ZSI.WR.WR.SGZ.WR.4240.2815.1.2815.2017.MSZ.485915 sprzedaż nierolna ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU, dolnośląskie, trzebnicki, Oborniki Śląskie, Uraz, 0,0800 ha

Jesteś tutaj » Informacje o ANR » DOLNOŚLĄSKIE » trzebnicki » Oborniki Śląskie » ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU, dolnośląskie, trzebnicki, Oborniki Śląskie, Uraz, 0,0800 ha

ZSI.WR.WR.SGZ.WR.4240.2815.1.2815.2017.MSZ.485915 sprzedaż nierolna ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU, dolnośląskie, trzebnicki, Oborniki Śląskie, Uraz, 0,0800 ha

19 marca 2018 06:00 Dyżur naszego eksperta z KRUS Już 6 kwietnia w godz. 9.00 – 13.00 odbędzie się cykliczny, telefoniczny dyżur naszego eksperta od ubezpieczeń społecznych ro

Data publikacji: 2017-02-20

Typ nieruchomości: nierolna

Sprzedaż/dzierżawa/inne: sprzedaż

Powierzchnia (ha): 0.08

Cena (zł): 62000.00

Oddział Terenowy: OT Wrocław

Data przetargu: 2017-03-07

Miejscowość/Obręb: Uraz

Wojewodztwo: DOLNOŚLĄSKIE

Powiat: trzebnicki

Gmina: Oborniki Śląskie

Opis:
Nieruchomość niezbudowana położenie - województwo dolnośląskie, powiat trzebnicki, gmina Oborniki Śląskie, obręb Uraz, nr działki: 181/2 o pow. ewid. 0,0800. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0,0800 w tym w użytkach rolnych (0,0800 o symbolu R). Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr WR1W/00016950/9. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej.

Tytuł:
ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU, dolnośląskie, trzebnicki, Oborniki Śląskie, Uraz, 0,0800 ha

Numer oferty: ZSI.WR.WR.SGZ.WR.4240.2815.1.2815.2017.MSZ.485915
ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU

SEKCJA GOSPODAROWANIA ZASOBEM
termin publikacji od 20.02.2017 r. do 07.03.2017r.

WR.SGZ.4240147.2017.MSZ.2 Wrocław dnia 09.02.2017r.
Ogłoszenie numer WRO-S- /MSZ
Agencja Nieruchomości Rolnych OT Wrocław

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu
nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 roku poz. 1491) dalej jako
„UoGNRSP”, ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 2052) dalej jako
„UoKUR” oraz ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 roku o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności
Rolnej Skarbu Państwa oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2016 roku poz. 585), podaje do publicznej
wiadomości, że ogłasza

PRZETARG III USTNY – NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ
Wykaz informujący o zamiarze sprzedaży został podany do publicznej wiadomości w terminie od 30.09.2016
roku do 17.10.2016 roku w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Oborniki Śląskie, Dolnośląskiej Izby
Rolniczej we Wrocławiu
, OT ANR we Wrocławiu, w sposób zwyczajowo przyjęty w Sołectwie wsi Uraz,
oraz na stronie internetowej www..

Przedmiotem sprzedaży jest:
Nieruchomość nierolna, niezabudowana
położona w obrębie:
Uraz gmina Oborniki Śląskie powiat trzebnicki, województwo dolnośląskie dz. 181/2 AM 1
Ogólna powierzchnia nieruchomości wynosi: 0,08 ha z czego:
- grunty orne 0,08 ha w klasie RV.
Powyższe informacje podajemy na podstawie danych z ewidencji gruntów.
Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr WR1W/00016950/9 przez WKW Sądu
Rejonowego w Trzebnicy.

