ZSI.WR.WR.SGZ.LE..4240.2821.1.2821.2017.BA.486915 sprzedaż nierolna ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU, dolnośląskie, głogowski, Jerzmanowa, Jerzmanowa, 0,0148 ha

Jesteś tutaj » Informacje o ANR » DOLNOŚLĄSKIE » głogowski » Jerzmanowa » ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU, dolnośląskie, głogowski, Jerzmanowa, Jerzmanowa, 0,0148 ha

ZSI.WR.WR.SGZ.LE..4240.2821.1.2821.2017.BA.486915 sprzedaż nierolna ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU, dolnośląskie, głogowski, Jerzmanowa, Jerzmanowa, 0,0148 ha

dywany dla chłopców

Data publikacji: 2017-02-15

Typ nieruchomości: nierolna

Sprzedaż/dzierżawa/inne: sprzedaż

Powierzchnia (ha): 0.0148

Cena (zł): 8220.00

Oddział Terenowy: OT Wrocław

Data przetargu: 2017-03-03

Miejscowość/Obręb: Jerzmanowa

Wojewodztwo: DOLNOŚLĄSKIE

Powiat: głogowski

Gmina: Jerzmanowa

Opis:
Nieruchomość niezbudowana położenie - województwo dolnośląskie, powiat głogowski, gmina Jerzmanowa, obręb Jerzmanowa, nr działki: 547/140 o pow. ewid. 0,0148. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0,0148 w tym w użytkach rolnych (0,0148 o symbolu R). Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr LE1G/00095523/5. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej.

Tytuł:
ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU, dolnośląskie, głogowski, Jerzmanowa, Jerzmanowa, 0,0148 ha

Numer oferty: ZSI.WR.WR.SGZ.LE..4240.2821.1.2821.2017.BA.486915
ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU

SEKCJA GOSPODAROWANIA ZASOBEM
termin publikacji od 16.02.2017 r. do 03.03.2017 r.


WR.SGZ.4240.12.2017.BA
Legnica dnia 13.02.2017 r.

Ogłoszenie numer ZSI. WR.SGZ.LE.4240. 2821 .1. 2821 .2017.BA

Agencja Nieruchomości Rolnych OT Wrocław
działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu
nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jednolity – Dz.U. z 2016 roku poz. 1491) – zwaną dalej
„UoGNRSP”, ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 roku, poz. 2052) ) dalej
jako „UoKUR” oraz ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 roku o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu
Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2016 roku poz. 585) podaje do
publicznej wiadomości, że ogłasza

PRZETARG II USTNY – NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

Wykaz informujący o zamiarze sprzedaży został podany do publicznej wiadomości w terminie od 15.12.2016
roku do 30.12.2016 roku w siedzibie Urzędu Gminy Jerzmanowa, Dolnośląskiej Izby Rolniczej we
Wrocławiu, OT ANR we Wrocławiu, SZGZ w Legnicy, w sposób zwyczajowo przyjęty w Sołectwie wsi
Jerzmanowa oraz na stronie internetowej www..
Przedmiotem sprzedaży jest:

Nieruchomość nierolna, niezabudowana
położona w:
obrębie Jerzmanowa, gmina Jerzmanowa, powiat głogowski, województwo dolnośląskie, dz. 547/140
AM 1

Ogólna powierzchnia nieruchomości wynosi: 0,0148 ha (użytki rolne 0,0148 ha) z czego:
 Grunty orne 0,0148 ha w klasach: RV- 0,0148 ha.
Powyższe informacje podajemy na podstawie danych z ewidencji gruntów.
Powierzchnia nieruchomości w hektarach przeliczeniowych wynosi 0,0052 ha.

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr LE1L/00095523/5 przez WKW
Sądu Rejonowego w Głogowie.

