ZSI.WR.SGZ.RA.4240.2794.1.2794.2017.IP.485515 sprzedaż przeznaczenie wielofunkcyjne ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU, dolnośląskie, kamiennogórski, Kamienna Góra, Dobromyśl, 1,6200 ha

Jesteś tutaj » Informacje o ANR » DOLNOŚLĄSKIE » kamiennogórski » Kamienna Góra » ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU, dolnośląskie, kamiennogórski, Kamienna Góra, Dobromyśl, 1,6200 ha

ZSI.WR.SGZ.RA.4240.2794.1.2794.2017.IP.485515 sprzedaż przeznaczenie wielofunkcyjne ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU, dolnośląskie, kamiennogórski, Kamienna Góra, Dobromyśl, 1,6200 ha

Septorioza i brukwiaczek w natarciu!

Data publikacji: 2017-02-20

Typ nieruchomości: przeznaczenie wielofunkcyjne

Sprzedaż/dzierżawa/inne: sprzedaż

Powierzchnia (ha): 1.62

Cena (zł): 99300.00

Oddział Terenowy: OT Wrocław

Data przetargu: 2017-03-20

Miejscowość/Obręb: Dobromyśl

Wojewodztwo: DOLNOŚLĄSKIE

Powiat: kamiennogórski

Gmina: Kamienna Góra

Opis:
Nieruchomość niezbudowana położenie - województwo dolnośląskie, powiat kamiennogórski, gmina Kamienna Góra, obręb Dobromyśl, nr działki: 100/1 o pow. ewid. 1,6200. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 1,6200 w tym w użytkach rolnych (0,9100 o symbolu R, 0,7100 o symbolu Ps). Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr JG1K/00022930/7. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej.

Tytuł:
ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU, dolnośląskie, kamiennogórski, Kamienna Góra, Dobromyśl, 1,6200 ha

Numer oferty: ZSI.WR.SGZ.RA.4240.2794.1.2794.2017.IP.485515
ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU

SEKCJA ZAMIEJSCOWA GOSPODAROWANIA ZASOBEM
W RAKOWICACH WIELKICHtermin publikacji od 20-02-2017r. do 20-03-2017r.

WR.SGZ.RA.4240.30.2017.IP.3 Rakowice Wielkie, dnia 06-02-2017r.
WR.SGZ.RA.4240.31.2017.IP.3
Nr. Rej. 4223/63/2017

Ogłoszenie numer ZSI.WR.SGZ.RA.4240.2794.1.2794.2017.IP

Agencja Nieruchomości Rolnych OT Wrocław
działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu
nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 roku poz. 1491), dalej
jako „UoGNRSP”, ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jednolity: Dz. U.
z 2016 roku, poz. 2052), dalej jako „UoKUR”, ustawy z 14 kwietnia 2016 roku o wstrzymaniu sprzedaży
nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2016 roku
poz. 585), podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza:


PRZETARG USTNY – OGRANICZONY NA SPRZEDAŻ
DWÓCH NIERUCHOMOŚCIdla rolników indywidualnych, w rozumieniu przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego,
zamierzających powiększyć gospodarstwo rodzinne, jeżeli mają oni miejsce zamieszkania w gminie,
w której położona jest nieruchomość wystawiana do przetargu lub w gminie graniczącej z tą gminą.

Wykazy informujące o zamiarze sprzedaży zostały podane do publicznej wiadomości w terminie od 30-11-
2016
roku do 15-12-2016 roku w siedzibie Urzędu Gminy Kamienna Góra, Dolnośląskiej Izby Rolniczej
we Wrocławiu
, Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu w sposób zwyczajowo przyjęty w
Sołectwie wsi Dobromyśl.


Przedmiotem sprzedaży są:
I. NIERUCHOMOŚĆ NR I

Nieruchomość rolna, niezabudowana, położona w:
obręb DOBROMYŚL, gmina KAMIENNA GÓRA, powiat kamiennogórski, woj. dolnośląskie, działka nr:
121/1, -AM 1-.


Ogólna powierzchnia nieruchomości wynosi 1,66 ha, w tym użytki rolne – 1,66 ha, z czego:

trwałe użytki zielone 1,66 ha w klasie: Ps IV – 1,66 ha;

Powyższe informacje podajemy na podstawie danych z ewidencji gruntów.
Powierzchnia nieruchomości w hektarach przeliczeniowych wynosi 0,9130 ha.

Dla przedmiotowej działki prowadzona jest księga wieczysta nr KW JG1K/00022930/7, prowadzona przez Sąd
Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kamiennej Górze.

Dla przedmiotowej nieruchomości nie ma aktualnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.
W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonego Uchwałą Nr
XVIII/90/12 z dnia 25-04-2012r. Rady Gminy Kamienna Góra, dla działki nr 121/1– tereny wykorzystywane
rolniczo. Nieruchomość znajduje się w granicach obszaru Natura 2000 PLH 020038 Góry Kamienne i Obszaru
Specjalnej Ochrony Ptaków – Sudety Wałbrzysko – Kamiennogórskie PLB020010.


59-600 Lwówek Śląski, Rakowice Wielkie 15, TEL./FAX 71 3563 919,


Zgodnie z informacją uzyskaną z Dolnośląskiego Zarz
ądu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu, Oddział
w Lwówku Śląskim, w granicach działki nr 121/1 znajduje się sieć drenarska. Zgodnie z art. 77 Ustawy Prawo
Wodne z dnia 18-07-2001r. (tekst jednolity Dz.U. z 2012r. poz. 145) przyszły nabywca działki, w obrębie
której urządzenia występują lub z nią graniczą, zobowiązany będzie do utrzymania tych urządzeń w należytym
stanie technicznym.

Nieruchomość nieużytkowana, porośnięta wybujałymi trawami. Na terenie działki zlokalizowano samosiewki
brzozy (rosnących pojedynczo i w małych skupiskach), w młodym wieku – bez wartości rynkowej.Wywoławcza cena nieruchomości wynosi: 36.300,00 zł
(słownie: trzydzieści sześć tysięcy trzysta złotych)
Minimalne postąpienie: 400,00 zł
(słownie: czterysta złotych)
Wadium do przetargu wynosi: 3.630,00 zł
(słownie: trzy tysiące sześćset trzydzieści złotych)
II. NIERUCHOMOŚĆ NR II
Nieruchomość niezabudowana, położona w:
obręb DOBROMYŚL, gmina KAMIENNA GÓRA, powiat kamiennogórski, woj. dolnośląskie, działka nr:
100/1, -AM 1-.


Ogólna powierzchnia nieruchomości wynosi 1,62 ha, w tym użytki rolne – 1,62 ha, z czego:

grunty orne 0,91 ha w klasie: R IV b – 0,91 ha;
trwałe użytki zielone 0,71 ha w klasie: Ps IV – 0,71 ha;

Powyższe informacje podajemy na podstawie danych z ewidencji gruntów.
Powierzchnia nieruchomości w hektarach przeliczeniowych wynosi 0,9365 ha.

Dla przedmiotowej działki prowadzona jest księga wieczysta nr KW JG1K/00022930/7, prowadzona przez Sąd
Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kamiennej Górze.

