OP.SGZ.4240.302.20.2015.AZi.91609 sprzedaż rolna ODDZIAŁ TERENOWY W OPOLU, opolskie, opolski, Dąbrowa, Narok, 1,8400 ha

Jesteś tutaj » Informacje o ANR » OPOLSKIE » opolski » Dąbrowa » ODDZIAŁ TERENOWY W OPOLU, opolskie, opolski, Dąbrowa, Narok, 1,8400 ha

OP.SGZ.4240.302.20.2015.AZi.91609 sprzedaż rolna ODDZIAŁ TERENOWY W OPOLU, opolskie, opolski, Dąbrowa, Narok, 1,8400 ha

Data publikacji: 2015-07-30

Typ nieruchomości: rolna

Sprzedaż/dzierżawa/inne: sprzedaż

Powierzchnia (ha): 1.84

Cena (zł): 40000.00

Oddział Terenowy: OT Opole

Miejscowość/Obręb: Narok

Wojewodztwo: OPOLSKIE

Powiat: opolski

Gmina: Dąbrowa

Opis:
Nieruchomość niezbudowana położenie - województwo opolskie, powiat opolski, gmina Dąbrowa, obręb Narok, nr działki: 239/2 o pow. ewid. 1,8400. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 1,8400 w tym w użytkach rolnych (0,7500 o symbolu R, 1,0900 o symbolu Ps). Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr KW 102558. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej.

Tytuł:
ODDZIAŁ TERENOWY W OPOLU, opolskie, opolski, Dąbrowa, Narok, 1,8400 ha

Numer oferty: OP.SGZ.4240.302.20.2015.AZi.91609

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY
OP.SGZ.4240.302.20.2015.AZi

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu działając na podstawie art. 12 ust. 3 i art. 28
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa
(tekst jednolity, Dz.U. z 2012r. poz. 1187) ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Nieruchomość stanowi niezabudowany grunt o powierzchni 1,8400 ha, położony obręb Narok, gmina
Dąbrowa, powiat opolski, województwo opolskie, oznaczony w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr:
obr_nazwa
KM
NR_DZ
POW_EWID
PsVI
RVI
NAROK
1
239/2
1,8400
1,0900
0,7500
powyższa nieruchomość objęta jest księgą wieczystą nr OP1O/00102558/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy
w Opolu VI Wydział Ksiąg Wieczystych.
UWAGI: Działka znajduje się w zasięgu zalewu powodziowego podczas powodzi w 1997r. oraz częściowo
w strefie ochrony sanitarnej wokół cmentarza.

Dla terenu obejmującego przedmiotową działkę gmina Dąbrowa nie posiada obowiązującego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Dąbrowa, uchwalonym Uchwałą Rady Gminy Dąbrowa nr V/21/11 z dnia 10 lutego
2011r. ww. działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem R – tereny rolnicze.

Cena sprzedaży wynosi: 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy 00/100 złotych) – zwolnione
z podatku VAT. Cena zawiera koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.
Agencja Nieruchomości Rolnych OT w Opolu zastrzega, że wyklucza płatność należności jakimikolwiek
wierzytelnościami.
Istnieje możliwość rozłożenia spłaty należności na raty na podstawie art. 31 ust. 2 ustawy
o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa na uzasadniony wniosek nabywcy, jeżeli przed
zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości nabywca nieruchomości wpłaci co najmniej 10% jej ceny
i przedłoży stosowne zabezpieczenie spłaty kwoty należności rozłożonej na raty, a jego sytuacja finansowa
pozwala na spłatę tej należności.
Na podstawie art. 29 ust. 1 ww. ustawy, pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje byłemu
właścicielowi zbywanej nieruchomości lub jego spadkobiercom, jeżeli nieruchomość została przejęta na rzecz
Skarbu Państwa przed 1 stycznia 1992r. W związku z powyższym Oddział Terenowy Agencji Nieruchomości
Rolnych w Opolu oczekuje, w terminie 35 dni od dnia podania niniejszego wykazu do publicznej
wiadomości, pisemnego oświadczenia osób uprawnionych, o skorzystaniu z pierwszeństwa w nabyciu
przedmiotowej nieruchomości po wyżej określonej cenie i na warunkach podanych w wykazie.
Brak złożenia oświadczenia w podanym terminie lub złożenie go pod warunkiem lub z zastrzeżeniem
spowoduje, że nieruchomość zostanie wystawiona do sprzedaży w drodze przetargu w oparciu o przepisy ww.
ustawy oraz w oparciu o rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie
szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części
składowych, warunków obniżenia ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz stawek
szacunkowych gruntów (Dz.U. z 2012, poz. 540).
Oddział Terenowy Agencji zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zawarcia umowy sprzedaży, jeżeli
zajdą nowe, istotne okoliczności w tym w szczególności zgłoszone zostaną roszczenia reprywatyzacyjne, nastąpi
zmiana przeznaczenia gruntów, nabywający nie wywiąże się z obowiązków wynikających z umów zawartych
z Agencją.

