WRO-D- 0164-2017 - WRO/2405-2016 dzierżawa rolna OT Wrocław woj. DOLNOŚLĄSKIE gmina Zgorzelec obręb Białogórze pow. 16,6000ha.

Jesteś tutaj » Informacje o ANR » DOLNOŚLĄSKIE » zgorzelecki » Zgorzelec » OT Wrocław woj. DOLNOŚLĄSKIE gmina Zgorzelec obręb Białogórze pow. 16,6000ha.

WRO-D- 0164-2017 - WRO/2405-2016 dzierżawa rolna OT Wrocław woj. DOLNOŚLĄSKIE gmina Zgorzelec obręb Białogórze pow. 16,6000ha.

Co dalej z wycinką drzew? Posłowie zdecydowali

Data publikacji: 2017-02-20

Typ nieruchomości: rolna

Sprzedaż/dzierżawa/inne: dzierżawa

Powierzchnia (ha): 16.6000

Oddział Terenowy: OT Wrocław

Data przetargu: 2017-03-21

Miejscowość/Obręb: Białogórze

Wojewodztwo: DOLNOŚLĄSKIE

Powiat: zgorzelecki

Gmina: Zgorzelec

Opis:
Dzierżawa - rolna - 16,6000ha. - 54,0000 q - 183/4 AM 1,197/1 AM 1

Tytuł:
OT Wrocław woj. DOLNOŚLĄSKIE gmina Zgorzelec obręb Białogórze pow. 16,6000ha.

Numer oferty: WRO-D- 0164-2017 - WRO/2405-2016


ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU
SEKCJA ZAMIEJSCOWA GOSPODAROWANIA ZASOBEM W

RAKOWICACH WIELKICHtermin publikacji od 20.02.2017r. do 21.03.2017r.

WR.SGZ.RA.4243.378.2017.ŁĆ.1 Rakowice Wielkie, dnia 14.02.2017r.
WR.SGZ.RA.4243.379.2017.ŁĆ.1

nr rej. 4223/111/2017
Ogłoszenie numer WRO-D-0164-2017
Agencja Nieruchomości Rolnych OT Wrocław
działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu
nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 roku poz. 1491 – z późniejszymi
zmianami), dalej jako „UoGNRSP”, ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst
jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 2052), dalej jako „UoKUR”, ustawy z 14 kwietnia 2016 roku o wstrzymaniu
sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U.
z 2016 roku poz. 585), podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza:
PRZETARGI OGRANICZONE OFERTOWE PISEMNE NA DZIERŻAWĘ
dla rolników indywidualnych, w rozumieniu przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego
zamierzających powiększyć gospodarstwo rodzinne, jeżeli mają oni miejsce zamieszkania w gminie,
w której położona jest nieruchomość wystawiana do przetargu lub w gminie graniczącej z tą gminą.

Wykaz informujący o zamiarze dzierżawy został podany do publicznej wiadomości w terminie od 15.11.2016
roku do 30.11.2016 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Zgorzelcu, Dolnośląskiej Izby Rolniczej we
Wrocławiu
, OT ANR we Wrocławiu w sposób zwyczajowo przyjęty w Sołectwie wsi Białogórze i Trójca,
oraz na stronie internetowej www..

Przedmiotem dzierżawy są:
1. Nieruchomość rolna, niezabudowana położona w:
obręb Trójca, gmina Zgorzelec, powiat zgorzelecki, województwo dolnośląskie, działki nr 77, 79, 84, AM-1.
Ogólna powierzchnia nieruchomości wynosi: 17,3741 ha (użytki rolne 16,7376 ha) z czego:
• grunty orne 16,7079 ha w klasach: RIIIb-2,4396 ha, RIVa-9,7585 ha, RIVb-4,2219 ha, RV-0,1143 ha,
RVI-0,2033 ha;
• pozostałe grunty 0,6365 ha, w klasach: Lz-RV-0,0152 ha, Lz-ŁIV-0,6213 ha.

Powyższe informacje podajemy na podstawie danych z ewidencji gruntów.

Powierzchnia nieruchomości w hektarach przeliczeniowych wynosi 16,1665 ha.
Na nieruchomości znajduje się DRZEWOSTAN.

Dla w/w nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta nr JG1Z/00016690/9 przez WKW Sądu
Rejonowego w Zgorzelcu.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Trójca zatwierdzonym Uchwałą Nr 216/09 Rady
Gminy Zgorzelec z dnia 23 listopada 2009r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego z dnia 4 lutego 2010r. Nr 21, poz. 296:
- działka nr 77 oznaczona jest symbolami: R37 – tereny rolne; ZL28 – tereny lasów; ZN16 – tereny
ekosystemów roślinno-wodnych;
- działka nr 79 oznaczona jest symbolami: R14 – tereny rolne; ZN13, ZN24 – tereny ekosystemów roślinno-
wodnych;
- działki nr 84 oznaczona jest symbolem: ZN13 – tereny ekosystemów roślinno-wodnych.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zgorzelec zatwierdzonym
Uchwałą Nr 55/2007 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 17 września 2007r., częściowo zmienioną Uchwałą Nr 264/13
Rady Gminy Zgorzelec z dnia 5 sierpnia 2013r., Uchwałą Nr 367/14 Rady Gminy Zgorzelec z 30 października
2014r. oraz Uchwałą Nr 34/15 Rady Gminy Zgorzelec z 23 marca 2015r:
- działka nr 77, obręb Trójca oznaczona jest symbolami: RP – strefa rolniczo-przyrodnicza; M – strefa
mieszkaniowo-usługowa; E – strefa ekologiczna; część działki położona w granicach obszaru, dla którego gmina
zamierza sporządzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego;

- działki nr 79 i 84, obręb Trójca oznaczone są sy
mbolami: RP – strefa rolniczo-przyrodnicza; E – strefa
ekologiczna.
Rada Gminy Zgorzelec z dniu 28 kwietnia 2016r. podjęła Uchwałę Nr 139/16 w sprawie przystąpienia do zmiany
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zgorzelec. Zmiana dotyczy całego
obszaru gminy.

Według informacji Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu działki nr 77, 79, 84
zlokalizowane są w obszarze zdrenowanym, sąsiadują z rowami melioracji szczegółowej oraz graniczą z ciekiem
Zielnica. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne zabrania się grodzenia nieruchomości
przyległych do wód powierzchniowych wód publicznych w odległości mniejszej niż 1,5 od linii brzegu. Zgodnie z
art. 77 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne przyszły dzierżawca w/w działek będzie zobowiązany do
utrzymania urządzeń melioracyjnych w należytym stanie technicznym.

Stan zagospodarowania: nieruchomość częściowo była użytkowana rolniczo – obecnie w ścierni, częściowo
nie użytkowana rolniczo, porośnięta trawami oraz samosiewami drzew.

UWAGA: bez zgody Agencji Nieruchomości Rolnych zabroniona jest wycinka drzewostanu.
Wywoławcza wysokość rocznego czynszu dzierżawnego wynosi: 91,50 dt pszenicy
Wadium: 1.200,00 zł
2. Nieruchomość rolna, niezabudowana położona w:
obręb Białogórze, gmina Zgorzelec, powiat zgorzelecki, województwo dolnośląskie, działki nr 183/4, 197/1,
AM-1.

Ogólna powierzchnia nieruchomości wynosi: 16,60 ha (użytki rolne 16,17 ha) z czego:
• grunty orne 13,61 ha w klasach: RIIIb-1,18 ha, RIVa-4,23 ha, RIVb-0,53 ha, RV-7,67 ha;
• trwałe użytki zielone 2,56 ha w klasach: ŁIV-1,24 ha, ŁV-1,02 ha, ŁVI-0,30 ha;
• pozostałe grunty 0,43 ha w klasie dr.

