OL.SGZ.KO.4240.4.2017.LZ.2 sprzedaż nierolna OT Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, gmina Reszel, obręb Robawy, udz. 2000/10000 w dz. 5/4

Jesteś tutaj » Informacje o ANR » WARMIŃSKO-MAZURSKIE » kętrzyński » Reszel » OT Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, gmina Reszel, obręb Robawy, udz. 2000/10000 w dz. 5/4

OL.SGZ.KO.4240.4.2017.LZ.2 sprzedaż nierolna OT Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, gmina Reszel, obręb Robawy, udz. 2000/10000 w dz. 5/4

Najstarsze

Data publikacji: 2017-02-20

Typ nieruchomości: nierolna

Sprzedaż/dzierżawa/inne: sprzedaż

Powierzchnia (ha): 0.0144

Cena (zł): 3100

Oddział Terenowy: OT Olsztyn

Data przetargu: 2017-03-15

Możliwe przeznaczenie:
Tereny zabudowy usługowejTereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

Miejscowość/Obręb: Ramty/Robawy

Wojewodztwo: WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Powiat: kętrzyński

Gmina: Reszel

Odległość od lok.:
 Interesujący obiekt Odległośćdroga krajowa11-100kmmiasto1-10 kmstacja kolejowa1-10 km

Opis:
Nieruchomość zlokalizowana jest w miejscowości Ramty. Miejscowość Ramty jest niewielką wsią o charakterze rolniczym po byłym PGR oraz zabudowy mieszkaniowej, położonej w niedalekiej odległości od granicy administracyjnej miasta Reszel. Odległość od centrum Reszla wynosi ok. 4 km. W odległości ok. 50 m znajduje się droga wojewódzka nr 594 Sątopy-Reszel-Kętrzyn. Nieruchomość sąsiaduje z terenami zabudowy mieszkaniowej wsi, zabudowy gospodarczej z droga gminną i terenami ogródków przydomowych. Bezpośredni dojazd do nieruchomości realizowany jest drogą o nawierzchni gruntowej (gminną wewnętrzną dz. nr 5/6). Działka nr 5/4 o regularnym kształcie, zabudowana jest budynkiem 5-segmentowym gospodarczym. Teren działki w części zagospodarowany, porośnięty trawą przed budynkiem , w pozostałej części teren porośnięty starymi trawami, chwastami , krzakami bzu. Do budynku dobudowana jest szopa drewniana (nietrwale z gruntem związana) i ogrodzona siatką. W pozostałej części działka nie ogrodzona. Przy budynku składowane są stare rzeczy oraz drewno na opał. Teren działki nr 5/4 nieuzbrojony w urządzenia infrastruktury technicznej: lecz w zasięgu sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i energetycznej. Budynek
gospodarczy, w którym położony jest boks gospodarczy, jest budynkiem jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym. Jest to budynek wybudowany w technologii tradycyjnej w roku ok. 1972. Stan techniczny słaby.

Tytuł:
OT Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, gmina Reszel, obręb Robawy, udz. 2000/10000 w dz. 5/4

