ZSI.WR.SZGZ.4240.2528.1.2528.2016.MŚ.446915 sprzedaż nierolna ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU, dolnośląskie, wrocławski, Kąty Wrocławskie, Kębłowice, 0,0468 ha

Jesteś tutaj » Informacje o ANR » DOLNOŚLĄSKIE » wrocławski » Kąty Wrocławskie » ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU, dolnośląskie, wrocławski, Kąty Wrocławskie, Kębłowice, 0,0468 ha

ZSI.WR.SZGZ.4240.2528.1.2528.2016.MŚ.446915 sprzedaż nierolna ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU, dolnośląskie, wrocławski, Kąty Wrocławskie, Kębłowice, 0,0468 ha

Data publikacji: 2016-12-05

Typ nieruchomości: nierolna

Sprzedaż/dzierżawa/inne: sprzedaż

Powierzchnia (ha): 0.0468

Cena (zł): 27300.00

Oddział Terenowy: OT Wrocław

Data przetargu: 2016-12-20

Miejscowość/Obręb: Kębłowice

Wojewodztwo: DOLNOŚLĄSKIE

Powiat: wrocławski

Gmina: Kąty Wrocławskie

Opis:
Nieruchomość niezbudowana położenie - województwo dolnośląskie, powiat wrocławski, gmina Kąty Wrocławskie, obręb Kębłowice, nr działki: 3/68 o pow. ewid. 0,0468. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0,0468 w tym w użytkach rolnych (0,0468 o symbolu R). Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr WR1S/00018254/1. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej.

Tytuł:
ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU, dolnośląskie, wrocławski, Kąty Wrocławskie, Kębłowice, 0,0468 ha

Numer oferty: ZSI.WR.SZGZ.4240.2528.1.2528.2016.MŚ.446915
ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU

SZGZ WE WROCŁAWIU
termin publikacji od 05.12.2016 r. do 20.12.201
6 r.
WR.SGZ.WR.4240.167.8.2016.MŚ

Wrocław dnia 29.11.2016r.
Ogłoszenie numer ZSI.WR.SGZ.4240.2528.1.2528.2016.MŚ
Agencja Nieruchomości Rolnych OT Wrocław

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi
Skarbu Państwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 roku poz. 1014 z późniejszymi zmianami) dalej jako „UoGNRSP”, ustawy o
kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 roku, poz. 803 – z późniejszymi zmianami) dalej jako „UoKUR”
oraz ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 roku o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2016 roku poz. 585), podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza
III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

Wykaz informujący o zamiarze sprzedaży został podany do publicznej wiadomości w terminie od 18.08.2016 roku do
02.09.2016 roku w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu,
OT ANR we Wrocławiu, w sposób zwyczajowo przyjęty w Sołectwie wsi Kębłowice oraz w siedzibie SZGZ we Wrocławiu
na stronie internetowej www..

Przedmiotem sprzedaży jest:

1. Nieruchomość nierolna, niezabudowana położona w obrębie Kębłowice gmina Kąty Wrocławskie, powiat
wrocławski, województwo dolnośląskie dz. 3/60 AM 1
Ogólna powierzchnia nieruchomości wynosi: 0,0468 ha z czego:
 grunty orne 0,0468ha w klasach: RIIIa- 0,0468ha.
Powyższe informacje podajemy na podstawie danych z ewidencji gruntów.
Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr WR1S/00018258/9 przez WKW Sądu Rejonowego w
Środzie Śląskiej.

Cena nieruchomości wynosi: 34 400,00 zł (trzydzieści cztery tysiące czterysta złotych)
Cena sprzedaży nieruchomości jest ceną brutto- stawka VAT – 23%
Minimalne postąpienie: 600,00 zł (sześćset złotych)
Wadium do przetargu wynosi: 6 800,00 zł (sześć tysięcy osiemset złotych)

2. Nieruchomość nierolna, niezabudowana położona w obrębie Kębłowice gmina Kąty Wrocławskie, powiat
wrocławski, województwo dolnośląskie dz. 3/62 AM 1
Ogólna powierzchnia nieruchomości wynosi: 0,0468 ha z czego:
 grunty orne 0,0468ha w klasach: RIIIa- 0,0468ha.
Powyższe informacje podajemy na podstawie danych z ewidencji gruntów.
Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr WR1S/00018257/2 przez WKW Sądu Rejonowego w
Środzie Śląskiej.

