ZSI.WR.SGZ ds. NIiP.4240.2804.1.2804.2017.AHC.484115 sprzedaż nierolna ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU, dolnośląskie, świdnicki, Świdnik, Osiedle Młodych, 1,9330 ha

Jesteś tutaj » Informacje o ANR » brak informacji o województwie » brak informacji o powiacie » brak informacji o gminie » ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU, dolnośląskie, świdnicki, Świdnik, Osiedle Młodych, 1,9330 ha

ZSI.WR.SGZ ds. NIiP.4240.2804.1.2804.2017.AHC.484115 sprzedaż nierolna ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU, dolnośląskie, świdnicki, Świdnik, Osiedle Młodych, 1,9330 ha

Data publikacji: 2017-02-09

Typ nieruchomości: nierolna

Sprzedaż/dzierżawa/inne: sprzedaż

Powierzchnia (ha): 1.933

Cena (zł): 1930800.00

Oddział Terenowy: OT Wrocław

Data przetargu: 2017-02-24

Miejscowość/Obręb: Osiedle Młodych

Opis:
Nieruchomość niezbudowana położenie - województwo dolnośląskie, powiat świdnicki, gmina Świdnik, obręb Osiedle Młodych, nr działek: 11/3 o pow. ewid. 1,8536, 11/1 w udziale 1/2 o pow. ewid. 0,1588. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 1,9330 w tym w użytkach rolnych (2,0124 o symbolu R). Nieruchomość ujawniona jest w księgach wieczystych nr SW1S/00051725/6, SW1S/00051725/6. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej.

Tytuł:
ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU, dolnośląskie, świdnicki, Świdnik, Osiedle Młodych, 1,9330 ha

Numer oferty:
ZSI.WR.SGZ ds. NIiP.4240.2804.1.2804.2017.AHC.484115ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU


SEKCJA GOSPODAROWANIA ZASOBEM


WR.SGZ.NIP.4240.31.2017.AH.5
Wrocław, 03.02.2017 r.
termin publikacji od 09.02.2017 r. do 24.02.2017 r.


Ogłoszenie nr ZSI.WR.SGZ ds. NIiP.4240.2804.1.2804.2017.AHC
Agencja Nieruchomości Rolnych OT Wrocław

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami
rolnymi Skarbu Państwa (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1491 z późn. zm.), zwanej dalej jako
„UoGNRSP”, ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jednolity Dz. U.
z 2016 r., poz. 2052 z późn. zm.), zwanej dalej jako „UoKUR” oraz ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 r.
o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych
ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 585), podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza:


III PRZETARG USTNY – NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ


Wykaz informujący o zamiarze sprzedaży został podany do publicznej wiadomości w terminie od 25.08.2016
roku do 09.09.2016 roku w siedzibie: Urzędu Miejskiego w Świdnicy, Dolnośląskiej Izby Rolniczej
we Wrocławiu, Oddziału Terenowego ANR we Wrocławiu oraz na stronie internetowej
www.. Dodatkowo skrót informacji o zamiarze sprzedaży nieruchomości został opublikowany
w dzienniku „Gazeta Wyborcza” – wydanie krajowe, w dniu 25.08.2016 roku.Przedmiotem sprzedaży jest:
Nieruchomość o przeznaczeniu nierolnym, niezabudowana, obręb 0001-Osiedle Młodych, miasto

Świdnica, ul. Pogodna, dz. nr 11/3 AM-1 oraz udział 1/2 w dz. nr 11/1.

W skład nieruchomości wchodzą działki geodezyjne położone w:
obręb 0001-Osiedle Młodych, miasto Świdnica, powiat świdnicki, województwo dolnośląskie,
dz. nr 11/1, 11/3 AM-1.

54-610 WROCŁAW, UL. Mińska 60, TEL. 71 3563919, FAX 71 3579097


1

Ogólna powierzchnia dz. nr 11/3 wynosi: 1,8536 ha, z czego:
 grunty orne: 1,8536 ha w klasach: RIIIb – 0,5251 ha, RIVa - 0,9602 ha, RV – 0,3683 ha.

Ogólna powierzchnia dz. nr 11/1 – projektowana droga wewnętrzna, która ma zapewnić dostęp do
drogi publicznej dla dz. nr 11/2 i 11/3 (przedmiotem sprzedaży jest udział w wysokości: 1/2)

wynosi: 0,1588 ha, z czego:
 grunty orne: 0,1588 ha w klasie: RIVa - 0,1588 ha.

Powyższe informacje podajemy na podstawie danych z ewidencji gruntów.