Powyższe informacje podajemy na podstawie danych z ewidencji gruntów.

Powierzchnia nieruchomości w hektarach przeliczeniowych wynosi 9,5205 ha.
Na nieruchomości znajduje się DRZEWOSTAN.

Dla w/w nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta nr JG1Z/00016761/8 przez WKW Sądu
Rejonowego w Zgorzelcu.

Dla części działki nr 197/1 gmina Zgorzelec nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Trójca i części obrębu
geodezyjnego Białogórze, gmina Zgorzelec z przeznaczeniem pod Farmę Wiatrową zatwierdzonym Uchwała Nr
41/11 Rady Gminy Zgorzelec dnia 28 kwietnia 2011r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego z dnia 14 czerwca 2011r. Nr 125, poz. 2031:
- działka nr 183/4 oznaczona jest symbolami: R – tereny rolnicze, E – tereny strefy ekologicznej na gruntach
rolniczych; część działki położona w granicach izolinii równoważnego poziomu dźwięku 40 dB; ma działce
zaznaczono granicę projektowanego terenu górniczego; część działki położona w granicach strefy „OW”
obserwacji archeologicznej;
- część działki nr 197/1 oznaczona jest symbolami: R – tereny rolnicze, E – tereny strefy ekologicznej na
gruntach rolniczych; część działki położona w granicach izolinii równoważnego poziomu dźwięku 40 dB; ma
działce zaznaczono granicę projektowanego terenu górniczego; część działki położona w granicach strefy „OW”
obserwacji archeologicznej; na działce zaznaczono stanowisko archeologiczne.
W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zgorzelec
zatwierdzonym Uchwałą Nr 55/07 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 17 września 2007r. częściowo zmieniona
uchwala Nr 264/13 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 5 sierpnia 2013r., Uchwała Nr 367/14 Rady Gminy Zgorzelec z
dnia 30 października 2014r. oraz Uchwałą Nr 34/15 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 23 marca 2015r.: w/w działki
oznaczone są symbolami: RP – strefa rolniczo-przyrodnicza; E – strefa ekologiczna; na działce nr 183/4
zaznaczono stanowisko archeologiczne.
Rada Gminy Zgorzelec z dniu 28 kwietnia 2016r. podjęła Uchwałę Nr 139/16 w sprawie przystąpienia do zmiany
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zgorzelec. Zmiana dotyczy całego
obszaru gminy.

Według informacji Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu działki nr 183/4 i 197/1
zlokalizowane są w obszarze zdrenowanym oraz graniczą z ciekiem Zielnica. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 18
lipca 2001r. Prawo wodne zabrania się grodzenia nieruchomości przyległych do wód powierzchniowych wód
publicznych w odległości mniejszej niż 1,5 od linii brzegu. Zgodnie z art. 77 ustawy z dnia 18 lipca 2001r.
Prawo wodne przyszły dzierżawca w/w działek będzie zobowiązany do utrzymania urządzeń melioracyjnych w
należytym stanie technicznym.
Strona 2 z 11

Według informacji uzyskanych z Wojewódzkiego Urz ędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu Delegatura w
Jeleniej Górze w obrębie działki nr 183/4 zlokalizowane są stanowiska archeologiczne Białogórze nr 12/18/AZP
78-10 oraz Białogórze nr 13/19/AZP 78-10, natomiast w granicach działki nr 197/1 zlokalizowane jest
stanowisko archeologiczne Białogórze nr 7/13/AZP 78-10. Ziemne roboty budowlane na w/w działkach,
bezwzględnie muszą być prowadzone za pozwoleniem na badania archeologiczne Kierownika Delegatury
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Jeleniej Górze.

Stan zagospodarowania: nieruchomość częściowo była użytkowana rolniczo – obecnie w ścierni, częściowo
nie użytkowana rolniczo, porośnięta trawami oraz samosiewami drzew.
UWAGA: bez zgody Agencji Nieruchomości Rolnych zabroniona jest wycinka drzewostanu.
Wywoławcza wysokość rocznego czynszu dzierżawnego wynosi: 54,00 dt pszenicy
Wadium: 700,00 zł
Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy do dnia 07.10.2026 roku, z możliwością przedłużenia.


Przetargi odbędą się w dniu 21.03.2017 roku w siedzibie Sekcji Zamiejscowej
Gospodarowania Zasobem w Rakowicach Wielkich 15, pok. nr 20 o godz. 12:30.

Oględzin nieruchomości można dokonać w terminie od 20.02.2017 do 20.03.2017 w dni robocze
w godzinach od 900 do 1400 po wcześniejszym uzgodnieniu z Zastępcą Kierownika Sekcji
Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem tel. 71 35 63 919.


ZASTRZEŻENIA I OGRANICZENIA:
I. Agencja zastrzega, że w przetargu na dzierżawę w/w nieruchomości mogą brać udział wyłącznie rolnicy
indywidualni, w rozumieniu przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego, tj. osoby fizyczne będące właścicielem,
użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna
powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadające kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat
zamieszkałe w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład
gospodarstwa rolnego i prowadzące przez ten okres osobiście to gospodarstwo, zamierzający powiększyć
gospodarstwo rodzinne, tj. gospodarstwo rolne prowadzone przez rolnika indywidualnego, w którym łączna
powierzchnia użytków rolnych jest nie większa niż 300 ha, jeżeli mają oni miejsce zamieszkania w gminie
Zgorzelec, w której położona jest nieruchomość wystawiona do przetargu lub w gminie graniczącej
z tą gminą (art. 29 ust. 3b pkt. 1 UoGNRSP w związku z art. 5 i 6 UoKUR), w stosunku do których nie mają
zastosowania ograniczenia wynikające z art. 29 ust. 3ba i art. 29 ust. 3bc przepisów ustawy z dnia
19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa i spełnione zostaną
warunki punktu II
.

Wobec powyższego informujemy, że:
- zgodnie z art. 29 ust. 3ba UoGNRSP w przetargu nie może uczestniczyć podmiot, który:
1) kiedykolwiek nabył z Zasobu nieruchomości o powierzchni łącznej co najmniej 300 ha użytków rolnych, przy
czym do powierzchni tej wlicza się powierzchnię użytków rolnych, które zostały nabyte z Zasobu,
a następnie zbyte, chyba że zbycie nastąpiło na cele publiczne, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, lub
2) naruszył chociażby jedno z postanowień umowy określonych w art. 29a ust. 1 pkt 1 lub 2, lub 3 UoGNRSP,
tj. zobowiązanie nabywcy nieruchomości do:
1. nieprzenoszenia własności nieruchomości nabytej z Zasobu przez okres 15 lat od dnia nabycia
nieruchomości oraz do prowadzenia działalności rolniczej na niej w tym okresie, a w przypadku osób
fizycznych do osobistego prowadzenia tej działalności;
2. nieustanawiania w okresie, o którym mowa w pkt 1, hipoteki na nieruchomości nabytej z Zasobu
na rzecz innych podmiotów niż Agencja;
3. zapłaty kwoty w wysokości 40% ceny sprzedaży w przypadku:
a) niedotrzymania przez nabywcę nieruchomości któregokolwiek ze zobowiązań, o których mowa w pkt
1 i 2, albo
b) złożenia nieprawdziwego oświadczenia, o którym mowa w art. 29b ust. 1 UoGNRSP, tj. oświadczenia
o pochodzeniu środków finansowych na ten cel, oraz oświadczenia o niezawarciu umowy
przedwstępnej na zbycie tej nieruchomości,
3) w dniu opublikowania wykazu, o którym mowa w art. 28 UoGNRSP (tj w dniu 15.11.2016 roku), posiadał
udziały lub akcje w spółkach prawa handlowego będących właścicielami nieruchomości rolnych lub w spółce
zależnej lub dominującej w stosunku do takiej spółki, z wyjątkiem akcji dopuszczonych do obrotu na rynku
giełdowym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z
2014 r. poz. 94, z późn. zm.),