Nieruchomość, zgodnie z ustaleniami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów
terenów górniczych „Sieroszowice I” i „Rudna I” oraz dla pozostałej części gminy nie objętej planem
miejscowym dla terenu górniczego „Głogów Głęboki-Przemysłowy” w granicach Gminy Jerzmanowa
zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Jerzmanowa Nr XLII/278/2010 z dnia 19 kwietnia 2010 r. oraz ustaleń
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego „Głogów Głęboki-Przemysłowy”
(Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 02.07.2010 Nr 123, poz. 1897) oznaczona jest w
tekście planu symbolem „S.J.16MP” - tereny przeznaczone dla zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej
wielorodzinnej i jednorodzinnej oraz dla usług, zarówno występujących łącznie z zabudową mieszkaniową, jak i
samodzielnie.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy
nr XI/69/2007 z dnia 26 czerwca 2007 r., zmienionego Uchwałą Rady Gminy Jerzmanowa nr XLII/279/2010 z
dnia 19 kwietnia 2010 r., Uchwałą nr XLII/280/2010 z dnia 19 kwietnia 2010 r., Uchwałą nr XXVII/217/2012 z
dnia 19 grudnia 2012 r., Uchwałą nr XLII/309/2014 z dnia 26 lutego 2014 r., uchwałą nr IX/67/2015 z dnia 24
czerwca 2015 r., Zarządzeniem Zastępczym Wojewody Dolnośląskiego 1/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
działka oznaczona jest symbolem 4-MU 3 – tereny z przewagą zabudowy mieszkaniowej (jednorodzinnej i
wielorodzinnej) i usług.
Rada Gminy Jerzmanowa podjęła uchwały dotyczące przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Proces planistyczny dla dwóch uchwał nadal jest w toku postępowania.


W 2014 r. Rada Gminy Jerzmanowa podjęła jedną u
chwałę dotyczącą zmiany studium i jedną uchwałę dot.
sporządzenia mpzp, jedna z uchwał dotycząca zmiany Studium została już opracowania i zakończona, pozostałe
uchwały z 2014 r. są w trakcie procedury.
W 2015 r. Rada Gminy Jerzmanowa podjęła uchwałę dot. przystąpienia do planu miejscowego planu oraz dwie
uchwały dot. przystąpienia do zmiany Studium – tylko jedna uchwała dot. przystąpienia do zmiany Studium
jest w fazie realizacji. Pozostałe nie są jeszcze opracowywanie. W 2016 r. Rada Gminy podjęła jedną uchwałę
dotyczącą opracowywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Pismem nr GNZ-II-6724.2.2027 z dnia 09.01.2017 r. Urząd Gminy Jerzmanowa udzielił informacji, iż działka nr
547/140 obręb Jerzmanowa nie jest objęta procedurą zmiany Studium ani procedurą sporządzenia/ zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Tym samym dotychczasowa funkcja/przeznaczenie w
Studium czy MPZP nie ulegnie zmianie.

Na przedmiotowym obszarze lub w jego pobliżu nie planuje się przebiegu lub modernizacji inwestycji drogowych
o znaczeniu lokalnym lub ponad lokalnym, bądź lokalizacji innych inwestycji celu publicznego.
Dla działki nie była wydawana decyzja o warunkach zabudowy zagospodarowania terenu.
Działka leży na terenie zabytkowego układu ruralistycznego wsi Jerzmanowa, który ujęty został w
wykazie zabytków o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz zmianie innych ustaw (Dz.U. z 2010 r., nr 75, poz.
474).

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 8.220,00 zł
Uwaga:
cena sprzedaży nieruchomości jest ceną brutto, w części stawka VAT – 23%
Minimalne postąpienie: 100,00 zł
Wadium do przetargu wynosi: 1.000,00 zł


Przetarg odbędzie się w dniu 03.03.2017 roku w siedzibie Sekcji Zamiejscowej
Gospodarowania Zasobem w Legnicy, ul. Jaworzyńska 199 o godz. 10:30.

Oględzin nieruchomości można dokonać przed wyznaczonym terminem przetargu. Mapy poglądowe
dostępne są w siedzibie SZGZ w Legnicy.


