ZSI.GD.SK.4240.1294.1.1294.2016.KK.143517 sprzedaż rolna ODDZIAŁ TERENOWY W GDAŃSKU, pomorskie, kościerski, Stara Kiszewa, Kobyle, 0,5100 ha

Jesteś tutaj » Informacje o ANR » POMORSKIE » kościerski » Stara Kiszewa » ODDZIAŁ TERENOWY W GDAŃSKU, pomorskie, kościerski, Stara Kiszewa, Kobyle, 0,5100 ha

ZSI.GD.SK.4240.1294.1.1294.2016.KK.143517 sprzedaż rolna ODDZIAŁ TERENOWY W GDAŃSKU, pomorskie, kościerski, Stara Kiszewa, Kobyle, 0,5100 ha

terapia poznawczo-behawioralna Wrocław

Data publikacji: 2017-02-20

Typ nieruchomości: rolna

Sprzedaż/dzierżawa/inne: sprzedaż

Powierzchnia (ha): 0.51

Cena (zł): 24000.00

Oddział Terenowy: OT Gdańsk

Data przetargu: 2017-03-07

Miejscowość/Obręb: Kobyle

Wojewodztwo: POMORSKIE

Powiat: kościerski

Gmina: Stara Kiszewa

Opis:
Nieruchomość niezbudowana położenie - województwo pomorskie, powiat kościerski, gmina Stara Kiszewa, obręb Kobyle, nr działki: 106/1 o pow. ewid. 0,5100. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0,5100 w tym w użytkach rolnych (0,5100 o symbolu R). Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr KW 1130. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej.

Tytuł:
ODDZIAŁ TERENOWY W GDAŃSKU, pomorskie, kościerski, Stara Kiszewa, Kobyle, 0,5100 ha

Numer oferty: ZSI.GD.SK.4240.1294.1.1294.2016.KK.143517


GD.SGZ.SK.4240.226.10.2016.KK

Pruszcz Gdański 20.02.2017 r.

A G E N C J A N I E R U C H O M O Ś C I R O L N Y C H
O d d z i a ł T e r e n o w y w G d a ń s k u

działając na podstawie: ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi
Skarbu, Państwa (UoGNRSP), (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1491), ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku
o kształtowaniu ustroju rolnego (UoKUR) (tj.Dz.U.2012.803 z późn. zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964
roku Kodeks cywilny. (tj.Dz.U.2016.poz.380), ustawy z dnia 16.09.2011r. o zmianie ustawy
o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U.
z 2011 r. Nr 233, poz. 1382) (UoZGNRSP), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
(UoODO) (tj. Dz.U. 2015 poz. 2135 z późn. zm.) ustawy z 14 kwietnia 2016r. o wstrzymaniu sprzedaży
nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (UowsnZWRSP Dz.
U. 2016.poz. 585) oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części
składowych, warunków obniżenia ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz stawek
szacunkowych gruntów - zwanego dalej RwsSNZWRSP - (Dz. U. poz. 540 z dnia 18-05-2012 r.) i
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lutego 2012 roku w sprawie szczegółowych
warunków rozkładania na raty należności z tytułu sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu
Państwa oraz wysokości oprocentowania rozłożonej na raty należności (Dz.U.2012.208) - zwanego dalej
RwsRNRN, w związku z ustawą z dnia 8 lipca 2005 roku o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu
pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U.2005.169.1418 z p.z.) -
zwaną dalej UoRPDR, oraz zarządzeń Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych.

ANR OT Gdańsk ogłasza publiczny nieograniczony przetarg ustny (licytacja) na sprzedaż
nieruchomości rolnej niezabudowanej wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu
Państwa po byłym PFZ Stara Kiszewa, określonej w wykazie ogłoszonym w sposób zwyczajowo
przyjęty dnia 14.09.2016 r.

I PRZEDMIOT PRZETARGU:

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość rolna niezabudowana położona w obrębie Kobyle [0009], gmina
Stara Kiszewa, powiat kościerski oznaczona jako działka nr 106/1 o pow. 0,5100 ha, posiadająca księgę
wieczystą nr KW GD1E/00001130/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Kościerzynie, w tym:

- grunty orne o pow. 0,5100 ha w klasach:

RIVb - 0,5100 ha


Powyższe informacje podajemy na podstawie danych z ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego
w Kościerzynie

