ZSI.WR.SGZ.NIP.4240.2424.1.2424.2016.MB.435015 sprzedaż nierolna ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU, dolnośląskie, średzki, Miękinia, Źródła, 3,9782 ha

Jesteś tutaj » Informacje o ANR » DOLNOŚLĄSKIE » średzki » Miękinia » ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU, dolnośląskie, średzki, Miękinia, Źródła, 3,9782 ha

ZSI.WR.SGZ.NIP.4240.2424.1.2424.2016.MB.435015 sprzedaż nierolna ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU, dolnośląskie, średzki, Miękinia, Źródła, 3,9782 ha

Najnowsze

Data publikacji: 2016-11-01

Typ nieruchomości: nierolna

Sprzedaż/dzierżawa/inne: sprzedaż

Powierzchnia (ha): 3.9782

Cena (zł): 2592000.00

Oddział Terenowy: OT Wrocław

Data przetargu: 2016-11-17

Możliwe przeznaczenie: Teren Aktywności Gospodarczej AG

Miejscowość/Obręb: Źródła

Wojewodztwo: DOLNOŚLĄSKIE

Powiat: średzki

Gmina: Miękinia

Odległość od lok.:
 Interesujący obiekt Odległośćdroga krajowa< 1 kmlotnisko11-100kmmiasto11-100kmstacja kolejowa1-10 km

Opis:
Nieruchomość niezbudowana położenie - województwo dolnośląskie, powiat średzki, gmina Miękinia, obręb Źródła, nr działek: 250/58 o pow. ewid. 3,0321, 250/57 o pow. ewid. 0,9461. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 3,9782 w tym w użytkach rolnych (3,9782 o symbolu R). Nieruchomość ujawniona jest w księgach wieczystych nr WR1S/00040822/7, WR1S/00040822/7. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej.

Tytuł:
ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU, dolnośląskie, średzki, Miękinia, Źródła, 3,9782 ha

Numer oferty: ZSI.WR.SGZ.NIP.4240.2424.1.2424.2016.MB.435015

ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU

SEKCJA GOSPODAROWANIA ZASOBEM
Termin publikacji: od 02.11.2016 r. do 17.11.2016 r.
WR.SGZ.NIP.4240. . .2016.MB Wrocław dnia 25.10.2016 r.
Ogłoszenie numer ZSI.WR.SGZ.NIP.4240.2424.1.2424.2016.MB
Agencja Nieruchomości Rolnych OT Wrocław
działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu
nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1491), dalej jako „UoGNRSP”,
ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 803,
z późn. zm.) dalej jako „UoKUR” oraz ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 roku o wstrzymaniu sprzedaży
nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz.
585), podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza:

II PRZETARG USTNY – NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

Wykaz informujący o zamiarze sprzedaży został podany do publicznej wiadomości w terminie od 29.07.2016 r.
do 16.08.2016 r.
w sposób zwyczajowo przyjęty w Urzędzie Gminy Miękinia, Dolnośląskiej Izbie
Rolniczej we Wrocławiu
, OT ANR we Wrocław, Sołectwie wsi Źródła oraz na stronie internetowej
www.. Dodatkowo skrót informacji o zamiarze sprzedaży nieruchomości został opublikowany w
dzienniku „Gazeta Wyborcza” – wydanie krajowe, w dniu 29.07.2016 roku.Przedmiotem sprzedaży jest:

Nieruchomość o przeznaczeniu nierolnym, niezabudowana,
położona w obrębie Źródła, gmina Miękinia,
powiat średzki, województwo dolnośląskie, dz. nr 250/57, 250/58 AM-1.
Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi: 3,9782 ha, z czego:
grunty orne 3,9782 ha w klasach: RIIIa – 1,3817 ha, RIIIb – 2,2688 ha, RIVa – 0,3277 ha.
Powyższe informacje podajemy na podstawie danych z ewidencji gruntów.54-610 WROCŁAW, UL. Mińska 60, TEL. 71 35 63 919, FAX 71 35 79 097Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr WR1S/00040822/7 przez IV Wydział Ksiąg
Wieczystych Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej.

UWAGA:
działki nr 250/57 oraz 250/58 AM-1 powstały, razem z działką nr 250/56 AM-1, w wyniku podziału
geodezyjnego działki nr 250/53 AM-1, zgodnie z decyzją nr 33/2016 Wójta Gminy Miękinia z dnia 14.04.2016 r.
Działki powstałe w wyniku podziału geodezyjnego nie są ujawnione w księdze wieczystej.

