ZSI.WR.RA.4240.2819.1.2819.2017.IK.487815 sprzedaż rolna ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU, dolnośląskie, bolesławiecki, Warta Bolesławiecka, Tomaszów Bolesławiecki, 0,1630 ha

Jesteś tutaj » Informacje o ANR » DOLNOŚLĄSKIE » bolesławiecki » Warta Bolesławiecka » ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU, dolnośląskie, bolesławiecki, Warta Bolesławiecka, Tomaszów Bolesławiecki, 0,1630 ha

ZSI.WR.RA.4240.2819.1.2819.2017.IK.487815 sprzedaż rolna ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU, dolnośląskie, bolesławiecki, Warta Bolesławiecka, Tomaszów Bolesławiecki, 0,1630 ha

Data publikacji: 2017-02-20

Typ nieruchomości: rolna

Sprzedaż/dzierżawa/inne: sprzedaż

Powierzchnia (ha): 0.163

Cena (zł): 55300.00

Oddział Terenowy: OT Wrocław

Data przetargu: 2017-03-07

Miejscowość/Obręb: Tomaszów Bolesławiecki

Wojewodztwo: DOLNOŚLĄSKIE

Powiat: bolesławiecki

Gmina: Warta Bolesławiecka

Opis:
Nieruchomość niezbudowana położenie - województwo dolnośląskie, powiat bolesławiecki, gmina Warta Bolesławiecka, obręb Tomaszów Bolesławiecki, nr działki: 706/28 o pow. ewid. 0,1630. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0,1630 w tym w użytkach rolnych (0,1630 o symbolu R). Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr JG1B/00031411/0. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej.

Tytuł:
ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU, dolnośląskie, bolesławiecki, Warta Bolesławiecka, Tomaszów Bolesławiecki, 0,1630 ha

Numer oferty: ZSI.WR.RA.4240.2819.1.2819.2017.IK.487815
ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIUSZGZ RAKOWICE WIELKIE
WR.SGZ.RA.4240.112.2017.IK.7 termin publikacji od 20-02-2017r. do 07-03-2017
r.
Nr rej. 4223/89/2017 Rakowice Wielkie, dnia 13-02-2017r.
Ogłoszenie numer ZSI.WR.SGZ.RA.4240.2819.1.2819.2017.IK
Agencja Nieruchomości Rolnych OT Wrocław

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu
nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 roku poz. 1491) dalej jako
„UoGNRSP”, ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 2052)
dalej jako „UoKUR” oraz ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 roku o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu
Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2016 roku poz. 585), podaje do
publicznej wiadomości, że ogłasza

II PRZETARG USTNY – NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

Wykaz informujący o zamiarze sprzedaży został podany do publicznej wiadomości w terminie od 05-12-2016
roku do 20-12-2016 roku w siedzibie Urzędu Gminy Warta Bolesławiecka, Dolnośląskiej Izby Rolniczej
we Wrocławiu
, OT ANR we Wrocławiu, Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem
w Rakowicach Wielkich, w sposób zwyczajowo przyjęty we wsi Tomaszów Bolesławiecki
oraz na
stronie internetowej www..

Przedmiotem sprzedaży jest:
Nieruchomość nierolna, niezabudowana, położona w obrębie Tomaszów Bolesławiecki, gmina Warta
Bolesławiecka, powiat bolesławiecki, woj. dolnośląskie w granicach działki nr: 706/28, -AM 4

Ogólna powierzchnia nieruchomości wynosi 0,1630 ha (użytki rolne – 0,1630 ha) z czego:

grunty orne 0,1630 ha w klasie: RIVa-0,0860 ha, RV-0,0770.

Powyższe informacje podajemy na podstawie danych z ewidencji gruntów.