Zgodnie z zaświadczeniem wydanym przez Urząd Gminy w Starej Kiszewie Nr RG-GP.6727.102.2016 z dnia 17
maj 2016 r. dla działki brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Działka w planie
zagospodarowania przestrzennego gminy zatwierdzonego Uchwała Rady Gminy Star Kiszewa Nr XV/81/92 z
dnia 23.01.1992 r. opublikowany w Dzienniku Urzędowym Woj. Gdańskiego Nr 3 poz. 10 z póź. zm., który
obowiązywał do dnia 31.12.2002 r. działka oznaczona symbolem 8 MN – zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy zatwierdzonym Uchwałą Rady
Gminy Stara Kiszewa Nr XVIII/124/2004 z dnia 23.06.2004 r. działka znajduje się w Strefie C. Strefa C - to
obszar zlokalizowany w granicach różnych form ochrony przyrody, a poza strefą A tutaj docelowo gmina nie
wspiera rozwoju zabudowy innej niż związanej z funkcją obsługi turystyki. Dopuszcza się zabudowę
mieszkaniowo-usługową jedynie w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących wsi. Jest to teren o małej możliwości
przekwalifikowania gruntów rolnych na nie rolne oraz o dużej ilości zalecanych dolesień. Dla w/w działki nie
www.
1


została wydana decyzja o warunkach zabudowy.

Cena nieruchomości brutto (wraz z kosztami przygotowania do sprzedaży) wynosi 24.000,00 zł
(słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych 00/100).

Postąpienie: 500,00 zł (słownie: pięćset złotych)

Wadium: 2.000,00zł (słownie: dwa tysiące złotych)
II. Informacja o obciążeniach, ograniczeniach lub obowiązkach wynikających z przepisów
szczególnych, dotyczących nieruchomości:
- Informacja o służebnościach, wydanych decyzjach , umowach wejścia w teren, bezumownym użytkowaniu i
innych obciążeniach: ..............................
- Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków.
- Zgodnie z art. 28a powołanej na wstępie ustawy (UoGNRSP)
1. sprzedaż nieruchomości rolnej przez Agencję może nastąpić, jeżeli w wyniku tej sprzedaży łączna
powierzchnia użytków rolnych:
1) będących własnością nabywcy nie przekroczy 300 ha oraz
2) nabytych kiedykolwiek z Zasobu przez nabywcę nie przekroczy 300 ha.
2. Przy ustalaniu powierzchni użytków rolnych’ o których mowa w ust.1:
1) będących
przedmiotem
współwłasności
uwzględnia
się
powierzchnię
nieruchomości
rolnych
odpowiadających udziałowi we współwłasności takich nieruchomości, a w przypadku współwłasności łącznej
uwzględnia się łączną powierzchnię nieruchomości rolnych stanowiących przedmiot współwłasności;
2) do powierzchni tej wlicza się powierzchnię użytków rolnych, które zostały nabyte z Zasobu, a następnie
zbyte, chyba że zbycie nastąpiło na cele publiczne, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997
r. o gospodarce nieruchomościami.
3. Powierzchnię użytków rolnych o których mowa w ust.1,2 ustala się na podstawie oświadczenia złożonego
przez nabywcę nieruchomości rolnej.
4. Osoba, która złożyła nieprawdziwe oświadczenie, o którym mowa w ust. 3, podlega odpowiedzialności
karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli
następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".
Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
-Zgodnie z art. 29 ust. 4 powołanej na wstępie ustawy (UoGNRSP), nieruchomość będzie obciążona prawem
pierwokupu na rzecz Skarbu Państwa, które przysługuje Agencji przy odsprzedaży nieruchomości przez
nabywcę w okresie 5 lat, licząc od dnia jej notarialnego nabycia od Agencji.
- Agencja zgodnie z art.593-595 Kodeksu cywilnego zastrzeże w umowie sprzedaży umowne prawo odkupu
nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa w okresie 5 lat licząc od dnia nabycia nieruchomości. Powyższe
uprawnienie będzie wpisane w dziale III księgi wieczystej urządzonej dla nieruchomości. Umowne prawo
odkupu może zostać wykonane przez Agencję zarówno w odniesieniu do całej nieruchomości, jak i w
odniesieniu do poszczególnych jej części, niezależnie kto będzie właścicielem tej nieruchomości. Szczegółowe
informacje o zasadach wykonania tego uprawnienia zawarte są w treści umowy sprzedaży.