Agencja Nieruchomości Rolnych informuje, że zgodnie z art. 29 ust. 4 ww. ustawy przysługuje jej prawo
pierwokupu nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa w okresie 5 lat, licząc od dnia jej nabycia od Agencji.

Agencja zastrzega sobie możliwość wprowadzenia do umowy sprzedaży umownego prawa odkupu na
podstawie przepisów kodeksu cywilnego z ujawnieniem go w księdze wieczystej.

Sprzedaż nieruchomości rolnej przez Agencję może nastąpić, jeżeli w wyniku tej sprzedaży łączna
powierzchnia użytków rolnych będących własnością nabywcy nie przekroczy 500ha.

Agencja sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz danymi zawartymi w
wypisie z ewidencji gruntów i budynków.
Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w Oddziale
Terenowym Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu, ul. 1 - go Maja 6, 45-068 Opole, tel. (077) 4000971.
Opole, dnia 27.07.2015r.

Ogłoszenie wywieszono w dniach od 31.07.2015r. do 17.08.2015r. na tablicy ogłoszeń:
1. Urząd Gminy Dąbrowa
2. Sołectwo Narok
3. Izba Rolnicza Opole
4. ANR OT w Opolu
nadto ogłoszono w ww. terminie na stronie internetowej www.

Podpis Data złożenia podpisu Pieczęć

Podobne ogłoszenia

SZGZ Mikołów, zawierciański, Kroczyce, Przyłubsko

Lokalizacja: ŚLĄSKIE / zawierciański / Kroczyce
dzierżawa przeznaczenie wielofunkcyjne
Data publikacji: 2016-03-01
Powierzchnia: 0.5183 (ha)
Cena: (zł).

Filia Zielona Góra woj. lubuskie

Lokalizacja: LUBUSKIE / krośnieński / Gubin
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2016-03-09
Powierzchnia: 8.0100 (ha)
Cena: (zł).

OT Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, gmina Chodecz, obręb Pyszkowo, pow. 0.5100 ha.

Lokalizacja: KUJAWSKO-POMORSKIE / włocławski / Chodecz
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2016-08-30
Powierzchnia: 0.5100 (ha)
Cena: (zł).

OT Gdańsk - woj. pomorskie, gm. Kałdowo, obr. Prabuty

Lokalizacja: POMORSKIE / kwidzyński / Prabuty
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2016-06-28
Powierzchnia: 14.2340 (ha)
Cena: (zł).

OT LUBLIN, woj. lubelskie, pow. biłgorajski, gm. Łukowa, obr. Osuchy

Lokalizacja: LUBELSKIE / biłgorajski / Łukowa
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2016-07-12
Powierzchnia: 0.24 (ha)
Cena: (zł).

OT LUBLIN, woj. lubelskie, pow. lubartowski, gm. Ostrów Lubelski, obr. Rozkopaczew

Lokalizacja: LUBELSKIE / lubartowski / Ostrów Lubelski
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2016-02-04
Powierzchnia: 1.1518 (ha)
Cena: (zł).

