ZSI.RZ.SZGZ.PR.4240.1239.1.1239.2015.MJ.2158712 sprzedaż rolna ODDZIAŁ TERENOWY W RZESZOWIE, podkarpackie, jarosławski, Pruchnik, Kramarzówka, 0,8000 ha

Jesteś tutaj » Informacje o ANR » PODKARPACKIE » jarosławski » Pruchnik » ODDZIAŁ TERENOWY W RZESZOWIE, podkarpackie, jarosławski, Pruchnik, Kramarzówka, 0,8000 ha

ZSI.RZ.SZGZ.PR.4240.1239.1.1239.2015.MJ.2158712 sprzedaż rolna ODDZIAŁ TERENOWY W RZESZOWIE, podkarpackie, jarosławski, Pruchnik, Kramarzówka, 0,8000 ha

https://twojelustra.pl/

Data publikacji: 2015-11-04

Typ nieruchomości: rolna

Sprzedaż/dzierżawa/inne: sprzedaż

Powierzchnia (ha): 0.8

Cena (zł): 13000.00

Oddział Terenowy: OT Rzeszów

Data przetargu: 2015-11-19

Miejscowość/Obręb: Kramarzówka

Wojewodztwo: PODKARPACKIE

Powiat: jarosławski

Gmina: Pruchnik

Opis:
Nieruchomość niezbudowana położenie - województwo podkarpackie, powiat jarosławski, gmina Pruchnik, obręb Kramarzówka, nr działek: 1647/1 o pow. ewid. 0,5000, 1647/2 o pow. ewid. 0,3000. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0,8000 w tym w użytkach rolnych (0,7000 o symbolu R, 0,1000 o symbolu Ł). Nieruchomość ujawniona jest w księgach wieczystych nr PR1J/00022376/0, PR1J/00022376/0. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej.

Tytuł:
ODDZIAŁ TERENOWY W RZESZOWIE, podkarpackie, jarosławski, Pruchnik, Kramarzówka, 0,8000 ha

