ZSI.WR.SGZ ds. NIiP.4240.2307.1.2307.2016.AHC.418915 sprzedaż nierolna ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU, dolnośląskie, świdnicki, Świdnik, Osiedle Młodych, 1,9330 ha

Jesteś tutaj » Informacje o ANR » brak informacji o województwie » brak informacji o powiacie » brak informacji o gminie » ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU, dolnośląskie, świdnicki, Świdnik, Osiedle Młodych, 1,9330 ha

ZSI.WR.SGZ ds. NIiP.4240.2307.1.2307.2016.AHC.418915 sprzedaż nierolna ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU, dolnośląskie, świdnicki, Świdnik, Osiedle Młodych, 1,9330 ha

specjalne dodruk na zyczenie

Data publikacji: 2016-08-25

Typ nieruchomości: nierolna

Sprzedaż/dzierżawa/inne: sprzedaż

Powierzchnia (ha): 1.933

Cena (zł): 2413500.00

Oddział Terenowy: OT Wrocław

Miejscowość/Obręb: Osiedle Młodych

Opis:
Nieruchomość niezbudowana położenie - województwo dolnośląskie, powiat świdnicki, gmina Świdnik, obręb Osiedle Młodych, nr działek: 11/3 o pow. ewid. 1,8536, 11/1 w udziale 1/2 o pow. ewid. 0,1588. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 1,9330 w tym w użytkach rolnych (2,0124 o symbolu R). Nieruchomość ujawniona jest w księgach wieczystych nr SW1S/00051725/6, SW1S/00051725/6. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej.

Tytuł:
ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU, dolnośląskie, świdnicki, Świdnik, Osiedle Młodych, 1,9330 ha

Numer oferty:
ZSI.WR.SGZ ds. NIiP.4240.2307.1.2307.2016.AHC.418915
ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU

SEKCJA GOSPODAROWANIA ZASOBEM
WR.SGZ.NIP.4240.3.17.2016.AHC Wrocław, dnia 16.08.2016 r.
termin publikacji: od 25.08.2016 r. do 09.09.2016 r.

Wykaz numer ZSI.WR.SGZ ds. NIiP.4240.2307.1.2307.2016.AHC
Agencja Nieruchomości Rolnych OT Wrocław
działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu
nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jednolity – Dz. U. z 2015 roku, poz. 1014 z późniejszymi
zmianami), ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jednolity –
Dz. U. z 2012 roku, poz. 803 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 roku
o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych
ustaw (Dz. U. z 2016 roku poz. 585), podaje do publicznej wiadomości WYKAZ nieruchomości
przeznaczonej do sprzedaży,
stanowiącej Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa.Wykaz obejmuje:
Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, obręb 0001-Osiedle Młodych, miasto Świdnica, ul.
Pogodna, dz. nr 11/3 AM-1 oraz udział 1/2 w dz. nr 11/1.


W skład nieruchomości wchodzą działki geodezyjne położone w:
obręb 0001-Osiedle Młodych, miasto Świdnica, powiat świdnicki, województwo dolnośląskie,
dz. nr
11/1, 11/3 AM-1.

Ogólna powierzchnia dz. nr 11/3 wynosi: 1,8536 ha, z czego:
 grunty orne: 1,8536 ha w klasach: RIIIb – 0,5251 ha, RIVa - 0,9602 ha, RV – 0,3683 ha.

Ogólna powierzchnia dz. nr 11/1 – projektowana droga wewnętrzna, która ma zapewnić dostęp do
drogi publicznej dla dz. nr 11/2 i 11/3 (przedmiotem sprzedaży jest udział w wysokości: 1/2)

wynosi: 0,1588 ha, z czego:
 grunty orne: 0,1588 ha w klasie: RIVa - 0,1588 ha.

Powyższe informacje podajemy na podstawie danych z ewidencji gruntów.

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr SW1S/00051725/6 przez V Wydział Ksiąg
Wieczystych Sądu Rejonowego w Świdnicy.