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr SW1S/00051725/6 przez V Wydział Ksiąg
Wieczystych Sądu Rejonowego w Świdnicy.
Zgodnie
z
obowiązującym
Miejscowym
planem
zagospodarowania
przestrzennego
miasta
„Sikorskiego – Pogodna”, zatwierdzonym Uchwałą Nr XI/131/11 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia
21 października 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 245 z dnia 30.11.2011 r., poz. 4315) dz. nr 11/1, 11/3
AM-1, obręb 0001-Osiedle Młodych zlokalizowane są w jednostce urbanistycznej, określonej na rysunku
planu symbolem: 1 MN/U.
Dla terenu oznaczonego symbolem: 1MN/U ustala się:
1. przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej (za wyjątkiem
lokalizowania stacji paliw oraz przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko)
wraz z urządzeniami towarzyszącymi, zielenią urządzoną i zielenią izolacyjną.
2. przeznaczenie uzupełniające: ogrodnictwo i sadownictwo z dopuszczeniem zabudowy szklarniowej,
rzemiosło.
3. parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) dla istniejącej zabudowy dopuszcza się zachowanie istniejących parametrów i wskaźników
zabudowy i zagospodarowania terenu lub rozbudowę i remonty do wskaźników określonych dla
nowej zabudowy,
b) dla nowej zabudowy ustala się wysokość zabudowy: 3 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze
użytkowe, nie więcej niż 8 m licząc do okapu dachu lub górnej krawędzi elewacji,
c) dla nowej zabudowy ustala się maksymalny wskaźnik zabudowy: 50% powierzchni działek,
d) dla nowej zabudowy ustala się minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 40%
powierzchni działek,
e) dachy dwuspadowe lub wielospadowe o symetrycznym układzie kalenic o spadkach od 30 do 50°,
dla budynków urządzeń towarzyszących dopuszcza się dachy płaskie lub jednospadowe,
f) nieprzekraczalne linie zabudowy: 50 m od linii rozgraniczającej drogi o symbolu: 1KD(G), 20 m od
linii rozgraniczającej drogi o symbolu: 1KD(Z), zgodnie z rysunkiem planu,
g) ustala się obowiązek wydzielania w obrębie własności miejsc postojowych dla samochodów
przebywających czasowo,
h) dopuszcza się wprowadzanie tablic informacyjnych i reklamowych nie wyższych niż 12 m.
4. od strony granicy z drogą oznaczoną symbolem: 1KD(G), należy wprowadzić pas zieleni izolacyjnej
o szerokości nie mniejszej niż 10 m.

2

1. Zgodnie z rysunkiem nr 1K obowiązującej Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Miasta Świdnicy, zatwierdzonej Uchwałą Nr XXXV/422/09 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia
3 lipca 2009 r. dz. nr 11/1, 11/3 AM-1, obręb 0001-Osiedle Młodych znajdują się w strefie F –
przyrodniczo-wielofunkcyjnej (strefa ograniczona ulicami: Gen. Sikorskiego, Strzegomską, Esperantystów
oraz torami kolejowymi i granicą miasta).
2. Strefa F – przyrodniczo-wielofunkcyjna to obszar w dużej części zagospodarowany różnymi formami zieleni
miejskiej oraz w którym zlokalizowane jest główne centrum usług komercyjnych. W strefie tej projektuje
się komunikacyjne obejście północne obsługujące strefę przemysłową Zawiszów.
Teren nr 1: tereny rolne w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej. Zaleca się przekształcenie terenów pod
funkcję zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
3. Dla terenu ww. działek wyznacza się:
a) funkcję główną: MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
b) funkcje towarzyszące funkcji głównej: U – usługi, US – usługi sportu i rekreacji, KS1 – tereny
parkingów, ZP – tereny zieleni urządzonej, garaże, ulice lokalne, dojazdowe i wewnętrzne, ciągi piesze
i rowerowe, parkingi, sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej,
c) max. wskaźniki zabudowy: 0,25; max. wskaźniki intensywności zabudowy (określone dla terenu
istniejącej lub projektowanej działki): 0,40; zabudowa o wysokim udziale powierzchni biologicznie
czynnej.
4. Zgodnie z kierunkami zmian w strukturze funkcjonalno-przestrzennej i przeznaczeniu terenów (rysunek nr
3K) – teren ww. działek przeznaczony jest pod nowe zainwestowanie, oznaczone na rysunku Zmiany
studium symbolami: w części MN(R)1 oraz w części MN(R)3.
5. Do obszarów, które przeznaczone są pod nowe zainwestowanie zalicza się:
- niezabudowane działki w granicach istniejącej zabudowy,
- tereny niezabudowane, lecz przeznaczone do zabudowy w obowiązujących miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego,
- tereny zabudowane, lecz nieużytkowane,
- tereny, których obecne zainwestowanie stwarza konflikty przestrzenne,
- tereny nie przeznaczone jeszcze do zabudowy, na których nie występują uwarunkowania wykluczające lub
istotnie ograniczające rozwój zagospodarowania przestrzennego, a więc wskazane w niniejszym studium
jako tereny preferowane do rozwoju procesów urbanizacyjnych.
6. Jednocześnie zgodnie z rysunkiem nr 3K obowiązującej Zmiany studium części dz. nr 11/1 i 11/3 AM-1
obręb 0001-Osiedle Młodych zostały wskazane jako obszary wymagające zmiany przeznaczenia gruntów
rolnych i leśnych na cele nierolne i nieleśne.