Dla nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta nr JG1B/00031411/0, przez WKW Sądu Rejonowy
w Bolesławcu.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Warta Bolesławiecka zatwierdzonego
Uchwałą Rady Gminy nr XVI/89/11 z dnia 20-12-2011r.:
- działka nr 706/28, położona w obrębie Tomaszów Bolesławiecki znajduje się w obszarze
oznaczonym na rysunku planu symbolem MNU/14 o przeznaczeniu podstawowym tereny zabudowy
mieszkaniowej z dopuszczeniem usług.
W zakresie przeznaczenia terenów ustala się:
1) Przeznaczenie podstawowe terenów stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z nieuciążliwymi
usługami lokalnymi, usługi mogą być lokalizowane w adoptowanych pomieszczeniach budynku
mieszkalnego lub gospodarczego, w pomieszczeniach dobudowanych do budynków lub obiektach
wolnostojących, funkcje mogą być realizowane jako tylko mieszkaniowe lub tylko usługowe,
2) dopuszcza się lokalizację:
a) zieleni urządzonej, w tym zadrzewień i zakrzewień,
b) urządzeń infrastruktury technicznej, miejsc parkingowych i garaży wolnostojących,
c) dróg wewnętrznych stanowiących uzupełnienie układu komunikacyjnego.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Warta Bolesławiecka
zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy nr VI/31/11 z dnia 14-03-2011r.:
- działka nr 706/28, położona w obrębie Tomaszów Bolesławiecki znajduje się w obszarze

59-600 Lwówek Śląski, Rakowice Wielkie 15, Tel. 71 3563 919

oznaczonym na rysunku symbolem „MU” o prz
eznaczeniu podstawowym strefa wielofunkcyjnych
terenów mieszkaniowych.
Zgodnie z pismem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu, Delegatura w Jeleniej Górze
przedmiotowa działka zlokalizowana jest w strefie obserwacji archeologicznej m. Tomaszów Bolesławiecki,
(sygn. AZP 76-16). Wszelkie działania inwestycyjne polegające na wykonywaniu inwestycyjnych prac ziemnych
na działce bezwzględnie muszą być prowadzone pod nadzorem archeologicznym pełnionym przez uprawnionego
archeologa na koszt inwestora. W razie konieczności należy przeprowadzić ratownicze badania archeologiczne.
Przed przystąpieniem do realizacji prac ziemnych w WUOZ we Wrocławiu, Delegaturze w Jeleniej Górze należy
uzyskać pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych, na podst. art. 31 ust. 1a, art. 36 ust. 1 pkt. 5
ustawy
z
dnia
23
lipca
2003r.
o
ochronie
zabytków
i
opiece
nad
zabytkami
(t.j. Dz. U. 2014 poz. 1446). Przystąpienie do jakichkolwiek ziemnych robót budowlanych na terenie
zabytkowym bez pozwolenia właściwego konserwatora zabytków podlega sankcjom karnym określonym
podanej wyżej ustawie.

Wywoławcza cena nieruchomości wynosi: 55.300,00 zł
(słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta złotych)
Cena sprzedaży nieruchomości jest ceną brutto, w całości stawka VAT – 23%.

Minimalne postąpienie: 560,00 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt złotych)
Wadium do przetargu wynosi: 5 600,00 zł (słownie: pięć tysięcy sześćset złotych)
Przetarg odbędzie się w dniu 07-03-2017 roku w siedzibie Sekcji
Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem w Rakowicach Wielkich, Rakowice

wielkie 15, pok. 20, o godz. 10 00.

Oględzin nieruchomości można dokonać w terminie 14 dni, przed terminem przetargu, w dni
robocze w godzinach od 900 do 1400 po wcześniejszym uzgodnieniu z Zastępcą kierownika Sekcji
Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem w Rakowicach Wielkich, tel. 71 35 63 919.

Na zasadach określonych w obowiązujących przepisach w przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne
i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

W odniesieniu do podmiotów spełniających kryteria cudzoziemca (w rozumieniu ustawy o nabywaniu
nieruchomości przez cudzoziemców z dnia 24 marca 1920 roku - jednolity tekst Dz. U. z 2016 roku poz.
1061 – dalej UoNNpC) – obowiązuje wymóg uzyskania zezwolenia. Zezwolenie jest wydawane, w drodze
decyzji administracyjnej, przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli sprzeciwu nie wniesie
Minister Obrony Narodowej, a w przypadku nieruchomości rolnych, jeżeli sprzeciwu również nie wniesie
minister właściwy do spraw rozwoju wsi. Cudzoziemiec zamierzający nabyć nieruchomość może ubiegać
się - na zasadach określonych w UoNNpC - o przyrzeczenie wydania zezwolenia, tzw. „promesy”. Promesa
jest ważna rok od dnia wydania. W okresie ważności promesy nie można odmówić wydania zezwolenia,
chyba że uległ zmianie stan faktyczny istotny dla rozstrzygnięcia sprawy.