Dla przedmiotowej nieruchomości nie ma aktualnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonego Uchwałą Nr
XVIII/90/12 z dnia 25-04-2012r. Rady Gminy Kamienna Góra, dla działki nr 100/1, obręb Dobromyśl, został
określony kierunek: R – tereny wykorzystywane rolniczo, MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
z towarzyszeniem usług. Nieruchomość znajduje się w granicach obszaru Natura 2000 PLH 020038 Góry
Kamienne i Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków – Sudety Wałbrzysko – Kamiennogórskie PLB020010.

Z informacji uzyskanej Z Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu Delegatury w
Jeleniej Górze, wynika, że działka nr 100/1, obręb Dobromyśl, zlokalizowana jest w strefie obserwacji
archeologicznej m. Dobromyśl, ujętej w ewidencji zabytków (sygn. AZP 89-20).
Wszelkie działania inwestycyjne polegające na wykonywaniu inwestycyjnych prac ziemnych na działce nr 100/1,
bezwzględnie musza być prowadzone pod nadzorem archeologicznym pełnionym przez uprawnionego
archeologa na koszt inwestora. W razie konieczności należy przeprowadzić ratownicze badania archeologiczne.
Przed przystąpieniem do realizacji prac ziemnych w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków we Wrocławiu –
Delegatura w jeleniej Górze należy uzyskać pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych, na podstawie
art. 31 ust. 1a, art. 36 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(t.j. Dz. U. 2014 poz. 1446). Przystąpienie do jakichkolwiek ziemnych robót budowlanych na terenie
Strona 2 z 12

zabytkowym bez pozwolenia właściwego konserwat
ora zabytków podlega sankcjom karnym określonym
podanej wyżej ustawie.
Zgodnie z informacją uzyskaną z Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu, Oddział
w Lwówku Śląskim, w granicach działki nr 100/1 znajduje się rów melioracji szczegółowych o nazwie R-A9.
Zgodnie z art. 77 Ustawy Prawo Wodne z dnia 18-07-2001r. (tekst jednolity Dz.U. z 2012r. poz. 145) przyszły
nabywca działki, w obrębie której urządzenia występują lub z nią graniczą, zobowiązany będzie do utrzymania
tych urządzeń w należytym stanie technicznym.

Nieruchomość nieużytkowana. Część działki o pow. około 0,5 ha porośnięta krzakami i samosiewami drzew
liściastych. Dojazd do nieruchomości droga polną.


Wywoławcza cena nieruchomości wynosi: 99.300,00 zł
(słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta złotych)
Minimalne postąpienie: 1.000,00 zł
(słownie: jeden tysiąc złotych)
Wadium do przetargu wynosi: 9.930,00 zł
(słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści złotych)

Przetarg odbędzie się w dniu 20-03-2017 roku w siedzibie Sekcji
Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem w Rakowicach Wielkich 15, pokój
nr 20, o godz. 10:00.

Oględzin nieruchomości można dokonać w terminie od 20-02-2017 do 17-03-2017 w dni robocze
w godzinach od 900 do 1400 po wcześniejszym uzgodnieniu z Zastępcą Kierownika Sekcji

Gospodarowania Zasobem, tel. 71-35-63-919 .

ZASTRZEŻENIA I OGRANICZENIA
I. Agencja zastrzega, że w przetargu na sprzedaż w/w nieruchomości mogą brać udział wyłącznie rolnicy
indywidualni, w rozumieniu przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego, tj. osoby fizyczne będące właścicielem,
użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna
powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadające kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat
zamieszkałe w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład
gospodarstwa rolnego i prowadzące przez ten okres osobiście to gospodarstwo, zamierzający powiększyć
gospodarstwo rodzinne, tj. gospodarstwo rolne prowadzone przez rolnika indywidualnego, w którym łączna
powierzchnia użytków rolnych jest nie większa niż 300 ha, jeżeli mają oni miejsce zamieszkania w gminie
KAMIENNA GÓRA, w której położona jest nieruchomość wystawiona do przetargu lub w gminie graniczącej
z tą gminą (art. 29 ust. 3b pkt. 1 UoGNRSP w związku z art. 5 i 6 UoKUR), w stosunku do których nie mają
zastosowania ograniczenia wynikające z art. 29 ust. 3ba i art. 29 ust. 3bc przepisów ustawy z dnia
19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa i spełnione zostaną
warunki punktu II
.
UWAGA: Rolnicy, którzy w odniesieniu do jednego ogłoszenia zamierzają ubiegać się o zakwalifikowanie
do uczestnictwa w przetargu na więcej niż jedną z nieruchomości opisanych w treści niniejszego ogłoszenia,
mogą złożyć jeden komplet dokumentów wymaganych do zakwalifikowania do przetargu - w zabezpieczonej
kopercie z zaznaczonymi numerami nieruchomości (działek), na które składane są n/w dokumenty.
W przypadku złożenia w zabezpieczonej kopercie z zaznaczonymi numerami nieruchomości kompletu
dokumentów do więcej niż jednego ogłoszenia przetargowego, Komisja w/w dokumenty przyporządkuje
do pierwszej wskazanej przez oferenta na kopercie nieruchomości. Dokumenty te nie będą rozpatrywane przy
pozostałych wskazanych nieruchomościach – dotyczących innych ogłoszeń przetargowych. Osoby, które w w/w
terminie i miejscu nie złożą dokumentów nie zostaną dopuszczone do uczestnictwa w przetargu.

Jednocześnie informujemy, że:
- zgodnie z art. 29 ust. 3ba UoGNRSP w przetargu nie może uczestniczyć podmiot, który:
1) kiedykolwiek nabył z Zasobu nieruchomości o powierzchni łącznej co najmniej 300 ha użytków rolnych, przy
czym do powierzchni tej wlicza się powierzchnię użytków rolnych, które zostały nabyte z Zasobu,
a następnie zbyte, chyba że zbycie nastąpiło na cele publiczne, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, lub
2) naruszył chociażby jedno z postanowień umowy określonych w art. 29a ust. 1 pkt 1 lub 2, lub 3 UoGNRSP,
tj. zobowiązanie nabywcy nieruchomości do:
Strona 3 z 12

1) nieprzenoszenia własności nieruchomości n

abytej z Zasobu przez okres 15 lat od dnia nabycia
nieruchomości oraz do prowadzenia działalności rolniczej na niej w tym okresie, a w przypadku osób
fizycznych do osobistego prowadzenia tej działalności;
2) nieustanawiania w okresie, o którym mowa w pkt 1, hipoteki na nieruchomości nabytej z Zasobu na
rzecz innych podmiotów niż Agencja;
3) zapłaty kwoty w wysokości 40% ceny sprzedaży w przypadku:
a) niedotrzymania przez nabywcę nieruchomości któregokolwiek ze zobowiązań, o których mowa w pkt
1 i 2, albo
b) złożenia nieprawdziwego oświadczenia, o którym mowa w art. 29b ust. 1 UoGNRSP, tj. oświadczenia
o pochodzeniu środków finansowych na ten cel, oraz oświadczenia o niezawarciu umowy
przedwstępnej na zbycie tej nieruchomości,
3) w dniu opublikowania wykazu, o którym mowa w art. 28 UoGNRSP, (tj. 30-11-2016r.) posiadał udziały
lub akcje w spółkach prawa handlowego będących właścicielami nieruchomości rolnych lub w spółce
zależnej lub dominującej w stosunku do takiej spółki, z wyjątkiem akcji dopuszczonych do obrotu na rynku
giełdowym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z
2014 r. poz. 94, z późn. zm.),

- zgodnie z art. 29 ust. 3bc UoGNRSP w przetargu nie mogą brać udziału podmioty, które:
1) mają zaległości z tytułu zobowiązań finansowych wobec Agencji, Skarbu Państwa, jednostek samorządu
terytorialnego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
a w szczególności zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskały one przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie,
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, lub
2) władają lub władały nieruchomościami Zasobu bez tytułu prawnego i mimo wezwania Agencji nieruchomości
tych nie opuściły.