UWAGA:

W dziale III księgi wieczystej nr SW1S/00051725/6 wpisano:
1. „Rodzaj wpisu: Ograniczone prawo rzeczowe. Treść wpisu: nieodpłatna służebność gruntowa w postaci
prawa do korzystania ze znajdującego na nieruchomości stanowiącej działkę numer 3/1 przyłącza
kanalizacji deszczowej do odprowadzania wód i jednocześnie przyłącza kanalizacji sanitarnej do
odprowadzania oczyszczonych ścieków bytowych (łączącej działki gruntu o numerach 4 i 5/2 z potokiem
Jabłoniec), a także do korzystania ze studzienek rewizyjnych znajdujących się na działce gruntu numer
3/1 na rzecz każdoczesnych właścicieli: 1) nieruchomości zabudowanej stanowiącej działkę gruntu numer
4 o powierzchni 0,6118 ha położonej w Świdnicy przy ul. Sikorskiego 80, objętej prowadzoną przez Sąd
Rejonowy w Świdnicy księgą wieczystą nr SW1S/00012678/6, 2) nieruchomości bez zabudowań,
stanowiącej działkę gruntu numer 5/2 o powierzchni 0,6118 ha położonej w Świdnicy, przy
3

ul. Sikorskiego, objętej prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Świdnicy księgą wieczystą nr
SW1S/00014313/4.”
2. „Rodzaj wpisu: Ograniczone prawo rzeczowe. Treść wpisu: nieodpłatna służebność gruntowa w postaci
prawa przejścia i przejazdu przez działkę gruntu bez zabudowań numer 3/2 wzdłuż koryta potoku
Jabłoniec w celu jego utrzymania na rzecz każdoczesnych właścicieli: 1) nieruchomości zabudowanej
stanowiącej działkę gruntu numer 4 o powierzchni 0,0613 ha położonej w Świdnicy przy ul. Sikorskiego
numer 80 objętej prowadzona przez Sąd Rejonowy w Świdnicy księgą wieczystą nr SW1S/00012678/6, 2)
nieruchomości bez zabudowań stanowiącej działkę gruntu numer 5/2 o powierzchni 0,6118 ha położonej
w Świdnicy przy ul. Sikorskiego objętej prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Świdnicy księgą wieczysta nr
SW1S/0001431/4.”
Wpisy w dziale III KW nie dotyczą dz. nr 11/1, 11/3 AM-1, obręb 0001-Osiedle Młodych.


Z pisma Urzędu Miejskiego w Świdnicy znak GPA.6727.29.2016 z dnia 25.02.2016 r. wynika, że:
- z uwagi na aktualne i obowiązujące od dnia 31.12.2011 r. ustalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, jak również obowiązujące od dnia 02.07.2009 r. ustalenia zmiany
studium, nie są prowadzone prace nad zmianą tych dokumentów;
- ustalenia obowiązującego mpzp i zmiany studium nie przewidują lokalizacji elektrowni wiatrowych;
- w 2015 roku zakończono przebudowę ul. Sikorskiego, przylegającej do obszaru nieruchomości;
- na przedmiotowe działki nie była wydana decyzja o warunkach zabudowy i do dnia uchwalenia mpzp nie
wpłynął do Urzędu Miejskiego w Świdnicy Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Architektury żaden
wniosek o jej wydanie.


Z pisma Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego znak PT.460.9.2016 z dnia 06.06.2016 r. wynika, że
dz. nr 11/1, 11/3 AM-1, obręb 0001-Osiedle Młodych graniczą z drogą powiatową nr 3396D relacji
Świdnica – skrzyżowanie z drogą krajową nr 5. Służba Drogowa Powiatu Świdnickiego nie zamierza
jednak wystąpić w okresie 6 miesięcy z wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej.


Z pisma Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Zarządu Zlewni Bystrzycy i Kaczawy
z siedzibą w Legnicy znak NZL.4123.3-79/2015 z dnia 23.11.2015 r. wynika, że ww. Zarząd nie wnosi
uwag do zamiaru sprzedaży dz. nr 11/1, 11/3 AM-1, obręb 0001-Osiedle Młodych. Według informacji
zawartych w mapach zagrożenia powodziowego działki te nie znajdują się w obszarze szczególnego
zagrożenia powodzią. Właściciele działek sąsiadujących z powierzchniowymi wodami publicznymi
zobowiązani są przestrzegać art. 27 i 28 Prawa wodnego z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 469). Istniejące rowy i zbiorniki wodne należy pozostawić w stanie aktualnym – nie mogą one ulec
zasypaniu. Ewentualne ograniczenia w sprzedaży i sposobie użytkowania ww. nieruchomości mogą
wynikać z treści planów zagospodarowania przestrzennego, aktów prawa miejscowego obowiązujących na
terenie gminy oraz innych przepisów powszechnie obowiązujących.


