WRO-D- 0162-2017 - WRO/0012-2017 dzierżawa rolna OT Wrocław woj. DOLNOŚLĄSKIE gmina Sulików obręb Wrociszów Dolny pow. 1,5000ha.

Jesteś tutaj » Informacje o ANR » DOLNOŚLĄSKIE » zgorzelecki » Sulików » OT Wrocław woj. DOLNOŚLĄSKIE gmina Sulików obręb Wrociszów Dolny pow. 1,5000ha.

WRO-D- 0162-2017 - WRO/0012-2017 dzierżawa rolna OT Wrocław woj. DOLNOŚLĄSKIE gmina Sulików obręb Wrociszów Dolny pow. 1,5000ha.

psycholog Wrocław

Data publikacji: 2017-02-20

Typ nieruchomości: rolna

Sprzedaż/dzierżawa/inne: dzierżawa

Powierzchnia (ha): 1.5000

Oddział Terenowy: OT Wrocław

Data przetargu: 2017-03-20

Miejscowość/Obręb: Wrociszów Dolny

Wojewodztwo: DOLNOŚLĄSKIE

Powiat: zgorzelecki

Gmina: Sulików

Opis:
Dzierżawa - rolna - 1,5000ha. - 11,0000 q - 101/5 AM 1,101/6 AM 1,101/4 AM 1

Tytuł:
OT Wrocław woj. DOLNOŚLĄSKIE gmina Sulików obręb Wrociszów Dolny pow. 1,5000ha.

Numer oferty: WRO-D- 0162-2017 - WRO/0012-2017


ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU
SEKCJA ZAMIEJSCOWA GOSPODAROWANIA ZASOBEM W

RAKOWICACH WIELKICHtermin publikacji od 20.02.2017r. do 20.03.2017r.
WR.SGZ.RA.4243.111.2017.AW.5 Rakowice Wielkie, dnia 14.02.2017r.
nr rej. 4223/106/2017
Ogłoszenie numer WRO-D-0162-2017
Agencja Nieruchomości Rolnych OT Wrocław
działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu
nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 roku poz. 1491), dalej jako
„UoGNRSP”, ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jednolity: Dz. U.
z 2016 roku, poz. 2052), dalej jako „UoKUR”, ustawy z 14 kwietnia 2016 roku o wstrzymaniu sprzedaży
nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2016 roku
poz. 585), podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza:

PRZETARG USTNY – OGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ

dla rolników indywidualnych, w rozumieniu przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego
zamierzających powiększyć gospodarstwo rodzinne, jeżeli mają oni miejsce zamieszkania w gminie,
w której położona jest nieruchomość wystawiana do przetargu lub w gminie graniczącej z tą gminą.Wykaz informujący o zamiarze dzierżawy został podany do publicznej wiadomości w terminie od 20.01.2017
roku do 06.02.2017 roku w siedzibie: Urzędu Gminy w Sulikowie, Dolnośląskiej Izby Rolniczej we
Wrocławiu
, OT ANR we Wrocławiu, SZGZ w Rakowicach Wielkich, w sposób zwyczajowo przyjęty
w Sołectwie wsi Wrociszów Dolny oraz na stronie internetowej www..

Przedmiotem dzierżawy jest:
Nieruchomość rolna, niezabudowana
położona w:
obręb WROCISZÓW DOLNY, gmina Sulików, powiat zgorzelecki, województwo dolnośląskie, działki nr 101/4,
101/5, 101/6, AM - 1.

Ogólna powierzchnia nieruchomości wynosi: 1,50 ha (użytki rolne 1,50 ha) z czego:
• grunty orne 1,07 ha w klasach: RIIIa – 0,46 ha, RIIIb – 0,61 ha;
• trwałe użytki zielone 0,43 ha w klasie ŁIII.

Powyższe informacje podajemy na podstawie danych z ewidencji gruntów.

Powierzchnia nieruchomości w hektarach przeliczeniowych wynosi 1,9740 ha.
Dla nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta nr JG1Z/00047126/1 przez WKW Sądu
Rejonowego w Zgorzelcu.


W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obrębu Wrociszów Dolny uchwalonego Uchwałą
XXXI/210/2001 Rady Gminy Sulików z dnia 29.05.2001 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego z dnia 25.07.2001 r., nr 83, poz. 1097, teren na którym położone są w/w działki oznaczony jest
symbolem RP,(MN) z zapisem teren użytków rolnych. Teren użytków rolnych (RP); funkcje uzupełniające –
trwałe użytki zielone, uprawy ogrodnicze, plantacje, sady, stawy rybne, zieleń śródpolna, niewielkie lasy i
dolesienia, zabudowa zagrodowa oraz związana z produkcją rolną i obsługą rolnictwa, obiekty i urządzenia
gospodarki komunalnej, infrastruktury technicznej i łączności na działkach o powierzchni do 100 m2. Ponadto
dopuszcza się jeżeli ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej – pozostawienie funkcji istniejących, jeśli nie
powodują one uciążliwości dla podstawowego przeznaczenia terenu.