- zgodnie z art. 29 ust. 3bb pkt. 1) UoGNRSP Agencja informuje, że w przetargu mogą uczestniczyć
również osoby
, które nie spełniają jedynie wymogu dotyczącego 5-letniego okresu osobistego prowadzenia
gospodarstwa rolnego, określonego w przepisach o kształtowaniu ustroju rolnego, w przypadku gdy osoby
te w dniu ogłoszenia wykazu nieruchomości Zasobu przeznaczonych do sprzedaży mają nie więcej niż 40 lat
(tj. osoby, które w dniu podania wykazu do publicznej wiadomości nie ukończyły 41 lat)


II. Warunkiem zakwalifikowania się do uczestnictwa w przetargu jest złożenie określonych
niżej dokumentów w siedzibie Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem w
Rakowicach Wielkich, Rakowice Wielkie 15, 59-600 Lwówek Śląski w sekretariacie,
w
zabezpieczonej kopercie z zaznaczonym nr nieruchomości, której dotyczą składane dokumenty,
zgodnie z treścią niniejszego ogłoszenia. Dokumenty winny być składane w oryginale lub poświadczone
za zgodność z oryginałem, wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed przetargiem (wzory
oświadczeń dostępne są w godz. 830-1400 w siedzibie Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem w
Rakowicach Wielkich, Rakowice Wielkie 15, 59-600 Lwówek Śląski w pokoju nr 3, tel. 071 35 63 919
wew. 515, dodatkowo komplet oświadczeń przekazany został do Urzędu Gminy w Kamiennej Górze.
Wzory oświadczeń dostępne są również na stronie internetowej Agencji Nieruchomości Rolnych
www.).

W związku z powyższym nie później niż do dnia
06-03-2017 roku do godziny 15:00
należy złożyć następujące dokumenty:
 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w przetargu oraz o zapoznaniu się m.in.
oświadczenie osoby fizycznej zamierzającej uczestniczyć w przetargu ograniczonym na sprzedaż
nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, składane na podstawie przepisów ustawy
z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst
jednolity Dz.U. 2016 roku poz. 1491) (WZÓR 1), w tym:
 oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu, ograniczeniami w jego używaniu i w związku
z tym o rezygnacji z ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi za wady przedmiotu sprzedaży,
 oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu oraz projektem umowy sprzedaży,
w kwestiach nie będących przedmiotem przetargu,
 oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 roku poz. 2135 ze późniejszymi
zmianami) w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kwalifikacji oraz postępowania przetargowego,
Strona 4 z 12

 oświadczenie dotyczące zobowiązań finansowy
ch – zgodnie z art. 29 ust. 3bc pkt. 1 UoGNRSP,
 oświadczenie dotyczące władania nieruchomościami Zasobu – zgodnie z art. 29 ust. 3bc pkt. 2
UoGNRSP,
 oświadczenie dotyczące nabycia z Zasobu nieruchomości, w skład której wchodziły użytki rolne –
zgodnie z art. 29 ust. 3ba pkt. 1 UoGNRSP,
 oświadczenie o nienaruszeniu chociażby jednego z postanowień umowy sprzedaży określonych
w art. 29a ust. 1 pkt 1 lub 2, lub 3 UoGNRSP – zgodnie z art. 29 ust. 3ba pkt. 2 UoGNRSP,
 oświadczenie dotyczące udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego – zgodnie z art. 29 ust. 3ba
pkt. 3 UoGNRSP,
 oświadczenie o łącznej powierzchni użytków rolnych stanowiących własność, użytkowanych wieczyście,
będących w samoistnym posiadaniu, dzierżawionych przez rolnika indywidualnego (dotyczy wszelkich
nieruchomości niezależnie od miejsca ich położenia i liczby gospodarstw) (WZÓR 2),
 oświadczenie o osobistym (minimum 5 lat) prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz o łącznej powierzchni
użytków rolnych w danej gminie wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego, poświadczone przez wójta
(burmistrza, prezydenta miasta) (dotyczy gruntów, których osoba fizyczna jest właścicielem, użytkownikiem
wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą) (WZÓR 3) – UWAGA: jeżeli rolnik prowadzi
gospodarstwo rodzinne na terenie kilku gmin, należy dostarczyć oświadczenia o osobistym prowadzeniu i
łącznej powierzchni użytków rolnych gospodarstwa rolnego, poświadczone przez wójtów (burmistrzów,
prezydentów miasta) tych gmin lub osoby upoważnionej przez te podmioty o ile z pieczęci urzędowej
znajdującej się na takim dokumencie wynika, iż działają one z upoważnienia tych osób (art. 268 a Kpa),
 kopię świadectwa (dyplomu) ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjalnej lub zawodowej lub średniej
lub wyższej, a w przypadku osoby, która osobiście prowadzi gospodarstwo rolne przez okres krótszy niż
5 lat
i w dniu ogłoszenia wykazu nieruchomości Zasobu przeznaczonych do sprzedaży miała nie więcej
niż 40 lat
oświadczenie o posiadaniu kwalifikacji rolniczych (WZÓR 4) wraz z kopiami dowodów
potwierdzających ich spełnienie,
 zaświadczenie z odpowiedniego urzędu potwierdzające zamieszkanie (zawierające datę dokonania
zameldowania pod aktualnym adresem na pobyt stały).

UWAGA: Agencja Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu informuje, że:
 dowodem potwierdzającym osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego i powierzchnie użytków rolnych
wchodzących w skład gospodarstwa jest oświadczenie prowadzącego to gospodarstwo, poświadczone przez
wójta (burmistrza, prezydenta miasta).
 dowodem potwierdzającym powierzchnię użytków rolnych, których rolnik indywidualny jako osoba fizyczna
jest właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą jest oświadczenie
prowadzącego to gospodarstwo. Przy ustalaniu powierzchni użytków rolnych, będących przedmiotem
współwłasności, uwzględnia się powierzchnię nieruchomości rolnych odpowiadających udziałowi
we współwłasności takich nieruchomości, a w przypadku współwłasności łącznej uwzględnia się łączną
powierzchnię nieruchomości rolnych stanowiących przedmiot współwłasności. Przepis ten stosuje
się odpowiednio do ustalania powierzchni użytków rolnych będących przedmiotem współposiadania
samoistnego oraz współposiadania na podstawie użytkowania wieczystego lub na podstawie umowy
dzierżawy.
 dowodem potwierdzającym zamieszkanie jest zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały (zawierające
datę zameldowania pod aktualnym adresem).
 osoba fizyczna posiada kwalifikacje rolnicze, jeżeli uzyskała:
a) wykształcenie rolnicze zasadnicze zawodowe, średnie lub wyższe lub
b) tytuł kwalifikacyjny lub tytuł zawodowy, lub tytuł zawodowy mistrza w zawodzie przydatnym
do prowadzenia działalności rolniczej i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie, lub
c) wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie albo
wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i ukończone studia podyplomowe w zakresie związanym
z rolnictwem, albo wykształcenie średnie inne niż rolnicze i posiada co najmniej 3-letni staż pracy
w rolnictwie, lub
d) wykształcenie podstawowe, gimnazjalne lub zasadnicze zawodowe inne niż rolnicze i posiada
co najmniej 5-letni staż pracy w rolnictwie.
 dowodem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji rolniczych jest przedłożenie odpowiedniego dowodu
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych
przez osoby wykonujące działalność rolniczą z dnia 17 stycznia 2012 roku (Dz. U. z 2012 poz. 109 z dnia
27.01.2012 roku) określającego:
Strona 5 z 12