- zgodnie z art. 29 ust. 3bc UoGNRSP w przetargu nie mogą brać udziału podmioty, które:
1) mają zaległości z tytułu zobowiązań finansowych wobec Agencji, Skarbu Państwa, jednostek samorządu
terytorialnego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
a w szczególności zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
Strona 3 z 11

zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyska ły one przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie,
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, lub
2) władają lub władały nieruchomościami Zasobu bez tytułu prawnego i mimo wezwania Agencji nieruchomości
tych nie opuściły.

- zgodnie z art. 29 ust. 3bb pkt. 1) UoGNRSP Agencja informuje, że w przetargach organizowanych dla
rolników indywidualnych, o których mowa w ust. 3b pkt 1, mogą uczestniczyć również osoby, które nie
spełniają jedynie wymogu dotyczącego 5-letniego okresu osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego,
określonego w przepisach o kształtowaniu ustroju rolnego, w przypadku gdy osoby te w dniu ogłoszenia wykazu
nieruchomości Zasobu przeznaczonych do dzierżawy (tj. w dniu 15.11.2016 roku) mają nie więcej niż 40 lat
(tj. osoby, które w dniu podania wykazu do publicznej wiadomości nie ukończyły 41 lat).

II. Warunkiem zakwalifikowania się do uczestnictwa w przetargu jest złożenie w siedzibie
Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem w Rakowicach Wielkich, Rakowice Wielkie 15, 59-
600 Lwówek Śląski,
w zabezpieczonej kopercie z zaznaczonym nr nieruchomości, której dotyczą składane
dokumenty, zgodnie z treścią niniejszego ogłoszenia. Dokumenty winny być składane w oryginale lub
poświadczone za zgodność z oryginałem, wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed przetargiem
(wzory oświadczeń dostępne są w godz. 830-1400 w Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem w
Rakowicach Wielkich, Rakowice Wielkie 15, 59-600 Lwówek Śląski w pokoju nr 15, tel. 71 35 63 919 wew. 511,
dodatkowo komplet oświadczeń przekazany został do Urzędu Gminy w Zgorzelcu. Wzory oświadczeń dostępne
są również na stronie internetowej Agencji Nieruchomości Rolnych www.).

UWAGA: Rolnicy, którzy w odniesieniu do jednego ogłoszenia zamierzają ubiegać się o zakwalifikowanie
do uczestnictwa w przetargu na więcej niż jedną z nieruchomości opisanych w treści niniejszego ogłoszenia,
mogą złożyć jeden komplet dokumentów wymaganych do zakwalifikowania do przetargu - w zabezpieczonej
kopercie z zaznaczonymi numerami nieruchomości (działek), na które składane są n/w dokumenty.
W przypadku złożenia w zabezpieczonej kopercie z zaznaczonymi numerami nieruchomości kompletu
dokumentów do więcej niż jednego ogłoszenia przetargowego, Komisja w/w dokumenty przyporządkuje
do pierwszej wskazanej przez oferenta na kopercie nieruchomości. Dokumenty te nie będą rozpatrywane przy
pozostałych wskazanych nieruchomościach – dotyczących innych ogłoszeń przetargowych. Osoby, które we
wskazanym terminie i miejscu nie złożą dokumentów nie zostaną dopuszczone do uczestnictwa w przetargu.

W związku z powyższym nie później niż do dnia 06.03.2017 roku do godziny 15:00 należy
złożyć następujące dokumenty:
oświadczenie osoby fizycznej zamierzającej uczestniczyć w przetargu ograniczonym na dzierżawę
nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, składane na podstawie przepisów ustawy
z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst
jednolity Dz.U. 2016 roku poz. 1491) (WZÓR 1), w tym:
oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu, ograniczeniami w jego używaniu i w związku
z tym o rezygnacji z ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi za wady przedmiotu dzierżawy,
oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu oraz projektem umowy dzierżawy,
w kwestiach nie będących przedmiotem przetargu,
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 roku poz. 2135 ze późniejszymi
zmianami) w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kwalifikacji oraz postępowania przetargowego,
oświadczenie dotyczące zobowiązań finansowych – zgodnie z art. 29 ust. 3bc pkt. 1 UoGNRSP,
oświadczenie dotyczące władania nieruchomościami Zasobu – zgodnie z art. 29 ust. 3bc pkt. 2
UoGNRSP,
oświadczenie dotyczące nabycia z Zasobu nieruchomości w skład której wchodziły użytki rolne – zgodnie
z art. 29 ust. 3ba pkt. 1 UoGNRSP,
oświadczenie o nienaruszeniu chociażby jednego z postanowień umowy sprzedaży określonych
w art. 29a ust. 1 pkt 1 lub 2, lub 3 UoGNRSP – zgodnie z art. 29 ust. 3ba pkt. 2 UoGNRSP,
oświadczenie dotyczące udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego – zgodnie z art. 29 ust. 3ba
pkt. 3 UoGNRSP,
oświadczenie o łącznej powierzchni użytków rolnych stanowiących własność, użytkowanych wieczyście,
będących w samoistnym posiadaniu, dzierżawionych przez rolnika indywidualnego (dotyczy wszelkich
nieruchomości niezależnie od miejsca ich położenia i liczby gospodarstw) (WZÓR 2),
oświadczenie o osobistym (minimum 5 lat) prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz o łącznej powierzchni
użytków rolnych w danej gminie wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego, poświadczone przez wójta
(burmistrza, prezydenta miasta) (dotyczy gruntów, których osoba fizyczna jest właścicielem, użytkownikiem
wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą) (WZÓR 3) – UWAGA: jeżeli rolnik prowadzi
Strona 4 z 11

gospodarstwo rodzinne na terenie kilku gmin, nale ży dostarczyć oświadczenia o osobistym prowadzeniu i
łącznej powierzchni użytków rolnych gospodarstwa rolnego, poświadczone przez wójtów (burmistrzów,
prezydentów miasta) tych gmin lub osoby upoważnionej przez te podmioty o ile z pieczęci urzędowej
znajdującej się na takim dokumencie wynika, iż działają one z upoważnienia tych osób (art. 268 a Kpa),
kopię świadectwa (dyplomu) ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjalnej lub zawodowej lub średniej
lub wyższej, a w przypadku osoby, która osobiście prowadzi gospodarstwo rolne przez okres krótszy niż
5 lat
i w dniu ogłoszenia wykazu nieruchomości Zasobu przeznaczonych do dzierżawy miała nie więcej
niż 40 lat
oświadczenie o posiadaniu kwalifikacji rolniczych (WZÓR 4) wraz z kopiami dowodów
potwierdzających ich spełnienie,
zaświadczenie z odpowiedniego urzędu potwierdzające zamieszkanie (zawierające datę dokonania
zameldowania pod aktualnym adresem na pobyt stały).

