ZSI.WR.SGZ.LE.4240.2762.1.2762.2017.MZ.477515 sprzedaż nierolna ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU, dolnośląskie, głogowski, Pęcław, Kaczyce, 0,5500 ha

Jesteś tutaj » Informacje o ANR » DOLNOŚLĄSKIE » głogowski » Pęcław » ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU, dolnośląskie, głogowski, Pęcław, Kaczyce, 0,5500 ha

ZSI.WR.SGZ.LE.4240.2762.1.2762.2017.MZ.477515 sprzedaż nierolna ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU, dolnośląskie, głogowski, Pęcław, Kaczyce, 0,5500 ha

C.R. Zafon

Data publikacji: 2017-02-02

Typ nieruchomości: nierolna

Sprzedaż/dzierżawa/inne: sprzedaż

Powierzchnia (ha): 0.55

Cena (zł): 48060.00

Oddział Terenowy: OT Wrocław

Data przetargu: 2017-02-22

Miejscowość/Obręb: Kaczyce

Wojewodztwo: DOLNOŚLĄSKIE

Powiat: głogowski

Gmina: Pęcław

Opis:
Nieruchomość niezbudowana położenie - województwo dolnośląskie, powiat głogowski, gmina Pęcław, obręb Kaczyce, nr działki: 36/1 o pow. ewid. 0,5500. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0,5500. Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr LE1G/00067135/3. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej.

Tytuł:
ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU, dolnośląskie, głogowski, Pęcław, Kaczyce, 0,5500 ha

Numer oferty: ZSI.WR.SGZ.LE.4240.2762.1.2762.2017.MZ.477515
ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU

SEKCJA GOSPODAROWANIA ZASOBEM
termin publikacji od 03.02.2017 r. do 22.02.2017 r.


WR.SGZ.LE.4240.66.2017.MZ.1 Legnica dnia 01.02.2017r.Ogłoszenie numer ZSI. WR.SGZ.LE.4240.2762.1.2762.2017.MZ
Agencja Nieruchomości Rolnych OT Wrocław
działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu
nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jednolity – Dz.U. z 2016 roku poz. 1491) zwana dalej
UoGNRSP, ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2016
roku, poz. 2052), dalej jako „UoKUR”, ustawy z 14 kwietnia 2016 roku o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości
Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2016 roku poz. 585)
podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza
PRZETARG USTNY – NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

Wykaz informujący o zamiarze sprzedaży został podany do publicznej wiadomości w terminie od 05.01.2017
roku do 20.01.2017 roku w siedzibie Urzędu Gminy Pęcław, Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu,
OT ANR we Wrocławiu, SZGZ w Legnicy, w sposób zwyczajowo przyjęty w Sołectwie wsi Piersna oraz na
stronie internetowej www..
Przedmiotem sprzedaży jest:
I.Nieruchomość nierolna, zabudowana
położona w:
obręb Kaczyce, gmina Pęcław, powiat głogowski, województwo dolnośląskie, dz. 25/2 AM 1
Ogólna powierzchnia nieruchomości wynosi: 0,0300 ha (użytki rolne 0,0300 ha) z czego:
 Pozostałe grunty 0,0300 ha w klasach: Br-PsV – 0,0300 ha;
Powyższe informacje podajemy na podstawie danych z ewidencji gruntów.
Powierzchnia nieruchomości w hektarach przeliczeniowych wynosi 0,0060 ha

W skład nieruchomości wchodzą następujące budynki i budowle:
- budynek gospodarczy – nr inw. 108/002124.
Uwaga: zmiana nr inw. z 108/002216 na nr inw. 108/002124.

Dla nieruchomości jest prowadzona Księga Wieczysta nr LE1G/00067135/3 przez WKW
Sądu Rejonowego w Głogowie.


