ZSI.OL.SGZ.4240.258.1.258.2015.AS.92208 sprzedaż rolna ODDZIAŁ TERENOWY W OLSZTYNIE, warmińsko-mazurskie, kętrzyński, Reszel, Robawy, 39,7435 ha

Jesteś tutaj » Informacje o ANR » WARMIŃSKO-MAZURSKIE » kętrzyński » Reszel » ODDZIAŁ TERENOWY W OLSZTYNIE, warmińsko-mazurskie, kętrzyński, Reszel, Robawy, 39,7435 ha

ZSI.OL.SGZ.4240.258.1.258.2015.AS.92208 sprzedaż rolna ODDZIAŁ TERENOWY W OLSZTYNIE, warmińsko-mazurskie, kętrzyński, Reszel, Robawy, 39,7435 ha

talerzówka

Data publikacji: 2015-10-27

Typ nieruchomości: rolna

Sprzedaż/dzierżawa/inne: sprzedaż

Powierzchnia (ha): 39.7435

Cena (zł): 943100.00

Oddział Terenowy: OT Olsztyn

Miejscowość/Obręb: Robawy

Wojewodztwo: WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Powiat: kętrzyński

Gmina: Reszel

Opis:
Nieruchomość niezbudowana położenie - województwo warmińsko-mazurskie, powiat kętrzyński, gmina Reszel, obręb Robawy, nr działki: 223/2 o pow. ewid. 39,7435. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 39,7435 w tym w użytkach rolnych (0,1200 o symbolu Lzr, 7,6500 o symbolu Ł, 31,2715 o symbolu Ps). Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr OL1K/00035504/6. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej.

Tytuł:
ODDZIAŁ TERENOWY W OLSZTYNIE, warmińsko-mazurskie, kętrzyński, Reszel, Robawy, 39,7435 ha

Numer oferty: ZSI.OL.SGZ.4240.258.1.258.2015.AS.92208ODDZIAŁ TERENOWY W OLSZTYNIE


OL.SGZ.4240……….2015.AS
Olsztyn 22 października 2015 rok


działając na podstawie art. 28 i 29 ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu
nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jednolity z 2015 poz. 1014) oraz rozporządzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży
nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków obniżenia ceny
sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz stawek szacunkowych gruntów (Dziennik
Ustaw z 18.05.2012 r. poz. 540), podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ
nieruchomości niezabudowanej wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, pochodzącej
ze zlikwidowanego Gospodarstwa Pomocniczego Zespołu Szkół Rolniczych w Reszlu, położonej na terenie
gminy Reszel, powiat kętrzyński, woj. warmińsko – mazurskie, przeznaczonej do sprzedaży w trybie
pierwszeństwa nabycia.


Opis nieruchomości
Nieruchomość niezabudowana, położona na terenie gminy Reszel, oznaczona w
ewidencji gruntów obrębu Robawy jako działka Nr 223/2 o powierzchni 39,7435 ha, z
czego:
- łąki:


7,6500 ha ŁIV
- pastwiska:

31,2715 ha, w tym: PsIII – 19,1500 ha, PsIV – 5,6200 ha, PsV – 5,4415 ha,PsVI – 1,0600 ha
- grunty zadrzewione
i zakrzaczone:

0,1200 ha


- nieużytki:

0,7020 ha

w tym 38,9215 ha użytków rolnych

Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży położona jest wśród gruntów rolnych, o podobnym
charakterze, przy drodze wojewódzkiej Nr 594: Reszel – Święta Lipka , po południowej stronie tej drogi, na
zachód od miejscowości Ramty, pomiędzy rzeką Sajna, a rowem. Przez nieruchomość przebiega gazociąg
średniego ciśnienia. W pobliżu drogi wojewódzkiej w sąsiedztwie Lz znajduje się byłe wyrobisko zarośnięte
zielskiem i zakrzewieniem – bez wartości użytkowej.
Agencja sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów
i budynków, wydanymi przez Starostę Powiatu kętrzyńskiego. Nabywający zobowiązany będzie do złożenia
oświadczenia, w notarialnej umowie sprzedaży, że nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec
Sprzedającego z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w
powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wskaże inną powierzchnię, niż jest to
oznaczone w dokumentach wyżej wymienionych. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może
nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Kupującego. Kupujący otrzyma kopię wypisu i wyrysu nabywanej
nieruchomości.

W Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kętrzynie, dla działki Nr 223/2 obrębu Robawy
prowadzona jest księga wieczysta KW Nr OL1K/00035504/6.
Urząd Gminy w Reszlu zaświadcza, że działka Nr 223/2 obrębu Robawy, w Miejscowym Planie
Ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Reszel, który obowiązywał do 31.12.2002
roku była przeznaczona na cele rolne. Aktualnie na powyższą działkę (część działki) brak jest
miejscowego planu zagospodarowania i taki plan nie jest sporządzany. Obszar działki 223/2 w
obrębie Robawy w obszarze objętym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
miasta Reszel, wsi Święta Lipka i drogi pielgrzymkowej na trasie Reszel – Święta Lipka, jest
przeznaczony na cele:


10-448 Olsztyn, UL. B. Głowackiego 6, TEL. 89 524 88 01, FAX 89 524 88 02

-
tereny rolne z zakazem lokalizowania zabudowy rolniczej w obszarze oznaczonym na
rysunku planu symbolami R.17 i R.18,

- tereny zieleni nieurządzonej w obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem ZN.11
W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Reszel,
uchwalonym przez Radę Miejską w Reszlu Uchwałą nr XII/73/99 z dnia 21.09.1999 r - zmiana
uchwalona przez Radę Miejską w Reszlu Uchwałą Nr VI/34/07 z dnia 01.03.2007 r. nie
przewiduje się zmiany kierunku zagospodarowania przestrzennego dla tej części obszaru działki,
dla której brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Reszel nie
ustala obszarów rozmieszczenia urządzeń wytwarzających energię elektryczną z odnawialnych
źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW. Według studium uwarunkowań na ww działkach
nie figurują obszary spodziewanego występowania złóż kruszywa naturalnego. Działka ta
położone jest poza obszarami chronionego krajobrazu oraz poza obszarami chronionymi Natura
2000. Gmina Reszel nie planuje inwestycji drogowych na drogach gminnych przylegających do
w/w nieruchomości. Uchwałą Nr V/37/2015 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 26 marca 2015 r.
przystąpiono do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta i gminy Reszel.

Cena sprzedaży nieruchomości wynosi: 943.100,00 zł
W cenie ujęto koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.

Sprzedaż nieruchomości będzie dokonana w oparciu o przepisy ustawy o gospodarowaniu
nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

Agencja może na wniosek wiarygodnego nabywcy rozłożyć spłatę należności na roczne raty na
okres nie dłuższy niż 15 lat, jeżeli przed zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości nabywca
wpłaci co najmniej 10 % jej ceny i przedłoży zabezpieczenie spłaty kwoty należności rozłożonej
na raty, a jego sytuacja finansowa pozwala na spłatę tej należności.

Warunki rozkładania ceny sprzedaży na raty
określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z
dnia 16 lutego 2012 roku w sprawie szczegółowych warunków rozkładania na raty należności z
tytułu sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz wysokości
oprocentowania rozłożonej na raty należności
(Dz.U. z dnia 23 lutego 2012 r. poz. 208)

Niezapłacona należność za nabycie prawa własności, łącznie z oprocentowaniem będzie
zabezpieczona hipotecznie, poddaniem sie dobrowolnej egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt. 4 i 5
Kpc oraz dodatkowym zabezpieczeniem ustalonym z Sekcją Finansowo - Księgową Rozliczeń i
Windykacji tut. Agencji.

Cena sprzedaży lub pierwsza wpłata w przypadku rozłożenia na raty ceny nieruchomości podlega zapłacie
nie później niż w dniu zawarcia aktu notarialnego umowy sprzedaży. Warunek wpłaty uznaje się za spełniony
jeśli środki pieniężne znajdują się na rachunku bankowym Oddziału w dniu zawarcia aktu notarialnego.

Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 z zastrzeżeniem ust. 1a ustawy z dnia 19 października 1991 r. o
gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości po
cenie podanej w wykazie przysługuje byłemu właścicielowi zbywanej nieruchomości lub jego spadkobiercom,
jeżeli nieruchomość została przejęta na rzecz Skarbu Państwa przed 1.01.1992 roku (przymusowe odjęcie
prawa własności).
Za pozbawionych własności nie mogą się uważać osoby, które z własnej woli wyzbyły się tej własności,
względnie straciły ją w innych okolicznościach niż w wyniku postępowania wywłaszczeniowego lub innych
tytułów np. przepadek, przejęcie za długi.

W związku z powyższym Oddział Terenowy Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie oczekuje
w terminie 35 dni od dnia podania niniejszego wykazu do publicznej wiadomości pisemnego
oświadczenia osób, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1 w/w ustawy o skorzystaniu z
pierwszeństwa nabycia nieruchomości po cenie podanej w wykazie.
W przypadku braku oświadczeń sprzedaż nieruchomości nastąpi w trybie art. 29 ust 1 pkt 3
ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu
Państwa (tekst jednolity z 2015 roku poz. 1014)
W razie zbiegu uprawnień do pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości innych osób lub
podmiotów, oprócz wymienionego wyżej byłego właściciela lub jego spadkobierców, stosuje się
kolejność wymienioną w art. 29 ust. 1 w/w ustawy.