Na zasadach określonych w obowiązujących przepisach w przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i
prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

W odniesieniu do podmiotów spełniających kryteria cudzoziemca (w rozumieniu ustawy o nabywaniu
nieruchomości przez cudzoziemców z dnia 24 marca 1920 roku - jednolity tekst Dz. U. z 2016 roku poz.
1061 – dalej UoNNpC) – obowiązuje wymóg uzyskania zezwolenia. Zezwolenie jest wydawane, w drodze
decyzji administracyjnej, przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli sprzeciwu nie wniesie
Minister Obrony Narodowej, a w przypadku nieruchomości rolnych, jeżeli sprzeciwu również nie wniesie
minister właściwy do spraw rozwoju wsi. Cudzoziemiec zamierzający nabyć nieruchomość może ubiegać
się - na zasadach określonych w UoNNpC - o przyrzeczenie wydania zezwolenia, tzw. „promesy”. Promesa
jest ważna rok od dnia wydania. W okresie ważności promesy nie można odmówić wydania zezwolenia,
chyba że uległ zmianie stan faktyczny istotny dla rozstrzygnięcia sprawy.
Cudzoziemcem w rozumieniu w/w ustawy jest:
1) osoba fizyczna nieposiadająca obywatelstwa polskiego;
2) osoba prawna mająca siedzibę za granicą;
3) nieposiadająca osobowości prawnej spółka osób wymienionych w pkt 1 lub 2, mająca siedzibę za
granicą, utworzona zgodnie z ustawodawstwem państw obcych;
4) osoba prawna i spółka handlowa nieposiadająca osobowości prawnej mająca siedzibę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, kontrolowana bezpośrednio lub pośrednio przez osoby lub spółki wymienione w
pkt 1, 2 i 3.
3. W przypadku spółki handlowej za kontrolowaną, w rozumieniu ustawy, uważa się spółkę, w której
cudzoziemiec lub cudzoziemcy dysponują bezpośrednio lub pośrednio powyżej 50% głosów na
zgromadzeniu wspólników lub na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik, użytkownik lub na
podstawie porozumień z innymi osobami, albo mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów art. 4 §
1 pkt 4 lit. b lub c, lub e ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2013
roku poz. 1030, z późn. zm.1))
Uczestnikowi przetargu, którego dotyczy wymóg uzyskania zezwolenia, a który takiej decyzji
nie przedłoży w terminie 3 miesięcy od daty zamknięcia przetargu, wadium nie zostanie
zwrócone.
Nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia opisanego powyżej przez cudzoziemców będących obywatelami
lub przedsiębiorcami państw - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (tzn. państw
członkowskich Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu) albo Konfederacji Szwajcarskiej.Strona 2 z 6

Zgodnie z art. 29 ust. 3bc (UoGNRSP) w przetargu
nie mogą brać udziału podmioty, które:
1) mają zaległości z tytułu zobowiązań finansowych wobec Agencji, Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego, a w szczególności zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskały one przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu, lub
2) władają lub władały nieruchomościami Zasobu bez tytułu prawnego i mimo wezwania Agencji
nieruchomości tych nie opuściły.

W przetargu mogą również brać udział osoby fizyczne, którym przysługuje prawo do rekompensaty w formie
zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej na poczet
ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, zgodnie z ustawą z dnia 8 lipca 2005
roku o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1090 z późniejszymi zmianami).

