OP.SGZ.MI.4240.61.2017.Ip.2.277709 sprzedaż rolna ODDZIAŁ TERENOWY W OPOLU, śląskie, tarnogórski, Zbrosławice, Czekanów, 0,0766 ha

Jesteś tutaj » Informacje o ANR » ŚLĄSKIE » tarnogórski » Zbrosławice » ODDZIAŁ TERENOWY W OPOLU, śląskie, tarnogórski, Zbrosławice, Czekanów, 0,0766 ha

OP.SGZ.MI.4240.61.2017.Ip.2.277709 sprzedaż rolna ODDZIAŁ TERENOWY W OPOLU, śląskie, tarnogórski, Zbrosławice, Czekanów, 0,0766 ha

19 lipca 2018 14:36 Ambitny "Plan dla wsi" ministra Ardanowskiego Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski wspólnie z Premierem Mateuszem Morawieckim przeds

Data publikacji: 2017-02-20

Typ nieruchomości: rolna

Sprzedaż/dzierżawa/inne: sprzedaż

Powierzchnia (ha): 0.0766

Cena (zł): 4300.00

Oddział Terenowy: OT Opole

Data przetargu: 2017-03-22

Miejscowość/Obręb: Czekanów

Wojewodztwo: ŚLĄSKIE

Powiat: tarnogórski

Gmina: Zbrosławice

Opis:
Nieruchomość niezbudowana położenie - województwo śląskie, powiat tarnogórski, gmina Zbrosławice, obręb Czekanów, nr działki: 180 o pow. ewid. 0,0766. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0,0766 w tym w użytkach rolnych (0,0766 o symbolu R). Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr T3 k 78. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej.

Tytuł:
ODDZIAŁ TERENOWY W OPOLU, śląskie, tarnogórski, Zbrosławice, Czekanów, 0,0766 ha

Numer oferty: OP.SGZ.MI.4240.61.2017.Ip.2.277709


ODDZIAŁ TERENOWY W OPOLU
S

ZGZ W MIKOŁOWIE
OGŁOSZENIE PRZETARGU
(OP.SGZ.MI.4240.61.2017.IP.2)
Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu działając na podstawie art. 12 ust.3, art.
27 i 29 ustawy z dnia 19 października 1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa
( t.j. Dz. U. 2016 poz. 1491) oraz w oparciu o Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia
2012r. w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części
składowych, warunków obniżenia ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz stawek
szacunkowych gruntów (Dz. U. 2012 poz. 540) oraz w oparciu o Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 16 lutego 2012 w sprawie szczegółowych warunków rozkładania na raty należności z tytułu sprzedaży
nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz wysokości oprocentowania rozłożonej na raty
należności (Dz. U. 2012 poz. 208), w związku z ustawą z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego
( Dz. U. z 2012r. poz. 803 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia
2012r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą ( Dz.U. 2012 poz.
109) podaje do publicznej wiadomości, że

ogłasza przetarg ustny ograniczony
na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w województwie śląskim,
powiecie tarnogórskim, gminie Zbrosławice, obrębie Czekanów

Przedmiotem przetargu będzie nieruchomość wymieniona w wykazie nieruchomości przeznaczonym do sprzedaży
z dnia 11.01.2017 r. wywieszonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zbrosławice, Sołectwie Czekanów, Agencji
Nieruchomości Rolnych OT w Opolu, ANR SZGZ w Mikołowie, Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach oraz na portalu
internetowym ANR pod adresem www..
W skład nieruchomości wchodzą grunty oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako działka
nr 180 z k.m. 4 obręb Czekanów, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach
prowadzi księgę wieczystą nr GL1T/00085552/2. Dział III i IV – wolny od wpisów.
Ogólna powierzchnia nieruchomości wynosi 0,0766 ha, w tym: grunty orne 0,0766 ha ( RIIIb – 0,0766 ha).