UWAGA:
 wejście do budynku utrudnione, pozamykany na kłódki - znajduje się od stronu działki nr 25/1;
 nieruchomość samowolnie bez tytułu prawnego została objęta w posiadanie w celu korzystania z
nieruchomości. Przyszły nabywca oświadczy w umowie sprzedaży, że jest świadomy faktu samowolnego
objęcia nieruchomości w posiadanie, samodzielnie i na własny koszt będzie podejmował działania w celu
objęcia nieruchomości w posiadanie oraz nie wystąpi ani nie będzie występował w przyszłości z żadnymi
roszczeniami wobec sprzedającego z tego tytułu;
 wzdłuż południowo-wschodniej granicy działki posadowione są słupki ogrodzeniowe betonowe – bez wartości
rynkowej;
 przez teren działki przebiega napowietrzna linia energetyczna i jest posadowiony betonowy słup
energetyczny;
 nieruchomość porośnięta chwastami, wysokimi trawami oraz samosiewami młodych drzew – bez wartości
rynkowej.

UWAGA:
 w wykazie nie zawarto informacji, że budynek znajdujący się na nieruchomość 25/2 w wyniku podziału
działki 25 otrzymał adres nieruchomości 25/1 tj. Kaczyce 8. Przyszły nabywca oświadczy w umowie
sprzedaży, że jest świadomy tego faktu i samodzielnie i na własny koszt będzie podejmował działania w celu
uregulowania numeracji adresowej oraz nie wystąpi ani nie będzie występował w przyszłości z żadnymi

54-610 WROCŁAW, UL. Mińska 60, TEL. 71 3563 900, FAX 71 3579097


roszczeniami wobec sprzedającego z tego tytułu;


Nieruchomość leży na terenie, gdzie nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy
Pęcław nr XX/121/2001 z dnia 02.02.2001 r., zmienionym uchwałą nr XI/67/12 z dnia 30.01.2012 r.
nieruchomość oznaczona jest symbolem MN/RO – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna / uprawy
ogrodnicze z dopuszczeniem zabudowy.

Rada Gminy Pęcław podjęła uchwałę nr IV/24/15 z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Ww. uchwała nie dotyczy działki nr 25/2 obręb Kaczyce.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 10.500,00 zł
Uwaga: cena sprzedaży nieruchomości jest ceną brutto, w części stawka VAT – ZW
Minimalne postąpienie: 150,00 zł
Wadium do przetargu wynosi: 1.100,00 zł


II. Nieruchomość nierolna, niezabudowana położona w:
obręb Kaczyce, gmina Pęcław, powiat głogowski, województwo dolnośląskie, dz. 36/1 AM 1
Ogólna powierzchnia nieruchomości wynosi: 0,5500 ha (użytki rolne 0,4500 ha) z czego:
 Pozostałe grunty 0,4500 ha w klasach: PsIV – 0,4500 ha;
 Pozostałe grunty 0,1000 ha w klasach: N – 0,1000 ha;
Powyższe informacje podajemy na podstawie danych z ewidencji gruntów.
Powierzchnia nieruchomości w hektarach przeliczeniowych wynosi 0,3375 ha

Dla nieruchomości jest prowadzona Księga Wieczysta nr LE1G/00067135/3 przez WKW
Sądu Rejonowego w Głogowie.

UWAGA:
 przez północną część działki przebiega napowietrzna linia energetyczna;
 nieruchomość porośnięta chwastami, wysokimi trawami oraz samosiewami młodych drzew – bez wartości
rynkowej.

Nieruchomość leży na terenie, gdzie nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy
Pęcław nr XX/121/2001 z dnia 02.02.2001 r., zmienionym uchwałą nr XI/67/12 z dnia 30.01.2012 r.
nieruchomość oznaczona jest symbolem ZI – izolacyjna zieleń nieurządzona.

