OL.SGZ.KO.4240.48.3.2016.DG sprzedaż nierolna OT Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, gmina Reszel, obręb Bezławki, dz. 37/1

Jesteś tutaj » Informacje o ANR » WARMIŃSKO-MAZURSKIE » kętrzyński » Reszel » OT Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, gmina Reszel, obręb Bezławki, dz. 37/1

OL.SGZ.KO.4240.48.3.2016.DG sprzedaż nierolna OT Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, gmina Reszel, obręb Bezławki, dz. 37/1

Data publikacji: 2016-12-29

Typ nieruchomości: nierolna

Sprzedaż/dzierżawa/inne: sprzedaż

Powierzchnia (ha): 0.0900

Cena (zł): 48230

Oddział Terenowy: OT Olsztyn

Możliwe przeznaczenie:
Tereny zabudowy usługowejTereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

Miejscowość/Obręb: Bezławki

Wojewodztwo: WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Powiat: kętrzyński

Gmina: Reszel

Odległość od lok.:
 Interesujący obiekt Odległośćdroga krajowa11-100kmmiasto1-10 kmstacja kolejowa11-100km

Opis:
Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym (nr ewidencyjny 1238-110), cztero-lokalowym w zabudowie wolnostojącej, jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, nr 18 o powierzchni użytkowej 129 m2. Ściany zewnętrzne murowane z cegły pełnej, strop drewniany, konstrukcja dachu drewniana, pokryta eternitem. Budynek składa się z czterech lokali (każdy lokal składa się kuchni i komórki o powierzchni 29,3 m2) oraz dwóch korytarzy i komina-wędzarni. Budynek mieszkalny w słabym stanie technicznym (do remontu).Na terenie działki posadowione są dwa budynki gospodarcze (szopy) oraz wychodek-nietrwale związane z gruntem. Nieruchomość położona przy drodze powiatowej o nawierzchni asfaltowej, w miejscowości Bezławki.

Tytuł:
OT Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, gmina Reszel, obręb Bezławki, dz. 37/1

Numer oferty: OL.SGZ.KO.4240.48.3.2016.DG


ODDZIAŁ TERENOWY W OLSZTYNIE

SEKCJA ZAMIEJSCOWA GOSPODAROWANIA
ZASOBEM W KORSZACH

KORSZE@ANR.GOV.PL.OL.SZGZ.KO.4240.48.3.2016.DG Korsze, dnia 12 grudnia 2016 roku


Agencja Nieruchomości Rolnych działając na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 kwietnia
2016 roku o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz
zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz.585), art. 28 i 29 ustawy z dnia 19 października 1991 r.
o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz.
1491) oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2012 roku w sprawie
szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części
składowych, warunków obniżenia ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz
stawek szacunkowych gruntów (Dz. U. z dnia 18 maja 2012 r. poz. 540) podaje do publicznej
wiadomości
W Y K A Z
nieruchomości zabudowanej wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, położonej
w gminie Reszel, powiat kętrzyński, woj. warmińsko – mazurskie, pochodzącej z byłego
Państwowego Funduszu Ziemi
przeznaczonej do sprzedaży.