Cudzoziemcem w rozumieniu w/w ustawy jest:
1) osoba fizyczna nieposiadająca obywatelstwa polskiego;
2) osoba prawna mająca siedzibę za granicą;
3) nieposiadająca osobowości prawnej spółka osób wymienionych w pkt 1 lub 2, mająca siedzibę za
granicą, utworzona zgodnie z ustawodawstwem państw obcych;
4) osoba prawna i spółka handlowa nieposiadająca osobowości prawnej mająca siedzibę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, kontrolowana bezpośrednio lub pośrednio przez osoby lub spółki wymienione w
pkt 1, 2 i 3.
3. W przypadku spółki handlowej za kontrolowaną, w rozumieniu ustawy, uważa się spółkę, w której
cudzoziemiec lub cudzoziemcy dysponują bezpośrednio lub pośrednio powyżej 50% głosów na
zgromadzeniu wspólników lub na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik, użytkownik lub na
podstawie porozumień z innymi osobami, albo mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów art. 4 §
1 pkt 4 lit. b lub c, lub e ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2013
roku poz. 1030, z późniejszymi zmianami)
Uczestnikowi przetargu, którego dotyczy wymóg uzyskania zezwolenia, a który takiej decyzji
nie przedłoży w terminie 3 miesięcy od daty zamknięcia przetargu, wadium nie zostanie
zwrócone.

Strona 2 z 6

Nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia opisanego powyżej przez cudzoziemców będących obywatelami
lub przedsiębiorcami państw - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (tzn. państw
członkowskich Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu) albo Konfederacji Szwajcarskiej.

Zgodnie z art. 29 ust. 3bc UoGNRSP w przetargu nie mogą brać udziału podmioty, które:
1) mają zaległości z tytułu zobowiązań finansowych wobec Agencji, Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego, a w szczególności zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskały one przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu, lub
2) władają lub władały nieruchomościami Zasobu bez tytułu prawnego i mimo wezwania Agencji
nieruchomości tych nie opuściły.


W przetargu mogą również brać udział osoby fizyczne, którym przysługuje prawo do rekompensaty w formie
zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej na poczet
ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, zgodnie z ustawą z dnia 8 lipca 2005
roku o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami
Rzeczypospolitej Polskiej (jednolity tekst Dz. U. z 2014r. poz. 1090, z późniejszymi zmianami).

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
Wpłacenie wadium, na konto Agencji Nieruchomości Rolnych Oddziału Terenowego we Wrocławiu
ul. Mińska 60, 54-610 Wrocław nr 85 1130 1033 0018 8159 8620 0003 z odpowiednim wyprzedzeniem
tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Agencji do dnia 06-03-2017 roku, z dokładnym określeniem
obrębu i numeru geodezyjnego nieruchomości.