Oddział Terenowy Agencji zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zawarcia umowy sprzedaży,
jeżeli zajdą nowe, istotne okoliczności, w tym w szczególności, gdy nastąpi zmiana przeznaczenia
gruntów, nabywający nie wywiąże się z obowiązków wynikających z umów zawartych z Agencją.

Zgodnie z art. 28 a ust. 1 ustawy z dnia 19 października 1991 roku ustawy o gospodarowaniu
nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jednolity z 2015 roku poz. 1014) sprzedaż
nieruchomości rolnej może nastąpić, jeżeli w wyniku tej sprzedaży łączna powierzchnia użytków
rolnych będących własnością nabywcy nie przekroczy
500,00 ha.
Powierzchnię użytków rolnych ustala się na podstawie oświadczenia złożonego przez nabywcę
nieruchomości. Osoba, która złożyła nieprawdziwe oświadczenie, podlega odpowiedzialności karnej za
składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli
następującej treści :”Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”
Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
W związku z powyższym Nabywający zobowiązany będzie w notarialnej umowie sprzedaży złożyć
stosowne oświadczenie w tym zakresie.

W rozumieniu art. 2 pkt. 5 ust. z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego
(tekst jednolity z 2012 r poz. 803) za użytki rolne uważa się:
grunty orne, sady, łąki trwałe,
pastwiska trwałe, grunty rolne zabudowane, grunty pod stawami i rowami.
Przy ustalaniu powierzchni użytków rolnych, będących przedmiotem współwłasności uwzględnia się:
powierzchnię nieruchomości rolnych odpowiadających udziałowi we współwłasności takich nieruchomości, a
w przypadku współwłasności łącznej uwzględnia się łączną powierzchnię nieruchomości rolnych stanowiących
przedmiot współwłasności.

Na podstawie art. 29 ust. 4 powołanej wyżej ustawy Agencji przysługuje prawo pierwokupu na rzecz
Skarbu Państwa przy odsprzedaży nieruchomości przez nabywcę w okresie 5 lat od nabycia tej
nieruchomości od Agencji.

Na podstawie art. 593 § 1 ustawy Kodeks cywilny z dnia 23.04.1964 r. (Dz. U. z 2014 roku poz. 121 z późn.
zm.) Agencja wprowadzi do umowy sprzedaży umowne prawo odkupu nieruchomości na rzecz Skarbu
Państwa w okresie 5 lat, licząc od dnia jej nabycia od Agencji, z ujawnieniem tego prawa w księdze
wieczystej. Do wykonania prawa odkupu mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. Ze szczegółowymi
warunkami zastosowania umownego prawa odkupu można zapoznać się we wzorze aktu notarialnego umowy
sprzedaży.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowej nieruchomości można uzyskać w Oddziale Terenowym
Agencji w Olsztynie, ul. Głowackiego 6, pok. 12 tel. 89-52-48-844 w godz. od 9.00 do 13.00 każdego dnia
roboczego lub w siedzibie SZGZ w Korszach tel. (89) 754 26 20

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu przez okres 14 dni od dnia 27 października 2015 roku

w Urzędzie Gminy Reszel, w miejscowości Robawy, w W-MIR w Olsztynie, w Oddziale Terenowym Biura
W-MIR w Bartoszycach, w ANR O/T Olsztyn SZGZ w Korszach oraz w siedzibie Oddziału Terenowego Agencji
Nieruchomości Rolnych w Olsztynie przy ul. Głowackiego 6.

Otrzymują z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń:
1. Urząd Gminy Reszel
2. Sołtys wsi Robawy
3. ANR O/T Olsztyn SZGZ w Korszach
4. Warmińsko Mazurska Izba Rolnicza w Olsztynie
5. Oddział Terenowy Biura W-MIR w Bartoszycach
6. Sekcja Organizacyjna w/mPodobne ogłoszenia

OT Gdańsk - woj. pomorskie, gm. Ryjewo, obr. Ryjewo

Lokalizacja: POMORSKIE / kwidzyński / Ryjewo
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2016-02-22
Powierzchnia: 1.4678 (ha)
Cena: (zł).

OT LUBLIN, woj. lubelskie, pow. chełmski, gm. Ruda Huta, obr. Dobryłów

Lokalizacja: LUBELSKIE / chełmski / Ruda-Huta
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2016-07-22
Powierzchnia: 0.61 (ha)
Cena: (zł).

