WRO-D- 0132-2017 - WRO/2064-2016 dzierżawa rolna OT Wrocław woj. DOLNOŚLĄSKIE gmina Syców obręb Syców pow. 1,5806ha.

Jesteś tutaj » Informacje o ANR » DOLNOŚLĄSKIE » oleśnicki » Syców » OT Wrocław woj. DOLNOŚLĄSKIE gmina Syców obręb Syców pow. 1,5806ha.

WRO-D- 0132-2017 - WRO/2064-2016 dzierżawa rolna OT Wrocław woj. DOLNOŚLĄSKIE gmina Syców obręb Syców pow. 1,5806ha.

Najnowsze

Data publikacji: 2017-02-20

Typ nieruchomości: rolna

Sprzedaż/dzierżawa/inne: dzierżawa

Powierzchnia (ha): 1.5806

Oddział Terenowy: OT Wrocław

Data przetargu: 2017-03-07

Miejscowość/Obręb: Syców

Wojewodztwo: DOLNOŚLĄSKIE

Powiat: oleśnicki

Gmina: Syców

Opis:
Dzierżawa - rolna - 1,5806ha. - 6,5000 q - 26 AM 6,29 AM 6

Tytuł:
OT Wrocław woj. DOLNOŚLĄSKIE gmina Syców obręb Syców pow. 1,5806ha.

Numer oferty: WRO-D- 0132-2017 - WRO/2064-2016
ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU


SEKCJA GOSPODAROWANIA ZASOBEM
termin publikacji od 20.02.2017 r. do 07.03.12.2017 r.
WR.SGZ.WR.4243.5014.2017.BO.1 Wrocław dnia 06.02.2017 r.


Ogłoszenie numer WRO-D-0132-2017/BO


Agencja Nieruchomości Rolnych OT Wrocław
działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu
nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 roku poz. 1491), dalej jako
„UoGNRSP”, ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jednolity: Dz. U.
z 2016 roku, poz. 2052), dalej jako „UoKUR”, ustawy z 14 kwietnia 2016 roku o wstrzymaniu sprzedaży
nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2016 roku
poz. 585), podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza:

III PRZETARG USTNY – NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ

Wykaz informujący o zamiarze dzierżawy został podany do publicznej wiadomości w terminie od
22.09.2016 roku do 07.10.2016 roku w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Sycowie, Dolnośląskiej Izby
Rolniczej we Wrocławiu
, OT ANR we Wrocławiu w sposób zwyczajowo przyjęty, w siedzibie SZGZ we
Wrocławiu i na stronie internetowej www..

Przedmiotem dzierżawy jest:
Nieruchomość rolna, niezabudowana
położona w obrębie Syców, miasto Syców , powiat oleśnicki,
województwo dolnośląskie, dz. nr: 26, 29 AM 6
Ogólna powierzchnia nieruchomości wynosi: 1,5806 ha (użytki rolne - 1,5806 ha) z czego:
• grunty orne 1,5100 ha: RIVb-1,3000 ha, RV-0,2100 ha;
• grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych 0,0706 ha: Lzr-RV-0,0706 ha.
Powierzchnia nieruchomości w hektarach przeliczeniowych wynosi 1,1135.
Powyższe informacje podajemy na podstawie danych z ewidencji gruntów.

Dla nieruchomości jest prowadzona jest Księga Wieczysta nr WR1E/00061307/1 przez V WKW Sądu
Rejonowego w Oleśnicy.

Stan zagospodarowania
Zgodnie z lustracją z dnia 30.08.2016r. dz. nr 26 AM6 na pow. ok. 0,70 ha stanowi
ugór zielony, na pow. ok. 0,10 ha porośnięta jest krzewami, dz. nr 29 AM 6 stanowi ugór zielony.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zwanym w skrócie „MZP SYCÓW OBSZAR A”,
obejmującym teren części miasta Syców, części wsi Nowy Dwór oraz części Wioska, uchwalonym uchwałą nr
XIX/107/04 Rady Miejskiej w Sycowie z dania 29 stycznia 2004r. przedmiotowe działki posiadają przeznaczanie
pod:
- dz. 26 AM 6: LS - tereny lasów, RP - tereny rolne bez prawa do zabudowy, działka ta jest częściowo
przewidziana na poszerzenie dr 15, droga dojazdowa o symbolu – D,
- dz. 29 AM 6: 158 Pp – tereny projektowanego przemysłu i działalności gospodarczej.
W dniu 26.03.2015r. Rada Miejska w Sycowie podjęła uchwałę nr VI/35/2015 w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Syców.
Zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta i gminy Syców
zatwierdzonym uchwałą nr XXXI/173/2013 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 28 marca 2013r. przedmiotowe
działki posiadają przeznaczanie pod:
- dz. 26 AM 6: tereny dla użytkowania rolniczego,
- dz. 29 AM 6
: tereny dla funkcji gospodarczych z wyłączeniem aktywności związanych z produkcją rolną oraz
obiektów związanych z wydobywaniem kruszywa.