Zgodnie z Uchwałą Nr XL/410/09 Rady Gminy Miękinia z dnia 25.09.2009 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębach geodezyjnych Kadłub i Źródła w gminie Miękinia
(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2009 r. Nr 190, poz. 3339) dz. nr 250/57 i 250/58 AM-1, znajdują się na
terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 3.AG – tereny aktywności gospodarczej, dla którego
ustala się następujące przeznaczenie:
1. podstawowe:
1) produkcja, składy, magazyny, handel hurtowy, obsługa transportu, logistyka, itp.,
2) usługi, z wyłączeniem budynków zamieszkania zbiorowego oraz wielkopowierzchniowych obiektów
handlowych, zgodnie z przepisami odrębnymi;
2. uzupełniające:
1) dojścia, dojazdy, miejsca parkingowe,
2) zieleń,
3) zbiorniki wodne, retencyjne, wody powierzchniowe,
4) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej.
Dodatkowo działki znajdują się w strefie ochrony konserwatorskiej „OW” – obserwacji archeologicznej.

Zgodnie z Uchwałą Nr XLV/460/14 Rady Gminy Miękinia z dnia 30.06.2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miękinia, dla dz. nr 250/57
i 250/58 AM-1 położonych w obrębie Źródła, przewidziano następujące kierunki rozwoju:
1. Tereny aktywności gospodarczej (przemysł, składy, bazy, magazyny, hurtownie, stacje paliw, warsztaty,
pracownie, usługi itp.) – tereny objęte strefą ochrony konserwatorskiej – obserwacji archeologicznej;
2. Planowana droga publiczna.

Zgodnie z informacjami zawartymi w piśmie Urzędu Gminy Miękinia z dnia 02.05.2016 r. dla całego obszaru
gminy Miękinia trwają obecnie prace nad zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego, w oparciu o uchwałę Nr III/15/14 Rady Gminy Miękinia z dnia 30.12.2014 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Miękinia. Powyższe zmiany są przewidziane w następującym zakresie:
1. wskaźników miejsc postojowych dla całego obszaru gminy,
2. obszarów w obrębach geodezyjnych: Białków, Brzezinka Średzka, Gałów, Kadłub, Księginice, Lutynia,
Miękinia, Mrozów, Pisarzowice, Wróblowice, Zabór Wielki i Źródła.
W dniu 24.04.2015 r. Rada Gminy Miękinia podjęła uchwałę Nr VII/51/15 w sprawie zmiany uchwały nr
III/15/14 z dnia 30.12.2014 r. w zakresie powiększenia zakresu zmiany Studium o dodatkowe tereny
w obrębach geodezyjnych: Miękinia, Mrozów, Krępice, Wilkszyn, Lutynia, Wróblowice.

UWAGI:

Podaje
się
zmianę
względem
opublikowanego
wykazu
numer
ZSI.WR.SGZ.NIP.4240.2263.1.2263.2016.MB:
Zgodnie z umową nr SGZ/3272/83/2011/36-IV zawartą w dniu 27.07.2011 r. pomiędzy Agencją Nieruchomości
Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu a Dolnośląską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład
Gazowniczy Wrocław, ul. Ziębicka 44, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla
Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy pod nr 0000142433, NIP 899-24-64-378, REGON 932848007,
zmienioną aneksem nr 1 do umowy nr SGZ/3272/83/2011/36-IV z dnia 27.07.2011 r. zawartym w dniu
03.02.2016 r. pomiędzy Agencją Nieruchomości Rolnych, a Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie przy ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, Oddział we Wrocławiu, ul. Ziębicka 44, 50-507
Wrocław zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000374001, NIP 525-24-96-411, REGON 142739519, Agencja
wyraziła zgodę na wejście Właściciela urządzeń m.in. na działkę nr 250/53 AM-1 (działka z której wydzielone
zostały działki nr 250/56, 250/57, 250/58 AM-1) obręb Źródła, gm. Miękinia oraz wykonanie robót budowlanych
związanych z budową i eksploatacją odcinka gazociągu śr/c g 225 na odcinku 616,00 m. Strefa kontrolowana
wynosi 1,00 m, tj. po 0,5 m po obu stronach osi gazociągu. Agencja, po zakończeniu budowy zobowiązała się
w ww. umowie do ustanowienia, w terminie 60 dni od daty otrzymania wynagrodzenia, o którym mowa w § 5
ust. 1 umowy w formie aktu notarialnego, na czas nieoznaczony odpłatnej służebności przesyłu na rzecz
właściciela urządzeń infrastruktury gazowej, polegającej na obciążeniu nieruchomości, o której mowa w § 1,
prawem posadowienia i niczym niezagrożonego funkcjonowania urządzeń oraz prawem całodobowego
swobodnego dostępu właściciela urządzeń i osób działających w jego imieniu, w tym dojazdu każdym sprzętem