Rada Gminy Pęcław podjęła uchwałę nr IV/24/15 z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Ww. uchwała nie dotyczy działki nr 36/1 obręb Kaczyce.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 48.060,00 zł
Uwaga: cena sprzedaży nieruchomości jest ceną brutto, w części stawka VAT – ZW
Minimalne postąpienie: 500,00 zł
Wadium do przetargu wynosi: 5.000,00 zł


Przetarg odbędzie się w dniu 22.02.2017 roku w siedzibie Sekcji Zamiejscowej
Gospodarowania Zasobem w Legnicy, ul. Jaworzyńska 199 o godz. 09:00.

Oględzin nieruchomości można dokonać przed wyznaczonym terminem przetargu. Mapy poglądowe
dostępne są w siedzibie SZGZ w Legnicy.


Na zasadach określonych w obowiązujących przepisach w przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i
prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

W odniesieniu do podmiotów spełniających kryteria cudzoziemca (w rozumieniu ustawy o nabywaniu
nieruchomości przez cudzoziemców z dnia 24 marca 1920 roku - jednolity tekst Dz. U. z 2016 roku poz.
1061 – dalej UoNNpC) – obowiązuje wymóg uzyskania zezwolenia. Zezwolenie jest wydawane, w drodze
decyzji administracyjnej, przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli sprzeciwu nie wniesie
Minister Obrony Narodowej, a w przypadku nieruchomości rolnych, jeżeli sprzeciwu również nie wniesie
minister właściwy do spraw rozwoju wsi. Cudzoziemiec zamierzający nabyć nieruchomość może ubiegać
się - na zasadach określonych w UoNNpC - o przyrzeczenie wydania zezwolenia, tzw. „promesy”. Promesa
Strona 2 z 6

jest ważna rok od dnia wydania. W okresie waż

ności promesy nie można odmówić wydania zezwolenia,
chyba że uległ zmianie stan faktyczny istotny dla rozstrzygnięcia sprawy.
Cudzoziemcem w rozumieniu w/w ustawy jest:
1) osoba fizyczna nieposiadająca obywatelstwa polskiego;
2) osoba prawna mająca siedzibę za granicą;
3) nieposiadająca osobowości prawnej spółka osób wymienionych w pkt 1 lub 2, mająca siedzibę za
granicą, utworzona zgodnie z ustawodawstwem państw obcych;
4) osoba prawna i spółka handlowa nieposiadająca osobowości prawnej mająca siedzibę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, kontrolowana bezpośrednio lub pośrednio przez osoby lub spółki wymienione w
pkt 1, 2 i 3.
3. W przypadku spółki handlowej za kontrolowaną, w rozumieniu ustawy, uważa się spółkę, w której
cudzoziemiec lub cudzoziemcy dysponują bezpośrednio lub pośrednio powyżej 50% głosów na
zgromadzeniu wspólników lub na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik, użytkownik lub na
podstawie porozumień z innymi osobami, albo mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów art. 4 §
1 pkt 4 lit. b lub c, lub e ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2013
roku poz. 1030, z późn. zm.1))
Uczestnikowi przetargu, którego dotyczy wymóg uzyskania zezwolenia, a który takiej decyzji
nie przedłoży w terminie 3 miesięcy od daty zamknięcia przetargu, wadium nie zostanie
zwrócone.
Nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia opisanego powyżej przez cudzoziemców będących obywatelami
lub przedsiębiorcami państw - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (tzn. państw
członkowskich Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu) albo Konfederacji Szwajcarskiej.

Zgodnie z art. 29 ust. 3bc (UoGNRSP) w przetargu nie mogą brać udziału podmioty, które:
1) mają zaległości z tytułu zobowiązań finansowych wobec Agencji, Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego, a w szczególności zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskały one przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu, lub
2) władają lub władały nieruchomościami Zasobu bez tytułu prawnego i mimo wezwania Agencji
nieruchomości tych nie opuściły.

W przetargu mogą również brać udział osoby fizyczne, którym przysługuje prawo do rekompensaty w formie
zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej na poczet
ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, zgodnie z ustawą z dnia 8 lipca 2005
roku o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1090 z późniejszymi zmianami).