1) kierunki studiów wyższych, których ukończe
nie uznaje się za posiadanie wykształcenia wyższego
rolniczego;
2) kwalifikacje do wykonywania zawodów, które uznaje się za wykształcenie średnie rolnicze lub
wykształcenie zasadnicze zawodowe rolnicze;
3) zagadnienia objęte zakresem studiów podyplomowych, ze względu na które uznaje się te studia za
studia podyplomowe, których zakres jest związany z rolnictwem;
4) tytuły kwalifikacyjne, tytuły zawodowe oraz tytuły zawodowe mistrza w zawodzie przydatnym
do prowadzenia działalności rolniczej;
5) rodzaje dowodów potwierdzających posiadanie kwalifikacji rolniczych, o których mowa w art. 6 ust. 2
pkt 2 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego,
 dowodem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji rolniczych mogą być również odpowiednie dokumenty
wydane przez właściwe organy lub instytucje państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Konfederacji Szwajcarskiej.
 w przypadku małżonków pomiędzy którymi istnieje wspólność majątkowa, dokumenty do zakwalifikowania
do uczestnictwa w przetargu mogą być złożony tylko przez jedną osobę.

UWAGA: Agencja zastrzega sobie prawo żądania dodatkowych wyjaśnień (celem
przyspieszenia procedowania zaleca się, aby do dokumentów opisanych powyżej dołączyć informację
o kontaktowym numerze telefonu lub/ i adresie e-mail).

UWAGA: Oświadczenia muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem.

UWAGA: Agencja informuje
, iż prawdziwość złożonych oświadczeń jest przedmiotem szczegółowej
weryfikacji. W zależności od etapu, na którym dojdzie do ustalenia rozbieżności pomiędzy treścią
złożonego oświadczenia a stanem rzeczywistym, Agencja podejmie odpowiednie dla danego etapu
czynności wykluczające z udziału w prowadzonym postępowaniu (w szczególności Agencja może nie
dopuścić kandydata do przetargu).
O złożeniu fałszywych oświadczeń/fałszywego oświadczenia Agencja może powiadomić organy ścigania.


III.
Po rozpatrzeniu złożonych dokumentów, lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa
w przetargu, oraz lista osób, które nie złożyły w terminie wszystkich wymaganych w pkt II
dokumentów niezbędnych do zakwalifikowania do uczestnictwa w przetargu zostanie
wywieszona w dniu 07-03-2017 roku, od godz. 14:00 w siedzibie Sekcji Zamiejscowej
Gospodarowania Zasobem w Rakowicach Wielkich, Rakowice Wielkie 15, 59-600 Lwówek
Śląski.

Osoby, w odniesieniu do których, na opisanej wyżej liście, zostanie zamieszczona uwaga o
brakach w dokumentacji niezbędnej do zakwalifikowania do uczestnictwa mogą wymienione
braki uzupełnić – jednak nie później niż do dnia 13-03-2017 roku do godziny 15:00 złożą w
siedzibie Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem w Rakowicach Wielkich, Rakowice
Wielkie 15, 59-600 Lwówek Śląski. Brakujące dokumenty należy złożyć
w zabezpieczonej
kopercie z zaznaczonym nr. nieruchomości, której dotyczą składane dokumenty oraz z adnotacją
UZUPEŁNIENIE.

IV.
Lista wszystkich osób ostatecznie zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu
zostanie wywieszona w dniu 14-03-2017 roku od godz. 14:00 w siedzibie Sekcji Zamiejscowej
Gospodarowania Zasobem w Rakowicach Wielkich, Rakowice Wielkie 15, 59-600 Lwówek
Śląski


W przetargu mogą również brać udział osoby fizyczne, którym przysługuje prawo do rekompensaty w formie
zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej na poczet
ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, zgodnie z ustawą z dnia 8 lipca 2005
roku o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami
Rzeczypospolitej Polskiej (jednolity tekst Dz. U. z 2014r. poz. 1090, z późniejszymi zmianami).

W odniesieniu do podmiotów spełniających kryteria cudzoziemca (w rozumieniu ustawy o nabywaniu
nieruchomości przez cudzoziemców z dnia 24 marca 1920 roku - jednolity tekst Dz. U. z 2016 roku poz.
1061 – dalej UoNNpC) – obowiązuje wymóg uzyskania zezwolenia. Zezwolenie jest wydawane, w drodze
Strona 6 z 12

decyzji administracyjnej, przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli sprzeciwu nie wniesie
Minister Obrony Narodowej, a w przypadku nieruchomości rolnych, jeżeli sprzeciwu również nie wniesie
minister właściwy do spraw rozwoju wsi. Cudzoziemiec zamierzający nabyć nieruchomość może ubiegać
się - na zasadach określonych w UoNNpC - o przyrzeczenie wydania zezwolenia, tzw. „promesy”.
Promesa jest ważna rok od dnia wydania. W okresie ważności promesy nie można odmówić wydania
zezwolenia, chyba że uległ zmianie stan faktyczny istotny dla rozstrzygnięcia sprawy.
Cudzoziemcem w rozumieniu w/w ustawy jest:
1) osoba fizyczna nieposiadająca obywatelstwa polskiego;
2) osoba prawna mająca siedzibę za granicą;
3) nieposiadająca osobowości prawnej spółka osób wymienionych w pkt 1 lub 2, mająca siedzibę za
granicą, utworzona zgodnie z ustawodawstwem państw obcych;
4) osoba prawna i spółka handlowa nieposiadająca osobowości prawnej mająca siedzibę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, kontrolowana bezpośrednio lub pośrednio przez osoby lub spółki wymienione w
pkt 1, 2 i 3.
3. W przypadku spółki handlowej za kontrolowaną, w rozumieniu ustawy, uważa się spółkę, w której
cudzoziemiec lub cudzoziemcy dysponują bezpośrednio lub pośrednio powyżej 50% głosów na
zgromadzeniu wspólników lub na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik, użytkownik lub na
podstawie porozumień z innymi osobami, albo mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów art. 4 §
1 pkt 4 lit. b lub c, lub e ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2013
r. poz. 1030, z późn. zm.)
Uczestnikowi przetargu, którego dotyczy wymóg uzyskania zezwolenia, a który takiej decyzji
nie przedłoży w terminie 3 miesięcy od daty zamknięcia przetargu, wadium nie zostanie
zwrócone.
Nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia opisanego powyżej przez cudzoziemców będących obywatelami
lub przedsiębiorcami państw - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (tzn. państw
członkowskich Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu) albo Konfederacji Szwajcarskiej.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu po zakwalifikowaniu się jest:

Wpłacenie wadium, na konto Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocław
ul. Mińska 60, 54-610 Wrocław nr 85 1130 1033 0018 8159 8620 0003, z odpowiednim
wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Agencji do dnia 17-03-2017 roku,
z dokładnym określeniem w tytule wpłaty obrębu oraz numeru geodezyjnego nieruchomości.