Gmina Oborniki Śląskie posiada obowiązujący Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla obrębu wsi Uraz,
zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej w Obornikach nr 0150/XLI/297/05 z dnia 15 grudnia 2005 roku. Zgodnie z
obowiązującym pzp działka 181/2 obręb Uraz oznaczona jest symbolem MN/9(33) – przeznaczenie podstawowe
– zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca, zwarta lub bliźniacza o niskiej intensywności zabudowy
(maksymalnie do 2 mieszkań w budynku). Działka położona jest w strefie „K” ochrony krajobrazu kulturowego oraz
w strefie powodzi w 1997 roku..
Gmina posiada również obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
zatwierdzone Uchwałą Rady Miejskiej nr XXIV/187/12 z dnia 29 października 2012 roku., zmienione Uchwałą nr
XX/147/16 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 28 stycznia 2016 r, w którym działka 181/2 oznaczona
jest symbolem MN– tereny zabudowy mieszkaniowej, w zasięgu powodzi z 1997 roku oraz w granicy zalewu wody
1%.
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu informuje, że nieruchomość 181/2 nie jest objęta
wpisem do rejestru zabytków. Zlokalizowana jest w obrębie historycznego układu ruralistycznego wsi, ujętego w
wykazie zabytków i objętego ochroną konserwatorską. W obrębie historycznego układu ruralistycznego obowiązuje
wymóg zachowania historycznego układu przestrzennego, stąd lokowanie nowych obiektów kubaturowych
dopuszczalne jest wyłącznie w nawiązaniu do tradycyjnego sposobu zagospodarowania parcel: we frontowej części
działki zabudowa w typie zagrodowym, tylna partia pozbawiona zabudowy. Przy budowie nowych obiektów
kubaturowych konieczne nawiązanie w zakresie lokalizacji budynków, ich gabarytów, formy architektonicznej i
użytych materiałów budowlanych do tradycyjnej zabudowy wiejskiej tego regionu; dopuszczalne są budynki
jednokondygnacyjne (druga kondygnacja w dachu), kryte dachami dwuspadowymi o symetrycznym układzie połaci,
o kącie nachylenia 40-45o, z dachówką ceramiczną lub cementową w kolorze ceglastym matowym, o tradycyjnie
rozwiązanych elewacjach, zlokalizowane przy drodze, zgodnie z historyczną linią zabudowy.
Docelowe zagospodarowanie działki musi być zgodne z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego ww. miejscowości, a w przypadku ich braku – ze studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego- zarówno dla jednostek funkcjonalnych, na których są położone, jaki i z
określonymi w zapisach ww. opracowań zasadami ochrony dziedzictwa kulturowego: wskazują one także istniejące,

54-610 WROCŁAW, UL. Kunickiego 2 TEL. 71 3563 919, FAX 71 3579097


rozpoznane zabytki archeologiczne, regulując kwestie
ich ochrony i podając tryb postępowania w przypadku
zainwestowania w ich obrębie.
Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń wodnych we Wrocławiu informuje, że działka 181/2 nie koliduje z
ciekami i urządzeniami melioracji wodnych zawiązanych z działalnością statutową Dolnośląskiego Zarządu Melioracji
i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu.
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu informuje, że powyższa działka była zalana w czasie
powodzi w 1997 roku. Działka 181/2 położona jest w zasięgu zalewu Q 0,2% (prawdopodobieństwo wystąpienia
powodzi raz na 500 lat).

Stan zagospodarowania:
Działka nieużytkowana, ogrodzona, porośnięta wieloletnim zachwaszczeniem oraz
samosiewami drzew i krzewów.

Cena nieruchomości wynosi: 62 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące złotych)
UWAGA: cena sprzedaży nieruchomości jest ceną brutto-stawka VAT -23%.
Minimalne postąpienie: 700,00 zł (siedemset złotych)
Wadium do przetargu wynosi: 12 400,00 zł (dwanaście tysięcy czterysta złotych)

Cena nieruchomości podlega zapłacie nie później, niż w dniu zawarcia umowy sprzedaży.
Środki finansowe z kredytów bankowych muszą wpłynąć na konto Agencji przed zawarciem umowy
sprzedaży.

Dla nieruchomości brak możliwości rozłożenia ceny sprzedaży na raty.

Przetarg odbędzie się w dniu 07.03.2017 roku w Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem
we Wrocławiu, ul. Kunickiego 2 o godz.12.00

Oględzin nieruchomości można dokonać w terminie od 20.02.2017 do 23.02.2017 w dni robocze w
godzinach od 900 do 1400 po wcześniejszym uzgodnieniu z Sekcją Zamiejscową Gospodarowania
Zasobem we Wrocławiu, tel. nr(71) 35-63-919

W przetargu mogą uczestniczyć krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne
nieposiadające osobowości prawnej.
Cudzoziemiec musi uzyskać zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
na nabycie nieruchomości, pod rygorem utraty wadium. W przypadku wygrania przez niego
przetargu, a nie uzyskania zezwolenia MSWiA w terminie 3 miesięcy od zakończenia przetargu,
Agencja Nieruchomości Rolnych będzie miało prawo uznać, że z przyczyn leżących po stronie
uczestnika zawarcie umowy stało się niemożliwe, czego skutkiem będzie przepadek wpłaconego
wadium.
Cudzoziemiec będący obywatelem lub przedsiębiorcą państw członkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (tzn. państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu) lub
Konfederacji Szwajcarskiej – mogą nabywać nieruchomości bez zezwolenia MSWiA w wypadkach określonych w
ustawie o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców z dnia 24 marca 1920 roku (jednolity tekst
Dz. U. z 2016 roku poz. 1061).