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
Wpłacenie wadium, na konto Agencji Nieruchomości Rolnych OT Wrocław ul. Mińska 60, 54-
610 Wrocław nr rachunku 85 1130 1033 0018 8159 8620 0003 z odpowiednim
wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Agencji do dnia 21.02.2017,
z dokładnym określeniem obrębu, numeru geodezyjnego nieruchomości oraz imienia i nazwiska
osoby zamierzającej uczestniczyć w przetargu.
Zwalnia się z obowiązku wpłacenia wadium do wysokości kwoty nieprzekraczającej wysokości
potwierdzonego prawa do rekompensaty osoby fizyczne, którym na mocy odrębnych przepisów
przysługuje prawo do rekompensaty w formie zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych
poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej na poczet ceny sprzedaży nieruchomości
stanowiących własność Skarbu Państwa, jeżeli w terminie od 06.02.2017 roku do 10.02.2017 roku
złożą w siedzibie OT ANR Wrocław na ręce przewodniczącego komisji przetargowej:
1. pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości niewniesionego wadium
w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży,
2. oryginał decyzji lub zaświadczenia (z adnotacją wojewody o wybranej formie prawa do
rekompensaty w postaci zaliczenia wartości nieruchomości na poczet ceny sprzedaży
nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa) potwierdzającego prawo do
rekompensaty w formie zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych na poczet ceny
sprzedaży, a w przypadku spadkobierców osób wskazanych w decyzjach lub zaświadczeniach –
także postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku (albo o dziele spadku) oraz dowody
potwierdzające spełnienie wymogów określonych w art. 2 lub art. 3 ustawy z dnia 8 lipca 2005
roku o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi
granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2014r. poz. 1090 z późniejszymi zmianami). Osoba
uprawniona zwolniona z obowiązku wniesienia wadium w części, aby zostać dopuszczona do
przetargu zobowiązana jest wnieść pozostałą część wadium na ogólnych warunkach, określonych
w tym ogłoszeniu.
Strona 3 z 6

Decyzja lub zaświadczenie przedłożone przez
uczestnika przetargu, który:
 wygrał przetarg – pozostaje w dyspozycji Agencji do czasu zawarcia umowy sprzedaży lub
uiszczenia kwoty równej wysokości niewniesionego wadium w razie uchylenia się od
zawarcia umowy sprzedaży,
 nie wygrał przetargu – zostanie zwrócona niezwłocznie po zamknięciu przetargu,
Osoby uprawnione, które w wyznaczonym terminie nie przedłożą kompletu wymaganych
dokumentów lub nie wywiążą się z obowiązku wniesienia wadium w części
w odniesieniu, do której zwolnienie nie miało zastosowania – nie zostaną dopuszczone do
przetargu.

Dodatkowo przed przystąpieniem do przetargu Przewodniczącemu Komisji Przetargowej należy złożyć:

1. pisemne oświadczenie o braku posiadania zaległości z tytułu zobowiązań finansowych wobec Agencji
Nieruchomości Rolnych, Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a w szczególności nieposiadaniu zaległości
z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem
przypadków gdy uzyskały one przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

2. pisemne oświadczenie, że nie zachodzą przesłanki opisane w art. Art. 29 ust. bc pkt 2) uniemożliwiające
udział w przetargu (nie mogą brać udziału podmioty, które władają lub władały nieruchomościami Zasobu
bez tytułu prawnego i mimo wezwania Agencji nieruchomości tych nie opuściły),

3. pisemne zapewnienie o złożeniu – przed zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości - oświadczenia o
pochodzeniu środków finansowych na nabycie nieruchomości oraz o nie zawarciu umowy przedwstępnej na
zbycie tej nieruchomości, wraz z klauzulą „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie
fałszywego oświadczenia” w przypadku wyłonienia jako kandydata na nabywcę w przetargu przed
zawarciem umowy sprzedaży,