OT Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, gmina Pieniężno, obręb Kiersiny dz. nr 4, 6

Lokalizacja: WARMIŃSKO-MAZURSKIE / braniewski / Pieniężno
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2016-02-03
Powierzchnia: 7.0800 (ha)
Cena: (zł).

OT Opole, gmina Kietrz, obręb Nowa Cerekwia

Lokalizacja: OPOLSKIE / głubczycki / Kietrz
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2017-01-10
Powierzchnia: 14.27 (ha)
Cena: (zł).

OT Rzeszów - woj. podkarpackie, pow. przemyski, gm. Fredropol, obr. Makowa

Lokalizacja: PODKARPACKIE / przemyski / Fredropol
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2015-04-03
Powierzchnia: 0.2 (ha)
Cena: (zł).

OT Warszawa, woj. mazowieckie, powiat węgrowski, gmina Łochów, obręb Brzuza, pow. 0,49 ha

Lokalizacja: MAZOWIECKIE / węgrowski / Łochów
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2015-08-11
Powierzchnia: 0.49 (ha)
Cena: (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W GORZOWIE WLKP. FILIA W ZIELONEJ GÓRZE, lubuskie, żarski, Lubsko, 6, 0,3269 ha

Lokalizacja: LUBUSKIE / żarski / Lubsko
sprzedaż nierolna
Data publikacji: 2016-11-30
Powierzchnia: 0.3269 (ha)
Cena: 120800.00 (zł).

OT Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, gmina Lubanie, obręb Kucerz, pow. 2.1480 ha.

Lokalizacja: KUJAWSKO-POMORSKIE / włocławski / Lubanie
sprzedaż nierolna
Data publikacji: 2014-04-08
Powierzchnia: 2.1480 (ha)
Cena: (zł).

OT Gdańsk- woj pomorskie gm. Kwidzyn obr Rakowice

Lokalizacja: POMORSKIE / kwidzyński / Kwidzyn
sprzedaż nierolna
Data publikacji: 2016-12-20
Powierzchnia: 0.21 (ha)
Cena: 25000 (zł).

OT Rzeszów - woj. małopolskie, pow. nowosądecki, gm. podegrodzie obr. podrzecze - pow. 0.57 ha

Lokalizacja: MAŁOPOLSKIE / nowosądecki / Podegrodzie
sprzedaż nierolna
Data publikacji: 2014-11-05
Powierzchnia: 0.57 (ha)
Cena: 95200 (zł).

Dąbrówka Wlkp.

Lokalizacja: LUBUSKIE / świebodziński / Zbąszynek
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-11-21
Powierzchnia: 0.30 (ha)
Cena: 6250 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W BYDGOSZCZY, kujawsko-pomorskie, inowrocławski, Dąbrowa Biskupia, Zagajewice, 0,0540 ha

Lokalizacja: KUJAWSKO-POMORSKIE / inowrocławski / Dąbrowa Biskupia
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2016-08-08
Powierzchnia: 0.054 (ha)
Cena: 3600.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE, mazowieckie, radomski, Pionki, Czarna, 0,0800 ha

Lokalizacja: MAZOWIECKIE / radomski / Pionki
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-11-20
Powierzchnia: 0.08 (ha)
Cena: 2100.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU, dolnośląskie, strzeliński, Wiązów, Gułów, 0,1000 ha

Lokalizacja: DOLNOŚLĄSKIE / strzeliński / Wiązów
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2016-10-25
Powierzchnia: 0.1 (ha)
Cena: 12000.00 (zł).

OT LUBLIN. woj. lubelskie. pow. chełmski, gm. Siedliszcze, obr. Chojno Nowe I

Lokalizacja: LUBELSKIE / chełmski / Siedliszcze
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-05-05
Powierzchnia: 0.17 (ha)
Cena: 12546 (zł).

OT Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, gmina Markusy, obręb Rachowo dz. 64/5

Lokalizacja: WARMIŃSKO-MAZURSKIE / elbląski / Markusy
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2016-09-09
Powierzchnia: 2.2300 (ha)
Cena: 26400 (zł).

OT Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, gmina Ostróda, obręb Pietrzwałd, dz. 115

Lokalizacja: brak informacji o województwie / brak informacji o powiacie / brak informacji o gminie
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-06-10
Powierzchnia: 11.25 (ha)
Cena: 145300 (zł).

OT Warszawa , woj. mazowieckie, pow. radomski, gm. Gózd, obr. Podgóra, pow. 0,12 ha

Lokalizacja: MAZOWIECKIE / radomski / Gózd
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-09-08
Powierzchnia: 0.1200 (ha)
Cena: 2700.00 (zł).