WRO-D- 0131-2017 - WRO/2512-2016 dzierżawa rolna OT Wrocław woj. DOLNOŚLĄSKIE gmina Syców obręb Stradomia Wierzchnia pow. 2,1109ha.

Jesteś tutaj » Informacje o ANR » DOLNOŚLĄSKIE » oleśnicki » Syców » OT Wrocław woj. DOLNOŚLĄSKIE gmina Syców obręb Stradomia Wierzchnia pow. 2,1109ha.

WRO-D- 0131-2017 - WRO/2512-2016 dzierżawa rolna OT Wrocław woj. DOLNOŚLĄSKIE gmina Syców obręb Stradomia Wierzchnia pow. 2,1109ha.

23 marca 2018 16:39 Europejskie Forum Rolnicze 2018 w Jasionce rozpoczęte Jaki kształt będzie miała Wspólna Polityka Rolna po 2020 roku? Jakie wnioski płyną z przeglądu dotychc

Data publikacji: 2017-02-20

Typ nieruchomości: rolna

Sprzedaż/dzierżawa/inne: dzierżawa

Powierzchnia (ha): 2.1109

Oddział Terenowy: OT Wrocław

Data przetargu: 2017-03-21

Miejscowość/Obręb: Stradomia Wierzchnia

Wojewodztwo: DOLNOŚLĄSKIE

Powiat: oleśnicki

Gmina: Syców

Opis:
Dzierżawa - rolna - 2,1109ha. - 9,0000 q - 713/2 AM 4

Tytuł:
OT Wrocław woj. DOLNOŚLĄSKIE gmina Syców obręb Stradomia Wierzchnia pow. 2,1109ha.

Numer oferty: WRO-D- 0131-2017 - WRO/2512-2016

ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU

SEKCJA GOSPODAROWANIA ZASOBEMtermin publikacji od 20.02.2017 r. do 21.03.2017 r.

WR.SGZ.4243.5012.2017.BO.1 Wrocław dnia 06.02.2017r.

Ogłoszenie numer WRO-D-0131-2017-BO

Agencja Nieruchomości Rolnych OT Wrocław
działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu

nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 roku poz. 1491), dalej jako
„UoGNRSP”, ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jednolity: Dz. U.
z 2016 roku, poz. 2052), dalej jako „UoKUR”, ustawy z 14 kwietnia 2016 roku o wstrzymaniu sprzedaży
nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2016 roku
poz. 585), podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza:


PRZETARG USTNY – OGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ

dla rolników indywidualnych, w rozumieniu przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego
zamierzających powiększyć gospodarstwo rodzinne, jeżeli mają oni miejsce zamieszkania w gminie,
w której położona jest nieruchomość wystawiana do przetargu lub w gminie graniczącej z tą gminą.

Wykaz informujący o zamiarze dzierżawy został podany do publicznej wiadomości w terminie od
19.12.2016 roku do 03.01.2017 roku w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Syców, Dolnośląskiej Izby
Rolniczej we Wrocławiu
, OT ANR we Wrocławiu w sposób zwyczajowo przyjęty w Sołectwie wsi
Stradomia Wierzchnia,
w siedzibie SZGZ we Wrocławiu i na stronie internetowej www..

Przedmiotem dzierżawy jest:

1. Nieruchomość rolna, niezabudowana położona w województwie dolnośląskim, powiecie oleśnickim,
gminie Syców, obręb Stradomia Wierzchnia dz. nr: 713/2 AM 4
Ogólna powierzchnia nieruchomości wynosi: 2,1109 ha (użytki rolne - 2,1109 ha) z czego:
·
Łąki trwałe 1,5772 ha w klasach: ŁIII- 0,7330 ha, ŁIV-0,8442 ha;
·
Grunty pod rowami 0,0641 w klasie W-ŁIII,
·
grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych 0,4696 ha w kasie Lzr-ŁIII.

Powierzchnia nieruchomości w hektarach przeliczeniowych wynosi 1,5494.
Powyższe informacje podajemy na podstawie danych z ewidencji gruntów.

Dla nieruchomości jest prowadzona jest Księga Wieczysta nr WR1E/00067915/8 przez V WKW Sądu
Rejonowego w Oleśnicy.