Zwalnia się z obowiązku wpłacenia wadium do wysokości kwoty nieprzekraczającej wysokości
potwierdzonego prawa do rekompensaty osoby fizyczne, którym na mocy odrębnych przepisów
przysługuje prawo do rekompensaty w formie zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych
poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej na poczet ceny sprzedaży nieruchomości
stanowiących własność Skarbu Państwa, jeżeli w terminie od 20-02-2017 roku do 17-03-2017
roku złożą w siedzibie Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem w Rakowicach
Wielkich, Rakowice Wielkie 15, 59-600 Lwówek Śląski
na ręce przewodniczącego komisji
przetargowej:

1. pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości niewniesionego wadium w przypadku
uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży,
2. oryginał decyzji lub zaświadczenia (z adnotacją wojewody o wybranej formie prawa do rekompensaty w
postaci zaliczenia wartości nieruchomości na poczet ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących własność
Skarbu Państwa) potwierdzającego prawo do rekompensaty w formie zaliczenia wartości nieruchomości
pozostawionych na poczet ceny sprzedaży, a w przypadku spadkobierców osób wskazanych w decyzjach lub
zaświadczeniach – także postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku (albo o dziele spadku) oraz
dowody potwierdzające spełnienie wymogów określonych w art. 2 lub art. 3 ustawy z dnia 8 lipca 2005 roku
o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami
Rzeczypospolitej Polskiej (jednolity tekst Dz. U. z 2014r. poz. 1090, z późniejszymi zmianami). Osoba
Strona 7 z 12

uprawniona zwolniona z obowiązku wniesienia wa dium w części, aby zostać dopuszczona do przetargu
zobowiązana jest wnieść pozostałą część wadium na ogólnych warunkach, określonych w tym ogłoszeniu.
Decyzja lub zaświadczenie przedłożone przez uczestnika przetargu, który:
 wygrał przetarg – pozostaje w dyspozycji Agencji do czasu zawarcia umowy sprzedaży lub
uiszczenia kwoty równej wysokości niewniesionego wadium w razie uchylenia się od zawarcia
umowy sprzedaży,
 nie wygrał przetargu – zostanie zwrócona niezwłocznie po zamknięciu przetargu,
Osoby uprawnione, które w wyznaczonym terminie nie przedłożą kompletu wymaganych dokumentów lub
nie wywiążą się z obowiązku wniesienia wadium w części w odniesieniu, do której zwolnienie nie miało
zastosowania – nie zostaną dopuszczone do przetargu.

Dodatkowo, podmioty zamierzające uczestniczyć w przetargu, bezpośrednio przed jego rozpoczęciem,
zobowiązane są przedłożyć przewodniczącemu Komisji Przetargowej nw. oświadczenia:

1. że łączna powierzchnia użytków rolnych wchodzących w skład prowadzonego gospodarstwa wraz
z nieruchomością, w odniesieniu do której podmiot zamierza uczestniczyć w przetargu, nie przekroczy 300
ha użytków rolnych oraz o przyjęciu do wiadomości, że wyłoniony w postępowaniu kandydat na nabywcę
zobowiązany będzie w dniu podpisywania umowy sprzedaży do złożenia oświadczenia potwierdzającego, że
łączna powierzchnia użytków rolnych wchodzących w skład prowadzonego gospodarstwa wraz z
nieruchomością nabywaną nie przekroczy 300 ha użytków rolnych,

2. że dokumenty złożone na etapie kwalifikacji do uczestnictwa w przetargu ograniczonym i informacje
w nich zawarte nie uległy zmianie oraz spełnione są warunki, o których mowa w art. 5 i 6 ustawy z dnia
11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego wraz z zapewnieniem, że w przypadku zaistnienia
zmian zostanie złożony komplet dokumentów aktualizujących, w tym dokumentów potwierdzających status
jako rolnika indywidualnego w dniu podpisywania umowy sprzedaży (przed jej podpisaniem),

3. że oświadczenia złożone na etapie kwalifikacji - WZÓR 1, w szczególności w części potwierdzającej,
brak przeszkód opisanych w art. 29 ust. 3ba i art. 29 ust. 3bc przepisów ustawy z dnia 19 października 1991
roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, zachowały aktualność na dzień
przetargu,

4. że zobowiązuje się przed podpisaniem umowy sprzedaży do okazania oryginału świadectwa ukończenia co
najmniej szkoły podstawowej w przypadku nie składania na etapie kwalifikacji do uczestnictwa dokumentu
potwierdzającego posiadanie kwalifikacji rolniczych (WZÓR 4), w przypadku prowadzenia gospodarstwa
przez okres dłuższy niż 5 lat i w przypadku, gdy w dniu ogłoszenia wykazu nieruchomości Zasobu
przeznaczonych do sprzedaży uczestnik miał więcej niż 40 lat.

5. pisemne zapewnienie o złożeniu – przed zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości - oświadczenia
określającego pochodzenie środków finansowych na nabycie nieruchomości oraz o niezawarciu umowy
przedwstępnej na zbycie tej nieruchomości, wraz z klauzulą „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za
złożenie fałszywego oświadczenia” w przypadku wyłonienia jako kandydata na nabywcę w przetargu przed
zawarciem umowy sprzedaży,
6. pisemne oświadczenie o posiadanej łącznej powierzchni użytków rolnych stanowiących przedmiot własności
lub współwłasności oraz zapewnienie, że powierzchnia ta wraz z nieruchomością, w odniesieniu do której
podmiot uczestniczy w postępowaniu, nie przekroczy 300 ha użytków rolnych wraz z klauzulą „Jestem
świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia

7. pisemne oświadczenie o łącznej powierzchni użytków rolnych nabytych kiedykolwiek z Zasobu wraz z
klauzulą „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”,
UWAGA:

Przy określaniu powierzchni użytków rolnych, o których mowa w pkt. 6 i 7:.
1) będących przedmiotem współwłasności uwzględnia się powierzchnię nieruchomości rolnych
odpowiadających udziałowi we współwłasności takich nieruchomości, a w przypadku współwłasności
łącznej uwzględnia się łączną powierzchnię nieruchomości rolnych stanowiących przedmiot
współwłasności;
2) do powierzchni tej wlicza się powierzchnię użytków rolnych, które zostały nabyte z Zasobu, a
następnie zbyte, chyba że zbycie nastąpiło na cele publiczne, o których mowa w art. 6 u
stawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

8. o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
9. o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu, w tym z nieruchomością w terenie oraz o przyjęciu do

wiadomości, że nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów, w związku z
czym Agencja Nieruchomości Rolnych nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice w zakresie
rodzajów użytków lub powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po dokonaniu sprzedaży geodeta
wskaże inną powierzchnię, niż jest to oznaczone w ewidencji gruntów wraz z oświadczeniem o rezygnacji z
wszelkich roszczeń z tego tytułu,

10. o zapoznaniu się z projektem umowy sprzedaży i przyjęciu jej postanowień bez zastrzeżeń.