Zwalnia się z obowiązku wpłacenia wadium do wysokości kwoty nieprzekraczającej wysokości potwierdzonego
prawa do rekompensaty osoby fizyczne, którym na mocy odrębnych przepisów przysługuje prawo do
rekompensaty w formie zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami
Rzeczypospolitej Polskiej na poczet ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa,
jeżeli w terminie od 20-02-2017 roku do 07-03-2017 roku złożą w siedzibie Sekcji Zamiejscowej
Gospodarowania Zasobem w Rakowicach Wielkich
na ręce przewodniczącego komisji przetargowej:
1. pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości niewniesionego wadium
w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży,
2. oryginał decyzji lub zaświadczenia (z adnotacją wojewody o wybranej formie prawa do rekompensaty
w postaci zaliczenia wartości nieruchomości na poczet ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących
własność Skarbu Państwa) potwierdzającego prawo do rekompensaty w formie zaliczenia wartości
nieruchomości pozostawionych na poczet ceny sprzedaży, a w przypadku spadkobierców osób
wskazanych w decyzjach lub zaświadczeniach – także postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia
spadku (albo o dziele spadku) oraz dowody potwierdzające spełnienie wymogów określonych w art. 2
lub art. 3 ustawy z dnia 8 lipca 2005 roku o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia
nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (jednolity tekst Dz. U. z 2014r.
poz. 1090, z późniejszymi zmianami). Osoba uprawniona zwolniona z obowiązku wniesienia wadium w
części, aby zostać dopuszczona do przetargu zobowiązana jest wnieść pozostałą część wadium na
ogólnych warunkach, określonych w tym ogłoszeniu.
Decyzja lub zaświadczenie przedłożone przez uczestnika przetargu, który:
 wygrał przetarg – pozostaje w dyspozycji Agencji do czasu zawarcia umowy sprzedaży lub
uiszczenia kwoty równej wysokości niewniesionego wadium w razie uchylenia się od zawarcia
umowy sprzedaży,
 nie wygrał przetargu – zostanie zwrócona niezwłocznie po zamknięciu przetargu,
Osoby uprawnione, które w wyznaczonym terminie nie przedłożą kompletu wymaganych dokumentów lub
nie wywiążą się z obowiązku wniesienia wadium w części w odniesieniu, do której zwolnienie nie miało
zastosowania – nie zostaną dopuszczone do przetargu.

Dodatkowo, podmioty zamierzające uczestniczyć w przetargu, bezpośrednio przed jego rozpoczęciem,
zobowiązane są przedłożyć przewodniczącemu Komisji Przetargowej:

1. pisemne oświadczenie o braku posiadania zaległości z tytułu zobowiązań finansowych wobec Agencji
Nieruchomości Rolnych, Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a w szczególności nieposiadaniu zaległości
z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem
przypadków gdy uzyskały one przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

2. pisemne oświadczenie, że nie zachodzą przesłanki opisane w art. Art. 29 ust. bc pkt 2) uniemożliwiające
udział w przetargu (nie mogą brać udziału podmioty, które władają lub władały nieruchomościami Zasobu
bez tytułu prawnego i mimo wezwania Agencji nieruchomości tych nie opuściły),

3. pisemne zapewnienie o złożeniu – przed zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości - oświadczenia
o pochodzeniu środków finansowych na nabycie nieruchomości oraz o niezawarciu umowy przedwstępnej na
Strona 3 z 6

zbycie tej nieruchomości, wraz z klauzulą „Jes
tem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie
fałszywego oświadczenia” w przypadku wyłonienia jako kandydata na nabywcę w przetargu przed
zawarciem umowy sprzedaży,

4. Pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkami przetargu i przyjęciu ich bez
zastrzeżeń,
5. pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu, w tym z nieruchomością w terenie oraz
o przyjęciu do wiadomości, że nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów,
w związku z czym Agencja Nieruchomości Rolnych nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice
w zakresie rodzajów użytków lub powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po dokonaniu sprzedaży
geodeta wskaże inną powierzchnię, niż jest to oznaczone w ewidencji gruntów wraz z oświadczeniem
o rezygnacji z wszelkich roszczeń z tego tytułu,

6. pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z projektem umowy sprzedaży i przyjęciu jej bez zastrzeżeń.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do przedłożenia następujących dokumentów:
1. osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport);
2. przedsiębiorcy wpisani do ewidencji działalności gospodarczej – dokument stwierdzający
tożsamość oraz aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
3. osoby reprezentujące osobę prawną jako organ reprezentacji – dokument potwierdzający
tożsamość, aktualny odpis z właściwego rejestru, wykazujący umocowanie do działania w imieniu
i na rzecz danej osoby prawnej;
4. pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość i pisemne pełnomocnictwo z podpisem
notarialnie poświadczonym do przystąpienia do przetargu na oznaczoną nieruchomość oraz
 w przypadku osoby prawnej – aktualny odpis z właściwego rejestru wykazujący umocowanie
osób, które podpisały pełnomocnictwo do reprezentowania danej osoby prawnej,
 w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej – aktualne
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Wyżej wymienione dokumenty jak również dowód wpłaty wadium należy złożyć przewodniczącemu Komisji
przetargowej w dniu otwarcia przetargu przed jego rozpoczęciem.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny

sprzedaży, pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu
(przelewem na wskazane konto).