Cena nieruchomości wynosi: 34 400,00 zł (trzydzieści cztery tysiące czterysta złotych)
Cena sprzedaży nieruchomości jest ceną brutto- stawka VAT – 23%
Minimalne postąpienie: 600,00 zł (sześćset złotych)
Wadium do przetargu wynosi: 6 800,00 zł (sześć tysięcy osiemset złotych)

3. Nieruchomość nierolna, niezabudowana położona w obrębie Kębłowice gmina Kąty Wrocławskie, powiat
wrocławski, województwo dolnośląskie dz. 3/64 AM 1
Ogólna powierzchnia nieruchomości wynosi: 0,0468 ha z czego:
 grunty orne 0,0468ha w klasach: RIIIa- 0,0468ha.
Powyższe informacje podajemy na podstawie danych z ewidencji gruntów.
Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr WR1S/00018256/5 przez WKW Sądu Rejonowego w
Środzie Śląskiej.
Uwaga: przez wschodnią część nieruchomości przebiega napowietrzna linia sieci elektroenergetycznej średniego napięcia
20kV (strefa ochronna 10m).
Cena nieruchomości wynosi: 27 300,00 zł (dwadzieścia siedem tysięcy trzysta złotych)
Cena sprzedaży nieruchomości jest ceną brutto- stawka VAT – 23%
Minimalne postąpienie: 500,00 zł (pięćset złotych)
Wadium do przetargu wynosi: 5 400,00 zł (pięć tysięcy czterysta złotych)

54-610 WROCŁAW, UL. Kunickiego 2, TEL. 71 3563 919


4. Nieruchomość nierolna, niezabudowana położona
w obrębie Kębłowice gmina Kąty Wrocławskie, powiat
wrocławski, województwo dolnośląskie dz. 3/66 AM 1
Ogólna powierzchnia nieruchomości wynosi: 0,0468 ha z czego:
 grunty orne 0,0468ha w klasach: RIIIa- 0,0468ha.
Powyższe informacje podajemy na podstawie danych z ewidencji gruntów.
Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr WR1S/00018255/8 przez WKW Sądu Rejonowego w
Środzie Śląskiej.

Uwaga: przez centralną część nieruchomości przebiega napowietrzna linia sieci elektroenergetycznej średniego napięcia 20kV
(strefa ochronna 10m), na działce usytuowany jest słup powyższej sieci.
Cena nieruchomości wynosi: 20 300,00 zł (dwadzieścia tysięcy trzysta złotych)
Cena sprzedaży nieruchomości jest ceną brutto- stawka VAT – 23%
Minimalne postąpienie: 400,00 zł (czterysta złotych)
Wadium do przetargu wynosi: 4 000,00 zł (cztery tysiące złotych)

5. Nieruchomość nierolna, niezabudowana położona w obrębie Kębłowice gmina Kąty Wrocławskie, powiat
wrocławski, województwo dolnośląskie dz. 3/68 AM 1
Ogólna powierzchnia nieruchomości wynosi: 0,0468 ha z czego:
 grunty orne 0,0468ha w klasach: RIIIa- 0,0358ha, RIIIb-0,0110ha.
Powyższe informacje podajemy na podstawie danych z ewidencji gruntów.
Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr WR1S/00018254/1 przez WKW Sądu Rejonowego w
Środzie Śląskiej.

Uwaga: przez zachodnią część nieruchomości przebiega napowietrzna linia sieci elektroenergetycznej średniego napięcia
20kV (strefa ochronna 10m).

Cena nieruchomości wynosi: 27 300,00 zł (dwadzieścia siedem tysięcy trzysta złotych)
Cena sprzedaży nieruchomości jest ceną brutto- stawka VAT – 23%
Minimalne postąpienie: 500,00 zł (pięćset złotych)
Wadium do przetargu wynosi: 5 400,00 zł (pięć tysięcy czterysta złotych)

Cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż w dniu zawarcia umowy sprzedaży.
Środki finansowe z kredytów bankowych muszą wpłynąć na konto Agencji przed zawarciem umowy sprzedaży.
Dla przedmiotowych nieruchomości brak możliwości rozłożenia ceny sprzedaży na raty.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Nr XXXIV/346/13 Rady Miejskiej w
Kątach Wrocławskich z dnia 27 czerwca 2013r. opublikowaną w Dz. U. z dnia 2 sierpnia 2013r. poz. 4593, działki nr 3/60,
3/62, 3/64, 3/66, 3/68 AM 1
obręb Kębłowice, gm. Kąty Wrocławskie oznaczone są symbolem 2.27MN- tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
SUiKZP

gminy
Katy
Wrocławskie
zatwierdzonym
Uchwałą
Rady
Gminy
Kąty
Wrocławskie
nr XXV/234/12 z dnia 27.09.2012r., w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie, w części zmieniona uchwałami:
-Nr L/527/14 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 07 listopada 2014r.,
-Nr XLIX/515/14 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30 października 2014r.
-Nr VI/48/15 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 26 marca 2015r.
-Nr VII/57/15 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30 kwietnia 2015r.
Przeznacza przedmiotowe działki na tereny o dominującej funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolem
MN

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu informuje, że na przedmiotowych działkach, usytuowanych poza
historycznym układem ruralistycznym miejscowości Kębłowice, ujętym w wykazie zabytków, nie stwierdzono dotychczas
obecności stanowisk archeologicznych. Jednakże w przypadku rozdysponowania tych terenów i podjęcia inwestycji
związanych z pracami ziemnymi należy liczyć się z możliwością odkrycia nowych stanowisk archeologicznych. W związku z
powyższym obowiązują następujące ustalenia:
zamierzenia inwestycyjne związane z pracami ziemnymi (poza rolniczym użytkowaniem) należy uzgodnić z
Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, co do konieczności ich prowadzenia pod nadzorem
archeologicznym i za pozwoleniem wojewódzkiego konserwatora zabytków. Nadzór archeologiczny i ratownicze
badania archeologiczne, prowadzone przez uprawnionego archeologa, odbywają się na koszt inwestora. Powyższe
pozwolenie konserwatorskie należy uzyskać przed wydaniem pozwolenia na budowę i dla robót nie wymagających
pozwolenia na budowę- przed realizacją inwestycji, tj. przed uzyskaniem zaświadczenia potwierdzającego akceptację
przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Przetarg odbędzie się w dniu 20.12.2016 roku w siedzibie Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem
Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu, ul. Kunickiego 2 o godz. 10:00

54-610 WROCŁAW, UL. Kunickiego 2, TEL. 71 3563 919
Strona 2 z 5Oględzin nieruchomości można dokonać w terminie od 07.12.2016 do 08.12.2016 w dni robocze
w godzinach od 900 do 1400 po wcześniejszym uzgodnieniu z SZGZ we Wrocławiu tel. 71 35 63 919 w. 742.
W przetargu mogą uczestniczyć krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające
osobowości prawnej.
Cudzoziemiec musi uzyskać zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości,
pod rygorem utraty wadium. W przypadku wygrania przez niego przetargu, a nie uzyskania zezwolenia MSWiA w
terminie 3 miesięcy od zakończenia przetargu, Agencja Nieruchomości Rolnych będzie miało prawo uznać, że z
przyczyn leżących po stronie uczestnika zawarcie umowy stało się niemożliwe, czego skutkiem będzie przepadek
wpłaconego wadium.
Cudzoziemiec będący obywatelem lub przedsiębiorcą państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzn.
państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu) lub Konfederacji Szwajcarskiej - mogą
nabywać nieruchomości bez zezwolenia MSWiA w wypadkach określonych w ustawie o nabywaniu nieruchomości przez
cudzoziemców z dnia 24 marca 1920 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 1061).

Zgodnie z art. 29 ust. 3bc UoGNRSP w przetargu nie mogą brać udziału podmioty, które:
1) mają zaległości z tytułu zobowiązań finansowych wobec Agencji, Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego,
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a w szczególności zalegają z
uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy
uzyskały one przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu, lub
2) władają lub władały nieruchomościami Zasobu bez tytułu prawnego i mimo wezwania Agencji nieruchomości tych nie
opuściły.

W przetargu mogą również brać udział osoby fizyczne, którym przysługuje prawo do rekompensaty w formie zaliczenia
wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej na poczet ceny sprzedaży
nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, zgodnie z ustawą z dnia 8 lipca 2005 roku o realizacji prawa do
rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2014r. 1090
z późniejszymi zmianami).