Numer oferty: ZSI.RZ.SZGZ.PR.4240.1239.1.1239.2015.MJ.2158712


ODDZIAŁ TERENOWY W RZESZOWIE
SEKCJA ZAMIEJSCOWA GOSPODAROWANIA ZASOBEM
W PRZEMYŚLU
RZ.SGZ.PR.4240.708.17.2015.KMR
AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH
Oddział Terenowy w Rzeszowie
działając na podstawie ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu
nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jedn. Dz.U. z 2015r. poz. 1014), oraz
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie
szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich
części składowych, warunków rozkładania ceny sprzedaży na raty oraz stawek szacunkowych
gruntów (Dz.U. z dnia 18.05.2012r. poz. 540) i zarządzeń Prezesa Agencji Nieruchomości
Rolnych,
ogłasza publiczny przetarg ustny (licytację)
nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości rolnych wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu
Państwa. Przedmiotem przetargu są niżej wymienione nieruchomości, które były wyszczególnione
w wykazie z dnia 24.08.2015r.
I. Przedmiotem sprzedaży są nieruchomości:
Rodzaje, klasy
Jednostka
Nr
Pow.
Cena
Obręb
Nr
i pow.
Minimalne
Lp.
ewidencyjna
Księgi
działki
wywoławcza
Wadium
(Wieś)
działki
użytków
postąpienie
(Gmina)
Wieczystej
(w ha)
(w zł.)
w działce
907/1
PR1J/00022376/0
0,2000
RIIIa-0,2000
1.
Pruchnik
Kramarzówka
11 400
1 140
120
907/2
PR1J/00008397/9
0,5200
RIIIb-0,5200
RIVa-0,0800
1647/1
RIVb-0,3500
PR1J/00022376/0
0,5000
ŁIV-0,0700
2.
Pruchnik
Kramarzówka
13 000
1 300
130
1647/2
PR1J/00022376/0
0,3000
RIVb-0,2700
ŁV-0,03
3.
Pruchnik
Kramarzówka
2114
PR1J/00080501/0
0,5000
RIIIb-0,5000
9 250
930
100
4.
Pruchnik
Kramarzówka
892/2
PR1J/00022376/0
0,2300
RIIIa-0,2300
4 150
420
50
5.
Pruchnik
Kramarzówka
1658
PR1J/00022376/0
0,2400
RIIIb-0,2400
4 440
450
50
6.
Pruchnik
Kramarzówka
2052/4
PR1J/00080501/0
0,1800
RIIIa-0,1300
3 210
330
40
RIIIb-0,0500
130/3
PR1J/00022376/0
0,1500
RIIIb-0,1500
7.
Pruchnik
Kramarzówka
RIIIb-0,4100
14 170
1 420
150
130/4
PR1J/00022376/0
0,7800
RIVa-0,1800
ŁIV-0,1900
8.
Pruchnik
Kramarzówka
291
PR1J/00080501/0
0,4800
RIIIb-0,4700
7 930
800
80
RIVa-0,0100
9.
Pruchnik
Kramarzówka
331
PR1J/00022376/0
0,4100
RIIIb-0,4100
7 220
730
80
10.
Pruchnik
Kramarzówka
456
PR1J/00022376/0
0,4800
RIIIb-0,1400
8 410
850
90
RIVa-0,3400
11.
Pruchnik
Kramarzówka
625
PR1J/00022376/0
0,6200
RIVa-0,5100
8 640
870
90
RIVb-0,1100
12.
Pruchnik
Kramarzówka
1526/1
PR1J/00022376/0
0,9800
RIIIa-0,1700
16 950
1 700
170
RIIIb-0,8100
D:\D\AAA-Przetargi\ROK 2015\2015-11-19\Ogłoszenia\Kramarzówka 14.00.doc
RIIIb-0,3700
13.
Pruchnik
Kramarzówka
2149
PR1J/00022376/0
0,5000
RIVa-0,0800
7 760
780
80
LsIV-0,0500
RIIIa-0,2100
14.
Pruchnik
Kramarzówka
2378
PR1J/00022376/0
0,4800
RIIIb-0,1900
8 410
850
90
RIVa-0,0800
Opis nieruchomości i innych składników majątkowych przeznaczonych do sprzedaży:
- działki nr 907/1, 907/2 - kompleks – teren lekko falisty, kształt nieregularny. Północna granica przylega do drogi
gruntowej. W dniu wizji kompleks porośnięty wieloletnimi chwastami.
- działka nr 1647/1, 1647/2 - kompleks– teren lekko falisty, kształt nieregularny. Północna granica przylega do drogi