UWAGA: Agencja Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu informuje, że:
dowodem potwierdzającym osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego i powierzchnię użytków rolnych
wchodzących w skład gospodarstwa jest oświadczenie prowadzącego to gospodarstwo, poświadczone przez
wójta (burmistrza, prezydenta miasta).
dowodem potwierdzającym powierzchnię użytków rolnych, których rolnik indywidualny jako osoba fizyczna
jest właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą jest oświadczenie
prowadzącego to gospodarstwo. Przy ustalaniu powierzchni użytków rolnych, będących przedmiotem
współwłasności uwzględnia się powierzchnię nieruchomości rolnych odpowiadających udziałowi
we współwłasności takich nieruchomości, a w przypadku współwłasności łącznej uwzględnia się łączną
powierzchnię nieruchomości rolnych stanowiących przedmiot współwłasności. Przepis ten stosuje
się odpowiednio do ustalania powierzchni użytków rolnych będących przedmiotem współposiadania
samoistnego oraz współposiadania na podstawie użytkowania wieczystego lub na podstawie umowy
dzierżawy.
dowodem potwierdzającym zamieszkanie jest zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały (zawierające
datę zameldowania pod aktualnym adresem).
osoba fizyczna posiada kwalifikacje rolnicze, jeżeli uzyskała:
1) wykształcenie rolnicze zasadnicze zawodowe, średnie lub wyższe lub
2) tytuł kwalifikacyjny lub tytuł zawodowy, lub tytuł zawodowy mistrza w zawodzie przydatnym
do prowadzenia działalności rolniczej i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie, lub
3) wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie albo
wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i ukończone studia podyplomowe w zakresie związanym
z rolnictwem, albo wykształcenie średnie inne niż rolnicze i posiada co najmniej 3-letni staż pracy
w rolnictwie, lub
4) wykształcenie podstawowe, gimnazjalne lub zasadnicze zawodowe inne niż rolnicze i posiada
co najmniej 5-letni staż pracy w rolnictwie.
dowodem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji rolniczych jest przedłożenie odpowiedniego dowodu
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych
przez osoby wykonujące działalność rolniczą z dnia 17 stycznia 2012 roku (Dz. U. z 2012 poz. 109 z dnia
27.01.2012 roku) określającego:
1) kierunki studiów wyższych, których ukończenie uznaje się za posiadanie wykształcenia wyższego
rolniczego;
2) zawody, których posiadanie uznaje się za wykształcenie średnie rolnicze lub wykształcenie zasadnicze
zawodowe rolnicze;
3) zagadnienia objęte zakresem studiów podyplomowych, ze względu na które uznaje się te studia za
studia podyplomowe, których zakres jest związany z rolnictwem;
4) tytuły kwalifikacyjne, tytuły zawodowe oraz tytuły zawodowe mistrza w zawodzie przydatnym
do prowadzenia działalności rolniczej;
5) rodzaje dowodów potwierdzających posiadanie kwalifikacji rolniczych, o których mowa w art. 6 ust. 2
pkt 2 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego,
dowodem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji rolniczych mogą być również odpowiednie dokumenty
wydane przez właściwe organy lub instytucje państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Konfederacji Szwajcarskiej.
w przypadku małżonków pomiędzy którymi istnieje wspólność majątkowa, dokumenty do zakwalifikowania
do uczestnictwa w przetargu mogą być złożone tylko przez jedną osobę.
UWAGA: Agencja zastrzega sobie prawo żądania dodatkowych wyjaśnień (celem
przyspieszenia procedowania zaleca się, aby do dokumentów opisanych powyżej dołączyć informację
o kontaktowym numerze telefonu lub/ i adresie e-mail).
Strona 5 z 11


UWAGA: Oświadczenia muszą być opatrzone

własnoręcznym podpisem.

UWAGA: Agencja informuje
, iż prawdziwość złożonych oświadczeń jest przedmiotem
szczegółowej weryfikacji. W zależności od etapu, na którym dojdzie do ustalenia rozbieżności
pomiędzy treścią złożonego oświadczenia a stanem rzeczywistym, Agencja podejmie odpowiednie
dla danego etapu czynności wykluczające z udziału w prowadzonym postępowaniu (w szczególności
Agencja może nie dopuścić kandydata do przetargu lub odrzucić jego ofertę).
O złożeniu fałszywych oświadczeń/fałszywego oświadczenia Agencja może powiadomić organy
ścigania.

III. Po rozpatrzeniu złożonych dokumentów lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa
w przetargu, oraz lista osób, które nie złożyły w terminie wszystkich wymaganych w pkt II
dokumentów niezbędnych do zakwalifikowania do uczestnictwa w przetargu zostanie
wywieszona w dniu 08.03.2017 roku od godz. 14:00 w siedzibie Sekcji Zamiejscowe
Gospodarowania Zasobem w Rakowicach Wielkich, Rakowice Wielkie 15, 59-600 Lwówek
Śląski.

Jednocześnie informujemy, że osoby, które zostaną wymienione jako te, które nie złożyły
wszystkich wymaganych dokumentów, niezbędnych do zakwalifikowania do uczestnictwa –
zgodnie z podanymi na liście dokumentami - mają możliwość ich uzupełnienia. W tym celu
najpóźniej do dnia 13.03.2017 roku do godziny 15:00 złożą w siedzibie Sekcji Zamiejscowe
Gospodarowania Zasobem w Rakowicach Wielkich, Rakowice Wielkie 15, 59-600 Lwówek
Śląski brakujące dokumenty
(w zabezpieczonej kopercie z zaznaczonym nr nieruchomości, której
dotyczą składane dokumenty oraz z adnotacją UZUPEŁNIENIE) w celu ponownego sprawdzenia
przez Komisję
.

IV. Lista wszystkich osób ostatecznie zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu
zostanie wywieszona w dniu 15.03.2017 roku od godz. 14:00 w siedzibie Sekcji Zamiejscowe
Gospodarowania Zasobem w Rakowicach Wielkich, Rakowice Wielkie 15, 59-600 Lwówek
ŚląskiV. POZOSTAŁE WARUNKI PRZETARGU:
1. W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne, jeżeli spełnią warunki podane w ogłoszeniu
o przetargu i zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa w przetargu zgodnie z listą podaną do
publicznej wiadomości zgodnie z niniejszym ogłoszeniem.
2. Oferta może być złożona tylko przez osobę zakwalifikowaną do uczestnictwa w przetargu.
Nie dopuszcza się możliwości składania jednej oferty przez kilka zakwalifikowanych osób (oferty
wspólnej), takie oferty nie będą oceniane przez komisję przetargową.
3. Osoby ostatecznie zakwalifikowane do uczestnictwa w przetargu, zgodnie z listą podaną
do publicznej wiadomości, zainteresowane uczestnictwem w przetargu winny złożyć ofertę
w Kancelarii Notarialnej Notariusz Jolanty Nazarkiewicz, ul. Orzeszkowej 27-29, 59-600
Lwówek Śląski, w terminie od 16.03.2017 roku do dnia 20.03.2017 roku w dni robocze w
godzinach od 9:00 do 15:00, z dopiskiem na zaklejonej kopercie „Oferta dzierżawy
nieruchomości rolnej położonej w obrębie Trójca, gmina Zgorzelec, działki nr 77, 79, 84” lub
Oferta dzierżawy nieruchomości rolnej położonej w obrębie Białogórze, gmina Zgorzelec,
działki nr 183/4, 197/1”. Koszty notarialne za złożenie oferty u Notariusza ponosi oferent.
UWAGA: oferty należy składać oddzielnie dla każdej nieruchomości będącej przedmiotem
przetargu zgodnie z niniejszym ogłoszeniem.
Przykładowy wzór oferty do pobrania w siedzibie Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania
Zasobem w Rakowicach Wielkich, Rakowice Wielkie 15, 59-600 Lwówek Śląski, pokój nr 15
w terminie od 08.03.2017 roku do 20.03.2017 roku w dni robocze w godzinach od 7:30 do
15:00.

