ZSI.LU.SGZ.NI.4240.77.1.77.2015.PJ.22806 sprzedaż rolna ODDZIAŁ TERENOWY W LUBLINIE, lubelskie, opolski, Józefów nad Wisłą, 34-Wałowice, 0,5000 ha

Jesteś tutaj » Informacje o ANR » brak informacji o województwie » brak informacji o powiacie » brak informacji o gminie » ODDZIAŁ TERENOWY W LUBLINIE, lubelskie, opolski, Józefów nad Wisłą, 34-Wałowice, 0,5000 ha

ZSI.LU.SGZ.NI.4240.77.1.77.2015.PJ.22806 sprzedaż rolna ODDZIAŁ TERENOWY W LUBLINIE, lubelskie, opolski, Józefów nad Wisłą, 34-Wałowice, 0,5000 ha

wypożyczalnia dostawczych poznań

Data publikacji: 2015-12-02

Typ nieruchomości: rolna

Sprzedaż/dzierżawa/inne: sprzedaż

Powierzchnia (ha): 0.5

Cena (zł): 18400.00

Oddział Terenowy: OT Lublin

Miejscowość/Obręb: 34-Wałowice

Opis:
Nieruchomość niezbudowana położenie - województwo lubelskie, powiat opolski, gmina Józefów nad Wisłą, obręb 34-Wałowice, nr działki: 80/3 o pow. ewid. 0,5000. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0,5000 w tym w użytkach rolnych (0,5000 o symbolu R). Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr LU1O/00065424/5. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej.

Tytuł:
ODDZIAŁ TERENOWY W LUBLINIE, lubelskie, opolski, Józefów nad Wisłą, 34-Wałowice, 0,5000 ha

Numer oferty: ZSI.LU.SGZ.NI.4240.77.1.77.2015.PJ.22806


GRUNTY ROLNE


ODDZIAŁ TERENOWY W LUBLINIE
działając na podstawie ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa
(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1014)
podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
z terenu gminy Józefów n/Wisłą, powiat opolski, woj. lubelskie
oznaczona w ewidencji gruntów jako działki, jak niżej:
ZSI.LU.SGZ.NI.4240.77.1.77.2015.PJ
Cena wywoławcza
L.p.
Obręb
Numer działki
Nr Księgi Wieczystej Powierzchnia oraz rodzaj użytków Powierzchnia
rolnych w działce /ha/
ogółem /ha/
sprzedaży
nieruchomości /PLN/
1.
Bór
371/1

LU1O/00065417/3
RIVa-0,10; RIVb-0,24
0,34
5.280,00 zł w tym

nasadzenia 126,00
2.
Bór
393

LU1O/00065417/3
S-RIVa-0,16;
0,16
5.500,00 zł w tym
nasadzenia 2.818,00
3.
Stare Boiska
67/1, 67/2

LU1O/00065418/0
RV-0,30; RVI-0,17;
0,47
13.708,00 zł w tym
nasadzenia 6.349,00
4.
Wałowice
604/2
LU1O/00065424/5
RIVa-0,03; RIVb-0,20;
0,23
4.951,00 zł w tym
nasadzenia 1.718,00
5
Wałowice
80/3
LU1O/00065424/5
RIVb-0,21; RV-0,29;
0,50
18.400,00 zł w tym
nasadzenia 10.850,00

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Józefów n/Wisłą uchwalonego przez Radę Gminy Uchwałą Nr III/19/02 z dn. 30.12.2002 r.
działki 371/1, 393, 67/1, 67/2, 604/2 leżą w terenie upraw rolniczych i sadowniczych; działka 80/3 w terenie przeznaczonym do zalesień.

Termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.

