ZSI.WR.SGZ.4240.2456.1.2456.2016.EK.437615 sprzedaż nierolna ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU, dolnośląskie, wrocławski, Kąty Wrocławskie, Sadków, 0,7648 ha

Jesteś tutaj » Informacje o ANR » DOLNOŚLĄSKIE » wrocławski » Kąty Wrocławskie » ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU, dolnośląskie, wrocławski, Kąty Wrocławskie, Sadków, 0,7648 ha

ZSI.WR.SGZ.4240.2456.1.2456.2016.EK.437615 sprzedaż nierolna ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU, dolnośląskie, wrocławski, Kąty Wrocławskie, Sadków, 0,7648 ha

Data publikacji: 2016-11-14

Typ nieruchomości: nierolna

Sprzedaż/dzierżawa/inne: sprzedaż

Powierzchnia (ha): 0.7648

Cena (zł): 784000.00

Oddział Terenowy: OT Wrocław

Data przetargu: 2016-12-05

Miejscowość/Obręb: Sadków

Wojewodztwo: DOLNOŚLĄSKIE

Powiat: wrocławski

Gmina: Kąty Wrocławskie

Opis:
Nieruchomość zabudowana położenie - województwo dolnośląskie, powiat wrocławski, gmina Kąty Wrocławskie, obręb Sadków, nr działki: 146/8 o pow. ewid. 0,7648. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0,7648 w tym w użytkach rolnych (0,7648 o symbolu Br). Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr WR1S/00018468/4. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej.

Tytuł:
ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU, dolnośląskie, wrocławski, Kąty Wrocławskie, Sadków, 0,7648 ha

Numer oferty: ZSI.WR.SGZ.4240.2456.1.2456.2016.EK.437615ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU
SEKCJA GOSPODAROWANIA ZASOBEM


termin publikacji od 17.11.2016 r. do 05.12.2016 r.


WR.SGZ.4240.85.46.2016.EK Wrocław dnia 08.11.2016 r.

Ogłoszenie numer ZSI.WR.SGZ.4240.2456.1.2456/2016/EK
Agencja Nieruchomości Rolnych OT Wrocław

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu
nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jednolity – Dz.U. z 2016 roku, poz. 1491 – z
późniejszymi zmianami), dalej jako „UoGNRSP”, ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst
jednolity: Dz. U. z 2012 roku, poz. 803 – z późniejszymi zmianami) dalej jako „UoKUR” oraz
ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 roku o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności
Rolnej Skarbu Państwa oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2016 roku poz. 585), podaje do
publicznej wiadomości, że ogłasza

PRZETARG USTNY – NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

Wykaz informujący o zamiarze sprzedaży został podany do publicznej wiadomości w terminie od
05.10.2016 roku do 20.10.2016 roku w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie,
Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu
, OT ANR we Wrocławiu, w sposób zwyczajowo
przyjęty w Sołectwie wsi Sadków oraz na stronie internetowej www.. Dodatkowo
skrót informacji o zamiarze sprzedaży nieruchomości został opublikowany w dzienniku Gazeta
Wrocławska
w dniu 05.10.2016 roku.

Przedmiotem sprzedaży jest :
Nieruchomość mieszana, zabudowana,
położona w:
obręb Sadków, gmina Kąty Wrocławskie, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie, dz.
146/8 AM 2 – adres : Sadków, ul. Sadowa nr 21.
Ogólna powierzchnia nieruchomości wynosi: 0,7648 ha (użytki rolne 0,7648 ha), w tym:
• użytki rolne zabudowane 0,7648 ha w klasie Br-PsIII.
Powyższe informacje podajemy na podstawie danych z ewidencji gruntów.
Powierzchnia nieruchomości w hektarach przeliczeniowych wynosi 0,7648 ha.
UWAGA! Agencja informuje, że w niniejszym ogłoszeniu sprostowana została powierzchnia
nieruchomości przeliczona na hektary przeliczeniowe (w wykazie błędnie określono tę powierzchnię
na 0,1530 ha przeliczeniowego). Dane te są istotne dla określenia zobowiązań podatkowych.

Na nieruchomości znajduje się DRZEWOSTAN bez wartości użytkowej.