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
Wpłacenie wadium, na konto Agencji Nieruchomości Rolnych OT Wrocław ul. Mińska 60, 54-
610 Wrocław nr rachunku 85 1130 1033 0018 8159 8620 0003 z odpowiednim
wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Agencji do dnia 02.03.2017 roku,
z dokładnym określeniem obrębu, numeru geodezyjnego nieruchomości oraz imienia i nazwiska
osoby zamierzającej uczestniczyć w przetargu.
Zwalnia się z obowiązku wpłacenia wadium do wysokości kwoty nieprzekraczającej wysokości
potwierdzonego prawa do rekompensaty osoby fizyczne, którym na mocy odrębnych przepisów
przysługuje prawo do rekompensaty w formie zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych
poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej na poczet ceny sprzedaży nieruchomości
stanowiących własność Skarbu Państwa, jeżeli w terminie od 17.02.2017 roku do 24.02.2017 roku
złożą w siedzibie OT ANR Wrocław na ręce przewodniczącego komisji przetargowej:
1. pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości niewniesionego wadium
w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży,
2. oryginał decyzji lub zaświadczenia (z adnotacją wojewody o wybranej formie prawa do
rekompensaty w postaci zaliczenia wartości nieruchomości na poczet ceny sprzedaży
nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa) potwierdzającego prawo do
rekompensaty w formie zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych na poczet ceny
sprzedaży, a w przypadku spadkobierców osób wskazanych w decyzjach lub zaświadczeniach –
także postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku (albo o dziele spadku) oraz dowody
potwierdzające spełnienie wymogów określonych w art. 2 lub art. 3 ustawy z dnia 8 lipca 2005
roku o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi
granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2014r. poz. 1090 z późniejszymi zmianami). Osoba
uprawniona zwolniona z obowiązku wniesienia wadium w części, aby zostać dopuszczona do
przetargu zobowiązana jest wnieść pozostałą część wadium na ogólnych warunkach, określonych
w tym ogłoszeniu.
Decyzja lub zaświadczenie przedłożone przez uczestnika przetargu, który:
 wygrał przetarg – pozostaje w dyspozycji Agencji do czasu zawarcia umowy sprzedaży lub
uiszczenia kwoty równej wysokości niewniesionego wadium w razie uchylenia się od
zawarcia umowy sprzedaży,
 nie wygrał przetargu – zostanie zwrócona niezwłocznie po zamknięciu przetargu,
Osoby uprawnione, które w wyznaczonym terminie nie przedłożą kompletu wymaganych
dokumentów lub nie wywiążą się z obowiązku wniesienia wadium w części
w odniesieniu, do której zwolnienie nie miało zastosowania – nie zostaną dopuszczone do
przetargu.

Dodatkowo przed przystąpieniem do przetargu Przewodniczącemu Komisji Przetargowej należy złożyć:

1. pisemne oświadczenie o braku posiadania zaległości z tytułu zobowiązań finansowych wobec Agencji
Nieruchomości Rolnych, Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a w szczególności nieposiadaniu zaległości
z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem
przypadków gdy uzyskały one przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

2. pisemne oświadczenie, że nie zachodzą przesłanki opisane w art. Art. 29 ust. bc pkt 2) uniemożliwiające
udział w przetargu (nie mogą brać udziału podmioty, które władają lub władały nieruchomościami Zasobu
bez tytułu prawnego i mimo wezwania Agencji nieruchomości tych nie opuściły),

3. pisemne zapewnienie o złożeniu – przed zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości - oświadczenia o
pochodzeniu środków finansowych na nabycie nieruchomości oraz o nie zawarciu umowy przedwstępnej na
zbycie tej nieruchomości, wraz z klauzulą „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie

Strona 3 z 6

fałszywego oświadczenia” w przypadku wyłonie
nia jako kandydata na nabywcę w przetargu przed
zawarciem umowy sprzedaży,
4. Pisemne oświadczenie że znany jest mu zapis art. 28 a ust. 1 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami
rolnym Skarbu Państwa stanowiący, że sprzedaż nieruchomości rolnej przez Agencję może nastąpić jeżeli w
wyniku tej sprzedaży łączna powierzchnia użytków rolnych będących własnością nabywcy nie przekroczy
300 ha;

5. Pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkach przetargu
i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
6. pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu, w tym z nieruchomością w terenie oraz o
przyjęciu do wiadomości, że nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów, w
związku z czym Agencja Nieruchomości Rolnych nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice w
zakresie rodzajów użytków lub powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po dokonaniu sprzedaży
geodeta wskaże inną powierzchnię, niż jest to oznaczone w ewidencji gruntów wraz z oświadczeniem o
rezygnacji z wszelkich roszczeń z tego tytułu,

7. pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z projektem umowy sprzedaży i przyjęciu jej bez zastrzeżeń.
8. Pisemne oświadczenie, że kandydat na nabywcę świadomy jest faktu, iż działka leży na terenie zabytkowego

układu ruralistycznego wsi Jerzmanowa, który ujęty został w wykazie zabytków o którym mowa w art. 7
ustawy z dnia 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz zmianie
innych ustaw (Dz.U. z 2010 r., nr 75, poz. 474.


Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do przedłożenia następujących dokumentów:
1. Osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport);
2. Przedsiębiorcy wpisani do ewidencji działalności gospodarczej – dokument stwierdzający
tożsamość oraz aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
3. Reprezentanci osoby prawnej – dokument potwierdzający tożsamość, aktualny wypis
z właściwego rejestru, wykazujący umocowanie do reprezentowania danej osoby prawnej;
4. Pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość i pisemne pełnomocnictwo z podpisem
notarialnie potwierdzonym do przystąpienia do przetargu na oznaczoną nieruchomość, oraz
 w przypadku osoby prawnej – aktualny odpis z właściwego rejestru, wykazujący umocowanie
osób, które podpisały pełnomocnictwo do reprezentowania danej osoby prawnej;
 w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej – aktualne
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Wyżej wymienione dokumenty jak również dowód wpłaty wadium należy złożyć Przewodniczącemu
Komisji przetargowej w dniu otwarcia przetargu przed jego rozpoczęciem.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny
sprzedaży, pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu
(przelewem na konto).

UWAGA:
osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej,
która nie uczestniczyła w przetargu na sprzedaż danej nieruchomości, pomimo, że wniosła wadium – nie
może uczestniczyć w kolejnych przetargach na sprzedaż tej nieruchomości.

Cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż w dniu zawarcia umowy sprzedaży.
Środki finansowe z kredytów bankowych muszą wpłynąć na konto Agencji przed zawarciem umowy
sprzedaży.

Agencja – na wniosek kandydata na nabywcę- może rozłożyć spłatę należności na roczne raty, jeżeli przed
zawarciem umowy sprzedaży kandydat na nabywcę przedłoży zabezpieczenie spłaty kwoty należności
rozkładanej na raty, a jego sytuacja finansowa pozwala na spłatę tej należności, na następujących zasadach:
 - minimalna wpłata 50% ceny sprzedaży płatna przed podpisaniem umowy a okres spłaty nie
dłuższy niż 4 lata (łącznie z pierwszą wpłatą)
WARUNKI:
Część należności rozłożona na raty roczne podlegać będzie oprocentowaniu w oparciu o rozporządzenie Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lutego 2012 roku w sprawie szczególnych warunków rozkładania na raty
należności z tytułu sprzedaży nieruchomości z zasobu własności Rolnej skarbu państwa oraz wysokości
oprocentowania rozłożonej na raty należności (Dz. U. poz. 208 z dnia 23.02.2012 roku) w wysokości stopy
dyskontowej stanowiącej stopę bazową ogłaszaną w komunikacie Komisji Europejskiej powiększoną o 1 punkt
procentowy. Obecnie oprocentowanie wynosi 2,83 %.

Pozytywne rozpatrzenie wniosku nabywcy o rozłożenie ceny sprzedaży na raty uzależnione jest
w szczególności od spełnienia przez kandydata łącznie następujących warunków:
1. w przypadku nieruchomości rolnej w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nieruchomości przeznaczonych
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele związane z prowadzeniem gospodarki
Strona 4 z 6

rolnej i leśnej wraz z częściami składowymi lub p
rzynależnościami — zobowiązanie się do utrzymywania
nabywanej nieruchomości zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki w celu wykonywania na niej
działalności rolniczej;
2. nie posiadania zaległych zobowiązań finansowych wobec Agencji Nieruchomości Rolnych;
3. przedłożenia zabezpieczenia spłaty kwoty należności rozłożonej na raty oraz wykazania, że jego sytuacja
finansowa pozwala na spłatę tej należności.