Stan zagospodarowania:
dojazd do działki drogą asfaltową, teren podmokły, część północna (ok. 0,80 ha)
porośnięta licznymi drzewami w wieku powyżej 10 lat; część południowa i wschodnia (ok. 1,60 ha) porośnięta
chwastami oraz pojedynczymi drzewami w wieku powyżej 10 lat. Podjęcie działań, w celu dokonania
wycinki drzew i zakrzaczeń wymaga wcześniejszego uzyskania zgody ANR.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zwanym w skrócie „MZP Stradomia
Wierzchnia”, obejmującym teren części wsi Stradomia Wierzchnia, uchwalonym uchwałą nr XXXII/191/05
Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 03.03.2005 r. przedmiotowa działka posiada przeznaczanie pod: RP - tereny
rolne bez prawa do zabudowy, w obrębie działki przebieg linii energetycznej napowietrznej 20kV, działka
znajduje się granicach strefy obserwacji archeologicznej „OW”


Wywoławcza wysokość rocznego czynszu dzierżawnego wynosi: 9,00 dt pszenicy

Minimalne postąpienie: 1 dt pszenicy

Wadium: 110,00 zł


54-616 WROCŁAW, UL. Kunickiego 2 TEL. 71 3563 900, FAX 71 3579097


Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy do dnia 30.1
1.2026 roku, z możliwością przedłużenia.


Przetarg odbędzie się w dniu 21.03.2017 roku w siedzibie
Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania
Zasobem
we Wrocławiu ul. Kunickiego 2 o godz. 10:00.


Oględzin nieruchomości można dokonać w terminie od 21.02.2017 r. do 28.02.2017 r. w dni robocze
w godzinach od 900 do 1400 po wcześniejszym uzgodnieniu z Sekcją Zamiejscową Gospodarowania
Zasobem we Wrocławiu, tel. nr(71) 35-63-919

ZASTRZEŻENIA I OGRANICZENIA
I. Agencja zastrzega, że w przetargu na dzierżawę w/w nieruchomości mogą brać udział wyłącznie rolnicy
indywidualni, w rozumieniu przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego, tj. osoby fizyczne będące właścicielem,
użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna
powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadające kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat
zamieszkałe w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład
gospodarstwa rolnego i prowadzące przez ten okres osobiście to gospodarstwo, zamierzający powiększyć
gospodarstwo rodzinne, tj. gospodarstwo rolne prowadzone przez rolnika indywidualnego, w którym łączna
powierzchnia użytków rolnych jest nie większa niż 300 ha, jeżeli mają oni miejsce zamieszkania w gminie
Syców, w której położona jest nieruchomość wystawiona do przetargu lub w gminie graniczącej
z tą gminą (art. 29 ust. 3b pkt. 1 UoGNRSP w związku z art. 5 i 6 UoKUR), w stosunku do których nie mają
zastosowania ograniczenia wynikające z art. 29 ust. 3ba i art. 29 ust. 3bc przepisów ustawy z dnia
19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa i spełnione zostaną
warunki punktu II
.

Wobec powyższego informujemy, że:
- zgodnie z art. 29 ust. 3ba UoGNRSP w przetargu nie może uczestniczyć podmiot, który:
1) kiedykolwiek nabył z Zasobu nieruchomości o powierzchni łącznej co najmniej 300 ha użytków rolnych, przy
czym do powierzchni tej wlicza się powierzchnię użytków rolnych, które zostały nabyte z Zasobu,
a następnie zbyte, chyba że zbycie nastąpiło na cele publiczne, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, lub
2) naruszył chociażby jedno z postanowień umowy określonych w art. 29a ust. 1 pkt 1 lub 2, lub 3 UoGNRSP,
tj. zobowiązanie nabywcy nieruchomości do:
1. nieprzenoszenia własności nieruchomości nabytej z Zasobu przez okres 15 lat od dnia nabycia
nieruchomości oraz do prowadzenia działalności rolniczej na niej w tym okresie, a w przypadku osób
fizycznych do osobistego prowadzenia tej działalności;
2. nieustanawiania w okresie, o którym mowa w pkt 1, hipoteki na nieruchomości nabytej z Zasobu
na rzecz innych podmiotów niż Agencja;
3. zapłaty kwoty w wysokości 40% ceny sprzedaży w przypadku:
a) niedotrzymania przez nabywcę nieruchomości któregokolwiek ze zobowiązań, o których mowa w pkt
1 i 2, albo
b) złożenia nieprawdziwego oświadczenia, o którym mowa w art. 29b ust. 1 UoGNRSP, tj. oświadczenia
o pochodzeniu środków finansowych na ten cel, oraz oświadczenia o niezawarciu umowy
przedwstępnej na zbycie tej nieruchomości,
3) w dniu opublikowania wykazu, o którym mowa w art. 28 UoGNRSP (tj. w dniu 19.12.2016 roku),
posiadał udziały lub akcje w spółkach prawa handlowego będących właścicielami nieruchomości rolnych lub
w spółce zależnej lub dominującej w stosunku do takiej spółki, z wyjątkiem akcji dopuszczonych do obrotu
na rynku giełdowym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.
U. z 2014 r. poz. 94, z późn. zm.),

- zgodnie z art. 29 ust. 3bc UoGNRSP w przetargu nie mogą brać udziału podmioty, które:
1) mają zaległości z tytułu zobowiązań finansowych wobec Agencji, Skarbu Państwa, jednostek samorządu
terytorialnego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
a w szczególności zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskały one przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie,
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, lub
2) władają lub władały nieruchomościami Zasobu bez tytułu prawnego i mimo wezwania Agencji nieruchomości
tych nie opuściły.