Z pisma Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu Delegatury w Wałbrzychu znak
W/Arch.5136.99.2015.MK z dnia 10.11.2015 r. wynika, że na przedmiotowych działkach nie występują
rozpoznane stanowiska archeologiczne oraz inne obiekty i formy ochrony konserwatorskiej. Wobec
powyższego ww. Urząd nie wnosi uwag do ich zbycia pod warunkiem pozostawienia obecnego sposobu
użytkowania lub zgodnego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.


Zgodnie z lustracją przeprowadzoną w dniu 16.05.2016 r. nieruchomość położona jest
w północno-zachodniej części Świdnicy, w strefie peryferyjnej, tuż przy granicach administracyjnych
4

miasta, u zbiegu dróg: drogi wojewódzkiej nr 382, drogi powiatowej nr 3396D i drogi gminnej
(ul. Sikorskiego), w sąsiedztwie ronda Solidarności. Od strony południowej nieruchomość sąsiaduje
z istniejącą zabudową mieszkaniową jedno- i wielorodzinną. Na południowy-wschód od nieruchomości
przepływa potok Jabłoniec i rozciąga się teren istniejących ogródków działkowych. Na południowy-zachód
od nieruchomości, po przeciwnej stronie drogi gminnej (ul. Sikorskiego) znajduje się nowopowstałe
osiedle domków jednorodzinnych. W niewielkiej odległości od nieruchomości znajduje się centrum
handlowe. Grunty nieużytkowane rolniczo – porośnięte trawą i chwastami. Wjazd na teren nieruchomości
planowany jest z drogi gminnej (ul. Sikorskiego), poprzez dz. nr 11/1, która ma pełnić funkcję drogi
wewnętrznej (dla dz. nr 11/2 i 11/3).


Zgodnie z informacją zawartą w operacie szacunkowym określającym wartość rynkową nieruchomości,
sporządzonym w dniu 29.03.2016 r. działki posiadają dostęp do uzbrojenia w następujące sieci
infrastruktury technicznej: wodociągową (po przeciwnej stronie drogi gminnej - ul. Sikorskiego),
energetyczną i telefoniczną.


Wywoławcza cena nieruchomości wynosi: 1 930 800,00 zł
(słownie: jeden milion dziewięćset trzydzieści tysięcy osiemset złotych)

Minimalne postąpienie wynosi: 19 500,00 zł
(słownie: dziewiętnaście tysięcy pięćset złotych)

Wadium do przetargu wynosi: 290 000,00 zł
(słownie: dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy złotych)


UWAGA:
Cena sprzedaży nieruchomości jest ceną brutto, stawka VAT - 23%.


Przetarg odbędzie się w dniu 24.02.2017 roku w siedzibie Oddziału Terenowego
Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu, ul. Mińska 60 o godz. 9:00.


Oględzin nieruchomości można dokonać w terminie od 09.02.2017 r. do 23.02.2017 r. w dni robocze

w godzinach od 900 do 1400 po wcześniejszym uzgodnieniu z osobą prowadzącą sprawę
tel. 71/ 35-63-919 wew. 866.

Na zasadach określonych w obowiązujących przepisach w przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne
i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

W odniesieniu do podmiotów spełniających kryteria cudzoziemca (w rozumieniu ustawy o nabywaniu
nieruchomości przez cudzoziemców z dnia 24 marca 1920 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1061
z późn. zm.) – dalej UoNNpC) obowiązuje wymóg uzyskania zezwolenia. Zezwolenie jest wydawane, w drodze
decyzji administracyjnej, przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli sprzeciwu nie wniesie
Minister Obrony Narodowej, a w przypadku nieruchomości rolnych, jeżeli sprzeciwu również nie wniesie
minister właściwy do spraw rozwoju wsi. Cudzoziemiec zamierzający nabyć nieruchomość może ubiegać się –
na zasadach określonych w UoNNpC – o przyrzeczenie wydania zezwolenia, tzw. „promesy”. Promesa jest
ważna rok od dnia wydania. W okresie ważności promesy nie można odmówić wydania zezwolenia, chyba że
uległ zmianie stan faktyczny istotny dla rozstrzygnięcia sprawy.