4. Wpłacenie wadium, na każdą nieruchomość oddzielnie, na konto Agencji Nieruchomości Rolnych
OT Wrocław ul. Mińska 60, 54-610 Wrocław nr rachunku 85 1130 1033 0018 8159 8620
0003 z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Agencji do dnia
Strona 6 z 11

20.03.2017 roku, z dokładnym określeniem w ty tule wpłaty numeru działek i obrębu zgodnie z treścią
niniejszego ogłoszenia.


TREŚĆ OFERTY:
Oferta powinna zawierać:
1) Podstawowe dane o oferencie: imię, nazwisko, PESEL i dokładny adres. W przypadku podpisania oferty
przez pełnomocnika - pełnomocnictwo w oryginale lub uwierzytelnionej kopii;
2) Oferowaną wysokość rocznego czynszu dzierżawnego (UWAGA: zaoferowany czynsz nie niższy niż czynsz
wywoławczy);
3) Kserokopia dowodu wpłaty wadium;
4) Propozycję zabezpieczenia zapłaty czynszu za 15-miesięczny okres dzierżawy (Agencja zastrzega,
że ostateczne uzgodnienie zabezpieczeń nastąpi przed zawarciem umowy dzierżawy);
5) Koncepcję prowadzenia działalności na wydzierżawianej nieruchomości (krótko opisać w jaki sposób będzie
użytkowana nieruchomość przeznaczona do dzierżawy);
6) Oświadczenie, że sytuacja finansowa oferenta umożliwia mu należyte prowadzenie działalności
na wydzierżawianej nieruchomości, wywiązuje się z zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów,
pożyczek i udzielonych poręczeń albo, że nie posiada zaciągniętych kredytów, pożyczek i nie udzielał poręczeń)
oraz że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie egzekucyjne;
7) Oświadczenie wskazujące: nazwę gminy, obrębu, arkusza mapy i numeru działki, wchodzącej w skład
gospodarstwa rodzinnego oferenta (w skład której wchodzą UR), której granica położona jest najbliżej
w stosunku do granicy działki wystawionej do przetargu, na którą składana jest oferta. Do oświadczenia
należy dołączyć kopię aktualnego wypisu z rejestru gruntów i mapy ewidencyjnej działki, której
oświadczenia dotyczy.
8) Oświadczenie o powierzchni nieruchomości rolnych nabytych i których oferent jest dzierżawcą z Zasobu
Własności Rolnej Skarbu Państwa (od Agencji Nieruchomości Rolnych lub Agencji Własności Rolnej Skarbu
Państwa), w jakimkolwiek trybie, w okresie od dnia 01.01.1992 roku do dnia złożenia oferty, w hektarach
użytków rolnych z dokładnością do czwartego miejsca po przecinku. W przypadku nabycia gruntów
w częściach ułamkowych, należy podać powierzchnię gruntów odpowiadającą udziałowi we współwłasności,
a w przypadku nabycia gruntów na współwłasność łączną i współdzierżawienia gruntów, należy podać
łączną powierzchnię tych gruntów w hektarach użytków rolnych z dokładnością do czwartego miejsca po
przecinku.
9) Oświadczenia o liczbie zwierząt poszczególnych gatunków, ich płci i przedziału wiekowego, utrzymywanych
w gospodarstwie oferenta, według średniorocznego stanu za poprzedni rok, a przy braku możliwości jego
określenia – według stanu na dzień 1 stycznia roku, w którym organizowany jest przetarg. Informacja
w zakresie obsady powinna być wydana lub potwierdzona przez biuro powiatowe ARiMR (dotyczy zwierząt
dla których ARiMR prowadzi taką ewidencję). W pozostałych przypadkach, przyjmowane będzie
oświadczenie rolnika o liczbie zwierząt danego gatunku i dokonywane będzie przeliczenie. Oświadczenia
powinny być składane w oryginale lub poświadczone za zgodność z oryginałem.
10) Oświadczenie o powierzchni użytków rolnych stanowiących własność, użytkowanych wieczyście, będących
w samoistnym posiadaniu oraz dzierżawionych przez rolnika indywidualnego (należy podać powierzchnię
użytków rolnych w ha, do czterech miejsc po przecinku). Powierzchnia użytków rolnych powinna być
zgodna z przedłożonym do kwalifikacji do przetargu oświadczeniem – wzór 2. W przypadku wystąpienia
rozbieżności należy załączyć stosowne wyjaśnienia.
11) Informację o pobranych przez oferenta za poprzedni rok płatnościach z ARiMR dla obszarów
z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami tzw. ONW. Dokumentem
potwierdzającym otrzymanie w/w płatności jest zaświadczenie z ARiMR o jej pobraniu.
12) Oświadczenie uczestnika przetargu:
a) o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu, w tym z nieruchomością w terenie, oraz o przyjęciu
do wiadomości, że granice wydzierżawianej nieruchomości nie będą okazywane na koszt Agencji oraz
o rezygnacji z wszelkich roszczeń z tego wynikających,
b) o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkami przetargu i o przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
c) o zapoznaniu się z treścią projektu umowy dzierżawy oraz o przyjęciu jej bez zastrzeżeń,
d) że łączna powierzchnia użytków rolnych wchodzących w skład prowadzonego gospodarstwa wraz
z nieruchomością wydzierżawianą nie przekroczy 300 ha użytków rolnych oraz o przyjęciu do
wiadomości, że kandydat na dzierżawcę zobowiązany będzie w dniu podpisywania umowy dzierżawy
(przed jej podpisaniem) do ponownego złożenia oświadczenia, że łączna powierzchnia użytków rolnych
wchodzących w skład prowadzonego gospodarstwa wraz z nieruchomością wydzierżawianą nie
przekroczy 300 ha użytków rolnych,
Strona 7 z 11

e) że dokumenty złożone na etapie kwalifikacji d o uczestnictwa w przetargu ograniczonym i informacje
w nich zawarte nie uległy zmianie oraz spełnione są warunki, o których mowa w art. 5 i 6 ustawy z dnia
11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego wraz z zapewnieniem, że w przypadku
zaistnienia zmian zostanie złożony komplet dokumentów aktualizujących, w tym dokumentów
potwierdzających status jako rolnika indywidualnego w dniu podpisywania umowy dzierżawy (przed jej
podpisaniem),
f) że oświadczenia złożone na etapie kwalifikacji - WZÓR 1, w szczególności w części potwierdzającej,
że w stosunku do oferenta nie mają zastosowania ograniczenia wynikające z art. 29 ust. 3ba i art. 29
ust.
3bc przepisów ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami
rolnymi Skarbu Państwa, nie uległy zmianie i są aktualne na dzień składania oferty.

Oferta musi być opatrzona własnoręcznym podpisem kandydata na dzierżawcę (pismo nie
zawierające własnoręcznego podpisu nie jest ofertą i nie może podlegać dalszej analizie).
Zaleca się, aby wszystkie strony oferty zostały ponumerowane.