Wywoławcza wysokość rocznego czynszu dzierżawnego wynosi: 6,50 dt pszenicy
Minimalne postąpienie: 1 dt pszenicy
Wadium: 100,00 zł


Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy do dnia 30.11.2026 roku, z możliwością przedłużenia.

54-610 WROCŁAW, UL. Mińska 60, TEL. 71 3563 900, FAX 71 3579097
Przetarg odbędzie się w dniu 07.03.2017 roku w siedzibie Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania
Zasobem we Wrocławiu, ul. Kunickiego 2 o godz. 12:00.

Oględzin nieruchomości można dokonać w terminie od 21.02.2017 r. do 28.02.2017 r. w dni robocze
w godzinach od 900 do 1400 po wcześniejszym uzgodnieniu z SZGZ we Wrocławiu tel. 71 35 63 919
w.927.

ZASTRZEŻENIA I OGRANICZENIA


Zgodnie z art. 29 ust. 3bc UoGNRSP w przetargu nie mogą brać udziału podmioty, które:
1) mają zaległości z tytułu zobowiązań finansowych wobec Agencji, Skarbu Państwa, jednostek samorządu
terytorialnego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
a w szczególności zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskały one przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie,
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, lub
2) władają lub władały nieruchomościami Zasobu bez tytułu prawnego i mimo wezwania Agencji nieruchomości
tych nie opuściły.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
Wpłacenie wadium, na konto Agencji Nieruchomości Rolnych Oddziału Terenowego we Wrocławiu ul.
Mińska 60, 54-610 Wrocław
nr 85 1130 1033 0018 8159 8620 0003 z odpowiednim wyprzedzeniem tak,
aby środki pieniężne znalazły się na koncie Agencji do dnia 06.03.2017 r., z dokładnym określeniem obrębu
i numeru geodezyjnego nieruchomości.


Dodatkowo przed przystąpieniem do przetargu przewodniczącemu Komisji Przetargowej należy
złożyć:

pisemne oświadczenie o nieposiadaniu zaległości z tytułu zobowiązań finansowych wobec
Agencji Nieruchomości Rolnych, Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a w szczególności
nieposiadaniu zaległości z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskały one przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu,

pisemne oświadczenie przystępujących do przetargu, że nie władają lub nie władały
nieruchomościami Zasobu bez tytułu prawnego i mimo wezwania Agencji nieruchomości tych nie
opuściły,

pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkach przetargu
i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z nieruchomością w terenie
pisemne oświadczenie o przyjęciu do widomości, że nieruchomości wydzierżawiane są na

podstawie danych z ewidencji geodezyjnej. W przypadku ewentualnego wznowienia granic
wykonanego na koszt i staraniem dzierżawcy Agencja Nieruchomości Rolnych nie bierze
odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości.

pisemne oświadczenie o przyjęciu do widomości, że wskazania granic nieruchomości na gruncie
przez geodetę Agencja Nieruchomości Rolnych może dokonać na koszt dzierżawcy.
pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z projektem umowy dzierżawy i przyjęciu jej bez
zastrzeżeń,

Pozostałe warunki przetargu.

W przetargu
na dzierżawę w/w nieruchomości mogą uczestniczyć krajowe i zagraniczne osoby fizyczne
i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli wpłacą organizatorowi
przetargu wadium w terminie, miejscu i formie wyznaczonej w niniejszym ogłoszeniu oraz spełnią
inne określone w nim warunki.


Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do przedłożenia następujących dokumentów:
1. osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport);
2. przedsiębiorcy wpisani do ewidencji działalności gospodarczej – dokument stwierdzający tożsamość oraz
aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
Strona 2 z 4

3. reprezentanci osoby prawnej – dokument potwierd
zający tożsamość, aktualny odpis z właściwego rejestru,
wykazujący umocowanie do reprezentowania danej osoby prawnej;
4. pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość i pisemne pełnomocnictwo z podpisem notarialnie
poświadczonym do przystąpienia do przetargu na oznaczoną nieruchomość oraz
w przypadku osoby prawnej – aktualny odpis z właściwego rejestru, wykazujący umocowanie osób,
które podpisały pełnomocnictwo do reprezentowania danej osoby prawnej,
w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej – aktualne zaświadczenie
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Wyżej wymienione dokumenty jak również dowód wpłaty wadium należy złożyć przewodniczącemu
Komisji przetargowej w dniu otwarcia przetargu przed jego rozpoczęciem.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia
majątku obrotowego i ruchomych środków trwałych podlegających wykupowi, które stanowią przynależności
nieruchomości będącej przedmiotem umowy dzierżawy, a w przypadku gdy nie ma takiego mienia - zwraca się
niezwłocznie po zawarciu umowy dzierżawy i złożeniu uzgodnionych zabezpieczeń płatności rat czynszu
dzierżawnego.
Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone po przetargu (przelewem na konto).

Wadium nie podlega zwrotowi:

1. jeżeli żaden z uczestników przetargu ustnego nie zgłosi postąpienia ponad wywoławczą wysokość czynszu;
2. uczestnikowi przetargu, który wygrał przetarg i uchylił się od zawarcia umowy.
Termin i miejsce zawarcia umowy dzierżawy zostaną ustalone z kandydatem na dzierżawcę po zakończeniu
przetargu.
Uchylenie się od zawarcia umowy stanowi w szczególności niestawienie się uczestnika, który przetarg
wygrał, w miejscu i terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu, w celu zawarcia umowy dzierżawy lub
nie złożenie w wymaganym terminie uznanych za wiarygodne zabezpieczeń rat czynszu dzierżawnego.
Agencja informuje, że kandydat na dzierżawcę wyłoniony w przetargu, będzie zobowiązany do złożenia
zabezpieczenia należności wynikających z umowy dzierżawy. Przedstawienie zaakceptowanych przez Agencję
zabezpieczeń stanowi warunek zawarcia umowy dzierżawy.

Jako zabezpieczenie przyjmowane będą w zakresie zabezpieczenia płatności czynszu dzierżawnego
do wyboru i ustalenia: hipoteka; gwarancja bankowa; poręczenie; weksel własny in blanco; poręczenie
wekslowe; przewłaszczenie na zabezpieczenie; zastaw rejestrowy; blokada środków pieniężnych na rachunku
bankowym; ustanowienie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bankowym; cesja praw z polisy
ubezpieczeniowej; kaucja; natomiast zabezpieczeniem należności z tytułu bezumownego władania
nieruchomością po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy dzierżawy jest weksel in blanco wraz
z deklaracją wekslową.
W przypadku gdy wartość wylicytowanego czynszu dzierżawnego osiągnie co najmniej 150,00 dt pszenicy
w stosunku rocznym), przyszły dzierżawca zobowiązany będzie w terminie 14 dni od zawarcia umowy do
złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji stosownie do art. 777 § 1 pkt.
4 i 5 k.p.c.

Zastrzega się prawo odmowy przyjęcia zabezpieczenia uznanego za mało wiarygodne.

Protokolarne przekazanie przedmiotu dzierżawy nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy

dzierżawy.

UWAGA
: zgodnie z art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu
nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa w umowie dzierżawy zostanie umieszczony zapis dotyczący
możliwości wypowiedzenia przez Agencję umowy dzierżawy w zakresie wyłączenia 30% powierzchni użytków
rolnych będących przedmiotem dzierżawy.

UWAGA: Nieruchomości wydzierżawiane są na podstawie danych z ewidencji geodezyjnej. W przypadku
ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem dzierżawcy Agencja Nieruchomości Rolnych
nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości.
Wskazania granic nieruchomości na gruncie przez geodetę Agencja Nieruchomości Rolnych może dokonać na
koszt dzierżawcy.

Agencja Nieruchomości Rolnych, jako organizator przetargu, zastrzega sobie prawo do:

odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn do momentu jego rozpoczęcia,
Strona 3 z 4

w razie stwierdzenia, iż czynności związane z przeprowadzeniem przetargu dokonane zostały
w sposób niezgodny z ustawą lub innymi przepisami, których naruszenie miało wpływ na wynik
przetargu, Prezes ANR zarządza powtórzenie czynności przetargowych albo unieważnia
przetarg.

Niniejsze ogłoszenie zostanie podane do publicznej wiadomości w terminie od 20.02.2017 roku do
07.03.2017 roku w sposób zwyczajowo przyjęty w Urzędzie Miasta i Gminy w Sycowie, Dolnośląskiej
Izbie Rolniczej we Wrocławiu
, OT ANR we Wrocław, oraz w siedzibie SZGZ we Wrocławiu, i na stronie
internetowej www..