W skład nieruchomości wchodzą następujące budynki i budowle:
stodoła-magazyn zbożowy
o kubaturze 5.313 m3 (nr inw.27026/021/136), wiata o kubaturze 600 m3 (nr inw.
27033/2989/180), magazyn maszyn czyszczących o kubaturze 4.977 m3 (nr inw. 27061/759/596),
budynek wagi wozowej o kubaturze 34 m3 (nr inw. 27064/2949/660), ogrodzenie (nr inw.
27049/120/298) oraz urządzenia: silosy zbożowe 2 x 12 sztuk o pojemności 60 m3 każdy (nr
inw.27041/098/202), wialnia K-523 (nr inw. 27060/607/596), urządzenia przenośne (nr inw.
27063/760/643) – w budynku „stodoła-magazyn zbożowy, oraz urządzenia wagi wozowej.
Łączna powierzchnia zabudowy – 1711 m2. Średni stopień zużycia technicznego budynków – 55 %.
Nieruchomość położona jest na terenie uzbrojonym w sieć elektroenergetyczną niskiego napięcia,
wodociągową, kanalizacyjną sanitarną, kanalizacyjną deszczową.
Przez nieruchomość przy granicach przebiegają sieci infrastruktury technicznej: sieć kanalizacyjna,
sieć wodociągowa, sieć kablowa elektroenergetyczna niskiego napięcia, sieć telekomunikacyjna z
kontenerową szafą telekomunikacyjną.

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr WR1S/00018468/4 przez IV
WKW Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej.

W Dziale III w/w księgi wieczystej wpisana jest odpłatna, ustanowiona na czas nieoznaczony,
służebność przesyłu w zakresie której, Spółka pod firmą ORANGE POLSKA S.A. z/s w Warszawie lub
osoby działające w jej imieniu są uprawnione do :
1. korzystania z działki 146/8 w Obr. Sadków poprzez istnienie na jej terenie urządzenia w postaci
telekomunikacyjnej linii kablowej, a także do jej eksploatacji, konserwacji, remontów,
modernizacji, przebudowy, odbudowy, montażu, rozbiórki, instalowania urządzeń niezbędnych do
prawidłowej jej eksploatacji oraz usuwania awarii, a także wymiany urządzeń na nowe;
2. całodobowego swobodnego dostępu do urządzenia w postaci telekomunikacyjnej linii kablowej,
w tym dojazdu każdym sprzętem do tego urządzenia, w zakresie niezbędnym do dokonywania
czynności wymienionych powyżej.

W obowiązującym Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego wsi Sadków przedmiotowa
nieruchomość wskazana jest (w przeważającej części) jako teren ośrodków produkcji rolnej
możliwych do adaptacji na cele usługowe oraz jako teren istniejącego i projektowanego
zainwestowania, w którym dopuszcza się lokalizacje zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej i
usługowej, nieuciążliwej produkcji i magazynowo-składowej oraz zainwestowania służącego celom
publicznym, w tym związanego z gospodarka komunalną.
W obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Kąty Wrocławskie przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest na tereny o dominującej funkcji
mieszkaniowej – symbol MM.

UWAGA: Działka nr 146/8 w Obr. Sadków znajduje się na terenie historycznego układu
ruralistycznego wsi Sadków. Obszar ten stanowi zabytek w myśl art. 3 pkt. 12 w związku z art. 6
ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U.
z 2014 r. , poz. 1446 z późn. zm.). Teren ten podlega ochronie konserwatorskiej na podstawie
przywołanej ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
Na przedmiotowej działce nie stwierdzono dotychczas stanowisk archeologicznych, jednakże w
przypadku podjęcia inwestycji związanych z pracami ziemnymi Należy liczyć się z możliwością
odkrycia nowych stanowisk archeologicznych. W takim przypadku inwestor zobowiązany jest
przerwać prace oraz niezwłocznie powiadomić Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków celem podjęcia przez niego ratowniczych badań wykopaliskowych.

Wywoławcza cena nieruchomości wynosi: 784.000,00 zł
(słownie złotych: siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące)
Uwaga: cena sprzedaży nieruchomości jest ceną brutto, w części stawka VAT – ZW, w części
stawka VAT - 23% (od wartości rynkowej urządzeń)
Minimalne postąpienie: 8.000,00 zł
(osiem tysięcy złotych)
Wadium do przetargu wynosi: 156.800,00 zł
(sto pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset złotych)


Przetarg odbędzie się w dniu 05.12.2016 roku w siedzibie Oddziału
Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu, ul. Mińska
60 - sala nr 1 o godz. 10:00.

