ZSI.WR.WR.SGZ.LE..4240.2828.1.2828.2017.BA.487515 sprzedaż rolna ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU, dolnośląskie, głogowski, Głogów, Turów, 0,5700 ha

Jesteś tutaj » Informacje o ANR » DOLNOŚLĄSKIE » głogowski » Głogów » ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU, dolnośląskie, głogowski, Głogów, Turów, 0,5700 ha

ZSI.WR.WR.SGZ.LE..4240.2828.1.2828.2017.BA.487515 sprzedaż rolna ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU, dolnośląskie, głogowski, Głogów, Turów, 0,5700 ha

Data publikacji: 2017-02-15

Typ nieruchomości: rolna

Sprzedaż/dzierżawa/inne: sprzedaż

Powierzchnia (ha): 0.57

Cena (zł): 15900.00

Oddział Terenowy: OT Wrocław

Miejscowość/Obręb: Turów

Wojewodztwo: DOLNOŚLĄSKIE

Powiat: głogowski

Gmina: Głogów

Opis:
Nieruchomość niezbudowana położenie - województwo dolnośląskie, powiat głogowski, gmina Głogów, obręb Turów, nr działek: 130 o pow. ewid. 0,3000, 132/2 o pow. ewid. 0,2700. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0,5700 w tym w użytkach rolnych (0,5700 o symbolu Ł). Nieruchomość ujawniona jest w księgach wieczystych nr LE1G/00067052/7, LE1G/00067052/7. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej.

Tytuł:
ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU, dolnośląskie, głogowski, Głogów, Turów, 0,5700 ha

Numer oferty: ZSI.WR.WR.SGZ.LE..4240.2828.1.2828.2017.BA.487515


ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU


SZGZ W LEGNICY

Publikacja: 16.02.2017 r. – 03.03.2017 r.
WR.SGZ.LE.4240. 40 .2017.BA
Legnica, dnia 09.02.2017 r.

Wykaz numer ZSI. WR.SGZ.LE.4240. 2828. 1. 2828 .2017.BA
Agencja Nieruchomości Rolnych OT Wrocław
działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu
nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jednolity – Dz.U. z 2016 roku, poz. 1491),
ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jednolity - Dz. U. z
2016 roku, poz. 2052), dalej jako „UoKUR”, ustawy z 14 kwietnia 2016 roku o wstrzymaniu
sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych
ustaw (Dz.U. z 2016 roku poz. 585)podaje do publicznej wiadomości WYKAZ nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży,
stanowiącej Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Wykaz obejmuje:

1. Nieruchomość rolną, niezabudowaną.
W skład nieruchomości wchodzi działka geodezyjnie położona w obrębie TURÓW, gmina Głogów,
powiat głogowski, województwo dolnośląskie, dz. 39/3, AM 1.
Ogólna powierzchnia nieruchomości wynosi 0,7600 ha (użytki rolne: 0,7600 ha) z czego:
 Grunty orne 0,7600 ha w klasach: RIIIb-0,3600 ha, RIVa – 0,4000 ha
Powyższe informacje podajemy na podstawie danych z ewidencji gruntów.
Powierzchnia nieruchomości w hektarach przeliczeniowych wynosi 0,9260 ha

Dla nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta nr LE1G/00067052/7 przez WKW Sądu
Rejonowego w Głogowie.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Głogów dla terenu górniczego
„Głogów Głęboki Przemysłowy”, uchwalonym uchwałą Rady Gminy Głogów nr XIX/175/2009 z dnia
04.09.2009 r. działka oznaczona jest symbolem 1.R – teren rolniczy, lasy – dolesienia

Uchwałą Rady Gminy nr XXV/238/2010 z dnia 10.11.2010 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm.
Głogów, Gmina przystąpiła do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gm. Głogów i jest na etapie przygotowania projektu studium. W nowoopracowanym
studium nie przewiduje się żadnych zmian w stosunku do przedmiotowej działki.
Dla działek nie była wydawana decyzja o warunkach zabudowy.