U w a g a !
Na podstawie art. 29 ust. 1 z zastrzeżeniem ust. 1a Ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa
pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości po cenie podanej w ogłoszeniu przysługuje byłemu właścicielowi lub jego spadkobiercom, jeżeli nieruchomość została przyjęta
na rzecz Skarbu Państwa przed 1 styczniem 1992 roku (przymusowe odjęcie prawa własności).
W związku z powyższym Oddział Terenowy Agencji Nieruchomości Rolnych w Lublinie oczekuje w terminie 35 dni od dnia podania niniejszego wykazu do
publicznej wiadomości pisemnego oświadczenia osób, o których mowa w art.29 ust.1 w/w ustawy o skorzystaniu z pierwszeństwa nabycia nieruchomości po cenie
podanej w ogłoszeniu. W przypadku stwierdzenia braku wpływu oświadczeń, o których mowa wyżej, nieruchomość zostanie sprzedana w trybie przetargu publicznego.

Kupujący ponosi koszty aktu notarialnego.

www.

Należność za nabycie nieruchomości należy wpłacić najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży, chyba, że na wniosek nabywcy należność z tytułu sprzedaży
może być rozłożona na roczne i półroczne raty stosownie do art. 31 ust. 2 . ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa z dnia 19 października1991 roku oraz Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków rozkładania na raty należności z tytułu
sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz wysokości oprocentowania rozłożonej na raty należności (Dz. U. z dnia 23.02.2012 r. poz.
208).


Jednocześnie informujemy że:
a/ sprzedaż nieruchomości rolnej przez Agencję może nastąpić, jeżeli w wyniku tej sprzedaży łączna powierzchnia użytków rolnych, będących własnością
nabywcy nie przekroczy 500 ha;

b/ Agencji przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa w okresie 5 lat, licząc od dnia jej nabycia od Agencji;
c/ Agencja Nieruchomości Rolnych sprzedaje w/w nieruchomości zgodnie z wyrysami i ewidencją gruntów i budynków prowadzoną przez Starostwo Powiatowe
i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz różnicy powierzchni nieruchomości, jeżeli po zawarciu umowy
sprzedaży geodeta wykaże inną powierzchnię lub rodzaj użytku niż wynika to z powołanych wyżej wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów.
d/ Działki 67/1, 67/2, 604/2, 80/3 obciążone są bezumownym użytkownikiem. Kupujący złoży w umowie sprzedaży oświadczenie, iż
samodzielnie i na własny koszt będzie podejmował działania w celu objęcia nieruchomości w posiadanie a także, że nie będzie występował w przyszłości z
żadnymi roszczeniami wobec sprzedającego z tego tytułu.
e) Nabywca w/w działek zobowiązany jest uregulować należność, wynikającą z wartości nakładów na przedmiotowej nieruchomości, których wartość została
ustalona na podstawie operatu szacunkowego. Właściciel nasadzeń zobowiązany jest do przedłożenia dokumentów, potwierdzających ich własność w celu
zaliczenia w/w kwoty na poczet ceny nabycia.


Wykaz został wywieszony w Lubelskiej Izbie Rolniczej, Urzędzie Gminy, Sołectwie, Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem w Niemcach, Oddziale
Terenowym Agencji Nieruchomości Rolnych w Lublinie oraz na stronie internetowej Agencji - www..
Niemce, ……………..2015 r.Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie oraz pełną treść ogłoszenia można uzyskać w siedzibie Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania
Zasobem w Niemcach, ul. Leonów 49, 21-025 Niemce, pok. 5. Tel. 081 756 19 30 w.26
www.

1
2
3
4
5

Wykaz (ogłoszenie) wywieszono na Data i podpis
Wykaz (ogłoszenie) zdjęto z tablicy Data i podpis
tablicy ogłoszeń
ogłoszeń
dnia ……………… r.
dnia ……………… r.

Urząd Gminy Józefów
n/Wisłą

Sołectwo Bór

Sołectwo Stare Boiska

Sołectwo Wałowice

SZGZ w Niemcach

Lubelska Izba Rolna

ANR OT Lublin

www.

Podobne ogłoszenia

OT Wrocław woj. DOLNOŚLĄSKIE gmina Czernica obręb Dobrzykowice pow. 13,3418ha.