Pozostałe warunki przetargu.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, które zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa
w przetargu, jeżeli wpłacą organizatorowi przetargu wadium w terminie, miejscu i formie
wyznaczonej w niniejszym ogłoszeniu oraz spełnią inne określone w nim warunki.

Strona 8 z 12Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do przedłożenia następujących dokumentów:
1. osoby fizyczne – dokumentu potwierdzającego tożsamość (dowód osobisty lub paszport);
2. pełnomocnicy – dokumentu potwierdzającego tożsamość i pełnomocnictwo do uczestnictwa w przetargu i
składania oświadczeń związanych z przetargiem na oznaczoną nieruchomość w formie pisemnej z podpisem
notarialnie poświadczonym.
Dowód wpłaty wadium należy okazać przewodniczącemu komisji przetargowej w dniu przetargu
przed jego rozpoczęciem.


Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny
sprzedaży. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu
(przelewem na wskazane konto).

UWAGA:
osoba fizyczna, która nie uczestniczyła w przetargu na sprzedaż danej nieruchomości, pomimo
że wniosła wadium, nie może uczestniczyć w kolejnych przetargach na sprzedaż tej nieruchomości.

Cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż w dniu zawarcia umowy sprzedaży.
Środki finansowe z kredytów bankowych muszą wpłynąć na konto Agencji przed zawarciem umowy
sprzedaży.

Agencja – na wniosek kandydata na nabywcę - może rozłożyć spłatę należności na roczne raty
jeżeli, przed zawarciem umowy sprzedaży, kandydat na nabywcę przedłoży zabezpieczenie spłaty
kwoty należności rozkładanej na raty, a jego sytuacja finansowa pozwala na spłatę tej należności, na
następujących zasadach:

minimalna wpłata 10 % ceny sprzedaży płatna przed podpisaniem umowy a okres spłaty nie
dłuższy niż 15 lat.

WARUNKI:

Część należności rozłożona na raty roczne podlegać będzie oprocentowaniu w oparciu o rozporządzenie Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lutego 2012 roku w sprawie szczególnych warunków rozkładania na raty
należności z tytułu sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz wysokości
oprocentowania rozłożonej na raty należności (Dz. U. z 2012 roku, poz. 208) w wysokości stopy dyskontowej
stanowiącej stopę bazową ogłaszaną w komunikacie Komisji Europejskiej powiększoną o 1 punkt procentowy.
Obecnie oprocentowanie wynosi 2,83 %.


Pozytywne rozpatrzenie wniosku nabywcy o rozłożenie ceny sprzedaży na raty uzależnione jest
w szczególności od spełnienia przez kandydata łącznie następujących warunków:

1. w przypadku nieruchomości rolnej w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nieruchomości przeznaczonych
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele związane z prowadzeniem gospodarki
rolnej i leśnej wraz z częściami składowymi lub przynależnościami — zobowiązanie się do utrzymywania
nabywanej nieruchomości zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki w celu wykonywania na niej
działalności rolniczej;
2. nie posiadania zaległych zobowiązań finansowych wobec Agencji Nieruchomości Rolnych;
3. przedłożenia zabezpieczenia spłaty kwoty należności rozłożonej na raty oraz wykazania, że jego sytuacja
finansowa pozwala na spłatę tej należności.

Nabywca nieruchomości ubiegający się o rozłożenie spłaty należności na raty zobowiązany jest, wraz
z wnioskiem o rozłożenie ceny sprzedaży na raty, do złożenia dokumentów wskazanych przez Agencję, które
służą ustaleniu, czy jego sytuacja finansowa pozwala na spłatę należności rozłożonej na raty i na
zabezpieczenie spłaty kwoty tej należności.


W przypadku rozłożenie ceny sprzedaży na raty jako zabezpieczenia zapłaty tej ceny przyjmowane będą:

- hipoteka; gwarancja bankowa; poręczenie; weksel własny in blanco; poręczenie wekslowe; przewłaszczenie
na zabezpieczenie; zastaw rejestrowy; blokada środków pieniężnych na rachunku bankowym; ustanowienie
pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bankowym; cesja praw z polisy ubezpieczeniowej; kaucja.
Ponadto nabywca podda się rygorowi egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt. 5 kodeksu
postępowania cywilnego wobec wierzyciela
– Agencji Nieruchomości Rolnych co do obowiązku
zapłaty

niespłaconej
części
ceny
sprzedaży
nieruchomości,
wraz
z
ustalonym
oprocentowaniem oraz odsetkami za opóźnienie w zapłacie należności, kosztami postępowania oraz
kosztami egzekucji należności.
Strona 9 z 12

Zastrzega się prawo odmowy przyjęcia zabezp
ieczenia uznanego za mało wiarygodne.

Termin i miejsce zawarcia umowy sprzedaży (podpisanie aktu notarialnego) zostanie
ustalony z kandydatem na nabywcę po rozstrzygnięciu przetargu. Koszt sporządzenia
aktu notarialnego ponosi nabywca.


Zgodnie z art. 28a UoGNRSP sprzedaż nieruchomości rolnej przez Agencję może nastąpić,
jeżeli w wyniku tej sprzedaży łączna powierzchnia użytków rolnych:
1) będących własnością nabywcy nie przekroczy 300 ha oraz
2) nabytych kiedykolwiek z Zasobu przez nabywcę nie przekroczy 300 ha

Przy ustalaniu powierzchni użytków rolnych:
1) będących
przedmiotem
współwłasności
uwzględnia
się
powierzchnię
nieruchomości
rolnych
odpowiadających udziałowi we współwłasności takich nieruchomości, a w przypadku współwłasności łącznej
uwzględnia się łączną powierzchnię nieruchomości rolnych stanowiących przedmiot współwłasności;
2) do powierzchni tej wlicza się powierzchnię użytków rolnych, które zostały nabyte z Zasobu, a następnie
zbyte, chyba że zbycie nastąpiło na cele publiczne, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997
r. o gospodarce nieruchomościami,
Powierzchnię użytków rolnych ustala się na podstawie oświadczenia złożonego przez nabywcę nieruchomości
rolnej. Osoba, która złożyła nieprawdziwe oświadczenie, podlega odpowiedzialności karnej za składanie
fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:
„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje
pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Zgodnie z art. 29a UoGNRSP umowa sprzedaży nieruchomości zawierać będzie zobowiązania
nabywcy nieruchomości do:

1) nieprzenoszenia własności nieruchomości nabytej z Zasobu przez okres 15 lat od dnia nabycia
nieruchomości oraz do prowadzenia działalności rolniczej na niej w tym okresie, a w przypadku
osób fizycznych do osobistego prowadzenia tej działalności;
2) nieustanawiania w okresie, o którym mowa w pkt 1), hipoteki na nieruchomości nabytej
z Zasobu na rzecz innych podmiotów niż Agencja;
3) zapłaty kwoty w wysokości 40% ceny sprzedaży w przypadku:
a) niedotrzymania przez nabywcę nieruchomości któregokolwiek ze zobowiązań, o których
mowa w pkt 1) i 2), albo
b) złożenia nieprawdziwego oświadczenia, o którym mowa w art. 29b ust. 1 UoGNRSP.