54-610 WROCŁAW, UL. Mińska 60, TEL. 71 35 63 919, FAX 71 35 79 097
Strona 2 z 8


do tych urządzeń, w zakresie niezbędnym do dokonywania czynności eksploatacyjnych, konserwacji, remontów,
modernizacji, przebudowy, odbudowy, montażu, rozbiórki oraz usuwania awarii. Ponadto w zakresie
przedmiotowej służebności zobowiąże się do powstrzymania od umieszczania nasadzeń i budowli trwale
uniemożliwiających dostęp oraz zagrażających funkcjonowaniu urządzeń gazowych. Dodatkowo w przypadku
zamiaru zbycia lub dzierżawy nieruchomości przez Agencję przed dokonaniem wpisu służebności w księdze
wieczystej, Agencja zobowiązała się do podania w ogłoszeniu przetargowym na sprzedaż lub dzierżawę
nieruchomości informacji o obowiązku wstąpienia w prawa i obowiązki umowy na udostępnienie nieruchomości
i ustanowienie służebności.
Pismem z dnia 22.08.2016 r. skierowanym do Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział we Wrocławiu,
Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu przesłała operaty szacunkowe określające
wartość służebności przesyłu m.in. na działkach stanowiących przedmiot sprzedaży. Właściciel urządzeń
zapoznał się z treścią operatów szacunkowych i nie wniósł do nich zastrzeżeń. Zgodnie z § 5 ust. 3 umowy nr
SGZ/3272/83/2011/36-IV zawartej w dniu 27.07.2011 r., zmienionej aneksem nr 1 do umowy nr
SGZ/3272/83/2011/36-IV z dnia 27.07.2011 r. zawartym w dniu 03.02.2016 r. zapłata wynagrodzenia z tytułu
ustanowienia służebności przesyłu dokonana zostanie przez Właściciela urządzeń w terminie 30 dni od
otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z podatkiem według obowiązującej stawki, na konto
bankowe wskazane przez Agencję. Natomiast zgodnie z § 3 ust. 1 umowy nr SGZ/3272/83/2011/36-IV
zawartej w dniu 27.07.2011 r., zmienionej aneksem nr 1 do umowy nr SGZ/3272/83/2011/36-IV z dnia
27.07.2011 r. zawartym w dniu 03.02.2016 r. Agencja, nie później niż w terminie 60 dni od daty otrzymania
wynagrodzenia ustanowi w formie aktu notarialnego, na czas nieoznaczony odpłatną służebność przesyłu na
rzecz Właściciela urządzeń.
W związku z powyższym, termin podpisania aktu notarialnego na sprzedaż nieruchomości objętej
niniejszym ogłoszeniem zostanie ustalony po ustanowieniu przez Agencję ww. służebności.

Zgodnie z informacjami zawartymi w piśmie Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we
Wrocławiu z dnia 19.04.2016 r. dz. nr 250/57, 250/58 AM-1 nie kolidują z ciekami i urządzeniami melioracji
wodnych, związanymi z działalnością statutową ww. Zarządu.

Zgodnie z informacjami zawartymi w piśmie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia
22.04.2016 r. dz. nr 250/57, 250/58 AM-1 na mapach zagrożenia powodziowego nie znajdują się w zasięgu
zalewu wodą Q10%, Q1% ani Q0,2%. Ograniczenia w sprzedaży i sposobie użytkowania ww. nieruchomości mogą
wynikać z treści planów zagospodarowania przestrzennego, aktów prawa miejscowego obowiązujących na
terenie gminy oraz innych przepisów powszechnie obowiązujących.

Zgodnie z informacjami zawartymi w piśmie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 27.04.2016
r. dla dz. nr 250/57, 250/58 AM-1 nie zamierza się w ciągu 6 miesięcy wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji autostrady.

Zgodnie z informacjami zawartymi w piśmie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu z dnia
28.04.2016 r. dla dz. nr 250/57, 250/58 AM-1:
1. W zakresie ochrony krajobrazu kulturowego:
w obrębie wskazanych działek nie są zlokalizowane obiekty budowlane ujęte w ewidencji zabytków lub
wpisane do rejestru zabytków. Dopuszczone formy inwestowania należy w maksymalnym stopniu
ukierunkować na ich harmonijne wpisanie w otaczający krajobraz, uwzględniając zastane relacje
przestrzenno-formalne i sąsiedztwo terenów ruralistycznych.
2. W zakresie ochrony zabytków archeologicznych:
Działki zlokalizowane są w obszarze intensywnego osadnictwa pradziejowego, średniowiecznego
i nowożytnego. Obszar ten stanowi zabytek w myśl art. 3 pkt 4, w związku z art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U z 2014 r., poz.
1446, z późn. zm.) i ujęty jest w wykazie, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 18 marca 2010 r.
o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.
U. z 2010 r. Nr 75, poz. 474). Dla prac ziemnych obowiązuje wymów przeprowadzenia badań
archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi.

Zgodnie z informacjami zawartymi w piśmie Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu z dnia
02.05.2016 r. dz. nr 250/57, 250/58 AM-1 nie kolidują z drogami wojewódzkimi oraz planowanymi
inwestycjami komunikacyjnymi DSDiK we Wrocławiu w perspektywie do końca roku 2016.