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbrosławice ( uchwała Rady Gminy
Zbrosławice Nr XXIV/558/06 z dnia 05.07.2006r.) nieruchomość położona jest na terenach oznaczonych symbolem
43 R – tereny upraw rolniczych.

• Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 4.300,00 zł /w tym podatek VAT-zwolniony/
(słownie złotych: cztery tysiące trzysta złotych )
• Minimalna wysokość postąpienia wynosi: 100,00 zł
• Wadium wynosi: 400,00 zł
Agencja sprzedaje nieruchomość na podstawie danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków
prowadzonych przez Starostę Powiatu właściwego, co do położenia nieruchomości.
W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy ANR nie bierze
odpowiedzialności za ewentualne różnice. Wskazania granic nieruchomości na gruncie przez geodetę może dokonać
ANR na koszt kupującego. Kupujący zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, że znany mu jest stan faktyczny
oferowanej do sprzedaży nieruchomości, jej obszar, przebieg granic, dojazd, rodzaj użytków i nie będzie występował
z roszczeniami wobec Agencji w przypadku, gdyby na skutek dokonania przez geodetę wznowienia granic w/w
nieruchomości wykazano zmiany w stosunku do danych z ewidencji gruntów na dzień jej sprzedaży.
Przetarg jest ograniczony dla rolników indywidualnych, w rozumieniu przepisów ustawy o kształtowaniu
ustroju rolnego, zamierzających powiększyć gospodarstwo rodzinne, posiadających kwalifikacje rolnicze,
którzy co najmniej od 5 lat mają miejsce zamieszkania w gminie Zbrosławice lub gminie graniczącej z
gminą Zbrosławice i prowadzą przez ten okres osobiście gospodarstwo rolne oraz posiadają część gospodarstwa na
terenie gminy, którą zamieszkują, spełniających warunki o których mowa poniżej i zakwalifikowanych przez Komisję
Przetargową na podstawie złożonego najpóźniej do dnia 06-03-2017 r. w siedzibie ANR Sekcji Zamiejscowej
Gospodarowania Zasobem w Mikołowie, ul. Karola Miarki 18 wniosku kandydata, że zamierza
uczestniczyć w w/w przetargu.
W przetargu mogą uczestniczyć również osoby, które nie spełniają jedynie wymogu dotyczącego
5-letniego okresu osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego, określonego w przepisach o kształtowaniu ustroju
rolnego, w przypadku gdy osoby te w dniu ogłoszenia wykazu nieruchomości Zasobu przeznaczonych do sprzedaży
mają nie więcej niż 40 lat.