PRZEBIEG PRZETARGU.
A CZĘŚĆ JAWNA PRZETARGU, przeprowadzana w obecności notariusza:
I.
Rozpoczynając przetarg komisja przetargowa:
1) stwierdza prawidłowość ogłoszenia przetargu,
2) ustala liczbę złożonych ofert oraz sprawdza, czy wadia zostały wniesione we wskazanych terminie,
miejscu i formie,
3) otwiera koperty z ofertami złożone w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu o przetargu,
a notariusz opieczętowuje i podpisuje każdą stronę ze złożonych i otwartych ofert.
II. Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:
1) została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez osobę, która nie wniosła
wadium w sposób określony w ogłoszeniu o przetargu;
2) oferta nie zawiera danych, o których mowa w rozdziale ”TREŚĆ OFERTY” niniejszego ogłoszenia lub
dane te są niekompletne, nieczytelne lub budzą inne wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby
prowadzić do uznania jej za nową ofertę;
3) uczestnik przetargu nie zaoferował co najmniej wywoławczej wysokości rocznego czynszu
dzierżawnego.
III. O odrzuceniu oferty organizator przetargu zawiadamia niezwłocznie uczestnika przetargu na piśmie wraz
z uzasadnieniem.
Oferty złożone przez osoby, które nie zostały zakwalifikowane do uczestnictwa w przetargu oraz oferty
złożone wspólnie przez kilka osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu indywidualnie,
nie podlegają ocenie przez komisję przetargową.
IV. W przypadku gdy po złożeniu oferty zostanie ustalone, iż w stosunku do oferenta mają zastosowanie
ograniczenia wynikające z art. 29 ust. 3ba i/lub art. 29 ust. 3bc ustawy o gospodarowaniu
nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa – Agencja podejmie odpowiednie czynności dyskwalifikujące
oferenta z prowadzonego postępowania.

B CZĘŚĆ NIEJAWNA PRZETARGU:
I.
Oferty, które nie zostały odrzucone, komisja przetargowa ocenia, biorąc pod uwagę kryteria podane
w ogłoszeniu przetargowym wpływające na wybór najkorzystniejszej oferty.
II. Punkty za kryteria 1-3 i 5 są przyznawane proporcjonalnie i liczone do dwóch miejsc po przecinku
(z wyjątkiem kryterium 1), z zaokrągleniem zgodnie z regułami matematyki. W przypadku, gdy
co najmniej dwie najkorzystniejsze oferty otrzymają tę samą liczbę punktów, wówczas punkty tych ofert
przelicza się do czterech miejsc po przecinku, z zaokrągleniem.
III. W przypadku stwierdzenia niejasności w ofercie komisja przetargowa wzywa oferenta na piśmie do złożenia
dodatkowych wyjaśnień, wyznaczając mu termin do ich złożenia nie dłuższy niż 7 dni od daty otrzymania
wezwania. Komisja przetargowa może uwzględnić wyjaśnienia złożone w wyznaczonym terminie, jeżeli
nie prowadzą one do zmiany oferty. Oferta nie może być uzupełniana lub zmieniona w trakcie przetargu
w zakresie, w którym może być uznana za nową ofertę.
IV. Komisja przetargowa ma prawo weryfikacji złożonych przez oferentów oświadczeń i dokumentów,
co wiązać się może z wydłużonym terminem oceny ofert.
V. Po dokonaniu oceny ofert komisja przetargowa zamieszcza w protokole z przetargu wniosek w sprawie
wyboru najkorzystniejszej oferty (tj. oferty, która uzyskała największą liczbę punktów, o ile sytuacja
finansowa oferenta gwarantuje należyte prowadzenie działalności gospodarczej na nieruchomości będącej
przedmiotem przetargu) wraz z uzasadnieniem lub stwierdza, że nie wybrano żadnej z ofert.
Strona 8 z 11

VI. Jeżeli ze względu na równorzędność ofert wybó r jest utrudniony, komisja przetargowa przeprowadza
dodatkowy przetarg ustny, ograniczony do oferentów którzy złożyli równorzędne oferty; komisja
przetargowa zawiadamia oferentów, którzy złożyli równorzędne oferty, o terminie i miejscu tego przetargu.
VII. Wniosek komisji przetargowej w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty podlega zatwierdzeniu przez
organizatora przetargu. Organizator przetargu ma prawo bez podania przyczyn nie zatwierdzić wniosku
komisji, w sprawie rozstrzygnięcia przetargu ofert. W takim przypadku organizator przetargu niezwłocznie
zwraca wadium.
VIII. O wyniku przetargu organizator przetargu niezwłocznie zawiadamia na piśmie uczestników przetargu.

KRYTERIA OCENY OFERT:

1. Odległość gospodarstwa rolnego oferenta od wydzierżawianej nieruchomości Zasobu – liczba
punktów - 30;
Pomiaru dokonuje się w linii prostej na podstawie mapy cyfrowej, od najbliżej wysuniętej granicy działki w skład której
wchodzą UR, wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego rolnika przystępującego do przetargu, do najbliżej wysuniętej
granicy nieruchomości wystawianej do przetargu. Odległość mierzona jest w km, do trzech miejsc po przecinku.
W przypadku gdy podana w ofercie działka graniczy z wystawioną do przetargu nieruchomością Zasobu, wówczas rolnik
ten za przedmiotowe kryterium powinien otrzymać max. liczbę punktów. Zero punktów otrzymują rolnicy, których
wskazana działka oddalona jest od nieruchomości wystawianej do przetargu o co najmniej 25 km. Pozostali uczestnicy
przetargu otrzymują liczbę punktów proporcjonalną do odległości wynikającej z oferty.

2. Powierzchnia nieruchomości rolnych nabytych lub wydzierżawionych z Zasobu – liczba
punktów - 30;

Oferenci którzy na dzień składania oferty nabyli lub są dzierżawcami gruntów rolnych z Zasobu o łącznej powierzchni UR
równej lub większej niż 3-krotność średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w danym województwie (według danych
ARiMR za poprzedni rok) – otrzymują zero (0) punktów. Oferenci którzy nie nabyli, ani nie wydzierżawili gruntów rolnych
z Zasobu, otrzymują max. liczbę punktów. Pozostali uczestnicy przetargu, otrzymują liczbę punktów proporcjonalną
do powierzchni podanej w ofercie.

3. Intensywność produkcji zwierzęcej w gospodarstwie oferenta – liczba punktów - 25;

Ocena dokonywana jest na podstawie obsady inwentarza żywego w sztukach dużych [Dużych Jednostkach
Przeliczeniowych - DJP] w przeliczeniu na 1 ha UR, według średniorocznej obsady za poprzedni rok, a przy braku
możliwości jej określenia – wg stanu na dzień 1 stycznia roku, w którym organizowany jest przetarg. Przy przeliczeniu
sztuk zwierząt na duże jednostki przeliczeniowe (DJP), wykorzystane będą współczynniki przeliczeniowe podane
w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko (t.j Dz. U. z 2016 poz. 71)
Informacja w zakresie obsady powinna być wydana lub potwierdzona przez biuro powiatowe ARiMR (dotyczy zwierząt
dla których ARiMR prowadzi taką ewidencję). W pozostałych przypadkach, przyjmowane będzie oświadczenie rolnika
o liczbie zwierząt danego gatunku i dokonywane będzie przeliczenie. Maksymalną liczbę punktów otrzymują oferty,
w których obsada DJP/ha UR jest równa 1,5 i większa. Mniejsza obsada otrzymuje proporcjonalnie mniej punktów.
W przypadku braku lub niewykazania produkcji zwierzęcej, oferta za to kryterium otrzymuje zero (0) pkt.