gruntowej. W dniu wizji kompleks porośnięty samosiejkami drzew i krzewów nie przedstawiającymi wartości użytkowo-
hodowlanej.
- działka nr 2114 – teren płaski, kształt regularny. W dniu wizji działka nie użytkowana rolniczo.
- działka nr 892/2 - teren płaski, kształt regularny. W dniu wizji działka użytkowana rolniczo.
- działka nr 1658 – teren lekko falisty, kształt regularny. Wschodnia granica działki przylega do drogi asfaltowej.
W dniu wizji działka użytkowana rolniczo.
- działka nr 2052/4 – teren lekko falisty, kształt regularny. W dniu wizji działka porośnięta chwastami.
- działka nr 130/3, 130/4 – kompleks, teren zróżnicowany, kształt regularny. Położone w bliskim sąsiedztwie rozproszonej
zabudowy gospodarczej. W dniu wizji działki nie użytkowane rolniczo. Bez dostępu do drogi.
- działka nr 291 - teren płaski, kształt regularny. W dniu wizji działka porośnięta chwastami.
- działka nr 331 - teren płaski, kształt regularny. W dniu wizji działka porośnięta chwastami.
- działka nr 456 – teren lekko falisty, kształt regularny. W dniu wizji działka porośnięta chwastami.
- działka nr 625 – teren lekko falisty, kształt nieregularny. W dniu wizji działka porośnięta samosiejkami drzew
i krzewów bez wartości użytkowej.
- działka nr 1526/1 - teren płaski, kształt regularny. W dniu wizji działka użytkowana rolniczo.
- działka nr 2149 – teren z lekkim spadkiem, kształt regularny. W dniu wizji działka porośnięta samosiejkami drzew
i krzewów bez wartości użytkowej. Bez dostępu do drogi.
- działka nr 2378 – teren płaski, kształt regularny. W dniu wizji działka porośnięta chwastami.
Nieruchomość położona
jest na terenie przewidzianym w Planie Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Pruchnik – Brak aktualnego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.
Wg. Studium Kierunków i Uwarunkowań Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pruchnik -
obszary upraw rolnych.
Sprzedaż nieruchomości rolnej może nastąpić, jeżeli w wyniku tej sprzedaży łączna powierzchnia
użytków rolnych będących własnością nabywcy nie przekroczy 500 ha zgodnie z art. 28a w/w
ustawy. Przy ustalaniu łącznej powierzchni użytków rolnych nabywcy uwzględnia się powierzchnię
nieruchomości stanowiących przedmiot własności oraz będących przedmiotem współwłasności.
Powierzchnię użytków rolnych ustala się na podstawie oświadczenia, które kandydat na nabywcę
zobowiązany jest przedłożyć Agencji przed zawarciem umowy sprzedaży. Osoba, która złoży
nieprawdziwe oświadczenie podlega odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:
„Jestem świadom odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
Przetargi na sprzedaż nieruchomości wymienionych w ogłoszeniu odbędą się w dniu
19.11.2015r. o godzinie 1400 w siedzibie Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem
w Przemyślu ul. Borelowskiego 7 - wg. kolejności podanej w niniejszym ogłoszeniu.
II. Informacja o formie, terminie i miejscu wniesienia wadium oraz o przepadku
wadium:
1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wyżej