4. Pisemne oświadczenie że znany jest mu zapis art. 28 a ust. 1 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami
rolnym Skarbu Państwa stanowiący, że sprzedaż nieruchomości rolnej przez Agencję może nastąpić jeżeli w
wyniku tej sprzedaży łączna powierzchnia użytków rolnych będących własnością nabywcy nie przekroczy
300 ha;

5. Pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkach przetargu
i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
6. pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu, w tym z nieruchomością w terenie oraz o
przyjęciu do wiadomości, że nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów, w
związku z czym Agencja Nieruchomości Rolnych nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice w
zakresie rodzajów użytków lub powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po dokonaniu sprzedaży
geodeta wskaże inną powierzchnię, niż jest to oznaczone w ewidencji gruntów wraz z oświadczeniem o
rezygnacji z wszelkich roszczeń z tego tytułu,

7. pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z projektem umowy sprzedaży i przyjęciu jej bez zastrzeżeń.
8. Pisemne oświadczenie, że kandydat na nabywcę świadomy jest faktu, że wejście do budynku znajdującego
się na nieruchomości oznaczonej nr 25/2 jest utrudnione, pozamykane na kłódki i znajduje się ono od stronu
działki nr 25/1 oraz nie wystąpi ani nie będzie występował w przyszłości z żadnymi roszczeniami wobec
sprzedającego z tego tytułu;

9. Pisemne oświadczenie, że kandydat na nabywcę świadomy jest faktu, że nieruchomość z poz. I samowolnie
bez tytułu prawnego została objęta w posiadanie w celu korzystania z nieruchomości. Przyszły nabywca
oświadczy w umowie sprzedaży, że jest świadomy faktu samowolnego objęcia nieruchomości w posiadanie,
samodzielnie i na własny koszt będzie podejmował działania w celu objęcia nieruchomości w posiadanie oraz
nie wystąpi ani nie będzie występował w przyszłości z żadnymi roszczeniami wobec sprzedającego z tego
tytułu i nie wystąpi ani nie będzie występował w przyszłości z żadnymi roszczeniami wobec sprzedającego z
tego tytułu.

10. Pisemne oświadczenie, że kandydat na nabywcę świadomy jest faktu, że wzdłuż południowo-wschodniej
granicy nieruchomości z poz. I posadowione są słupki ogrodzeniowe betonowe – bez wartości rynkowej i nie
wystąpi ani nie będzie występował w przyszłości z żadnymi roszczeniami wobec sprzedającego z tego tytułu;

11. Pisemne oświadczenie, że kandydat na nabywcę świadomy jest faktu, że przez teren nieruchomości z poz. I
przebiega napowietrzna linia energetyczna i jest posadowiony betonowy słup energetyczny i nie wystąpi ani
nie będzie występował w przyszłości z żadnymi roszczeniami wobec sprzedającego z tego tytułu;

12. Pisemne oświadczenie, że kandydat na nabywcę świadomy jest faktu, że nieruchomość z poz. I porośnięta
jest chwastami, wysokimi trawami oraz samosiewami młodych drzew – bez wartości rynkowej i nie wystąpi
ani nie będzie występował w przyszłości z żadnymi roszczeniami wobec sprzedającego z tego tytułu;

13. Pisemne oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym budynku gospodarczego – nr inw.
108/002124 wchodzącego w skład nabywanej nieruchomości z poz. I i przyjęciu ich bez zastrzeżeń oraz
rezygnacji z roszczeń z tytułu rękojmi za wady przedmiotu sprzedaży;

14. Pisemne oświadczenie, że kandydat na nabywcę świadomy jest faktu, że budynek znajdujący się na
nieruchomość z poz. I w wyniku podziału działki 25 otrzymał adres nieruchomości nr 25/1 tj. Kaczyce 8;
przyszły nabywca oświadczy w umowie sprzedaży, że jest świadomy tego faktu i samodzielnie i na własny
koszt będzie podejmował działania w celu uregulowania numeracji adresowej oraz nie wystąpi ani nie będzie
występował w przyszłości z żadnymi roszczeniami wobec sprzedającego z tego tytułu i nie wystąpi ani nie
będzie występował w przyszłości z żadnymi roszczeniami wobec sprzedającego z tego tytułu;