Numer oferty: OL.SGZ.KO.4240.4.2017.LZ.2


ODDZIAŁ TERENOWY W OLSZTYNIE
SEKCJA ZAMIEJSCOWA GOSPODAROWANIA
ZASOBEM W KORSZACH
KORSZE@ANR.GOV.PL.
OL.SGZ.KO.4240.4. 2017.LZ .2 Korsze, dn. 01.02.2017 roku
AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH
ODDZIAŁ TERENOWY W OLSZTYNIE
działając na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 roku o wstrzymaniu sprzedaży
nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2016
r., poz. 585), art. 27 i 29 ust. 2 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu
nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1491) oraz
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowego
trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych,
warunków obniżenia ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz stawek
szacunkowych gruntów (Dz. U. z 2012 r., poz. 540) podaje do publicznej wiadomości, że
OGŁASZA KOLEJNY (II) PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ
nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, pochodzącej ze
zlikwidowanego Pomocniczego Gospodarstwa Zespołu Szkól Rolniczych w Reszlu,
położonej na
terenie gminy Reszel, powiat kętrzyński, woj. warmińsko – mazurskie.
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość określona w wykazie podanym do publicznej wiadomości
w sposób zwyczajowo przyjęty w dniu 7 listopada 2016 roku pismem z dnia 25.10.2016 roku,
znak: OL.SGZ.KO.4240.40.3.2016.LZ, a także na portalu internetowym ANR.
PRZEDMIOT SPRZEDAŻY
Udział 2000/10000 części w zabudowanej działce nr 5/4 obręb Robawy, gmina Reszel, o
powierzchni ogólnej 718 m2 , w tym: inne tereny zabudowane (Bi)- 718 m2.
Sprzedaży podlega udział: w gruncie oraz w części budynku gospodarczego segmentu gospodarczego w
5-segmentowym budynku gospodarczym (nr inw. 0013-182) o pow. 20,70 m2..
Nieruchomość zlokalizowana jest w powiecie kętrzyńskim, w gminie Reszel, w obrębie Robawy, w
miejscowości Ramty. Miejscowość Ramty jest niewielką wsią o charakterze rolniczym po byłym PGR oraz
zabudowy mieszkaniowej, położonej w niedalekiej odległości od granicy administracyjnej miasta Reszel.
Odległość od centrum Reszla wynosi ok. 4 km. W odległości ok. 50 m znajduje się droga wojewódzka nr
594 Sątopy – Reszel – Kętrzyn. Nieruchomość sąsiaduje z terenami zabudowy mieszkaniowej wsi,
zabudowy gospodarczej z droga gminną i terenami ogródków przydomowych.
Bezpośredni dojazd do nieruchomości realizowany jest drogą o nawierzchni gruntowej (gminną
wewnętrzną dz. nr 5/6).
Działka nr 5/4 o regularnym kształcie, zabudowana jest budynkiem 5-segmentowym gospodarczym.
Teren działki w części zagospodarowany, porośnięty trawą przed budynkiem , w pozostałej części teren
porośnięty starymi trawami, chwastami, krzakami bzu.
Do budynku dobudowana jest szopa drewniana (nietrwale z gruntem związana) i ogrodzona siatką. W
pozostałej części działka nie ogrodzona. Przy budynku składowane są stare rzeczy oraz drewno na opał.
Teren działki nr 5/4 nieuzbrojony w urządzenia infrastruktury technicznej: lecz w zasięgu sieci
wodociągowej, kanalizacyjnej i energetycznej.
Budynek gospodarczy, w którym położony jest boks gospodarczy, jest budynkiem
jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym. Jest to budynek wybudowany w technologii tradycyjnej w
roku ok. 1972. Stan techniczny słaby.
11-430 Korsze, Ul. Wojska Polskiego 41A, TEL. 89 7542620, FAX 89 7542633
W V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kętrzynie dla działki nr 5/4 prowadzona jest
księga wieczysta KW NR OL1K/00019839/5.
Zgodnie z zaświadczeniem Urzędu Gminy w Reszlu, znak:TB.6727.62.2016.PL z dnia 29 czerwca 2016 r.
działka nr 5/4 położona w Ramtach w obrębie Robawy w Miejscowym planie ogólnym zagospodarowania
przestrzennego gminy Reszel, który obowiązywał do 31.12.2002 r., była przeznaczona na cele
mieszkalno-usługowe.
Aktualnie na powyższą działkę brak jest miejscowego planu zagospodarowania i taki plan nie jest
sporządzany. Uchwałą Nr V/37/2015 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 26 marca 2015 roku przystąpiono do
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Reszel.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Reszel,
uchwalonym przez Radę Miejską w Reszlu Uchwałą nr XII/73/99 z dnia 21.09.1999 r. – zmiana
uchwalona przez Radę Miejską w Reszlu uchwałą Nr VI/34/07 z dnia 01.03.2007 r., nie przewiduje się
zmiany kierunku zagospodarowania przestrzennego przedmiotowej działki.
Według studium uwarunkowań na ww. działce nie figurują obszary spodziewanego występowania złóż
kruszywa naturalnego.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Reszel nie ustala
obszarów rozmieszczenia urządzeń wytwarzających energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii o
mocy przekraczającej 100 kW.
Dla ww. działki nie wydawano decyzji o warunkach zabudowy na cele pozarolnicze i decyzji o lokalizacji
inwestycji celu publicznego.
Przedmiotowa nieruchomość leży przy drodze gminnej wewnętrznej.
W związku z przystąpieniem do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Reszel, dla działki nr 5/4 obręb Robawy, nie
przewiduje się wprowadzania zmiany kierunku zagospodarowania przestrzennego określonego w
obowiązującym Studium.
C
ena wywoławcza nieruchomości wynosi 3.100,00 zł ( słownie: trzy tysiące sto złotych).
W cenie uwzględniono koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.
M
inimalne postąpienie w licytacji wynosi 40,00 zł ( słownie: czterdzieści złotych) .
W
adium na przedmiotową nieruchomość wynosi 500,00 zł ( słownie: pięćset złotych) .
Cena osiągnięta w przetargu będzie stanowiła należność za nabycie ww. nieruchomości.
Cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż w dniu zawarcia umowy sprzedaży.
Agencja sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji
gruntów i budynków, wydanymi przez Starostę Powiatu Kętrzyńskiego. Nabywający zobowiązany będzie
do złożenia oświadczenia, w notarialnej umowie sprzedaży, że nie będzie występował z żadnymi
roszczeniami wobec Sprzedającego z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz
ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wskaże
inną powierzchnię, niż jest to oznaczone w dokumentach wyżej wymienionych. Okazanie punktów
granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Kupującego.
Przetarg odbędzie się w dniu 15 marca 2017 r. o godzinie 13:00 w Oddziale
Terenowym Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie Sekcji Zamiejscowej