W myśl art. 29 ust. 3ba ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnym SP w przetargu nie może
uczestniczyć podmiot, który:
1) kiedykolwiek nabył z Zasobu nieruchomości o powierzchni łącznej co najmniej 300 ha użytków rolnych, przy czym
do powierzchni tej wlicza się powierzchnię użytków rolnych, które zostały nabyte z Zasobu, a następnie zbyte, chyba
że zbycie nastąpiło na cele publiczne, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami, lub
2) naruszył chociażby jedno z postanowień umowy określonych w art. 29a ust. 1 pkt 1 lub 2, lub 3 ustawy
o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa , lub
3) w dniu opublikowania wykazu, posiadał udziały lub akcje w spółkach prawa handlowego będących właścicielami
nieruchomości rolnych lub w spółce zależnej lub dominującej w stosunku do takiej spółki, z wyjątkiem akcji
dopuszczonych do obrotu na rynku giełdowym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami
finansowymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 94, z późn. zm.).
Ponadto w myśl art. 29 ust. 3bc ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnym
Skarbu Państwa w przetargu nie może uczestniczyć podmiot, który:
1) posiada zaległości z tytułu zobowiązań finansowych wobec Agencji Nieruchomości Rolnych , Skarbu Państwa,
jednostek samorządu terytorialnego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego, a w szczególności zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskał on przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, lub
2) włada lub władał nieruchomościami Zasobu bez tytułu prawnego i mimo wezwania Agencji nieruchomości tych nie
opuścił.
Do wniosku o zakwalifikowanie do uczestnictwa w przetargu ograniczonym, który powinien zawierać
określenie nieruchomości wykazanej w ogłoszeniu o przetargu, należy dołączyć następujące dokumenty:
1. oświadczenie osoby fizycznej zamierzającej uczestniczyć w przetargu ograniczonym na sprzedaż
nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa , składane na podstawie przepisów ustawy z dnia
19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (t.j. Dz.U. 2016 poz.
1491) - wzór 1 ,
2. oświadczenie o łącznej powierzchni użytków rolnych stanowiących własność, użytkowanych wieczyście,
będących
w
samoistnym
posiadaniu,
dzierżawionych
przez
rolnika
indywidualnego
- wzór 2,
3. oświadczenie rolnika indywidualnego o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz o łącznej
powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego w danej gminie, poświadczone
przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) - wzór 3,
4. kopia świadectwa (dyplomu) ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjalnej, lub zawodowej lub średniej
lub wyższej, a w przypadku osoby która prowadzi gospodarstwo rolne przez okres krótszy niż 5 lat i w dniu
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży miała nie więcej niż 40 lat - oświadczenie
o posiadaniu kwalifikacji rolniczych - wzór 4 wraz z potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kopiami
dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji rolniczych,
5. dowód potwierdzający zamieszkanie na terenie gminy Zbrosławice lub gminy graniczącej z gminą
Zbrosławice tj. dokument określający zameldowanie na pobyt stały w rozumieniu przepisów o ewidencji
ludności i dowodach osobistych,
W
przypadku
małżonków
pomiędzy
którymi
istnieje
wspólność
majątkowa,
wniosek
o zakwalifikowanie do uczestnictwa w przetargu może być złożony tylko przez jedną osobę.

Dowody potwierdzające spełnienie warunków wzięcia udziału w przetargu, o których mowa powyżej (oświadczenia na
drukach: wzór 1, wzór 2, wzór 3, wzór 4) oraz zaświadczenia o zameldowaniu, winny być aktualne – wystawione
nie wcześniej niż w dacie ogłoszenia przetargu. Druki ww. oświadczeń opublikowane są na stronie internetowej
www. oraz można je uzyskać w siedzibie ANR Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem w Mikołowie,
ul. Karola Miarki 18.
UWAGA!!!
Rolnicy posiadający gospodarstwa rodzinne, położone na terenie więcej niż jednej gminy, zobowiązani są do złożenia
oświadczeń o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego o określonej powierzchni użytków rolnych
poświadczonych
przez
wójta
(burmistrza,
prezydenta
miasta),
oraz
oświadczeń
o łącznej powierzchni użytków rolnych w gospodarstwie rodzinnym, które zamierzają powiększyć, każdej z gmin na
terenie której położone są nieruchomości wchodzące w skład tego gospodarstwa.
Agencja zastrzega sobie prawo żądania dodatkowych wyjaśnień dotyczących m.in. posiadania oraz
osobistego prowadzenia gospodarstwa rodzinnego.