15. Pisemne oświadczenie, że kandydat na nabywcę świadomy jest faktu, że przez północną część
nieruchomości z poz. II przebiega napowietrzna linia energetyczna i nie wystąpi ani nie będzie występował
Strona 4 z 6

w przyszłości z żadnymi roszczeniami wobec sprze
dającego z tego tytułu;
16. Pisemne oświadczenie, że kandydat na nabywcę świadomy jest faktu, że nieruchomość z poz. II porośnięta
jest chwastami, wysokimi trawami oraz samosiewami młodych drzew – bez wartości rynkowej i nie wystąpi
ani nie będzie występował w przyszłości z żadnymi roszczeniami wobec sprzedającego z tego tytułu;


Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do przedłożenia następujących dokumentów:
1. Osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport);
2. Przedsiębiorcy wpisani do ewidencji działalności gospodarczej – dokument stwierdzający
tożsamość oraz aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
3. Reprezentanci osoby prawnej – dokument potwierdzający tożsamość, aktualny wypis
z właściwego rejestru, wykazujący umocowanie do reprezentowania danej osoby prawnej;
4. Pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość i pisemne pełnomocnictwo z podpisem
notarialnie potwierdzonym do przystąpienia do przetargu na oznaczoną nieruchomość, oraz
 w przypadku osoby prawnej – aktualny odpis z właściwego rejestru, wykazujący umocowanie
osób, które podpisały pełnomocnictwo do reprezentowania danej osoby prawnej;
 w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej – aktualne
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Wyżej wymienione dokumenty jak również dowód wpłaty wadium należy złożyć Przewodniczącemu
Komisji przetargowej w dniu otwarcia przetargu przed jego rozpoczęciem.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny
sprzedaży, pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu
(przelewem na konto).

UWAGA:
osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej,
która nie uczestniczyła w przetargu na sprzedaż danej nieruchomości, pomimo, że wniosła wadium – nie
może uczestniczyć w kolejnych przetargach na sprzedaż tej nieruchomości.

Cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż w dniu zawarcia umowy sprzedaży.
Środki finansowe z kredytów bankowych muszą wpłynąć na konto Agencji przed zawarciem umowy
sprzedaży.
Dla nieruchomości brak możliwości rozłożenia ceny sprzedaży na raty

Termin i miejsce zawarcia umowy sprzedaży (podpisanie aktu notarialnego) zostanie
ustalony z kandydatem na nabywcę po przetargu. Koszt zawarcia aktu notarialnego
ponosi nabywca.


Zgodnie z art. 29b (UoGNRSP) każdy nabywca nieruchomości Zasobu przed zawarciem umowy
sprzedaży składa oświadczenie o pochodzeniu środków finansowych na ten cel oraz, że nie zawarł
umowy przedwstępnej na zbycie tej nieruchomości. Osoba, która złożyła nieprawdziwe
oświadczenie, podlega odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia.
Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem
świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Zgodnie z art. 29c (UoGNRSP) czynność prawna dotycząca zbycia nieruchomości dokonana
niezgodnie z przepisami ustawy lub dokonana w wyniku przetargu, który odbył się niezgodnie
z przepisami ustawy jest nieważna.

Wadium nie podlega zwrotowi:
1) jeżeli żaden z uczestników przetargu ustnego nie zgłosi postąpienia ponad cenę wywoławczą
2) uczestnikowi przetargu, który wygrał przetarg i uchyli się od zawarcia umowy;
3) uczestnikowi przetargu, jeżeli z przyczyn leżących po jego stronie, w szczególności:
- niespełnienia wymagania określonego w art. 28a ust. 1, zawarcie umowy stało się niemożliwe,
- nieuzyskania zgody współmałżonka na nabycie nieruchomości, zgodnie z art. 37 Kodeksu
rodzinnego i opiekuńczego (dz. U. z 2015r., poz. 2082 ze zm.),
zawarcie umowy stało się niemożliwe.

