych w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4, zwana dalej ANR,
2. dane osobowe osób uczestniczących w postępowaniu przetargowym przetwarzane będą w celu
przeprowadzenia przetargu na dzierżawę nieruchomości; mogą być udostępnione innym odbiorcom, jeżeli
wynikać to będzie z przepisów prawa,
3. uczestnik postępowania przetargowego posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich
poprawiania,
4. podanie ANR danych osobowych jest konieczne do przeprowadzenia postępowania przetargowego.

Z informacjami o nieruchomościach, warunkami przetargu, a także z postanowieniami projektu
umowy dzierżawy, które nie podlegają ustaleniu w trybie niniejszego przetargu, można
się zapoznać w terminie publikacji niniejszego ogłoszenia w siedzibie SZGZ we Wrocławiu, ul.
Kunickiego 2, tel. 71-35-63-919 wew. 765.
Sporządziła Monika Sztolc

Strona 7 z 7

Podobne ogłoszenia

OT Rzeszów - woj. świetokrzyskie, pow. ostrowiecki, gm. Bałtów, obręb Lemierze - pow. 1.03 ha.

Lokalizacja: ŚWIĘTOKRZYSKIE / ostrowiecki / Bałtów
dzierżawa przeznaczenie wielofunkcyjne
Data publikacji: 2016-08-29
Powierzchnia: 1.03 (ha)
Cena: (zł).

OT Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, gmina Sadki, obręb Bnin, pow. 10.0800 ha.

Lokalizacja: KUJAWSKO-POMORSKIE / nakielski / Sadki
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2016-03-17
Powierzchnia: 10.0800 (ha)
Cena: (zł).

OT LUBLIN, woj. lubelskie, pow. bialski, gm. Tuczna, obr. Choroszczynka

Lokalizacja: LUBELSKIE / bialski / Tuczna
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2016-06-20
Powierzchnia: 0.30 (ha)
Cena: (zł).

OT Lublin, woj. lubelskie, pow. chełmski, gm. Ruda Huta, obr. Ruda

Lokalizacja: LUBELSKIE / chełmski / Ruda-Huta
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2014-04-07
Powierzchnia: 0.86 (ha)
Cena: (zł).

OT LUBLIN, woj. lubelskie, pow. włodawski, gm. Włodawa, obr. Krasówka

Lokalizacja: LUBELSKIE / włodawski / Włodawa
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2016-02-10
Powierzchnia: 0.16 (ha)
Cena: (zł).

SZGZ Olesno, pow. kłobucki, gm. Kłobuck, ob. Brody Malina, pow. 0,4660 ha

Lokalizacja: ŚLĄSKIE / kłobucki / Kłobuck
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2016-12-27
Powierzchnia: 0.4660 (ha)
Cena: (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W OPOLU, opolskie, nyski, Nysa, Górna Wieś, 0,0915 ha

Lokalizacja: brak informacji o województwie / brak informacji o powiacie / brak informacji o gminie
sprzedaż nierolna
Data publikacji: 2015-11-16
Powierzchnia: 0.0915 (ha)
Cena: 64300.00 (zł).

OT Gdańsk - woj. pomorskie, gm. Stary Dzierzgoń, obr. 0010 Nowiec

Lokalizacja: POMORSKIE / sztumski / Dzierzgoń
sprzedaż nierolna
Data publikacji: 2015-06-17
Powierzchnia: 0.1199 (ha)
Cena: 24500 (zł).

OT Olsztyn, woj. warmińsko€“mazurskie, gmina Lidzbark obręb Ciechanówko dz. 98

Lokalizacja: WARMIŃSKO-MAZURSKIE / działdowski / Lidzbark
sprzedaż nierolna
Data publikacji: 2015-01-07
Powierzchnia: 0.2606 (ha)
Cena: 17000 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE, mazowieckie, kozienicki, Głowaczów, Leżenice, 29,4700 ha

Lokalizacja: MAZOWIECKIE / kozienicki / Głowaczów
sprzedaż przeznaczenie wielofunkcyjne
Data publikacji: 2015-06-08
Powierzchnia: 29.47 (ha)
Cena: 1080000.00 (zł).