UWAGA:
osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej,
która nie uczestniczyła w przetargu na sprzedaż danej nieruchomości, pomimo że wniosła wadium – nie
może uczestniczyć w kolejnych przetargach na sprzedaż tej nieruchomości.


Cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż w dniu zawarcia umowy sprzedaży.
Środki finansowe z kredytów bankowych muszą wpłynąć na konto Agencji przed
zawarciem umowy sprzedaży.

Agencja – na wniosek kandydata na nabywcę - może rozłożyć spłatę należności na roczne raty
jeżeli, przed zawarciem umowy sprzedaży, kandydat na nabywcę przedłoży zabezpieczenie spłaty
kwoty należności rozkładanej na raty, a jego sytuacja finansowa pozwala na spłatę tej należności, na
następujących zasadach:
minimalna wpłata 50 % ceny sprzedaży płatna przed podpisaniem umowy a okres spłaty nie
dłuższy niż 5 lat.

WARUNKI:
Część należności rozłożona na raty roczne podlegać będzie oprocentowaniu w oparciu o rozporządzenie Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lutego 2012 roku w sprawie szczególnych warunków rozkładania na raty
należności z tytułu sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz wysokości
oprocentowania rozłożonej na raty należności (Dz. U. z 2012 roku, poz. 208) w wysokości stopy dyskontowej
stanowiącej stopę bazową ogłaszaną w komunikacie Komisji Europejskiej powiększoną o 1 punkt procentowy.
Obecnie oprocentowanie wynosi 2,83 %.

Pozytywne rozpatrzenie wniosku nabywcy o rozłożenie ceny sprzedaży na raty uzależnione jest
w szczególności od spełnienia przez kandydata łącznie następujących warunków:
1. w przypadku nieruchomości rolnej w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nieruchomości przeznaczonych
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele związane z prowadzeniem gospodarki
rolnej i leśnej wraz z częściami składowymi lub przynależnościami — zobowiązanie się do utrzymywania
nabywanej nieruchomości zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki w celu wykonywania na niej
działalności rolniczej;
2. nie posiadania zaległych zobowiązań finansowych wobec Agencji Nieruchomości Rolnych;
Strona 4 z 6

3. przedłożenia zabezpieczenia spłaty kwoty należno
ści rozłożonej na raty oraz wykazania, że jego sytuacja
finansowa pozwala na spłatę tej należności.

Nabywca nieruchomości ubiegający się o rozłożenie spłaty należności na raty zobowiązany jest, wraz
z wnioskiem o rozłożenie ceny sprzedaży na raty, do złożenia dokumentów wskazanych przez Agencję, które
służą ustaleniu, czy jego sytuacja finansowa pozwala na spłatę należności rozłożonej na raty i na
zabezpieczenie spłaty kwoty tej należności.

W przypadku rozłożenie ceny sprzedaży na raty jako zabezpieczenia zapłaty tej ceny przyjmowane będą:
- hipoteka; gwarancja bankowa; poręczenie; weksel własny in blanco; poręczenie wekslowe; przewłaszczenie
na zabezpieczenie; zastaw rejestrowy; blokada środków pieniężnych na rachunku bankowym; ustanowienie
pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bankowym; cesja praw z polisy ubezpieczeniowej; kaucja.
Ponadto nabywca podda się rygorowi egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt. 5 kodeksu
postępowania cywilnego wobec wierzyciela
– Agencji Nieruchomości Rolnych co do obowiązku
zapłaty

niespłaconej
części
ceny
sprzedaży
nieruchomości,
wraz
z
ustalonym
oprocentowaniem oraz odsetkami za opóźnienie w zapłacie należności, kosztami postępowania oraz
kosztami egzekucji należności.
Zastrzega się prawo odmowy przyjęcia zabezpieczenia uznanego za mało wiarygodne.