Oględzin nieruchomości można dokonać w terminie od 21.11.2016 r. do 01.12.2016 r. w
dni robocze, w godzinach od 900 do 1400 po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem
Sekcji Gospodarowania Zasobem OT ANR we Wrocławiu tel. (71) 35-63-919 wew. 899.

W przetargu mogą uczestniczyć krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne oraz jednostki
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
Cudzoziemiec musi uzyskać zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na
nabycie nieruchomości, pod rygorem utraty wadium. W przypadku wygrania przez niego
przetargu, a nie uzyskania zezwolenia MSWiA w terminie 3 miesięcy od zakończenia
przetargu, Agencja Nieruchomości Rolnych będzie miało prawo uznać, że z przyczyn
leżących po stronie uczestnika zawarcie umowy stało się niemożliwe, czego skutkiem
będzie przepadek wpłaconego wadium.
Cudzoziemiec będący obywatelem lub przedsiębiorcą państw członkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (tzn. państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu)
lub Konfederacji Szwajcarskiej - mogą nabywać nieruchomości bez zezwolenia MSWiA w
wypadkach określonych w ustawie o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców z dnia 24
marca 1920 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku poz. 1380).

Zgodnie z art. 29 ust. 3bc UoGNRSP w przetargu nie mogą brać udziału podmioty, które:
1) mają zaległości z tytułu zobowiązań finansowych wobec Agencji, Skarbu Państwa, jednostek
samorządu
terytorialnego,
Zakładu
Ubezpieczeń
Społecznych
lub
Kasy
Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego, a w szczególności zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskały one
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, lub
2) władają lub władały nieruchomościami Zasobu bez tytułu prawnego i mimo wezwania Agencji
nieruchomości tych nie opuściły.

W przetargu mogą również brać udział osoby fizyczne, którym przysługuje prawo do
rekompensaty w formie zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi
granicami Rzeczypospolitej Polskiej na poczet ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących
własność Skarbu Państwa, zgodnie z ustawą z dnia 8 lipca 2005 roku o realizacji prawa do
rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. Nr 169, poz.1418).

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
Wpłacenie wadium, na konto Agencji Nieruchomości Rolnych Oddziału Terenowego we
Wrocławiu
ul. Mińska 60, 54-610 Wrocław nr 85 1130 1033 0018 8159 8620 0003 z
odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Agencji do dnia
02.12.2016 roku, z dokładnym określeniem obrębu i numeru geodezyjnego nieruchomości.
Zwalnia się z obowiązku wpłacenia wadium do wysokości kwoty nieprzekraczającej wysokości
potwierdzonego prawa do rekompensaty osoby fizyczne, którym na mocy odrębnych przepisów
przysługuje prawo do rekompensaty w formie zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych
poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej na poczet ceny sprzedaży nieruchomości
stanowiących własność Skarbu Państwa, jeżeli w terminie od 21.11.2016 roku do 28.11.2016
roku
złożą w siedzibie OT ANR Wrocław na ręce przewodniczącego komisji przetargowej:
1. pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości niewniesionego wadium
w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży,
2. oryginał decyzji lub zaświadczenia (z adnotacją wojewody o wybranej formie prawa do
rekompensaty w postaci zaliczenia wartości nieruchomości na poczet ceny sprzedaży
nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa) potwierdzającego prawo do
rekompensaty w formie zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych na poczet ceny
sprzedaży, a w przypadku spadkobierców osób wskazanych w decyzjach lub zaświadczeniach –
także postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku (albo o dziale spadku) oraz dowody
potwierdzające spełnienie wymogów określonych w art. 2 lub art. 3 ustawy z dnia 8 lipca 2005
roku o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi
granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 169, poz. 1418 z 2005 roku). Osoba uprawniona
zwolniona z obowiązku wniesienia wadium w części, aby zostać dopuszczona do przetargu
zobowiązana jest wnieść pozostałą część wadium na ogólnych warunkach, określonych w tym
ogłoszeniu.
Decyzja lub zaświadczenie przedłożone przez uczestnika przetargu, który:
− wygrał przetarg – pozostaje w dyspozycji Agencji do czasu zawarcia umowy sprzedaży
lub uiszczenia kwoty równej wysokości niewniesionego wadium w razie uchylenia się od
zawarcia umowy sprzedaży,
− nie wygrał przetargu – zostanie zwrócona niezwłocznie po zamknięciu przetargu,
Osoby uprawnione, które w wyznaczonym terminie nie przedłożą kompletu wymaganych
dokumentów lub nie wywiążą się z obowiązku wniesienia wadium w części w odniesieniu, do
której zwolnienie nie miało zastosowania – nie zostaną dopuszczone do przetargu.