Cena nieruchomości wynosi: 26.100,00 zł
Uwaga: cena sprzedaży nieruchomości jest ceną brutto – w części stawka VAT-ZW.

2. Nieruchomość rolną, niezabudowaną.
W skład nieruchomości wchodzą działki geodezyjnie położone w obrębie TURÓW, gmina Głogów,
powiat głogowski, województwo dolnośląskie, dz. 130, 132/2, AM 1.
Ogólna powierzchnia nieruchomości wynosi 0,5700 ha (użytki rolne: 0,5700 ha) z czego:
 Trwałe użytki zielone 0,5700 ha w klasach: ŁIV– 0,3500 ha, ŁVI-0,2200 ha.
Powyższe informacje podajemy na podstawie danych z ewidencji gruntów.
Powierzchnia nieruchomości w hektarach przeliczeniowych wynosi 0,2955 ha

Dla nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta nr LE1G/00067052/7 przez WKW Sądu
Rejonowego w Głogowie.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Głogów, uchwalony uchwałą Rady Gminy
w Głogowie nr XIV/41/91 z dnia 28.05.1991 r dla przedmiotowej nieruchomości stracił ważność.
Obecnie przedmiotowe działki nie są objęte obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.
Zgodnie z zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Głogów uchwalonym uchwałą Rady Gminy Głogów nr XV/139/2000 z dnia 30.06.2000 r.
zmienionym uchwałą Rady Gminy nr VI/52/2003 z dnia 22.05.2003 r., Uchwałą nr XVIII/156/2005
z dnia 24.02.2005 r. oraz nr VI/46/2007 z dnia 28.09.2007 r., przedmiotowa nieruchomość
oznaczona jest jako tereny upraw rolnych.
Dla w/wym. działek nie podjęto uchwały w sprawie opracowania miejscowego planu kierunków
zagospodarowania przestrzennego.
Uchwałą Rady Gminy nr XXV/238/2010 z dnia 10.11.2010 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm.
Głogów, Gmina przystąpiła do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gm. Głogów i jest na etapie przygotowania projektu studium. W nowoopracowanym
studium nie przewiduje się żadnych zmian w stosunku do przedmiotowych działek.
Dla działek nie była wydawana decyzja o warunkach zabudowy.

Uwaga!
 nieruchomość stanowi grunty zachwaszczone i zakrzaczone z przypadkowym młodym
drzewostanem, pochodzącym z nalotu, niepielęgnowanym, nie posiadającym asortymentów
użytkowych; bez wartości zadrzewienia;
 działki graniczą z urządzeniem melioracji wodnej szczegółowej – rowem bez nazwy. Przyszły
właściciel musi przestrzegać ustawy „Prawo wodne” z dnia 18 lipca 2001 r. (tekst jednolity:
Dz.U z 2012 r., poz. 145)

Cena nieruchomości wynosi: 15.900,00 zł
Uwaga: cena sprzedaży nieruchomości jest ceną brutto – w części stawka VAT-ZW.

3. Nieruchomość rolną, niezabudowaną.
W skład nieruchomości wchodzi działka geodezyjnie położona w obrębie TURÓW, gmina Głogów,
powiat głogowski, województwo dolnośląskie, dz. 145, AM 1.
Ogólna powierzchnia nieruchomości wynosi 0,4600 ha (użytki rolne: 0,4600 ha) z czego:
 Grunty orne 0,4600 ha w klasach: RII – 0,2800 ha, RIIIb-0,1000 ha, RIVa – 0,0800 ha
Powyższe informacje podajemy na podstawie danych z ewidencji gruntów.
Powierzchnia nieruchomości w hektarach przeliczeniowych wynosi 0,7270 ha

Dla nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta nr LE1G/00067052/7 przez WKW Sądu
Rejonowego w Głogowie.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Głogów dla terenu górniczego
„Głogów Głęboki Przemysłowy”, uchwalonym uchwałą Rady Gminy Głogów nr XIX/175/2009 z dnia
04.09.2009 r. działka oznaczona jest symbolem 12.R – teren rolnicze.