Zgodnie z zapisami Uchwały Rady Gminy Sulików nr XX/151/08 z dnia 25 czerwca 2008r. w sprawie zmiany
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sulików:

- w części teren, na którym zlokalizowane są działki
nr 101/4, 101/5 oznaczony jest jako teren użytków
rolnych;
- w części teren, na którym zlokalizowane są działki nr 101/4, 101/5 oznaczony jest jako teren istniejącego
zainwestowania wiejskiego;
- teren, na którym zlokalizowana jest działka nr 101/6 oznaczony jest jako teren użytków rolnych.

Stan zagospodarowania: nieruchomość była użytkowana rolniczo, w ścierni. Przez działkę nr 101/4 przebiega
linia energetyczna.

Wywoławcza wysokość rocznego czynszu dzierżawnego wynosi: 11,00 dt pszenicy
Minimalne postąpienie: 0,15 dt pszenicy
Wadium: 150,00 zł

Nieruchomość przeznaczona jest do dzierżawy do dnia 07.10.2026 roku, z możliwością przedłużenia
na kolejny okres wegetacyjny.
Przetarg odbędzie się w dniu 20.03.2017 roku w siedzibie Sekcji
Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem w Rakowicach Wielkich, Rakowice
Wielkie 15, pok. Nr 20 o godz. 1300.

Oględzin nieruchomości można dokonać w terminie od 20.02.2017r. do 17.03.2017r. w dni robocze
w godzinach od 900 do 1400 po wcześniejszym uzgodnieniu z Zastępcą Kierownika Sekcji
Gospodarowania Zasobem, tel. 71 35 63 919.

ZASTRZEŻENIA I OGRANICZENIA
I. Agencja zastrzega, że w przetargu na dzierżawę w/w nieruchomości mogą brać udział wyłącznie rolnicy
indywidualni, w rozumieniu przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego, tj. osoby fizyczne będące właścicielem,
użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna
powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadające kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat
zamieszkałe w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład
gospodarstwa rolnego i prowadzące przez ten okres osobiście to gospodarstwo, zamierzający powiększyć
gospodarstwo rodzinne, tj. gospodarstwo rolne prowadzone przez rolnika indywidualnego, w którym łączna
powierzchnia użytków rolnych jest nie większa niż 300 ha, jeżeli mają oni miejsce zamieszkania w gminie
Sulikowie, w której położona jest nieruchomość wystawiona do przetargu lub w gminie graniczącej
z tą gminą (art. 29 ust. 3b pkt. 1 UoGNRSP w związku z art. 5 i 6 UoKUR), w stosunku do których nie mają
zastosowania ograniczenia wynikające z art. 29 ust. 3ba i art. 29 ust. 3bc przepisów ustawy z dnia
19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa i spełnione zostaną
warunki punktu II
.

Wobec powyższego informujemy, że:
- zgodnie z art. 29 ust. 3ba UoGNRSP w przetargu nie może uczestniczyć podmiot, który:
1) kiedykolwiek nabył z Zasobu nieruchomości o powierzchni łącznej co najmniej 300 ha użytków rolnych, przy
czym do powierzchni tej wlicza się powierzchnię użytków rolnych, które zostały nabyte z Zasobu,
a następnie zbyte, chyba że zbycie nastąpiło na cele publiczne, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, lub
2) naruszył chociażby jedno z postanowień umowy określonych w art. 29a ust. 1 pkt 1 lub 2, lub 3 UoGNRSP,
tj. zobowiązanie nabywcy nieruchomości do:
1. nieprzenoszenia własności nieruchomości nabytej z Zasobu przez okres 15 lat od dnia nabycia
nieruchomości oraz do prowadzenia działalności rolniczej na niej w tym okresie, a w przypadku osób
fizycznych do osobistego prowadzenia tej działalności;
2. nieustanawiania w okresie, o którym mowa w pkt 1, hipoteki na nieruchomości nabytej z Zasobu
na rzecz innych podmiotów niż Agencja;
3. zapłaty kwoty w wysokości 40% ceny sprzedaży w przypadku:
a) niedotrzymania przez nabywcę nieruchomości któregokolwiek ze zobowiązań, o których mowa w pkt
1 i 2, albo
b) złożenia nieprawdziwego oświadczenia, o którym mowa w art. 29b ust. 1 UoGNRSP, tj. oświadczenia
o pochodzeniu środków finansowych na ten cel, oraz oświadczenia o niezawarciu umowy
przedwstępnej na zbycie tej nieruchomości,
3) w dniu opublikowania wykazu, o którym mowa w art. 28 UoGNRSP (tj w dniu 20.01.2017 roku), posiadał
udziały lub akcje w spółkach prawa handlowego będących właścicielami nieruchomości rolnych lub w spółce
zależnej lub dominującej w stosunku do takiej spółki, z wyjątkiem akcji dopuszczonych do obrotu na rynku
Strona 2 z 7