Gospodarowania Zasobem w Korszach, ul. Wojska Polskiego 41a, pok. Nr 2.
Sprzedaż nieruchomości będzie dokonana w oparciu o przepisy ustawy o gospodarowaniu
nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

2
W przetargu nie mogą brać udziału podmioty, które:
1) mają zaległości z tytułu zobowiązań finansowych wobec Agencji, Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego, a w szczególności zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskały one przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu, lub
2) władają lub władały nieruchomościami Zasobu bez tytułu prawnego i mimo wezwania Agencji
nieruchomości tych nie opuściły.
Powyższe oświadczenia składane będą przez osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu ze
świadomością odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
O
soba fizyczna, o
soba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości
prawnej, która nie uczestniczyła w przetargu na sprzedaż danej nieruchomości, pomimo że
w
niosła wadium – nie może uczestniczyć w kolejnych przetargach na sprzedaż tej
nieruchomości.

Wadium w wymaganej wysokości należy wpłacić:
- w gotówce do kasy SZGZ w Korszach, ul. Wojska Polskiego 41A najpóźniej w dniu przetargu

do godziny 12:30 lub
- na rachunek
Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział Olsztyn nr 96 1130 1189 0025 0131
8420 0002, do dnia 13 marca 2017 roku.
Uwaga! Zastrzega się, że w przypadku wpłaty wadium na rachunek bankowy Oddziału,

warunek wniesienia wadium będzie spełniony wówczas, jeżeli środki pieniężne znajdą się na
rachunku bankowym Oddziału najpóźniej do końca dnia poprzedzającego termin przetargu.

Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity Dz. U. z
2015r., poz. 2082 z późn. zm.) do dokonania czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia,
odpłatnego nabycia lub użytkowania wieczystego nieruchomości, bądź do dokonania czynności prawnej
prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia i wydzierżawienia gospodarstwa rolnego
potrzebna jest zgoda drugiego małżonka w przypadku wspólności ustawowej.
Ważność umowy, która została zawarta przez jednego z małżonków bez wymaganej zgody
drugiego, zależy od potwierdzenia umowy przez drugiego małżonka.

W przypadku wspólności ustawowej wadium na przetarg należy wnosić przez oboje
małżonków. Ponadto wymagana jest obecność małżonków na przetargu lub zwykłe

pełnomocnictwo udzielone przez nieobecnego małżonka do wniesienia wadium, uczestnictwa
w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem.

Potwierdzenie wpłaty wadium wraz z dokumentem stwierdzającym tożsamość oraz stosownym
pełnomocnictwem, w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika uczestnika przetargu, należy
okazać Komisji Przetargowej przed rozpoczęciem przetargu.
Wadium zwraca się niezwłocznie po odstąpieniu od przeprowadzenia przetargu lub zamknięciu
przetargu, w tym także przetargu, który nie został rozstrzygnięty, z zastrzeżeniem, że:
1. wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet
ceny nabycia,
2. wadium nie podlega zwrotowi:

- jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zgłosi postąpienia ponad cenę wywoławczą,
- uczestnikowi przetargu, który wygrał przetarg i uchyli się od zawarcia umowy,

- zawarcie umowy sprzedaży stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie oferenta.
Uwaga:
W przetargu mogą również brać udział osoby fizyczne, którym przysługuje prawo do rekompensaty w
formie zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej
Polskiej na poczet ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, zgodnie z
ustawą z dnia 8 lipca 2005 roku o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia
nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity z 2016 r., poz. 2042).
Agencja NIE MOŻE realizować prawa o rekompensaty osobie, która zgodnie z treścią decyzji
lub adnotacji na decyzji lub zaświadczeniu wybrała jako formę rekompensaty świadczenie

pieniężne.
Zwalnia się z obowiązku wpłacenia wadium do wysokości kwoty nieprzekraczającej wysokości

potwierdzonego prawa do rekompensaty osoby fizyczne, którym przysługuje prawo do
rekompensaty w formie zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi

3
granicami Rzeczypospolitej Polskiej na poczet ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących
własność Skarbu Państwa, jeżeli w terminie do

dnia 8 marca 2017

roku złożą na ręce
przewodniczącego komisji przetargowej w siedzibie Oddziału Terenowego Agencji
Nieruchomości Rolnych w Olsztynie Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem w

Korszach w pokoju nr 7 w godz. od 800 do 1400 następujące dokumenty:

pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości nie wniesionego wadium w przypadku
uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży,

oryginał zaświadczenia lub decyzji stwierdzających prawo do rekompensaty w formie zaliczenia
wartości nieruchomości pozostawionych na poczet ceny sprzedaży,
a w przypadku spadkobierców osób wskazanych w zaświadczeniu lub decyzji – także
postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku ( albo o dziale spadku) oraz dowody potwierdzające
spełnienie warunków określonych w art. 2 lub 3 ustawy cytowanej wyżej z dnia 8 lipca 2005 r.
Osoba uprawniona zwolniona z obowiązku wniesienia wadium w części, aby zostać dopuszczona do
przetargu zobowiązana jest wnieść pozostałą część wadium na ogólnych warunkach określonych w
ogłoszeniu.
W przypadku spadkobierców właściciela nieruchomości wskazanych w zaświadczeniu lub
decyzji, do przetargu muszą przystąpić wszystkie osoby uprawnione osobiście lub za
pośrednictwem pełnomocników oraz osoby te są zobowiązane przedłożyć oryginalne

zaświadczenia lub decyzje dotyczące każdej z tych osób.
Zrealizowanie uprawnienia przez tylko jednego z uprawnionych spadkobierców będzie

wyłącznie możliwe wówczas, gdy przedłoży on oryginalne zaświadczenia lub decyzje: swoją i
pozostałych spadkobierców oraz oświadczenie z podpisami notarialnie poświadczonymi wszystkich
pozostałych spadkobierców o wskazaniu tego spadkobiercy jako osoby uprawnionej.
W przypadku nie złożenia wymaganych dokumentów w wyznaczonym miejscu i terminie lub
też nie wywiązania się z obowiązku wniesienia wadium w części - w odniesieniu do której
zwolnienie nie miało zastosowania – osoby takie nie zostaną dopuszczone do przetargu.

Oryginalne zaświadczenie lub decyzja przedłożone przez uczestnika przetargu, który:
- wygrał przetarg- pozostaje w dyspozycji Agencji do czasu zawarcia umowy sprzedaży lub uiszczenia
kwoty równej wysokości nie wniesionego wadium w razie uchylenia się od zawarcia sprzedaży,
- nie wygrał przetargu – zostaje zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu.
Osoby prawne biorące udział w przetargu powinny przedstawić aktualne dane z właściwego rejestru
(wypis nie starszy niż 3 miesiące), w celu umożliwienia Komisji Przetargowej ustalenia organu osoby
prawnej upoważnionego do uczestnictwa w przetargu w jej imieniu, ewentualnego pełnomocnika do
działania w imieniu osoby prawnej oraz inne dokumenty statutowe umożliwiające ustalenie struktury
kapitałowej firmy.
Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej biorące udział w przetargu powinny
przedstawić odpowiednie właściwe dla danej jednostki dokumenty rejestrowe, dokumenty
pełnomocników lub właścicieli ją tworzących.
Cudzoziemcy zobowiązani są uzyskać zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na
nabycie ww. nieruchomości z uwzględnieniem art. 8 ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu
nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1061).
Na podstawie art. 29 ust. 4 powołanej wyżej ustawy Agencji przysługuje prawo pierwokupu na rzecz
Skarbu Państwa przy odsprzedaży nieruchomości przez nabywcę w okresie 5 lat, licząc od dnia nabycia
tej nieruchomości od Agencji.
Płatność ceny sprzedaży poprzez potrącenie wymaga zgody organizatora przetargu.
Nie wyłącza się zapłaty ceny nieruchomości z uwzględnieniem zaliczenia na poczet ceny sprzedaży
wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
W razie wątpliwości (po rozstrzygnięciu przetargu przed zawarciem notarialnej umowy sprzedaży)
Agencja może wystąpić do wojewody z zapytaniem, czy w odniesieniu do decyzji (lub zaświadczenia), na
podstawie, której Agencja ma zaliczyć, na poczet ceny wartość nieruchomości pozostawionych, nie
stwierdzono jej nieważności, nie została ona zmieniona lub uchylona, lub też postępowanie zakończone
wydaniem tej decyzji (zaświadczenia) nie zostało wznowione – co przewiduje art. 20 ustawy z 8 lipca
2005 r.
Należność z tytułu nabycia nieruchomości płatna w pełnej wysokości przed podpisaniem
notarialnej umowy sprzedaży.
Należność z tytułu nabycia nieruchomości należy wpłacać na konto Agencji na rachunek Banku
Gospodarstwa Krajowego numer 26 1130 1189 025 0131 8420 0001.
Cena sprzedaży podlega zapłacie nie później niż w dniu zawarcia notarialnej umowy sprzedaży. Warunek
wpłaty uznaje się za spełniony, jeśli środki pieniężne znajdują się na rachunku bankowym Oddziału w
4
dniu zawarcia aktu notarialnego (przed wyznaczonym terminem podpisania umowy sprzedaży
nieruchomości). Niedotrzymanie tego warunku lub odstąpienie od zawarcia umowy spowoduje przepadek
wpłaconego przez nabywcę wadium.
Termin, miejsce zawarcia umowy sprzedaży oraz notariusza ustala Agencja.
Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
Każdy nabywca nieruchomości Zasobu przed zawarciem umowy sprzedaży składa oświadczenie o
pochodzeniu środków finansowych na ten cel oraz że nie zawarł umowy przedwstępnej na

