ZSI.WR.WR.SGZ.LE..4240.2824.1.2824.2017.BA.487215 sprzedaż rolna ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU, dolnośląskie, głogowski, Głogów, Turów, 0,3500 ha

Jesteś tutaj » Informacje o ANR » DOLNOŚLĄSKIE » głogowski » Głogów » ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU, dolnośląskie, głogowski, Głogów, Turów, 0,3500 ha

ZSI.WR.WR.SGZ.LE..4240.2824.1.2824.2017.BA.487215 sprzedaż rolna ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU, dolnośląskie, głogowski, Głogów, Turów, 0,3500 ha

Data publikacji: 2017-02-15

Typ nieruchomości: rolna

Sprzedaż/dzierżawa/inne: sprzedaż

Powierzchnia (ha): 0.35

Cena (zł): 8100.00

Oddział Terenowy: OT Wrocław

Miejscowość/Obręb: Turów

Wojewodztwo: DOLNOŚLĄSKIE

Powiat: głogowski

Gmina: Głogów

Opis:
Nieruchomość niezbudowana położenie - województwo dolnośląskie, powiat głogowski, gmina Głogów, obręb Turów, nr działki: 73/1 o pow. ewid. 0,3500. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0,3500 w tym w użytkach rolnych (0,3500 o symbolu R). Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr LE1G/00067052/7. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej.

Tytuł:
ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU, dolnośląskie, głogowski, Głogów, Turów, 0,3500 ha

Numer oferty: ZSI.WR.WR.SGZ.LE..4240.2824.1.2824.2017.BA.487215


ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU


SZGZ W LEGNICY

Publikacja:16.02.2017 r. 03.03.2017 r.
WR.SGZ.LE.4240. 91.2017.BA.
Legnica, dnia 10.02.2017r.

Wykaz numer ZSI. WR.SGZ.LE. 2824. 1. 2824 . 2017.BA
Agencja Nieruchomości Rolnych OT Wrocław
działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu
nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jednolity – Dz. U. z 2016 roku, poz. 1491i), ustawy
z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 roku,
poz. 2052) oraz ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 roku o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu
Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2016 roku poz. 585),
podaje do publicznej wiadomości WYKAZ nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży,
stanowiącej Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Wykaz obejmuje:
Nieruchomość rolna, niezabudowana
położona w:
obręb TURÓW, gmina Głogów, powiat głogowski, województwo dolnośląskie, dz. 73/1 AM 1
Ogólna powierzchnia nieruchomości wynosi: 0,3500 ha (użytki rolne 0,3500 ha) z czego:
 Grunty orne 0,3500 ha w klasach: RIIIa-0,1600 ha, RIVb-0,1900 ha
Powyższe informacje podajemy na podstawie danych z ewidencji gruntów.
Powierzchnia nieruchomości w hektarach przeliczeniowych wynosi 0,4160 ha.

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr LE1G/00067052/7 przez
WKW Sądu Rejonowego w Głogowie.


W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Głogów dla terenu górniczego
„Głogów Głęboki Przemysłowy”, uchwalonym uchwałą Rady Gminy Głogów nr XIX/175/2009 z dnia
04.09.2009 r. działka oznaczona jest symbolem 7.R – tereny rolnicze.

Uchwałą Rady Gminy nr XXV/238/2010 z dnia 10.11.2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Głogów, Gmina
przystąpiła do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm.
Głogów i jest na etapie przygotowania projektu studium. W nowoopracowanym studium nie
przewiduje się żadnych zmian w stosunku do przedmiotowej działki.
Dla działek nie była wydawana decyzja o warunkach zabudowy.

Cena nieruchomości wynosi: 8.100,00 zł
Uwaga:
cena sprzedaży nieruchomości jest ceną brutto, w całości stawka VAT – ZW
Cena nieruchomości podlega zapłacie nie później, niż w dniu zawarcia umowy sprzedaży.
Środki finansowe z kredytów bankowych muszą wpłynąć na konto Agencji przed
zawarciem umowy sprzedaży.

Agencja – na wniosek kandydata na nabywcę- może rozłożyć spłatę należności na roczne lub
półroczne raty, jeżeli przed zawarciem umowy sprzedaży kandydat na nabywcę przedłoży
zabezpieczenie spłaty kwoty należności rozkładanej na raty, a jego sytuacja finansowa pozwala na
spłatę tej należności, na następujących zasadach:
minimalna wpłata 10% ceny sprzedaży płatna przed podpisaniem umowy a okres spłaty
nie dłuższy niż 8 lat (łącznie z pierwszą wpłatą).