Termin i miejsce zawarcia umowy sprzedaży (podpisanie aktu notarialnego) zostanie
ustalony z kandydatem na Nabywcę po przetargu. Koszt sporządzenia aktu notarialnego
ponosi Nabywca.Zgodnie z art. 29b UoGNRSP każdy nabywca nieruchomości Zasobu przed zawarciem umowy
sprzedaży składa oświadczenie o pochodzeniu środków finansowych na ten cel oraz, że nie zawarł
umowy przedwstępnej na zbycie tej nieruchomości. Osoba, która złożyła nieprawdziwe
oświadczenie, podlega odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia.
Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem
świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Zgodnie z art. 29c UoGNRSP czynność prawna dotycząca zbycia nieruchomości dokonana
niezgodnie z przepisami ustawy lub dokonana w wyniku przetargu, który odbył się niezgodnie
z przepisami ustawy jest nieważna.

Wadium nie podlega zwrotowi:
1) jeżeli żaden z uczestników przetargu ustnego nie zgłosi postąpienia ponad cenę wywoławczą
2) uczestnikowi przetargu, który wygrał przetarg i uchyli się od zawarcia umowy;
3) uczestnikowi przetargu, jeżeli z przyczyn leżących po jego stronie, zawarcie umowy stało się
niemożliwe.


UWAGA:
Nieruchomości sprzedawane są na podstawie danych z ewidencji geodezyjnej. W przypadku
ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy Agencja Nieruchomości
Rolnych nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości.
Wskazania granic nieruchomości na gruncie przez geodetę Agencja Nieruchomości Rolnych może
dokonać na koszt nabywcy.

UWAGA:
1. Na podstawie art. 29 ust. 4 powołanej wyżej ustawy Agencji przysługuje prawo pierwokupu na rzecz
Skarbu Państwa przy odsprzedaży nieruchomości przez nabywcę w okresie 5 lat od nabycia tej
nieruchomości od Agencji.

Agencja Nieruchomości Rolnych zastrzega sobie prawo:
- odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn do momentu jego rozpoczęcia,
- odstąpienia od zawarcia umowy w razie stwierdzenia, że przetarg został
przeprowadzony z naruszeniem prawa

Niniejsze ogłoszenie zostanie podane do publicznej wiadomości w terminie od 20-02-2017
roku do 07-03-2017 roku w sposób zwyczajowo przyjęty w Urzędzie Gminy Warta
Bolesławiecka, Dolnośląskiej Izbie Rolniczej we Wrocławiu, OT ANR we Wrocław, Sekcji
Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem w Rakowicach Wielkich, w sposób zwyczajowo
przyjęty we wsi Tomaszów Bolesławiecki
oraz na stronie internetowej www..
Dodatkowo skrót informacji o zamiarze sprzedaży nieruchomości zostanie opublikowany
w dzienniku Gazeta Wrocławska w dniu 20-02-2017 roku.

Strona 5 z 6

Stosownie do treści art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2014 roku, poz.1182) Agencja Nieruchomości Rolnych w Warszawie informuje osoby zainteresowane
udziałem w przetargu, że:
1. administratorem danych osobowych osób uczestniczących w postępowaniu przetargowym jest Agencja
Nieruchomości Rolnych w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4, zwana dalej ANR,
2. dane osobowe osób uczestniczących w postępowaniu przetargowym przetwarzane będą w celu
przeprowadzenia przetargu na dzierżawę nieruchomości; mogą być udostępnione innym odbiorcom, jeżeli
wynikać to będzie z przepisów prawa,
3. uczestnik postępowania przetargowego posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich
poprawiania,
4. podanie ANR danych osobowych jest konieczne do przeprowadzenia postępowania przetargowego.