- zgodnie z art. 29 ust. 3bb pkt. 1) UoGNRSP Agencja informuje, że w przetargach organizowanych dla
rolników indywidualnych, o których mowa w ust. 3b pkt 1, mogą uczestniczyć również osoby, które nie
Strona 2 z 7

spełniają jedynie wymogu dotyczącego 5-letniego o
kresu osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego,
określonego w przepisach o kształtowaniu ustroju rolnego, w przypadku gdy osoby te w dniu ogłoszenia wykazu
nieruchomości Zasobu przeznaczonych do dzierżawy mają nie więcej niż 40 lat (tj. osoby, które w dniu
podania wykazu do publicznej wiadomości nie ukończyły 41 lat)II. Warunkiem zakwalifikowania się do uczestnictwa w przetargu jest złożenie w siedzibie Sekcji
Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem we Wrocławiu, ul. Kunickiego 2, (w sekretariacie)

określonych poniżej dokumentów i oświadczeń (potwierdzających spełnienie warunków udziału)
, w
zabezpieczonej kopercie, z zaznaczonym nr. nieruchomości, której dotyczą składane dokumenty, zgodnie z
treścią niniejszego ogłoszenia. Dokumenty winny być składane w oryginale lub poświadczone za zgodność z
oryginałem, sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc temu (wzory oświadczeń dostępne są w godz. 830-
1400 w we Wrocławiu, ul. Kunickiego 2 tel. 71/35 63 919 (wew.767) a dodatkowo komplet oświadczeń
przekazany został do Urzędu Miasta i Gminy Syców. Wzory oświadczeń dostępne są również na stronie
internetowej Agencji Nieruchomości Rolnych www.).

W związku z powyższym nie później niż do dnia 07.03.2017 roku do godziny 14:00 należy złożyć
następujące dokumenty:
ü oświadczenie osoby fizycznej zamierzającej uczestniczyć w przetargu ograniczonym na dzierżawę
nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, składane na podstawie przepisów ustawy
z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst
jednolity Dz.U. 2016 roku poz. 1491) (WZÓR 1), w tym:
ü oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu, ograniczeniami w jego używaniu i w związku
z tym o rezygnacji z ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi za wady przedmiotu dzierżawy,
ü oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu oraz projektem umowy dzierżawy,
w kwestiach nie będących przedmiotem przetargu,
ü oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 roku poz. 2135 ze późniejszymi
zmianami) w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kwalifikacji oraz postępowania przetargowego,
ü oświadczenie dotyczące zobowiązań finansowych – zgodnie z art. 29 ust. 3bc pkt. 1 UoGNRSP,
ü oświadczenie dotyczące władania nieruchomościami Zasobu – zgodnie z art. 29 ust. 3bc pkt. 2
UoGNRSP,
ü oświadczenie dotyczące nabycia z Zasobu nieruchomości w skład której wchodziły użytki rolne – zgodnie
z art. 29 ust. 3ba pkt. 1 UoGNRSP,
ü oświadczenie o nienaruszeniu chociażby jednego z postanowień umowy sprzedaży określonych
w art. 29a ust. 1 pkt 1 lub 2, lub 3 UoGNRSP – zgodnie z art. 29 ust. 3ba pkt. 2 UoGNRSP,
ü oświadczenie dotyczące udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego – zgodnie z art. 29 ust. 3ba
pkt. 3 UoGNRSP,
ü oświadczenie o łącznej powierzchni użytków rolnych stanowiących własność, użytkowanych wieczyście,
będących w samoistnym posiadaniu, dzierżawionych przez rolnika indywidualnego (dotyczy wszelkich
nieruchomości niezależnie od miejsca ich położenia i liczby gospodarstw) (WZÓR 2),
ü oświadczenie o osobistym (minimum 5 lat) prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz o łącznej powierzchni
użytków rolnych w danej gminie wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego, poświadczone przez wójta
(burmistrza, prezydenta miasta) (dotyczy gruntów, których osoba fizyczna jest właścicielem, użytkownikiem
wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą) (WZÓR 3) – UWAGA: jeżeli rolnik prowadzi
gospodarstwo rodzinne na terenie kilku gmin, należy dostarczyć oświadczenia o osobistym prowadzeniu i
łącznej powierzchni użytków rolnych gospodarstwa rolnego, poświadczone przez wójtów (burmistrzów,
prezydentów miasta) tych gmin lub osoby upoważnionej przez te podmioty o ile z pieczęci urzędowej
znajdującej się na takim dokumencie wynika, iż działają one z upoważnienia tych osób (art. 268 a Kpa),
ü kopię świadectwa (dyplomu) ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjalnej lub zawodowej lub średniej
lub wyższej, a w przypadku osoby, która osobiście prowadzi gospodarstwo rolne przez okres krótszy niż
5 lat
i w dniu ogłoszenia wykazu nieruchomości Zasobu przeznaczonych do dzierżawy miała nie więcej
niż 40 lat
oświadczenie o posiadaniu kwalifikacji rolniczych (WZÓR 4) wraz z kopiami dowodów
potwierdzających ich spełnienie,
ü zaświadczenie z odpowiedniego urzędu potwierdzające zamieszkanie (zawierające datę dokonania
zameldowania pod aktualnym adresem na pobyt stały).