WARUNKI:
Część należności rozłożona na raty roczne podlegać będzie oprocentowaniu w oparciu o
rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lutego 2012 roku w sprawie szczególnych
warunków rozkładania na raty należności z tytułu sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności
Rolnej Skarbu Państwa oraz wysokości oprocentowania rozłożonej na raty należności (Dz. U. z 2012
r., poz. 208).

Pozytywne rozpatrzenie wniosku nabywcy o rozłożenie ceny sprzedaży na raty
uzależnione jest w szczególności od spełnienia przez kandydata łącznie następujących
warunków:
1. w przypadku nieruchomości rolnej w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nieruchomości
przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele związane z
prowadzeniem gospodarki rolnej i leśnej wraz z częściami składowymi lub przynależnościami —
zobowiązania się do utrzymywania nabywanej nieruchomości zgodnie z zasadami prawidłowej
gospodarki w celu wykonywania na niej działalności rolniczej;
2. nieposiadania zaległych zobowiązań finansowych wobec Agencji Nieruchomości Rolnych;
3. przedłożenia zabezpieczenia spłaty kwoty należności rozłożonej na raty oraz wykazania, że jego
sytuacja finansowa pozwala na spłatę tej należności.

Zabezpieczeniem spłaty kwoty należności, może być co najmniej jedno z następujących
zabezpieczeń: hipoteka; gwarancja bankowa; poręczenie; weksel własny in blanco; poręczenie
wekslowe; przewłaszczenie na zabezpieczenie; zastaw rejestrowy; blokada środków pieniężnych na
rachunku bankowym; ustanowienie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bankowym; cesja
praw z polisy ubezpieczeniowej; kaucja.

Na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu
nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje:
1) spółdzielni produkcji rolnej władającej faktycznie zbywaną nieruchomością, której użytkowanie
ustanowione na rzecz tej spółdzielni wygasło na podstawie art. 16 ust. 2 z dniem 31 grudnia
1993 roku;
2) dzierżawcy zbywanej nieruchomości, jeżeli dzierżawa trwała faktycznie przez okres co najmniej
trzech lat;
3) zarządzającemu specjalną strefą ekonomiczną w odniesieniu do nieruchomości położonych
w granicach specjalnych stref ekonomicznych.

W przypadku nieskorzystania z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości przez podmiot uprawniony
lub w razie braku takiego podmiotu, sprzedaż nieruchomości nastąpi w trybie publicznego przetargu
ustnego (licytacja), z tym że nieruchomości rolne podlegają w pierwszej kolejności sprzedaży w
trybie przetargu ograniczonego do podmiotów, zgodnie z treścią art. 29 ust. 3b powołanej wyżej
ustawy.

Na podstawie art. 29 ust. 4 powołanej wyżej ustawy Agencji przysługuje prawo pierwokupu na
rzecz Skarbu Państwa przy odsprzedaży nieruchomości przez nabywcę w okresie 5 lat od nabycia tej
nieruchomości od Agencji.

UWAGA:
Nieruchomości sprzedawane są na podstawie danych z ewidencji geodezyjnej. W przypadku
ewentualnego wznowienia granic, wykonanego na koszt i staraniem nabywcy – Agencja
Nieruchomości Rolnych nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni
nieruchomości.
Wskazanie granic nieruchomości na gruncie przez geodetę może dokonać Agencja Nieruchomości
Rolnych, na koszt nabywcy.

Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do sprzedaży w trybie
bezprzetargowym – z możliwością skorzystania przez podmiot uprawniony z pierwszeństwa
w nabyciu, w oparciu o art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu
nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa w związku z art. 4 ust. 7 ustawy z dnia 16 września 2011
roku o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 roku, nr 233, poz. 1382), a w przypadku rezygnacji z tego
prawa – w trybie przetargu, którego termin, miejsce i warunki zostaną podane do publicznej
wiadomości odrębnym ogłoszeniem.