54-610 WROCŁAW, UL. Mińska 60, TEL. 71 35 63 919, FAX 71 35 79 097Zgodnie
z
obowiązującym
Miejscowym
planem
zagospodarowania
przestrzennego
miasta
„Sikorskiego – Pogodna”, zatwierdzonym Uchwałą Nr XI/131/11 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia
21 października 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 245 z dnia 30.11.2011 r., poz. 4315) dz. nr 11/1, 11/3
AM-1
, obręb 0001-Osiedle Młodych zlokalizowane są w jednostce urbanistycznej, określonej na rysunku
planu symbolem: 1 MN/U.

Dla terenu oznaczonego symbolem: 1MN/U ustala się:
1. przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej (za wyjątkiem
lokalizowania stacji paliw oraz przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko)
wraz z urządzeniami towarzyszącymi, zielenią urządzoną i zielenią izolacyjną.
2. przeznaczenie uzupełniające: ogrodnictwo i sadownictwo z dopuszczeniem zabudowy szklarniowej,
rzemiosło.
3. parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) dla istniejącej zabudowy dopuszcza się zachowanie istniejących parametrów i wskaźników
zabudowy i zagospodarowania terenu lub rozbudowę i remonty do wskaźników określonych dla
nowej zabudowy,
b) dla nowej zabudowy ustala się wysokość zabudowy: 3 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze
użytkowe, nie więcej niż 8 m licząc do okapu dachu lub górnej krawędzi elewacji,
c) dla nowej zabudowy ustala się maksymalny wskaźnik zabudowy: 50% powierzchni działek,
d) dla nowej zabudowy ustala się minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 40% powierzchni
działek,
e) dachy dwuspadowe lub wielospadowe o symetrycznym układzie kalenic o spadkach od 30 do 50°,
dla budynków urządzeń towarzyszących dopuszcza się dachy płaskie lub jednospadowe,
f) nieprzekraczalne linie zabudowy: 50 m od linii rozgraniczającej drogi o symbolu: 1KD(G), 20 m od
linii rozgraniczającej drogi o symbolu: 1KD(Z), zgodnie z rysunkiem planu,
g) ustala się obowiązek wydzielania w obrębie własności miejsc postojowych dla samochodów
przebywających czasowo,
h) dopuszcza się wprowadzanie tablic informacyjnych i reklamowych nie wyższych niż 12 m.
4. od strony granicy z drogą oznaczoną symbolem: 1KD(G), należy wprowadzić pas zieleni izolacyjnej
o szerokości nie mniejszej niż 10 m.1. Zgodnie z rysunkiem nr 1K obowiązującej Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Miasta Świdnicy, zatwierdzonej Uchwałą Nr XXXV/422/09 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia
3 lipca 2009 r. dz. nr 11/1, 11/3 AM-1, obręb 0001-Osiedle Młodych znajdują się w strefie F –
przyrodniczo-wielofunkcyjnej (strefa ograniczona ulicami: Gen. Sikorskiego, Strzegomską, Esperantystów
oraz torami kolejowymi i granicą miasta).
2. Strefa F – przyrodniczo-wielofunkcyjna to obszar w dużej części zagospodarowany różnymi formami zieleni
miejskiej oraz w którym zlokalizowane jest główne centrum usług komercyjnych. W strefie tej projektuje się
komunikacyjne obejście północne obsługujące strefę przemysłową Zawiszów.
Teren nr 1: tereny rolne w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej. Zaleca się przekształcenie terenów pod
funkcję zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
3. Dla terenu ww. działek wyznacza się:
a) funkcję główną: MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
b) funkcje towarzyszące funkcji głównej: U – usługi, US – usługi sportu i rekreacji, KS1 – tereny parkingów,
ZP – tereny zieleni urządzonej, garaże, ulice lokalne, dojazdowe i wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe,
parkingi, sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej,
c) max. wskaźniki zabudowy: 0,25; max. wskaźniki intensywności zabudowy (określone dla terenu
istniejącej lub projektowanej działki): 0,40; zabudowa o wysokim udziale powierzchni biologicznie
czynnej.
4. Zgodnie z kierunkami zmian w strukturze funkcjonalno-przestrzennej i przeznaczeniu terenów (rysunek nr
3K) – teren ww. działek przeznaczony jest pod nowe zainwestowanie, oznaczone na rysunku Zmiany
studium symbolami: w części MN(R)1 oraz w części MN(R)3.
5. Do obszarów, które przeznaczone są pod nowe zainwestowanie zalicza się:
- niezabudowane działki w granicach istniejącej zabudowy,
- tereny niezabudowane, lecz przeznaczone do zabudowy w obowiązujących miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego,
- tereny zabudowane, lecz nieużytkowane,
- tereny, których obecne zainwestowanie stwarza konflikty przestrzenne,
- tereny nie przeznaczone jeszcze do zabudowy, na których nie występują uwarunkowania wykluczające lub
istotnie ograniczające rozwój zagospodarowania przestrzennego, a więc wskazane w niniejszym studium
jako tereny preferowane do rozwoju procesów urbanizacyjnych.
6. Jednocześnie zgodnie z rysunkiem nr 3K obowiązującej Zmiany studium części dz. nr 11/1 i 11/3 AM-1
obręb 0001-Osiedle Młodych zostały wskazane jako obszary wymagające zmiany przeznaczenia gruntów
rolnych i leśnych na cele nierolne i nieleśne.
54-610 WROCŁAW, UL. Mińska 60, TEL. 71 35 63 919, FAX 71 35 79 097
Strona 2 z 5


