ZSI.GOZG.SGZ.4240.3279.1.3279.2015.EK.787216 sprzedaż nierolna ODDZIAŁ TERENOWY W GORZOWIE WLKP. FILIA W ZIELONEJ GÓRZE, lubuskie, żagański, Żagań, Miodnica, 0,1609 ha

Jesteś tutaj » Informacje o ANR » LUBUSKIE » żagański » Żagań » ODDZIAŁ TERENOWY W GORZOWIE WLKP. FILIA W ZIELONEJ GÓRZE, lubuskie, żagański, Żagań, Miodnica, 0,1609 ha

ZSI.GOZG.SGZ.4240.3279.1.3279.2015.EK.787216 sprzedaż nierolna ODDZIAŁ TERENOWY W GORZOWIE WLKP. FILIA W ZIELONEJ GÓRZE, lubuskie, żagański, Żagań, Miodnica, 0,1609 ha

Data publikacji: 2017-02-20

Typ nieruchomości: nierolna

Sprzedaż/dzierżawa/inne: sprzedaż

Powierzchnia (ha): 0.1609

Cena (zł): 27300.00

Oddział Terenowy: F Zielona Góra

Miejscowość/Obręb: Miodnica

Wojewodztwo: LUBUSKIE

Powiat: żagański

Gmina: Żagań

Opis:
Nieruchomość niezbudowana położenie - województwo lubuskie, powiat żagański, gmina Żagań, obręb Miodnica, nr działki: 512/11 o pow. ewid. 0,1609. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0,1609 w tym w użytkach rolnych (0,1609 o symbolu Ps). Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr ZG1G/00052701/1. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej.

Tytuł:
ODDZIAŁ TERENOWY W GORZOWIE WLKP. FILIA W ZIELONEJ GÓRZE, lubuskie, żagański, Żagań, Miodnica, 0,1609 ha

Numer oferty: ZSI.GOZG.SGZ.4240.3279.1.3279.2015.EK.787216
OD
O D
D Z
D I
Z A
I Ł
A
Ł TE
T RE
R N
E O
N W
O Y
W
Y W

W G
OR
O Z
R O
Z W
O I
W E
I
E W
L
W K
L P
K .
P
FILIA W ZIELONEJ GÓRZE

Wywieszono w miejscach zwyczajowo przyjętych
w dniach od 20.02.2017 r. do 10.03.2017 r.
GOZG.SGZ.4240.53.2017.EK.2

INFORMACJA O PLANOWANEJ SPRZEDAŻY


działając na podstawie art. 12 ust. 3 i art. 28 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodaro-
waniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1491 z późn. zm.)
oraz art. 2 ust. 1 pkt. 1c) ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży
nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z
2016 r., poz. 585) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej
do sprzedaży
.
Nieruchomość pochodzi ze zlikwidowanego Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Żaganiu.
NIEZABUDOWANA NIERUCHOMOŚĆ
położona - województwo lubuskie, powiat żagański, gmina
Żagań, obręb Miodnica, stanowiąca działkę ewidencyjną nr: 512/11 o pow. 0,1609 ha.

Nieruchomość niezabudowana położona w centrum miejscowości Miodnica w sąsiedztwie terenów
zabudowanych – rozproszona zabudowa mieszkaniowa i terenów leśnych. Teren działki podmokły,
ukształtowanie płaskie. Działka nieużytkowana, zachwaszczona, od strony lasu zakrzaczona, przy
granicy z drogą rosną trzy wiekowe dęby. Media: sieć energetyczna i wodociągowa w pobliżu
działki. Dojazd gruntową drogą gminną.
Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Żaganiu prowadzi księgę wieczystą Kw. Nr ZG1G/00052701/1.
W dziale III istnieje wpis – ostrzeżenie o niezgodności treści księgi wieczystej ze stanem
rzeczywistym, który nie dotyczy przedmiotowej nieruchomości. Dział IV wymienionej księgi
wieczystej wolny jest od jakichkolwiek wpisów. Nieruchomość wolna jest od długów i obciążeń.

Nieruchomość nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzenne-
go. Zgodnie z aktualnym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Żagań działka położona jest w strefie produkcji rolnej – grunty rolne i łąki. Gmina nie
planuje zmiany przeznaczenia.

Decyzją nr 72/2015 z dnia 18.11.2015 r. dla działki ustalone zostały warunki zabudowy
i zagospodarowania terenu polegające na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego
wolnostojącego oraz infrastruktury technicznej.

W skład nieruchomości wchodzą:
1. Grunty o ogólnej powierzchni
- 0,1609 ha,
w tym: pastwiska trwałe

- 0,1609 ha, Klasy gleb:

Ps V – 0,1609 ha.

UWAGA!

