OP.SGZ.MI.4240.330.2017.IP.1.277609 sprzedaż nierolna ODDZIAŁ TERENOWY W OPOLU, śląskie, tarnogórski, Zbrosławice, Świętoszowice, 0,0819 ha

Jesteś tutaj » Informacje o ANR » ŚLĄSKIE » tarnogórski » Zbrosławice » ODDZIAŁ TERENOWY W OPOLU, śląskie, tarnogórski, Zbrosławice, Świętoszowice, 0,0819 ha

OP.SGZ.MI.4240.330.2017.IP.1.277609 sprzedaż nierolna ODDZIAŁ TERENOWY W OPOLU, śląskie, tarnogórski, Zbrosławice, Świętoszowice, 0,0819 ha

terapia poznawczo-behawioralna Wrocław

Data publikacji: 2017-02-20

Typ nieruchomości: nierolna

Sprzedaż/dzierżawa/inne: sprzedaż

Powierzchnia (ha): 0.0819

Cena (zł): 23200.00

Oddział Terenowy: OT Opole

Miejscowość/Obręb: Świętoszowice

Wojewodztwo: ŚLĄSKIE

Powiat: tarnogórski

Gmina: Zbrosławice

Opis:
Nieruchomość niezbudowana położenie - województwo śląskie, powiat tarnogórski, gmina Zbrosławice, obręb Świętoszowice, nr działki: 565/7 o pow. ewid. 0,0819. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0,0819 w tym w użytkach rolnych (0,0819 o symbolu R). Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr 65138. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej.

Tytuł:
ODDZIAŁ TERENOWY W OPOLU, śląskie, tarnogórski, Zbrosławice, Świętoszowice, 0,0819 ha

Numer oferty: OP.SGZ.MI.4240.330.2017.IP.1.277609


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
PRZEZNACZONEJ DO SPR7EDAŻY
(OP.SGZ.MI.4240.322.2017.IP.1 )

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu, działając na podstawie art.12 ust. 3 i art. 28
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa
( t.j. Dz.U. 2016 poz. 1491) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej,
pochodzącej po PPR „ AGROPOL” w Czekanowie, położonej w obrębie Zabrze, miasto Zabrze, woj. śląskie ,
przeznaczonej do sprzedaży

W skład nieruchomości wchodzą grunty oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako działka
nr 4350/267 (k.m.3) dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zabrzu prowadzi księgę
wieczystą nr GL1Z/00027569/4. Dział III i IV KW - brak wpisów.

Uwaga: na działce zlokalizowany jest w części budynek handlowo – usługowy przeznaczony do rozbiórki.

Ogólna powierzchnia nieruchomości wynosi 0,0626 ha, w tym: Bi – 0,0626 ha.
Nieruchomość nie jest objeta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zabrze.
Przedmiotowa działka nie jest objęta uchwałą o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego.
Na podstawie ustaleń obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta Zabrze ( Uchwała nr XII/126/11 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 4 lipca 2011r. ) nieruchomość położona
jest na terenie oznaczonych symbolem ZW–tereny zieleni wzdłuż cieków wodnych.

Cena sprzedaży nieruchomości wynosi: 36.300,00 zł (w tym podatek VAT-zwolniony)
(słownie złotych: trzydzieści sześć tysięcy trzysta )

Agencja Nieruchomości Rolnych w Opolu zastrzega, że wyklucza płatność należności jakimikolwiek
wierzytelnościami.
Nie przewiduje się możliwości rozłożenia ceny sprzedaży na raty.

Oddział Terenowy Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu zastrzega sobie możliwość odstąpienia
od zawarcia umowy sprzedaży, jeżeli zajdą nowe, istotne okoliczności, w tym w szczególności nastąpi zmiana
przeznaczenia gruntów, nabywający nie wywiąże się z obowiązków wynikających z umów zawartych z Agencją.
Ponadto, sprzedaż nieruchomości rolnej przez Agencję może nastąpić, jeżeli w wyniku tej sprzedaży
łączna powierzchnia użytków rolnych będących własnością nabywcy oraz nabytych kiedykolwiek z Zasobu
nie przekroczy 300 ha .
Agencji przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa przy odsprzedaży
nieruchomości przez nabywcę w okresie 5 lat licząc od dnia jej nabycia od Agencji.
Agencja sprzedaje nieruchomość na podstawie danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków
prowadzonych przez Starostę Powiatu właściwego, co do położenia nieruchomości.
Ponadto, zgodnie z art. 29b ust. 1 i 2 ww ustawy, każdy nabywca nieruchomości Zasobu przed zawarciem
umowy sprzedaży zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia o pochodzeniu środków finansowych na ten cel
oraz że nie zawarł umowy przedwstępnej na zbycie tej nieruchomości – osoba, która złożyła nieprawdziwe
oświadczenie podlega odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia.
Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu
o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia.
Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w ANR OT
Opole Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem w Mikołowie , ul. Karola Miarki 18, 43-190 Mikołów,
tel. (32) 218 07 15.