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
Wpłacenie wadium, na konto Agencji Nieruchomości Rolnych Oddziału Terenowego we Wrocławiu ul. Mińska 60, 54-
610 Wrocław nr 85 1130 1033 0018 8159 8620 0003 z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły
się na koncie Agencji do dnia 19.12.2016 r., z dokładnym określeniem obrębu i numeru geodezyjnego nieruchomości.
Zwalnia się z obowiązku wpłacenia wadium do wysokości kwoty nieprzekraczającej wysokości potwierdzonego prawa do
rekompensaty osoby fizyczne, którym na mocy odrębnych przepisów przysługuje prawo do rekompensaty w formie zaliczenia
wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej na poczet ceny sprzedaży
nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, jeżeli w terminie od 05.12.2016 roku do 12.12.2016 roku złożą w
siedzibie OT ANR Wrocław na ręce przewodniczącego komisji przetargowej:
1. pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości niewniesionego wadium w przypadku uchylenia się od
zawarcia umowy sprzedaży,
2. oryginał decyzji lub zaświadczenia (z adnotacją wojewody o wybranej formie prawa do rekompensaty w postaci zaliczenia
wartości nieruchomości na poczet ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa)
potwierdzającego prawo do rekompensaty w formie zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych na poczet ceny
sprzedaży, a w przypadku spadkobierców osób wskazanych w decyzjach lub zaświadczeniach – także postanowienie sądu
o stwierdzeniu nabycia spadku (albo o dziele spadku) oraz dowody potwierdzające spełnienie wymogów określonych w
art. 2 lub art. 3 ustawy z dnia 8 lipca 2005 roku o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia
nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2014r. poz. 1090 z późniejszymi zmianami).
Osoba uprawniona zwolniona z obowiązku wniesienia wadium w części, aby zostać dopuszczona do przetargu
zobowiązana jest wnieść pozostałą część wadium na ogólnych warunkach, określonych w tym ogłoszeniu.
Decyzja lub zaświadczenie przedłożone przez uczestnika przetargu, który:

wygrał przetarg – pozostaje w dyspozycji Agencji do czasu zawarcia umowy sprzedaży lub uiszczenia kwoty
równej wysokości niewniesionego wadium w razie uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży,

nie wygrał przetargu – zostanie zwrócona niezwłocznie po zamknięciu przetargu,
Osoby uprawnione, które w wyznaczonym terminie nie przedłożą kompletu wymaganych dokumentów lub nie wywiążą
się z obowiązku wniesienia wadium w części w odniesieniu, do której zwolnienie nie miało zastosowania – nie zostaną
dopuszczone do przetargu.

Dodatkowo przed przystąpieniem do przetargu przewodniczącemu Komisji Przetargowej należy złożyć:

1. pisemne oświadczenie o nieposiadaniu zaległości z tytułu zobowiązań finansowych wobec Agencji
Nieruchomości Rolnych, Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a w szczególności nieposiadaniu zaległości
z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem
przypadków gdy uzyskały one przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

2. pisemne oświadczenie przystępujących do przetargu, że nie władają lub nie władały nieruchomościami
Zasobu bez tytułu prawnego i mimo wezwania Agencji nieruchomości tych nie opuściły,
3. pisemne oświadczenie o pochodzeniu środków finansowych na nabycie nieruchomości oraz o nie zawarciu
umowy przedwstępnej na zbycie tej nieruchomości, wraz z klauzulą „jestem świadomy odpowiedzialności
karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”,

4. pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkach przetargu
i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
5. pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z nieruchomością w terenie oraz z faktem, że nieruchomość
sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów i że Agencja Nieruchomości Rolnych nie bierze

54-610 WROCŁAW, UL. Kunickiego 2, TEL. 71 3563 919
Strona 3 z 5

odpowiedzialności za ewentualne różnice w zakr
esie rodzajów użytków lub powierzchni sprzedawanej
nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wskaże inną powierzchnię, niż jest to oznaczone w ewidencji
gruntów oraz oświadczenie o rezygnacji z wszelkich roszczeń z tego tytułu,

6. pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z projektem umowy sprzedaży i przyjęciu jej bez zastrzeżeń,