Dodatkowo przed przystąpieniem do przetargu przewodniczącemu Komisji Przetargowej
należy złożyć:

1. pisemne oświadczenie o nieposiadaniu zaległości z tytułu zobowiązań finansowych
wobec Agencji Nieruchomości Rolnych, Skarbu Państwa, jednostek samorządu
terytorialnego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego, a w szczególności nieposiadaniu zaległości z uiszczeniem podatków,
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem
przypadków gdy uzyskały one przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie,
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu,

2. pisemne oświadczenie przystępujących do przetargu, że nie władają lub nie władały
nieruchomościami Zasobu bez tytułu prawnego i mimo wezwania Agencji
nieruchomości tych nie opuściły,

3. pisemne
oświadczenie
o
pochodzeniu
środków
finansowych
na
nabycie
nieruchomości oraz o nie zawarciu umowy przedwstępnej na zbycie tej
nieruchomości, wraz z klauzulą „jestem świadomy odpowiedzialności karnej za
złożenie fałszywego oświadczenia”,

4. pisemne oświadczenie o posiadanej łącznej powierzchni użytków rolnych będących
własnością i współwłasnością uczestnika przetargu oraz, że wraz z nieruchomością
nabywaną nie przekroczy 300 ha użytków rolnych wraz z klauzulą „jestem świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”,

5. pisemne oświadczenie o ilości nabytych kiedykolwiek użytków rolnych z Zasobu oraz,
że wraz z nieruchomością nabywaną powierzchnia ta nie przekroczy 300 ha użytków
rolnych wraz z klauzulą „jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie
fałszywego oświadczenia”,

6. pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkach
przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
7. pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z nieruchomością w terenie oraz z faktem, że
nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów i że
Agencja Nieruchomości Rolnych nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice
w zakresie rodzajów użytków lub powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po
sprzedaży geodeta wskaże inną powierzchnię, niż jest to oznaczone w ewidencji
gruntów oraz oświadczenie o rezygnacji z wszelkich roszczeń z tego tytułu,

8. pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z projektem umowy sprzedaży i przyjęciu jej
bez zastrzeżeń,
9. pisemne oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym budynków, budowli
oraz maszyn i urządzeń wchodzących w skład nabywanej nieruchomości i przyjęciu
ich bez zastrzeżeń oraz o rezygnacji z roszczeń z tytułu rękojmi za wady przedmiotu
sprzedaży

10. pisemne zobowiązanie do zapewnienia dostępu do telekomunikacyjnej linii kablowej
zlokalizowanej w granicach działki 146/8 w Sadkowie właścicielowi tych urządzeń i
osobom działającym w jego imieniu - w zakresie wynikającym z ustanowionej
służebności przesyłu.


Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do przedłożenia następujących
dokumentów:
1. osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport);
2. przedsiębiorcy wpisani do ewidencji działalności gospodarczej – dokument stwierdzający
tożsamość oraz aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
3. reprezentanci osoby prawnej – dokument potwierdzający tożsamość, aktualny odpis
z właściwego rejestru, wykazujący umocowanie do reprezentowania danej osoby prawnej;
4. pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość i pisemne pełnomocnictwo z podpisem
notarialnie poświadczonym do przystąpienia do przetargu na oznaczoną nieruchomość oraz
w przypadku osoby prawnej – aktualny odpis z właściwego rejestru, wykazujący
umocowanie osób, które podpisały pełnomocnictwo do reprezentowania danej osoby
prawnej,
w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej – aktualne
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Wyżej wymienione dokumenty jak również dowód wpłaty wadium należy złożyć przewodniczącemu
Komisji przetargowej w dniu otwarcia przetargu przed jego rozpoczęciem.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na

poczet
ceny
sprzedaży,
pozostałym
uczestnikom
wadium
zostanie
zwrócone
niezwłocznie po przetargu (przelewem na konto).