OT LUBLIN, woj. lubelskie, pow. lubartowski, gm. Uścimów, obr. Krasne

Lokalizacja: LUBELSKIE / lubartowski / Uścimów
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2016-03-14
Powierzchnia: 1.51 (ha)
Cena: (zł).

OT Wrocław woj. DOLNOŚLĄSKIE gmina Wińsko obręb Węglewo pow. 2,7900ha.

Lokalizacja: DOLNOŚLĄSKIE / wołowski / Wińsko
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2015-06-15
Powierzchnia: 2.7900 (ha)
Cena: (zł).

SZGZ Mikołów, śląskie, Chybie, Chybie

Lokalizacja: ŚLĄSKIE / cieszyński / Chybie
sprzedaż nierolna
Data publikacji: 2015-01-14
Powierzchnia: 0.5668 (ha)
Cena: 193800 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE FILIA W ŁODZI, łódzkie, bełchatowski, Zelów, Pszczółki, 0.4300 ha

Lokalizacja: ŁÓDZKIE / bełchatowski / Zelów
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-08-18
Powierzchnia: 0.43 (ha)
Cena: 5400.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE FILIA W ŁODZI, łódzkie, zduńskowolski, Zduńska Wola, Zamłynie, 0.0900 ha

Lokalizacja: ŁÓDZKIE / zduńskowolski / Zduńska Wola
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2016-06-13
Powierzchnia: 0.09 (ha)
Cena: 1500.00 (zł).

OT Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, gmina Dąbrowa Biskupia, obręb Bąkowo, pow. 11.0176 ha.

Lokalizacja: KUJAWSKO-POMORSKIE / inowrocławski / Dąbrowa Biskupia
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-01-20
Powierzchnia: 11.0176 (ha)
Cena: (zł).

OT Lublin, woj. lubelskie, pow. bialski, gm. Janów Podlaski, obr. Janów Podlaski

Lokalizacja: LUBELSKIE / bialski / Janów Podlaski
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-05-14
Powierzchnia: 0.3000 (ha)
Cena: 3500 (zł).

OT Lublin, woj. lubelskie, pow. łukowski, gm. Krzywda, obr. Feliksin

Lokalizacja: LUBELSKIE / łukowski / Krzywda
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-05-07
Powierzchnia: 0.22 (ha)
Cena: 1920 (zł).

OT Lublin, woj. lubelskie, pow. świdnicki, gm. Piaski, obr. Gardzienice II

Lokalizacja: LUBELSKIE / świdnicki / Piaski
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-04-14
Powierzchnia: 0.06 (ha)
Cena: 790 (zł).

OT LUBLIN, woj. lubelskie, pow. świdnicki, gm, Trawniki, obr. Biskupice

Lokalizacja: LUBELSKIE / świdnicki / Trawniki
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-01-14
Powierzchnia: 0.31 (ha)
Cena: 10726 (zł).

OT Opole, woj. opolskie, powiat nyski, gm. Głuchołazy, obr. Konradów, pow. 7.,35 ha

Lokalizacja: OPOLSKIE / nyski / Głuchołazy
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-11-10
Powierzchnia: 7.35 (ha)
Cena: 390000 (zł).

OT Rzeszów - woj. świetokrzyskie, pow. opatowski, gm. Baćkowice, obr. Wszachów - pow. łącz. 0.06 ha.

Lokalizacja: ŚWIĘTOKRZYSKIE / opatowski / Baćkowice
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2016-07-25
Powierzchnia: 0.06 (ha)
Cena: (zł).

OT Warszawa , woj. mazowieckie, pow. białobrzeski, gm. Stromiec, obr. Ksawerów Nowy, pow. 0,79 ha

Lokalizacja: MAZOWIECKIE / białobrzeski / Stromiec
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-06-09
Powierzchnia: 0.7900 (ha)
Cena: 10000.00 (zł).

woj. mazowieckie, pow. płoński, gm. Naruszewo, obręb Naruszewo, powierzchnia 3,6100 ha.

Lokalizacja: MAZOWIECKIE / płoński / Naruszewo
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-10-16
Powierzchnia: 3.6100 (ha)
Cena: 130000 (zł).