ZSI.WR.SGZ.LE.4240.2645.1.2645.2017.MZ.460715 sprzedaż nierolna ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU, dolnośląskie, głogowski, Pęcław, Kaczyce, 0,5500 ha

Jesteś tutaj » Informacje o ANR » DOLNOŚLĄSKIE » głogowski » Pęcław » ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU, dolnośląskie, głogowski, Pęcław, Kaczyce, 0,5500 ha

ZSI.WR.SGZ.LE.4240.2645.1.2645.2017.MZ.460715 sprzedaż nierolna ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU, dolnośląskie, głogowski, Pęcław, Kaczyce, 0,5500 ha

John Grisham

Data publikacji: 2017-01-04

Typ nieruchomości: nierolna

Sprzedaż/dzierżawa/inne: sprzedaż

Powierzchnia (ha): 0.55

Cena (zł): 48060.00

Oddział Terenowy: OT Wrocław

Miejscowość/Obręb: Kaczyce

Wojewodztwo: DOLNOŚLĄSKIE

Powiat: głogowski

Gmina: Pęcław

Opis:
Nieruchomość niezbudowana położenie - województwo dolnośląskie, powiat głogowski, gmina Pęcław, obręb Kaczyce, nr działki: 36/1 o pow. ewid. 0,5500. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0,5500. Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr LE1G/00067135/3. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej.

Tytuł:
ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU, dolnośląskie, głogowski, Pęcław, Kaczyce, 0,5500 ha

Numer oferty: ZSI.WR.SGZ.LE.4240.2645.1.2645.2017.MZ.460715


ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU


SZGZ W LEGNICY

Publikacja: 05.01.2017 r. – 20.01.2017 r.
WR.SGZ.LE.4240.149.12.2016/2017.MZ
Legnica, dnia 04.01.2017r.

Wykaz numer ZSI. WR.SGZ.LE.4240.2645.1.2645.2016.MZ
Agencja Nieruchomości Rolnych OT Wrocław
działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu
nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jednolity – Dz. U. z 2016 roku, poz. 1491) oraz
ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jednolity - Dz. U. z 2012
roku, poz. 803 z późniejszymi zmianami), podaje do publicznej wiadomości WYKAZ nieruchomości
przeznaczonej do sprzedaży,
stanowiącej Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Wykaz obejmuje:
I. Nieruchomość nierolna, zabudowana położona w:
obręb Kaczyce, gmina Pęcław, powiat głogowski, województwo dolnośląskie, dz. 25/2 AM 1
Ogólna powierzchnia nieruchomości wynosi: 0,0300 ha (użytki rolne 0,0300 ha) z czego:
 Pozostałe grunty 0,0300 ha w klasach: Br-PsV – 0,0300 ha;
Powyższe informacje podajemy na podstawie danych z ewidencji gruntów.
Powierzchnia nieruchomości w hektarach przeliczeniowych wynosi 0,0060 ha

W skład nieruchomości wchodzą następujące budynki i budowle:
- budynek gospodarczy – nr inw. 108/002216.

Dla nieruchomości jest prowadzona Księga Wieczysta nr LE1G/00067135/3
przez WKW Sądu Rejonowego w Głogowie.

UWAGA:
 wejście do budynku utrudnione, pozamykany na kłódki - znajduje się od stronu działki nr 25/1;
 nieruchomość samowolnie bez tytułu prawnego została objęta w posiadanie w celu korzystania z
nieruchomości. Przyszły nabywca oświadczy w umowie sprzedaży, że jest świadomy faktu
samowolnego objęcia nieruchomości w posiadanie, samodzielnie i na własny koszt będzie
podejmował działania w celu objęcia nieruchomości w posiadanie oraz nie wystąpi ani nie będzie
występował w przyszłości z żadnymi roszczeniami wobec sprzedającego z tego tytułu;
 wzdłuż południowo-wschodniej granicy działki posadowione są słupki ogrodzeniowe betonowe –
bez wartości rynkowej;
 przez teren działki przebiega napowietrzna linia energetyczna i jest posadowiony betonowy słup
energetyczny;
 nieruchomość porośnięta chwastami, wysokimi trawami oraz samosiewami młodych drzew – bez
wartości rynkowej.

Nieruchomość leży na terenie, gdzie nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą
Rady Gminy Pęcław nr XX/121/2001 z dnia 02.02.2001 r., zmienionym uchwałą nr XI/67/12 z dnia
30.01.2012 r. nieruchomość oznaczona jest symbolem MN/RO – zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna / uprawy ogrodnicze z dopuszczeniem zabudowy.

Rada Gminy Pęcław podjęła uchwałę nr IV/24/15 z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Ww. uchwała nie dotyczy działki nr 25/2 obręb Kaczyce.