UWAGA:
Nieruchomości sprzedawane są na podstawie danych z ewidencji geodezyjnej. W przypadku
ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy – ANR OT we Wrocławiu
nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości.
Wskazanie granic nieruchomości na gruncie przez geodetę może dokonać Agencja Nieruchomości
Rolnych na koszt nabywcy.
Strona 5 z 6UWAGA:
Na podstawie art. 29 ust. 4 powołanej wyżej ustawy Agencji przysługuje prawo pierwokupu na
rzecz Skarbu Państwa przy odsprzedaży nieruchomości przez nabywcę w okresie 5 lat od nabycia tej
nieruchomości od Agencji.

Agencja Nieruchomości Rolnych zastrzega sobie prawo:
- odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn do momentu jego rozpoczęcia,
- odstąpienia od zawarcia umowy w razie stwierdzenia, że przetarg został
przeprowadzony z naruszeniem prawa

Niniejsze ogłoszenie zostanie podane do publicznej wiadomości w terminie od 03.02.2017 roku
do 22.02.2017 roku w sposób zwyczajowo przyjęty w Urzędzie Gminy w Pęcławiu,
Dolnośląskiej Izbie Rolniczej we Wrocławiu, OT ANR we Wrocław, SZGZ w Legnicy,
Sołectwie wsi Piersna
oraz na stronie internetowej www.. Dodatkowo skrót informacji
o zamiarze sprzedaży nieruchomości zostanie opublikowany w Dzienniku Gazeta Wrocławska

Stosownie do treści art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014.1182 z
późniejszymi zmianami) Agencja Nieruchomości Rolnych w Warszawie informuje osoby zainteresowane udziałem w przetargu,
że:
1. administratorem danych osobowych osób uczestniczących w postępowaniu przetargowym jest Agencja Nieruchomości
Rolnych w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4, zwana dalej ANR,
2. dane osobowe osób uczestniczących w postępowaniu przetargowym przetwarzane będą w celu przeprowadzenia
przetargu na dzierżawę nieruchomości; mogą być udostępnione innym odbiorcom, jeżeli wynikać to będzie z przepisów
prawa,
3. uczestnik postępowania przetargowego posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
4. podanie ANR danych osobowych jest konieczne do przeprowadzenia postępowania przetargowego.

Z informacjami o przedmiocie sprzedaży, warunkami przetargu a także z postanowieniami projektu
umowy sprzedaży, które nie podlegają ustaleniu w trybie niniejszego przetargu można się zapoznać
w Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania zasobem w Legnicy, ul. Jaworzyńska 199 tel. 71 35 63 919
wew. 408
Sporządziła: Monika Zając
Strona 6 z 6

Podobne ogłoszenia

SGZ Opole, pow. brzeski, gm. Lewin Brzeski, obr. Różyna

Lokalizacja: OPOLSKIE / brzeski / Lewin Brzeski
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2014-04-16
Powierzchnia: 17.2186 (ha)
Cena: (zł).

OT LUBLIN, woj. lubelskie, pow. biłgorajski, gm. Biłgoraj, obr. Sól

Lokalizacja: LUBELSKIE / biłgorajski / Biłgoraj
sprzedaż nierolna
Data publikacji: 2015-06-30
Powierzchnia: 0.30 (ha)
Cena: 9840 (zł).

OT Rzeszów - woj. podkarpackie, pow. rzeszowski, gm. Świlcza, obr. Rudna Wielka, Świlcza, pow. 1.46 ha

Lokalizacja: PODKARPACKIE / rzeszowski / Świlcza
sprzedaż nierolna
Data publikacji: 2014-04-02
Powierzchnia: 1.46 (ha)
Cena: 389414 (zł).