Mikołów, dnia 14.02.2017 r.

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w:
Urzędzie Miasta Zabrze,
Rada Dzielnicy Centrum Północ,
Śląskiej Izbie Rolniczej w Katowicach,
ANR OT w Opolu,
ANR OT Opole SZGZ w Mikołowie,
oraz na stronie internetowej www.,

w terminie od 20.02.2017 r. do 07.03.2017 r.

Podobne ogłoszenia

mazowieckie, powiat płoński, gmina Baboszewo, obręb Rybitwy, działka nr 190 o pow. 0,8800 ha

Lokalizacja: MAZOWIECKIE / płoński / Baboszewo
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2016-07-12
Powierzchnia: 0.8800 (ha)
Cena: 0.50 (zł).

OT Gdańsk - woj. pomorskie, gm. Główczyce, obr. Górzyno

Lokalizacja: POMORSKIE / słupski / Główczyce
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2014-03-24
Powierzchnia: 10.9185 (ha)
Cena: (zł).

OT Gdańsk - woj. pomorskie, gm. Kobylnica, obr. Komorczyn

Lokalizacja: POMORSKIE / słupski / Kobylnica
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2014-03-21
Powierzchnia: 12.9500 (ha)
Cena: (zł).

OT Lublin, woj. lubelskie, pow. łęczyński, gm. Milejów, obr. Ostrówek Kolonia

Lokalizacja: LUBELSKIE / łęczyński / Milejów
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2014-06-26
Powierzchnia: 0.30 (ha)
Cena: (zł).

OT Wrocław woj. DOLNOŚLĄSKIE gmina Żmigród obręb Żmigród pow. 6,3954ha.

Lokalizacja: DOLNOŚLĄSKIE / trzebnicki / Żmigród
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2016-10-27
Powierzchnia: 6.3954 (ha)
Cena: (zł).

ANR OT Olsztyn, woj. warmińsko-€“mazurskie, gmina Działdowo, obręb Lipówka, dz. 109

Lokalizacja: WARMIŃSKO-MAZURSKIE / działdowski / Działdowo
sprzedaż nierolna
Data publikacji: 2015-10-28
Powierzchnia: 0.5000 (ha)
Cena: 32000 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W GORZOWIE WLKP., lubuskie, gorzowski, Lubiszyn, Ściechów, 0,5988 ha

Lokalizacja: LUBUSKIE / gorzowski / Lubiszyn
sprzedaż nierolna
Data publikacji: 2015-06-26
Powierzchnia: 0.5988 (ha)
Cena: 16100.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE FILIA W ŁODZI, łódzkie, bełchatowski, Kleszczów, Karolów, 0.1680 ha

Lokalizacja: ŁÓDZKIE / bełchatowski / Kleszczów
sprzedaż nierolna
Data publikacji: 2016-04-19
Powierzchnia: 0.168 (ha)
Cena: 7100.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE FILIA W ŁODZI, łódzkie, brzeziński, Jeżów, Leszczyny, 0.1746 ha

Lokalizacja: ŁÓDZKIE / brzeziński / Jeżów
sprzedaż nierolna
Data publikacji: 2015-06-29
Powierzchnia: 0.1746 (ha)
Cena: 33800.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE FILIA W ŁODZI, łódzkie, pabianicki, Ksawerów, Ksawerów, 8.8412 ha

Lokalizacja: ŁÓDZKIE / pabianicki / Ksawerów
sprzedaż nierolna
Data publikacji: 2014-10-23
Powierzchnia: 8.8412 (ha)
Cena: 7663200.00 (zł).

OT Gorzów Wlkp., woj. lubuskie, pow. strzelecko-drezdenecki, gm. Dobiegniew, obręb Osiek, pow. 0,2872 ha.

Lokalizacja: LUBUSKIE / strzelecko-drezdenecki / Dobiegniew
sprzedaż nierolna
Data publikacji: 2015-03-18
Powierzchnia: 0.2872 (ha)
Cena: 67700 (zł).