giełdowym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2 005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z
2014 r. poz. 94, z późn. zm.),

- zgodnie z art. 29 ust. 3bc UoGNRSP w przetargu nie mogą brać udziału podmioty, które:
1) mają zaległości z tytułu zobowiązań finansowych wobec Agencji, Skarbu Państwa, jednostek samorządu
terytorialnego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
a w szczególności zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskały one przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie,
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, lub
2) władają lub władały nieruchomościami Zasobu bez tytułu prawnego i mimo wezwania Agencji nieruchomości
tych nie opuściły.

- zgodnie z art. 29 ust. 3bb pkt. 1) UoGNRSP Agencja informuje, że w przetargach organizowanych dla
rolników indywidualnych, o których mowa w ust. 3b pkt 1, mogą uczestniczyć również osoby, które nie
spełniają jedynie wymogu dotyczącego 5-letniego okresu osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego,
określonego w przepisach o kształtowaniu ustroju rolnego, w przypadku gdy osoby te w dniu ogłoszenia wykazu
nieruchomości Zasobu przeznaczonych do dzierżawy (tj w dniu 20.01.2017 roku) mają nie więcej niż 40 lat
(tj. osoby, które w dniu podania wykazu do publicznej wiadomości nie ukończyły 41 lat)

II. Warunkiem zakwalifikowania się do uczestnictwa w przetargu jest złożenie określonych
niżej dokumentów w siedzibie Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem w Rakowicach

Wielkich, Rakowice Wielkie 15, 59-600 Lwówek Śląski, w zabezpieczonej kopercie z zaznaczonym
nr nieruchomości, której dotyczą składane dokumenty, zgodnie z treścią niniejszego ogłoszenia.
Dokumenty winny być składane w oryginale lub poświadczone za zgodność z oryginałem, wystawione
nie wcześniej niż 1 miesiąc przed przetargiem (wzory oświadczeń dostępne są w godz. 830-1400
w siedzibie Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem w Rakowicach Wielkich, Rakowice
Wielkie 15, 59-600 Lwówek Śląski w pokoju nr 14, tel. 071 35 63 919 wew. 743, dodatkowo komplet
oświadczeń przekazany został do Urzędu Gminy w Sulikowie. Wzory oświadczeń dostępne są również na
stronie internetowej Agencji Nieruchomości Rolnych www..

UWAGA:
Rolnicy, którzy w odniesieniu do jednego ogłoszenia zamierzają ubiegać się o zakwalifikowanie
do uczestnictwa w przetargu na więcej niż jedną z nieruchomości opisanych w treści niniejszego ogłoszenia,
mogą złożyć jeden komplet dokumentów wymaganych do zakwalifikowania do przetargu - w zabezpieczonej
kopercie z zaznaczonymi numerami nieruchomości (działek), na które składane są n/w dokumenty.
W przypadku złożenia w zabezpieczonej kopercie z zaznaczonymi numerami nieruchomości kompletu
dokumentów do więcej niż jednego ogłoszenia przetargowego, Komisja w/w dokumenty przyporządkuje
do pierwszej wskazanej przez oferenta na kopercie nieruchomości. Dokumenty te nie będą rozpatrywane przy
pozostałych wskazanych nieruchomościach – dotyczących innych ogłoszeń przetargowych. Osoby, które w w/w
terminie i miejscu nie złożą dokumentów nie zostaną dopuszczone do uczestnictwa w przetargu.

