ZSI.WA.SGZ.4240.1345.1.1345.2017.AP.951101 sprzedaż rolna ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE, mazowieckie, białobrzeski, Stara Błotnica, Grodzisko Trąbki, 0,7600 ha

Jesteś tutaj » Informacje o ANR » MAZOWIECKIE » białobrzeski » Stara Błotnica » ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE, mazowieckie, białobrzeski, Stara Błotnica, Grodzisko Trąbki, 0,7600 ha

ZSI.WA.SGZ.4240.1345.1.1345.2017.AP.951101 sprzedaż rolna ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE, mazowieckie, białobrzeski, Stara Błotnica, Grodzisko Trąbki, 0,7600 ha

Data publikacji: 2017-02-20

Typ nieruchomości: rolna

Sprzedaż/dzierżawa/inne: sprzedaż

Powierzchnia (ha): 0.76

Cena (zł): 12000.00

Oddział Terenowy: OT Warszawa

Miejscowość/Obręb: Grodzisko Trąbki

Wojewodztwo: MAZOWIECKIE

Powiat: białobrzeski

Gmina: Stara Błotnica

Opis:
Nieruchomość niezbudowana położenie - województwo mazowieckie, powiat białobrzeski, gmina Stara Błotnica, obręb Grodzisko Trąbki, nr działki: 229 o pow. ewid. 0,7600. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0,7600 w tym w użytkach rolnych (0,5800 o symbolu R, 0,1800 o symbolu Ps). Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr RA2G/00002906/6. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej.

Tytuł:
ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE, mazowieckie, białobrzeski, Stara Błotnica, Grodzisko Trąbki, 0,7600 ha

Numer oferty: ZSI.WA.SGZ.4240.1345.1.1345.2017.AP.951101ZSI.WA.SGZ.4240.1345.1.1345.2017.AP.
Kozienice, dnia 10.02.2017 r.


OGŁOSZENIE

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH
ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE

działając na podstawie ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu
nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U.
z 2016 r. poz. 1491 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości:

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZASOBU WŁASNOŚCI
ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA, POCHODZĄCYCH Z BYŁEGO PAŃSTWOWEGO
FUNDUSZU ZIEMI, PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY, POŁOŻONYCH
NA TERENIE GMINY STARA BŁOTNICA, POWIAT BIAŁOBRZESKI, WOJ.
MAZOWIECKIE.

Oznaczenie i powierzchnia nieruchomości według danych z ewidencji
gruntów.


I. Obręb ewidencyjny wieś GRODZISKO TRĄBKI (0003);

1.
Nieruchomość rolna niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów jako
działka numer 46 o powierzchni 0,1300 ha, w tym: użytki rolne 0,1300 ha
(ŁIV – 0,0800 ha, PsV – 0,0500 ha); dla której Sąd Rejonowy, VIII
Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Białobrzegach prowadzi KW
RA2G/00002906/6.


Cena nieruchomości: 2.100,00 zł (słownie: dwa tysiące sto złotych);

Gmina Stara Błotnica nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Stara Błotnica nieruchomość znajduje się w obszarze zbiorowisk łąkowo – pastwiskowych i
szuforowo – torfowiskowych.

Brak dojazdu geodezyjnie wydzielonego.
Nieruchomość bezumownie użytkowana.

1

2. Nieruchomość rolna niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów jako
działka numer 229 o powierzchni 0,7600 ha, w tym: użytki rolne 0,7600 ha
(PsV – 0,1800 ha, RV – 0,4200 ha, RVI – 0,1600 ha); dla której Sąd
Rejonowy, VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Białobrzegach
prowadzi KW RA2G/00003666/8.

Cena nieruchomości: 12.000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych);

Gmina Stara Błotnica nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Stara Błotnica nieruchomość znajduje się w obszarze gdzie część działki to użytki rolne, a
część łąki i pastwiska.

Dojazd drogą asfaltową.

II. Obręb ewidencyjny wieś GÓZD STARY (0005);

3.
Nieruchomość rolna niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów jako
działka numer 563 o powierzchni 0,8800 ha, w tym: użytki rolne 0,5000 ha
(ŁV – 0,4600 ha, ŁVI – 0,0400 ha), Lz-ŁV – 0,3600 ha, Lz-ŁVI – 0,0100
ha, W-ŁV – 0,0100 ha
; dla której Sąd Rejonowy, VIII Zamiejscowy Wydział
Ksiąg Wieczystych w Białobrzegach prowadzi KW RA2G/00002858/4.