Filia Łódź - dz. nr 17, 18/3 Chrząstawa, gm. Widawa, pow. łaski, woj. łódzkie

Lokalizacja: ŁÓDZKIE / łaski / Widawa
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-04-23
Powierzchnia: 0.2500 (ha)
Cena: 3700 (zł).

Filia Suwałki, woj. podlaskie,powiat sokólski,gm. Krynki,obręb Krynki,dz.1537/2

Lokalizacja: PODLASKIE / sokólski / Krynki
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-07-08
Powierzchnia: 0.4000 (ha)
Cena: 6050.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W RZESZOWIE, podkarpackie, jarosławski, Laszki, Laszki, 0,1793 ha

Lokalizacja: PODKARPACKIE / jarosławski / Laszki
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2016-09-22
Powierzchnia: 0.1793 (ha)
Cena: 3280.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W RZESZOWIE, świętokrzyskie, konecki, Radoszyce, Radoszyce, 0,2100 ha

Lokalizacja: ŚWIĘTOKRZYSKIE / konecki / Radoszyce
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-10-06
Powierzchnia: 0.21 (ha)
Cena: 3090.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE FILIA W ŁODZI, łódzkie, łaski, Widawa, Brzyków, 0.4500 ha

Lokalizacja: ŁÓDZKIE / łaski / Widawa
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-09-05
Powierzchnia: 0.45 (ha)
Cena: 5100.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE, mazowieckie, białobrzeski, Białobrzegi, Sucha, 0,3900 ha

Lokalizacja: MAZOWIECKIE / białobrzeski / Białobrzegi
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-07-03
Powierzchnia: 0.39 (ha)
Cena: 2500.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE, mazowieckie, przysuski, Odrzywół, Kłonna, 0,4800 ha

Lokalizacja: MAZOWIECKIE / przysuski / Odrzywół
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-04-08
Powierzchnia: 0.48 (ha)
Cena: 5000.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE, mazowieckie, radomski, Wolanów, Wymysłów, 6,9700 ha

Lokalizacja: MAZOWIECKIE / radomski / Wolanów
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-11-24
Powierzchnia: 6.97 (ha)
Cena: 224000.00 (zł).

OT Gdańsk - woj. pomorskie, gm. Gardeja, obr. Klasztorek

Lokalizacja: POMORSKIE / kwidzyński / Gardeja
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-04-27
Powierzchnia: 20.1100 (ha)
Cena: 654620 (zł).

OT LUBLIN, woj. lubelskie, pow. krasnostawski, gm. Kraśniczyn, obr. Wólka Kraśniczyńska

Lokalizacja: LUBELSKIE / krasnostawski / Kraśniczyn
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2017-01-20
Powierzchnia: 0.89 (ha)
Cena: 19800 (zł).

OT Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, gmina Pasłęk, obręb Zielno.Dz.nr 17 i 18

Lokalizacja: WARMIŃSKO-MAZURSKIE / elbląski / Pasłęk
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-03-23
Powierzchnia: 0.5300 (ha)
Cena: 13700 (zł).

OT Rzeszów, podkarpackie, przeworski, Kańczuga, Kańćzuga Miasto

Lokalizacja: PODKARPACKIE / przeworski / Kańczuga
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-04-07
Powierzchnia: 0.3733 (ha)
Cena: (zł).

OT Rzeszów, woj. świętokrzyskie, pow. wloszczowski, gm. Secemin, obr. Wola Wolica- łączna pow. 5.43 ha

Lokalizacja: ŚWIĘTOKRZYSKIE / włoszczowski / Secemin
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-05-15
Powierzchnia: 5.43 (ha)
Cena: (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W GORZOWIE WLKP., lubuskie, świebodziński, Świebodzin, Lubinicko, 10,6873 ha

Lokalizacja: LUBUSKIE / świebodziński / Świebodzin
sprzedaż zabytek
Data publikacji: 2015-04-10
Powierzchnia: 10.6873 (ha)
Cena: 2673000.00 (zł).