UWAGA:

W dziale III księgi wieczystej nr SW1S/00051725/6 wpisano:
1. „Rodzaj wpisu: Ograniczone prawo rzeczowe. Treść wpisu: nieodpłatna służebność gruntowa w postaci
prawa do korzystania ze znajdującego na nieruchomości stanowiącej działkę numer 3/1 przyłącza
kanalizacji deszczowej do odprowadzania wód i jednocześnie przyłącza kanalizacji sanitarnej do
odprowadzania oczyszczonych ścieków bytowych (łączącej działki gruntu o numerach 4 i 5/2 z potokiem
Jabłoniec), a także do korzystania ze studzienek rewizyjnych znajdujących się na działce gruntu numer 3/1
na rzecz każdoczesnych właścicieli: 1) nieruchomości zabudowanej stanowiącej działkę gruntu numer 4
o powierzchni 0,6118 ha położonej w Świdnicy przy ul. Sikorskiego 80, objętej prowadzoną przez Sąd
Rejonowy w Świdnicy księgą wieczystą nr SW1S/00012678/6, 2) nieruchomości bez zabudowań,
stanowiącej działkę gruntu numer 5/2 o powierzchni 0,6118 ha położonej w Świdnicy, przy ul. Sikorskiego,
objętej prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Świdnicy księgą wieczystą nr SW1S/00014313/4.”
2. „Rodzaj wpisu: Ograniczone prawo rzeczowe. Treść wpisu: nieodpłatna służebność gruntowa w postaci
prawa przejścia i przejazdu przez działkę gruntu bez zabudowań numer 3/2 wzdłuż koryta potoku Jabłoniec
w celu jego utrzymania na rzecz każdoczesnych właścicieli: 1) nieruchomości zabudowanej stanowiącej
działkę gruntu numer 4 o powierzchni 0,0613 ha położonej w Świdnicy przy ul. Sikorskiego numer 80
objętej prowadzona przez Sąd Rejonowy w Świdnicy księgą wieczystą nr SW1S/00012678/6, 2)
nieruchomości bez zabudowań stanowiącej działkę gruntu numer 5/2 o powierzchni 0,6118 ha położonej
w Świdnicy przy ul. Sikorskiego objętej prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Świdnicy księgą wieczysta nr
SW1S/0001431/4.”
Wpisy w dziale III KW nie dotyczą dz. nr 11/1, 11/3 AM-1, obręb 0001-Osiedle Młodych.


