ZSI.LU.SGZ.NI.4240.84.1.84.2015.PJ.25706 sprzedaż rolna ODDZIAŁ TERENOWY W LUBLINIE, lubelskie, opolski, Karczmiska, Chodlik, 0,7200 ha

Jesteś tutaj » Informacje o ANR » brak informacji o województwie » brak informacji o powiacie » brak informacji o gminie » ODDZIAŁ TERENOWY W LUBLINIE, lubelskie, opolski, Karczmiska, Chodlik, 0,7200 ha

ZSI.LU.SGZ.NI.4240.84.1.84.2015.PJ.25706 sprzedaż rolna ODDZIAŁ TERENOWY W LUBLINIE, lubelskie, opolski, Karczmiska, Chodlik, 0,7200 ha

Nowy minister rolnictwa zaprzysiężony

Data publikacji: 2015-11-03

Typ nieruchomości: rolna

Sprzedaż/dzierżawa/inne: sprzedaż

Powierzchnia (ha): 0.72

Cena (zł): 5000.00

Oddział Terenowy: OT Lublin

Miejscowość/Obręb: Chodlik

Opis:
Nieruchomość niezbudowana położenie - województwo lubelskie, powiat opolski, gmina Karczmiska, obręb Chodlik, nr działek: 1719 o pow. ewid. 0,4200, 1371 o pow. ewid. 0,3000. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0,7200 w tym w użytkach rolnych (0,6500 o symbolu R, 0,0700 o symbolu Ł). Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej.

Tytuł:
ODDZIAŁ TERENOWY W LUBLINIE, lubelskie, opolski, Karczmiska, Chodlik, 0,7200 ha

Numer oferty: ZSI.LU.SGZ.NI.4240.84.1.84.2015.PJ.25706


GRUNTY ROLNE


ODDZIAŁ TERENOWY W LUBLINIE
działając na podstawie ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa
(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1014)
podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
z terenu gminy Karczmiska, powiat opolski, woj. Lubelskie

oznaczona w ewidencji gruntów jako działki, jak niżej:
ZSI.LU.SGZ.NI.4240.84.1.84.2015.PJ
Cena wywoławcza
L.p.
Obręb
Numer działki
Nr Księgi Wieczystej Powierzchnia oraz rodzaj użytków Powierzchnia
rolnych w działce /ha/
ogółem /ha/
sprzedaży
nieruchomości /PLN/
1.
Karczmiska II
224

LU1O/00064838/3
RIIIa-0,1261
0,1261
12.300,00 zł w tym

nasadzenia 9.746,00

0,0677 udz.
2.849,19 zł grunt
Karczmiska II
458
LU1O/00055733/1
Lz-PsV-0,0624; B-PsV-0,0037;
SP 7/12-
bud. z drzewostanem
2.
Lz-RIII-0,0016
0,0395
w tym VAT 532,78
3.
Karczmiska II
1708
LU1O/00064838/3
RII-0,04; RIIIa-0,06; RIIIb-0,01;
Lz-RV-0,03
0,14
2.200,00 zł wraz z
drzewostanem
LU1O/00045044/1
53.969,11 zł w tym gr.
rol. z drzewostanem
Karczmiska II
1740
RII-0,23; RIIIa-0,20; RIIIb-0,01;
5.906,60; gr. pod
Lz-RV-0,01
0,45
zabudowę 14.856,84 w
tym VAT 2.778,11;
4.
nasadzenia 33.206,00
LU1O/00065349/5
8.217,01 zł w tym gr.
rol. z drzewostanem
Wolica Kolonia
563/2, 266/4
RIVb-0,0337; PsIV-0,12
0,1537
1.247,84; gr. pod
zabudowę 4.722,17 w
tym VAT 883,01;
5.
nasadzenia 2.247,00
brak
1.800,00 zł (udz.
6.
Chodlik
183, 184, 185 (udz.
3/4)
ŁIV-0,21; ŁV-0,08; LsIV-0,07
0,3600 udz. SP
3/4 -0,2700
3/4) 1.350,00 zł
Chodlik
7.
186, 187, 188
brak
ŁIV-0,18;ŁV-0,07;PsV-0,01;LsIV-0,03
0,2900
1.500,00 zł
Chodlik
8.
360
LU1O/00052361/1
ŁIV-0,12; LsIV-0,08
0,2000
1.000,00 zł
Chodlik
9.
410
LU1O/00052361/1
ŁIV-0,02; ŁV-0,18;
0,2000
1.000,00 zł
www.