Opis nieruchomości
Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym cztero-lokalowym nr 18 (nr inwentarzowy
1238-110), położona na terenie gminy Reszel, w obrębie Nr 0002 Bezławki jako działka Nr 37/1
o powierzchni 900 m2, w tym: grunty rolne zabudowane –900 m2 , klasy gleb: Br- R V – 900 m2,
co stanowi 900 m2 użytków rolnych.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 48.230,00 zł (słownie: czterdzieści osiem tysięcy
dwieście trzydzieści złotych). W cenie uwzględniono koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.
Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Kętrzynie w V Wydziale Ksiąg Wieczystych
Księga Wieczysta OL1K/00036619/2. W dziale III KW wpisane jest ostrzeżenie o toczącym się
postępowaniu w sprawie zasiedzenia nieruchomości w części niedotyczącej działki nr 37/1.
Zgodnie z zaświadczeniem Urzędu Gminy w Reszlu znak: GT.6724.98.2016 z dnia 12.09.2016 roku
działka nr 37/1 położona w obrębie Bezławki w nieobowiązującym planie zagospodarowania
przestrzennego gminy Reszel była przeznaczone na cele mieszkaniowo - usługowe. W przyjętym Studium
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Reszel dla terenu ww. działki nie
przewiduje się zmiany kierunku zagospodarowania przestrzennego. Na ww. działce nie przewiduje się
lokalizacji inwestycji celu publicznego i nie ma udokumentowanych złóż kruszywa naturalnego. Tereny
nie są objęte Obszarem Chronionym NATURA 2000, natomiast leży na Obszarze Chronionego Krajobrazu
Jezior Legińsko - Mrągowskich. Nieruchomość leży przy drodze powiatowej. Działka nr 37/1 nie jest
położona na obszarze rewitalizacji i w strefie rewitalizacji. Na przedmiotową działkę wydano decyzję Nr
15/2014 o warunkach zabudowy z dnia 22.09.2014r. na budowę 2 zbiorników bezodpływowych na
nieczystości płynne o pojemności 5 m3 każdy wraz z przyłączami do budynku nr 18.
Dom mieszkalny nr 18 na działce nr 347/1 obręb Bezławki jest obiektem zabytkowym wpisanym do
gminnej ewidencji zabytków.
Zgodnie z pismem IZAR.5136.476.2016.bf z dnia 30.09.2016r. Wojewódzkiego Urzędu Ochrony
Zabytków w Olsztynie na działce nr 37/1 położonej w obrębie Bezławki znajduje się budynek mieszkalny
nr 18 ujęty w wojewódzkiej ewidencji zabytków. Wszelka działalność inwestycyjna na tym terenie
powinna być poprzedzona archeologicznymi badaniami powierzchniowymi w ramach AZP na które należy
uzyskać pozwolenie zgodnie z art. 36 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z
2014r., poz. 1446). Ponadto na przedmiotowym obszarze ma zastosowanie art. 32 i 33 ww. ustawy o
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
Zgodnie z pismem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 18.10.2016r. znak:
WSI.403.613.2016.KK działka nr 37/1 położona w obrębie Bezławki nie występuje w granicach obszarów

11-430 Korsze, Ul. Wojska Polskiego 41A, TEL. 89 7542620, FAX 89 7542633

Natura 2000, rezerwatu przyrody . Jest ona natomiast zlokalizowana na Obszarze Chronionego
Krajobrazu Jezior Legińsko - Mrągowskich.
Opis: nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym (nr ewidencyjny 1238-110), cztero-
lokalowym w zabudowie wolnostojącej, jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, nr 18 o powierzchni
użytkowej 129 m2. Ściany zewnętrzne murowane z cegły pełnej, strop drewniany, konstrukcja dachu
drewniana, pokryta eternitem. Budynek składa się z czterech lokali (każdy lokal składa się kuchni i
komórki o powierzchni 29,3 m2) oraz dwóch korytarzy i komina - wędzarni. Budynek mieszkalny w
słabym stanie technicznym (do remontu).Na terenie działki posadowione są dwa budynki gospodarcze
(szopy) oraz wychodek - nietrwale związane z gruntem. Teren działki częściowo zagospodarowany,
częściowo ogrodzony siatką na słupkach drewnianych, porośnięty trawami, chwastami, pojedynczymi
drzewami; dębem i dwoma świerkami oraz pojedynczym zakrzaczeniem bzu. Działka uzbrojona w sieci
infrastruktury technicznej: wodociągową i energetyczną. Nad terenem działki w części północnej –
wzdłuż drogi przebiega linia NN wraz z posadowionym słupem na granicy działki i sąsiedniej
nieruchomości. Nieruchomość położona przy drodze powiatowej o nawierzchni asfaltowej, w
miejscowości Bezławki. Sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkalna i gospodarcza oraz grunty rolne.
Obiekty administracyjne, handlowe i użyteczności publicznej znajdują się w Reszlu ok. 11 km.
Sprzedaż nieruchomości będzie dokonana w oparciu o przepisy ustawy o gospodarowaniu
nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 1491).
Zgodnie z art. 28a ust. 1 i 2 ww. ustawy - sprzedaż nieruchomości rolnej przez Agencję może
nastąpić, jeżeli w wyniku tej sprzedaży łączna powierzchnia użytków rolnych:

1) będących własnością nabywcy nie przekroczy 300 ha oraz
2) nabytych kiedykolwiek z Zasobu przez nabywcę nie przekroczy 300 ha.
Przy ustalaniu powierzchni użytków rolnych:
1) będących przedmiotem współwłasności uwzględnia się powierzchnię nieruchomości rolnych
odpowiadających udziałowi we współwłasności takich nieruchomości, a w przypadku
współwłasności łącznej uwzględnia się łączną powierzchnię nieruchomości rolnych stanowiących
przedmiot współwłasności;
2) do powierzchni tej wlicza się powierzchnię użytków rolnych, które zostały nabyte z Zasobu,
a następnie zbyte, chyba że zbycie nastąpiło na cele publiczne, o których mowa w art. 6 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
Na podstawie art. 29 ust. 4 powołanej wyżej ustawy Agencji przysługuje prawo pierwokupu na rzecz
Skarbu Państwa przy odsprzedaży nieruchomości przez nabywcę w okresie 5 lat od nabycia tej
nieruchomości.
Agencja sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji
gruntów i budynków, wydanym przez Starostę Powiatu Kętrzyńskiego. Okazanie punktów granicznych
nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Kupującego.
Nabywający nie będzie mógł występować z żadnymi roszczeniami wobec Agencji z tytułu ewentualnej
niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej
nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wykaże inną powierzchnię, niż jest to oznaczone w
dokumentach wyżej wymienionych.
Agencja zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zawarcia umowy sprzedaży, jeżeli zajdą nowe, istotne
okoliczności (w tym w szczególności: nastąpi zmiana przeznaczenia gruntów, nabywający nie wywiąże
się z obowiązków wynikających z umów zawartych z Agencją).
Należność z tytułu nabycia nieruchomości płatna jest w pełnej wysokości przed podpisaniem
notarialnej umowy sprzedaży.
Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w OT ANR Olsztyn
SZGZ w Korszach, ul. Wojska Polskiego 41A, pok. Nr 5, tel. (89) 754-26-20 w. 30 w godz. od 8.00 do
14.00 każdego dnia roboczego.
Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 14 dni od dnia 29 grudnia 2016 roku w miejscowości:
Bezławki, Urząd Gminy w Reszlu, w siedzibie Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej OT Olsztyn, w
siedzibie Biura W-MIR w Bartoszycach, w siedzibie OT ANR w Olsztynie, OT ANR Olsztyn SZGZ w
Korszach.
Otrzymują z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń:
1. Urząd Gminy w Reszlu,
2. Sołtys wsi: Bezławki,
3. W-MIR Olsztyn, ul. Lubelska 43A,
4. W-MIR Biuro Bartoszyce, ul. Hubalczyków 2,
5. ANR OT w Olsztynie, ul. Głowackiego 6,
6. SZGZ w Korszach, ul. Wojska Polskiego 41A
2

Podobne ogłoszenia

Krzemów Łukomin Graby

Lokalizacja: LUBUSKIE / sulęciński / Krzeszyce
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2016-02-24
Powierzchnia: 1.39 (ha)
Cena: (zł).

OT Gdańsk - woj. pomorskie, gm. Stegna, obr. Drewnica

Lokalizacja: POMORSKIE / nowodworski / Stegna
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2016-11-04
Powierzchnia: 19.2400 (ha)
Cena: (zł).

OT Lublin, woj. lubelskie, pow. włodawski, gm. Hańsk, obr. Hańsk II

Lokalizacja: LUBELSKIE / włodawski / Hańsk
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2014-04-23
Powierzchnia: 0.3393 (ha)
Cena: (zł).

OT LUBLIN, woj. lubelskie, pow. włodawski, gm. Włodawa, obr. Szuminka

Lokalizacja: LUBELSKIE / włodawski / Włodawa
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2016-10-03
Powierzchnia: 1.13 (ha)
Cena: (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W OPOLU, opolskie, kluczborski, Kluczbork, Kluczbork, 0,0930 ha

Lokalizacja: OPOLSKIE / kluczborski / Kluczbork
sprzedaż nierolna
Data publikacji: 2015-11-27
Powierzchnia: 0.093 (ha)
Cena: 107500.00 (zł).