Z pisma Urzędu Miejskiego w Świdnicy znak GPA.6727.29.2016 z dnia 25.02.2016 r. wynika, że:
- z uwagi na aktualne i obowiązujące od dnia 31.12.2011 r. ustalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, jak również obowiązujące od dnia 02.07.2009 r. ustalenia zmiany
studium, nie są prowadzone prace nad zmianą tych dokumentów;
- ustalenia obowiązującego mpzp i zmiany studium nie przewidują lokalizacji elektrowni wiatrowych;
- w 2015 roku zakończono przebudowę ul. Sikorskiego, przylegającej do obszaru nieruchomości;
- na przedmiotowe działki nie była wydana decyzja o warunkach zabudowy i do dnia uchwalenia mpzp nie
wpłynął do Urzędu Miejskiego w Świdnicy Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Architektury żaden wniosek
o jej wydanie.


Z pisma Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego znak PT.460.9.2016 z dnia 06.06.2016 r. wynika, że dz. nr
11/1, 11/3 AM-1, obręb 0001-Osiedle Młodych graniczą z drogą powiatową nr 3396D relacji Świdnica –
skrzyżowanie z drogą krajową nr 5. Służba Drogowa Powiatu Świdnickiego nie zamierza jednak wystąpić
w okresie 6 miesięcy z wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.


Z pisma Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Zarządu Zlewni Bystrzycy i Kaczawy
z siedzibą w Legnicy znak NZL.4123.3-79/2015 z dnia 23.11.2015 r. wynika, że ww. Zarząd nie wnosi
uwag do zamiaru sprzedaży dz. nr 11/1, 11/3 AM-1, obręb 0001-Osiedle Młodych. Według informacji
zawartych w mapach zagrożenia powodziowego działki te nie znajdują się w obszarze szczególnego
zagrożenia powodzią. Właściciele działek sąsiadujących z powierzchniowymi wodami publicznymi
zobowiązani są przestrzegać art. 27 i 28 Prawa wodnego z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 469). Istniejące rowy i zbiorniki wodne należy pozostawić w stanie aktualnym – nie mogą one ulec
zasypaniu. Ewentualne ograniczenia w sprzedaży i sposobie użytkowania ww. nieruchomości mogą wynikać
z treści planów zagospodarowania przestrzennego, aktów prawa miejscowego obowiązujących na terenie
gminy oraz innych przepisów powszechnie obowiązujących.


Z pisma Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu Delegatury w Wałbrzychu znak
W/Arch.5136.99.2015.MK z dnia 10.11.2015 r. wynika, że na przedmiotowych działkach nie występują
rozpoznane stanowiska archeologiczne oraz inne obiekty i formy ochrony konserwatorskiej. Wobec
powyższego ww. Urząd nie wnosi uwag do ich zbycia pod warunkiem pozostawienia obecnego sposobu
użytkowania lub zgodnego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.


Zgodnie z lustracją przeprowadzoną w dniu 16.05.2016 r. nieruchomość położona jest
w północno-zachodniej części Świdnicy, w strefie peryferyjnej, tuż przy granicach administracyjnych
miasta, u zbiegu dróg: drogi wojewódzkiej nr 382, drogi powiatowej nr 3396D i drogi gminnej
(ul. Sikorskiego), w sąsiedztwie ronda Solidarności. Od strony południowej nieruchomość sąsiaduje
z istniejącą zabudową mieszkaniową jedno- i wielorodzinną. Na południowy-wschód od nieruchomości
przepływa potok Jabłoniec i rozciąga się teren istniejących ogródków działkowych. Na południowy-zachód
od nieruchomości, po przeciwnej stronie drogi gminnej (ul. Sikorskiego) znajduje się nowopowstałe osiedle
domków jednorodzinnych. W niewielkiej odległości od nieruchomości znajduje się centrum handlowe.
Grunty nieużytkowane rolniczo – porośnięte trawą i chwastami. Wjazd na teren nieruchomości planowany
jest z drogi gminnej (ul. Sikorskiego), poprzez dz. nr 11/1, która ma pełnić funkcję drogi wewnętrznej (dla
dz. nr 11/2 i 11/3).


Zgodnie z informacją zawartą w operacie szacunkowym określającym wartość rynkową nieruchomości,
sporządzonym w dniu 29.03.2016 r. działki posiadają dostęp do uzbrojenia w następujące sieci
infrastruktury technicznej: wodociągową (po przeciwnej stronie drogi gminnej - ul. Sikorskiego),
energetyczną i telefoniczną.