Chodlik
10.

452
LU1O/00052361/1
Lz-PsIV-0,16
0,1600
1.100,00 zł
Chodlik
11.

878
brak
RV-0,18
0,1800
1.800,00 zł
Chodlik
12.

896
brak
RV-0,04; ŁIV-0,17
0,2100
1.500,00 zł
Chodlik
13.

924, 925
brak
ŁIV-0,23;ŁV-0,29;ŁVI-0,12;W-0,01
0,6500
3.300,00 zł
Chodlik
14.
969, 970, 971, 972
LU1O/00066740/3
brak
ŁIV-0,461; ŁV-0,13; PsV-0,02
0,6110
3.100,00 zł
Chodlik
15.

1291
brak
RVI-0,33
0,3300
2.000,00 zł
Chodlik
16.

1360
brak
ŁIV-0,20; ŁV-0,13; W-0,02
0,3500
2.100,00 zł
Chodlik
17.

1371, 1719
brak
RV-0,60; RVI-0,05; ŁV-0,07
0,7200
5.000,00 zł
Chodlik
18.

1666
LU1O/00066740/3
RV-0,37; PsV-0,06
0,4300
3.400,00 zł

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Karczmiska uchwalonego przez Radę Gminy Karczmiska Uchwałą Nr XXXIX/216/02 z dn.
09.10.2002 r. oraz Uchwałą Nr IV/19/02 z dn. 30.12.2002 r. działki 224, 1708, 878, 1666 leżą w terenie przeznaczonym do produkcji rolnej; dz. 458 w terenie pod
zabudowę mieszkaniową zagrodową; dz. 1740 leży w części w terenie pod zabudowę mieszkaniową zagrodową, w części w terenie rolnym z dopuszczeniem zabudowy
zagrodowej i związanej z produkcją rolną , w części w terenie przeznaczonym do prod. rolniczej oraz w części w terenie rolnym pod zalesienia; dz. 563/2 w części leży
w terenie użytków zielonych, w części w terenie przeznaczonym do prod. rolnej, w części w terenie pod zabudowę mieszkaniową zagrodową; dz. 266/4 leży w terenie
przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową zagrodową; działka 1291 w terenie lasów i zadrzewień; działka 1719- tereny rolne do zalesienia; dz. 183, 184, 185,
186, 187, 188, 360, 452, 896, 924, 925, 969, 970, 971, 972, 1360, 1371- tereny użytków zielonych; dz. 410-teren użytków zielonych, teren na którym
planowane są urządzenia wodne.

Termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.

U w a g a !
Na podstawie art. 29 ust. 1 z zastrzeżeniem ust. 1a Ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa
pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości po cenie podanej w ogłoszeniu przysługuje byłemu właścicielowi lub jego spadkobiercom, jeżeli nieruchomość została przyjęta
na rzecz Skarbu Państwa przed 1 styczniem 1992 roku (przymusowe odjęcie prawa własności).
W związku z powyższym Oddział Terenowy Agencji Nieruchomości Rolnych w Lublinie oczekuje w terminie 35 dni od dnia podania niniejszego wykazu do
publicznej wiadomości pisemnego oświadczenia osób, o których mowa w art.29 ust.1 w/w ustawy o skorzystaniu z pierwszeństwa nabycia nieruchomości po cenie
podanej w ogłoszeniu. W przypadku stwierdzenia braku wpływu oświadczeń, o których mowa wyżej, nieruchomość zostanie sprzedana w trybie przetargu publicznego.