OT Wrocław woj. DOLNOŚLĄSKIE gmina Wisznia Mała obręb Piotrkowiczki pow. 0,2757ha.

Lokalizacja: DOLNOŚLĄSKIE / trzebnicki / Wisznia Mała
sprzedaż nierolna
Data publikacji: 2014-04-07
Powierzchnia: 0.2757 (ha)
Cena: 197000 (zł).

Filia w Suwałkach, SZGZ w Bielsku Podlaskim, woj. podlaskie, pow. bielski, gm. Orla obręb Orla dz. 790

Lokalizacja: PODLASKIE / bielski / Orla
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-06-17
Powierzchnia: 0.56 (ha)
Cena: (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W OPOLU, opolskie, głubczycki, Głubczyce, Głubczyce, 0,1002 ha

Lokalizacja: OPOLSKIE / głubczycki / Głubczyce
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-08-25
Powierzchnia: 0.1002 (ha)
Cena: 5400.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W OPOLU, opolskie, opolski, Tułowice, Skarbiszowice, 0,1570 ha

Lokalizacja: OPOLSKIE / opolski / Tułowice
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-10-18
Powierzchnia: 0.157 (ha)
Cena: 5040.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W POZNANIU, wielkopolskie, wągrowiecki, Mieścisko, Nieświastowice, 5,6900 ha

Lokalizacja: WIELKOPOLSKIE / wągrowiecki / Mieścisko
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-10-21
Powierzchnia: 5.69 (ha)
Cena: 207100.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W RZESZOWIE, świętokrzyskie, staszowski, Staszów, Staszów Obr. 01, 0,1258 ha

Lokalizacja: ŚWIĘTOKRZYSKIE / staszowski / Staszów
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-10-20
Powierzchnia: 0.1258 (ha)
Cena: 10280.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE, mazowieckie, zwoleński, Zwoleń, Zwoleń, 0,4910 ha

Lokalizacja: MAZOWIECKIE / zwoleński / Zwoleń
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-08-19
Powierzchnia: 0.491 (ha)
Cena: 7800.00 (zł).

OT Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, gmina Chełmno, obręb Nowe Dobra, pow. 2.6700 ha.

Lokalizacja: KUJAWSKO-POMORSKIE / chełmiński / Chełmno
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-02-21
Powierzchnia: 2.6700 (ha)
Cena: (zł).

OT Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, gmina Lubiewo, obręb Lubiewice, pow. 0.3800 ha.

Lokalizacja: KUJAWSKO-POMORSKIE / tucholski / Lubiewo
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-09-10
Powierzchnia: 0.3800 (ha)
Cena: (zł).

OT Gdańsk - woj. pomorskie, gm. Człuchów, obr. Kiełpin

Lokalizacja: POMORSKIE / człuchowski / Człuchów
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-10-05
Powierzchnia: 176.4575 (ha)
Cena: 4267190 (zł).

OT LUBLIN. woj. lubelskie. pow. bialski, gm. Rossosz, obr. Musiejówka

Lokalizacja: LUBELSKIE / bialski / Rossosz
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-05-27
Powierzchnia: 1.00 (ha)
Cena: 8160 (zł).

OT Warszawa , woj. mazowieckie, pow. grójecki, gm. Mogielnica, obr. Brzostowiec, pow. 0,98 ha

Lokalizacja: MAZOWIECKIE / grójecki / Mogielnica
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-07-07
Powierzchnia: 0.9800 (ha)
Cena: 254600.00 (zł).

OT Wrocław woj. DOLNOŚLĄSKIE gmina Środa Śląska obręb Lipnica pow. 1,5100ha.

Lokalizacja: DOLNOŚLĄSKIE / średzki / Środa Śląska
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-08-11
Powierzchnia: 1.5100 (ha)
Cena: 33670 (zł).