Uchwałą Rady Gminy nr XXV/238/2010 z dnia 10.11.2010 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm.
Głogów, Gmina przystąpiła do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gm. Głogów i jest na etapie przygotowania projektu studium. W nowoopracowanym
studium nie przewiduje się żadnych zmian w stosunku do przedmiotowej działki.
Dla działki nie była wydawana decyzja o warunkach zabudowy.

Cena nieruchomości wynosi: 18.200,00 zł
Uwaga: cena sprzedaży nieruchomości jest ceną brutto – w części stawka VAT-ZW.

Cena nieruchomości podlega zapłacie nie później, niż w dniu zawarcia umowy sprzedaży.
Środki finansowe z kredytów bankowych muszą wpłynąć na konto Agencji przed
zawarciem umowy sprzedaży.


Agencja – na wniosek kandydata na nabywcę- może rozłożyć spłatę należności na roczne raty,
jeżeli przed zawarciem umowy sprzedaży kandydat na nabywcę przedłoży zabezpieczenie spłaty
kwoty należności rozkładanej na raty, a jego sytuacja finansowa pozwala na spłatę tej należności,
na następujących zasadach:
- minimalna wpłata 10% ceny sprzedaży płatna przed podpisaniem umowy a okres
spłaty nie dłuższy niż 15 lat (łącznie z pierwszą wpłatą)

WARUNKI:
Część należności rozłożona na raty roczne podlegać będzie oprocentowaniu w oparciu o
rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lutego 2012 roku w sprawie
szczególnych warunków rozkładania na raty należności z tytułu sprzedaży nieruchomości z Zasobu
Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz wysokości oprocentowania rozłożonej na raty należności
(Dz. U. z 2012 r., poz. 208).

Pozytywne rozpatrzenie wniosku nabywcy o rozłożenie ceny sprzedaży na raty
uzależnione jest w szczególności od spełnienia przez kandydata łącznie następujących
warunków:
1. w przypadku nieruchomości rolnej w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nieruchomości
przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele związane z
prowadzeniem gospodarki rolnej i leśnej wraz z częściami składowymi lub przynależnościami —
zobowiązania się do utrzymywania nabywanej nieruchomości zgodnie z zasadami prawidłowej
gospodarki w celu wykonywania na niej działalności rolniczej;
2. nieposiadania zaległych zobowiązań finansowych wobec Agencji Nieruchomości Rolnych;
3. przedłożenia zabezpieczenia spłaty kwoty należności rozłożonej na raty oraz wykazania, że jego
sytuacja finansowa pozwala na spłatę tej należności.
Zabezpieczeniem spłaty kwoty należności, może być co najmniej jedno z następujących
zabezpieczeń: hipoteka; gwarancja bankowa; poręczenie; weksel własny in blanco; poręczenie
wekslowe; przewłaszczenie na zabezpieczenie; zastaw rejestrowy; blokada środków pieniężnych na
rachunku bankowym; ustanowienie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bankowym;
cesja praw z polisy ubezpieczeniowej; kaucja.
Na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu
nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje:
1) spółdzielni produkcji rolnej władającej faktycznie zbywaną nieruchomością, której użytkowanie
ustanowione na rzecz tej spółdzielni wygasło na podstawie art. 16 ust. 2 z dniem 31 grudnia
1993 roku;
2) dzierżawcy zbywanej nieruchomości, jeżeli dzierżawa trwała faktycznie przez okres co najmniej
trzech lat;
3) zarządzającemu specjalną strefą ekonomiczną w odniesieniu do nieruchomości położonych
w granicach specjalnych stref ekonomicznych.
W przypadku nieskorzystania z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości przez podmiot uprawniony
lub w razie braku takiego podmiotu, sprzedaż nieruchomości nastąpi w trybie publicznego
przetargu ustnego (licytacja), z tym że nieruchomości rolne podlegają w pierwszej kolejności
sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego do podmiotów, zgodnie z treścią art. 29 ust. 3b
powołanej wyżej ustawy.
Na podstawie art. 29 ust. 4 powołanej wyżej ustawy Agencji przysługuje prawo pierwokupu na
rzecz Skarbu Państwa przy odsprzedaży nieruchomości przez nabywcę w okresie 5 lat od nabycia
tej nieruchomości od Agencji.
UWAGA:
Nieruchomości sprzedawane są na podstawie danych z ewidencji geodezyjnej. W przypadku
ewentualnego wznowienia granic, wykonanego na koszt i staraniem nabywcy – Agencja
Nieruchomości Rolnych nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni
nieruchomości.
Wskazanie granic nieruchomości na gruncie przez geodetę może dokonać Agencja Nieruchomości
Rolnych, na koszt nabywcy.