Komisja przetargowa po sprawdzeniu dokumentów i zakwalifikowaniu do przetargu, ogłosi listę osób
zakwalifikowanych do przetargu, która będzie wywieszona na tablicy ogłoszeń w dniu 08-03-2017 r.
do godz. 1500 w :
1. Urzędzie Gminy Zbrosławice
2. Agencji Nieruchomości Rolnych OT w Opolu.
W tym samym terminie i miejscach zostanie również wywieszona lista osób, które nie złożyły wszystkich wymaganych
dokumentów z zaznaczeniem brakujących dokumentów oraz informacją, że osoby te zostaną zakwalifikowane do
przetargu, jeżeli w terminie do dnia 13-03-2017 r. do godz. 15.00, złożą brakujące dokumenty w siedzibie ANR
Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem w Mikołowie, ul. Karola Miarki 18.
Ostateczna lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w dniu
20-03-2017 r. w:
1. Urzędzie Gminy Zbrosławice
2. Agencji Nieruchomości Rolnych OT w Opolu.
Osoby, które w terminach i miejscu określonych powyżej nie złożą wszystkich wymaganych dokumentów określonych
powyżej, potwierdzających spełnienie warunków wzięcia udziału w przetargu, nie zostaną dopuszczone do
uczestnictwa w przetargu.
W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne, jeżeli spełnią warunki podane w ogłoszeniu
o przetargu i zostaną zakwalifikowane do udziału w przetargu przez Komisję Przetargową oraz pod warunkiem , że
1. Wpłacą wadium w wymaganej wysokości na rachunek bankowy ANR OT w Opolu
BGK Oddział Opole 43 1130 1219 0026 3116 1420 0002
do dnia poprzedzającego termin przetargu tj. 21-03-2017 r. Na dowodzie wpłaty należy obowiązkowo
zaznaczyć, jakiej nieruchomości dotyczy wpłata wadium ( tj. wadium na przetarg działki nr 180 obręb
Czekanów). Potwierdzenie wpłaty wadium należy okazać Komisji Przetargowej przed
przystąpieniem do przetargu.
2. Przedstawią Komisji Przetargowej dokument stwierdzający tożsamość i obywatelstwo.
3. W przypadku uczestnictwa w przetargu Pełnomocników uczestników przetargu, Pełnomocnicy winni okazać
Komisji Przetargowej stosowne pełnomocnictwa.
4. W przypadku gdy uczestnik przetargu pozostaje we wspólności majątkowej małżeńskiej powinien przedłożyć
Komisji zgodę współmałżonka na dokonywanie wszelkich czynności faktycznych i prawnych dotyczących
uczestnictwa w przetargu w tym zapłaty wadium.
5. Złożą oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, przedmiotem przetargu, granicami
nieruchomości, przebiegiem infrastruktury technicznej, projektem umowy sprzedaży zawierającym
postanowienia, które nie podlegają ustaleniu w trybie przetargu oraz, że w związku z tym nie będą
występować z ewentualnymi roszczeniami z tytułu rękojmi za wady.
6. Złożą oświadczenie, że w wyniku tej sprzedaży łączna powierzchnia użytków rolnych będących własnością
nabywcy oraz nabytych kiedykolwiek z Zasobu przez Nabywcę nie przekroczy 300 ha.
7. Złożą oświadczenie, że w wyniku tej sprzedaży łączna powierzchnia użytków rolnych wchodzących w skład
gospodarstwa rodzinnego (którego powierzchnia liczona jako suma wszystkich gruntów, których jest
właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych,
łącznie z nabywanymi gruntami) nie przekroczy 300 ha.

Ponadto, zgodnie z art. 29b ust. 1 i 2 ustawy, każdy nabywca nieruchomości Zasobu przed zawarciem
umowy sprzedaży zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia o pochodzeniu środków finansowych na
ten cel oraz że nie zawarł umowy przedwstępnej na zbycie tej nieruchomości.

Osoba, która złożyła nieprawdziwe oświadczenie podlega odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego
oświadczenia. Składający wymagane oświadczenia jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:
„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje
pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia.
Przy ustalaniu powierzchni użytków rolnych, o których mowa powyżej:
1) będących przedmiotem współwłasności uwzględnia się powierzchnie nieruchomości rolnych odpowiadających
udziałowi we współwłasności takich nieruchomości, a w przypadku współwłasności łącznej uwzględnia się
łączną powierzchnię nieruchomości rolnych stanowiących przedmiot współwłasności;
2) do powierzchni tej wlicza się powierzchnię użytków rolnych, które zostały nabyte z Zasobu, a następnie
zbyte, chyba że zbycie nastąpiło na cele publiczne, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997r. o gospodarce nieruchomościami.
Czynność prawna dotycząca zbycia nieruchomości dokonana niezgodnie z przepisami ustawy lub dokonana w wyniku
przetargu, który odbył się niezgodnie z przepisami ustawy lub, w którym jako nabywcę nieruchomości wyłoniono
osobę, która nie spełnia wymogów, o których mowa w art.29 ust.3ba ww. ustawy, jest nieważna.