W związku z powyższym nie później niż do dnia 03.03.2017 roku do godziny 15:00 należy
złożyć następujące dokumenty:
oświadczenie osoby fizycznej zamierzającej uczestniczyć w przetargu ograniczonym na dzierżawę
nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, składane na podstawie przepisów ustawy
z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst
jednolity Dz.U. 2016 roku poz. 1491) (WZÓR 1), w tym:
oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu, ograniczeniami w jego używaniu i w związku
z tym o rezygnacji z ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi za wady przedmiotu dzierżawy,
oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu oraz projektem umowy dzierżawy,
w kwestiach nie będących przedmiotem przetargu,
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 roku poz. 2135 ze późniejszymi
zmianami) w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kwalifikacji oraz postępowania przetargowego,
oświadczenie dotyczące zobowiązań finansowych – zgodnie z art. 29 ust. 3bc pkt. 1 UoGNRSP,
oświadczenie dotyczące władania nieruchomościami Zasobu – zgodnie z art. 29 ust. 3bc pkt. 2
UoGNRSP,
oświadczenie dotyczące nabycia z Zasobu nieruchomości w skład której wchodziły użytki rolne – zgodnie
z art. 29 ust. 3ba pkt. 1 UoGNRSP,
oświadczenie o nienaruszeniu chociażby jednego z postanowień umowy sprzedaży określonych
w art. 29a ust. 1 pkt 1 lub 2, lub 3 UoGNRSP – zgodnie z art. 29 ust. 3ba pkt. 2 UoGNRSP,
Strona 3 z 7

oświadczenie dotyczące udziałów lub akcji w sp
ółkach prawa handlowego – zgodnie z art. 29 ust. 3ba
pkt. 3 UoGNRSP,
oświadczenie o łącznej powierzchni użytków rolnych stanowiących własność, użytkowanych wieczyście,
będących w samoistnym posiadaniu, dzierżawionych przez rolnika indywidualnego (dotyczy wszelkich
nieruchomości niezależnie od miejsca ich położenia i liczby gospodarstw) (WZÓR 2),
oświadczenie o osobistym (minimum 5 lat) prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz o łącznej powierzchni
użytków rolnych w danej gminie wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego, poświadczone przez wójta
(burmistrza, prezydenta miasta) (dotyczy gruntów, których osoba fizyczna jest właścicielem, użytkownikiem
wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą) (WZÓR 3) – UWAGA: jeżeli rolnik prowadzi
gospodarstwo rodzinne na terenie kilku gmin, należy dostarczyć oświadczenia o osobistym prowadzeniu i
łącznej powierzchni użytków rolnych gospodarstwa rolnego, poświadczone przez wójtów (burmistrzów,
prezydentów miasta) tych gmin lub osoby upoważnionej przez te podmioty o ile z pieczęci urzędowej
znajdującej się na takim dokumencie wynika, iż działają one z upoważnienia tych osób (art. 268 a Kpa),
kopię świadectwa (dyplomu) ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjalnej lub zawodowej lub średniej
lub wyższej, a w przypadku osoby, która osobiście prowadzi gospodarstwo rolne przez okres krótszy niż
5 lat
i w dniu ogłoszenia wykazu nieruchomości Zasobu przeznaczonych do dzierżawy miała nie więcej
niż 40 lat
oświadczenie o posiadaniu kwalifikacji rolniczych (WZÓR 4) wraz z kopiami dowodów
potwierdzających ich spełnienie,
zaświadczenie z odpowiedniego urzędu potwierdzające zamieszkanie (zawierające datę dokonania
zameldowania pod aktualnym adresem na pobyt stały).
UWAGA: Agencja Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu informuje, że:
dowodem potwierdzającym osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego i powierzchnię użytków rolnych
wchodzących w skład gospodarstwa jest oświadczenie prowadzącego to gospodarstwo, poświadczone przez
wójta (burmistrza, prezydenta miasta).
dowodem potwierdzającym powierzchnię użytków rolnych, których rolnik indywidualny jako osoba fizyczna
jest właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą jest oświadczenie
prowadzącego to gospodarstwo. Przy ustalaniu powierzchni użytków rolnych, będących przedmiotem
współwłasności uwzględnia się powierzchnię nieruchomości rolnych odpowiadających udziałowi
we współwłasności takich nieruchomości, a w przypadku współwłasności łącznej uwzględnia się łączną
powierzchnię nieruchomości rolnych stanowiących przedmiot współwłasności. Przepis ten stosuje
się odpowiednio do ustalania powierzchni użytków rolnych będących przedmiotem współposiadania
samoistnego oraz współposiadania na podstawie użytkowania wieczystego lub na podstawie umowy
dzierżawy.
dowodem potwierdzającym zamieszkanie jest zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały (zawierające
datę zameldowania pod aktualnym adresem).
osoba fizyczna posiada kwalifikacje rolnicze, jeżeli uzyskała:
1) wykształcenie rolnicze zasadnicze zawodowe, średnie lub wyższe lub
2) tytuł kwalifikacyjny lub tytuł zawodowy, lub tytuł zawodowy mistrza w zawodzie przydatnym
do prowadzenia działalności rolniczej i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie, lub
3) wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie albo
wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i ukończone studia podyplomowe w zakresie związanym
z rolnictwem, albo wykształcenie średnie inne niż rolnicze i posiada co najmniej 3-letni staż pracy
w rolnictwie, lub
4) wykształcenie podstawowe, gimnazjalne lub zasadnicze zawodowe inne niż rolnicze i posiada
co najmniej 5-letni staż pracy w rolnictwie.
dowodem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji rolniczych jest przedłożenie odpowiedniego dowodu
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych
przez osoby wykonujące działalność rolniczą z dnia 17 stycznia 2012 roku (Dz. U. z 2012 poz. 109 z dnia
27.01.2012 roku) określającego:
1) kierunki studiów wyższych, których ukończenie uznaje się za posiadanie wykształcenia wyższego
rolniczego;
2) kwalifikacje do wykonywania zawodów, które uznaje się za wykształcenie średnie rolnicze lub
wykształcenie zasadnicze zawodowe rolnicze;
3) zagadnienia objęte zakresem studiów podyplomowych, ze względu na które uznaje się te studia za
studia podyplomowe, których zakres jest związany z rolnictwem;
4) tytuły kwalifikacyjne, tytuły zawodowe oraz tytuły zawodowe mistrza w zawodzie przydatnym
do prowadzenia działalności rolniczej;
Strona 4 z 7