54-610 WROCŁAW, UL. Mińska 60, TEL. 71 35 63 919, FAX 71 35 79 097
Strona 3 z 5


Cena sprzedaży nieruchomości wynosi: 2 413 500,00 zł
(słownie: dwa miliony czterysta trzynaście tysięcy pięćset złotych)


UWAGA:
Cena sprzedaży nieruchomości jest ceną brutto, stawka VAT - 23%.

Cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż w dniu zawarcia umowy sprzedaży.Środki finansowe z kredytów bankowych muszą wpłynąć na konto Agencji przed zawarciem umowy
sprzedaży.

Agencja – na wniosek kandydata na nabywcę – może rozłożyć spłatę należności na roczne raty, jeżeli przed
zawarciem umowy sprzedaży kandydat na nabywcę przedłoży zabezpieczenie spłaty kwoty należności
rozkładanej na raty, a jego sytuacja finansowa pozwala na spłatę tej należności, na następujących zasadach:
minimalna wpłata 50% ceny sprzedaży płatna przed podpisaniem umowy, a okres spłaty całej
należności nie dłuższy niż 5 lat.

WARUNKI:
Część należności rozłożona na raty roczne podlegać będzie oprocentowaniu w oparciu o Rozporządzenie Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lutego 2012 roku w sprawie szczegółowych warunków rozkładania na raty
należności z tytułu sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz wysokości
oprocentowania rozłożonej na raty należności (Dz. U. z 2012 r., poz. 208).

UWAGA: Możliwość rozłożenia ceny sprzedaży na raty dopuszczalna jest jedynie w przypadku
sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu.

Pozytywne rozpatrzenie wniosku nabywcy o rozłożenie ceny sprzedaży na raty uzależnione jest
w szczególności od spełnienia przez kandydata łącznie następujących warunków:
1. nieposiadania zaległych zobowiązań finansowych wobec Agencji Nieruchomości Rolnych;
2. przedłożenia zabezpieczenia spłaty kwoty należności rozłożonej na raty oraz wykazania, że jego sytuacja
finansowa pozwala na spłatę tej należności.

Zabezpieczeniem spłaty kwoty należności, może być co najmniej jedno z następujących zabezpieczeń:
hipoteka; gwarancja bankowa; poręczenie; weksel własny in blanco; poręczenie wekslowe; przewłaszczenie
na zabezpieczenie; zastaw rejestrowy; blokada środków pieniężnych na rachunku bankowym; ustanowienie
pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bankowym; cesja praw z polisy ubezpieczeniowej; kaucja.

Na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami
rolnymi Skarbu Państwa (tekst jednolity – Dz. U. z 2015 roku, poz. 1014 – z późn. zm.), pierwszeństwo
w nabyciu nieruchomości przysługuje:
1) spółdzielni produkcji rolnej władającej faktycznie zbywaną nieruchomością, której użytkowanie ustanowione
na rzecz tej spółdzielni wygasło na podstawie art. 16 ust. 2 z dniem 31 grudnia 1993 roku;
2) dzierżawcy zbywanej nieruchomości, jeżeli dzierżawa trwała faktycznie przez okres co najmniej trzech lat;
3) zarządzającemu specjalną strefą ekonomiczną w odniesieniu do nieruchomości położonych w granicach
specjalnych stref ekonomicznych.

W przypadku nieskorzystania z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości przez podmiot uprawniony lub w razie
braku takiego podmiotu, sprzedaż nieruchomości nastąpi w trybie publicznego przetargu ustnego (licytacja).

Na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami
rolnymi Skarbu Państwa (tekst jednolity – Dz. U. z 2015 roku, poz. 1014 – z późn. zm.) Agencji przysługuje
prawo pierwokupu na rzecz Skarbu Państwa przy odsprzedaży nieruchomości przez nabywcę w okresie 5 lat
od nabycia tej nieruchomości od Agencji.