Zgodnie z informacjami zawartymi w piśmie Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej z dnia 04.05.2016 r.
sprzedaż dz. nr 250/57, 250/58 AM-1 nie koliduje z planami inwestycyjnymi w zakresie dróg powiatowych.

Zgodnie z informacjami zawartymi w piśmie Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 06.05.2016 r. na
dz. nr 250/57, 250/58 AM-1 brak jest udokumentowanych złóż kopalin o powierzchni powyżej 2 ha, dla których
organem właściwym w zakresie administracji geologicznej jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego.


54-610 WROCŁAW, UL. Mińska 60, TEL. 71 35 63 919, FAX 71 35 79 097
Strona 3 z 8


Zgodnie z informacjami zawartymi w piśmie Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej z dnia 16.05.2016 r. na
dz. nr 250/57, 250/58 AM-1 nie występują udokumentowane złoża kopalin podlegające Staroście Średzkiemu
jako organowi koncesyjnemu.

Zgodnie z informacjami zawartymi w piśmie Urzędu Gminy Miękinia z dnia 12.07.2016 r. w bezpośrednim
sąsiedztwie dz. nr 250/58 AM-1 od strony granicy wschodniej planuje się budowę drogi gminnej relacji Kadłub –
Źródła w celu obsługi strefy LSSE.

Przez teren nieruchomości przebiega gazociąg średniego ciśnienia o średnicy 225 mm – przy granicy
południowej działek.

Zgodnie z lustracją z dnia 20.04.2016 r. nieruchomość na całej powierzchni porośnięta była roślinnością łąkową.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie legnickiej
specjalnej strefy ekonomicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1300, z późn. zm.)
przedmiotowa nieruchomość jest położona na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej –
„Podstrefa Miękinia”.
Zgodnie z ustawą z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 282, z późn. zm.) zarządzającemu SSE służy prawo pierwokupu
w zakresie prawa własności nieruchomości położonych na obszarze strefy.


Wywoławcza cena nieruchomości wynosi: 2 592 000,00 zł
(słownie: dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych)

Minimalne postąpienie: 25 920,00 zł
(słownie: dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych)
Wadium do przetargu: 388 800,00 zł
(słownie: trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset złotych)

Uwaga:
cena sprzedaży nieruchomości jest ceną brutto, stawka VAT - 23%

Przetarg odbędzie się w dniu 17.11.2016 roku w siedzibie Oddziału
Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu, ul. Mińska 60
o godz. 11:00.

Oględzin nieruchomości można dokonać w terminie od 02.11.2016 r. do 16.11.2016 r. w dni robocze
w godzinach od 900 do 1400 po wcześniejszym uzgodnieniu z osobą prowadzącą sprawę tel. (71) 35-
63-919 wew. 513.

W przetargu mogą uczestniczyć krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne
nieposiadające osobowości prawnej.

Cudzoziemiec musi uzyskać zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie
nieruchomości, pod rygorem utraty wadium. W przypadku wygrania przez niego przetargu, a nie
uzyskania zezwolenia MSWiA w terminie 3 miesięcy od zakończenia przetargu, Agencja
Nieruchomości Rolnych będzie miało prawo uznać, że z przyczyn leżących po stronie uczestnika
zawarcie umowy stało się niemożliwe, czego skutkiem będzie przepadek wpłaconego wadium.
Cudzoziemiec będący obywatelem lub przedsiębiorcą państw członkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (tzn. państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu) lub
Konfederacji Szwajcarskiej – mogą nabywać nieruchomości bez zezwolenia MSWiA w wypadkach określonych
w ustawie z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U.
z 2016 r. poz. 1061).

Zgodnie z art. 29 ust. 3bc UoGNRSP w przetargu nie mogą brać udziału podmioty, które:
1) mają zaległości z tytułu zobowiązań finansowych wobec Agencji, Skarbu Państwa, jednostek samorządu
terytorialnego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
a w szczególności zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskały one przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie,
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, lub
2) władają lub władały nieruchomościami Zasobu bez tytułu prawnego i mimo wezwania Agencji nieruchomości
tych nie opuściły.

W przetargu mogą również brać udział osoby fizyczne, którym przysługuje prawo do rekompensaty w formie
zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej na poczet

54-610 WROCŁAW, UL. Mińska 60, TEL. 71 35 63 919, FAX 71 35 79 097
Strona 4 z 8


ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, zgodnie z ustawą z dnia 8 lipca 2005
roku o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami
Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity, Dz. U. z 2014 r., poz. 1090, z późn. zm.).

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
Wpłacenie wadium, na konto Agencji Nieruchomości Rolnych Oddziału Terenowego
we Wrocławiu
ul. Mińska 60, 54-610 Wrocław nr BGK 85 1130 1033 0018 8159 8620 0003
z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Agencji do dnia
16.11.2016 roku, z dokładnym określeniem obrębu i numeru geodezyjnego nieruchomości.