- Agencja zastrzega, że nabywca nieruchomości w umowie sprzedaży zobowiązany będzie do złożenia
zobowiązania się do:
1) nieprzenoszenia własności nieruchomości nabytej z Zasobu przez okres 15 lat od dnia nabycia
nieruchomości oraz do prowadzenia działalności rolniczej na niej w tym okresie, a w przypadku osób
fizycznych do osobistego prowadzenia tej działalności;
2) nieustanawiania w okresie, o którym mowa w pkt 1, hipoteki na nieruchomości nabytej z Zasobu na rzecz
innych podmiotów niż Agencja;
3) zapłaty kwoty w wysokości 40% ceny sprzedaży w przypadku:
a) niedotrzymania przez nabywcę nieruchomości któregokolwiek ze zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2,
albo
b) złożenia nieprawdziwego oświadczenia, o którym mowa w art. 29b ust. 1.
www.
2


c) poinformowania Agencji w okresie, o którym mowa w pkt a, o zamiarze zbycia nabytej nieruchomości,
w przypadku gdy Agencji nie przysługuje prawo pierwokupu, albo zachodzi przypadek o którym mowa w art. 4
ust. 4 UoKUR,
Postanowienia pkt 1-3 nie stosuje się w przypadku przeniesienia własności nieruchomości na rzecz zstępnego
lub przysposobionego, a w przypadku ich braku krewnego w linii bocznej, albo za pisemną zgodą Agencji na
sprzedaż nieruchomości pochodzącej z Zasobu, albo udzielenia pisemnej zgody Agencji na ustanowienie
hipoteki na nieruchomości nabytej z Zasobu.
W razie nie dotrzymania któregokolwiek ze zobowiązań o których mowa w pkt 1-3 w okresie 15 lat od dnia
zawarcia umowy, Kupujący zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Agencji kwoty w wysokości 40% ceny
sprzedaży.
-Każdy nabywca nieruchomości Zasobu przed zawarciem umowy sprzedaży składa oświadczenie o
pochodzeniu środków finansowych na ten cel oraz że nie zawarł umowy przedwstępnej na zbycie tej
nieruchomości.
-Osoba, która złożyła nieprawdziwe oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, podlega odpowiedzialności karnej
za składanie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli
następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.".
Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia.

III. TERMIN PRZETARGU:
Przetarg ustny (licytacja) na sprzedaż ww. nieruchomości odbędzie się w dniu 07.03.2017 r.
o godzinie 10:00 w siedzibie Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem w Skarszewach przy
ulicy Starogardzkiej 11.

IV. INFORMACJA O FORMIE, TERMINIE I MIEJSCU WNIESIENIA WADIUM ORAZ PRZEPADKU
WADIUM:
1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wysokości na konto:

Oddziału Terenowego ANR w Gdańsku z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, ul. Powstańców
Warszawy 28, 83-000 Pruszcz Gdański
BGK o/Gdańsk 69 1130 1121 0006 5590 8320 0002.
2. - Warunek wniesienia wadium będzie spełniony wówczas, jeżeli środki pieniężne znajdą się na
rachunku organizatora przetargu najpóźniej do końca dnia poprzedzającego termin przetargu.
3. W przypadku, gdy przelew środków dokonywany jest z konta nie należącego do wpłacającego, w pozycji
przelewu „tytułem” należy dopisać imię i nazwisko oraz adres osoby wpłacającej.
4. Dokument potwierdzający wpłatę wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej przed rozpoczęciem
przetargu.
5. Zgodnie z art. 29 ust. 3f UoGNRSP osoby fizyczne, którym na mocy odrębnych przepisów przysługuje
prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej
Polskiej realizowanej w formie zaliczenia na poczet ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących własność
Skarbu Państwa wartości pozostawionych nieruchomości, zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium do
wysokości kwoty nieprzekraczającej wysokości potwierdzonego prawa do rekompensaty, jeżeli w
przeddzień przetargu do godz. 15:00 w siedzibie Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych w
Gdańsku z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Powstańców Warszawy 28; 83-000 Pruszcz Gdański,
złożą:
- pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości niewniesionego wadium, w przypadku
uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży,
- dokument potwierdzający posiadanie obywatelstwa polskiego,
- oryginały prawomocnych decyzji wojewody potwierdzających prawo do rekompensaty, wydanych na
podstawie UoRPDR albo oryginały zaświadczeń lub prawomocnych decyzji potwierdzających prawo do
rekompensaty wydanych na podstawie odrębnych przepisów, z których nie zostało zrealizowane
uprawnienie do rekompensaty z adnotacją wojewody, który wydał decyzję lub wojewody właściwego ze
względu na siedzibę starosty, który wydał zaświadczenie, o wybranej formie realizacji prawa do
rekompensaty poprzez zaliczenie wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami
Rzeczpospolitej Polskiej na poczet ceny sprzedaży oraz wysokości rekompensaty (§ 10 ust. 1
RwsSNZWRSP),
www.
3