5) rodzaje dowodów potwierdzających posiadanie kwalifikacji rolniczych, o których mowa w art. 6 ust. 2
pkt 2 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego,
dowodem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji rolniczych mogą być również odpowiednie dokumenty
wydane przez właściwe organy lub instytucje państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Konfederacji Szwajcarskiej.
w przypadku małżonków pomiędzy którymi istnieje wspólność majątkowa, dokumenty do zakwalifikowania
do uczestnictwa w przetargu mogą być złożone tylko przez jedną osobę.

UWAGA: Agencja zastrzega sobie prawo żądania dodatkowych wyjaśnień
(celem przyspieszenia
procedowania zaleca się, aby do dokumentów opisanych powyżej dołączyć informację o kontaktowym
numerze telefonu lub/ i adresie e-mail).

UWAGA: Oświadczenia muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem.

UWAGA: Agencja informuje
, iż prawdziwość złożonych oświadczeń jest przedmiotem
szczegółowej weryfikacji. W zależności od etapu, na którym dojdzie do ustalenia rozbieżności
pomiędzy treścią złożonego oświadczenia a stanem rzeczywistym, Agencja podejmie odpowiednie
dla danego etapu czynności wykluczające z udziału w prowadzonym postępowaniu (w szczególności
Agencja może nie dopuścić kandydata do przetargu).
O złożeniu fałszywych oświadczeń/fałszywego oświadczenia Agencja może powiadomić organy
ścigania.

III. Po rozpatrzeniu złożonych dokumentów lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa
w przetargu, oraz lista osób, które nie złożyły w terminie wszystkich wymaganych w pkt II

dokumentów niezbędnych do zakwalifikowania do uczestnictwa w przetargu zostanie
wywieszona w dniu 07.03.2017 roku od godz. 14:00 w siedzibie Sekcji Zamiejscowej
Gospodarowania Zasobem w Rakowicach Wielkich, Rakowice Wielkie 15, 59-600 Lwówek
Śląski.
Jednocześnie informujemy, że osoby, które zostaną wymienione jako te, które nie złożyły
wszystkich wymaganych dokumentów, niezbędnych do zakwalifikowania do uczestnictwa –
zgodnie z podanymi na liście dokumentami - mają możliwość ich uzupełnienia. W tym celu
najpóźniej do dnia 10.03.2017 roku do godziny 15:00 złożą w siedzibie Sekcji Zamiejscowej
Gospodarowania Zasobem w Rakowicach Wielkich, Rakowice Wielkie 15, 59-600 Lwówek
Śląski brakujące dokumenty (w zabezpieczonej kopercie z zaznaczonym nr nieruchomości, której
dotyczą składane dokumenty oraz z adnotacją UZUPEŁNIENIE) w celu ponownego sprawdzenia
przez Komisję.

IV. Lista wszystkich osób ostatecznie zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu
zostanie wywieszona w dniu 14.03.2017 roku od godz. 14:00 w siedzibie Sekcji Zamiejscowej
Gospodarowania Zasobem w Rakowicach Wielkich, Rakowice Wielkie 15, 59-600 Lwówek
Śląski.