Nabywca nieruchomości ubiegający się o rozłożenie spłaty należności na raty zobowiązany jest, wraz
z wnioskiem o rozłożenie ceny sprzedaży na raty, do złożenia dokumentów wskazanych przez Agencję, które
służą ustaleniu, czy jego sytuacja finansowa pozwala na spłatę należności rozłożonej na raty
i na zabezpieczenie spłaty kwoty tej należności.

W przypadku rozłożenie ceny sprzedaży na raty jako zabezpieczenia przyjmowane będą:
- hipoteka; gwarancja bankowa; poręczenie; weksel własny in blanco; poręczenie wekslowe; przewłaszczenie
na zabezpieczenie; zastaw rejestrowy; blokada środków pieniężnych na rachunku bankowym; ustanowienie
pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bankowym; cesja praw z polisy ubezpieczeniowej; kaucja.

Ponadto nabywca podda się rygorowi egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt. 5 kodeksu
postępowania cywilnego wobec wierzyciela
– Agencji Nieruchomości Rolnych co do obowiązku zapłaty
niespłaconej części ceny sprzedaży nieruchomości, wraz z ustalonym oprocentowaniem
oraz
odsetkami za opóźnienie w zapłacie należności, kosztami postępowania oraz kosztami egzekucji należności.

Zastrzega się prawo odmowy przyjęcia zabezpieczenia uznanego za mało wiarygodne.

Termin i miejsce zawarcia umowy sprzedaży (podpisanie aktu notarialnego) zostanie
ustalony z kandydatem na nabywcę po przetargu. Koszt zawarcia aktu notarialnego
ponosi nabywca.

Zgodnie z art. 29b (UoGNRSP) każdy nabywca nieruchomości Zasobu przed zawarciem umowy
sprzedaży składa oświadczenie o pochodzeniu środków finansowych na ten cel oraz, że nie zawarł
umowy przedwstępnej na zbycie tej nieruchomości. Osoba, która złożyła nieprawdziwe
oświadczenie, podlega odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia.
Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem
świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Zgodnie z art. 29c (UoGNRSP) czynność prawna dotycząca zbycia nieruchomości dokonana
niezgodnie z przepisami ustawy lub dokonana w wyniku przetargu, który odbył się niezgodnie
z przepisami ustawy jest nieważna.

Wadium nie podlega zwrotowi:
1) jeżeli żaden z uczestników przetargu ustnego nie zgłosi postąpienia ponad cenę wywoławczą
2) uczestnikowi przetargu, który wygrał przetarg i uchyli się od zawarcia umowy;
3) uczestnikowi przetargu, jeżeli z przyczyn leżących po jego stronie, w szczególności:
- niespełnienia wymagania określonego w art. 28a ust. 1, zawarcie umowy stało się niemożliwe,
- nieuzyskania zgody współmałżonka na nabycie nieruchomości, zgodnie z art. 37 Kodeksu
rodzinnego i opiekuńczego (dz. U. z 2015r., poz. 2082 ze zm.),
zawarcie umowy stało się niemożliwe.

UWAGA:
Nieruchomości sprzedawane są na podstawie danych z ewidencji geodezyjnej. W przypadku
ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy – ANR OT we Wrocławiu
nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości.
Wskazanie granic nieruchomości na gruncie przez geodetę może dokonać Agencja Nieruchomości
Rolnych na koszt nabywcy.

UWAGA:
Na podstawie art. 29 ust. 4 powołanej wyżej ustawy Agencji przysługuje prawo pierwokupu na
rzecz Skarbu Państwa przy odsprzedaży nieruchomości przez nabywcę w okresie 5 lat od nabycia tej
nieruchomości od Agencji.