Zgodnie z art. 29 ust. 3bc UoGNRSP w przetargu nie mogą brać udziału podmioty, które:
1) mają zaległości z tytułu zobowiązań finansowych wobec Agencji, Skarbu Państwa, jednostek samorządu
terytorialnego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a w
szczególności zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskały one przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie,
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, lub
2) władają lub władały nieruchomościami Zasobu bez tytułu prawnego i mimo wezwania Agencji nieruchomości
tych nie opuściły.

W przetargu mogą również brać udział osoby fizyczne, którym przysługuje prawo do rekompensaty w formie
zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej na poczet
ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, zgodnie z ustawą z dnia 8 lipca 2005
roku o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami
Rzeczypospolitej Polskiej (jednolity tekst Dz. U. z 2014r. poz. 1090, z późniejszymi zmianami).


Strona 2 z 5

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

Wpłacenie wadium na konto Agencji Nieruchomości Rolnych OT Wrocław ul. Mińska 60, 54-610
Wrocław
nr rachunku 85 1130 1033 0018 8159 8620 0003 z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby
środki pieniężne znalazły się na koncie Agencji do dnia 06.03.2017 roku, z dokładnym określeniem
numeru działki i obrębu zgodnie z treścią niniejszego ogłoszenia.

Zwalnia się z obowiązku wpłacenia wadium do wysokości kwoty nieprzekraczającej wysokości potwierdzonego
prawa do rekompensaty osoby fizyczne, którym na mocy odrębnych przepisów przysługuje prawo do
rekompensaty w formie zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami
Rzeczypospolitej Polskiej na poczet ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa,
jeżeli w terminie od 20.02.2017 roku do 27.02.2017 roku złożą w siedzibie SZGZ ANR Wrocław na ręce
przewodniczącego komisji przetargowej:
1. pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości niewniesionego wadium w
przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży,
2. oryginał decyzji lub zaświadczenia (z adnotacją wojewody o wybranej formie prawa do rekompensaty w
postaci zaliczenia wartości nieruchomości na poczet ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących własność
Skarbu Państwa) potwierdzającego prawo do rekompensaty w formie zaliczenia wartości nieruchomości
pozostawionych na poczet ceny sprzedaży, a w przypadku spadkobierców osób wskazanych w decyzjach lub
zaświadczeniach – także postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku (albo o dziele spadku) oraz
dowody potwierdzające spełnienie wymogów określonych w art. 2 lub art. 3 ustawy z dnia 8 lipca 2005 roku
o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami
Rzeczypospolitej Polskiej (jednolity tekst Dz. U. z 2014r. poz. 1090, z późniejszymi zmianami). Osoba
uprawniona zwolniona z obowiązku wniesienia wadium w części, aby zostać dopuszczona do przetargu
zobowiązana jest wnieść pozostałą część wadium na ogólnych warunkach, określonych w tym ogłoszeniu.
Decyzja lub zaświadczenie przedłożone przez uczestnika przetargu, który:
 wygrał przetarg – pozostaje w dyspozycji Agencji do czasu zawarcia umowy sprzedaży lub
uiszczenia kwoty równej wysokości niewniesionego wadium w razie uchylenia się od zawarcia
umowy sprzedaży,
 nie wygrał przetargu – zostanie zwrócona niezwłocznie po zamknięciu przetargu,
Osoby uprawnione, które w wyznaczonym terminie nie przedłożą kompletu wymaganych dokumentów lub
nie wywiążą się z obowiązku wniesienia wadium w części w odniesieniu, do której zwolnienie nie miało
zastosowania – nie zostaną dopuszczone do przetargu.