Zwalnia się z obowiązku wpłacenia wadium do wysokości kwoty nieprzekraczającej wysokości potwierdzonego
prawa do rekompensaty osoby fizyczne, którym na mocy odrębnych przepisów przysługuje prawo do
rekompensaty w formie zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami
Rzeczypospolitej Polskiej na poczet ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa,
jeżeli w terminie od 02.11.2016 roku do 10.11.2016 roku złożą w siedzibie OT ANR Wrocław na ręce
przewodniczącego komisji przetargowej:
1. pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości niewniesionego wadium w przypadku
uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży,
2. oryginał decyzji lub zaświadczenia (z adnotacją wojewody o wybranej formie prawa do rekompensaty
w postaci zaliczenia wartości nieruchomości na poczet ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących
własność Skarbu Państwa) potwierdzającego prawo do rekompensaty w formie zaliczenia wartości
nieruchomości pozostawionych na poczet ceny sprzedaży, a w przypadku spadkobierców osób wskazanych
w decyzjach lub zaświadczeniach – także postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku (albo o dziele
spadku) oraz dowody potwierdzające spełnienie wymogów określonych w art. 2 lub art. 3 ustawy z dnia
8 lipca 2005 roku o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi
granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity, Dz. U. z 2014 r., poz. 1090, z późn. zm.). Osoba
uprawniona zwolniona z obowiązku wniesienia wadium w części, aby zostać dopuszczona do przetargu
zobowiązana jest wnieść pozostałą część wadium na ogólnych warunkach, określonych w tym ogłoszeniu.
Decyzja lub zaświadczenie przedłożone przez uczestnika przetargu, który:
1. wygrał przetarg – pozostaje w dyspozycji Agencji do czasu zawarcia umowy sprzedaży lub uiszczenia kwoty
równej wysokości niewniesionego wadium w razie uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży,
2. nie wygrał przetargu – zostanie zwrócona niezwłocznie po zamknięciu przetargu,
Osoby uprawnione, które w wyznaczonym terminie nie przedłożą kompletu wymaganych dokumentów lub nie
wywiążą się z obowiązku wniesienia wadium w części w odniesieniu, do której zwolnienie nie miało
zastosowania – nie zostaną dopuszczone do przetargu.

Dodatkowo przed przystąpieniem do przetargu przewodniczącemu Komisji Przetargowej należy
złożyć:

1. pisemne oświadczenie o nieposiadaniu zaległości z tytułu zobowiązań finansowych wobec
Agencji Nieruchomości Rolnych, Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a w szczególności
nieposiadaniu zaległości z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskały one przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu,

2. pisemne oświadczenie przystępujących do przetargu, że nie władają lub nie władały
nieruchomościami Zasobu bez tytułu prawnego i mimo wezwania Agencji nieruchomości tych nie
opuściły,

3. pisemne oświadczenie o pochodzeniu środków finansowych na nabycie nieruchomości oraz o nie
zawarciu umowy przedwstępnej na zbycie tej nieruchomości, wraz z klauzulą „jestem świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”,

4. pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkach przetargu
i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
5. pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z nieruchomością w terenie oraz z faktem, że
nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów i że Agencja
Nieruchomości Rolnych nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice w zakresie rodzajów
użytków lub powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wskaże inną
powierzchnię, niż jest to oznaczone w ewidencji gruntów oraz oświadczenie o rezygnacji
z wszelkich roszczeń z tego tytułu,

6. pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z projektem umowy sprzedaży i przyjęciu jej bez
zastrzeżeń,

54-610 WROCŁAW, UL. Mińska 60, TEL. 71 35 63 919, FAX 71 35 79 097
Strona 5 z 8


7. pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z umową nr SGZ/3272/83/2011/36-IV zawartą w dniu
27.07.2011 r., zmienioną aneksem nr 1 do umowy nr SGZ/3272/83/2011/36-IV z dnia
27.07.2011 r. zawartym w dniu 03.02.2016 r. i przyjęciu jej bez zastrzeżeń wraz
z oświadczeniem, że jest świadomy, iż na nieruchomości podlegającej sprzedaży zostanie
ustanowiona w księdze wieczystej służebność przesyłu, za którą wynagrodzenie przysługiwać
będzie Agencji Nieruchomości Rolnych oraz oświadczenie o rezygnacji z wszelkich roszczeń
z tego tytułu,