- oświadczenie o dotychczasowym stanie realizacji prawa do rekompensaty oraz dokumenty urzędowe
poświadczające wartości nabytych nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości Skarbu Państwa.
Spadkobiercy osób wskazanych w decyzjach lub zaświadczeniach zobowiązani są do przedłożenia oprócz
wyżej wymienionych dokumentów, również postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo dziale
spadku, oraz dowodów potwierdzających spełnienie wymogów o których mowa w art. 3 ust. 2 UoRPDR.
Prawo do rekompensaty przysługuje wszystkim spadkobiercom albo niektórym z nich, wskazanym przez
pozostałych spadkobierców. W przypadku, gdy nabywcą jest jeden ze spadkobierców, wskazany przez
pozostałych spadkobierców, zobowiązany jest on przedłożyć także oświadczenie o wskazaniu tego
spadkobiercy jako osoby uprawnionej do rekompensaty, z podpisami wszystkich pozostałych spadkobierców
poświadczonymi notarialnie, albo przez złożenie oświadczenia w polskiej placówce konsularnej.
Osoby uprawnione, które w wyznaczonym terminie nie przedłożą wymienionych powyżej dokumentów w
oryginale nie zostaną zwolnione z obowiązku wniesienia wadium.
Osoba uprawniona zwolniona z obowiązku wniesienia wadium w części, aby zostać dopuszczona do
uczestnictwa w przetargu zobowiązana jest wnieść pozostałą część wadium na ogólnych warunkach,
określonych w niniejszym ogłoszeniu.
Decyzje lub zaświadczenia przedłożone przez uczestnika przetargu, który:
- wygrał przetarg - pozostają w dyspozycji Agencji do czasu zawarcia umowy sprzedaży lub uiszczenia kwoty
równej wysokości niewniesionego wadium w razie uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży,
- nie wygrał przetargu - zostają zwrócone niezwłocznie po odstąpieniu od przeprowadzenia przetargu lub
zamknięciu przetargu.
6. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia.
7. Wadium zwraca się niezwłocznie po odstąpieniu od przeprowadzenia przetargu lub zamknięciu przetargu,
w tym także przetargu, który nie został rozstrzygnięty, z nw. zastrzeżeniami.
8. Wadium nie podlega zwrotowi:
- jeżeli żaden z uczestników przetargu ustnego nie zgłosi postąpienia ponad cenę wywoławczą,
- uczestnikowi przetargu, który wygrał przetarg i uchylił się od zawarcia umowy sprzedaży. Dwukrotne
niestawienie się kandydata na nabywcę bez uzasadnionej przyczyn do podpisania umowy w terminie i
miejscu podanym przez Agencję w zawiadomieniu, niedokonanie wpłaty wylicytowanej ceny sprzedaży, lub
nie spełnienie innych warunków koniecznych do zawarcia umowy, może zostać uznane przez Agencję jako
uchylenie się od zawarcia umowy sprzedaży.
- uczestnikowi przetargu, który wygrał przetarg, jeżeli z przyczyn leżących po jego stronie zawarcie umowy
sprzedaży stanie się niemożliwe , w szczególności w przypadku gdyby w wyniku tej sprzedaży łączna
powierzchnia użytków rolnych będącą własnością nabywcy przekroczyła 300 ha.

V. SPOSÓB ZAPŁATY CENY SPRZEDAŻY, ORAZ INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI LUB BRAKU
MOŻLIWOŚCI ROZŁOŻENIA CENY SPRZEDAŻY NA RATY:
1. Wylicytowana na przetargu cena sprzedaży stanowi cenę sprzedaży brutto.
2. I. Warunki płatności.
- Cena nieruchomości ustalona w wyniku licytacji podlega zapłacie przez Nabywcę w całości gotówką na
wskazane konto sprzedającej Agencji przed zawarciem notarialnej umowy sprzedaży, którą uznaje się za
zapłaconą z chwilą wpływu pieniędzy na jej rachunek.
- Na pisemny wniosek Nabywcy, cena należności za nabywaną nieruchomość może być rozłożona na roczne i
półroczne raty stosownie do art. 31 ust. 2 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu
Państwa z dnia 19 października 1991 r. (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1187ze zmianami)i Rozporządzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków rozkładania na raty
należności z tytułu sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz wysokości
oprocentowania rozłożonej na raty należności (tj.Dz.U.2012.803 z późn. zm.), w szczególności w przypadku
nabywania nieruchomości w celu utworzenia lub powiększenia gospodarstwa rodzinnego, o którym mowa w
art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2012r. poz. 803.)na
następujących warunkach:
1/ nabywca przed zawarciem notarialnej umowy sprzedaży wpłaci co najmniej 10% ceny, pozostała część
może być rozłożona na raty roczne lub półroczne na okres nie dłuższy niż 15 lat w mierniku pieniężnym wraz z
oprocentowaniem do dnia zapłaty w wysokości:
www.
4