Z informacjami o przedmiocie sprzedaży, warunkami przetargu a także z postanowieniami projektu
umowy sprzedaży, które nie podlegają ustaleniu w trybie niniejszego przetargu, można
się zapoznać w terminie publikacji niniejszego ogłoszenia w siedzibie Sekcji Zamiejscowej
Gospodarowania Zasobem w Rakowicach Wielkich, Rakowice Wielkie 15, tel. 71-35-63-919 wew.
518.

Sprawę prowadzi: Izabela Karnauch,
tel. 71 3563919 w. 518, e-mail: ikarnauch@Strona 6 z 6

Podobne ogłoszenia

SGZ Opole, pow. strzelecki, gm. Strzelce Opolskie, obr. Szymiszów

Lokalizacja: OPOLSKIE / strzelecki / Strzelce Opolskie
dzierżawa nierolna
Data publikacji: 2015-02-05
Powierzchnia: 3.2359 (ha)
Cena: (zł).

woj.lubuskie, pow.gorzowski, gm. Kłodawa, Różanki, 40,6165 ha, dz.319/14

Lokalizacja: LUBUSKIE / gorzowski / Kłodawa
dzierżawa przeznaczenie wielofunkcyjne
Data publikacji: 2014-08-13
Powierzchnia: 40.6165 (ha)
Cena: (zł).

OT Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, gmina Szubin, obręb m. Szubin, pow. 0.1360 ha.

Lokalizacja: KUJAWSKO-POMORSKIE / nakielski / Szubin
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2014-05-09
Powierzchnia: 0.1360 (ha)
Cena: (zł).

OT Opole, woj. opolskie, powiat opolski, gm. Popielów, obr. Karłowice

Lokalizacja: OPOLSKIE / opolski / Popielów
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2016-01-29
Powierzchnia: 34.0926 (ha)
Cena: (zł).

Filia Zielona Góra, woj. lubuskie, pow. krośnieński, gm. Dąbie obręb KOSIERZ działki nr 55

Lokalizacja: LUBUSKIE / krośnieński / Dąbie
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-10-23
Powierzchnia: 0.15 (ha)
Cena: 3070 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W GDAŃSKU, pomorskie, kościerski, Stara Kiszewa, Stara Kiszewa, 0,0500 ha

Lokalizacja: POMORSKIE / kościerski / Stara Kiszewa
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-09-22
Powierzchnia: 0.05 (ha)
Cena: 1600.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W GORZOWIE WLKP. FILIA W ZIELONEJ GÓRZE, lubuskie, nowosolski, Kożuchów, Drwalewice, 0,4000 ha

Lokalizacja: LUBUSKIE / nowosolski / Kożuchów
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-06-10
Powierzchnia: 0.4 (ha)
Cena: 40900.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W GORZOWIE WLKP. FILIA W ZIELONEJ GÓRZE, lubuskie, żarski, Jasień, Lipsk Żarski, 13,7900 ha

Lokalizacja: LUBUSKIE / żarski / Jasień
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-10-22
Powierzchnia: 13.79 (ha)
Cena: 273350.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE, mazowieckie, mławski, Strzegowo, Drogiszka, 1,3254 ha

Lokalizacja: MAZOWIECKIE / mławski / Strzegowo
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-06-26
Powierzchnia: 1.3254 (ha)
Cena: 11200.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE, mazowieckie, siedlecki, Wodynie, Wodynie, 0,6282 ha

Lokalizacja: MAZOWIECKIE / siedlecki / Wodynie
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2017-02-14
Powierzchnia: 0.6282 (ha)
Cena: 3200.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE, mazowieckie, węgrowski, Stoczek, Stoczek, 0,3000 ha

Lokalizacja: MAZOWIECKIE / węgrowski / Stoczek
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-07-13
Powierzchnia: 0.3 (ha)
Cena: 29200.00 (zł).

OT Olsztyn, woj. warmińsko- mazurskie, gmina Dobre Miasto, obręb Orzechowo, dz. 69/9

Lokalizacja: WARMIŃSKO-MAZURSKIE / olsztyński / Dobre Miasto
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-02-17
Powierzchnia: 5.9384 (ha)
Cena: 133300 (zł).