Zwalnia się z obowiązku wpłacenia wadium osoby fizyczne, którym na mocy odrębnych przepisów przysługuje
prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej
realizowanej w formie zaliczenia na poczet ceny sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa wartości pozostawionych
nieruchomości - do wysokości kwoty nieprzekraczającej wysokości potwierdzonego prawa do rekompensaty, jeżeli:
1) w terminie do dnia 16-03-2017 r. dostarczą do siedziby ANR Sekcji Zamiejscowej
Gospodarowania Zasobem w Mikołowie, ul. Karola Miarki 18 , pisemne zobowiązanie do uiszczenia
kwoty równej wysokości wadium w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy,
2) przedstawią komisji przetargowej w momencie rozpoczęcia przetargu oryginał zaświadczenia lub decyzję
wydane przez właściwego miejscowo wojewodę, stwierdzające uprawnienie do zaliczenia wartości nieruchomości
pozostawionych poza obecnymi granicami RP na poczet ceny sprzedaży, a przypadku spadkobierców osób
wskazanych w zaświadczeniu lub decyzji – także postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku (względnie
o dziale spadku) oraz dowody potwierdzające spełnienie wymogów określonych w art. 2 lub art. 3 ustawy z dnia
08.07.2005r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi
granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 169, poz. 1418). Osoba uprawniona zwolniona z obowiązku
wniesienia wadium w części, aby zostać dopuszczoną do przetargu zobowiązana jest wnieść pozostałą część
wadium na ogólnych warunkach, określonych w ogłoszeniu. Zaświadczenie lub decyzja przedłożone przez
uczestnika przetargu, który wygrał przetarg pozostaje w dyspozycji ANR do czasu zawarcia umowy sprzedaży
lub uiszczenia kwoty równej wysokości niewniesionego wadium w razie uchylenia się od zawarcia umowy
sprzedaży. Zaświadczenie lub decyzja przedłożone przez uczestnika przetargu, który nie wygrał przetargu
zostają zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu.
Wadium jest zwracane niezwłocznie po odstąpieniu od przeprowadzenia przetargu lub po zamknięciu przetargu,
z tym że wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia.
Zwrot wadium i zaliczenie wadium na poczet ceny nabycia następuje w wysokości nominalnej.
Osoba, która nie uczestniczyła w przetargu na sprzedaż danej nieruchomości, pomimo że wniosła wadium – nie może
uczestniczyć w kolejnych przetargach na sprzedaż tej nieruchomości.