Termin, miejsce i warunki uczestniczenia w przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w
odrębnym ogłoszeniu.

Zgodnie z art. 28a ust. 1 wyżej powołanej ustawy, sprzedaż nieruchomości rolnych przez Agencję
może nastąpić, jeżeli w wyniku tej sprzedaży łączna powierzchnia użytków rolnych:
1) będących własnością nabywcy nie przekroczy 300 ha oraz
2) nabytych kiedykolwiek z Zasobu przez nabywcę nie przekroczy 300 ha.

Oddział Terenowy Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu zastrzega sobie możliwość
odstąpienia od zawarcia umowy sprzedaży, jeżeli zajdą nowe, istotne okoliczności, w tym w
szczególności nastąpi zmiana przeznaczenia gruntów, nabywający nie wywiąże się z obowiązków
wynikających z umów zawartych z Agencją.
Niniejszy wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości w terminie od 16.02.2017 roku do
03.03.2017 roku w sposób zwyczajowo przyjęty w Urzędzie Gminy w Głogów, Dolnośląskiej Izbie
Rolniczej we Wrocławiu, OT ANR we Wrocław, Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem w
Legnicy, Sołectwie wsi Turów, oraz na stronie internetowej www..
Z informacjami o przedmiocie sprzedaży można się zapoznać w Sekcji Zamiejscowej
Gospodarowania Zasobem w Legnicy, ul. Jaworzyńska 199, Tel. 71 3563 919 wew.401.


Sporządziła: Beata Afeltowicz

Podobne ogłoszenia

OT Gdańsk - woj. pomorskie, gm. Sadlinki, obr. 0005 Kaniczki

Lokalizacja: POMORSKIE / kwidzyński / Sadlinki
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2015-04-15
Powierzchnia: 1.9100 (ha)
Cena: (zł).

OT LUBLIN, woj. lubelskie, pow. biłgorajski, gm. Łukowa, obr. Osuchy

Lokalizacja: LUBELSKIE / biłgorajski / Łukowa
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2016-07-12
Powierzchnia: 0.11 (ha)
Cena: (zł).

OT LUBLIN, woj. lubelskie, pow. rycki, gm. Ułęż, obr. Białki Dolne

Lokalizacja: LUBELSKIE / rycki / Ułęż
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2016-03-29
Powierzchnia: 2.39 (ha)
Cena: (zł).

OT Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, gmina Orneta , obręb Opin, dz. 94/12, 94/4

Lokalizacja: WARMIŃSKO-MAZURSKIE / lidzbarski / Orneta
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2016-06-28
Powierzchnia: 0.9800 (ha)
Cena: (zł).