4. Młody rolnik – liczba punktów - 25;

Za „młodego rolnika” uważa się osobę, która w dniu ogłoszenia wykazu nieruchomości Zasobu przeznaczonych
do dzierżawy ma nie więcej niż 40 lat (tj. osoby, które w dniu podania wykazu do publicznej wiadomości nie ukończyły 41
lat). W zakresie tego kryterium punkty są przyznawane na zasadzie „spełnia wymóg” – otrzymuje max. liczbę punktów,
„nie spełnia wymogu” – otrzymuje zero (0) pkt;

5. Powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwie rodzinnym rolnika – liczba punktów 25;

Powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwie rodzinnym rolnika podawana jest na dzień składania oferty.
Kluczowymi pojęciami przy ocenie ofert w zakresie powierzchni są:
Pp - powierzchnia preferowana - przyjmuje się ją na poziomie 3-krotności średniej powierzchni gospodarstwa rolnego
w danym województwie (według danych ARiMR za poprzedni rok). Pp = 48,90 ha.
P - powierzchnia nieruchomości wystawianej do przetargu, wyrażona w hektarach użytków rolnych.
Pmax - powierzchnia największego gospodarstwa, którego posiadający je rolnik mógłby uczestniczyć w przetargu
ograniczonym (Pmax = 300 ha – P)
Maksymalną liczbę punktów otrzymują rolnicy których powierzchnia UR w gospodarstwie rodzinnym mieści
się w przedziale od co najmniej 1 ha do powierzchni preferowanej, pomniejszonej o powierzchnię nieruchomości
wystawianą do przetargu (Pp – P).
Oferty, których powierzchnia UR gospodarstwa rodzinnego mieści się w przedziale powyżej powierzchni (Pp – P) i mniej
niż Pmax, otrzymują proporcjonalną liczbę punktów.
Zero punktów otrzymują oferty, w których powierzchnia UR gospodarstwa rodzinnego wynosi Pmax.
Uwaga!
W szczególnym przypadku, gdy różnica pomiędzy powierzchnią preferowaną a powierzchnią nieruchomości wystawianą
do przetargu (Pp – P) jest mniejsza od 1 ha, zasady punktacji są następujące:
Maksymalną liczbę punktów otrzymują oferty o powierzchni UR gospodarstwa rodzinnego równej 1 ha. Oferty, których
powierzchnia UR gospodarstwa rodzinnego mieści się w przedziale powyżej 1 ha i mniej niż Pmax, otrzymują
proporcjonalną liczbę punktów.

Strona 9 z 11

6. Pobranie przez oferenta za poprzedzający rok, płatności z ARiMR dla obszarów z ograniczeniami
naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami tzw. płatnościami ONW – liczba punktów 10;
Dokumentem potwierdzającym otrzymanie w/w płatności jest zaświadczenie z ARiMR o jej pobraniu, dla gruntów
wchodzących w skład gospodarstwa rolnego oferenta. Za to kryterium, punkty są przyznawane na zasadzie „spełnia
wymóg” – maksymalną ocenę (10 pkt.) otrzymuje oferent, który pobrał w/w płatność, minimalną ocenę (0 pkt.)
otrzymuje oferent, który nie pobrał lub nie wykazał w/w płatności.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia
majątku obrotowego i ruchomych środków trwałych podlegających wykupowi, które stanowią przynależności
nieruchomości będącej przedmiotem umowy dzierżawy, a w przypadku gdy nie ma takiego mienia - zwraca się
niezwłocznie po zawarciu umowy dzierżawy i złożeniu uzgodnionych zabezpieczeń płatności rat czynszu
dzierżawnego.
Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone po zamknięciu przetargu, w tym także przetargu,
który nie został rozstrzygnięty (przelewem na wskazane konto).

Wadium nie podlega zwrotowi:
1. jeżeli żaden z uczestników przetargu ofert nie zaoferuje co najmniej wywoławczej wysokości czynszu;
2. uczestnikowi przetargu, który wygrał przetarg i uchylił się od zawarcia umowy.

Termin i miejsce zawarcia umowy dzierżawy zostaną ustalone z kandydatem na dzierżawcę
po zakończeniu przetargu.
Uchylenie się od zawarcia umowy stanowi w szczególności niestawienie się uczestnika, który przetarg
wygrał, w miejscu i terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu, w celu zawarcia umowy dzierżawy lub
nie złożenie w wymaganym terminie uznanych za wiarygodne zabezpieczeń rat czynszu dzierżawnego.
Agencja informuje, że kandydat na dzierżawcę wyłoniony w przetargu, będzie zobowiązany do złożenia
zabezpieczenia należności wynikających z umowy dzierżawy. Przedstawienie zaakceptowanych przez Agencję
zabezpieczeń stanowi warunek zawarcia umowy dzierżawy.

Jako zabezpieczenie przyjmowane będą w zakresie zabezpieczenia płatności czynszu dzierżawnego
do wyboru i ustalenia: hipoteka; gwarancja bankowa; poręczenie; weksel własny in blanco; poręczenie
wekslowe; przewłaszczenie na zabezpieczenie; zastaw rejestrowy; blokada środków pieniężnych na rachunku
bankowym; ustanowienie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bankowym; cesja praw z polisy
ubezpieczeniowej; kaucja; natomiast zabezpieczeniem należności z tytułu bezumownego władania
nieruchomością po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy dzierżawy jest weksel in blanco wraz
z deklaracją wekslową.

Zastrzega się prawo odmowy przyjęcia zabezpieczenia uznanego za mało wiarygodne.

Protokolarne przekazanie przedmiotu dzierżawy nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy
dzierżawy.

UWAGA:
Zgodnie z § 18 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14.01.2009 r. w sprawie
szczegółowego trybu przeprowadzania przetargów na dzierżawę nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu
Państwa (Dz. U. z 2013 roku poz. 1142 – tekst jednolity), wniosek komisji w sprawie wyboru
najkorzystniejszej oferty podlega zatwierdzeniu przez organizatora przetargu. W razie
niezatwierdzenia wniosku, organizator przetargu niezwłocznie zwraca wadium.

UWAGA
: zgodnie z art. 38 ust. 1a UoGNRSP w umowie dzierżawy zostanie umieszczony zapis dotyczący
możliwości wypowiedzenia przez Agencję umowy dzierżawy w zakresie wyłączenia 30% powierzchni użytków
rolnych będących przedmiotem dzierżawy.

UWAGA: Nieruchomości wydzierżawiane są na podstawie danych z ewidencji geodezyjnej. W przypadku
ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem dzierżawcy Agencja Nieruchomości Rolnych
nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości.
Wskazania granic nieruchomości na gruncie przez geodetę Agencja Nieruchomości Rolnych może dokonać na
koszt dzierżawcy.

Agencja Nieruchomości Rolnych, jako organizator przetargu, zastrzega sobie prawo do:
odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn do momentu jego rozpoczęcia,
w razie stwierdzenia, iż czynności związane z przeprowadzeniem przetargu dokonane zostały
w sposób niezgodny z ustawą lub innymi przepisami, których naruszenie miało wpływ na wynik
przetargu, Prezes ANR zarządza powtórzenie czynności przetargowych albo unieważnia
przetarg,

Strona 10 z 11

bez podania przyczyn nie zatwierdzić wniosk u Komisji Przetargowej w sprawie rozstrzygnięcia
przetargu,
zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert,
odstąpienia od przeprowadzenia przetargu ze względu na uzasadnione wątpliwości co do osób
mających uczestniczyć w przetargu, jeżeli z wnioskiem takim wystąpi członek komisji
przetargowej wydelegowany przez podmioty uczestniczące w pracach Rady Społecznej.