Kupujący ponosi koszty aktu notarialnego.

Należność za nabycie nieruchomości należy wpłacić najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży, chyba, że na wniosek nabywcy należność z tytułu sprzedaży
może być rozłożona na roczne i półroczne raty stosownie do art. 31 ust. 2 . ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa z dnia 19 października
1991 roku oraz Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków rozkładania na raty należności z tytułu
sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz wysokości oprocentowania rozłożonej na raty należności (Dz. U. z dnia 23.02.2012 r. poz.
208).


Jednocześnie informujemy że:www.a/ sprzedaż nieruchomości rolnej przez Agencję może nastąpić, jeżeli w wyniku tej sprzedaży łączna powierzchnia użytków rolnych, będących własnością
nabywcy nie przekroczy 500 ha;

b/ Agencji przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa w okresie 5 lat, licząc od dnia jej nabycia od Agencji;
c/ Agencja Nieruchomości Rolnych sprzedaje w/w nieruchomości zgodnie z wyrysami i ewidencją gruntów i budynków prowadzoną przez Starostwo Powiatowe
i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz różnicy powierzchni nieruchomości, jeżeli po zawarciu umowy
sprzedaży geodeta wykaże inną powierzchnię lub rodzaj użytku niż wynika to z powołanych wyżej wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów.
d/ Działki 183, 184, 185, 186, 187, 188, 224, 410, 878, 896, 924, 925, 969, 970, 971, 972, 1360, 1371, 1666, 1740, 563/2, 266/4 obciążone są
bezumownym użytkownikiem. Kupujący złoży w umowie sprzedaży oświadczenie, iż samodzielnie i na własny koszt będzie podejmował działania w celu
objęcia nieruchomości w posiadanie a także, że nie będzie występował w przyszłości z żadnymi roszczeniami wobec sprzedającego z tego tytułu.

e) Nabywca nieruchomości z poz. 1, 4, 5 zobowiązany jest uregulować należność, wynikającą z wartości nakładów na przedmiotowej nieruchomości, których
wartość została ustalona na podstawie operatu szacunkowego. Właściciel nasadzeń zobowiązany jest do przedłożenia dokumentów, potwierdzających ich
własność w celu zaliczenia w/w kwoty na poczet ceny nabycia.


Wykaz został wywieszony w Lubelskiej Izbie Rolniczej, Urzędzie Gminy, Sołectwie, Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem w Niemcach, Oddziale
Terenowym Agencji Nieruchomości Rolnych w Lublinie oraz na stronie internetowej Agencji - www..
Niemce, ……………..2015 r.Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie oraz pełną treść ogłoszenia można uzyskać w siedzibie Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania
Zasobem w Niemcach, ul. Leonów 49, 21-025 Niemce, pok. 5. Tel. 081 756 19 30 .26www.


1
2
3
4
5

Wykaz (ogłoszenie) wywieszono na Data i podpis
Wykaz (ogłoszenie) zdjęto z tablicy Data i podpis
tablicy ogłoszeń
ogłoszeń
dnia ……………… r.
dnia ……………… r.

Urząd Gminy Karczmiska

Sołectwo Chodlik

Sołectwo Karczmiska II

Sołectwo Wolica Kolonia

SZGZ w Niemcach

Lubelska Izba Rolna

ANR OT Lublin

www.

Podobne ogłoszenia

OT Gdańsk - woj. pomorskie, gm. Stare Pole, obr. Krzyżanowo

Lokalizacja: POMORSKIE / malborski / Stare Pole
dzierżawa nierolna
Data publikacji: 2016-02-17
Powierzchnia: 1.0215 (ha)
Cena: (zł).