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do przedłożenia następujących dokumentów:
1. osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport);
2. przedsiębiorcy wpisani do ewidencji działalności gospodarczej – dokument stwierdzający tożsamość oraz aktualne
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
3. reprezentanci osoby prawnej – dokument potwierdzający tożsamość, aktualny odpis z właściwego rejestru, wykazujący
umocowanie do reprezentowania danej osoby prawnej;
4. pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość i pisemne pełnomocnictwo z podpisem notarialnie poświadczonym
do przystąpienia do przetargu na oznaczoną nieruchomość oraz

w przypadku osoby prawnej – aktualny odpis z właściwego rejestru, wykazujący umocowanie osób, które podpisały
pełnomocnictwo do reprezentowania danej osoby prawnej,

w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej – aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej.

Wyżej wymienione dokumenty jak również dowód wpłaty wadium należy złożyć przewodniczącemu Komisji przetargowej w
dniu otwarcia przetargu przed jego rozpoczęciem.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży,

pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu (przelewem na konto).

UWAGA:
osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która nie
uczestniczyła w przetargu na sprzedaż danej nieruchomości, pomimo, że wniosła wadium – nie może uczestniczyć w
kolejnych przetargach na sprzedaż tej nieruchomości.

Termin i miejsce zawarcia umowy sprzedaży (podpisanie aktu notarialnego) zostanie ustalony z kandydatem na
nabywcę po przetargu. Koszt sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca.


Zgodnie z art. 29b UoGNRSP każdy nabywca nieruchomości Zasobu przed zawarciem umowy sprzedaży składa oświadczenie
o pochodzeniu środków finansowych na ten cel oraz, że nie zawarł umowy przedwstępnej na zbycie tej nieruchomości. Osoba,
która złożyła nieprawdziwe oświadczenie, podlega odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia.
Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Zgodnie z art. 29c UoGNRSP czynność prawna dotycząca zbycia nieruchomości dokonana niezgodnie z przepisami ustawy lub
dokonana w wyniku przetargu, który odbył się niezgodnie z przepisami ustawy jest nieważna.

Wadium nie podlega zwrotowi:
1) jeżeli żaden z uczestników przetargu ustnego nie zgłosi postąpienia ponad cenę wywoławczą
2) uczestnikowi przetargu, który wygrał przetarg i uchyli się od zawarcia umowy;
3) uczestnikowi przetargu, jeżeli z przyczyn leżących po jego stronie, w szczególności niespełnienia wymagania określonego
w art. 28a ust. 1 UoGNRSP, zawarcie umowy stało się niemożliwe.

UWAGA:

Nieruchomości sprzedawane są na podstawie danych z ewidencji geodezyjnej. W przypadku ewentualnego wznowienia granic
wykonanego na koszt i staraniem nabywcy Agencja Nieruchomości Rolnych nie bierze odpowiedzialności za ewentualne
różnice w powierzchni nieruchomości.
Wskazania granic nieruchomości na gruncie przez geodetę Agencja Nieruchomości Rolnych może dokonać na koszt nabywcy.

UWAGA:
1. Na podstawie art. 29 ust. 4 powołanej wyżej ustawy Agencji przysługuje prawo pierwokupu na rzecz Skarbu Państwa
przy odsprzedaży nieruchomości przez nabywcę w okresie 5 lat od nabycia tej nieruchomości od Agencji.

Agencja Nieruchomości Rolnych zastrzega sobie prawo:
- odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn do momentu jego rozpoczęcia,
- odstąpienia od zawarcia umowy w razie stwierdzenia, że przetarg został przeprowadzony z naruszeniem
prawa

Niniejsze ogłoszenie zostanie podane do publicznej wiadomości w terminie od 05.12.2016 roku do 20.12.2016 roku w
sposób zwyczajowo przyjęty w Urzędzie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, Dolnośląskiej Izbie Rolniczej we
Wrocławiu, OT ANR we Wrocław, Sołectwie wsi Kębłowice oraz w siedzibie SZGZ we Wrocławiu na stronie internetowej
www..