8. pisemne oświadczenie o świadomości, iż sprzedaż nieruchomości nastąpi po ustanowieniu
służebności przesyłu oraz oświadczenie o rezygnacji z wszelkich roszczeń z tego tytułu.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do przedłożenia następujących dokumentów:
1. osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport);
2. przedsiębiorcy wpisani do ewidencji działalności gospodarczej – dokument stwierdzający tożsamość oraz
aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
3. reprezentanci osoby prawnej – dokument potwierdzający tożsamość, aktualny odpis z właściwego rejestru,
wykazujący umocowanie do reprezentowania danej osoby prawnej;
4. pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość i pisemne pełnomocnictwo z podpisem notarialnie
poświadczonym do przystąpienia do przetargu na oznaczoną nieruchomość oraz
 w przypadku osoby prawnej – aktualny odpis z właściwego rejestru, wykazujący umocowanie osób,
które podpisały pełnomocnictwo do reprezentowania danej osoby prawnej,
 w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej – aktualne zaświadczenie
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Wyżej wymienione dokumenty jak również dowód wpłaty wadium należy złożyć przewodniczącemu Komisji
przetargowej w dniu otwarcia przetargu przed jego rozpoczęciem.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny
sprzedaży, pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu
(przelewem na konto).

UWAGA:
osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która
nie uczestniczyła w przetargu na sprzedaż danej nieruchomości, pomimo że wniosła wadium – nie może
uczestniczyć w kolejnych przetargach na sprzedaż tej nieruchomości.

Cena nieruchomości podlega zapłacie nie później, niż w dniu zawarcia umowy sprzedaży.

Środki finansowe z kredytów bankowych muszą wpłynąć na konto Agencji przed zawarciem umowy sprzedaży.

Agencja – na wniosek kandydata na nabywcę może rozłożyć spłatę należności na roczne raty, jeżeli przed
zawarciem umowy sprzedaży kandydat na nabywcę przedłoży zabezpieczenie spłaty kwoty należności
rozkładanej na raty, a jego sytuacja finansowa pozwala na spłatę tej należności, na następujących zasadach:
minimalna wpłata 50% ceny sprzedaży płatna przed podpisaniem umowy a okres spłaty nie
dłuższy niż 5 lat.

WARUNKI:
Część należności rozłożona na raty roczne podlegać będzie oprocentowaniu w oparciu o rozporządzenie Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lutego 2012 roku w sprawie szczególnych warunków rozkładania na raty
należności z tytułu sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz wysokości
oprocentowania rozłożonej na raty należności (Dz. U. z 2012 roku poz. 208) w wysokości stopy dyskontowej
stanowiącej stopę bazową ogłaszaną w komunikacie Komisji Europejskiej powiększoną o 1 punkt procentowy.
Obecnie oprocentowanie wynosi 2,83%.

Pozytywne rozpatrzenie wniosku nabywcy o rozłożenie ceny sprzedaży na raty uzależnione jest
w szczególności od spełnienia przez kandydata łącznie następujących warunków:
1. nie posiadania zaległych zobowiązań finansowych wobec Agencji Nieruchomości Rolnych;
2. przedłożenia zabezpieczenia spłaty kwoty należności rozłożonej na raty oraz wykazania, że jego sytuacja
finansowa pozwala na spłatę tej należności.

Nabywca nieruchomości ubiegający się o rozłożenie spłaty należności na raty zobowiązany jest, wraz
z wnioskiem o rozłożenie ceny sprzedaży na raty, do złożenia dokumentów wskazanych przez Agencję, które
służą ustaleniu, czy jego sytuacja finansowa pozwala na spłatę należności rozłożonej na raty i na
zabezpieczenie spłaty kwoty tej należności.

54-610 WROCŁAW, UL. Mińska 60, TEL. 71 35 63 919, FAX 71 35 79 097
Strona 6 z 8W przypadku rozłożenie ceny sprzedaży na raty jako zabezpieczenia przyjmowane będą:
- hipoteka; gwarancja bankowa; poręczenie; weksel własny in blanco; poręczenie wekslowe; przewłaszczenie
na zabezpieczenie; zastaw rejestrowy; blokada środków pieniężnych na rachunku bankowym; ustanowienie
pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bankowym; cesja praw z polisy ubezpieczeniowej; kaucja.

Ponadto nabywca podda się rygorowi egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 17
listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn.
zm.) wobec wierzyciela
Agencji Nieruchomości Rolnych co do obowiązku zapłaty niespłaconej
części ceny sprzedaży nieruchomości, wraz z ustalonym oprocentowaniem
oraz odsetkami za
opóźnienie w zapłacie należności, kosztami postępowania oraz kosztami egzekucji należności.

Zastrzega się prawo odmowy przyjęcia zabezpieczenia uznanego za mało wiarygodne.

UWAGA:
zgodnie z § 15 pkt 1 statutu Agencji Nieruchomości Rolnych stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie nadania statutu Agencji Nieruchomości Rolnych
(Dz. U. z 2011 r. Nr 262, poz. 1567) do sprzedaży nieruchomości objętej niniejszym ogłoszeniem wymagane
jest uzyskanie szczególnego pełnomocnictwa Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych.