OT Wrocław woj. DOLNOŚLĄSKIE gmina Zgorzelec obręb Trójca pow. 15,9993ha.

Lokalizacja: DOLNOŚLĄSKIE / zgorzelecki / Zgorzelec
dzierżawa przeznaczenie wielofunkcyjne
Data publikacji: 2017-01-26
Powierzchnia: 15.9993 (ha)
Cena: (zł).

Filia Suwałki, woj. podlaskie,powiat białostocki,gm. Gródek,obręb Straszewo,dz.55

Lokalizacja: PODLASKIE / białostocki / Gródek
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2014-04-18
Powierzchnia: 2.0912 (ha)
Cena: (zł).

OT Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, gmina Jabłonowo Pomorskie, obręb Adamowo, pow. 0.3000 ha.

Lokalizacja: KUJAWSKO-POMORSKIE / brodnicki / Jabłonowo Pomorskie
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2015-06-16
Powierzchnia: 0.3000 (ha)
Cena: (zł).

OT GORZÓW WLKP.,woj.lubuskie,pow.strzelecko-drezdenecki,obr.Ogardy.,dz.nr102,167,170 i 22/2,pow.2,2600

Lokalizacja: LUBUSKIE / strzelecko-drezdenecki / Strzelce Krajeńskie
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2015-10-02
Powierzchnia: 2.2600 (ha)
Cena: (zł).

OT Rzeszów - woj. podkarpackie, pow. rzeszowski, gm. Świlcza, obr. Bratkowice - pow. łącz. 19,4046 ha

Lokalizacja: PODKARPACKIE / rzeszowski / Świlcza
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2016-02-19
Powierzchnia: 19.4046 (ha)
Cena: (zł).

OT Wrocław woj. DOLNOŚLĄSKIE gmina Lubomierz obręb Oleszna Podgórska pow. 1,0700ha.

Lokalizacja: DOLNOŚLĄSKIE / lwówecki / Lubomierz
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2014-06-20
Powierzchnia: 1.0700 (ha)
Cena: (zł).

OT Gdańsk - woj. pomorskie, gm. Czarna Dąbrówka, obr. Jasień

Lokalizacja: POMORSKIE / bytowski / Czarna Dąbrówka
sprzedaż nierolna
Data publikacji: 2016-10-10
Powierzchnia: 0.1500 (ha)
Cena: 44510 (zł).

SZGZ Olesno, pow. Częstochowa, gm. Rędziny, ob. Kolonia Rędziny, pow. 0,5980 ha

Lokalizacja: ŚLĄSKIE / częstochowski / Rędziny
sprzedaż nierolna
Data publikacji: 2014-10-24
Powierzchnia: 0.5980 (ha)
Cena: 11000 (zł).

Filia Suwałki, podlaskie, zambrowski, Rutki, Grądy Woniecko, 3,2420 ha

Lokalizacja: PODLASKIE / zambrowski / Rutki
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-09-05
Powierzchnia: 3.2420 (ha)
Cena: 52000 (zł).

Filia w Suwałkach, SZGZ w Bielsku Podlaskim, woj. podlaskie, pow. bielski, gm. Orla obręb Malinniki dz. 610/1

Lokalizacja: PODLASKIE / bielski / Orla
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-09-15
Powierzchnia: 0.30 (ha)
Cena: (zł).