Stosownie do treści art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 roku,
poz.1182) Agencja Nieruchomości Rolnych w Warszawie informuje osoby zainteresowane udziałem w przetargu, że:
1. administratorem danych osobowych osób uczestniczących w postępowaniu przetargowym jest Agencja Nieruchomości
Rolnych w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4, zwana dalej ANR,
2. dane osobowe osób uczestniczących w postępowaniu przetargowym przetwarzane będą w celu przeprowadzenia
przetargu na dzierżawę nieruchomości; mogą być udostępnione innym odbiorcom, jeżeli wynikać to będzie z przepisów
prawa,
3. uczestnik postępowania przetargowego posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
4. podanie ANR danych osobowych jest konieczne do przeprowadzenia postępowania przetargowego.

54-610 WROCŁAW, UL. Kunickiego 2, TEL. 71 3563 919
Strona 4 z 5Z informacjami o przedmiocie sprzedaży, warunkami przetargu a także z postanowieniami projektu umowy
sprzedaży, które nie podlegają ustaleniu w trybie niniejszego przetargu można się zapoznać w SZGZ we
Wrocławiu, ul. Kunickiego 2, tel. 71 3563919 w. 742.


Sporządziła: Małgorzata Świech

54-610 WROCŁAW, UL. Kunickiego 2, TEL. 71 3563 919
Strona 5 z 5

Podobne ogłoszenia

OT Opole, pow. nyski, gmina Paczków, obręb Trzeboszowice

Lokalizacja: OPOLSKIE / nyski / Paczków
dzierżawa nierolna
Data publikacji: 2016-08-29
Powierzchnia: 4.4000 (ha)
Cena: (zł).

OT Wrocław woj. DOLNOŚLĄSKIE gmina Krotoszyce obręb Złotniki pow. 19,5900ha.

Lokalizacja: DOLNOŚLĄSKIE / legnicki / Krotoszyce
dzierżawa przeznaczenie wielofunkcyjne
Data publikacji: 2015-02-17
Powierzchnia: 19.5900 (ha)
Cena: (zł).

Filia Koszalin - woj. zachodniopomorskie, gm. Mielno, obrębu Mielno, o powierzchni 0,3004 ha.

Lokalizacja: ZACHODNIOPOMORSKIE / koszaliński / Mielno
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2015-11-02
Powierzchnia: 0.3004 (ha)
Cena: (zł).

OT Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, gmina Naklo n/Notecią, obręb Polichno, pow. 4.6579 ha.

Lokalizacja: KUJAWSKO-POMORSKIE / nakielski / Nakło nad Notecią
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2017-01-13
Powierzchnia: 4.6579 (ha)
Cena: (zł).

OT Gdańsk - woj. pomorskie, gm. Główczyce, obr. Izbica

Lokalizacja: POMORSKIE / słupski / Główczyce
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2014-03-19
Powierzchnia: 5.6063 (ha)
Cena: (zł).

OT LUBLIN, woj. lubelskie, pow. łęczyński, gm. Cyców, obr. Ludwinów

Lokalizacja: LUBELSKIE / łęczyński / Cyców
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2016-11-10
Powierzchnia: 0.73 (ha)
Cena: (zł).

OT Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, gmina Godkowo obręb Osiek dz.5

Lokalizacja: WARMIŃSKO-MAZURSKIE / elbląski / Godkowo
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2016-10-28
Powierzchnia: 4.3500 (ha)
Cena: (zł).

OT Poznań, woj. wielkopolskie, gm. Wilczyn ob. Wturek pow. od 10.1100 ha do 10.2900 ha

Lokalizacja: WIELKOPOLSKIE / koniński / Wilczyn
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2016-12-28
Powierzchnia: 10.1100 (ha)
Cena: (zł).

SZGZ Olesno, pow. Częstochowa, gm. Kłomnice, ob. Adamów, pow. 0,8100 ha

Lokalizacja: ŚLĄSKIE / częstochowski / Kłomnice
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2016-05-18
Powierzchnia: 0.8100 (ha)
Cena: (zł).

Filia OT Zielona Góra, województwo lubuskie, powiat żarski, gmina Żary, obręb 5 miasta ŻARY - dz. 230/5 o pow. 0,2109 ha

Lokalizacja: LUBUSKIE / żarski / Żary - miasto
sprzedaż nierolna
Data publikacji: 2016-09-14
Powierzchnia: 0.2109 (ha)
Cena: 87200 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W POZNANIU, wielkopolskie, m. Poznań, M. Poznań, Naramowice, 0,3803 ha

Lokalizacja: WIELKOPOLSKIE / m. Poznań / M. Poznań
sprzedaż nierolna
Data publikacji: 2015-10-07
Powierzchnia: 0.3803 (ha)
Cena: 1840172.00 (zł).