wysokości na konto Agencji Nieruchomości Rolnych w Rzeszowie nr: BGK 14 1130
1105 0005 2159 0420 0002 z adnotacją „SZGZ Przemyśl - wadium na
nieruchomość(ci) położone w obrębie(ach) ......., dz. nr .......”. Za termin wpłaty
uważa się wpływ środków na wskazane konto w dniu poprzedzającym przetarg.
W pozycji przelewu „tytułem” należy dopisać imię i nazwisko oraz adres osoby przystępującej
do przetargu.
W związku z likwidacją obsługi kasowej w Oddziale Terenowym ANR w Rzeszowie
oraz w Sekcjach Zamiejscowych Gospodarowania Zasobem z dniem 01 stycznia
2014r. nie ma możliwości dokonywania wpłat wadium w kasie.
2. Zwalnia się z obowiązku wpłacenia wadium do wysokości kwoty nieprzekraczającej
wysokości potwierdzonego prawa do rekompensaty osoby fizyczne, którym na mocy
odrębnych przepisów przysługuje prawo do rekompensaty, z tytułu pozostawienia
nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej, realizowanej w formie
zaliczenia na poczet ceny sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa wartości pozostawionych
nieruchomości, jeżeli w przeddzień przetargu do godz. 1400 w biurze Sekcji Zamiejscowej
Gospodarowania Zasobem w Przemyślu, przy ul. Borelowskiego 7, złożą:
D:\D\AAA-Przetargi\ROK 2015\2015-11-19\Ogłoszenia\Kramarzówka 14.00.doc
1) pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości nie wniesionego wadium,
ustalonego dla uczestników przetargu, w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy
sprzedaży,
2) oryginał prawomocnych decyzji wojewody potwierdzających prawo do rekompensaty wydanych
na podstawie ustawy z dnia 08-07-2005r., o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu
pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 169,
poz. 1418) albo oryginał zaświadczenia lub prawomocnych decyzji potwierdzających prawo do
rekompensaty wydanych na podstawie odrębnych przepisów, z których nie zostało
zrealizowane uprawnienie do rekompensaty z adnotacją Wojewody, który wydał decyzję lub
Wojewody właściwego ze względu na siedzibę Starosty, który wydał zaświadczenie, o wybranej
formie realizacji prawa do rekompensaty poprzez zaliczenie wartości nieruchomości
pozostawionych na poczet ceny sprzedaży oraz wysokości rekompensaty.
3) dokument potwierdzający posiadanie obywatelstwa polskiego,
4) oświadczenie o dotychczasowym stanie realizacji prawa do rekompensaty oraz dokumenty
urzędowe poświadczające wartości nabytych nieruchomości lub wartości prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa.
3. Spadkobiercy osób wskazanych w zaświadczeniach lub decyzjach zobowiązani są do
przedłożenia - oprócz wyżej wymienionych dokumentów – również: postanowienia sądu
o stwierdzeniu nabycia spadku albo dziale spadku, oraz dowody potwierdzające
spełnienie wymogów określonych w art. 2 lub art. 3 ustawy z dnia 8 lipca 2005r. o realizacji
prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami
Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 169, poz. 1418). W przypadku, gdy nabywającym jest jeden
ze spadkobierców także: oświadczenie o wskazaniu tego spadkobiercy jako osoby
uprawnionej (z podpisami wszystkich pozostałych spadkobierców poświadczonymi
notarialnie, albo przez złożenie oświadczenia w polskiej placówce konsularnej) oraz
oryginalne zaświadczenia lub prawomocne decyzje wojewody: (swoją i pozostałych
spadkobierców) potwierdzające prawo do rekompensaty.
Osoby uprawnione, które w wyznaczonym terminie nie przedłożą wymienionych
powyżej dokumentów w oryginale nie zostaną zwolnione z obowiązku wpłacenia
wadium.
Osoba uprawniona zwolniona z obowiązku wniesienia wadium w części, aby zostać
dopuszczona do przetargu zobowiązana jest wnieść pozostałą część wadium na
ogólnych warunkach, określonych w tym ogłoszeniu.
4. Zaświadczenie lub decyzje przedłożone przez uczestnika przetargu, który:
- wygrał przetarg - pozostaje w dyspozycji Agencji do czasu zawarcia umowy sprzedaży lub
uiszczenia kwoty równej wysokości ustalonego wadium w razie uchylenia się od zawarcia
umowy sprzedaży,
- nie wygrał przetargu – zostaje zwrócona niezwłocznie po zamknięciu przetargu.
5. Wadium zwraca się niezwłocznie po odstąpieniu od przeprowadzenia przetargu lub zamknięciu
przetargu na wskazane konto.
6. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia.
7. Wadium nie podlega zwrotowi:
1) jeżeli żaden z uczestników przetargu ustnego, który stawił się na licytację danej
nieruchomości nie zgłosi postąpienia ponad cenę wywoławczą,
2) uczestnikowi przetargu, który wygrał przetarg i uchyli się od zawarcia umowy,
3) uczestnikowi przetargu, jeżeli z przyczyn leżących po jego stronie, w szczególności
niespełnienia wymagania określonego w art. 28 ust. 1 ustawy o gospodarowaniu
nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, tj., gdy w wyniku tej sprzedaży łączna
powierzchnia użytków rolnych będących własnością nabywcy przekroczy 500 ha zawarcie
umowy stało się niemożliwe.
8. Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości
prawnej, która nie uczestniczyła w przetargu na sprzedaż danej nieruchomości, pomimo, że
wniosła wadium – nie może uczestniczyć w kolejnych przetargach na sprzedaż tej
nieruchomości.
9. Organizator przetargu może również odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży wylicytowanej
nieruchomości w przypadku dwukrotnego niestawienia się nabywcy nieruchomości do zawarcia
umowy sprzedaży w terminie wyznaczonym przez Agencję - wpłacone wadium nie podlega
wówczas zwrotowi.
III. Informacja o obciążeniach, ograniczeniach lub obowiązkach wynikających
z przepisów szczególnych, dotyczących nieruchomości:
D:\D\AAA-Przetargi\ROK 2015\2015-11-19\Ogłoszenia\Kramarzówka 14.00.doc