5

Cudzoziemcem w rozumieniu w/w ustawy jest:
1) osoba fizyczna nieposiadająca obywatelstwa polskiego;
2) osoba prawna mająca siedzibę za granicą;
3) nieposiadająca osobowości prawnej spółka osób wymienionych w pkt 1 lub 2, mająca siedzibę za granicą,
utworzona zgodnie z ustawodawstwem państw obcych;
4) osoba prawna i spółka handlowa nieposiadająca osobowości prawnej mająca siedzibę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, kontrolowana bezpośrednio lub pośrednio przez osoby lub spółki wymienione
w pkt 1, 2 i 3.
W przypadku spółki handlowej za kontrolowaną, w rozumieniu ustawy, uważa się spółkę, w której
cudzoziemiec lub cudzoziemcy dysponują bezpośrednio lub pośrednio powyżej 50% głosów na zgromadzeniu
wspólników lub na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień
z innymi osobami, albo mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów art. 4 § 1 pkt 4 lit. b lub c, lub e
ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1578 z późn. zm.).

Uczestnikowi przetargu, którego dotyczy wymóg uzyskania zezwolenia, a który takiej decyzji nie

przedłoży w terminie 3 miesięcy od daty zamknięcia przetargu, wadium nie zostanie zwrócone.

Nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia opisanego powyżej przez cudzoziemców będących obywatelami
lub przedsiębiorcami państw – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (tzn. państw
członkowskich Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu) albo Konfederacji Szwajcarskiej.

Zgodnie z art. 29 ust. 3bc UoGNRSP w przetargu nie mogą brać udziału podmioty, które:
1) mają zaległości z tytułu zobowiązań finansowych wobec Agencji, Skarbu Państwa, jednostek samorządu
terytorialnego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
a w szczególności zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskały one przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie,
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, lub
2) władają lub władały nieruchomościami Zasobu bez tytułu prawnego i mimo wezwania Agencji
nieruchomości tych nie opuściły.

W przetargu mogą również brać udział osoby fizyczne, którym przysługuje prawo do rekompensaty
w formie zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej
na poczet ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, zgodnie z ustawą z dnia
8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi
granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 2042 z późn. zm.).

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
Wpłacenie wadium, na konto Agencji Nieruchomości Rolnych Oddziału Terenowego we Wrocławiu
ul. Mińska 60, 54-610 Wrocław nr BGK 85 1130 1033 0018 8159 8620 0003 z odpowiednim
wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Agencji do dnia 23.02.2017 r., z dokładnym
określeniem obrębu i numeru geodezyjnego nieruchomości.

Zwalnia się z obowiązku wpłacenia wadium do wysokości kwoty nieprzekraczającej wysokości potwierdzonego
prawa do rekompensaty osoby fizyczne, którym na mocy odrębnych przepisów przysługuje prawo do
rekompensaty w formie zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami
6

Rzeczypospolitej Polskiej na poczet ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa,
jeżeli w terminie od 09.02.2017 roku do 16.02.2017 roku złożą w siedzibie OT ANR Wrocław na ręce
przewodniczącego komisji przetargowej:
1. pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości niewniesionego wadium w przypadku
uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży,
2. oryginał decyzji lub zaświadczenia (z adnotacją wojewody o wybranej formie prawa do rekompensaty
w postaci zaliczenia wartości nieruchomości na poczet ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących
własność Skarbu Państwa) potwierdzającego prawo do rekompensaty w formie zaliczenia wartości
nieruchomości pozostawionych na poczet ceny sprzedaży, a w przypadku spadkobierców osób wskazanych
w decyzjach lub zaświadczeniach – także postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku (albo o dziele
spadku) oraz dowody potwierdzające spełnienie wymogów określonych w art. 2 lub art. 3 ustawy z dnia
8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi
granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 2042 z późn. zm.). Osoba
uprawniona zwolniona z obowiązku wniesienia wadium w części, aby zostać dopuszczona do przetargu
zobowiązana jest wnieść pozostałą część wadium na ogólnych warunkach, określonych w tym ogłoszeniu.

Decyzja lub zaświadczenie przedłożone przez uczestnika przetargu, który:
 wygrał przetarg – pozostaje w dyspozycji Agencji do czasu zawarcia umowy sprzedaży lub
uiszczenia kwoty równej wysokości niewniesionego wadium w razie uchylenia się od zawarcia
umowy sprzedaży,
 nie wygrał przetargu – zostanie zwrócona niezwłocznie po zamknięciu przetargu.
Osoby uprawnione, które w wyznaczonym terminie nie przedłożą kompletu wymaganych dokumentów lub
nie wywiążą się z obowiązku wniesienia wadium w części w odniesieniu, do której zwolnienie nie miało
zastosowania – nie zostaną dopuszczone do przetargu.