UWAGA: Agencja Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu informuje, że:
ü dowodem potwierdzającym osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego i powierzchnię użytków rolnych
wchodzących w skład gospodarstwa jest oświadczenie prowadzącego to gospodarstwo, poświadczone przez
wójta (burmistrza, prezydenta miasta).
ü dowodem potwierdzającym powierzchnię użytków rolnych, których rolnik indywidualny jako osoba fizyczna
jest właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą jest oświadczenie
Strona 3 z 7

prowadzącego to gospodarstwo. Przy ustalaniu
powierzchni użytków rolnych, będących przedmiotem
współwłasności uwzględnia się powierzchnię nieruchomości rolnych odpowiadających udziałowi
we współwłasności takich nieruchomości, a w przypadku współwłasności łącznej uwzględnia się łączną
powierzchnię nieruchomości rolnych stanowiących przedmiot współwłasności. Przepis ten stosuje
się odpowiednio do ustalania powierzchni użytków rolnych będących przedmiotem współposiadania
samoistnego oraz współposiadania na podstawie użytkowania wieczystego lub na podstawie umowy
dzierżawy.
ü dowodem potwierdzającym zamieszkanie jest zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały (zawierające
datę zameldowania pod aktualnym adresem).
ü osoba fizyczna posiada kwalifikacje rolnicze, jeżeli uzyskała:
a) wykształcenie rolnicze zasadnicze zawodowe, średnie lub wyższe lub
b) tytuł kwalifikacyjny lub tytuł zawodowy, lub tytuł zawodowy mistrza w zawodzie przydatnym
do prowadzenia działalności rolniczej i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie, lub
c) wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie albo
wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i ukończone studia podyplomowe w zakresie związanym
z rolnictwem, albo wykształcenie średnie inne niż rolnicze i posiada co najmniej 3-letni staż pracy
w rolnictwie, lub
d) wykształcenie podstawowe, gimnazjalne lub zasadnicze zawodowe inne niż rolnicze i posiada
co najmniej 5-letni staż pracy w rolnictwie.
ü dowodem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji rolniczych jest przedłożenie odpowiedniego dowodu
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych
przez osoby wykonujące działalność rolniczą z dnia 17 stycznia 2012 roku (Dz. U. z 2012 poz. 109 z dnia
27.01.2012 roku) określającego:
1) kierunki studiów wyższych, których ukończenie uznaje się za posiadanie wykształcenia wyższego
rolniczego;
2) kwalifikacje do wykonywania zawodów, które uznaje się za wykształcenie średnie rolnicze lub
wykształcenie zasadnicze zawodowe rolnicze;
3) zagadnienia objęte zakresem studiów podyplomowych, ze względu na które uznaje się te studia za
studia podyplomowe, których zakres jest związany z rolnictwem;
4) tytuły kwalifikacyjne, tytuły zawodowe oraz tytuły zawodowe mistrza w zawodzie przydatnym
do prowadzenia działalności rolniczej;
5) rodzaje dowodów potwierdzających posiadanie kwalifikacji rolniczych, o których mowa w art. 6 ust. 2
pkt 2 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego,
ü dowodem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji rolniczych mogą być również odpowiednie dokumenty
wydane przez właściwe organy lub instytucje państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Konfederacji Szwajcarskiej.
ü w przypadku małżonków pomiędzy którymi istnieje wspólność majątkowa, dokumenty do zakwalifikowania
do uczestnictwa w przetargu mogą być złożone tylko przez jedną osobę.
UWAGA: Agencja zastrzega sobie prawo żądania dodatkowych wyjaśnień (celem przyspieszenia
procedowania zaleca się, aby do dokumentów opisanych powyżej dołączyć informację o kontaktowym numerze
telefonu lub/ i adresie e-mail).