Filia w Suwałkach, SZGZ w Bielsku Podlaskim, woj. podlaskie, pow. siemiatycki, gm. Siemiatycze, obręb Baciki Bliższe, dz.66/1

Lokalizacja: PODLASKIE / siemiatycki / Siemiatycze
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-12-30
Powierzchnia: 0.28 (ha)
Cena: 6100 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W GORZOWIE WLKP. FILIA W ZIELONEJ GÓRZE, lubuskie, żagański, Żagań, Gorzupia Dolna, 0,4640 ha

Lokalizacja: LUBUSKIE / żagański / Żagań
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-04-07
Powierzchnia: 0.464 (ha)
Cena: 60800.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W RZESZOWIE, podkarpackie, przeworski, Przeworsk - miasto, Obręb Nr 3, 0,5348 ha

Lokalizacja: PODKARPACKIE / przeworski / Przeworsk - miasto
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2017-01-20
Powierzchnia: 0.5348 (ha)
Cena: 12030.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE FILIA W ŁODZI, łódzkie, wieruszowski, Galewice, Brzózki, 0.0200 ha

Lokalizacja: ŁÓDZKIE / wieruszowski / Galewice
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-09-14
Powierzchnia: 0.02 (ha)
Cena: 1300.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE, mazowieckie, szydłowiecki, Mirów, Rogów, 0,1700 ha

Lokalizacja: MAZOWIECKIE / szydłowiecki / Mirów
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-05-14
Powierzchnia: 0.17 (ha)
Cena: 2100.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU, dolnośląskie, lubiński, Rudna, Orsk, 10,3800 ha

Lokalizacja: DOLNOŚLĄSKIE / lubiński / Rudna
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-09-14
Powierzchnia: 10.38 (ha)
Cena: 202200.00 (zł).

OT LUBLIN, woj. lubelskie, pow. chełmski, gm. Dorohusk, obr. Świerże

Lokalizacja: LUBELSKIE / chełmski / Dorohusk
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2016-11-25
Powierzchnia: 1.02 (ha)
Cena: 15800 (zł).

OT LUBLIN, woj. lubelskie, pow. krasnostawski, gm. Fajsławice, obr. Suchodoły

Lokalizacja: LUBELSKIE / krasnostawski / Fajsławice
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-11-04
Powierzchnia: 0.14 (ha)
Cena: 2200 (zł).

OT Lublin, woj. lubelskie, pow. tomaszowski, gm. Tarnawatka, obr. Pańków

Lokalizacja: LUBELSKIE / tomaszowski / Tarnawatka
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-10-14
Powierzchnia: 1.10 (ha)
Cena: 14500 (zł).

OT Lublin, woj. lubelskie, pow. zamojski, gm. Grabowiec, obr. Bronisławka

Lokalizacja: LUBELSKIE / zamojski / Grabowiec
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-04-10
Powierzchnia: 0.09 (ha)
Cena: 500 (zł).

OT Lublin, woj. lubelskie, pow.puławski, gm.Puławy, obr.Gołąb

Lokalizacja: LUBELSKIE / puławski / Puławy
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-08-11
Powierzchnia: 0.53 (ha)
Cena: 3600 (zł).

OT Rzeszów - woj. podkarpackie, pow. lubaczowski, gm. Stary Dzików, obr. Moszczanica - pow. łącz. 2,3147 ha

Lokalizacja: PODKARPACKIE / lubaczowski / Stary Dzików
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-06-23
Powierzchnia: 2.3147 (ha)
Cena: (zł).

OT Wrocław woj. DOLNOŚLĄSKIE gmina Międzybórz obręb Kamień pow. 1,0000ha.

Lokalizacja: DOLNOŚLĄSKIE / oleśnicki / Międzybórz
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-04-13
Powierzchnia: 1.0000 (ha)
Cena: 40080 (zł).

OT Wrocław woj. DOLNOŚLĄSKIE gmina Wisznia Mała obręb Strzeszów pow. 4,9300ha.

Lokalizacja: DOLNOŚLĄSKIE / trzebnicki / Wisznia Mała
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-05-26
Powierzchnia: 4.9300 (ha)
Cena: 204000 (zł).

OT/Rzeszów,malpolskie,krakowski,Krzeszowice

Lokalizacja: MAŁOPOLSKIE / krakowski / Krzeszowice
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-10-20
Powierzchnia: 0.29 (ha)
Cena: 4500 (zł).