UWAGA:
osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości
prawnej, która nie uczestniczyła w przetargu na sprzedaż danej nieruchomości, pomimo, że wniosła
wadium – nie może uczestniczyć w kolejnych przetargach na sprzedaż tej nieruchomości.

Cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż w dniu zawarcia umowy sprzedaży.
Środki finansowe z kredytów bankowych muszą wpłynąć na konto Agencji przed zawarciem umowy
sprzedaży. Dla nieruchomości stanowiącej przedmiot przetargu brak możliwości rozłożenia ceny
sprzedaży na raty.

Termin i miejsce zawarcia umowy sprzedaży (podpisanie aktu notarialnego) zostanie
ustalony z kandydatem na nabywcę po przetargu. Koszt sporządzenia aktu notarialnego
ponosi nabywca.

Zgodnie z art. 28a UoGNRSP sprzedaż nieruchomości rolnej przez Agencję może nastąpić,
jeżeli w wyniku tej sprzedaży łączna powierzchnia użytków rolnych:
1) będących własnością nabywcy nie przekroczy 300 ha oraz
2) nabytych kiedykolwiek z Zasobu przez nabywcę nie przekroczy 300 ha

Przy ustalaniu powierzchni użytków rolnych:
1) będących przedmiotem współwłasności uwzględnia się powierzchnię nieruchomości rolnych
odpowiadających udziałowi we współwłasności takich nieruchomości, a w przypadku
współwłasności łącznej uwzględnia się łączną powierzchnię nieruchomości rolnych stanowiących
przedmiot współwłasności;
2) do powierzchni tej wlicza się powierzchnię użytków rolnych, które zostały nabyte z Zasobu, a
następnie zbyte, chyba że zbycie nastąpiło na cele publiczne, o których mowa w art. 6 ustawy z
dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
Powierzchnię użytków rolnych, ustala się na podstawie oświadczenia złożonego przez nabywcę
nieruchomości rolnej. Osoba, która złożyła nieprawdziwe oświadczenie, podlega odpowiedzialności
karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w
nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie
fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za
składanie fałszywych zeznań.

Zgodnie z art. 29b UoGNRSP każdy nabywca nieruchomości Zasobu przed zawarciem umowy
sprzedaży składa oświadczenie o pochodzeniu środków finansowych na ten cel oraz, że nie zawarł
umowy przedwstępnej na zbycie tej nieruchomości. Osoba, która złożyła nieprawdziwe
oświadczenie, podlega odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia.
Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem
świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Zgodnie z art. 29c UoGNRSP czynność prawna dotycząca zbycia nieruchomości dokonana
niezgodnie z przepisami ustawy lub dokonana w wyniku przetargu, który odbył się niezgodnie z
przepisami ustawy jest nieważna.

Wadium nie podlega zwrotowi:
1) jeżeli żaden z uczestników przetargu ustnego nie zgłosi postąpienia ponad cenę wywoławczą
2) uczestnikowi przetargu, który wygrał przetarg i uchyli się od zawarcia umowy;
3) uczestnikowi przetargu, jeżeli z przyczyn leżących po jego stronie, w szczególności niespełnienia
wymagania określonego w art. 28a ust. 1 UoGNRSP, zawarcie umowy stało się niemożliwe.

UWAGA:
Nieruchomości sprzedawane są na podstawie danych z ewidencji geodezyjnej. W przypadku
ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy Agencja
Nieruchomości Rolnych nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni
nieruchomości.
Wskazania granic nieruchomości na gruncie przez geodetę Agencja Nieruchomości Rolnych może
dokonać na koszt nabywcy.

UWAGA:
1. Na podstawie art. 29 ust. 4 powołanej wyżej ustawy Agencji przysługuje prawo pierwokupu
na rzecz Skarbu Państwa przy odsprzedaży nieruchomości przez nabywcę w okresie 5 lat od
nabycia tej nieruchomości od Agencji.