a) stopy dyskontowej stanowiącej stopę bazową ogłaszaną w komunikacie Komisji Europejskiej powiększoną o
1 punkt procentowy, także w przypadku niespełnienia przesłanek przyznania nadzwyczajnej pomocy, o
której mowa w pkt a.
b)od należności niezapłaconej w ustalonych w umowie, bądź odroczonych terminach płatności za okres
opóźnienia pobiera się odsetki ustawowe.
-Pozytywne rozpatrzenie wniosku Nabywcy, o rozłożenie należności pozostającej do spłaty na raty uzależnione
jest w szczególności od spełnienia przez niego łącznie następujących warunków:
a/ zobowiązania się do utrzymywania nabywanej nieruchomości rolnej zgodnie z zasadami prawidłowej
gospodarki w celu wykonywania na niej działalności rolniczej,
b/ nie posiadania zaległych zobowiązań finansowych wobec Agencji Nieruchomości Rolnych.
- Nabywca ubiegający się, o rozłożenie należności pozostającej do spłaty na raty zobowiązany będzie do
przedłożenia: dokumentów, oświadczeń i informacji, o których mowa w § 3 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 16.02.2012 w sprawie szczegółowych warunków rozkładania na raty należności z tytułu
sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz wysokości oprocentowania
rozłożonej na raty należności (Dz. U. z 2012 r. poz. 208 ) niezbędnych do oceny jego wiarygodności
finansowej oraz form zabezpieczenia.
- ANR OT w Gdańsku zastrzega sobie prawo w przypadku braku wiarygodności finansowej Nabywcy, a także
nie zaakceptowanie zaproponowanej formy zabezpieczenia (o którym mowa w art. 31 ust.3 ustawy z dnia
16.09.2011r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie
niektórych innych ustaw oraz dodatkowego wymaganego przez Agencję ) do negatywnego rozpatrzenia
wniosku, o rozłożenie spłaty należności na raty.
- Przy sprzedaży nieruchomości rolnych na raty, w przypadku wniosku kontrahenta pozytywnie
zaopiniowanego przez Izbę Rolniczą, jako zabezpieczenie przyjmuje się hipotekę umowną na nabywanej
nieruchomości oraz weksel własny in blanco. W przypadku braku opinii Izby Rolniczej stosuje się ogólne
zasady zabezpieczenia należności obowiązujące w Agencji Nieruchomości Rolnych.
- Zgodnie z art.37 ust.5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy
publicznej (Dz.U. z 2007r. Nr. 59, poz.404. z późn. zm) ubiegający się o pomoc publiczną inną niż pomoc de
minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie zobowiązany jest do przedstawienia
udzielającemu pomocy informacji o otrzymanej pomocy publicznej, zawierającej w szczególności wskazanie
dnia i podstawy prawnej jej udzielenia, formy i przeznaczenia lub informacji o nieotrzymaniu pomocy.
3. Zgodnie z art. 29b ust. 1 każdy nabywca nieruchomości Zasobu przed zawarciem umowy sprzedaży
składa oświadczenie o pochodzeniu środków finansowych na ten cel oraz że nie zawarł umowy przedwstępnej
na zbycie tej nieruchomości. Osoba, która złożyła nieprawdziwe oświadczenie, o którym mowa w ust. 1,
podlega odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest
obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za
złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za
składanie fałszywych zeznań.

VI. POZOSTAŁE WARUNKI PRZETARGU:
1.
Przetarg ustny nieograniczony wygrywa uczestnik przetargu, który w licytacji zgłosił najwyższą
wysokość ceny nieruchomości.
2.
Osoby fizyczne uczestniczące w przetargu powinny posiadać dokument tożsamości, przedstawiciele
osób przystępujących do przetargu zobowiązani są posiadać dokument tożsamości, upoważnienie do
reprezentowania tej osoby na przetargu oraz przedłożyć komisji przetargowej potwierdzenie wniesienia
wadium.
4. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia Komisji Przetargowej następujące
dokumenty:
a) osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport)
b) pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość: w przypadku współmałżonka (pozostającego we
wspólności ustawowej osób)- zwykłe pełnomocnictwo w innych przypadkach pełnomocnictwo poświadczone
notarialnie.
5. Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t. j. z 2012r. Dz. U.
poz.788) do dokonania czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia lub
użytkowania wieczystego nieruchomości, bądź do dokonania czynności prawnej prowadzącej do zbycia,
www.
5