Dodatkowo przed przystąpieniem do przetargu przewodniczącemu Komisji Przetargowej należy
złożyć:

1. pisemne oświadczenie o nieposiadaniu zaległości z tytułu zobowiązań finansowych wobec
Agencji Nieruchomości Rolnych, Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a w szczególności
nieposiadaniu zaległości z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskały one przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu,

2. pisemne oświadczenie przystępujących do przetargu, że nie władają lub nie władały
nieruchomościami Zasobu bez tytułu prawnego i mimo wezwania Agencji nieruchomości tych nie
opuściły,

3. pisemne oświadczenie o pochodzeniu środków finansowych na nabycie nieruchomości oraz o nie
zawarciu umowy przedwstępnej na zbycie tej nieruchomości, wraz z klauzulą „Jestem świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”,

4. pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkach przetargu i
przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
5. pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu, w tym z nieruchomością w
terenie (w szczególności świadomości występowania samosiewów drzew i krzewów), oraz o
przyjęciu do wiadomości, że nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji
gruntów, w związku z czym Agencja Nieruchomości Rolnych nie bierze odpowiedzialności za
ewentualne różnice w zakresie rodzajów użytków lub powierzchni sprzedawanej nieruchomości,
jeżeli po dokonaniu sprzedaży geodeta wskaże inną powierzchnię, niż jest to oznaczone w
ewidencji gruntów wraz z oświadczeniem o rezygnacji z wszelkich roszczeń z tego tytułu,

Strona 3 z 5

6. pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z
projektem umowy sprzedaży i przyjęciu jej bez
zastrzeżeń,

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do przedłożenia następujących dokumentów:
1. osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport);
2. przedsiębiorcy wpisani do ewidencji działalności gospodarczej – dokument stwierdzający tożsamość oraz
aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
3. reprezentanci
osoby
prawnej

dokument
potwierdzający
tożsamość,
aktualny
odpis
z właściwego rejestru, wykazujący umocowanie do reprezentowania danej osoby prawnej;
4. pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość i pisemne pełnomocnictwo z podpisem notarialnie
poświadczonym do przystąpienia do przetargu na oznaczoną nieruchomość oraz
 w przypadku osoby prawnej – aktualny odpis z właściwego rejestru, wykazujący umocowanie osób,
które podpisały pełnomocnictwo do reprezentowania danej osoby prawnej,
 w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej – aktualne zaświadczenie
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Wyżej wymienione dokumenty jak również dowód wpłaty wadium należy złożyć przewodniczącemu Komisji
przetargowej w dniu otwarcia przetargu przed jego rozpoczęciem.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny

sprzedaży, pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu
(przelewem na wskazane konto).

UWAGA:
osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która
nie uczestniczyła w przetargu na sprzedaż danej nieruchomości, pomimo że wniosła wadium – nie może
uczestniczyć w kolejnych przetargach na sprzedaż tej nieruchomości.

Termin i miejsce zawarcia umowy sprzedaży (podpisanie aktu notarialnego) zostanie ustalony z
kandydatem na nabywcę po przetargu. Koszt sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca.

Zgodnie z art. 29b UoGNRSP każdy nabywca nieruchomości Zasobu przed zawarciem umowy sprzedaży składa
oświadczenie o pochodzeniu środków finansowych na ten cel oraz, że nie zawarł umowy przedwstępnej na
zbycie tej nieruchomości. Osoba, która złożyła nieprawdziwe oświadczenie, podlega odpowiedzialności karnej za
składanie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli
następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Zgodnie z art. 29c UoGNRSP czynność prawna dotycząca zbycia nieruchomości dokonana niezgodnie z
przepisami ustawy lub dokonana w wyniku przetargu, który odbył się niezgodnie z przepisami ustawy jest
nieważna.

Wadium nie podlega zwrotowi:
1) jeżeli żaden z uczestników przetargu ustnego nie zgłosi postąpienia ponad cenę wywoławczą
2) uczestnikowi przetargu, który wygrał przetarg i uchyli się od zawarcia umowy;
3) uczestnikowi przetargu, jeżeli z przyczyn leżących po jego stronie, w szczególności niespełnienia
wymagania określonego w art. 28a ust. 1 UoGNRSP, zawarcie umowy stało się niemożliwe.

UWAGA:
Nieruchomości sprzedawane są na podstawie danych z ewidencji geodezyjnej. W przypadku ewentualnego
wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy Agencja Nieruchomości Rolnych nie bierze
odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości.
Wskazania granic nieruchomości na gruncie przez geodetę Agencja Nieruchomości Rolnych może dokonać na
koszt nabywcy.