Cena nieruchomości: 8.800,00 zł (słownie: osiem tysięcy osiemset złotych);

Gmina Stara Błotnica nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Stara Błotnica nieruchomość znajduje się w obszarze zbiorowisk łąkowo – pastwiskowych i
szuforowo – torfowiskowych.

Dojazd drogą gruntową.

III. Obręb ewidencyjny wieś KADŁUBEK NOWY (0008);

4.
Nieruchomość nierolna niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów
jako działka numer 176 o powierzchni 0,1000 ha, w tym: użytki rolne 0,1000
ha (RV – 0,0300 ha, RVI – 0,0700 ha); dla której Sąd Rejonowy, VIII
Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Białobrzegach prowadzi KW
RA2G/00003153/9.


Cena nieruchomości: 11.000,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy złotych);

Gmina Stara Błotnica nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Stara Błotnica nieruchomość znajduje się w obszarze o charakterze zabudowy
mieszkaniowej i zagrodowej.
2


Dojazd drogą asfaltową.
Nieruchomość w części bezumownie użytkowana.

5.
Nieruchomość rolna niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów jako
działka numer 290 o powierzchni 0,6500 ha, w tym: użytki rolne 0,5300 ha
(RIVb – 0,2300 ha, RVI – 0,0300 ha, PsV – 0,1300 ha, RV – 0,1400 ha),
LsVI – 0,0800 ha, Lz-RV – 0,0400 ha; dla której Sąd Rejonowy, VIII
Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Białobrzegach prowadzi KW
RA2G/00003153/9.


Cena nieruchomości: 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych);

Gmina Stara Błotnica nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Stara Błotnica nieruchomość znajduje się na terenie gdzie część działki położona jest w
obszarze zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej, a część to grunty orne, łąki i pastwiska
trwałe.

Dojazd drogą asfaltową.
Nieruchomość w części bezumownie użytkowana.Zgodnie z art. 28a ustawy, sprzedaż nieruchomości może nastąpić, jeżeli w
wyniku tej sprzedaży łączna powierzchnia użytków rolnych:
 będących własnością nabywcy nie przekroczy 300 ha oraz
 nabytych kiedykolwiek z Zasobu przez nabywcę nie przekroczy 300 ha.
Przy ustalaniu powierzchni użytków rolnych, o której mowa powyżej:
 będących przedmiotem współwłasności uwzględnia się powierzchnię
nieruchomości rolnych odpowiadających udziałowi we współwłasności
takich nieruchomości, a w przypadku współwłasności łącznej uwzględnia
się łączną powierzchnię nieruchomości rolnych stanowiących przedmiot
współwłasności,
 do powierzchni tej wlicza się powierzchnię użytków rolnych, które zostały
nabyte z Zasobu, a następnie zbyte, chyba że zbycie nastąpiło na cele
publiczne, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
gospodarce nieruchomościami.
3

Powierzchnię użytków rolnych, o której mowa powyżej, ustala się na podstawie
oświadczenia złożonego przez nabywcę nieruchomości rolnej.
Zgodnie z art. 29b. ust. 1 ustawy, każdy nabywca nieruchomości Zasobu przed
zawarciem umowy sprzedaży składa oświadczenie o pochodzeniu środków
finansowych na ten cel oraz że nie zawarł umowy przedwstępnej na zbycie tej
nieruchomości.
Osoba, która złożyła nieprawdziwe oświadczenia, podlega odpowiedzialności
karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest
obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".
Agencja sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz
wypisem z ewidencji gruntów i budynków. Nabywca będzie zobowiązany do
złożenia oświadczenia, iż zrzeka się wszelkich roszczeń materialnych oraz nie
będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Agencji i Skarbu Państwa z
tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz różnicy w
powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wykaże
inną powierzchnię, niż jest to oznaczone w wypisie z ewidencji gruntów i
budynków i wyrysie z mapy ewidencyjnej wydanym przez Starostwo
Powiatowe w Białobrzegi.
Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić wyłącznie na
wniosek i koszt nabywającego.
Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Warszawie zastrzega
sobie prawo odstąpienia od zawarcia umowy sprzedaży, jeżeli zajdą nowe
istotne okoliczności faktyczne lub prawne, w tym w szczególności nastąpi
zmiana przeznaczenia gruntów w planie zagospodarowania przestrzennego,
nabywający nie wywiąże się z obowiązków wynikających z umów zawartych z
Agencją.
Zgodnie z art. 29 ust. 4 w/w ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami
rolnymi Skarbu Państwa, Agencji przysługuje prawo pierwokupu na rzecz
Skarbu Państwa przy odsprzedaży nieruchomości przez nabywcę w okresie 5 lat
od nabycia tej nieruchomości od Agencji.
Warunki i miejsce przetargów podane zostaną do publicznej wiadomości w
ogłoszeniu o przetargach.
Szczegółowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie
można uzyskać: w Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem w
Kozienicach, ul. Sportowa 2, tel. (48) 611 00 27, w dni robocze, w godz.