UWAGA:
Termin i miejsce zawarcia umowy sprzedaży (podpisanie aktu notarialnego) zostaną ustalone
z kandydatem na nabywcę po uzyskaniu w/w pełnomocnictwa. Koszt sporządzenia aktu
notarialnego ponosi nabywca.

Zgodnie z art. 29b UoGNRSP każdy nabywca nieruchomości Zasobu przed zawarciem umowy sprzedaży składa
oświadczenie o pochodzeniu środków finansowych na ten cel oraz że nie zawarł umowy przedwstępnej na
zbycie tej nieruchomości. Osoba, która złożyła nieprawdziwe oświadczenie, podlega odpowiedzialności karnej za
składanie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli
następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Zgodnie z art. 29c UoGNRSP czynność prawna dotycząca zbycia nieruchomości dokonana niezgodnie
z przepisami ustawy lub dokonana w wyniku przetargu, który odbył się niezgodnie z przepisami ustawy jest
nieważna.

Wadium nie podlega zwrotowi:
1) jeżeli żaden z uczestników przetargu ustnego nie zgłosi postąpienia ponad cenę wywoławczą;
2) uczestnikowi przetargu, który wygrał przetarg i uchyli się od zawarcia umowy;
3) uczestnikowi przetargu, jeżeli z przyczyn leżących po jego stronie, zawarcie umowy stało się niemożliwe.

UWAGA:
Nieruchomości sprzedawane są na podstawie danych z ewidencji geodezyjnej. W przypadku ewentualnego
wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy Agencja Nieruchomości Rolnych nie bierze
odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości.
Wskazania granic nieruchomości na gruncie przez geodetę Agencja Nieruchomości Rolnych może dokonać na
koszt nabywcy.

UWAGA:
Na podstawie art. 29 ust. 4 powołanej wyżej ustawy Agencji przysługuje prawo pierwokupu na rzecz Skarbu
Państwa przy odsprzedaży nieruchomości przez nabywcę w okresie 5 lat od nabycia tej nieruchomości od
Agencji.

Agencja Nieruchomości Rolnych zastrzega sobie prawo:
- odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn do momentu jego rozpoczęcia,
- odstąpienia od zawarcia umowy w razie stwierdzenia, że przetarg został przeprowadzony
z naruszeniem prawa lub w przypadku nie uzyskania pełnomocnictwa Prezesa ANR.

Niniejsze ogłoszenie zostanie podane do publicznej wiadomości w terminie od 02.11.2016 roku
do
17.11.2016 roku w sposób zwyczajowo przyjęty w Urzędzie Gminy Miękinia, Dolnośląskiej Izbie
Rolniczej we Wrocławiu
, OT ANR we Wrocław, Sołectwie wsi Źródła oraz na stronie internetowej
www.. Dodatkowo skrót informacji o zamiarze sprzedaży nieruchomości zostanie opublikowany w
dzienniku „Gazeta Wrocławska” w dniu 02.11.2016 roku.


54-610 WROCŁAW, UL. Mińska 60, TEL. 71 35 63 919, FAX 71 35 79 097
Strona 7 z 8


Stosownie do treści art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst
jednolity, Dz. U. z 2016 roku, poz. 922) Agencja Nieruchomości Rolnych w Warszawie informuje osoby
zainteresowane udziałem w przetargu, że:
1. administratorem danych osobowych osób uczestniczących w postępowaniu przetargowym jest Agencja
Nieruchomości Rolnych w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4, zwana dalej ANR,
2. dane osobowe osób uczestniczących w postępowaniu przetargowym przetwarzane będą w celu
przeprowadzenia przetargu na dzierżawę nieruchomości; mogą być udostępnione innym odbiorcom, jeżeli
wynikać to będzie z przepisów prawa,
3. uczestnik postępowania przetargowego posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich
poprawiania,
4. podanie ANR danych osobowych jest konieczne do przeprowadzenia postępowania przetargowego.

Z informacjami o przedmiocie sprzedaży, warunkami przetargu, a także z postanowieniami projektu
umowy sprzedaży, które nie podlegają ustaleniu w trybie niniejszego przetargu, można się
zapoznać w Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu, ul. Mińska 60, nr tel.
71 / 35 63 919 wew. 513, e-mail: mbialopiotrowicz@


54-610 WROCŁAW, UL. Mińska 60, TEL. 71 35 63 919, FAX 71 35 79 097
Strona 8 z 8

Podobne ogłoszenia

OT Wrocław woj. DOLNOŚLĄSKIE gmina Leśna obręb Pobiedna pow. 0,2000ha.

Lokalizacja: DOLNOŚLĄSKIE / lubański / Leśna
dzierżawa nierolna
Data publikacji: 2017-01-31
Powierzchnia: 0.2000 (ha)
Cena: (zł).