UWAGA:
Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji geodezyjnej. W przypadku ewentualnego
wznowienia granic, wykonanego na koszt i staraniem nabywcy – Agencja Nieruchomości Rolnych nie ponosi
odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości.
Wskazania granic nieruchomości na gruncie przez geodetę może dokonać Agencja Nieruchomości Rolnych,
na koszt nabywcy.

Termin, miejsce i warunki uczestniczenia w przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym
ogłoszeniu.


54-610 WROCŁAW, UL. Mińska 60, TEL. 71 35 63 919, FAX 71 35 79 097
Strona 4 z 5


Zgodnie z § 15 pkt 1 statutu Agencji Nieruchomości Rolnych stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie nadania statutu Agencji Nieruchomości Rolnych
(Dz. U. z 2011 r. Nr 262, poz. 1567) do sprzedaży nieruchomości objętej niniejszym wykazem wymagane jest
uzyskanie szczególnego pełnomocnictwa Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych.

Zawiadomienie o zamiarze zbycia za cenę i na warunkach podanych w zawiadomieniu będzie
wiążące dla stron, o ile Prezes ANR udzieli szczególnego pełnomocnictwa na sprzedaż tej
nieruchomości.

Niniejszy wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości w terminie od 25.08.2016 roku
do 09.09.2016 roku w sposób zwyczajowo przyjęty w Urzędzie Miejskim w Świdnicy, Dolnośląskiej Izbie
Rolniczej we Wrocławiu
, w Oddziale Terenowym ANR we Wrocławiu oraz na stronie internetowej
www.. Dodatkowo skrót informacji o zamiarze sprzedaży nieruchomości zostanie opublikowany
w dzienniku „Gazeta Wyborcza” – wydanie krajowe, w dniu 25.08.2016 roku.

Z informacjami o przedmiocie sprzedaży można się zapoznać w Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział
Terenowy we Wrocławiu, ul. Mińska 60, nr tel. 71/ 35-63-919 wew. 866, e-mail: ahucal@.


54-610 WROCŁAW, UL. Mińska 60, TEL. 71 35 63 919, FAX 71 35 79 097
Strona 5 z 5

Podobne ogłoszenia

SZGZ Olesno, pow. Myszków, gm. Koziegłowy, ob. Koziegłowy, pow. 0,1849 ha

Lokalizacja: ŚLĄSKIE / myszkowski / Koziegłowy
dzierżawa nierolna
Data publikacji: 2014-06-23
Powierzchnia: 0.1849 (ha)
Cena: (zł).

OT Rzeszów- woj. małopolskie, pow. Olkusz, gm. Klucze obr. Kolbark

Lokalizacja: MAŁOPOLSKIE / olkuski / Klucze
dzierżawa przeznaczenie wielofunkcyjne
Data publikacji: 2016-11-30
Powierzchnia: 3.0850 (ha)
Cena: (zł).

lubuskie/ międzyrzecki/ Skwierzyna/ Trzebiszewo pow. 8,3900 ha

Lokalizacja: LUBUSKIE / międzyrzecki / Skwierzyna
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2016-03-10
Powierzchnia: 8.3900 (ha)
Cena: (zł).

OT Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, gmina Dąbrowa Biskupia, obręb Brudnia, pow. 0.2457 ha.

Lokalizacja: KUJAWSKO-POMORSKIE / inowrocławski / Dąbrowa Biskupia
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2014-10-23
Powierzchnia: 0.2457 (ha)
Cena: (zł).

OT Gdańsk - woj. pomorskie, gm. Nowa Karczma, obr. Skrzydłowo

Lokalizacja: POMORSKIE / kościerski / Nowa Karczma
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2014-03-24
Powierzchnia: 0.5000 (ha)
Cena: (zł).

OT Gdańsk - woj. pomorskie, gm. Trąbki Wielkie, obr. Błotnia

Lokalizacja: POMORSKIE / gdański / Trąbki Wielkie
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2016-01-29
Powierzchnia: 0.0200 (ha)
Cena: (zł).

OT LUBLIN, woj. lubelskie, pow. lubartowski, gm. Kock, obr. Kock Rolny

Lokalizacja: LUBELSKIE / lubartowski / Kock
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2016-05-16
Powierzchnia: 2.9354 (ha)
Cena: (zł).