Agencja Nieruchomości Rolnych zastrzega sobie prawo:
- odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn do momentu jego rozpoczęcia,
- odstąpienia od zawarcia umowy w razie stwierdzenia, że przetarg został
przeprowadzony z naruszeniem prawa

Niniejsze ogłoszenie zostanie podane do publicznej wiadomości w terminie od 17.11.2016 roku do
05.12.2016 roku w sposób zwyczajowo przyjęty w Urzędzie Miasta i Gminy w Kątach
Wrocławskich
, Dolnośląskiej Izbie Rolniczej we Wroclawiu, OT ANR we Wrocław,
Sołectwie wsi Sadków
oraz na stronie internetowej www.. Dodatkowo skrót
informacji o zamiarze sprzedaży nieruchomości zostanie opublikowany w dzienniku Gazeta
Wrocławska
, w dniu 17.11.2016 roku.

Stosownie do treści art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2014 roku, poz.1182) Agencja Nieruchomości Rolnych w Warszawie informuje osoby
zainteresowane udziałem w przetargu, że:
1. administratorem danych osobowych osób uczestniczących w postępowaniu przetargowym jest
Agencja Nieruchomości Rolnych w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4, zwana dalej ANR,
2. dane osobowe osób uczestniczących w postępowaniu przetargowym przetwarzane będą w celu
przeprowadzenia przetargu na dzierżawę nieruchomości; mogą być udostępnione innym
odbiorcom, jeżeli wynikać to będzie z przepisów prawa,
3. uczestnik postępowania przetargowego posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich
poprawiania,
4. podanie ANR danych osobowych jest konieczne do przeprowadzenia postępowania
przetargowego.

Z informacjami o przedmiocie sprzedaży można się zapoznać w Oddziale Terenowym
Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu, ul. Mińska 60, tel. 71 35 63 919, wew.
899.
54-610 WROCŁAW, UL. Mińska 60, TEL. 71 3563 919, FAX 71 3579097

Podobne ogłoszenia

SGZ Opole, pow. brzeski, gm. Lewin Brzeski, obr. Mikolin

Lokalizacja: OPOLSKIE / brzeski / Lewin Brzeski
dzierżawa nierolna
Data publikacji: 2014-12-22
Powierzchnia: 0.1000 (ha)
Cena: (zł).

OGŁOSZENIE O ODWOŁANIU PRZETARGU - OT GDAŃSK - WOJ. POMORSKIE, GM. NOWA WIEŚ LĘBORSKA, OBR. POGORZELICE

Lokalizacja: POMORSKIE / lęborski / Nowa Wieś Lęborska
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2016-11-29
Powierzchnia: 25.2987 (ha)
Cena: (zł).

OT Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, gmina Dąbrowa, obręb Parlinek, pow. 0.1000 ha.

Lokalizacja: KUJAWSKO-POMORSKIE / mogileński / Dąbrowa
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2015-11-09
Powierzchnia: 0.1000 (ha)
Cena: (zł).

OT Wrocław woj. DOLNOŚLĄSKIE gmina Lwówek Śląski obręb Niwnice pow. 4,5600ha.

Lokalizacja: DOLNOŚLĄSKIE / lwówecki / Lwówek Śląski
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2016-01-18
Powierzchnia: 4.5600 (ha)
Cena: (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W GORZOWIE WLKP., lubuskie, gorzowski, Kłodawa, Wojcieszyce, 0,1677 ha

Lokalizacja: LUBUSKIE / gorzowski / Kłodawa
sprzedaż nierolna
Data publikacji: 2016-09-01
Powierzchnia: 0.1677 (ha)
Cena: 103750.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W GORZOWIE WLKP., lubuskie, gorzowski, Lubiszyn, Baczyna, 0,1533 ha

Lokalizacja: LUBUSKIE / gorzowski / Lubiszyn
sprzedaż nierolna
Data publikacji: 2015-04-08
Powierzchnia: 0.1533 (ha)
Cena: 86600.00 (zł).

OT Wrocław woj. DOLNOŚLĄSKIE gmina Gryfów Śląski obręb Młyńsko pow. 0,1500ha.

Lokalizacja: DOLNOŚLĄSKIE / lwówecki / Gryfów Śląski
sprzedaż nierolna
Data publikacji: 2015-02-09
Powierzchnia: 0.1500 (ha)
Cena: 19800 (zł).

Filia w Suwałkach, SZGZ w Bielsku Podlaskim, woj. podlaskie, pow. bielski, gm. Orla obręb Krywiatycze 406/12

Lokalizacja: PODLASKIE / bielski / Orla
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-01-15
Powierzchnia: 6.4147 (ha)
Cena: (zł).