Warunkiem uczestnictwa w przetargu po zakwalifikowaniu się jest:
Wpłacenie wadium, na konto Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy
we Wrocławiu
ul. Mińska 60, 54-610 Wrocław nr 85 1130 1033 0018 8159 8620
0003,
z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie
Agencji do dnia 17.03.2017r., z dokładnym określeniem w tytule wpłaty obrębu oraz
numeru geodezyjnego nieruchomości.

Dodatkowo przed przystąpieniem do przetargu przewodniczącemu komisji przetargowej należy
złożyć pisemne oświadczenia:
że łączna powierzchnia użytków rolnych wchodzących w skład prowadzonego gospodarstwa wraz
z nieruchomością wydzierżawianą nie przekroczy 300 ha użytków rolnych oraz o przyjęciu do wiadomości,
że kandydat na dzierżawcę zobowiązany będzie w dniu podpisywania umowy dzierżawy (przed jej
podpisaniem) do ponownego złożenia oświadczenia, że łączna powierzchnia użytków rolnych wchodzących
w skład prowadzonego gospodarstwa wraz z nieruchomością wydzierżawianą nie przekroczy 300 ha
użytków rolnych,

że dokumenty złożone na etapie kwalifikacji do uczestnictwa w przetargu ograniczonym i informacje
w nich zawarte nie uległy zmianie oraz spełnione są warunki, o których mowa w art. 5 i 6 ustawy z dnia
11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego wraz z zapewnieniem, że w przypadku zaistnienia

Strona 5 z 7

zmian zostanie złożony komplet dokumentów aktua lizujących, w tym dokumentów potwierdzających status
jako rolnika indywidualnego w dniu podpisywania umowy dzierżawy (przed jej podpisaniem),

że oświadczenia złożone na etapie kwalifikacji - WZÓR 1, w szczególności w części potwierdzającej,
że w stosunku do uczestnika nie mają zastosowania ograniczenia wynikające z art. 29 ust. 3ba i art. 29 ust.
3bc przepisów ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi
Skarbu Państwa, nie uległy zmianie i są aktualne na dzień przetargu,

o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkach przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu, w tym z nieruchomością w terenie, oraz o przyjęciu do
wiadomości, że granice wydzierżawianej nieruchomości nie będą okazywane na koszt Agencji oraz
o rezygnacji z wszelkich roszczeń z tego wynikających,

o zapoznaniu się z projektem umowy dzierżawy i przyjęciu jej bez zastrzeżeń.

Pozostałe warunki przetargu:
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, które zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa
w przetargu, jeżeli wpłacą organizatorowi przetargu wadium w terminie, miejscu i formie
wyznaczonej w niniejszym ogłoszeniu oraz spełnią inne określone w nim warunki.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do przedłożenia następujących dokumentów:
1. osoby fizyczne – dokumentu potwierdzającego tożsamość (dowód osobisty lub paszport);
2. pełnomocnicy – dokumentu potwierdzającego tożsamość i pełnomocnictwo do uczestnictwa w przetargu
i składania oświadczeń związanych z przetargiem na oznaczoną nieruchomość w formie pisemnej
z podpisem notarialnie poświadczonym.
Dowód wpłaty wadium należy okazać przewodniczącemu komisji przetargowej w dniu przetargu
przed jego rozpoczęciem.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia
majątku obrotowego i ruchomych środków trwałych podlegających wykupowi, które stanowią przynależności
nieruchomości będącej przedmiotem umowy dzierżawy, a w przypadku gdy nie ma takiego mienia - zwraca się
niezwłocznie po zawarciu umowy dzierżawy i złożeniu uzgodnionych zabezpieczeń płatności rat czynszu
dzierżawnego.
Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone po przetargu (przelewem na wskazane konto).

Wadium nie podlega zwrotowi:
1. jeżeli żaden z uczestników przetargu ustnego nie zgłosi postąpienia ponad wywoławczą wysokość czynszu;
2. uczestnikowi przetargu, który wygrał przetarg i uchylił się od zawarcia umowy.

Termin i miejsce zawarcia umowy dzierżawy zostaną ustalone z kandydatem na dzierżawcę po zakończeniu
przetargu.
Uchylenie się od zawarcia umowy stanowi w szczególności niestawienie się uczestnika, który przetarg
wygrał, w miejscu i terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu, w celu zawarcia umowy dzierżawy lub
nie złożenie w wymaganym terminie uznanych za wiarygodne zabezpieczeń rat czynszu dzierżawnego.
Agencja informuje, że kandydat na dzierżawcę wyłoniony w przetargu, będzie zobowiązany do złożenia
zabezpieczenia należności wynikających z umowy dzierżawy. Przedstawienie zaakceptowanych przez Agencję
zabezpieczeń stanowi warunek zawarcia umowy dzierżawy.