Do osobistego prowadzenia działalności rolniczej, o której mowa w pkt 1), stosuje się przepisy
o kształtowaniu ustroju rolnego dotyczące osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego.
Umowa, zawierać będzie zastrzeżenie, że postanowienia, o którym mowa w pkt 3), nie stosuje
się w przypadku:
1) przeniesienia własności nieruchomości nabytej z Zasobu:
a) na rzecz zstępnego lub przysposobionego, a w przypadku ich braku – krewnego w linii bocznej
albo
b) za pisemną zgodą Agencji;
2) udzielenia pisemnej zgody przez Agencję na ustanowienie hipoteki na nieruchomości nabytej
z Zasobu.

Zgodnie z art. 29b UoGNRSP każdy nabywca nieruchomości Zasobu przed zawarciem umowy
sprzedaży składa oświadczenie o pochodzeniu środków finansowych na ten cel oraz, że nie zawarł
umowy przedwstępnej na zbycie tej nieruchomości. Osoba, która złożyła nieprawdziwe
oświadczenie, podlega odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia.
Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem
świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Zgodnie z art. 29c UoGNRSP czynność prawna dotycząca zbycia nieruchomości dokonana
niezgodnie z przepisami ustawy lub dokonana w wyniku przetargu, który odbył się niezgodnie
z przepisami ustawy, lub w którym jako nabywcę nieruchomości wyłoniono osobę, która nie spełnia
wymogów, o których mowa w art. 29 ust. 3ba UoGNRSP, jest nieważna.


Wadium nie podlega zwrotowi:

1) jeżeli żaden z uczestników przetargu ustnego nie zgłosi postąpienia ponad cenę wywoławczą.
2) uczestnikowi przetargu, który wygrał przetarg i uchyli się od zawarcia umowy;
Strona 10 z 12

3) uczestnikowi przetargu, jeżeli z przyczyn leżą
cych po jego stronie, w szczególności niespełnienia
wymagania określonego w art. 28a ust. 1 UoGNRSP, zawarcie umowy stało się niemożliwe.

UWAGA:

Nieruchomości sprzedawane są na podstawie danych z ewidencji geodezyjnej. W przypadku
ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy Agencja Nieruchomości
Rolnych nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości.
Wskazania granic nieruchomości na gruncie przez geodetę Agencja Nieruchomości Rolnych może
dokonać na koszt nabywcy.

UWAGA:

1. Na podstawie art. 29 ust. 4 UoGNRSP Agencji przysługuje prawo pierwokupu na rzecz Skarbu
Państwa przy odsprzedaży nieruchomości przez nabywcę w okresie 5 lat od nabycia tej
nieruchomości od Agencji.
2. Zgodnie z oświadczeniem stron, w odniesieniu do przedmiotowych nieruchomości zastrzega się
umowne prawo odkupu wykonywane przez Agencję na rzecz Skarbu Państwa w okresie pięciu
lat od dnia nabycia nieruchomości, z ujawnieniem tego prawa w księdze wieczystej. Do
wykonania prawa odkupu mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
Prawo odkupu może zostać wykonane przez Agencją zarówno w odniesieniu do całej
nieruchomości, jak i w odniesieniu do poszczególnych jej części, niezależnie kto będzie wówczas
właścicielem tej nieruchomości, gdy:
a) nastąpiła zmiana przeznaczenia nieruchomości na cele nierolne w związku z uchwaleniem
nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zmianą dotychczasowego
planu albo wydaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
b) w uchwalonym lub zmienionym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy nieruchomość ta została przewidziana na cele nierolne,
c) podjęta została uchwała o przystąpieniu do uchwalenia lub zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, a zgodnie z projektem tego planu nieruchomość ma być
przeznaczona na cele nierolne,
d) podjęta została uchwała o przystąpieniu do uchwalenia lub zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, a zgodnie z projektem tego studium
nieruchomość przewidziana ma być na cele nierolne,
e) wojewoda lub starosta wszczął postępowanie o wydanie decyzji, na podstawie której
nieruchomość podlegałaby wywłaszczeniu albo z mocy prawa stałaby się własnością
odpowiednio Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,
f) ujawniony został fakt, iż w skład nieruchomości wchodzą złoża surowców naturalnych, które
nie zostały uwzględnione przy określaniu wartości tej nieruchomości na potrzeby ustalenia
ceny sprzedaży,
g) nastąpiło lub ma nastąpić zbycie nieruchomości lub jej części przez Kupującego,
h) wydano decyzję o warunkach zabudowy (decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego) dotyczącą lokalizacji elektrowni wiatrowej lub w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego gminy lub w studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy wskazano konkretną lokalizację elektrowni
wiatrowej na przedmiotowej nieruchomości,
i) nabyta nieruchomość wykorzystywana jest na inny cel, niż prowadzenie działalności rolniczej,
j) prowadzona działalność rolnicza na nabytej nieruchomości nie jest wykonywana osobiście
przez nabywcę.

Agencja Nieruchomości Rolnych zastrzega sobie prawo:
- odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn do momentu jego rozpoczęcia,
- odstąpienia od zawarcia umowy w razie stwierdzenia, że przetarg został
przeprowadzony z naruszeniem prawa,
- odstąpienia od przetargu w szczególności ze względu na uzasadnione wątpliwości, na
przykład co do celu, dla którego osoby mające uczestniczyć w przetargu chcą nabyć
nieruchomość jeżeli z takim wnioskiem wystąpi członek komisji przetargowej
reprezentujący społeczno-zawodowe organizacje rolnicze.


Strona 11 z 12

Niniejsze ogłoszenie zostanie podane do publi

cznej wiadomości w terminie od 20-02-2017 roku
do 20-03-2017 roku w sposób zwyczajowo przyjęty w Urzędzie Gminy w Kamiennej Górze,
Dolnośląskiej Izbie Rolniczej we Wrocławiu, OT ANR we Wrocław
, Sekcji Zamiejscowej
Gospodarowania Zasobem w Rakowicach Wielkich, Sołectwie wsi Dobromyśl,
oraz na
stronie internetowej www.. Dodatkowo skrót informacji o zamiarze sprzedaży
nieruchomości zostanie opublikowany w dzienniku Gazeta Wrocławska, w dniu 20-02-2017 roku.

Stosownie do treści art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2014 roku, poz.1182) Agencja Nieruchomości Rolnych w Warszawie informuje osoby zainteresowane udziałem
w przetargu, że:
1. administratorem danych osobowych osób uczestniczących w postępowaniu przetargowym jest Agencja
Nieruchomości Rolnych w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4, zwana dalej ANR,
2. dane osobowe osób uczestniczących w postępowaniu przetargowym przetwarzane będą w celu
przeprowadzenia przetargu na dzierżawę nieruchomości; mogą być udostępnione innym odbiorcom, jeżeli
wynikać to będzie z przepisów prawa,
3. uczestnik postępowania przetargowego posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich
poprawiania,
4. podanie ANR danych osobowych jest konieczne do przeprowadzenia postępowania przetargowego.