UWAGA: Oświadczenia muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem.

UWAGA: Agencja informuje
, iż prawdziwość złożonych oświadczeń jest przedmiotem szczegółowej
weryfikacji. W zależności od etapu, na którym dojdzie do ustalenia rozbieżności pomiędzy treścią złożonego
oświadczenia a stanem rzeczywistym, Agencja podejmie odpowiednie dla danego etapu czynności wykluczające
z udziału w prowadzonym postępowaniu (w szczególności Agencja może nie dopuścić kandydata do przetargu).
O złożeniu fałszywych oświadczeń/fałszywego oświadczenia Agencja może powiadomić organy ścigania.

III. Po rozpatrzeniu złożonych dokumentów lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa
w przetargu, oraz lista osób, które nie złożyły w terminie wszystkich wymaganych w pkt II
dokumentów niezbędnych do zakwalifikowania do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona
w dniu 09.03.2017 roku od godz. 14:00 w siedzibie Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem
we Wrocławiu, ul. Kunickiego 2.

Jednocześnie informujemy, że osoby, które zostaną wymienione jako te, które nie złożyły
wszystkich wymaganych dokumentów, niezbędnych do zakwalifikowania do uczestnictwa – zgodnie
z podanymi na liście dokumentami - mają możliwość ich uzupełnienia. W tym celu najpóźniej do
dnia 14.03.2017 roku do godziny 14:00 złożą w siedzibie Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania
Zasobem we Wrocławiu, ul. Kunickiego 2, brakujące dokumenty
(w zabezpieczonej kopercie
z zaznaczonym nr nieruchomości, której dotyczą składane dokumenty oraz z adnotacją UZUPEŁNIENIE)
w celu ponownego sprawdzenia przez Komisję.
Strona 4 z 7IV. Lista wszystkich osób ostatecznie zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie
wywieszona w dniu 16.03.2017 roku od godz. 14:00 w siedzibie Sekcji Zamiejscowej
Gospodarowania Zasobem we Wrocławiu, ul. Kunickiego 2.


Warunkiem uczestnictwa w przetargu po zakwalifikowaniu się jest:

Wpłacenie wadium, na konto Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu ul.
Mińska 60, 54-610 Wrocław
nr rachunku 85 1130 1033 0018 8159 8620 0003, z odpowiednim
wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Agencji do dnia 20.03.2017 roku,
z dokładnym określeniem w tytule wpłaty obrębu oraz numeru geodezyjnego nieruchomości.

Dodatkowo przed przystąpieniem do przetargu przewodniczącemu komisji przetargowej należy
złożyć pisemne oświadczenia:

ü że łączna powierzchnia użytków rolnych wchodzących w skład prowadzonego gospodarstwa wraz z
nieruchomością wydzierżawianą nie przekroczy 300 ha użytków rolnych oraz o przyjęciu do wiadomości,
że kandydat na dzierżawcę zobowiązany będzie w dniu podpisywania umowy dzierżawy (przed jej
podpisaniem) do ponownego złożenia oświadczenia, że łączna powierzchnia użytków rolnych
wchodzących w skład prowadzonego gospodarstwa wraz z nieruchomością wydzierżawianą nie
przekroczy 300 ha użytków rolnych,
ü że dokumenty złożone na etapie kwalifikacji do uczestnictwa w przetargu ograniczonym i informacje
w nich zawarte nie uległy zmianie oraz spełnione są warunki, o których mowa w art. 5 i 6 ustawy z dnia
11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego wraz z zapewnieniem, że w przypadku zaistnienia
zmian zostanie złożony komplet dokumentów aktualizujących, w tym dokumentów potwierdzających
status jako rolnika indywidualnego w dniu podpisywania umowy dzierżawy (przed jej podpisaniem),
ü że oświadczenia złożone na etapie kwalifikacji - WZÓR 1, w szczególności w części potwierdzającej, że
w stosunku do uczestnika nie mają zastosowania ograniczenia wynikające z art. 29 ust. 3ba i art. 29 ust.
3bc przepisów ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi
Skarbu Państwa, nie uległy zmianie i są aktualne na dzień przetargu,
ü
że zobowiązuje się przed podpisaniem umowy dzierżawy do okazania oryginału świadectwa ukończenia co
najmniej szkoły podstawowej w przypadku nie składania na etapie kwalifikacji do uczestnictwa dokumentu
potwierdzającego posiadanie kwalifikacji rolniczych (WZÓR 4), w przypadku prowadzenia gospodarstwa
przez okres dłuższy niż 5 lat i w przypadku, gdy w dniu ogłoszenia wykazu nieruchomości Zasobu
przeznaczonych do dzierżawy uczestnik miał więcej niż 40 lat.
ü
o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkach przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
ü
o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu, w tym z nieruchomością w terenie, oraz o przyjęciu do
wiadomości, że granice wydzierżawianej nieruchomości nie będą okazywane na koszt Agencji oraz
o rezygnacji z wszelkich roszczeń z tego wynikających,
ü
o zapoznaniu się z projektem umowy dzierżawy i przyjęciu jej bez zastrzeżeń,
ü
że kandydat na dzierżawcę jest świadomy, że do działki nr 4/1 brak jest wydzielonego geodezyjnie dojazdu
z drogi publicznej i własnym staraniem i na własny koszt ustanowi sobie dostęp do działki 4/1 z drogi
publicznej.