Jako zabezpieczenie przyjmowane będą w zakresie zabezpieczenia płatności czynszu dzierżawnego
do wyboru i ustalenia: hipoteka; gwarancja bankowa; poręczenie; weksel własny in blanco; poręczenie
wekslowe; przewłaszczenie na zabezpieczenie; zastaw rejestrowy; blokada środków pieniężnych na rachunku
bankowym; ustanowienie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bankowym; cesja praw z polisy
ubezpieczeniowej; kaucja; natomiast zabezpieczeniem należności z tytułu bezumownego władania
nieruchomością po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy dzierżawy jest weksel in blanco wraz
z deklaracją wekslową.
Ponadto przyszły dzierżawca zobowiązany będzie w terminie 14 dni od zawarcia umowy do złożenia
oświadczenia w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji stosownie do art. 777 § 1 pkt.
4 i 5 k.p.c.


Zastrzega się prawo odmowy przyjęcia zabezpieczenia uznanego za mało wiarygodne.

Protokolarne przekazanie przedmiotu dzierżawy nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy
dzierżawy.

Strona 6 z 7

UWAGA: zgodnie z art. 38 ust. 1a ustawy z
dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu
nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa w umowie dzierżawy zostanie umieszczony zapis dotyczący
możliwości wypowiedzenia przez Agencję umowy dzierżawy w zakresie wyłączenia 30% powierzchni użytków
rolnych będących przedmiotem dzierżawy.

UWAGA: Nieruchomości wydzierżawiane są na podstawie danych z ewidencji geodezyjnej. W przypadku
ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem dzierżawcy Agencja Nieruchomości
Rolnych nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości.
Wskazania granic nieruchomości na gruncie przez geodetę Agencja Nieruchomości Rolnych może dokonać
na koszt dzierżawcy.

Agencja Nieruchomości Rolnych, jako organizator przetargu, zastrzega sobie prawo do:
odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn do momentu jego rozpoczęcia,
w razie stwierdzenia, iż czynności związane z przeprowadzeniem przetargu dokonane zostały
w sposób niezgodny z ustawą lub innymi przepisami, których naruszenie miało wpływ na wynik
przetargu, Prezes ANR zarządza powtórzenie czynności przetargowych albo unieważnia
przetarg,
odstąpienia od przeprowadzenia przetargu ze względu na uzasadnione wątpliwości co do osób
mających uczestniczyć w przetargu, jeżeli z wnioskiem takim wystąpi członek komisji
przetargowej wydelegowany przez podmioty uczestniczące w pracach Rady Społecznej.


Niniejsze ogłoszenie zostanie podane do publicznej wiadomości w terminie od 20.02.2017 roku
do 20.03.2017 roku w sposób zwyczajowo przyjęty w Urzędzie Gminy w Sulikowie,
Dolnośląskiej Izbie Rolniczej we Wrocławiu, OT ANR we Wrocław, SZGZ w Rakowicach
Wielkich, Sołectwie wsi Wrociszów Dolny
oraz na stronie internetowej www..

Stosownie do treści art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2014 roku, poz.1182) Agencja Nieruchomości Rolnych w Warszawie informuje osoby zainteresowane udziałem
w przetargu, że:
1. administratorem danych osobowych osób uczestniczących w postępowaniu przetargowym jest Agencja
Nieruchomości Rolnych w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4, zwana dalej ANR,
2. dane osobowe osób uczestniczących w postępowaniu przetargowym przetwarzane będą w celu
przeprowadzenia przetargu na dzierżawę nieruchomości; mogą być udostępnione innym odbiorcom, jeżeli
wynikać to będzie z przepisów prawa,
3. uczestnik postępowania przetargowego posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich
poprawiania,
4. podanie ANR danych osobowych jest konieczne do przeprowadzenia postępowania przetargowego.

Z informacjami o nieruchomościach, warunkami przetargu, a także z postanowieniami projektu
umowy dzierżawy, które nie podlegają ustaleniu w trybie niniejszego przetargu, można
się zapoznać w terminie publikacji niniejszego ogłoszenia w siedzibie Sekcji Zamiejscowej
Gospodarowania Zasobem w Rakowicach Wielkich, 59-600 Lwówek Śląski tel. 71 35 63 919.

Sporządziła: Agata Makowska
tel. 71 35 63 919 wew. 743
59-600 Lwówek Śląski, Rakowice Wielkie 15, TEL. / FAX 71 35 63 919
Strona 7 z 7

Podobne ogłoszenia

Filia Koszalin - woj. zachodniopomorskie, gm. Mielno, obrębu Mielno, o powierzchni 0,3035 ha.