zbycie tej nieruchomości. Osoba, która złożyła nieprawdziwe oświadczenie podlega odpowiedzialności
karnej za składanie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w
nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie
fałszywego oświadczenia.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są do zapoznania się z ogłoszeniem, przedmiotem przetargu oraz
położeniem i granicami nieruchomości.
Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z propozycją treści oświadczeń kupującego i postanowień
wymaganych przez Agencję w umowie sprzedaży nieruchomości Zasobu, które nie podlegają ustaleniom
w trybie przetargu w Oddziale Terenowym Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie Sekcji
Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem w Korszach pok. nr 7 od dnia wywieszenia niniejszego
ogłoszenia do dnia poprzedzającego datę przetargu w godzinach od 9:00 do 14:00 w każdy dzień
roboczy.
Organizator przetargu może do czasu rozpoczęcia przetargu odstąpić od jego
przeprowadzenia bez podania przyczyny.
Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości zamieszczonej w ogłoszeniu można uzyskać w
Oddziale Terenowym Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania
Zasobem w Korszach, ul. Wojska Polskiego 41A, pok. Nr 7 tel. 89 754-26-36 lub 89 754-26-20.
Oględzin nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży można dokonywać w terminie od dnia podania
ogłoszenia do publicznej wiadomości do dnia poprzedzającego przetarg w godzinach 9:00 – 14:00 w dni
robocze. Dokładny termin wskazania nieruchomości można ustalić telefonicznie z OT ANR Olsztyn SZGZ
w Korszach , ul. Wojska Polskiego 41A, pok. Nr 7 tel. 89 754-26-36 lub 89 754-26-20.
Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu od dnia 20 lutego 2017 roku do dnia przetargu w
miejscowości Ramty, w siedzibie Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie, w siedzibie Oddziału
Terenowego Biura Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w Bartoszycach, w Urzędzie Gminy w Reszlu, w
siedzibie ANR OT w Olsztynie, ul. Głowackiego 6 oraz w Oddziale Terenowym Agencji Nieruchomości
Rolnych w Olsztynie Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem w Korszach, ul. Wojska Polskiego
41A.
Otrzymują z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń:
1. Urząd Gminy w Reszlu,
2. Sołtys wsi Ramty,
3. W-MIR w Olsztynie, ul. Lubelska 43A,
4. W-MiR Biuro w Bartoszycach, ul. Hubalczyków 2,
5. ANR OT w Olsztynie, ul. Głowackiego 6,
6. ANR OT w Olsztynie SZGZ w Korszach, ul. Wojska Polskiego 41 A.
5

Podobne ogłoszenia

OT Gdańsk - woj. pomorskie, gm. Dzierzgoń, obr. Bągart

Lokalizacja: POMORSKIE / sztumski / Dzierzgoń
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2014-03-05
Powierzchnia: 2.3365 (ha)
Cena: (zł).