Cena nieruchomości wynosi: 10.500,00 zł
Uwaga: cena sprzedaży nieruchomości jest ceną brutto, w części stawka VAT – ZW


II. Nieruchomość nierolna, niezabudowana
położona w:
obręb Kaczyce, gmina Pęcław, powiat głogowski, województwo dolnośląskie, dz. 36/1 AM 1
Ogólna powierzchnia nieruchomości wynosi: 0,5500 ha (użytki rolne 0,4500 ha) z czego:
 Pozostałe grunty 0,4500 ha w klasach: PsIV – 0,4500 ha;
 Pozostałe grunty 0,1000 ha w klasach: N – 0,1000 ha;
Powyższe informacje podajemy na podstawie danych z ewidencji gruntów.
Powierzchnia nieruchomości w hektarach przeliczeniowych wynosi 0,3375 ha

Dla nieruchomości jest prowadzona Księga Wieczysta nr LE1G/00067135/3
przez WKW Sądu Rejonowego w Głogowie.


UWAGA:
 przez północną część działki przebiega napowietrzna linia energetyczna;
 nieruchomość porośnięta chwastami, wysokimi trawami oraz samosiewami młodych drzew – bez
wartości rynkowej.

Nieruchomość leży na terenie, gdzie nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą
Rady Gminy Pęcław nr XX/121/2001 z dnia 02.02.2001 r., zmienionym uchwałą nr XI/67/12 z dnia
30.01.2012 r. nieruchomość oznaczona jest symbolem ZI – izolacyjna zieleń nieurządzona.

Rada Gminy Pęcław podjęła uchwałę nr IV/24/15 z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Ww. uchwała nie dotyczy działki nr 36/1 obręb Kaczyce.

Cena nieruchomości wynosi: 48.060,00 zł
Uwaga: cena sprzedaży nieruchomości jest ceną brutto, w części stawka VAT – ZW


Cena nieruchomości podlega zapłacie nie później, niż w dniu zawarcia umowy sprzedaży.
Środki finansowe z kredytów bankowych muszą wpłynąć na konto Agencji przed
zawarciem umowy sprzedaży.

Agencja – na wniosek kandydata na nabywcę może rozłożyć spłatę należności wyłącznie na roczne
raty i dopiero w kolejnym przetargu, jeżeli poprzedzający go przetarg nie został
rozstrzygnięty
oraz przed zawarciem umowy sprzedaży przedłoży zabezpieczenie spłaty
kwoty należności rozkładanej na raty, a jego sytuacja finansowa pozwala na spłatę tej
należności, na następujących zasadach:
minimalna wpłata 50% ceny sprzedaży płatna przed podpisaniem umowy a okres spłaty
nie dłuższy niż 5 lat (łącznie z pierwszą wpłatą).

Na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu
nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje:
1) spółdzielni produkcji rolnej władającej faktycznie zbywaną nieruchomością, której użytkowanie
ustanowione na rzecz tej spółdzielni wygasło na podstawie art. 16 ust. 2 z dniem 31 grudnia
1993 roku;
2) dzierżawcy zbywanej nieruchomości, jeżeli dzierżawa trwała faktycznie przez okres co najmniej
trzech lat;
3) zarządzającemu specjalną strefą ekonomiczną w odniesieniu do nieruchomości położonych
w granicach specjalnych stref ekonomicznych.

W przypadku nieskorzystania z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości przez podmiot uprawniony
lub w razie braku takiego podmiotu, sprzedaż nieruchomości nastąpi w trybie publicznego przetargu
ustnego (licytacja), z tym że nieruchomości rolne podlegają w pierwszej kolejności sprzedaży w
trybie przetargu ograniczonego do podmiotów, zgodnie z treścią art. 29 ust. 3b powołanej wyżej
ustawy.

UWAGA:
Na podstawie art. 29 ust. 4 powołanej wyżej ustawy Agencji przysługuje prawo pierwokupu na
rzecz Skarbu Państwa przy odsprzedaży nieruchomości przez nabywcę w okresie 5 lat od nabycia tej
nieruchomości od Agencji.

UWAGA:
Nieruchomości sprzedawane są na podstawie danych z ewidencji geodezyjnej. W przypadku
ewentualnego wznowienia granic, wykonanego na koszt i staraniem nabywcy – Agencja
Nieruchomości Rolnych nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni
nieruchomości.
Wskazanie granic nieruchomości na gruncie przez geodetę może dokonać Agencja Nieruchomości
Rolnych, na koszt nabywcy.

Termin, miejsce i warunki uczestniczenia w przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w
odrębnym ogłoszeniu.

Zgodnie z art. 28a ust. 1 wyżej powołanej ustawy, sprzedaż nieruchomości rolnych przez Agencję
może nastąpić, jeżeli w wyniku tej sprzedaży łączna powierzchnia użytków rolnych:
1) będących własnością nabywcy nie przekroczy 300 ha oraz
2) nabytych kiedykolwiek z Zasobu przez nabywcę nie przekroczy 300 ha.

Oddział Terenowy Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu zastrzega sobie możliwość
odstąpienia od zawarcia umowy sprzedaży, jeżeli zajdą nowe, istotne okoliczności, w tym w
szczególności nastąpi zmiana przeznaczenia gruntów, nabywający nie wywiąże się z obowiązków
wynikających z umów zawartych z Agencją.