Wadium nie podlega zwrotowi:
1) jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zgłosi postąpienia ponad cenę wywoławczą,
2) uczestnikowi przetargu, który wygrał przetarg i uchyli się od zawarcia umowy,
3) jeżeli zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie uczestnika przetargu.
Agencja zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy sprzedaży z ustalonym w wyniku przetargu
kandydatem na nabywcę w przypadku, gdy w dniu, w którym ma zostać zawarta umowa sprzedaży grunty wchodzące
w skład gospodarstwa rolnego wraz z gruntami będącymi przedmiotem sprzedaży przekroczą powierzchnię 300 ha
użytków rolnych.
W przypadku odstąpienia od zawarcia umowy wadium wpłacone przed przetargiem ulegnie przepadkowi
z przyczyn leżących po stronie uczestnika przetargu.
Ponadto , Agencja zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zawarcia umowy sprzedaży, jeżeli zajdą nowe,
istotne okoliczności, w tym w szczególności nastąpi zmiana przeznaczenia gruntów, nabywający nie wywiąże się
z obowiązków wynikających z umów zawartych z Agencja.
Zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 19.10.1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu
Państwa ANR przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa w okresie 5 lat, licząc od dnia
jej nabycia od Agencji.
W odniesieniu do zbywanej nieruchomości Agencja zastrzega sobie możliwość wprowadzenia do umowy sprzedaży
umownego prawa odkupu wykonywanego przez Agencję Nieruchomości Rolnych na rzecz Skarbu Państwa w okresie
pięciu lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży na podstawie przepisów kodeksu cywilnego, z ujawnieniem tego prawa
w księdze wieczystej.
Uwaga! W przypadku bezumownego użytkowana nieruchomości nabywca samodzielnie i na własny koszt
podejmie działania w celu objęcia nieruchomości w posiadanie oraz nie wniesie ani nie będzie wnosił
w przyszłości wobec Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych jakichkolwiek roszczeń z tego
tytułu.
Ponadto, umowa sprzedaży będzie zawierała zobowiązania Nabywcy nieruchomości do:
1) nieprzenoszenia własności nieruchomości nabytej z Zasobu przez okres 15 lat od dnia nabycia nieruchomości oraz
do prowadzenia działalności rolniczej na niej w tym okresie, a w przypadku osób fizycznych do osobistego
prowadzenia tej działalności;
2) nieustanawiania w okresie 15 lat od dnia nabycia nieruchomości, hipoteki na nieruchomości nabytej z Zasobu na
rzecz innych podmiotów niż Agencja;
3) zapłaty kwoty w wysokości 40% ceny sprzedaży w przypadku:
a) niedotrzymania przez nabywcę nieruchomości któregokolwiek ze zobowiązań, o których mowa w pkt 1)
i 2), albo
b) złożenia nieprawdziwego oświadczenia, o którym mowa w art. 29b ust. 1 ustawy.
Postanowienia, o którym mowa w pkt. 3) nie stosuje się w przypadku
a) przeniesienia własności nieruchomości nabytej z Zasobu na rzecz zstępnego lub przysposobionego, a w przypadku
ich braku krewnego w lini bocznej albo za pisemną zgodą Agencji,
b) udzielenia pisemnej zgody Agencji na ustanowienie hipoteki na nieruchomości nabytej z Zasobu.

Przetarg odbędzie się w siedzibie ANR Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem w Mikołowie,
ul. Karola Miarki 18,
w dniu 22-03-2017 r. od godz. 10:30

Oględzin nieruchomości można dokonać codziennie.
Oferent może zapoznać się z projektem umowy sprzedaży, zawierającym postanowienia, które nie podlegają
ustaleniu w trybie przetargu w siedzibie ANR SZGZ w Mikołowie .
Koszty zawarcia notarialnej umowy sprzedaży ponosi nabywca.
Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje, co najmniej jedno
postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Agencja powiadomi osobę ustaloną jako nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.
Agencja Nieruchomości Rolnych w Opolu zastrzega, że wyklucza płatność należności jakimikolwiek wierzytelnościami.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przeprowadzenia przetargu, przed jego
rozpoczęciem, bez podania przyczyn, w szczególności ze względu na uzasadnione wątpliwości, np. co do celu, dla
którego osoby mające uczestniczyć w przetargu chcą nabyć nieruchomość, jeżeli z takim wnioskiem wystąpi członek
komisji przetargowej reprezentujący społeczno-zawodowe organizacje rolnicze.
Uczestnik przetargu może wnieść do Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych zastrzeżenia na czynności
przetargowe, za pośrednictwem organizatora przetargu, w terminie 7 dni od dnia dokonania tej czynności. W razie
stwierdzenia, iż czynności przetargowe dokonane zostały w sposób niezgodny z ustawą i innymi przepisami, których
naruszenie miało wpływ na wynik przetargu, Prezes ANR unieważnia przetarg.
Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości i przetargu można zasięgnąć w biurze ANR Sekcji Zamiejscowej
Gospodarowania Zasobem w Mikołowie, ul. Karola Miarki 18 , tel. (032) 218 07 15.
Mikołów, dnia 09.02.2017 r.