Agencja Nieruchomości Rolnych zastrzega sobie prawo:
- odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn do momentu jego rozpoczęcia,
- odstąpienia od zawarcia umowy w razie stwierdzenia, że przetarg został
przeprowadzony z naruszeniem prawa
Strona 5 z 6Niniejsze ogłoszenie zostanie podane do publicznej wiadomości w terminie od 16.02.2017 roku
do 03.03.2017 roku w sposób zwyczajowo przyjęty w Urzędzie Gminy Jerzmanowa,
Dolnośląskiej Izbie Rolniczej we Wrocławiu, OT ANR we Wrocław, SZGZ w Legnicy,
Sołectwie wsi Jerzmanowa
oraz na stronie internetowej www.. Dodatkowo skrót
informacji o zamiarze sprzedaży nieruchomości zostanie opublikowany w Dzienniku Gazeta
Wrocławska

Stosownie do treści art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014.1182 z
późniejszymi zmianami) Agencja Nieruchomości Rolnych w Warszawie informuje osoby zainteresowane udziałem w przetargu,
że:
1. administratorem danych osobowych osób uczestniczących w postępowaniu przetargowym jest Agencja Nieruchomości
Rolnych w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4, zwana dalej ANR,
2. dane osobowe osób uczestniczących w postępowaniu przetargowym przetwarzane będą w celu przeprowadzenia
przetargu na dzierżawę nieruchomości; mogą być udostępnione innym odbiorcom, jeżeli wynikać to będzie z przepisów
prawa,
3. uczestnik postępowania przetargowego posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
4. podanie ANR danych osobowych jest konieczne do przeprowadzenia postępowania przetargowego.

Z informacjami o przedmiocie sprzedaży, warunkami przetargu a także z postanowieniami projektu
umowy sprzedaży, które nie podlegają ustaleniu w trybie niniejszego przetargu można się zapoznać
w Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania zasobem w Legnicy, ul. Jaworzyńska 199 tel. 71 35 63 919
wew. 401
Sporządziła: Beata Afeltowicz
Strona 6 z 6

Podobne ogłoszenia

Filia Suwałki,woj. podlaskie,pow. białostocki,gm. Zabłudów,obręb Kaniuki,dz.441,442,443,446,450/1,454/1,454/2

Lokalizacja: PODLASKIE / białostocki / Zabłudów
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2016-10-24
Powierzchnia: 3.9155 (ha)
Cena: (zł).

OT Rzeszów - woj. podkarpackie, pow. lubaczowski, gm. Lubaczów, obr. Budomierz - pow. łącz. 5,0094 ha

Lokalizacja: PODKARPACKIE / lubaczowski / Lubaczów
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2015-03-16
Powierzchnia: 5.0094 (ha)
Cena: (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W OLSZTYNIE, warmińsko-mazurskie, elbląski, Tolkmicko, Kadyny, 0,1378 ha

Lokalizacja: WARMIŃSKO-MAZURSKIE / elbląski / Tolkmicko
sprzedaż nierolna
Data publikacji: 2015-05-28
Powierzchnia: 0.1378 (ha)
Cena: 62900.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W OPOLU, opolskie, nyski, Nysa, Górna Wieś, 0,0855 ha

Lokalizacja: OPOLSKIE / nyski / Nysa
sprzedaż nierolna
Data publikacji: 2015-05-15
Powierzchnia: 0.0855 (ha)
Cena: 74100.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU, dolnośląskie, oleśnicki, Syców, Ślizów, 0,1353 ha

Lokalizacja: DOLNOŚLĄSKIE / oleśnicki / Syców
sprzedaż nierolna
Data publikacji: 2016-04-11
Powierzchnia: 0.1353 (ha)
Cena: 35550.00 (zł).