OT Gdańsk - woj. pomorskie, gm. Pruszcz Gdański, obr. Jagatowo

Lokalizacja: POMORSKIE / gdański / Pruszcz Gdański
sprzedaż nierolna
Data publikacji: 2015-10-23
Powierzchnia: 0.1000 (ha)
Cena: 79100 (zł).

OT Rzeszów - woj. podkarpackie, pow. krośnieński, gm. Miejsce Piastowe, obr. Rogi - pow. łącz. 2.0 0ha

Lokalizacja: PODKARPACKIE / krośnieński / Miejsce Piastowe
sprzedaż przeznaczenie wielofunkcyjne
Data publikacji: 2014-10-24
Powierzchnia: 2.02 (ha)
Cena: (zł).

Filia Zielona Góra, woj. lubuskie, pow. nowosolski, gm. Siedlisko, obręb BIELAWY działki nr 955/4 i 955/10

Lokalizacja: LUBUSKIE / nowosolski / Siedlisko
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-07-21
Powierzchnia: 1.10 (ha)
Cena: 21370 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W GDAŃSKU, pomorskie, starogardzki, Starogard Gdański, Rywałd, 0,0582 ha

Lokalizacja: POMORSKIE / starogardzki / Starogard Gdański
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-09-09
Powierzchnia: 0.0582 (ha)
Cena: 3600.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W OLSZTYNIE FILIA W SUWAŁKACH, warmińsko-mazurskie, piski, Pisz, Snopki, 0,4660 ha

Lokalizacja: WARMIŃSKO-MAZURSKIE / piski / Pisz
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-09-03
Powierzchnia: 0.466 (ha)
Cena: 7150.23 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE, mazowieckie, miński, Mrozy, Topór, 0,3000 ha

Lokalizacja: MAZOWIECKIE / miński / Mrozy
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2016-11-28
Powierzchnia: 0.3 (ha)
Cena: 2800.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE, mazowieckie, siedlecki, Kotuń, Niechnabrz, 0,0800 ha

Lokalizacja: MAZOWIECKIE / siedlecki / Kotuń
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2016-06-27
Powierzchnia: 0.08 (ha)
Cena: 1200.00 (zł).

OT ANR Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, gmina Zalewo, obręb Boreczno, dz. 114/4

Lokalizacja: WARMIŃSKO-MAZURSKIE / iławski / Zalewo
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2016-12-23
Powierzchnia: 0.4500 (ha)
Cena: 17150 (zł).

OT Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, gmina Bobrowniki, obręb Bobrownickie Pole, pow. 0.4100 ha.

Lokalizacja: KUJAWSKO-POMORSKIE / lipnowski / Bobrowniki
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-06-10
Powierzchnia: 0.4100 (ha)
Cena: (zł).

OT Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, gmina Kisielice, obręb Trupel, dz. 17/1

Lokalizacja: WARMIŃSKO-MAZURSKIE / iławski / Kisielice
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-11-06
Powierzchnia: 5.0800 (ha)
Cena: 118100 (zł).

OT Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, gmina Susz, obręb 0034-Ulnowo, dz. 11/16, 70/4

Lokalizacja: WARMIŃSKO-MAZURSKIE / iławski / Susz
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-03-03
Powierzchnia: 89.3360 (ha)
Cena: 2346700 (zł).

OT Rzeszów, podkarpackie,przemyski, Bircza, Korzeniec

Lokalizacja: PODKARPACKIE / przemyski / Bircza
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-04-20
Powierzchnia: 0.8131 (ha)
Cena: (zł).

OT Rzeszów, woj. małopolskie, pow. brzeski, gm. Borzęcin, obr. Łęki 0,08

Lokalizacja: MAŁOPOLSKIE / brzeski / Borzęcin
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-01-07
Powierzchnia: 0.08 (ha)
Cena: 1400 (zł).

OT Warszawa , woj. mazowieckie, pow. przysuski, gm. Potworów, obr. Dąbrowa, pow. 1,99 ha

Lokalizacja: MAZOWIECKIE / przysuski / Potworów
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-01-19
Powierzchnia: 1.9900 (ha)
Cena: 62700.00 (zł).