Niniejszy wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości w terminie od 05.01.2017 roku do
20.01.2017 roku w sposób zwyczajowo przyjęty w Urzędzie Gminy w Pęcław, Dolnośląskiej Izbie
Rolniczej we Wrocławiu, OT ANR we Wrocław, Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem w
Legnicy, Sołectwie wsi Piersna oraz na stronie internetowej www..
Z informacjami o przedmiocie sprzedaży można się zapoznać w Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania
Zasobem w Legnicy, ul. Jaworzyńska 199, Tel. 71 3563 919 wew.408.
Sporządziła: Monika Zając

Podobne ogłoszenia

OT Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, gmina Skępe, obręb Wioska, pow. 18.0100 ha.

Lokalizacja: KUJAWSKO-POMORSKIE / lipnowski / Skępe
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2014-10-02
Powierzchnia: 18.0100 (ha)
Cena: (zł).

OT Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, gmina Wąbrzeźno, obręb Jarantowice, pow. 0.8407 ha

Lokalizacja: KUJAWSKO-POMORSKIE / wąbrzeski / Wąbrzeźno
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2016-11-30
Powierzchnia: 0.8407 (ha)
Cena: (zł).

OT Lublin, woj. lubelskie, pow.chełmski, gm.Ruda Huta, obr.Iłowa Lasy

Lokalizacja: LUBELSKIE / chełmski / Ruda-Huta
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2014-07-28
Powierzchnia: 0.33 (ha)
Cena: (zł).

OT Warszawa , woj. mazowieckie, pow. radomski, gm. Wierzbica, obr. Wierzbica, pow. 1,45 ha

Lokalizacja: MAZOWIECKIE / radomski / Wierzbica
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2016-08-24
Powierzchnia: 1.4500 (ha)
Cena: (zł).

Filia Suwałki,pow.białostocki,gm.Gródek,obręb Wiejki,dz.136/1,136/3

Lokalizacja: PODLASKIE / białostocki / Gródek
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-12-05
Powierzchnia: 2.6200 (ha)
Cena: 36800.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W GORZOWIE WLKP. FILIA W ZIELONEJ GÓRZE, lubuskie, żarski, Trzebiel, Siedlec, 0,7000 ha

Lokalizacja: LUBUSKIE / żarski / Trzebiel
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-07-15
Powierzchnia: 0.7 (ha)
Cena: 12350.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W OLSZTYNIE FILIA W SUWAŁKACH, podlaskie, siemiatycki, Nurzec Stacja, Wólka Nurzecka, 15,5875 ha

Lokalizacja: PODLASKIE / siemiatycki / Nurzec-Stacja
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-10-05
Powierzchnia: 15.5875 (ha)
Cena: 235100.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W RZESZOWIE, podkarpackie, lubaczowski, Narol, Ruda Różaniecka, 0,2297 ha

Lokalizacja: PODKARPACKIE / lubaczowski / Narol
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2016-11-25
Powierzchnia: 0.2297 (ha)
Cena: 1840.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W RZESZOWIE, podkarpackie, przemyski, Dubiecko, Bachórzec, 0,1200 ha

Lokalizacja: PODKARPACKIE / przemyski / Dubiecko
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2016-07-15
Powierzchnia: 0.12 (ha)
Cena: 2050.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W RZESZOWIE, świętokrzyskie, staszowski, Bogoria, Wierzbka, 0,3900 ha

Lokalizacja: ŚWIĘTOKRZYSKIE / staszowski / Bogoria
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-07-07
Powierzchnia: 0.39 (ha)
Cena: 3920.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE FILIA W ŁODZI, łódzkie, łęczycki, Świnice Warckie, Chorzepin, 0.7700 ha

Lokalizacja: ŁÓDZKIE / łęczycki / Świnice Warckie
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2016-09-15
Powierzchnia: 0.77 (ha)
Cena: 9500.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE, mazowieckie, szydłowiecki, Orońsko, Chronów Wieś, 0,2900 ha

Lokalizacja: MAZOWIECKIE / szydłowiecki / Orońsko
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-03-24
Powierzchnia: 0.29 (ha)
Cena: 8400.00 (zł).

OT LUBLIN, woj. lubelskie, pow. hrubieszowski, gm. Horodło , obr. Matcze

Lokalizacja: LUBELSKIE / hrubieszowski / Horodło
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-07-23
Powierzchnia: 1.90 (ha)
Cena: 16200 (zł).

OT LUBLIN, woj. lubelskie, pow. łęczyński, gm. Cyców, obr. Nowy Stręczyn

Lokalizacja: LUBELSKIE / łęczyński / Cyców
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-02-03
Powierzchnia: 0.31 (ha)
Cena: 3600 (zł).

OT LUBLIN, woj. lubelskie, pow. lubelski, gm. Zakrzew, obr. Zakrzew Kolonia

Lokalizacja: LUBELSKIE / lubelski / Zakrzew
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-11-12
Powierzchnia: 0.50 (ha)
Cena: 5600 (zł).