OT Wrocław woj. DOLNOŚLĄSKIE gmina Lubomierz obręb Pławna pow. 2,0000ha.

Lokalizacja: DOLNOŚLĄSKIE / lwówecki / Lubomierz
dzierżawa przeznaczenie wielofunkcyjne
Data publikacji: 2016-12-01
Powierzchnia: 2.0000 (ha)
Cena: (zł).

Filia OT Zielona Góra, województwo lubuskie, powiat wschowski, gmina Wschowa, obręb Siedlnica - dz. 1063 o pow. 1,1686 ha

Lokalizacja: LUBUSKIE / wschowski / Wschowa
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2015-10-19
Powierzchnia: 1.1686 (ha)
Cena: (zł).

OT Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, gmina Bartoszyce, obręb Łabędnik Duży, dz. 2/15, 3/46

Lokalizacja: WARMIŃSKO-MAZURSKIE / bartoszycki / Bartoszyce
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2016-10-20
Powierzchnia: 16.2915 (ha)
Cena: (zł).

OT Opole, gmina Kietrz, obręb Ściborzyce WIelkie

Lokalizacja: OPOLSKIE / głubczycki / Kietrz
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2016-10-05
Powierzchnia: 4.28 (ha)
Cena: (zł).

OT Poznań, woj. wielkopolskie, gm. Stęszew ob.Jeziorki pow.2,3931 ha

Lokalizacja: WIELKOPOLSKIE / poznański / Stęszew
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2015-10-07
Powierzchnia: 2.3931 (ha)
Cena: (zł).

OT Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, gmina Lipno, obręb Biskupin, pow. 0.3000 ha.

Lokalizacja: KUJAWSKO-POMORSKIE / lipnowski / Lipno
sprzedaż nierolna
Data publikacji: 2015-05-06
Powierzchnia: 0.3000 (ha)
Cena: (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W OPOLU, śląskie, żywiecki, Łodygowice, Pietrzykowice, 1,1700 ha

Lokalizacja: ŚLĄSKIE / żywiecki / Łodygowice
sprzedaż przeznaczenie wielofunkcyjne
Data publikacji: 2015-07-08
Powierzchnia: 1.17 (ha)
Cena: 318400.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W GDAŃSKU, pomorskie, kartuski, Żukowo, Przyjaźń, 0,0525 ha

Lokalizacja: POMORSKIE / kartuski / Żukowo
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2016-12-21
Powierzchnia: 0.0525 (ha)
Cena: 3500.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE FILIA W ŁODZI, łódzkie, kutnowski, Krzyżanów, Krzyżanów, 0.1500 ha

Lokalizacja: ŁÓDZKIE / kutnowski / Krzyżanów
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-05-27
Powierzchnia: 0.15 (ha)
Cena: 3600.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE FILIA W ŁODZI, łódzkie, radomszczański, Masłowice, Kawęczyn, 1.0500 ha

Lokalizacja: ŁÓDZKIE / radomszczański / Masłowice
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-01-12
Powierzchnia: 1.05 (ha)
Cena: 15892.50 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE FILIA W ŁODZI, łódzkie, radomszczański, Przedbórz, Wola Przedborska, 0.6000 ha

Lokalizacja: ŁÓDZKIE / radomszczański / Przedbórz
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-10-02
Powierzchnia: 0.6 (ha)
Cena: 3350.00 (zł).

OT Lublin, woj. lubelskie, pow.rycki, gm.Ryki, obr.Bobrowniki

Lokalizacja: LUBELSKIE / rycki / Ryki
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-08-29
Powierzchnia: 0.75 (ha)
Cena: 4900 (zł).

OT Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, gmina Biskupiec, obręb Biesowo, dz. 150, 151, 152

Lokalizacja: WARMIŃSKO-MAZURSKIE / olsztyński / Biskupiec
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-03-27
Powierzchnia: 2.3386 (ha)
Cena: 31500 (zł).

OT Olsztyn, woj. warmińsko- mazurskie, gmina Lubomino, obręb Bieniewo, dz. 247/6

Lokalizacja: brak informacji o województwie / brak informacji o powiacie / brak informacji o gminie
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-07-08
Powierzchnia: 3.3100 (ha)
Cena: 56560 (zł).

OT Warszawa , woj. mazowieckie, pow. białobrzeski, gm. Stara Błotnica, obr. Kadłubek Stary, pow. 0,59 ha

Lokalizacja: MAZOWIECKIE / białobrzeski / Stara Błotnica
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-03-31
Powierzchnia: 0.5900 (ha)
Cena: 6000.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU, dolnośląskie, średzki, Środa Śląska, Wojczyce, 4,3707 ha

Lokalizacja: DOLNOŚLĄSKIE / średzki / Środa Śląska
sprzedaż zabytek
Data publikacji: 2015-09-23
Powierzchnia: 4.3707 (ha)
Cena: 705780.00 (zł).