UWAGA:
1. Na podstawie art. 29 ust. 4 powołanej wyżej ustawy Agencji przysługuje prawo pierwokupu na rzecz
Skarbu Państwa przy odsprzedaży nieruchomości przez nabywcę w okresie 5 lat od nabycia tej
nieruchomości od Agencji.Strona 4 z 5

Agencja Nieruchomości Rolnych zastrzega sobie p
rawo:
- odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn do momentu jego rozpoczęcia,
- odstąpienia od zawarcia umowy w razie stwierdzenia, że przetarg został przeprowadzony z
naruszeniem prawa

Niniejsze ogłoszenie zostanie podane do publicznej wiadomości w terminie od 20.02.2017 roku do
07.03.2017 roku w sposób zwyczajowo przyjęty w Urzędzie Miasta i Gminy w Obornikach Śląskich,
Dolnośląskiej Izbie Rolniczej we Wrocławiu, OT ANR we Wrocław, Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania
Zasobem we Wrocławiu, Sołectwie wsi Uraz oraz na stronie internetowej www.. dodatkowo
skrót ogłoszenia zostanie opublikowana w dzienniku Gazeta Wrocławska w dniu 20.02.2017r.

Stosownie do treści art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2014 roku, poz.1182) Agencja Nieruchomości Rolnych w Warszawie informuje osoby zainteresowane udziałem
w przetargu, że:
1. administratorem danych osobowych osób uczestniczących w postępowaniu przetargowym jest Agencja
Nieruchomości Rolnych w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4, zwana dalej ANR,
2. dane osobowe osób uczestniczących w postępowaniu przetargowym przetwarzane będą w celu
przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości; mogą być udostępnione innym odbiorcom, jeżeli
wynikać to będzie z przepisów prawa,
3. uczestnik postępowania przetargowego posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich
poprawiania,
4. podanie ANR danych osobowych jest konieczne do przeprowadzenia postępowania przetargowego.

Informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu a także z postanowieniami projektu
umowy sprzedaży, które nie podlegają ustaleniu w trybie niniejszego przetargu uzyskać można w
Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem we Wrocławiu, ul. Kunickiego 2 tel. (71)35-63-919
Sprawę prowadzi: Monika Sztolc tel. 071-35-63-919 wew.765
msztolc@
Strona 5 z 5

Podobne ogłoszenia

OT Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, gmina Grudziądz, obręb Sztynwag, pow. 0.1900 ha.

Lokalizacja: KUJAWSKO-POMORSKIE / grudziądzki / Grudziądz
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2015-02-02
Powierzchnia: 0.1900 (ha)
Cena: (zł).

OT Gdańsk - woj. pomorskie, gm. Nowy Staw, obr. Półmieście

Lokalizacja: POMORSKIE / malborski / Nowy Staw
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2014-04-02
Powierzchnia: 7.3612 (ha)
Cena: (zł).

OT Gdańsk - woj. pomorskie, gm. Sztum, obr. 0010 Nowa Wieś

Lokalizacja: POMORSKIE / sztumski / Sztum
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2015-03-30
Powierzchnia: 0.1100 (ha)
Cena: (zł).

OT Poznań, woj. wielkopolskie, gm.Krobia ob.Pudliszki pow.2.6300 ha

Lokalizacja: WIELKOPOLSKIE / gostyński / Krobia
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2014-11-19
Powierzchnia: 2.6300 (ha)
Cena: (zł).

OT Poznań, woj. wielkopolskie, gm.Obrzycko ob. Ordzin pow. 7.5200 ha

Lokalizacja: WIELKOPOLSKIE / szamotulski / Obrzycko
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2016-11-23
Powierzchnia: 7.5200 (ha)
Cena: (zł).

SGZ Opole, pow. brzeski, gm. Lubsza, obr. Tarnowiec

Lokalizacja: OPOLSKIE / brzeski / Lubsza
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2015-06-08
Powierzchnia: 0.3000 (ha)
Cena: (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU, dolnośląskie, legnicki, Chojnów, Biała, 0,3205 ha

Lokalizacja: DOLNOŚLĄSKIE / legnicki / Chojnów
sprzedaż nierolna
Data publikacji: 2015-11-20
Powierzchnia: 0.3205 (ha)
Cena: 116500.00 (zł).

OT Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, gmina Fabianki, obręb Fabianki, pow. 0.1410 ha.

Lokalizacja: KUJAWSKO-POMORSKIE / włocławski / Fabianki
sprzedaż nierolna
Data publikacji: 2014-10-13
Powierzchnia: 0.1410 (ha)
Cena: (zł).

OT LUBLIN, woj. lubelskie, pow. rycki, gm. Stężyca, obr. Stężyca

Lokalizacja: LUBELSKIE / rycki / Stężyca
sprzedaż nierolna
Data publikacji: 2014-12-29
Powierzchnia: 0.4589 (ha)
Cena: 123984 (zł).