OT Opole, gmina Kietrz, obręb Dzierżysław

Lokalizacja: OPOLSKIE / głubczycki / Kietrz
sprzedaż nierolna
Data publikacji: 2016-11-25
Powierzchnia: 1.05 (ha)
Cena: (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W GORZOWIE WLKP. FILIA W ZIELONEJ GÓRZE, lubuskie, żarski, Lubsko, Chocimek, 7,4900 ha

Lokalizacja: LUBUSKIE / żarski / Lubsko
sprzedaż przeznaczenie wielofunkcyjne
Data publikacji: 2015-06-18
Powierzchnia: 7.49 (ha)
Cena: 189500.00 (zł).

OT Rzeszów - woj. świętokrzyskie, pow. jędrzejowski, gm. Sędziszów, obr. Pawłowice - pow. łącz.0,87ha

Lokalizacja: ŚWIĘTOKRZYSKIE / jędrzejowski / Sędziszów
sprzedaż przeznaczenie wielofunkcyjne
Data publikacji: 2014-09-01
Powierzchnia: 0.87 (ha)
Cena: (zł).

SZGZ Mikołów, śląskie, rybnicki, Lyski, Żytna

Lokalizacja: ŚLĄSKIE / rybnicki / Lyski
sprzedaż przeznaczenie wielofunkcyjne
Data publikacji: 2015-01-14
Powierzchnia: 0.2492 (ha)
Cena: 6000 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W GORZOWIE WLKP. FILIA W ZIELONEJ GÓRZE, lubuskie, żarski, Przewóz, Dąbrowa Łużycka, 4,0400 ha

Lokalizacja: LUBUSKIE / żarski / Przewóz
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-11-16
Powierzchnia: 4.04 (ha)
Cena: 98200.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W GORZOWIE WLKP., lubuskie, świebodziński, Świebodzin, Rudgierzowice, 0,4600 ha

Lokalizacja: LUBUSKIE / świebodziński / Świebodzin
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-10-12
Powierzchnia: 0.46 (ha)
Cena: 9900.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W LUBLINIE, lubelskie, bialski, Konstantynów, Wólka Polinowska, 3,1779 ha

Lokalizacja: LUBELSKIE / bialski / Konstantynów
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-07-21
Powierzchnia: 3.1779 (ha)
Cena: 41300.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W OLSZTYNIE FILIA W SUWAŁKACH, podlaskie, sokólski, Szudziałowo, Szudziałowo, 0,4100 ha

Lokalizacja: PODLASKIE / sokólski / Szudziałowo
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2016-08-10
Powierzchnia: 0.41 (ha)
Cena: 6700.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W OLSZTYNIE FILIA W SUWAŁKACH, warmińsko-mazurskie, piski, Biała Piska, Drygały, 0,4400 ha

Lokalizacja: WARMIŃSKO-MAZURSKIE / piski / Biała Piska
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2016-06-06
Powierzchnia: 0.44 (ha)
Cena: 14100.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W OPOLU, śląskie, raciborski, Racibórz, Miedonia, 0,2627 ha

Lokalizacja: ŚLĄSKIE / raciborski / Racibórz
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2017-01-18
Powierzchnia: 0.2627 (ha)
Cena: 12600.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W RZESZOWIE, podkarpackie, jarosławski, Rokietnica, Czelatyce, 0,1076 ha

Lokalizacja: PODKARPACKIE / jarosławski / Rokietnica
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2016-10-06
Powierzchnia: 0.1076 (ha)
Cena: 2330.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W RZESZOWIE, podkarpackie, lubaczowski, Narol, Łówcza, 0,3958 ha

Lokalizacja: PODKARPACKIE / lubaczowski / Narol
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2016-11-25
Powierzchnia: 0.3958 (ha)
Cena: 4340.00 (zł).

OT Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, gmina Choceń, obręb Niemojewo, pow. 0.1700 ha.

Lokalizacja: KUJAWSKO-POMORSKIE / włocławski / Choceń
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-07-22
Powierzchnia: 0.1700 (ha)
Cena: (zł).

OT Rzeszów - woj. świętokrzyskie, pow. ostrowiecki, gmina Kunów, obręb Nietulisko Małe

Lokalizacja: ŚWIĘTOKRZYSKIE / ostrowiecki / Kunów
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-06-08
Powierzchnia: 0.6391 (ha)
Cena: (zł).