Pozostałe warunki przetargu:
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, które zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa
w przetargu, jeżeli wpłacą organizatorowi przetargu wadium w terminie, miejscu i formie
wyznaczonej w niniejszym ogłoszeniu oraz spełnią inne określone w nim warunki.


Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do przedłożenia następujących dokumentów:
1. osoby fizyczne – dokumentu potwierdzającego tożsamość (dowód osobisty lub paszport);
2. pełnomocnicy – dokumentu potwierdzającego tożsamość i pełnomocnictwo do uczestnictwa w przetargu
i składania oświadczeń związanych z przetargiem na oznaczoną nieruchomość w formie pisemnej
z podpisem notarialnie poświadczonym.
Dowód wpłaty wadium należy okazać przewodniczącemu komisji przetargowej w dniu przetargu
przed jego rozpoczęciem.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia
majątku obrotowego i ruchomych środków trwałych podlegających wykupowi, które stanowią przynależności
nieruchomości będącej przedmiotem umowy dzierżawy, a w przypadku gdy nie ma takiego mienia - zwraca się
niezwłocznie po zawarciu umowy dzierżawy i złożeniu uzgodnionych zabezpieczeń płatności rat czynszu
dzierżawnego.
Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone po przetargu (przelewem na wskazane konto).

Strona 5 z 7

Wadium nie podlega zwrotowi:

1. jeżeli żaden z uczestników przetargu ustnego nie zgłosi postąpienia ponad wywoławczą wysokość czynszu;
2. uczestnikowi przetargu, który wygrał przetarg i uchylił się od zawarcia umowy.
Termin i miejsce zawarcia umowy dzierżawy zostaną ustalone z kandydatem na dzierżawcę po zakończeniu
przetargu.
Uchylenie się od zawarcia umowy stanowi w szczególności niestawienie się uczestnika, który przetarg
wygrał, w miejscu i terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu, w celu zawarcia umowy dzierżawy lub
nie złożenie w wymaganym terminie uznanych za wiarygodne zabezpieczeń rat czynszu dzierżawnego.
Agencja informuje, że kandydat na dzierżawcę wyłoniony w przetargu, będzie zobowiązany do złożenia
zabezpieczenia należności wynikających z umowy dzierżawy. Przedstawienie zaakceptowanych przez Agencję
zabezpieczeń stanowi warunek zawarcia umowy dzierżawy.

Jako zabezpieczenie przyjmowane będą w zakresie zabezpieczenia płatności czynszu dzierżawnego
do wyboru i ustalenia: hipoteka; gwarancja bankowa; poręczenie; weksel własny in blanco; poręczenie
wekslowe; przewłaszczenie na zabezpieczenie; zastaw rejestrowy; blokada środków pieniężnych na rachunku
bankowym; ustanowienie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bankowym; cesja praw z polisy
ubezpieczeniowej; kaucja; natomiast zabezpieczeniem należności z tytułu bezumownego władania
nieruchomością po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy dzierżawy jest weksel in blanco wraz
z deklaracją wekslową.
W przypadku gdy wartość wylicytowanego czynszu dzierżawnego osiągnie co najmniej 150,00 dt pszenicy
w stosunku rocznym), przyszły dzierżawca zobowiązany będzie w terminie 14 dni od zawarcia umowy do
złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji stosownie do art. 777 § 1 pkt.
4 i 5 k.p.c.

Zastrzega się prawo odmowy przyjęcia zabezpieczenia uznanego za mało wiarygodne.