OT Olsztyn, woj.warmińsko-mazurskie, gmina Braniewo, obręb Podgórze dz. 76/32

Lokalizacja: WARMIŃSKO-MAZURSKIE / braniewski / Braniewo
sprzedaż nierolna
Data publikacji: 2015-11-05
Powierzchnia: 0.0514 (ha)
Cena: 20400 (zł).

OT Wrocław woj. DOLNOŚLĄSKIE gmina Lwówek Śląski obręb Niwnice pow. 0,8243ha.

Lokalizacja: DOLNOŚLĄSKIE / lwówecki / Lwówek Śląski
sprzedaż przeznaczenie wielofunkcyjne
Data publikacji: 2015-02-23
Powierzchnia: 0.8243 (ha)
Cena: 103900 (zł).

Filia Suwałki,woj.podlaskie,pow.sokólski, gm.Sokółka,obręb Zadworzany,dz.355/4

Lokalizacja: PODLASKIE / sokólski / Sokółka
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2016-08-18
Powierzchnia: 1.2800 (ha)
Cena: (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W RZESZOWIE, małopolskie, wielicki, Niepołomice, Podłęże, 0,3397 ha

Lokalizacja: MAŁOPOLSKIE / wielicki / Niepołomice
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-04-13
Powierzchnia: 0.3397 (ha)
Cena: 305770.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W RZESZOWIE, podkarpackie, przeworski, Przeworsk, Grzęska, 0,0300 ha

Lokalizacja: PODKARPACKIE / przeworski / Przeworsk
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-09-16
Powierzchnia: 0.03 (ha)
Cena: 8930.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE FILIA W ŁODZI, łódzkie, kutnowski, Nowe Ostrowy, Ostrowy, 7.3837 ha

Lokalizacja: ŁÓDZKIE / kutnowski / Nowe Ostrowy
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-06-09
Powierzchnia: 7.3837 (ha)
Cena: 139200.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE FILIA W ŁODZI, łódzkie, radomszczański, Gidle, Ruda, 0.3800 ha

Lokalizacja: ŁÓDZKIE / radomszczański / Gidle
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-03-06
Powierzchnia: 0.38 (ha)
Cena: 5450.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE, mazowieckie, ciechanowski, Glinojeck, Luszewo, 0,3132 ha

Lokalizacja: MAZOWIECKIE / ciechanowski / Glinojeck
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-10-07
Powierzchnia: 0.3132 (ha)
Cena: 1500.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE, mazowieckie, łosicki, Olszanka, Szawły, 0,2800 ha

Lokalizacja: MAZOWIECKIE / łosicki / Olszanka
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2017-01-27
Powierzchnia: 0.28 (ha)
Cena: 3700.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE, mazowieckie, makowski, Płoniawy-Bramura, Obłudzin, 0,2000 ha

Lokalizacja: MAZOWIECKIE / makowski / Płoniawy-Bramura
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-07-15
Powierzchnia: 0.2 (ha)
Cena: 1140.00 (zł).

OT LUBLIN, woj. lubelskie, pow. chełmski, gm. Wojsławice, obr. Wojsławice

Lokalizacja: LUBELSKIE / chełmski / Wojsławice
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-10-31
Powierzchnia: 0.15 (ha)
Cena: 1600 (zł).

OT Lublin, woj. lubelskie, pow. puławski, gm. Baranów, obr. Czołna

Lokalizacja: LUBELSKIE / puławski / Baranów
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-09-29
Powierzchnia: 0.1356 (ha)
Cena: 1144 (zł).

OT Warszawa , woj. mazowieckie, pow. lipski, gm. Lipsko, obr. Walentynów, pow. 2,25 ha

Lokalizacja: MAZOWIECKIE / lipski / Lipsko
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-07-08
Powierzchnia: 2.2500 (ha)
Cena: 150500.00 (zł).

OT Wrocław woj. DOLNOŚLĄSKIE gmina Bystrzyca Kłodzka obręb Rudawa pow. 19,7300ha.

Lokalizacja: DOLNOŚLĄSKIE / kłodzki / Bystrzyca Kłodzka
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-08-13
Powierzchnia: 19.7300 (ha)
Cena: 2231000 (zł).

OT Wrocław woj. DOLNOŚLĄSKIE gmina Prusice obręb Wszemirów pow. 2,2100ha.

Lokalizacja: DOLNOŚLĄSKIE / trzebnicki / Prusice
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-10-07
Powierzchnia: 2.2100 (ha)
Cena: 45600 (zł).