Lokalizacja: DOLNOŚLĄSKIE / wrocławski / Czernica
dzierżawa nierolna
Data publikacji: 2016-03-24
Powierzchnia: 13.3418 (ha)
Cena: (zł).

SGZ Opole, pow. strzelecki, gm. Strzelce Opolskie, obr. Strzelce Opolskie

Lokalizacja: OPOLSKIE / strzelecki / Strzelce Opolskie
dzierżawa nierolna
Data publikacji: 2016-01-07
Powierzchnia: 0.1972 (ha)
Cena: (zł).

OT LUBLIN, woj. lubelskie, pow. lubelski, gm. Bełżyce, obr. 1 - Bełżyce Rolne

Lokalizacja: LUBELSKIE / lubelski / Bełżyce
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2016-02-03
Powierzchnia: 0.1854 (ha)
Cena: (zł).

OT LUBLIN, woj. lubelskie, pow. puławski, gm. Baranów , obr. Baranów

Lokalizacja: LUBELSKIE / puławski / Baranów
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2016-03-17
Powierzchnia: 0.3246 (ha)
Cena: (zł).

OT Warszawa , woj. mazowieckie, pow. białobrzeski, gm. Wyśmierzyce, obr. Wyśmierzyce, pow. 0,4024 ha

Lokalizacja: MAZOWIECKIE / białobrzeski / Wyśmierzyce
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2017-02-17
Powierzchnia: 0.4024 (ha)
Cena: (zł).

OT Wrocław woj. DOLNOŚLĄSKIE gmina Ścinawa obręb Chełmek Wołowski pow. 1,2800ha.

Lokalizacja: DOLNOŚLĄSKIE / lubiński / Ścinawa
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2016-03-16
Powierzchnia: 1.2800 (ha)
Cena: (zł).

SZGZ Mikołow, śląskie, Jaworzno, Byczyna

Lokalizacja: ŚLĄSKIE / m. Jaworzno / M. Jaworzno
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2015-12-28
Powierzchnia: 16.5989 (ha)
Cena: 125.2 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W OPOLU, opolskie, nyski, Nysa, Górna Wieś, 0,0855 ha

Lokalizacja: OPOLSKIE / nyski / Nysa
sprzedaż nierolna
Data publikacji: 2015-11-27
Powierzchnia: 0.0855 (ha)
Cena: 74100.00 (zł).

OT Lublin, woj. lubelskie, pow. łęczyński, gm. Puchaczów, obr. Wesołówka

Lokalizacja: LUBELSKIE / łęczyński / Puchaczów
sprzedaż nierolna
Data publikacji: 2014-07-10
Powierzchnia: 0.38 (ha)
Cena: 16500 (zł).

SZGZ Mikołów, śląskie, żywiecki, Łodygowice, Łodygowice

Lokalizacja: ŚLĄSKIE / żywiecki / Łodygowice
sprzedaż nierolna
Data publikacji: 2014-03-11
Powierzchnia: 0.1700 (ha)
Cena: 66000 (zł).

OT Rzeszów - woj. świętokrzyskie, pow. staszowski, gm. Szydłów, obr. Brzeziny, Wola Żyzna - pow. 1.26 ha.

Lokalizacja: ŚWIĘTOKRZYSKIE / staszowski / Szydłów
sprzedaż przeznaczenie wielofunkcyjne
Data publikacji: 2016-10-28
Powierzchnia: 1.26 (ha)
Cena: (zł).

Filia w Suwałkach, SZGZ w Bielsku Podlaskim, woj. podlaskie, pow. bielski, gm. Boćki, obr. Mołoczki, dz. 364

Lokalizacja: PODLASKIE / bielski / Boćki
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2017-01-31
Powierzchnia: 0.67 (ha)
Cena: 11900 (zł).