OT Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, gmina Morąg, obręb Bramka, dz. 453/77

Lokalizacja: WARMIŃSKO-MAZURSKIE / ostródzki / Morąg
sprzedaż nierolna
Data publikacji: 2015-02-06
Powierzchnia: 0.0904 (ha)
Cena: 35160 (zł).

OT Wrocław woj. DOLNOŚLĄSKIE gmina Marcinowice obręb Tworzyjanów pow. 0,0500ha.

Lokalizacja: DOLNOŚLĄSKIE / świdnicki / Marcinowice
sprzedaż nierolna
Data publikacji: 2015-02-09
Powierzchnia: 0.0500 (ha)
Cena: 9420 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU, dolnośląskie, wałbrzyski, Walim, Dziećmorowice, 8,1300 ha

Lokalizacja: DOLNOŚLĄSKIE / wałbrzyski / Walim
sprzedaż przeznaczenie wielofunkcyjne
Data publikacji: 2015-11-17
Powierzchnia: 8.13 (ha)
Cena: 211100.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W GORZOWIE WLKP., lubuskie, słubicki, Górzyca, Górzyca, 0,0600 ha

Lokalizacja: LUBUSKIE / słubicki / Górzyca
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-07-10
Powierzchnia: 0.06 (ha)
Cena: 3320.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W OPOLU, opolskie, głubczycki, Głubczyce, Lisięcice, 0,0800 ha

Lokalizacja: OPOLSKIE / głubczycki / Głubczyce
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-10-26
Powierzchnia: 0.08 (ha)
Cena: 4600.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W OPOLU, śląskie, cieszyński, Chybie, Zarzecze, 0,9388 ha

Lokalizacja: ŚLĄSKIE / cieszyński / Chybie
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2017-02-02
Powierzchnia: 0.9388 (ha)
Cena: 57100.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W RZESZOWIE, podkarpackie, przeworski, Kańczuga, Kańczuga, 0,7699 ha

Lokalizacja: PODKARPACKIE / przeworski / Kańczuga
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2016-09-12
Powierzchnia: 0.7699 (ha)
Cena: 15560.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE, mazowieckie, mławski, Wiśniewo, Kosiny Stare, 0,3900 ha

Lokalizacja: MAZOWIECKIE / mławski / Wiśniewo
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-06-02
Powierzchnia: 0.39 (ha)
Cena: 2300.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE, mazowieckie, radomski, Wierzbica, Zalesice, 1,6900 ha

Lokalizacja: MAZOWIECKIE / radomski / Wierzbica
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-10-07
Powierzchnia: 1.69 (ha)
Cena: 49200.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE, mazowieckie, radomski, Wolanów, Bieniędzice, 0,0700 ha

Lokalizacja: MAZOWIECKIE / radomski / Wolanów
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-08-24
Powierzchnia: 0.07 (ha)
Cena: 18000.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU, dolnośląskie, wrocławski, Żórawina, Okrzeszyce, 1,0100 ha

Lokalizacja: DOLNOŚLĄSKIE / wrocławski / Żórawina
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-09-14
Powierzchnia: 1.01 (ha)
Cena: 54000.00 (zł).

OT Gdańsk - woj. pomorskie, gm. Miastko, obr. Dretyń

Lokalizacja: POMORSKIE / bytowski / Miastko
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2016-09-27
Powierzchnia: 0.0530 (ha)
Cena: 3583 (zł).

OT Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, gmina Świątki, obręb Skolity, dz. 67 (udział w wysokości 10/16)

Lokalizacja: WARMIŃSKO-MAZURSKIE / olsztyński / Świątki
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-06-26
Powierzchnia: 2.5800 (ha)
Cena: 64500 (zł).

OT Rzeszów - woj. podkarpackie, pow. dębicki, gm. Żyraków, obr. Nagoszyn, Zasów, pow. 0.81 ha

Lokalizacja: PODKARPACKIE / dębicki / Żyraków
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-04-03
Powierzchnia: 0.81 (ha)
Cena: 14055 (zł).

OT/Rzeszów-woj. podkarpackie.pow.przemyski.gmina.Przemysl, obr.Stanisławczyk

Lokalizacja: PODKARPACKIE / przemyski / Przemyśl
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-08-13
Powierzchnia: 1.27 (ha)
Cena: (zł).