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w:
1. Urzędzie Gminy Zbrosławice
2. Śląskiej Izbie Rolniczej w Katowicach
3. Sołectwie Czekanów
4. ANR OT w Opolu
5. SZGZ w Mikołowie
oraz na stronie internetowej www.,
w terminie od 20.02.2017 r. do 22.03.2017 r.


Podobne ogłoszenia

OT Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, gmina Dębowa Łąka, obręb Kurkocin, pow. 0.2300 ha.

Lokalizacja: KUJAWSKO-POMORSKIE / wąbrzeski / Dębowa Łąka
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2016-01-29
Powierzchnia: 0.2300 (ha)
Cena: (zł).

OT Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, gmina Wąbrzeźno, obręb Stanisławki, pow. 1.0100 ha.

Lokalizacja: KUJAWSKO-POMORSKIE / wąbrzeski / Wąbrzeźno
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2014-03-11
Powierzchnia: 1.0100 (ha)
Cena: (zł).

OT LUBLIN, woj. lubelskie, pow. zamojski, gm. Suów, obr. Sąsiadka

Lokalizacja: LUBELSKIE / zamojski / Sułów
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2016-04-06
Powierzchnia: 0.23 (ha)
Cena: (zł).

OT Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, gmina Braniewo,obręb Rogity, dz. Nr 111

Lokalizacja: WARMIŃSKO-MAZURSKIE / braniewski / Braniewo
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2016-10-13
Powierzchnia: 1.5600 (ha)
Cena: (zł).

OT Rzeszów - woj. małopolskie, pow. tarnowski, gm. Tarnów, obr. Wola Rzędzińska - pow. 0,80 ha

Lokalizacja: MAŁOPOLSKIE / tarnowski / Tarnów
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2017-01-11
Powierzchnia: 0.80 (ha)
Cena: (zł).

OT Rzeszów, woj. świętokrzyskie, pow. buski, gm. Pacanów, obr. Biskupice - pow. łączna 0.30 ha

Lokalizacja: ŚWIĘTOKRZYSKIE / buski / Pacanów
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2017-02-01
Powierzchnia: 0.30 (ha)
Cena: (zł).

OT Wrocław woj. DOLNOŚLĄSKIE gmina Udanin obręb Dźwigórz pow. 4,7100ha.

Lokalizacja: DOLNOŚLĄSKIE / średzki / Udanin
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2017-02-02
Powierzchnia: 4.7100 (ha)
Cena: (zł).

SZGZ Mikołów, śląskie, gliwicki, Rudziniec, Rudno

Lokalizacja: ŚLĄSKIE / gliwicki / Rudziniec
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2017-01-26
Powierzchnia: 2.3992 (ha)
Cena: (zł).

Filia Koszalin - woj. zachodniopomorskie, gm. Drawsko Pomorskie, obręb m. Drawsko Pomorskie, o powierzchni 0,1384 ha.

Lokalizacja: ZACHODNIOPOMORSKIE / drawski / Drawsko Pomorskie
sprzedaż nierolna
Data publikacji: 2017-01-09
Powierzchnia: 0.1384 (ha)
Cena: 56880.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W GORZOWIE WLKP. FILIA W ZIELONEJ GÓRZE, lubuskie, żarski, Trzebiel, Niwica, 0,6996 ha

Lokalizacja: LUBUSKIE / żarski / Trzebiel
sprzedaż nierolna
Data publikacji: 2016-12-14
Powierzchnia: 0.6996 (ha)
Cena: 55800.00 (zł).

OT Gdańsk - woj. pomorskie, gm. Pruszcz Gdański, obr. Jagatowo

Lokalizacja: POMORSKIE / gdański / Pruszcz Gdański
sprzedaż nierolna
Data publikacji: 2016-11-22
Powierzchnia: 0.1164 (ha)
Cena: 71900 (zł).