OT LUBLIN, woj. lubelskie, pow. zamojski, gm. Adamów, obr. Suchowola

Lokalizacja: LUBELSKIE / zamojski / Adamów
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2016-07-20
Powierzchnia: 0.86 (ha)
Cena: (zł).

OT Rzeszów, podkarpackie, przeworski, Przeworsk, Rozbórz

Lokalizacja: PODKARPACKIE / przeworski / Przeworsk
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2016-04-07
Powierzchnia: 0.97 (ha)
Cena: (zł).

OT Rzeszów - woj. podkarpackie, pow. mielecki, gm. Mielec, obr. Wola Mielecka, pow. 0.1290 ha

Lokalizacja: PODKARPACKIE / mielecki / Mielec
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2016-07-21
Powierzchnia: 0.1290 (ha)
Cena: (zł).

OT Wrocław woj. DOLNOŚLĄSKIE gmina Oława obręb Bystrzyca pow. 1,0800ha.

Lokalizacja: DOLNOŚLĄSKIE / oławski / Oława
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2014-03-31
Powierzchnia: 1.0800 (ha)
Cena: (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W BYDGOSZCZY, kujawsko-pomorskie, bydgoski, Białe Błota, Kruszyn Krajeński, 0,0841 ha

Lokalizacja: KUJAWSKO-POMORSKIE / bydgoski / Białe Błota
sprzedaż nierolna
Data publikacji: 2015-06-15
Powierzchnia: 0.0841 (ha)
Cena: 73000.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU, dolnośląskie, świdnicki, Marcinowice, Szczepanów, 0,2786 ha

Lokalizacja: DOLNOŚLĄSKIE / świdnicki / Marcinowice
sprzedaż nierolna
Data publikacji: 2015-06-17
Powierzchnia: 0.2786 (ha)
Cena: 153300.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE FILIA W ŁODZI, łódzkie, brzeziński, Brzeziny, Małczew, 2.9431 ha

Lokalizacja: ŁÓDZKIE / brzeziński / Brzeziny
sprzedaż przeznaczenie wielofunkcyjne
Data publikacji: 2015-07-27
Powierzchnia: 2.9431 (ha)
Cena: 257900.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W GORZOWIE WLKP. FILIA W ZIELONEJ GÓRZE, lubuskie, żarski, Trzebiel, Stare Czaple, 2,7300 ha

Lokalizacja: LUBUSKIE / żarski / Trzebiel
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-08-18
Powierzchnia: 2.73 (ha)
Cena: 61500.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W RZESZOWIE, świętokrzyskie, staszowski, Oleśnica, Pieczonogi, 0,8800 ha

Lokalizacja: ŚWIĘTOKRZYSKIE / staszowski / Oleśnica
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-07-30
Powierzchnia: 0.88 (ha)
Cena: 8010.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE, mazowieckie, ciechanowski, Glinojeck, Zalesie, 0,0996 ha

Lokalizacja: MAZOWIECKIE / ciechanowski / Glinojeck
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-09-14
Powierzchnia: 0.0996 (ha)
Cena: 1200.00 (zł).

OT Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, gmina Skępe, obręb Wioska, pow. 9.7700 ha.

Lokalizacja: KUJAWSKO-POMORSKIE / lipnowski / Skępe
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-12-17
Powierzchnia: 9.7700 (ha)
Cena: (zł).

OT Rzeszów - woj. podkarpackie, pow. rzeszowski, gm. Trzebownisko, obr. Trzebownisko i Zaczernie - pow. łączna 20,3065 ha

Lokalizacja: PODKARPACKIE / rzeszowski / Trzebownisko
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-11-06
Powierzchnia: 20.3065 (ha)
Cena: 7975913 (zł).

OT Rzeszów - woj. świętokrzyskie, pow. kielecki, gm. Chmielnik, obr. Zrecze Duże - pow. łącz.0,41ha

Lokalizacja: ŚWIĘTOKRZYSKIE / kielecki / Chmielnik
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-12-22
Powierzchnia: 0.41 (ha)
Cena: (zł).