Nieruchomość będzie obciążona prawem pierwokupu nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa,
które przysługuje Agencji w okresie 5 lat, licząc od dnia jej notarialnego nabycia od Agencji.

Służebności i inne obciążenia: Brak.
IV. Pozostałe warunki przetargu:
1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie
posiadające osobowości prawnej, jeżeli wpłacą organizatorowi przetargu wadium w terminie,
miejscu i formie wyznaczonych w ogłoszeniu o przetargu oraz spełnią inne warunki podane
w ogłoszeniu o przetargu. Osoby fizyczne, którym na mocy odrębnych przepisów przysługuje
prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP
mogą brać udział w przetargu po spełnieniu warunków podanych w ogłoszeniu.
2. Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedłożyć Komisji Przetargowej dokument
tożsamości i aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego - w przypadku osób prawnych.
Strony mogą być reprezentowane na przetargu przez upoważnionych pełnomocników.
Pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć Komisji Przetargowej pisemne upoważnienie osoby
fizycznej, którą reprezentują. Przedstawiciele osób prawnych przystępujących do przetargu
zobowiązani są posiadać dokument tożsamości, upoważnienie do reprezentowania tej osoby
prawnej na przetargu oraz przedłożyć komisji przetargowej aktualny wypis z właściwego
rejestru handlowego potwierdzający status firmy.
3. Cudzoziemcy zobowiązani są uzyskać zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji na nabycie nieruchomości pod rygorem utraty wadium w przypadku wygrania
przetargu, a nie uzyskania ww. zezwolenia.
4. Osoby biorące udział w przetargu powinny zapoznać się ze stanem prawnym, stanem
budynków i budowli trwale z nimi związanych oraz granicami nieruchomości będących
przedmiotem przetargu. Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy
ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków. Okazanie punktów granicznych
nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt kupującego.
5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik
zaoferował, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
6. Cena wylicytowana na przetargu stanowi cenę sprzedaży brutto.
7. Sposób zapłaty wylicytowanej na przetargu ceny sprzedaży:
- Należność za nabycie nieruchomości należy zapłacić przed zawarciem aktu notarialnego
ze środków własnych lub kredytu bankowego.
- Nabywca nie może skorzystać z pomocy publicznej poprzez rozłożenie ceny sprzedaży na
raty.
8. Wyklucza się możliwość dokonywania płatności należności wierzytelnościami innymi niż
wynikające z ustawy z dnia 8 lipca 2005r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu
pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 169,
poz. 1418).
9. Nabywca nieruchomości ponosi koszty zawarcia aktu notarialnego oraz wpisów w księgach
wieczystych.
V. Informuje się, że:
1. Organizator Przetargu bez podania przyczyn może do czasu zebrania się komisji przetargowej
odstąpić od jego przeprowadzenia.
2. Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć Komisji przetargowej oświadczenie
o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu
przetargu, z granicami nieruchomości będących przedmiotem przetargu oraz inne dokumenty,
wg. ogłoszenia o przetargu.
VI. Bliższe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem przetargu i warunkach
przetargu można uzyskać w siedzibie Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem
w Przemyślu, tel. (16) 6708266, lub Oddziale Terenowym Agencji Nieruchomości Rolnych
w Rzeszowie, ul. Asnyka 7, tel. (17) 8537863.
Przemyśl, dnia 29.10.2015r.
D:\D\AAA-Przetargi\ROK 2015\2015-11-19\Ogłoszenia\Kramarzówka 14.00.doc
Niniejsze ogłoszenie wywieszono na tablicach ogłoszeń
w dniach od 04.11.2015r. do 19.11.2015r.
Miejsce wywieszenia
Data wywieszenia na tablicy
Data zdjęcia z tablicy ogłoszeń,
ogłoszeń, pieczęć i podpis.
pieczęć i podpis.
Sołectwo
Urząd Gminy
Sekcja Zamiejscowa
Gospodarowania Zasobem
w Przemyślu
Agencja Nieruchomości
Rolnych O/T Rzeszów.
Izba Rolnicza w Trzebownisku
D:\D\AAA-Przetargi\ROK 2015\2015-11-19\Ogłoszenia\Kramarzówka 14.00.doc

Podobne ogłoszenia

mazowieckie, powiat płoński, gmina Dzierzążnia, obręb Dzierzążnia, działka nr 126 o pow. 0,3000 ha

Lokalizacja: MAZOWIECKIE / płoński / Dzierzążnia
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2016-02-29
Powierzchnia: 0.3000 (ha)
Cena: 6.50 (zł).

OT Gorzów Wlkp., woj. Lubuskie, pow. Słubice, gm. Rzepin, obr. Kowalów, pow. 14,6940 ha

Lokalizacja: LUBUSKIE / słubicki / Rzepin
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2016-03-21
Powierzchnia: 14.6940 (ha)
Cena: (zł).

OT Opole, gmina Lubsza, obręb Tarnowiec

Lokalizacja: OPOLSKIE / brzeski / Lubsza
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2016-01-12
Powierzchnia: 0.47 (ha)
Cena: (zł).