Dodatkowo, podmioty zamierzające uczestniczyć w przetargu, bezpośrednio przed jego
rozpoczęciem, zobowiązane są przedłożyć przewodniczącemu Komisji Przetargowej:
1. pisemne oświadczenie o braku posiadania zaległości z tytułu zobowiązań finansowych wobec
Agencji Nieruchomości Rolnych, Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a w szczególności
nieposiadaniu zaległości z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskały one przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji

właściwego organu,
2. pisemne oświadczenie, że nie zachodzą przesłanki opisane w art. 29 ust. 3bc pkt 2 UoGNRSP
uniemożliwiające udział w przetargu (nie mogą brać udziału podmioty, które władają lub
władały nieruchomościami Zasobu bez tytułu prawnego i mimo wezwania Agencji
nieruchomości tych nie opuściły),
3. pisemne zapewnienie o złożeniu – przed zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości –
oświadczenia o pochodzeniu środków finansowych na nabycie nieruchomości oraz
o niezawarciu umowy przedwstępnej na zbycie tej nieruchomości, wraz z klauzulą „Jestem
świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” w przypadku
wyłonienia jako kandydata na nabywcę w przetargu przed zawarciem umowy sprzedaży,
4. pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkami przetargu
i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
7

5. pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu, w tym z nieruchomością
w terenie oraz o przyjęciu do wiadomości, że nieruchomość sprzedawana jest na podstawie
danych z ewidencji gruntów, w związku z czym Agencja Nieruchomości Rolnych nie bierze
odpowiedzialności za ewentualne różnice w zakresie rodzajów użytków lub powierzchni

sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po dokonaniu sprzedaży geodeta wskaże inną
powierzchnię, niż jest to oznaczone w ewidencji gruntów wraz z oświadczeniem o rezygnacji
z wszelkich roszczeń z tego tytułu,

6. pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z projektem umowy sprzedaży i przyjęciu jej bez
zastrzeżeń.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do przedłożenia następujących dokumentów:
1. osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport);
2. przedsiębiorcy wpisani do ewidencji działalności gospodarczej – dokument stwierdzający tożsamość oraz
aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
3. osoby reprezentujące osobę prawną jako organ reprezentacji – dokument potwierdzający tożsamość,
aktualny odpis z właściwego rejestru, wykazujący umocowanie do działania w imieniu i na rzecz danej
osoby prawnej;
4. pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość i pisemne pełnomocnictwo z podpisem notarialnie
poświadczonym do przystąpienia do przetargu na oznaczoną nieruchomość oraz
 w przypadku osoby prawnej – aktualny odpis z właściwego rejestru wykazujący umocowanie osób,
które podpisały pełnomocnictwo do reprezentowania danej osoby prawnej,
 w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej – aktualne
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Wyżej wymienione dokumenty jak również dowód wpłaty wadium należy złożyć przewodniczącemu Komisji
przetargowej w dniu otwarcia przetargu przed jego rozpoczęciem.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny
sprzedaży, pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu
(przelewem na wskazane konto).

UWAGA: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej,
która nie uczestniczyła w przetargu na sprzedaż danej nieruchomości, pomimo że wniosła wadium – nie może
uczestniczyć w kolejnych przetargach na sprzedaż tej nieruchomości.

Cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż w dniu zawarcia umowy sprzedaży.
Środki finansowe z kredytów bankowych muszą wpłynąć na konto Agencji przed zawarciem
umowy sprzedaży.

Agencja – na wniosek kandydata na nabywcę - może rozłożyć spłatę należności na roczne raty, jeżeli
przed zawarciem umowy sprzedaży kandydat na nabywcę przedłoży zabezpieczenie spłaty kwoty należności
rozkładanej na raty, a jego sytuacja finansowa pozwala na spłatę tej należności, na następujących zasadach:
minimalna wpłata 50% ceny sprzedaży płatna przed podpisaniem umowy, a okres spłaty nie
dłuższy niż 5 lat.
8

WARUNKI:
Część należności rozłożona na raty roczne podlegać będzie oprocentowaniu w oparciu o rozporządzenie
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków rozkładania na
raty należności z tytułu sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz wysokości
oprocentowania rozłożonej na raty należności (Dz. U. z 2012 r., poz. 208) w wysokości stopy dyskontowej
stanowiącej stopę bazową ogłaszaną w komunikacie Komisji Europejskiej powiększoną o 1 punkt procentowy.
Obecnie oprocentowanie wynosi 2,83%.

Pozytywne rozpatrzenie wniosku nabywcy o rozłożenie ceny sprzedaży na raty uzależnione jest
w szczególności od spełnienia przez kandydata łącznie następujących warunków:
1. braku posiadania zaległych zobowiązań finansowych wobec Agencji Nieruchomości Rolnych;
2. przedłożenia zabezpieczenia spłaty kwoty należności rozłożonej na raty oraz wykazania, że jego sytuacja
finansowa pozwala na spłatę tej należności.