obciążenia, odpłatnego nabycia i wydzierżawienia gospodarstwa rolnego potrzebna jest zgoda drugiego
małżonka w przypadku wspólności ustawowej. Ważność umowy, która została zawarta przez jednego z
małżonków bez wymaganej zgody drugiego zależy od potwierdzenia umowy przez drugiego małżonka.
6. W przypadku wspólności ustawowej wadium na przetarg należy wnosić przez oboje małżonków. Ponadto
wymagana jest obecność małżonków na przetargu lub zwykłe pełnomocnictwo udzielone przez
nieobecnego małżonka do wniesienia wadium, uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania
oświadczeń związanych z przetargiem.
7. Osoba fizyczna, która nie uczestniczyła w przetargu na sprzedaż nieruchomości, pomimo, że wniosła
wadium nie może uczestniczyć w kolejnych przetargach na sprzedaż tej nieruchomości
8. Osoby biorące udział w przetargu powinny zapoznać się ze stanem prawnym i granicami nieruchomości
będących przedmiotem przetargu. Agencja sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy
ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków wydanymi przez właściwego starostę.
Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt nabywcy.
9. Przetarg przeprowadza się jeżeli stawił się chociażby jeden uczestnik.
10. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował, co
najmniej jedno postąpienie powyżej wywoławczej ceny nieruchomości.
11. Przetarg ustny uważa się za rozstrzygnięty, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferował
postąpienie ponad wywoławczą cenę nieruchomości.
12. Osoba ustalona kandydatem na nabywcę nieruchomości zostanie zawiadomiona o terminie i miejscu
zawarcia Umowy notarialnej, koszty związane z nabyciem nieruchomości w tym koszty wypisów aktu
notarialnego ponosi kupujący .
13. ANR OT w Gdańsku może odstąpić od zwarcia notarialnej umowy sprzedaży gdy Nabywca, nie stawi się w
miejscu i terminie podanym w pisemnym zawiadomieniu oraz nie później niż w dniu zawarcia notarialnej
umowy sprzedaży nie dokona wpłaty wylicytowanej całej lub części ceny nabycia nieruchomości.
Nabywca odnośnie wykonania zobowiązania co do zapłaty rozłożonej na raty ceny sprzedaży lub
poszczególnych rat z wraz z oprocentowaniem i odsetkami obowiązany jest poddać się w umowie sprzedaży
rygorowi egzekucji w myśl art. 777 § 1 pkt. 5 kpc.
14. Nie dopuszcza się zapłaty należności poprzez potrącenie z wierzytelności Skarbu Państwa.
15. W przetargu mogą uczestniczyć:

krajowe osoby fizyczne i prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz
„cudzoziemcy” w rozumieniu obowiązującej od dnia 26 kwietnia 2004 r. – ustawy z dnia 20 lutego 2004 r. o
zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2014 r.
poz. 1380 z póź, zm.) przy czym „cudzoziemcy” muszą uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji na nabycie nieruchomości.

oraz osoby fizyczne, którym przysługuje prawo do zaliczania na poczet ceny sprzedaży nieruchomości
Skarbu Państwa wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego, zgodnie
z ustawą z dnia 08 lipca 2005 r. „o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości
poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej” (Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1418).
16. W przetargu nie mogą uczestniczyć podmioty, które:
- kiedykolwiek nabyły z Zasobu nieruchomości o powierzchni łącznej co najmniej 300 ha użytków rolnych,
przy czym do powierzchni tej wlicza się powierzchnię użytków rolnych, które zostały nabyte z Zasobu, a
następnie zbyte, chyba że zbycie nastąpiło na cele publiczne, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, lub
- naruszył chociażby jedno z postanowień umowy określonych w art. 29a ust. 1 pkt 1 lub 2, lub 3(UoGNRSP),
lub
- w dniu opublikowania wykazu, o którym mowa w art. 28 (UoGNRSP), posiadał udziały lub akcje w spółkach
prawa handlowego będących właścicielami nieruchomości rolnych lub w spółce zależnej lub dominującej w
stosunku do takiej spółki, z wyjątkiem akcji dopuszczonych do obrotu na rynku giełdowym w rozumieniu
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 94, z późn. zm.).
17. W przetargu nie mogą brać udziału podmioty, które:
- mają zaległości z tytułu zobowiązań finansowych wobec Agencji, Skarbu Państwa, jednostek samorządu
terytorialnego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a w
szczególności zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z
www.
6


wyjątkiem przypadków gdy uzyskały one przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, lub
- władają lub władały nieruchomościami Zasobu bez tytułu prawnego i mimo wezwania Agencji
nieruchomości tych nie opuściły.
VII. INFORMUJE SIĘ, ŻE:

1. Organizator przetargu bez podania przyczyn może odstąpić od przeprowadzenia przetargu do chwili jego
rozpoczęcia.
2. Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć Komisji Przetargowej oświadczenie o zapoznaniu się z
granicami nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, jej stanem faktycznym i prawnym, oraz z
ogłoszeniem o przetargu i innymi dokumentami według ogłoszenia o przetargu a także, że nie wnosi
żadnych zastrzeżeń oraz oświadczenie o zrzeczeniu się dokonywania zapłaty ceny jakimikolwiek
wierzytelnościami oraz oświadczenie, że łączna powierzchnia użytków rolnych będących własnością,
pozostających w użytkowaniu wieczystym, samoistnym posiadaniu, lub dzierżawie, uczestnika przetargu
po dokonaniu zakupu przedmiotowej nieruchomości nie przekroczy 300 ha.
3. Agencja sprzedaje nieruchomości na podstawie aktualnych wypisów i map sporządzonych przez Wydział
Geodezji Starostwa Powiatowego. Kupujący nie będzie mógł występować z żadnymi roszczeniami wobec
Sprzedającego z tytułu ewentualnej różnicy powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży
notarialnej geodeta wykaże inną powierzchnię niż jest to oznaczone w dokumencie w postaci wypisu i
mapy. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie Kupującego wyłącznie na
jego koszt. Osoby biorące udział w przetargu powinny zapoznać się ze stanem prawnym i granicami
nieruchomości będących przedmiotem przetargu.
4. Uczestnik przetargu może wnieść do Prezesa Agencji zastrzeżenia na czynności przetargowe za
pośrednictwem ANR OT w Gdańsku (organizatora przetargu) w terminie 7 dni od dnia dokonania tej
czynności.
5. Z nieruchomością przeznaczoną do sprzedaży jak również z postanowieniami projektu umowy sprzedaży,
które nie podlegają ustaleniu w trybie przetargu można zapoznać się w siedzibie jak niżej, po uprzednim
telefonicznym uzgodnieniu.
6. Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w siedzibie
Oddziału Terenowego ANR w Gdańsku z/s. w Pruszczu Gdańskim, ul. Powstańców Warszawy 28,
tel. 58-300-48-41 lub Sekcja Zamiejscowa Gospodarowania Zasobem w Skarszewach tel. (58) 588-24-29.
7.
Ogłoszenie będzie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie:

ANR Oddział Terenowy w Gdańsku z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, ul. Powstańców Warszawy 28,

ANR Oddział Terenowy w Gdańsku Sekcja Zamiejscowa Gospodarowania Zasobem w Skarszewach
ul. Starogardzka 11.

Urzędu Gminy właściwego terytorialnie ze względu na położenie nieruchomości

Sołtysa właściwego terytorialnie sołectwa.

Pomorskiej Izby Rolniczej Pruszczu Gdańskim,

Pomorskiej Izby Rolniczej w Biurze Powiatowym.
Informacja o ogłoszeniu przetargu jest umieszczona na stronie internetowej ANR

Ogłoszenie podlega wywieszeniu na tablicach ogłoszeń jw. przez okres 14 dni.

Data wywieszenia, dn. 20.02.2017 r.

Data zdjęcia, dn. 07.03.2017 r.

Sporządził:
K. Kolaska
www.
7

Podobne ogłoszenia

Filia Suwałki,woj. podlaskie,pow. białostocki,gm. Zabłudów,obręb Kaniuki,dz.441,442,443,446,450/1,454/1,454/2

Lokalizacja: PODLASKIE / białostocki / Zabłudów
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2016-10-24
Powierzchnia: 3.9155 (ha)
Cena: (zł).

OT Gdańsk - woj. pomorskie, gm. Słupsk, obr. Redzikowo

Lokalizacja: POMORSKIE / słupski / Słupsk
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2016-09-01
Powierzchnia: 12.9289 (ha)
Cena: (zł).