4

7°°do 15°°. Odbitki map poglądowych są dostępne w miejscu
publikowania ogłoszenia.

Oględzin nieruchomości można dokonać za pomocą strony
internetowej: www.geoportal.gov.pl.

Ogłoszenie niniejsze zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Agencji
Nieruchomości Rolnych O/T Warszawa, Plac Bankowy 2 – piętro 3c,
w Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem w Kozienicach, ul.
Sportowa 2, w Urzędzie Gminy Stara Błotnica, u sołtysów wsi: Grodzisko
Trąbki, Gózd Stary, Kadłubek Nowy oraz w Mazowieckiej Izbie Rolniczej,
Oddział Radom, ul. Mokra 2, w dniach:od 20.02.2017 r. do 08.03.2017 r.


Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie głównej ANR: www.

5

Podobne ogłoszenia

OT Wrocław woj. DOLNOŚLĄSKIE gmina Bolków obręb Jastrowiec pow. 1,0700ha.

Lokalizacja: DOLNOŚLĄSKIE / jaworski / Bolków
dzierżawa nierolna
Data publikacji: 2016-02-25
Powierzchnia: 1.0700 (ha)
Cena: (zł).

Filia Suwałki,woj.podlaskie,pow.białostocki,gm.Suraż,obręb Suraż,dz.182,183,184,185,186,187,228

Lokalizacja: PODLASKIE / białostocki / Suraż
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2016-03-15
Powierzchnia: 3.1831 (ha)
Cena: (zł).

Filia Zielona Góra

Lokalizacja: LUBUSKIE / żarski / Lubsko
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2016-04-07
Powierzchnia: 2.02 (ha)
Cena: (zł).

OT Gdańsk - woj. POMORSKIE, gmina Stery Dzierzgoń, obr. 0010 Królikowo

Lokalizacja: POMORSKIE / sztumski / Stary Dzierzgoń
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2014-09-29
Powierzchnia: 1.1400 (ha)
Cena: (zł).

OT Lublin, woj. lubelskie, pow. chełmski, gm. Ruda Huta, obr. Ruda

Lokalizacja: LUBELSKIE / chełmski / Ruda-Huta
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2015-08-04
Powierzchnia: 1.17 (ha)
Cena: (zł).

OT Olsztyn, woj. warmińsko- mazurskie, gminaDobre Miasto, obręb Orzechowo, dz. 77/2

Lokalizacja: WARMIŃSKO-MAZURSKIE / olsztyński / Dobre Miasto
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2016-02-29
Powierzchnia: 0.9700 (ha)
Cena: (zł).

OT Opole, gmina Dąbrowa, obręb Nowa Jamka

Lokalizacja: OPOLSKIE / opolski / Dąbrowa
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2016-02-08
Powierzchnia: 15.1825 (ha)
Cena: (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W OPOLU, opolskie, kluczborski, Kluczbork, Kluczbork, 0,1317 ha

Lokalizacja: OPOLSKIE / kluczborski / Kluczbork
sprzedaż nierolna
Data publikacji: 2016-02-02
Powierzchnia: 0.1317 (ha)
Cena: 106000.00 (zł).