SZGZ Mikołów, śląskie, żywiecki, Łodygowice, Pietrzykowice

Lokalizacja: ŚLĄSKIE / żywiecki / Łodygowice
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2016-02-09
Powierzchnia: 0.18 (ha)
Cena: (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W GORZOWIE WLKP., lubuskie, gorzowski, Kłodawa, Wojcieszyce, 0,1311 ha

Lokalizacja: LUBUSKIE / gorzowski / Kłodawa
sprzedaż nierolna
Data publikacji: 2016-12-16
Powierzchnia: 0.1311 (ha)
Cena: 81300.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W OPOLU, opolskie, kluczborski, Kluczbork, Kluczbork, 0,0920 ha

Lokalizacja: OPOLSKIE / kluczborski / Kluczbork
sprzedaż nierolna
Data publikacji: 2016-10-20
Powierzchnia: 0.092 (ha)
Cena: 106200.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE FILIA W ŁODZI, łódzkie, poddębicki, Zadzim, PGR Jeżew, 1.3500 ha

Lokalizacja: ŁÓDZKIE / poddębicki / Zadzim
sprzedaż nierolna
Data publikacji: 2015-06-02
Powierzchnia: 1.35 (ha)
Cena: 51000.00 (zł).

OT Warszawa Bronisze gmina Ożarów Mazowiecki pow. warszawski zachodni woj. mazowieckie powierzchnia 0.0193ha

Lokalizacja: MAZOWIECKIE / warszawski zachodni / Ożarów Mazowiecki
sprzedaż nierolna
Data publikacji: 2014-03-05
Powierzchnia: 0.0193 (ha)
Cena: 36000 (zł).

Szczegóły w pliku.

Lokalizacja: ZACHODNIOPOMORSKIE / choszczeński / Pełczyce
sprzedaż nierolna
Data publikacji: 2015-02-09
Powierzchnia: 0.0922 (ha)
Cena: 7680.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W GDAŃSKU, pomorskie, kwidzyński, Ryjewo, Trzciano, 2,6000 ha

Lokalizacja: brak informacji o województwie / brak informacji o powiacie / brak informacji o gminie
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-09-22
Powierzchnia: 2.6 (ha)
Cena: 45500.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W OLSZTYNIE FILIA W SUWAŁKACH, podlaskie, grajewski, Rajgród, Miecze, 1,5500 ha

Lokalizacja: PODLASKIE / grajewski / Rajgród
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-08-27
Powierzchnia: 1.55 (ha)
Cena: 16560.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W OPOLU, śląskie, m. Gliwice, M. Gliwice, Ostropa Pola, 0,9310 ha

Lokalizacja: ŚLĄSKIE / m. Gliwice / M. Gliwice
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-05-04
Powierzchnia: 0.931 (ha)
Cena: 27000.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W RZESZOWIE, podkarpackie, przeworski, Zarzecze, Zalesie, 0,3400 ha

Lokalizacja: PODKARPACKIE / przeworski / Zarzecze
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-10-19
Powierzchnia: 0.34 (ha)
Cena: 6290.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE, mazowieckie, radomski, Iłża, Chwałowice, 1,1000 ha

Lokalizacja: MAZOWIECKIE / radomski / Iłża
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-04-28
Powierzchnia: 1.1 (ha)
Cena: 75100.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE, mazowieckie, siedlecki, Kotuń, Sosnowe, 0,3652 ha

Lokalizacja: MAZOWIECKIE / siedlecki / Kotuń
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2017-01-27
Powierzchnia: 0.3652 (ha)
Cena: 4300.00 (zł).

Słońsk

Lokalizacja: LUBUSKIE / sulęciński / Słońsk
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-04-17
Powierzchnia: 7.1971 (ha)
Cena: 82650 (zł).

woj. lubuskie, pow. gorzowski, gm. Witnica ob.Pyrzany, pow. 1,1600 ha

Lokalizacja: LUBUSKIE / gorzowski / Witnica
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-05-27
Powierzchnia: 1.1600 (ha)
Cena: 19100 (zł).