Nabywca nieruchomości ubiegający się o rozłożenie spłaty należności na raty zobowiązany jest, wraz
z wnioskiem o rozłożenie ceny sprzedaży na raty, do złożenia dokumentów wskazanych przez Agencję, które
służą ustaleniu, czy jego sytuacja finansowa pozwala na spłatę należności rozłożonej na raty
i na zabezpieczenie spłaty kwoty tej należności.

W przypadku rozłożenie ceny sprzedaży na raty jako zabezpieczenia przyjmowane będą:
- hipoteka; gwarancja bankowa; poręczenie; weksel własny in blanco; poręczenie wekslowe; przewłaszczenie
na zabezpieczenie; zastaw rejestrowy; blokada środków pieniężnych na rachunku bankowym; ustanowienie
pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bankowym; cesja praw z polisy ubezpieczeniowej; kaucja.

Ponadto nabywca podda się rygorowi egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt. 5 ustawy z dnia
17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1822
z późn. zm.) wobec wierzyciela – Agencji Nieruchomości Rolnych, co do obowiązku zapłaty
niespłaconej części ceny sprzedaży nieruchomości, wraz z ustalonym oprocentowaniem oraz

odsetkami za opóźnienie w zapłacie należności, kosztami postępowania oraz kosztami egzekucji
należności.

Zastrzega się prawo odmowy przyjęcia zabezpieczenia uznanego za mało wiarygodne.

Uwaga: zgodnie z § 15 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 grudnia 2011 r.
w sprawie nadania statutu Agencji Nieruchomości Rolnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 262, poz. 1567) do sprzedaży
nieruchomości objętej niniejszym ogłoszeniem wymagane jest uzyskanie szczególnego pełnomocnictwa
Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych.

Termin i miejsce zawarcia umowy sprzedaży (podpisanie aktu notarialnego) zostanie ustalony
z kandydatem na nabywcę po uzyskaniu w/w pełnomocnictwa.
Koszt sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca.9

Zgodnie z art. 29b UoGNRSP każdy nabywca nieruchomości Zasobu przed zawarciem umowy sprzedaży
składa oświadczenie o pochodzeniu środków finansowych na ten cel oraz, że nie zawarł umowy przedwstępnej
na zbycie tej nieruchomości. Osoba, która złożyła nieprawdziwe oświadczenie, podlega odpowiedzialności
karnej za składanie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim
klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia”.

Zgodnie z art. 29c UoGNRSP czynność prawna dotycząca zbycia nieruchomości dokonana niezgodnie
z przepisami ustawy lub dokonana w wyniku przetargu, który odbył się niezgodnie z przepisami ustawy jest
nieważna.

Wadium nie podlega zwrotowi:
1) jeżeli żaden z uczestników przetargu ustnego nie zgłosi postąpienia ponad cenę wywoławczą,
2) uczestnikowi przetargu, który wygrał przetarg i uchyli się od zawarcia umowy,
3) uczestnikowi przetargu, jeżeli z przyczyn leżących po jego stronie, zawarcie umowy stało się niemożliwe.

UWAGA:
Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji geodezyjnej. W przypadku ewentualnego
wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy Agencja Nieruchomości Rolnych nie bierze
odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości.

Wskazania granic nieruchomości na gruncie przez geodetę Agencja Nieruchomości Rolnych może dokonać na
koszt nabywcy.

UWAGA:
Na podstawie art. 29 ust. 4 powołanej wyżej ustawy Agencji przysługuje prawo pierwokupu na rzecz Skarbu
Państwa przy odsprzedaży nieruchomości przez nabywcę w okresie 5 lat od nabycia tej nieruchomości od
Agencji.


Agencja Nieruchomości Rolnych zastrzega sobie prawo do:
- odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn do momentu jego rozpoczęcia,
- odstąpienia od zawarcia umowy w razie stwierdzenia, że przetarg został przeprowadzony
z naruszeniem prawa lub w przypadku nie uzyskania pełnomocnictwa Prezesa ANR.Niniejsze ogłoszenie zostanie podane do publicznej wiadomości w terminie od 09.02.2017 roku do
24.02.2017 roku w sposób zwyczajowo przyjęty w Urzędzie Miejskim w Świdnicy, Dolnośląskiej Izbie
Rolniczej we Wrocławiu, w Oddziale Terenowym ANR we Wrocławiu oraz na stronie internetowej
www.. Dodatkowo skrót informacji o zamiarze sprzedaży nieruchomości zostanie opublikowany
w dzienniku „Gazeta Wrocławska” (obszar Dolnego Śląska), w dniu 09.02.2017 roku.


10

Stosownie do treści art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2016 r., poz. 922) Agencja Nieruchomości Rolnych w Warszawie informuje osoby zainteresowane udziałem
w przetargu, że:
1. administratorem danych osobowych osób uczestniczących w postępowaniu przetargowym jest Agencja
Nieruchomości Rolnych w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4, zwana dalej ANR,
2. dane osobowe osób uczestniczących w postępowaniu przetargowym przetwarzane będą w celu
przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości; mogą być udostępnione innym odbiorcom, jeżeli
wynikać to będzie z przepisów prawa,
3. uczestnik postępowania przetargowego posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich
poprawiania,
4. podanie ANR danych osobowych jest konieczne do przeprowadzenia postępowania przetargowego.