Protokolarne przekazanie przedmiotu dzierżawy nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy

dzierżawy.

UWAGA
: zgodnie z art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu
nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa w umowie dzierżawy zostanie umieszczony zapis dotyczący
możliwości wypowiedzenia przez Agencję umowy dzierżawy w zakresie wyłączenia 30% powierzchni użytków
rolnych będących przedmiotem dzierżawy.

UWAGA: Nieruchomości wydzierżawiane są na podstawie danych z ewidencji geodezyjnej. W przypadku
ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem dzierżawcy Agencja Nieruchomości Rolnych
nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości.
Wskazania granic nieruchomości na gruncie przez geodetę Agencja Nieruchomości Rolnych może dokonać na
koszt dzierżawcy.

Agencja Nieruchomości Rolnych, jako organizator przetargu, zastrzega sobie prawo do:
§
odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn do momentu jego rozpoczęcia,
§
w razie stwierdzenia, iż czynności związane z przeprowadzeniem przetargu dokonane zostały
w sposób niezgodny z ustawą lub innymi przepisami, których naruszenie miało wpływ na wynik
przetargu, Prezes ANR zarządza powtórzenie czynności przetargowych albo unieważnia
przetarg,

§
odstąpienia od przeprowadzenia przetargu ze względu na uzasadnione wątpliwości co do osób
mających uczestniczyć w przetargu, jeżeli z wnioskiem takim wystąpi członek komisji
przetargowej wydelegowany przez podmioty uczestniczące w pracach Rady Społecznej.


Niniejsze ogłoszenie zostanie podane do publicznej wiadomości w terminie od 20.02.2017 r. do 21.03.2017 r.
roku w siedzibach Urzędu Miasta i Gminy w Sycowie, Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu, OT
ANR we Wrocławiu, SZGZ we Wrocławiu
w sposób zwyczajowo przyjęty w Sołectwie wsi Stradomia
Wierzchnia,
oraz na stronie internetowej www..

Stosownie do treści art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z
2014 roku, poz.1182) Agencja Nieruchomości Rolnych w Warszawie informuje osoby zainteresowane udziałem
w przetargu, że:
1. administratorem danych osobowych osób uczestniczących w postępowaniu przetargowym jest Agencja
Nieruchomości Rolnych w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4, zwana dalej ANR,
2. dane osobowe osób uczestniczących w postępowaniu przetargowym przetwarzane będą w celu
przeprowadzenia przetargu na dzierżawę nieruchomości; mogą być udostępnione innym odbiorcom, jeżeli
wynikać to będzie z przepisów prawa,
Strona 6 z 7

3.

uczestnik postępowania przetargowego posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich
poprawiania,
4. podanie ANR danych osobowych jest konieczne do przeprowadzenia postępowania przetargowego.

Z informacjami o nieruchomościach, warunkami przetargu, a także z postanowieniami projektu
umowy dzierżawy, które nie podlegają ustaleniu w trybie niniejszego przetargu,
można się zapoznać
w Siedzibie Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem we Wrocławiu, ul. Kunickiego 2 tel. /71/ 35-63-919
wew. 927 .
Sporządziła: Barbara Olszewska
Strona 7 z 7

Podobne ogłoszenia

Mazowieckie, pow. ciechjanowski, gm. Regimin, obr. Jarluty Małe, dz. nr 375o pow. 0.5242 ha.

Lokalizacja: MAZOWIECKIE / ciechanowski / Regimin
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2016-07-27
Powierzchnia: 0.5242 (ha)
Cena: (zł).

OT Poznań, woj. wielkopolskie, gm. Kłecko ob. Pruchnowo pow. 2,2500 ha

Lokalizacja: WIELKOPOLSKIE / gnieźnieński / Kłecko
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2017-02-15
Powierzchnia: 2.2500 (ha)
Cena: (zł).

OT Wrocław woj. DOLNOŚLĄSKIE gmina Radwanice obręb Buczyna pow. 2,3700ha.

Lokalizacja: DOLNOŚLĄSKIE / polkowicki / Radwanice
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2017-02-07
Powierzchnia: 2.3700 (ha)
Cena: (zł).

OT Wrocław woj. DOLNOŚLĄSKIE gmina Rudna obręb Miłogoszcz pow. 1,4600ha.