Filia Zielona Góra, woj. lubuskie, pow. żarski, gm. Lipinki Łużyckie obręb Piotrowice działka nr 12/3; 12/4; 12/5

Lokalizacja: LUBUSKIE / żarski / Lipinki Łużyckie
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-10-16
Powierzchnia: 2.53 (ha)
Cena: 43650 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W RZESZOWIE, podkarpackie, lubaczowski, Stary Dzików, Cewków, 0,3600 ha

Lokalizacja: PODKARPACKIE / lubaczowski / Stary Dzików
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-10-29
Powierzchnia: 0.36 (ha)
Cena: 2140.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W RZESZOWIE, świętokrzyskie, konecki, Końskie, Proćwin, 0,1300 ha

Lokalizacja: ŚWIĘTOKRZYSKIE / konecki / Końskie
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-06-05
Powierzchnia: 0.13 (ha)
Cena: 1570.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE FILIA W ŁODZI, łódzkie, radomszczański, Gidle, Ruda, 0.0700 ha

Lokalizacja: ŁÓDZKIE / radomszczański / Gidle
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-03-09
Powierzchnia: 0.07 (ha)
Cena: 1500.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE FILIA W ŁODZI, łódzkie, wieluński, Osjaków, Borki Walkowskie, 0.3460 ha

Lokalizacja: ŁÓDZKIE / wieluński / Osjaków
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2016-06-10
Powierzchnia: 0.346 (ha)
Cena: 20000.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE, mazowieckie, ostrowski, Ostrów Mazowiecka, Kuskowizna, 0,9600 ha

Lokalizacja: MAZOWIECKIE / ostrowski / Ostrów Mazowiecka
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-07-14
Powierzchnia: 0.96 (ha)
Cena: 8200.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU, dolnośląskie, wrocławski, Kąty Wrocławskie, Krzeptów, 12,1043 ha

Lokalizacja: DOLNOŚLĄSKIE / wrocławski / Kąty Wrocławskie
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-09-10
Powierzchnia: 12.1043 (ha)
Cena: 801000.00 (zł).

OT Gdańsk - woj. pomorskie, gm. Koczała, obr. Koczała

Lokalizacja: POMORSKIE / człuchowski / Koczała
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-09-02
Powierzchnia: 0.9300 (ha)
Cena: 26900 (zł).

OT Lublin, woj. lubelskie, pow. biłgorajski, gm. Tereszpol, obr. Tereszpol Enklawy

Lokalizacja: LUBELSKIE / biłgorajski / Tereszpol
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-05-12
Powierzchnia: 0.31 (ha)
Cena: 2400 (zł).

OT LUBLIN. woj. lubelskie. pow. chełmski, gm. Kamień, obr. Pławanice

Lokalizacja: LUBELSKIE / chełmski / Kamień
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-05-26
Powierzchnia: 3.31 (ha)
Cena: 49000 (zł).

OT Lublin,woj.lubelskie,pow.chełmski,gm.Rejowiec Fabryczny,obręb Wólka Kańska

Lokalizacja: LUBELSKIE / chełmski / Rejowiec Fabryczny
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-03-25
Powierzchnia: 0.2000 (ha)
Cena: 2200 (zł).

OT Lublin,woj.lubelskie,pow.chełmski,gm.Rejowiec Fabryczny,obręb Wólka Kańska

Lokalizacja: LUBELSKIE / chełmski / Rejowiec Fabryczny
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-03-25
Powierzchnia: 0.41 (ha)
Cena: 4500 (zł).

OT Rzeszów, podkarpackie, jarosławski, Radymno, Korczowa

Lokalizacja: PODKARPACKIE / jarosławski / Radymno
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-04-27
Powierzchnia: 8.86 (ha)
Cena: (zł).

OT Warszawa , woj. mazowieckie, pow. białobrzeski, gm. Radzanów, obr. Branica, pow. 0,23 ha

Lokalizacja: MAZOWIECKIE / białobrzeski / Radzanów
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-05-08
Powierzchnia: 0.2300 (ha)
Cena: 2600.00 (zł).