Z informacjami o nieruchomościach, warunkami przetargu, a także z postanowieniami projektu
umowy sprzedaży, które nie podlegają ustaleniu w trybie niniejszego przetargu, można
się zapoznać w terminie publikacji niniejszego ogłoszenia w siedzibie Sekcji Zamiejscowej
Gospodarowania Zasobem w Rakowicach Wielkich, Rakowice Wielkie 15, tel. 71 35 63 919 wew.
515, pokój nr 3, w godzinach od 8:00 do 14:00


Sprawę prowadzi: Iga Paszczyk,
tel. 71 3563919 w. 515, e-mail: ipaszczyk@

Strona 12 z 12

Podobne ogłoszenia

Filia OT Zielona Góra, województwo lubuskie, powiat wschowski, gmina Sława, obręb PRZYBYSZÓW dz. 288 o pow. 36,68 ha

Lokalizacja: LUBUSKIE / wschowski / Sława
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2016-02-16
Powierzchnia: 36.6800 (ha)
Cena: (zł).

Filia Zielona Góra woj. lubuskie, powiat krośnieński, gmina Maszewo,obręb Lubogoszcz

Lokalizacja: LUBUSKIE / krośnieński / Maszewo
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2016-03-04
Powierzchnia: 5.15 (ha)
Cena: (zł).

OT Rzeszów, woj. małopolskie, pow. krakowski, gm. Czernichów, obr. Kłokoczyn, pow łączna 1,88 ha

Lokalizacja: MAŁOPOLSKIE / krakowski / Czernichów
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2014-03-27
Powierzchnia: 1.88 (ha)
Cena: (zł).

OT Wrocław woj. DOLNOŚLĄSKIE gmina Jelcz-Laskowice obręb Piekary pow. 4,6415ha.

Lokalizacja: DOLNOŚLĄSKIE / oławski / Jelcz-Laskowice
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2016-10-25
Powierzchnia: 4.6415 (ha)
Cena: (zł).

OT Wrocław woj. DOLNOŚLĄSKIE gmina Prochowice obręb Rogów Legnicki pow. 14,2500ha.

Lokalizacja: DOLNOŚLĄSKIE / legnicki / Prochowice
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2015-03-23
Powierzchnia: 14.2500 (ha)
Cena: (zł).

SGZ Opole, pow. prudnicki, gm. Prudnik, obr. Szybowice

Lokalizacja: OPOLSKIE / prudnicki / Prudnik
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2014-10-08
Powierzchnia: 0.2500 (ha)
Cena: (zł).

SZGZ Mikołów, śląskie, gliwicki, Toszek, Paczyna

Lokalizacja: ŚLĄSKIE / gliwicki / Toszek
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2016-03-07
Powierzchnia: 2.3115 (ha)
Cena: (zł).

SZGZ Olesno, pow. Częstochowa, gm. Konopiska, ob. Aleksandria II, pow. 1,6880 ha

Lokalizacja: ŚLĄSKIE / częstochowski / Konopiska
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2014-06-04
Powierzchnia: 1.6880 (ha)
Cena: (zł).

ANR O/T Warszawa, woj. mazowieckie, pow. mławski, gm. Dzierzgowo

Lokalizacja: MAZOWIECKIE / mławski / Dzierzgowo
sprzedaż nierolna
Data publikacji: 2014-02-25
Powierzchnia: 0.2700 (ha)
Cena: 20.200 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU, dolnośląskie, oleśnicki, Syców, Stradomia Wierzchnia, 0,3459 ha

Lokalizacja: DOLNOŚLĄSKIE / oleśnicki / Syców
sprzedaż nierolna
Data publikacji: 2015-07-23
Powierzchnia: 0.3459 (ha)
Cena: 95500.00 (zł).

mazowiecki, pułtuski, Winnica, Domosław - dz nr 197 0,09ha.

Lokalizacja: brak informacji o województwie / brak informacji o powiacie / brak informacji o gminie
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-09-10
Powierzchnia: 0.09 (ha)
Cena: 2000 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W GDAŃSKU, pomorskie, człuchowski, Człuchów, Rychnowy, 24,9445 ha

Lokalizacja: brak informacji o województwie / brak informacji o powiacie / brak informacji o gminie
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-10-26
Powierzchnia: 24.9445 (ha)
Cena: 586300.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W GORZOWIE WLKP. FILIA W ZIELONEJ GÓRZE, lubuskie, żarski, Żary, Biedrzychowice, 0,1000 ha

Lokalizacja: LUBUSKIE / żarski / Żary
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-05-15
Powierzchnia: 0.1 (ha)
Cena: 5700.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE FILIA W ŁODZI, łódzkie, sieradzki, Warta, Glinno Kolonia 2, 0.0060 ha

Lokalizacja: ŁÓDZKIE / sieradzki / Warta
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2017-01-09
Powierzchnia: 0.006 (ha)
Cena: 300.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE, mazowieckie, przysuski, Rusinów, Wola Gałecka, 0,0600 ha

Lokalizacja: MAZOWIECKIE / przysuski / Rusinów
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-02-19
Powierzchnia: 0.06 (ha)
Cena: 1300.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU, dolnośląskie, kamiennogórski, Marciszów, Nagórnik, 1,0000 ha

Lokalizacja: DOLNOŚLĄSKIE / kamiennogórski / Marciszów
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2016-08-02
Powierzchnia: 1.0 (ha)
Cena: 19500.00 (zł).

OT LUBLIN, woj. lubelskie, pow. biłgorajski, gm. Turobin, obr. Rokitów

Lokalizacja: LUBELSKIE / biłgorajski / Turobin
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2017-01-30
Powierzchnia: 0.14 (ha)
Cena: 1200 (zł).

OT LUBLIN, woj. lubelskie, pow. chełmski, gm. Siedliszcze, obr. Bezek

Lokalizacja: LUBELSKIE / chełmski / Siedliszcze
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2016-09-28
Powierzchnia: 1.66 (ha)
Cena: 40055 (zł).

OT Lublin, woj. lubelskie, pow. włodawski, gm. Wola Uhruska, obr. Mszanna

Lokalizacja: LUBELSKIE / włodawski / Wola Uhruska
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-04-23
Powierzchnia: 2.62 (ha)
Cena: 34900 (zł).

OT Poznań, woj. wielkopolskie, gm.Skoki ob.Roszkowo pow.0,2055 ha

Lokalizacja: brak informacji o województwie / brak informacji o powiacie / brak informacji o gminie
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-01-28
Powierzchnia: 0.2055 (ha)
Cena: 66200 (zł).

OT Rzeszów, podkarpackie, przeworski, Sieniawa, Czerce

Lokalizacja: PODKARPACKIE / przeworski / Sieniawa
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2016-11-21
Powierzchnia: 1.33 (ha)
Cena: (zł).

OT Rzeszów - woj. podkarpackie, pow. rzeszowski, gm. Trzbownisko, obr. Jasionka, Stobierna, pow. 0.28 ha

Lokalizacja: PODKARPACKIE / rzeszowski / Trzebownisko
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-07-01
Powierzchnia: 0.28 (ha)
Cena: 12102 (zł).