Lokalizacja: DOLNOŚLĄSKIE / lubiński / Rudna
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2017-02-06
Powierzchnia: 1.4600 (ha)
Cena: (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W BYDGOSZCZY, kujawsko-pomorskie, nakielski, Szubin, Szubin, 0,1106 ha

Lokalizacja: KUJAWSKO-POMORSKIE / nakielski / Szubin
sprzedaż nierolna
Data publikacji: 2016-07-12
Powierzchnia: 0.1106 (ha)
Cena: 63000.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE, wielkopolskie, rawicki, Rawicz, Dąbrówka, 0,1018 ha

Lokalizacja: WIELKOPOLSKIE / rawicki / Rawicz
sprzedaż nierolna
Data publikacji: 2017-01-10
Powierzchnia: 0.1018 (ha)
Cena: 39200.00 (zł).

OT Rzeszów - woj. świętokrzyskie, pow. opatowski, gm. Sadowie, obr. Bukowiany - pow. 0.79 ha.

Lokalizacja: ŚWIĘTOKRZYSKIE / opatowski / Sadowie
sprzedaż przeznaczenie wielofunkcyjne
Data publikacji: 2017-01-03
Powierzchnia: 0.79 (ha)
Cena: (zł).

LISTA OSÓB WARUNKOWO ZAKWALIFIKOWANYCH NA PRZETARG_F.Suwałki, podlskie, białostocki, Gródek, Gródek, 1667

Lokalizacja: PODLASKIE / białostocki / Gródek
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-04-22
Powierzchnia: 6.8300 (ha)
Cena: 80000 (zł).

mazowieckie, wyszkowski,Długosiodło, Lipniak Majorat dz nr 147, 334/146 - 0,12ha.

Lokalizacja: MAZOWIECKIE / wyszkowski / Długosiodło
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-05-07
Powierzchnia: 0.12 (ha)
Cena: 700 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W POZNANIU, wielkopolskie, słupecki, Zagórów, Michalinów Trąbczyński, 0,5300 ha

Lokalizacja: WIELKOPOLSKIE / słupecki / Zagórów
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-09-30
Powierzchnia: 0.53 (ha)
Cena: 9400.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE FILIA W ŁODZI, łódzkie, radomszczański, Gidle, Piaski, 0.8600 ha

Lokalizacja: ŁÓDZKIE / radomszczański / Gidle
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-09-28
Powierzchnia: 0.86 (ha)
Cena: 17400.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE, mazowieckie, przysuski, Rusinów, Karczówka, 0,1000 ha

Lokalizacja: MAZOWIECKIE / przysuski / Rusinów
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-06-02
Powierzchnia: 0.1 (ha)
Cena: 1100.00 (zł).

OT Lublin, woj. lubelskie, pow. rycki, gm. Dęblin, obr. Miasto Dęblin

Lokalizacja: LUBELSKIE / rycki / Dęblin
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-07-23
Powierzchnia: 2.1557 (ha)
Cena: 16050 (zł).

OT LUBLIN, woj. lubelskie, pow. zamojski, gm. Adamów, obr. Rachodoszcze

Lokalizacja: LUBELSKIE / zamojski / Adamów
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-10-21
Powierzchnia: 0.15 (ha)
Cena: 2000 (zł).

OT Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, gmina Gietrzwałd, obręb Unieszewo (Barwiny), dz. 6/165

Lokalizacja: WARMIŃSKO-MAZURSKIE / olsztyński / Gietrzwałd
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-03-10
Powierzchnia: 0.2795 (ha)
Cena: 23220 (zł).

OT Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, gmina Lelkowo, obręb Wyszkowo, dz. 72/1,72/2

Lokalizacja: WARMIŃSKO-MAZURSKIE / braniewski / Lelkowo
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-08-01
Powierzchnia: 0.1930 (ha)
Cena: 12000 (zł).

OT Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, gmina Szczytno, obręb Sedańsk, dz. 106

Lokalizacja: WARMIŃSKO-MAZURSKIE / szczycieński / Szczytno
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2016-08-17
Powierzchnia: 0.7927 (ha)
Cena: 17000 (zł).

OT Warszawa , woj. mazowieckie, pow. przysuski, gm. Potworów, obr. Rdzuchów Kolonia, pow. 0,39 ha

Lokalizacja: MAZOWIECKIE / przysuski / Potworów
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-05-05
Powierzchnia: 0.3900 (ha)
Cena: 4.200 (zł).

SGZ Opole, pow. kędzierzyńsko-kozielski, gm. Polska Cerekiew, obr. Polska Cerekiew

Lokalizacja: OPOLSKIE / kędzierzyńsko-kozielski / Polska Cerekiew
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-04-09
Powierzchnia: 3.0300 (ha)
Cena: 142200 (zł).

SZGZ Mikołów, ślaksie, będziński, Bobrowniki, Rogoźnik

Lokalizacja: ŚLĄSKIE / będziński / Bobrowniki
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-01-19
Powierzchnia: 0.1752 (ha)
Cena: 11000 (zł).