OT Gdańsk - woj. pomorskie, gm. Stary Dzierzgoń, obr. Milikowo

Lokalizacja: POMORSKIE / sztumski / Stary Dzierzgoń
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2016-01-28
Powierzchnia: 3.7000 (ha)
Cena: (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE FILIA W ŁODZI, łódzkie, bełchatowski, Kleszczów, Karolów, 1.1540 ha

Lokalizacja: ŁÓDZKIE / bełchatowski / Kleszczów
sprzedaż nierolna
Data publikacji: 2016-06-29
Powierzchnia: 1.154 (ha)
Cena: 42100.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W OPOLU, opolskie, opolski, Tarnów Opolski, Nakło, 5,7242 ha

Lokalizacja: brak informacji o województwie / brak informacji o powiacie / brak informacji o gminie
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-06-22
Powierzchnia: 5.7242 (ha)
Cena: 154000.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE FILIA W ŁODZI, łódzkie, bełchatowski, Szczerców, Polowa, 0.2000 ha

Lokalizacja: ŁÓDZKIE / bełchatowski / Szczerców
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-11-28
Powierzchnia: 0.2 (ha)
Cena: 2000.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE FILIA W ŁODZI, łódzkie, kutnowski, Strzelce, Niedrzew II, 1.3400 ha

Lokalizacja: ŁÓDZKIE / kutnowski / Strzelce
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-06-04
Powierzchnia: 1.34 (ha)
Cena: 26600.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE FILIA W ŁODZI, łódzkie, łaski, Buczek, Sowińce, 0.8328 ha

Lokalizacja: ŁÓDZKIE / łaski / Buczek
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2016-08-31
Powierzchnia: 0.8328 (ha)
Cena: 16400.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE FILIA W ŁODZI, łódzkie, tomaszowski, Budziszewice, Nepomucenów, 0.1800 ha

Lokalizacja: ŁÓDZKIE / tomaszowski / Budziszewice
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-11-13
Powierzchnia: 0.18 (ha)
Cena: 1590.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE, mazowieckie, ciechanowski, Glinojeck, Juliszewo, 0,7009 ha

Lokalizacja: MAZOWIECKIE / ciechanowski / Glinojeck
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-08-24
Powierzchnia: 0.7009 (ha)
Cena: 6500.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE, mazowieckie, sokołowski, Sterdyń, Białobrzegi, 0,1700 ha

Lokalizacja: MAZOWIECKIE / sokołowski / Sterdyń
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2016-08-18
Powierzchnia: 0.1700 (ha)
Cena: 5700 (zł).

OT Gdańsk - woj. pomorskie, gm. Kołczygłowy, obr. Gałęźnia Wielka

Lokalizacja: POMORSKIE / bytowski / Kołczygłowy
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-03-17
Powierzchnia: 0.4200 (ha)
Cena: 8445 (zł).

OT LUBLIN, woj. lubelskie, pow. bialski, gm. Piszczac, obr. Nowy Dwór

Lokalizacja: LUBELSKIE / bialski / Piszczac
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-12-08
Powierzchnia: 1.1232 (ha)
Cena: 17200 (zł).

OT LUBLIN, woj. lubelskie, pow. chełmski, gm. Dorohusk, obr. Świerże

Lokalizacja: LUBELSKIE / chełmski / Dorohusk
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2016-11-08
Powierzchnia: 1.02 (ha)
Cena: 15800 (zł).

OT Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, gmina Iława, obręb Franciszkowo Górne, dz. 228/8, 228/11

Lokalizacja: WARMIŃSKO-MAZURSKIE / iławski / Iława
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-12-05
Powierzchnia: 1.5211 (ha)
Cena: 28400 (zł).

OT Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, gmina Mrągowo, obręb Karwie, dz. 133/8

Lokalizacja: WARMIŃSKO-MAZURSKIE / mrągowski / Mrągowo
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-10-16
Powierzchnia: 0.7000 (ha)
Cena: 16800 (zł).

OT Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, gmina Susz, obręb Piotrkowo, dz. 40/4, 40/6

Lokalizacja: WARMIŃSKO-MAZURSKIE / iławski / Susz
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-04-04
Powierzchnia: 1.71 (ha)
Cena: 39900 (zł).

OT Rzeszów - woj. świętokrzyskie, pow. ostrowiecki, gmina Kunów, obr. Udziców, o pow. łącznej 2.0888 ha

Lokalizacja: ŚWIĘTOKRZYSKIE / ostrowiecki / Kunów
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2016-10-31
Powierzchnia: 2.0888 (ha)
Cena: (zł).

OT Warszawa , woj. mazowieckie, pow. lipski, gm. Solec nad Wisłą, obr. Kolonia Nadwiślańska, pow. 0,14 ha

Lokalizacja: MAZOWIECKIE / lipski / Solec nad Wisłą
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-11-06
Powierzchnia: 0.1400 (ha)
Cena: 1000.00 (zł).