OT Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, gmina Purda, obręb Klebark Wielki, dz. 41/2

Lokalizacja: brak informacji o województwie / brak informacji o powiacie / brak informacji o gminie
sprzedaż nierolna
Data publikacji: 2015-10-16
Powierzchnia: 1.2800 (ha)
Cena: 299000 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W OPOLU, śląskie, będziński, Bobrowniki, Dobieszowice, 0,4183 ha

Lokalizacja: ŚLĄSKIE / będziński / Bobrowniki
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-07-23
Powierzchnia: 0.4183 (ha)
Cena: 138400.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W RZESZOWIE, podkarpackie, lubaczowski, Narol, Huta Różaniecka, 0,7110 ha

Lokalizacja: PODKARPACKIE / lubaczowski / Narol
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2016-07-07
Powierzchnia: 0.711 (ha)
Cena: 6590.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W RZESZOWIE, podkarpackie, przeworski, Jawornik Polski, Hucisko Jawornickie, 0,1078 ha

Lokalizacja: PODKARPACKIE / przeworski / Jawornik Polski
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2017-01-11
Powierzchnia: 0.1078 (ha)
Cena: 1370.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W RZESZOWIE, podkarpackie, przeworski, Kańczuga, Łopuszka Wielka, 0,9200 ha

Lokalizacja: PODKARPACKIE / przeworski / Kańczuga
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2016-09-05
Powierzchnia: 0.92 (ha)
Cena: 16710.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W RZESZOWIE, świętokrzyskie, kielecki, Łopuszno, Ewelinów, 0,5200 ha

Lokalizacja: ŚWIĘTOKRZYSKIE / kielecki / Łopuszno
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-05-15
Powierzchnia: 0.52 (ha)
Cena: 8360.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W RZESZOWIE, świętokrzyskie, konecki, Końskie, Jeżów, 0,1900 ha

Lokalizacja: ŚWIĘTOKRZYSKIE / konecki / Końskie
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-09-01
Powierzchnia: 0.19 (ha)
Cena: 1500.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE FILIA W ŁODZI, łódzkie, bełchatowski, Szczerców, Szczercowska Wieś, 0.1200 ha

Lokalizacja: ŁÓDZKIE / bełchatowski / Szczerców
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-08-17
Powierzchnia: 0.12 (ha)
Cena: 1600.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE, mazowieckie, węgrowski, Łochów, Łojew, 0,0500 ha

Lokalizacja: MAZOWIECKIE / węgrowski / Łochów
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2016-10-17
Powierzchnia: 0.05 (ha)
Cena: 1000.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU, dolnośląskie, polkowicki, Radwanice, Pudło, 0,4000 ha

Lokalizacja: DOLNOŚLĄSKIE / polkowicki / Radwanice
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-09-21
Powierzchnia: 0.4 (ha)
Cena: 8000.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU, dolnośląskie, wałbrzyski, Walim, Olszyniec, 2,2500 ha

Lokalizacja: DOLNOŚLĄSKIE / wałbrzyski / Walim
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-09-30
Powierzchnia: 2.25 (ha)
Cena: 267600.00 (zł).

OT LUBLIN, woj. lubelskie, pow. łęczyński, gm. Milejów, obr. Jaszczów Kolonia

Lokalizacja: LUBELSKIE / łęczyński / Milejów
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-11-03
Powierzchnia: 0.23 (ha)
Cena: 4500 (zł).

OT Rzeszów - woj. podkarpackie, pow. Lubaczów, gm. Narol, obr. Wola Wielka - pow. łącz. 0,45 ha

Lokalizacja: PODKARPACKIE / lubaczowski / Narol
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-04-29
Powierzchnia: 0.45 (ha)
Cena: (zł).

OT Warszawa , woj. mazowieckie, pow. zwoleński, gm. Zawada Nowa, obr. Policzna, pow. 0,5 ha

Lokalizacja: MAZOWIECKIE / zwoleński / Policzna
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-06-10
Powierzchnia: 0.5000 (ha)
Cena: 6000.00 (zł).