OT Rzeszów - woj. małopolskie, pow. brzeski, gm. Dębno, obr. Wola Dębińska - pow. 0,17 ha

Lokalizacja: MAŁOPOLSKIE / brzeski / Dębno
sprzedaż nierolna
Data publikacji: 2016-03-07
Powierzchnia: 0.17 (ha)
Cena: (zł).

OT Rzeszów - woj. podkarpackie, pow. łańcucki, gm. Łańcut, obr. Cierpisz, pow. 0.26 ha

Lokalizacja: PODKARPACKIE / łańcucki / Łańcut
sprzedaż nierolna
Data publikacji: 2016-06-06
Powierzchnia: 0.26 (ha)
Cena: 18526 (zł).

Filia Suwałki, SZGZ w Olecku, warmińsko-mazurskie, gołdapski, Gołdap, Główka dz. 31/43 udz. w dz. 31/42

Lokalizacja: WARMIŃSKO-MAZURSKIE / gołdapski / Gołdap
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-12-03
Powierzchnia: 1.1724 (ha)
Cena: 19310 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE FILIA W ŁODZI, łódzkie, pajęczański, Strzelce Wielkie, Wola Wiewiecka, 1.0300 ha

Lokalizacja: ŁÓDZKIE / pajęczański / Strzelce Wielkie
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-08-11
Powierzchnia: 1.03 (ha)
Cena: 11550.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE, mazowieckie, białobrzeski, Wyśmierzyce, Korzeń, 0,3000 ha

Lokalizacja: MAZOWIECKIE / białobrzeski / Wyśmierzyce
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-09-02
Powierzchnia: 0.3 (ha)
Cena: 2800.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE, mazowieckie, sokołowski, Kosów Lacki, Albinów, 0,3310 ha

Lokalizacja: MAZOWIECKIE / sokołowski / Kosów Lacki
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-03-03
Powierzchnia: 0.331 (ha)
Cena: 4130.00 (zł).

OT Lublin, woj. lubelskie, pow. bialski, gm. Łomazy, obr. Huszcza I

Lokalizacja: LUBELSKIE / bialski / Łomazy
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-04-10
Powierzchnia: 0.2974 (ha)
Cena: 3500 (zł).

OT LUBLIN. woj. lubelskie. pow. włodawski, gm. Hańsk, obr. Osowa

Lokalizacja: LUBELSKIE / włodawski / Hańsk
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-05-20
Powierzchnia: 3.82 (ha)
Cena: 39500 (zł).

OT Poznań, woj. wielkopolskie, gm.Chodzież ob.Lipia Góra pow.9,8819 ha

Lokalizacja: WIELKOPOLSKIE / chodzieski / Chodzież
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-12-03
Powierzchnia: 9.8819 (ha)
Cena: 167200 (zł).

OT Rzeszów - woj. podkarpackie, pow. Lubaczów, gm. Wielkie Oczy, obr. Kobylnica Ruska - pow. łącz. 1,24 ha

Lokalizacja: PODKARPACKIE / lubaczowski / Wielkie Oczy
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-05-29
Powierzchnia: 1.24 (ha)
Cena: (zł).

OT Rzeszów - woj. podkarpackie, pow. lubaczowski, gm. Lubaczów, obr. Lubaczów miasto - pow. łącz. 8,8705 ha

Lokalizacja: PODKARPACKIE / lubaczowski / Lubaczów - miasto
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-02-25
Powierzchnia: 8.8705 (ha)
Cena: (zł).

OT Warszawa , woj. mazowieckie, pow. przysuski, gm. Wieniawa, obr. Ryków, pow. 0,39 ha

Lokalizacja: MAZOWIECKIE / przysuski / Wieniawa
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-10-13
Powierzchnia: 0.3900 (ha)
Cena: 7200.00 (zł).

SGZ Opole, pow. nyski, gm. Otmuchów, obr. Starowice

Lokalizacja: OPOLSKIE / nyski / Otmuchów
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-08-13
Powierzchnia: 0.1047 (ha)
Cena: 11680 (zł).

SGZ Opole, pow. strzelecki, gm. Strzelce Opolskie, obr. Kadłub

Lokalizacja: OPOLSKIE / strzelecki / Strzelce Opolskie
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-11-17
Powierzchnia: 0.0220 (ha)
Cena: 850 (zł).