Zgodnie z art. 29 ust. 4 w/w ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa
Agencji przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa w okresie 5 lat,
licząc od dnia nabycia od Agencji.
65-225 Zielona Góra, UL. Lwowska 25, TEL. 68 329 33 73, FAX 68 327 20 06

UWAGA!
Nieruchomość sprzedawana jest zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem
z ewidencji gruntów i budynków wydanymi przez Starostę Powiatu Żagańskiego.
W związku z powyższym Kupujący zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, że nie
będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Agencji z tytułu ewentualnej
niezgodności w zakresie rodzaju użytków, różnicy w powierzchni sprzedawanej
nieruchomości wynikającej ze wskazania przez geodetę innej powierzchni niż jest
to oznaczone we wskazanych wyżej dokumentach. Okazanie punktów granicznych
nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Kupującego.

CENA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI WYNOSI


- 27.300,00 zł brutto
/słownie złotych: dwadzieścia siedem tysięcy trzysta złotych/
Do ceny doliczone zostały koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży.

Na podstawie ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz. U. z 2016 r.
poz. 710 z późn. zm.) cena zawiera podatek VAT w stawce zgodnej z obowiązującymi przepisami
w dacie zawarcia umowy sprzedaży.

Nieruchomość sprzedawana będzie w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Wyklucza się płatność należności jakimikolwiek wierzytelnościami.

Szczegółowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży można uzyskać
w Filii Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych w Zielonej Górze, ul. Lwowska 25 tel. (68) 329 33 73

Wykaz wywieszono: w OT ANR w Gorzowie Wlkp., Filii OT ANR w Zielonej Górze, Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania
Zasobem w Popęszycach, Urzędzie Gminy w Żaganiu, sołectwie w Miodnicy, Lubuskiej Izbie Rolniczej w Zielonej Górze
a także portalu www.


Sporządzone przez Edytę Karpińską dnia 14.02.2017 r.

Podobne ogłoszenia

OT Wrocław woj. DOLNOŚLĄSKIE gmina Jedlina-Zdrój obręb Glinica pow. 1,9722ha.

Lokalizacja: DOLNOŚLĄSKIE / wałbrzyski / Jedlina-Zdrój
dzierżawa nierolna
Data publikacji: 2016-02-25
Powierzchnia: 1.9722 (ha)
Cena: (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W GORZOWIE WLKP., lubuskie, gorzowski, Kłodawa, Łosno 2,0928 ha

Lokalizacja: LUBUSKIE / gorzowski / Kłodawa
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2017-01-18
Powierzchnia: 20928 (ha)
Cena: (zł).

OT Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, gmina Nowa Wieś Wielka, obręb Leszyce, pow. 0.1106 ha.

Lokalizacja: KUJAWSKO-POMORSKIE / bydgoski / Nowa Wieś Wielka
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2016-06-29
Powierzchnia: 0.1106 (ha)
Cena: (zł).

OT Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, gmina Świecie, obręb Niedźwiedź, pow. 1.0480 ha

Lokalizacja: KUJAWSKO-POMORSKIE / świecki / Świecie
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2016-07-26
Powierzchnia: 1.0480 (ha)
Cena: (zł).

OT Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, gmina Gietrzwałd, obręb Unieszewo, dz. 69/1

Lokalizacja: WARMIŃSKO-MAZURSKIE / olsztyński / Gietrzwałd
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2016-08-05
Powierzchnia: 3.30 (ha)
Cena: (zł).

OT Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, gmina Iłowo-Osada, obręb Janowo-Pruski, dz. 43/2

Lokalizacja: WARMIŃSKO-MAZURSKIE / działdowski / Iłowo-Osada
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2016-03-24
Powierzchnia: 28.3110 (ha)
Cena: (zł).

OT Rzeszów, podkarpackie, przeworski, Sieniawa, Sieniawa Miasto

Lokalizacja: PODKARPACKIE / przeworski / Sieniawa
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2015-03-31
Powierzchnia: 1.0988 (ha)
Cena: (zł).

OT Rzeszów - woj. małopolskie, pow. dąbrowski gm. Dąbrowa Tarnowska, obr. Szarwark, Nieczajna - pow. 0,37 ha

Lokalizacja: MAŁOPOLSKIE / dąbrowski / Dąbrowa Tarnowska
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2016-10-05
Powierzchnia: 0.37 (ha)
Cena: (zł).

SZGZ Olesno, pow. Kluczbork, gm. Lasowice Wielkie, ob. Lasowice Wielkie, pow. 0,0990 ha

Lokalizacja: OPOLSKIE / kluczborski / Lasowice Wielkie
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2016-04-07
Powierzchnia: 0.0990 (ha)
Cena: (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W OPOLU, śląskie, bieruńsko-lędziński, Bieruń, Bieruń Nowy, 0,0890 ha

Lokalizacja: ŚLĄSKIE / bieruńsko-lędziński / Bieruń
sprzedaż nierolna
Data publikacji: 2015-04-27
Powierzchnia: 0.089 (ha)
Cena: 81200.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE FILIA W ŁODZI, łódzkie, łowicki, Domaniewice, Skaratki, 1.0600 ha

Lokalizacja: ŁÓDZKIE / łowicki / Domaniewice
sprzedaż nierolna
Data publikacji: 2014-05-05
Powierzchnia: 1.06 (ha)
Cena: 21800.00 (zł).