Z informacjami o przedmiocie sprzedaży, warunkami przetargu, a także z postanowieniami
projektu umowy sprzedaży, które nie podlegają ustaleniu w trybie niniejszego przetargu, można

się zapoznać w terminie publikacji niniejszego ogłoszenia w Oddziale Terenowym Agencji
Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu, ul. Mińska 60, tel. 71/ 35-63-919 wew. 866.


Sprawę prowadzi:
Anna Hucał, tel. 71/ 35-63-919 wew. 866, e-mail: ahucal@

11

Podobne ogłoszenia

OT Gdańsk - woj. pomorskie, gm. Stary Targ, obr. Stary Targ, Bukowo, Waplewo

Lokalizacja: POMORSKIE / sztumski / Stary Targ
dzierżawa nierolna
Data publikacji: 2014-05-30
Powierzchnia: 9.5859 (ha)
Cena: (zł).

OT gańsk - woj. pomorskie, gm. Morzeszczyn, obr Gąsiorki

Lokalizacja: POMORSKIE / tczewski / Morzeszczyn
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2015-05-05
Powierzchnia: 0.7600 (ha)
Cena: (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W GORZOWIE WLKP. FILIA W ZIELONEJ GÓRZE, lubuskie, żagański, Szprotawa, Nowa Kopernia, 0,1297 ha

Lokalizacja: LUBUSKIE / żagański / Szprotawa
sprzedaż nierolna
Data publikacji: 2015-10-07
Powierzchnia: 0.1297 (ha)
Cena: 42270.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE FILIA W ŁODZI, łódzkie, sieradzki, Burzenin, Wolnica Niechmirów PGR, 0.0522 ha

Lokalizacja: ŁÓDZKIE / sieradzki / Burzenin
sprzedaż nierolna
Data publikacji: 2014-10-24
Powierzchnia: 0.0522 (ha)
Cena: 19700.00 (zł).

OT Rzeszów - woj. podkarpackie, pow. rzeszowski, gm. Lubenia, obr. Siedliska, pow. 0.09 ha

Lokalizacja: PODKARPACKIE / rzeszowski / Lubenia
sprzedaż nierolna
Data publikacji: 2016-04-06
Powierzchnia: 0.09 (ha)
Cena: 3664 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W RZESZOWIE, świętokrzyskie, staszowski, Staszów, Koniemłoty, 0,5600 ha

Lokalizacja: ŚWIĘTOKRZYSKIE / staszowski / Staszów
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-05-28
Powierzchnia: 0.56 (ha)
Cena: 6370.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE FILIA W ŁODZI, łódzkie, łowicki, Łyszkowice, Bobiecko, 0.0258 ha

Lokalizacja: ŁÓDZKIE / łowicki / Łyszkowice
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-03-02
Powierzchnia: 0.0258 (ha)
Cena: 700.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE, mazowieckie, ciechanowski, Glinojeck, Strzeszewo, 0,8802 ha

Lokalizacja: MAZOWIECKIE / ciechanowski / Glinojeck
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-07-14
Powierzchnia: 0.8802 (ha)
Cena: 8000.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE, mazowieckie, garwoliński, Miastków Kościelny, Stary Miastków, 0,5800 ha

Lokalizacja: MAZOWIECKIE / garwoliński / Miastków Kościelny
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-10-06
Powierzchnia: 0.58 (ha)
Cena: 5200.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU, dolnośląskie, głogowski, Głogów, Borek-Zabornia, 15,2790 ha

Lokalizacja: DOLNOŚLĄSKIE / głogowski / Głogów
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-10-09
Powierzchnia: 15.279 (ha)
Cena: 436400.00 (zł).

OT Gdańsk - woj. pomorskie, gm. Nowy Staw, obr. Półmieście

Lokalizacja: POMORSKIE / malborski / Nowy Staw
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-07-23
Powierzchnia: 26.6515 (ha)
Cena: 911586 (zł).

OT LUBLIN, woj. lubelskie, pow. biłgorajski, gm. Tarnogród, obr. Różaniec I

Lokalizacja: LUBELSKIE / biłgorajski / Tarnogród
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2016-11-30
Powierzchnia: 0.17 (ha)
Cena: 1700 (zł).

OT Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, gmina Ostróda, obręb Lipowiec, dz. 72/19

Lokalizacja: WARMIŃSKO-MAZURSKIE / ostródzki / Ostróda
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-09-10
Powierzchnia: 28.6709 (ha)
Cena: 591000 (zł).