Zgodnie z art. 28a ust. 1 wyżej powołanej ustawy, sprzedaż nieruchomości rolnych przez Agencję
może nastąpić, jeżeli w wyniku tej sprzedaży łączna powierzchnia użytków rolnych:
1) będących własnością nabywcy nie przekroczy 300 ha oraz
2) nabytych kiedykolwiek z Zasobu przez nabywcę nie przekroczy 300 ha.

Oddział Terenowy Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu zastrzega sobie możliwość
odstąpienia od zawarcia umowy sprzedaży, jeżeli zajdą nowe, istotne okoliczności, w tym w
szczególności nastąpi zmiana przeznaczenia gruntów, nabywający nie wywiąże się z obowiązków
wynikających z umów zawartych z Agencją.

Niniejszy wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości w terminie od 16.02.2017 roku do
03.03.2017 roku w sposób zwyczajowo przyjęty w Urzędzie Gminy w Głogów, Dolnośląskiej Izbie
Rolniczej we Wrocławiu, OT ANR we Wrocław, Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem w
Legnicy, Sołectwie wsi Turów oraz na stronie internetowej www..

Z informacjami o przedmiocie sprzedaży można się zapoznać w Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania
Zasobem w Legnicy, ul. Jaworzyńska 199, Tel. 71 3563 919 wew.401.

Sporządziła: Beata Afeltowicz

Podobne ogłoszenia

SGZ Opole, pow. strzelecki, gm. Leśnica, obr. Krasowa

Lokalizacja: OPOLSKIE / strzelecki / Leśnica
dzierżawa przeznaczenie wielofunkcyjne
Data publikacji: 2015-01-26
Powierzchnia: 1.3500 (ha)
Cena: (zł).

OT Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, gmina Jablonowo Pomorskie, obręb Lembarg i Konojady, pow. 162.9762 ha

Lokalizacja: KUJAWSKO-POMORSKIE / brodnicki / Jabłonowo Pomorskie
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2017-01-26
Powierzchnia: 162.9762 (ha)
Cena: (zł).

OT Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, gmina Wąbrzeźno, obręb Jarantowice, pow. 0.8407 ha.

Lokalizacja: KUJAWSKO-POMORSKIE / wąbrzeski / Wąbrzeźno
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2016-11-09
Powierzchnia: 0.8407 (ha)
Cena: (zł).

OT Gdańsk - woj. pomorskie, gm. M. Miastko, obr. 83/5 M. Miastko

Lokalizacja: POMORSKIE / bytowski / Miastko
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2016-07-07
Powierzchnia: 0.0000 (ha)
Cena: (zł).

OT GORZÓW WLKP.,woj.lubuskie,pow.strzelecko-drezdenecki,obr.Zwierzyn,dz.nr 53 i 54/2,pow.11,8600ha

Lokalizacja: LUBUSKIE / strzelecko-drezdenecki / Zwierzyn
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2015-10-16
Powierzchnia: 11.8600 (ha)
Cena: (zł).

OT Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, gmina Szczytno, obręb Stare Kiejkuty, działka nr 76/15

Lokalizacja: WARMIŃSKO-MAZURSKIE / szczycieński / Szczytno
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2016-08-24
Powierzchnia: 3.4700 (ha)
Cena: (zł).

OT Opole, gmina Lubsza, obręb Czepielowice

Lokalizacja: OPOLSKIE / brzeski / Lubsza
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2016-02-04
Powierzchnia: 0.66 (ha)
Cena: (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W GORZOWIE WLKP., lubuskie, świebodziński, Świebodzin, Gościkowo, 3,6398 ha

Lokalizacja: LUBUSKIE / świebodziński / Świebodzin
sprzedaż nierolna
Data publikacji: 2015-11-09
Powierzchnia: 3.6398 (ha)
Cena: 775030.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W POZNANIU, wielkopolskie, kępiński, Trzcinica, Laski, 0,0880 ha

Lokalizacja: WIELKOPOLSKIE / kępiński / Trzcinica
sprzedaż nierolna
Data publikacji: 2015-11-25
Powierzchnia: 0.088 (ha)
Cena: 12000.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W OLSZTYNIE FILIA W SUWAŁKACH, warmińsko-mazurskie, giżycki, Giżycko, Grajwo, 0,0365 ha

Lokalizacja: WARMIŃSKO-MAZURSKIE / giżycki / Giżycko
sprzedaż przeznaczenie wielofunkcyjne
Data publikacji: 2015-05-08
Powierzchnia: 0.0365 (ha)
Cena: 17500.00 (zł).