Stosownie do treści art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2014 roku, poz. 1182) Agencja Nieruchomości Rolnych w Warszawie informuje osoby zainteresowane
udziałem w przetargu, że:
1. administratorem danych osobowych osób uczestniczących w postępowaniu przetargowym jest Agencja
Nieruchomości Rolnych w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4, zwana dalej ANR,
2. dane osobowe osób uczestniczących w postępowaniu przetargowym przetwarzane będą w celu
przeprowadzenia przetargu na dzierżawę nieruchomości; mogą być udostępnione innym odbiorcom, jeżeli
wynikać to będzie z przepisów prawa,
3. uczestnik postępowania przetargowego posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich
poprawiania,
4. podanie ANR danych osobowych jest konieczne do przeprowadzenia postępowania przetargowego.Z informacjami o nieruchomościach, warunkami przetargu, a także z postanowieniami projektu
umowy dzierżawy, które nie podlegają ustaleniu w trybie niniejszego przetargu, można się
zapoznać w terminie publikacji niniejszego ogłoszenia w siedzibie SZGZ we Wrocławiu, ul.
Kunickiego 2, tel. 71-35-63-919 wew. 927.
Strona 4 z 4

Podobne ogłoszenia

Filia w Suwałkach, SZGZ w Bielsku Podlaskim, woj. podlaskie, pow. hajnowski, gm. Hajnówka obręb Borysówka dz. 48/1

Lokalizacja: PODLASKIE / hajnowski / Hajnówka
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2015-04-07
Powierzchnia: 2.36 (ha)
Cena: (zł).

OT Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, gmina Kcynia, obręb Mieczkowo, pow. 6.4509 ha.

Lokalizacja: KUJAWSKO-POMORSKIE / nakielski / Kcynia
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2016-09-21
Powierzchnia: 6.4509 (ha)
Cena: (zł).

OT Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, gmina Osielsko, obręb Żołędowo, pow. 0.3957 ha.

Lokalizacja: KUJAWSKO-POMORSKIE / bydgoski / Osielsko
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2015-10-09
Powierzchnia: 0.3957 (ha)
Cena: (zł).

OT LUBLIN, woj. lubelskie, pow. biłgorajski, gm. Turobin , obr. Żabno

Lokalizacja: LUBELSKIE / biłgorajski / Turobin
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2016-03-31
Powierzchnia: 1.47 (ha)
Cena: (zł).

OT LUBLIN, woj. lubelskie, pow. chełmski, gm. Rejowiec , obr. Hruszów

Lokalizacja: LUBELSKIE / chełmski / Rejowec
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2016-09-08
Powierzchnia: 2.7577 (ha)
Cena: (zł).

OT LUBLIN, woj. lubelskie, pow. zamojski, gm. Skierbieszów, obr. Kalinówka

Lokalizacja: LUBELSKIE / zamojski / Skierbieszów
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2015-01-23
Powierzchnia: 0.21 (ha)
Cena: (zł).

OT Rzeszów, podkarpackie, przemyski, Przemyśl, Wapowce

Lokalizacja: PODKARPACKIE / przemyski / Przemyśl
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2016-02-17
Powierzchnia: 15.36 (ha)
Cena: (zł).

OT Wrocław woj. DOLNOŚLĄSKIE gmina Lubin obręb Lisiec pow. 3,0000ha.

Lokalizacja: DOLNOŚLĄSKIE / lubiński / Lubin
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2016-10-31
Powierzchnia: 3.0000 (ha)
Cena: (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W POZNANIU, wielkopolskie, m. Kalisz, M. Kalisz, 031 Tyniec, 0,2901 ha

Lokalizacja: WIELKOPOLSKIE / m. Kalisz / M. Kalisz
sprzedaż nierolna
Data publikacji: 2015-06-24
Powierzchnia: 0.2901 (ha)
Cena: 203760.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W OLSZTYNIE FILIA W SUWAŁKACH, warmińsko-mazurskie, ełcki, Stare Juchy, Gorło, 1,3529 ha

Lokalizacja: WARMIŃSKO-MAZURSKIE / ełcki / Stare Juchy
sprzedaż przeznaczenie wielofunkcyjne
Data publikacji: 2014-12-11
Powierzchnia: 1.3529 (ha)
Cena: 76700.00 (zł).