Niniejsze ogłoszenie zostanie podane do publicznej wiadomości w terminie od 20.02.2017 roku
do 21.03.2017 roku w sposób zwyczajowo przyjęty w Urzędzie Gminy w Zgorzelec, Dolnośląskiej Izbie
Rolniczej w Wrocławiu
, OT ANR we Wrocławiu, Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem w
Rakowicach Wielkich, Sołectwie wsi Białogórze i Trójca
, oraz na stronie internetowej www..
Stosownie do treści art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2014 roku, poz.1182) Agencja Nieruchomości Rolnych w Warszawie informuje osoby zainteresowane udziałem
w przetargu, że:
1. administratorem danych osobowych osób uczestniczących w postępowaniu przetargowym jest Agencja
Nieruchomości Rolnych w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4, zwana dalej ANR,
2. dane osobowe osób uczestniczących w postępowaniu przetargowym przetwarzane będą w celu
przeprowadzenia przetargu na dzierżawę nieruchomości; mogą być udostępnione innym odbiorcom, jeżeli
wynikać to będzie z przepisów prawa,
3. uczestnik postępowania przetargowego posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich
poprawiania,
4. podanie ANR danych osobowych jest konieczne do przeprowadzenia postępowania przetargowego.

Z informacjami o nieruchomościach, warunkami przetargu, a także z postanowieniami projektu
umowy dzierżawy, które nie podlegają ustaleniu w trybie niniejszego przetargu, można
się zapoznać w terminie publikacji niniejszego ogłoszenia w siedzibie Sekcji Zamiejscowej
Gospodarowania Zasobem w Rakowicach Wielkich, Rakowice Wielkie 15, 59-600 Lwówek Śląski, tel.
71-35-63-919 wew. 511.

Sporządził:
Łukasz Ćwiek


59-600 Lwówek Śląski, Rakowice Wielkie 15, TEL. / FAX 71 35 63 919
Strona 11 z 11

Podobne ogłoszenia

OT Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, gmina Radzyń Chełmiński, obręb Dębieniec, pow. 3.6900 ha.

Lokalizacja: KUJAWSKO-POMORSKIE / grudziądzki / Radzyń Chełmiński
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2015-12-30
Powierzchnia: 3.6900 (ha)
Cena: (zł).

OT Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, gmina Sępólno Krajeńskie, obręb Włościbórz, pow. 0.6300 ha.

Lokalizacja: KUJAWSKO-POMORSKIE / sępoleński / Sępólno Krajeńskie
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2015-11-10
Powierzchnia: 0.6300 (ha)
Cena: (zł).

OT Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, gmina Tuchola, obręb m. Tuchola, pow. 1.1836 ha.

Lokalizacja: KUJAWSKO-POMORSKIE / tucholski / Tuchola
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2014-03-28
Powierzchnia: 1.1836 (ha)
Cena: (zł).

OT LUBLIN, woj. lubelskie, pow. lubartowski, gm. Kamionka, obr. Samoklęski

Lokalizacja: LUBELSKIE / lubartowski / Kamionka
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2016-09-14
Powierzchnia: 0.28 (ha)
Cena: (zł).

OT Poznań, woj. wielkopolskie, gm.Chodzież ob.Strzelce pow.od 1,3200 ha

Lokalizacja: WIELKOPOLSKIE / chodzieski / Chodzież
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2015-07-28
Powierzchnia: 8.6999 (ha)
Cena: (zł).

SGZ Opole, pow. strzelecki, gm. Leśnica, obr. Czarnocin

Lokalizacja: OPOLSKIE / strzelecki / Leśnica
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2014-09-03
Powierzchnia: 0.2857 (ha)
Cena: (zł).

SZGZ Olesno, pow. oleski, gm. Rudniki, ob. Odcinek, pow. 0,2340 ha

Lokalizacja: OPOLSKIE / oleski / Rudniki
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2016-10-25
Powierzchnia: 0.2340 (ha)
Cena: (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE, mazowieckie, ciechanowski, Glinojeck, Dreglin, 0,4978 ha

Lokalizacja: MAZOWIECKIE / ciechanowski / Glinojeck
sprzedaż nierolna
Data publikacji: 2015-10-03
Powierzchnia: 0.4978 (ha)
Cena: 25800.00 (zł).

OT Olsztyn, woj.warmińsko-mazurskie, gmina Lelkowo, obręb Bieńkowo, dz. u210/8248-423

Lokalizacja: WARMIŃSKO-MAZURSKIE / braniewski / Lelkowo
sprzedaż nierolna
Data publikacji: 2016-11-30
Powierzchnia: 0.0033 (ha)
Cena: 14800 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W GORZOWIE WLKP. FILIA W ZIELONEJ GÓRZE, lubuskie, zielonogórski, Bojadła, Klenica, 0,1500 ha

Lokalizacja: LUBUSKIE / zielonogórski / Bojadła
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-04-22
Powierzchnia: 0.15 (ha)
Cena: 29491.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W RZESZOWIE, podkarpackie, przemyski, Stubno, Kalników, 0,3200 ha

Lokalizacja: PODKARPACKIE / przemyski / Stubno
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-07-07
Powierzchnia: 0.32 (ha)
Cena: 2520.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W RZESZOWIE, podkarpackie, sanocki, Sanok, Bykowce, 0,3390 ha

Lokalizacja: PODKARPACKIE / sanocki / Sanok
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-09-02
Powierzchnia: 0.339 (ha)
Cena: 25000.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE FILIA W ŁODZI, łódzkie, bełchatowski, Szczerców, Osiny Kolonia, 0.6100 ha

Lokalizacja: ŁÓDZKIE / bełchatowski / Szczerców
sprzedaż rolna
Data publikacji: 1904-12-01
Powierzchnia: 0.61 (ha)
Cena: 57300.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE FILIA W ŁODZI, łódzkie, łaski, Sędziejowice, Dobra, 0.1207 ha

Lokalizacja: ŁÓDZKIE / łaski / Sędziejowice
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-03-09
Powierzchnia: 0.1207 (ha)
Cena: 1000.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE, mazowieckie, szydłowiecki, Szydłowiec, Wysocko, 1,0600 ha

Lokalizacja: MAZOWIECKIE / szydłowiecki / Szydłowiec
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-09-01
Powierzchnia: 1.06 (ha)
Cena: 10000.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE, mazowieckie, wołomiński, Wołomin, Zagościniec-05, 0,0363 ha

Lokalizacja: MAZOWIECKIE / wołomiński / Wołomin
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2016-08-25
Powierzchnia: 0.0363 (ha)
Cena: 800.00 (zł).

OT LUBLIN, woj. lubelskie, pow. chełmski, gm. Białopole, obr. Raciborowice

Lokalizacja: LUBELSKIE / chełmski / Białopole
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2016-11-08
Powierzchnia: 1.28 (ha)
Cena: 36300 (zł).

OT LUBLIN, woj. lubelskie, pow. chełmski, gm. Dorohusk, obr. Ostrów

Lokalizacja: LUBELSKIE / chełmski / Dorohusk
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2017-01-25
Powierzchnia: 0.20 (ha)
Cena: 3700 (zł).

OT Wrocław woj. DOLNOŚLĄSKIE gmina Kłodzko obręb Łączna pow. 3,1400ha.

Lokalizacja: DOLNOŚLĄSKIE / kłodzki / Kłodzko
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-11-17
Powierzchnia: 3.1400 (ha)
Cena: 101000 (zł).