SZGZ Mikołów, śląkie, rybnicki, Czerwionka-Leszczyny, Debieńsko

Lokalizacja: ŚLĄSKIE / rybnicki / Czerwionka-Leszczyny
sprzedaż przeznaczenie wielofunkcyjne
Data publikacji: 2015-11-24
Powierzchnia: 0.8763 (ha)
Cena: 47.400 (zł).

Filia w Suwałkach, SZGZ w Bystrym, woj. warmińsko-mazurskie, pow. węgorzewski, gm. Węgorzewo, obręb Wilkowo dz.nr 103/4

Lokalizacja: WARMIŃSKO-MAZURSKIE / węgorzewski / Węgorzewo
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2017-02-16
Powierzchnia: 0.6600 (ha)
Cena: 17300 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W OPOLU, śląskie, bieruńsko-lędziński, Bieruń, Bieruń Stary, 0,7015 ha

Lokalizacja: ŚLĄSKIE / bieruńsko-lędziński / Bieruń
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-06-01
Powierzchnia: 0.7015 (ha)
Cena: 27500.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W RZESZOWIE, podkarpackie, jarosławski, Chłopice, Lutków, 0,4839 ha

Lokalizacja: PODKARPACKIE / jarosławski / Chłopice
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-06-30
Powierzchnia: 0.4839 (ha)
Cena: 9690.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W RZESZOWIE, podkarpackie, przemyski, Stubno, Kalników, 0,1900 ha

Lokalizacja: PODKARPACKIE / przemyski / Stubno
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2016-06-16
Powierzchnia: 0.19 (ha)
Cena: 3590.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE FILIA W ŁODZI, łódzkie, kutnowski, Krzyżanów, Krzyżanów, 0.1600 ha

Lokalizacja: ŁÓDZKIE / kutnowski / Krzyżanów
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-04-13
Powierzchnia: 0.16 (ha)
Cena: 3850.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE FILIA W ŁODZI, łódzkie, łaski, Sędziejowice, Zamość, 0.5200 ha

Lokalizacja: ŁÓDZKIE / łaski / Sędziejowice
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-09-11
Powierzchnia: 0.52 (ha)
Cena: 2300.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE FILIA W ŁODZI, łódzkie, sieradzki, Burzenin, Ligota, 0.8200 ha

Lokalizacja: ŁÓDZKIE / sieradzki / Burzenin
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-06-26
Powierzchnia: 0.82 (ha)
Cena: 6500.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE, mazowieckie, wyszkowski, Wyszków, Lucynów, 0,1100 ha

Lokalizacja: MAZOWIECKIE / wyszkowski / Wyszków
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-05-04
Powierzchnia: 0.11 (ha)
Cena: 650.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE, mazowieckie, wyszkowski, Wyszków, Lucynów, 0,2800 ha

Lokalizacja: MAZOWIECKIE / wyszkowski / Wyszków
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-02-11
Powierzchnia: 0.28 (ha)
Cena: 1800.00 (zł).

OT LUBLIN, woj. lubelskie, pow. krasnostawski, gm. Gorzków, obr. Borów Kolonia

Lokalizacja: LUBELSKIE / krasnostawski / Gorzków
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-10-01
Powierzchnia: 0.37 (ha)
Cena: 4100 (zł).

OT Rzeszów, woj. świętokrzyskie, pow. buski, gm. Busko Zdrój, obr. Dobrowoda, Galów- pow. łączna - 5.7331 ha

Lokalizacja: ŚWIĘTOKRZYSKIE / buski / Busko-Zdrój
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-08-18
Powierzchnia: 5.7331 (ha)
Cena: (zł).

OT Rzeszów, woj. świętokrzyskie, pow. kielecki, gm. Raków, obr. Bardo, Rembow- łąćzna pow. 5,20 ha

Lokalizacja: ŚWIĘTOKRZYSKIE / kielecki / Raków
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-05-07
Powierzchnia: 5.20 (ha)
Cena: (zł).

OT Rzeszów - woj.małopolskie,pow.olkuski, gm.Olkusz, obr.Troks - pow.0.20ha

Lokalizacja: MAŁOPOLSKIE / olkuski / Olkusz
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-11-04
Powierzchnia: 0.20 (ha)
Cena: 4500 (zł).