Filia OT Zielona Góra, województwo lubuskie, powiat żagański, gmina Żagań, obręb BOŻNÓW - dz. nr 3/103 o pow. 23,2903 ha

Lokalizacja: LUBUSKIE / żagański / Żagań
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-03-17
Powierzchnia: 23.2903 (ha)
Cena: 566000 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W BYDGOSZCZY, kujawsko-pomorskie, bydgoski, Nowa Wieś Wielka, Dąbrowa Wielka, 26,4600 ha

Lokalizacja: KUJAWSKO-POMORSKIE / bydgoski / Nowa Wieś Wielka
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-09-08
Powierzchnia: 26.46 (ha)
Cena: 972500.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W LUBLINIE, lubelskie, opolski, Karczmiska, Chodlik, 0,7200 ha

Lokalizacja: brak informacji o województwie / brak informacji o powiacie / brak informacji o gminie
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-11-03
Powierzchnia: 0.72 (ha)
Cena: 5000.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W OLSZTYNIE FILIA W SUWAŁKACH, podlaskie, hajnowski, Narew, Łosinka, 0,3000 ha

Lokalizacja: PODLASKIE / hajnowski / Narew
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-07-10
Powierzchnia: 0.3 (ha)
Cena: 5300.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W OLSZTYNIE FILIA W SUWAŁKACH, warmińsko-mazurskie, piski, Pisz, Rakowo Piskie, 0,0300 ha

Lokalizacja: WARMIŃSKO-MAZURSKIE / piski / Pisz
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-06-29
Powierzchnia: 0.03 (ha)
Cena: 2600.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W RZESZOWIE, podkarpackie, lubaczowski, Wielkie Oczy, Bihale, 0,0656 ha

Lokalizacja: PODKARPACKIE / lubaczowski / Wielkie Oczy
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2016-12-07
Powierzchnia: 0.0656 (ha)
Cena: 1090.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE FILIA W ŁODZI, łódzkie, piotrkowski, Gorzkowice, Krosno, 1.3841 ha

Lokalizacja: ŁÓDZKIE / piotrkowski / Gorzkowice
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-11-18
Powierzchnia: 1.3841 (ha)
Cena: 9000.00 (zł).

OT Gdańsk - woj. pomorskie, gm. M. Gdańsk, obr. Sobieszewo

Lokalizacja: POMORSKIE / m. Gdańsk / M. Gdańsk
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-04-20
Powierzchnia: 1.6581 (ha)
Cena: 158000 (zł).

OT LUBLIN, woj. lubelskie, pow. bialski, gm. Terespol, obr. Murawiec Żuki

Lokalizacja: LUBELSKIE / bialski / Terespol
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-02-13
Powierzchnia: 0.49 (ha)
Cena: 6600 (zł).

OT Lublin, woj. lubelskie, pow. chełmski, gm. Dorohusk, obr. Brzeźno

Lokalizacja: LUBELSKIE / chełmski / Dorohusk
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-04-14
Powierzchnia: 1.01 (ha)
Cena: 1400 (zł).

OT LUBLIN, woj. lubelskie, pow. hrubieszowski, gm. Dołhobyczów, obr. Kościaszyn

Lokalizacja: LUBELSKIE / hrubieszowski / Dołhobyczów
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2016-10-17
Powierzchnia: 1.4562 (ha)
Cena: 100000 (zł).

OT Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, gmina Biskupiec, obręb Kamionka, dz. 113, 115/2, 115/3, 115/4, 120/1

Lokalizacja: WARMIŃSKO-MAZURSKIE / olsztyński / Biskupiec
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-11-07
Powierzchnia: 13.3700 (ha)
Cena: 255000 (zł).

OT Rzeszów, podkarpackie, przeworski, Kańczuga, Medynia Kańczucka

Lokalizacja: PODKARPACKIE / przeworski / Kańczuga
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2016-09-12
Powierzchnia: 2.43 (ha)
Cena: (zł).

OT Rzeszów, woj.świętokrzyskie, pow. buski, gm. Busko Zdrój, obr. Baranów, Szaniec- łączna pow. 6.2850 ha

Lokalizacja: ŚWIĘTOKRZYSKIE / buski / Busko-Zdrój
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-05-28
Powierzchnia: 6.2850 (ha)
Cena: (zł).

OT Warszawa , woj. mazowieckie, pow. radomski, gm. Gózd, obr. Gózd, pow. 0,0663 ha

Lokalizacja: MAZOWIECKIE / radomski / Gózd
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-03-28
Powierzchnia: 0.0663 (ha)
Cena: 3300.00 (zł).