OT Rzeszów, woj. małopolskie, pow. brzeski, gm. Borzęcin, obr. Przyborów, 1,83 ha

Lokalizacja: MAŁOPOLSKIE / brzeski / Borzęcin
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2014-03-26
Powierzchnia: 1.70 (ha)
Cena: (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W GORZOWIE WLKP., lubuskie, sulęciński, Torzym, Boczów, 3,3129 ha

Lokalizacja: LUBUSKIE / sulęciński / Torzym
sprzedaż nierolna
Data publikacji: 2016-09-08
Powierzchnia: 3.3129 (ha)
Cena: 1261500.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W POZNANIU, wielkopolskie, kaliski, Żelazków, Dębe, 5,1772 ha

Lokalizacja: WIELKOPOLSKIE / kaliski / Żelazków
sprzedaż nierolna
Data publikacji: 2016-03-17
Powierzchnia: 5.1772 (ha)
Cena: 719770.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE, mazowieckie, m. st. Warszawa, Wilanów, 1-06-86, 0,2870 ha

Lokalizacja:   /   /  
sprzedaż nierolna
Data publikacji: 2016-08-04
Powierzchnia: 0.287 (ha)
Cena: 686500.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W GORZOWIE WLKP. FILIA W ZIELONEJ GÓRZE, lubuskie, żarski, Trzebiel, Kałki, 2,0200 ha

Lokalizacja: LUBUSKIE / żarski / Trzebiel
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-10-05
Powierzchnia: 2.02 (ha)
Cena: 41900.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W OPOLU, opolskie, strzelecki, Jemielnica, Gąsiorowice, 0,2596 ha

Lokalizacja: OPOLSKIE / strzelecki / Jemielnica
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2016-07-25
Powierzchnia: 0.2596 (ha)
Cena: 5000.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W RZESZOWIE, podkarpackie, sanocki, Besko, Besko, 0,6584 ha

Lokalizacja: PODKARPACKIE / sanocki / Besko
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2016-04-01
Powierzchnia: 0.6584 (ha)
Cena: 30000.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE FILIA W ŁODZI, łódzkie, poddębicki, Dalików, Wilczyca, 1,2700 ha

Lokalizacja: ŁÓDZKIE / poddębicki / Dalików
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-08-31
Powierzchnia: 1.27 (ha)
Cena: 36000.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE, mazowieckie, szydłowiecki, Mirów, Rogów, 0,1900 ha

Lokalizacja: MAZOWIECKIE / szydłowiecki / Mirów
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-04-22
Powierzchnia: 0.19 (ha)
Cena: 2700.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU, dolnośląskie, wrocławski, Jordanów Śląski, Jordanów Śląski, 1,4454 ha

Lokalizacja: DOLNOŚLĄSKIE / wrocławski / Jordanów Śląski
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-07-15
Powierzchnia: 1.4454 (ha)
Cena: 67000.00 (zł).

OT LUBLIN, woj. lubelskie, pow. bialski, gm. Rokitno, obr. Cieleśnica PGR

Lokalizacja: LUBELSKIE / bialski / Rokitno
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-08-25
Powierzchnia: 0.01 (ha)
Cena: 1230 (zł).

OT Lublin, woj. LUBELSKIE, pow. łukowski, gm. Łuków, obr. Gręzówka

Lokalizacja: LUBELSKIE / łukowski / Łuków
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-06-11
Powierzchnia: 0.0994 (ha)
Cena: 11808 (zł).

OT Olsztyn, woj. warmińsko€“mazurskie, gmina Szczytno, obręb Nowe Gizewo, działka Nr 243/3

Lokalizacja: WARMIŃSKO-MAZURSKIE / szczycieński / Szczytno
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-06-16
Powierzchnia: 0.8717 (ha)
Cena: 190500 (zł).

OT Rzeszów - woj. małopolskie, pow.bocheński, gm. Rzezawa , obr. Ostrów Królewski o pow. 10.36 ha.

Lokalizacja: MAŁOPOLSKIE / bocheński / Rzezawa
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-09-30
Powierzchnia: 10.36 (ha)
Cena: 50604 (zł).

OT Rzeszów - woj. podkarpackie, pow. sanocki, gm. Sanok, obr. Pisarowce - . pow. 0,10 ha

Lokalizacja: PODKARPACKIE / sanocki / Sanok
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-11-24
Powierzchnia: 0.10 (ha)
Cena: 800 (zł).