Filia w Suwałkach, SZGZ w Bielsku Podlaskim, woj. podlaskie, pow. siemiatycki, gm. Nurzec Stacja, obr. Wólka Nurzecka, dz. 1465

Lokalizacja: PODLASKIE / siemiatycki / Nurzec-Stacja
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-08-25
Powierzchnia: 10.97 (ha)
Cena: 130800 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W RZESZOWIE, podkarpackie, jarosławski, Laszki, Miękisz Nowy, 0,5700 ha

Lokalizacja: PODKARPACKIE / jarosławski / Laszki
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-07-17
Powierzchnia: 0.57 (ha)
Cena: 8930.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W RZESZOWIE, podkarpackie, przeworski, Kańczuga, Łopuszka Wielka, 0,5800 ha

Lokalizacja: PODKARPACKIE / przeworski / Kańczuga
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-11-05
Powierzchnia: 0.58 (ha)
Cena: 6820.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W RZESZOWIE, podkarpackie, przeworski, Tryńcza, Gniewczyna Łańcucka, 0,2200 ha

Lokalizacja: PODKARPACKIE / przeworski / Tryńcza
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-09-16
Powierzchnia: 0.22 (ha)
Cena: 4600.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W RZESZOWIE, podkarpackie, sanocki, Sanok, Bykowce, 2,1206 ha

Lokalizacja: PODKARPACKIE / sanocki / Sanok
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-09-02
Powierzchnia: 2.1206 (ha)
Cena: 50000.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE FILIA W ŁODZI, łódzkie, pajęczański, Rząśnia, Rychłowiec, 0.2500 ha

Lokalizacja: ŁÓDZKIE / pajęczański / Rząśnia
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-05-22
Powierzchnia: 0.25 (ha)
Cena: 1450.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE FILIA W ŁODZI, łódzkie, radomszczański, Gidle, Ruda, 0.3200 ha

Lokalizacja: ŁÓDZKIE / radomszczański / Gidle
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-03-06
Powierzchnia: 0.32 (ha)
Cena: 5200.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE, mazowieckie, kozienicki, Gniewoszów, Zwola, 0,2775 ha

Lokalizacja: MAZOWIECKIE / kozienicki / Gniewoszów
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-02-27
Powierzchnia: 0.2775 (ha)
Cena: 4900.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE, mazowieckie, miński, Cegłów, Skupie, 0,1000 ha

Lokalizacja: MAZOWIECKIE / miński / Cegłów
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2016-06-20
Powierzchnia: 0.1 (ha)
Cena: 2000.00 (zł).

OT Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, gmina Gostycyn, obręb Gostycyn, pow. 72.7487 ha.

Lokalizacja: KUJAWSKO-POMORSKIE / tucholski / Gostycyn
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-11-17
Powierzchnia: 72.7487 (ha)
Cena: (zł).

OT Gdańsk - woj. pomorskie, gm. Główczyce, obr. Będziechowo,

Lokalizacja: POMORSKIE / słupski / Główczyce
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-05-11
Powierzchnia: 11.2001 (ha)
Cena: 218450 (zł).

OT Lublin, woj. lubelskie, pow. świdnicki, gm. Trawniki, obr. Biskupice

Lokalizacja: LUBELSKIE / świdnicki / Trawniki
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-07-10
Powierzchnia: 0.65 (ha)
Cena: 9500 (zł).

OT LUBLIN. woj. lubelskie. pow. świdnicki, gm. Trawniki, obr. Dorohucza

Lokalizacja: LUBELSKIE / świdnicki / Trawniki
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-05-06
Powierzchnia: 0.66 (ha)
Cena: 8000 (zł).

OT Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, gmina Biskupiec, obręb Borki Wielkie, dz. 293

Lokalizacja: WARMIŃSKO-MAZURSKIE / olsztyński / Biskupiec
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-10-16
Powierzchnia: 0.3612 (ha)
Cena: 10700 (zł).

SZGZ Mikołów, śląkie, rybnicki, Czerwionka-Leszczyny, Debieńsko

Lokalizacja: ŚLĄSKIE / rybnicki / Czerwionka-Leszczyny
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-11-24
Powierzchnia: 0.3204 (ha)
Cena: 13.100 (zł).