OT Warszawa , woj. mazowieckie, pow. białobrzeski, gm. Stromiec, obr. Lipskie Budy, pow. 0,22 ha

Lokalizacja: MAZOWIECKIE / białobrzeski / Stromiec
sprzedaż nierolna
Data publikacji: 2014-06-09
Powierzchnia: 0.2200 (ha)
Cena: 34200.00 (zł).

OT Rzeszów - woj. świetokrzyskie, pow. staszowski, gm. Oleśnica, obr. Sufczyce, Borzymów, Oleśnica - pow. 2.00 ha.

Lokalizacja: ŚWIĘTOKRZYSKIE / staszowski / Oleśnica
sprzedaż przeznaczenie wielofunkcyjne
Data publikacji: 2014-03-04
Powierzchnia: 2.00 (ha)
Cena: (zł).

Filia Łódź - dz. nr 293 Niemierzyn, gm. Ostrówek, pow. wieluński, woj. łódzkie

Lokalizacja: ŁÓDZKIE / wieluński / Ostrówek
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-10-30
Powierzchnia: 0.1300 (ha)
Cena: 1300 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W GORZOWIE WLKP. FILIA W ZIELONEJ GÓRZE, lubuskie, zielonogórski, Sulechów, Kalsk, 1,4900 ha

Lokalizacja: LUBUSKIE / zielonogórski / Sulechów
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-09-08
Powierzchnia: 1.49 (ha)
Cena: 58200.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W OLSZTYNIE FILIA W SUWAŁKACH, podlaskie, bielski, Boćki, Mołoczki, 0,3500 ha

Lokalizacja: PODLASKIE / bielski / Boćki
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2016-07-04
Powierzchnia: 0.35 (ha)
Cena: 6900.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W OLSZTYNIE FILIA W SUWAŁKACH, podlaskie, hajnowski, Narew, Tyniewicze, 0,2514 ha

Lokalizacja: PODLASKIE / hajnowski / Narew
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-09-01
Powierzchnia: 0.2514 (ha)
Cena: 5600.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W RZESZOWIE, świętokrzyskie, pińczowski, Pińczów, Podłęże, 2,9100 ha

Lokalizacja: ŚWIĘTOKRZYSKIE / pińczowski / Pińczów
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-10-12
Powierzchnia: 2.91 (ha)
Cena: 34300.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W RZESZOWIE, świętokrzyskie, staszowski, Bogoria, Malkowice, 0,2500 ha

Lokalizacja: ŚWIĘTOKRZYSKIE / staszowski / Bogoria
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-07-07
Powierzchnia: 0.25 (ha)
Cena: 8660.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE FILIA W ŁODZI, łódzkie, skierniewicki, Skierniewice, Strobów, 0.0400 ha

Lokalizacja: ŁÓDZKIE / skierniewicki / Skierniewice
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2017-02-01
Powierzchnia: 0.04 (ha)
Cena: 480.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE, mazowieckie, przysuski, Odrzywół, Myślakowice Kolonia, 0,3300 ha

Lokalizacja: MAZOWIECKIE / przysuski / Odrzywół
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-07-02
Powierzchnia: 0.33 (ha)
Cena: 3000.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU, dolnośląskie, legnicki, Chojnów, Rokitki, 1,4100 ha

Lokalizacja: DOLNOŚLĄSKIE / legnicki / Chojnów
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-07-29
Powierzchnia: 1.41 (ha)
Cena: 49100.00 (zł).

OT Rzeszów - woj. podkarpackie, pow. przemyski, gm. Bircza, obr. Sufczyna

Lokalizacja: PODKARPACKIE / przemyski / Bircza
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-03-10
Powierzchnia: 1.54 (ha)
Cena: (zł).

OT Warszawa , woj. mazowieckie, pow. zwoleński, gm. Przyłęk, obr. Lucimia, pow. 0,5 ha

Lokalizacja: MAZOWIECKIE / zwoleński / Przyłęk
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-08-12
Powierzchnia: 0.5000 (ha)
Cena: 38200.00 (zł).

SZGZ Olesno, pow. Namysłów, gm. Świerczów, ob. Gola, pow. 1,1400 ha

Lokalizacja: OPOLSKIE / namysłowski / Świerczów
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-05-21
Powierzchnia: 1.1400 (ha)
Cena: 21500 (zł).