Lokalizacja: ZACHODNIOPOMORSKIE / koszaliński / Mielno
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2015-03-05
Powierzchnia: 0.3035 (ha)
Cena: (zł).

OT LUBLIN, woj. lubelskie, pow. bialski, gm. Janów Podlaski, obr. Janów Podlaski Wieś

Lokalizacja: LUBELSKIE / bialski / Janów Podlaski
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2015-02-20
Powierzchnia: 0.52 (ha)
Cena: (zł).

OT Opole, gmina Lesnica, obręb Raszowa

Lokalizacja: OPOLSKIE / strzelecki / Leśnica
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2016-01-21
Powierzchnia: 1.9120 (ha)
Cena: (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W OPOLU, opolskie, brzeski, Grodków, Grodków, 0,0911 ha

Lokalizacja: OPOLSKIE / brzeski / Grodków
sprzedaż nierolna
Data publikacji: 2015-09-28
Powierzchnia: 0.0911 (ha)
Cena: 58500.00 (zł).

OT Poznań, woj. wielkopolskie, gm. Witkowo ob. Jaworowo pow. 0.1124 ha

Lokalizacja: brak informacji o województwie / brak informacji o powiacie / brak informacji o gminie
sprzedaż nierolna
Data publikacji: 2016-11-23
Powierzchnia: 0.1124 (ha)
Cena: 77360 (zł).

OT Warszawa , woj. mazowieckie, pow. zwoleński, gm. Zwoleń, obr. Karolin, pow. 0,7777 ha

Lokalizacja: MAZOWIECKIE / zwoleński / Zwoleń
sprzedaż nierolna
Data publikacji: 2014-02-11
Powierzchnia: 0.7777 (ha)
Cena: 12000.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W RZESZOWIE, podkarpackie, lubaczowski, Narol, Płazów, 0,1765 ha

Lokalizacja: PODKARPACKIE / lubaczowski / Narol
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2016-11-25
Powierzchnia: 0.1765 (ha)
Cena: 1230.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE, mazowieckie, białobrzeski, Białobrzegi, Okrąglik, 0,4900 ha

Lokalizacja: MAZOWIECKIE / białobrzeski / Białobrzegi
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-06-09
Powierzchnia: 0.49 (ha)
Cena: 5800.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE, mazowieckie, garwoliński, Garwolin, Krystyna, 0,2900 ha

Lokalizacja: MAZOWIECKIE / garwoliński / Garwolin
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2016-11-14
Powierzchnia: 0.29 (ha)
Cena: 8000.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE, mazowieckie, miński, Mrozy, Topór, 0,3750 ha

Lokalizacja: MAZOWIECKIE / miński / Mrozy
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2016-06-20
Powierzchnia: 0.375 (ha)
Cena: 4000.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU, dolnośląskie, lubański, Leśna, Grabiszyce Górne, 0,3769 ha

Lokalizacja: DOLNOŚLĄSKIE / lubański / Leśna
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2016-11-02
Powierzchnia: 0.3769 (ha)
Cena: 45100.00 (zł).

OT Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, gmina Inowrocław, obręb Łojewo, pow. 2.9396 ha.

Lokalizacja: KUJAWSKO-POMORSKIE / inowrocławski / Inowrocław
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-03-24
Powierzchnia: 2.9396 (ha)
Cena: (zł).

OT Warszawa , woj. mazowieckie, pow. białobrzeski, gm. Promna, obr. Rykały, pow. 0,1 ha

Lokalizacja: MAZOWIECKIE / białobrzeski / Promna
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-03-03
Powierzchnia: 0.10 (ha)
Cena: 2300 (zł).

OT Warszawa , woj. mazowieckie, pow. lipski, gm. Chotcza, obr. Siekierka Nowa, pow. 0,21 ha

Lokalizacja: MAZOWIECKIE / lipski / Chotcza
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-11-06
Powierzchnia: 0.2100 (ha)
Cena: 7700.00 (zł).

OT Warszawa , woj. mazowieckie, pow. przysuski, gm. Przysucha, obr. Kuźnica, pow. 0,17 ha

Lokalizacja: MAZOWIECKIE / przysuski / Przysucha
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-04-08
Powierzchnia: 0.1700 (ha)
Cena: 3400.00 (zł).

SZGZ Mikołów, śląskie, m. Mysłowice, m. Mysłowice, Dziećkowice

Lokalizacja: ŚLĄSKIE / m. Mysłowice / M. Mysłowice
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-03-05
Powierzchnia: 8.5357 (ha)
Cena: 515000 (zł).