OT Poznań, woj. wielkopolskie, gm. Września ob. Neryngowo pow. 0.6099 ha

Lokalizacja: WIELKOPOLSKIE / wrzesiński / Września
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2016-04-06
Powierzchnia: 0.6099 (ha)
Cena: (zł).

OT Poznań, woj. wielkopolskie, gm.Oborniki ob.Wargowo pow.0,3000 ha

Lokalizacja: WIELKOPOLSKIE / obornicki / Oborniki
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2015-04-29
Powierzchnia: 0.3000 (ha)
Cena: (zł).

SZGZ Olesno, pow. Częstochowa, gm.Przyrów, ob. Zarębice, pow. 0,6090 ha

Lokalizacja: ŚLĄSKIE / częstochowski / Przyrów
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2016-03-25
Powierzchnia: 0.6090 (ha)
Cena: (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W RZESZOWIE, podkarpackie, lubaczowski, Horyniec-Zdrój, Horyniec-Zdrój, 0,1704 ha

Lokalizacja: PODKARPACKIE / lubaczowski / Horyniec-Zdrój
sprzedaż nierolna
Data publikacji: 2016-09-28
Powierzchnia: 0.1704 (ha)
Cena: 28200.00 (zł).

OT Wrocław woj. DOLNOŚLĄSKIE gmina Dobromierz obręb Pietrzyków pow. 0,5300ha.

Lokalizacja: DOLNOŚLĄSKIE / świdnicki / Dobromierz
sprzedaż nierolna
Data publikacji: 2015-09-11
Powierzchnia: 0.5300 (ha)
Cena: 33700 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W GORZOWIE WLKP. FILIA W ZIELONEJ GÓRZE, lubuskie, żarski, Trzebiel, Mieszków, 1,9700 ha

Lokalizacja: LUBUSKIE / żarski / Trzebiel
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-07-17
Powierzchnia: 1.97 (ha)
Cena: 31450.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W RZESZOWIE, podkarpackie, przeworski, Zarzecze, Maćkówka, 0,3000 ha

Lokalizacja: PODKARPACKIE / przeworski / Zarzecze
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2016-06-16
Powierzchnia: 0.3 (ha)
Cena: 6960.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE, mazowieckie, płoński, Raciąż, Żukowo Wawrzonki, 0,0500 ha

Lokalizacja: MAZOWIECKIE / płoński / Raciąż
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2016-11-15
Powierzchnia: 0.05 (ha)
Cena: 2000.00 (zł).

OT Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, gmina Dobre , obręb Koszczały, pow. 0.0900 ha.

Lokalizacja: KUJAWSKO-POMORSKIE / radziejowski / Dobre
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-05-14
Powierzchnia: 0.0900 (ha)
Cena: (zł).

OT LUBLIN, woj. lubelskie, pow. lubelski, gm, Wysokie, obr. 10 - Józefin

Lokalizacja: LUBELSKIE / lubelski / Wysokie
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-12-29
Powierzchnia: 0.72 (ha)
Cena: 12500 (zł).

OT Lublin, woj. lubelskie, pow. tomaszowski, gm. Tyszowce, obr. Wojciechówka

Lokalizacja: LUBELSKIE / tomaszowski / Tyszowce
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-04-17
Powierzchnia: 0.24 (ha)
Cena: 16000 (zł).

OT Lublin, woj. lubelskie, pow. zamojski, gm. Krasnobród, obr. Hutków

Lokalizacja: LUBELSKIE / zamojski / Krasnobród
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-07-07
Powierzchnia: 0.08 (ha)
Cena: 850 (zł).

OT Rzeszów, małopolskie, pow. krakowski gm Krzeszowice,Zalas

Lokalizacja: MAŁOPOLSKIE / krakowski / Krzeszowice
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-05-22
Powierzchnia: 0.43 (ha)
Cena: 19300 (zł).

OT Rzeszów, podkarpackie, jarosławski, Chłopice, Dobkowice

Lokalizacja: PODKARPACKIE / jarosławski / Chłopice
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-04-30
Powierzchnia: 0.15 (ha)
Cena: (zł).

OT Warszawa, woj. mazowieckie, powiat siedlecki, gmina Kotuń, obręb Bojmie, pow. 0.1440 ha

Lokalizacja: MAZOWIECKIE / siedlecki / Kotuń
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-12-29
Powierzchnia: 0.1440 (ha)
Cena: 900 (zł).