OT Rzeszów- woj. małopolskie, pow. chrzanowski, gm. Trzebinia obr. Lgota

Lokalizacja: MAŁOPOLSKIE / chrzanowski / Trzebinia
sprzedaż przeznaczenie wielofunkcyjne
Data publikacji: 2015-11-05
Powierzchnia: 0.4844 (ha)
Cena: (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W BYDGOSZCZY, kujawsko-pomorskie, mogileński, Strzelno, Markowice, 0,2203 ha

Lokalizacja: KUJAWSKO-POMORSKIE / mogileński / Strzelno
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-03-27
Powierzchnia: 0.2203 (ha)
Cena: 22000.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W GORZOWIE WLKP. FILIA W ZIELONEJ GÓRZE, lubuskie, nowosolski, Nowe Miasteczko, Popęszyce, 0,8800 ha

Lokalizacja: LUBUSKIE / nowosolski / Nowe Miasteczko
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-05-25
Powierzchnia: 0.88 (ha)
Cena: 15000.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W GORZOWIE WLKP., lubuskie, słubicki, Górzyca, Radówek, 25,0467 ha

Lokalizacja: LUBUSKIE / słubicki / Górzyca
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-11-10
Powierzchnia: 25.0467 (ha)
Cena: 560000.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W RZESZOWIE, świętokrzyskie, konecki, Końskie, Jeżów, 0,1200 ha

Lokalizacja: ŚWIĘTOKRZYSKIE / konecki / Końskie
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-06-05
Powierzchnia: 0.12 (ha)
Cena: 1460.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE FILIA W ŁODZI, łódzkie, bełchatowski, Kluki, Parzno-Lesisko, 0.1500 ha

Lokalizacja: ŁÓDZKIE / bełchatowski / Kluki
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-03-17
Powierzchnia: 0.15 (ha)
Cena: 2900.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE, mazowieckie, sokołowski, Sterdyń, Białobrzegi, 0,2900 ha

Lokalizacja: MAZOWIECKIE / sokołowski / Sterdyń
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2016-08-18
Powierzchnia: 0.2900 (ha)
Cena: 6400 (zł).

OGŁOSZENIE O ODWOŁANIU PRZETARGU - OT GDAŃSK, WOJ. POMORSKIE, GM. KROKOWA, OBR. BRZYNO

Lokalizacja: POMORSKIE / pucki / Krokowa
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-11-25
Powierzchnia: 0.8025 (ha)
Cena: (zł).

OT Gdańsk - woj. pomorskie, gm. Stary Dzierzgoń, obr. Tabory

Lokalizacja: POMORSKIE / sztumski / Stary Dzierzgoń
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-09-29
Powierzchnia: 0.8900 (ha)
Cena: 18100 (zł).

OT LUBLIN, woj. lubelskie, pow. bialski, gm. Kodeń, obr. Kożanówka

Lokalizacja: LUBELSKIE / bialski / Kodeń
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-01-12
Powierzchnia: 0.14 (ha)
Cena: 1500 (zł).

OT Lublin,woj.lubelskie,pow.puławski,gm.Baranów,obręb Dębczyna

Lokalizacja: LUBELSKIE / puławski / Baranów
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2016-11-04
Powierzchnia: 0.3885 (ha)
Cena: 5600 (zł).

OT Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, gmina Kozłowo, obręb Kozłowo, dz. 709, 710

Lokalizacja: WARMIŃSKO-MAZURSKIE / nidzicki / Kozłowo
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-01-26
Powierzchnia: 0.1000 (ha)
Cena: 6480 (zł).

OT Rzeszów, małopolskie, pow. krakowski gm Krzeszowice, Nowa Góra

Lokalizacja: MAŁOPOLSKIE / krakowski / Krzeszowice
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-11-10
Powierzchnia: 5.27 (ha)
Cena: 69552 (zł).

OT Rzeszów - woj. świętokrzyskie, pow. konecki, gm. Gowarczów, obręb Kupimierz - pow. łączna 0.96 ha

Lokalizacja: ŚWIĘTOKRZYSKIE / konecki / Gowarczów
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-03-31
Powierzchnia: 0.96 (ha)
Cena: (zł).

OT Wrocław woj. DOLNOŚLĄSKIE gmina Chojnów obręb Okmiany pow. 0,2420ha.

Lokalizacja: DOLNOŚLĄSKIE / legnicki / Chojnów
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-02-25
Powierzchnia: 0.2420 (ha)
Cena: 5500 (zł).

woj.lubuskie, pow.gorzowski, gm. Witnica, Oksza 0,3700 ha, dz.nr 111

Lokalizacja: LUBUSKIE / gorzowski / Witnica
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-11-26
Powierzchnia: 0.3700 (ha)
Cena: 6.450 (zł).