ZSI.WR.WR.SGZ.LE..4240.2684.1.2684.2017.BA.467715 sprzedaż rolna ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU, dolnośląskie, głogowski, Kotla, Głogówko, 0,8600 ha

Jesteś tutaj » Informacje o ANR » DOLNOŚLĄSKIE » głogowski » Kotla » ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU, dolnośląskie, głogowski, Kotla, Głogówko, 0,8600 ha

ZSI.WR.WR.SGZ.LE..4240.2684.1.2684.2017.BA.467715 sprzedaż rolna ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU, dolnośląskie, głogowski, Kotla, Głogówko, 0,8600 ha

Data publikacji: 2017-01-18

Typ nieruchomości: rolna

Sprzedaż/dzierżawa/inne: sprzedaż

Powierzchnia (ha): 0.86

Cena (zł): 26500.00

Oddział Terenowy: OT Wrocław

Miejscowość/Obręb: Głogówko

Wojewodztwo: DOLNOŚLĄSKIE

Powiat: głogowski

Gmina: Kotla

Opis:
Nieruchomość niezbudowana położenie - województwo dolnośląskie, powiat głogowski, gmina Kotla, obręb Głogówko, nr działki: 88 o pow. ewid. 0,8600. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0,8600 w tym w użytkach rolnych (0,8600 o symbolu Ł). Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr LE1G/00067289/7. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej.

Tytuł:
ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU, dolnośląskie, głogowski, Kotla, Głogówko, 0,8600 ha

Numer oferty: ZSI.WR.WR.SGZ.LE..4240.2684.1.2684.2017.BA.467715


ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU


SZGZ W LEGNICY

Publikacja: 19.01.2017 r. – 03.02.2017 r.
WR.SGZ.LE.4240.11 .2017.BA
Legnica, dnia 16.01.2017 r.

Wykaz numer ZSI. WR.SGZ.LE.4240. 2684. 1. 2684 .2017.BA
Agencja Nieruchomości Rolnych OT Wrocław
działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu
nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jednolity – Dz.U. z 2016 roku, poz. 1491), ustawy
z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 roku,
poz. 2052), dalej jako „UoKUR”, ustawy z 14 kwietnia 2016 roku o wstrzymaniu sprzedaży
nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z
2016 roku poz. 585)podaje do publicznej wiadomości WYKAZ nieruchomości przeznaczonych
do sprzedaży,
stanowiącej Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa.
Wykaz obejmuje:
I. Nieruchomość rolna dz. 88 niezabudowana położona w:
obręb Głogówko, gmina Kotla, powiat głogowski, województwo dolnośląskie, dz. 88, AM 1.
Ogólna powierzchnia nieruchomości wynosi: 0,8600 ha (użytki rolne: 0,8600 ha) z czego:
 trwałe użytki zielone 0,8600 ha w klasie: ŁV – 0,8600 ha.
Powyższe informacje podajemy na podstawie danych z ewidencji gruntów.
Powierzchnia nieruchomości w hektarach przeliczeniowych wynosi 0,1720 ha.


Dla nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta nr LE1G/00067289/7 przez WKW Sądu
Rejonowego w Głogowie.
Dla nieruchomości w granicach działki nr 88 obręb Głogówko nie ma opracowanego miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.

W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Kotla, uchwalony uchwałą Rady Gminy Kotla Nr VIII/44/07 z dnia 12 czerwca 2007 roku, działka
leży w strefie :
-Zlp – lasy i zadrzewienia
-prognozowany zasięg zalewu powodziowego w sytuacji kryzysowej,
-obszar najwyższej ochrony Głównego Zbiornika Wód podziemnych Nr 306

W obowiązującym studium na terenie gminy dopuszcza się lokalizację elektrowni wiatrowych za
wyjątkiem terenów:
- podlegających ochronie przyrodniczej
- lasów
- wód powierzchniowych
- obszarów bezpośredniego zagrożenia powodziowego
- gruntów rolnych pochodzenia organicznego
- stref ochrony konserwatorskiej
- terenów położonych w odległości mniejszej niż 500 m od terenów zabudowanych lub
przeznaczonych do zabudowy.
Zapis dotyczący elektrowni wiatrowych jest zapisem ogólnym dla całego terenu Gminy Kotla.
Na przedmiotowej nieruchomości ani w jej pobliżu nie jest planowany przebieg lub modernizacja
inwestycji drogowych o znaczeniu lokalnym lub ponad lokalnym oraz nie są planowane inne
inwestycje celu publicznego.
Gmina nie jest w trakcie opracowywania dla w/w terenu projektów miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Kotla.
Gmina nie podjęła uchwał o przystąpieniu do sporządzenia dla w/w terenów miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego jak również o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kotla.
Na dzień wydania opinii Gmina Kotla nie planuje dla przedmiotowych terenów podjęcia uchwały
przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kotla.
Dla przedmiotowej nieruchomości nie była wydawana decyzja o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu.

Cena nieruchomości wynosi: 26.500,00 zł

Uwaga: cena sprzedaży nieruchomości jest ceną brutto – w części stawka VAT-ZW.

II. Nieruchomość rolna dz. 648/4 niezabudowana
położona w:
obręb Kotla, gmina Kotla, powiat głogowski, województwo dolnośląskie, dz. 648/4, AM 1.
Ogólna powierzchnia nieruchomości wynosi: 0,1200 ha (użytki rolne: 0,1200 ha) z czego:
 grunty orne 0,1200 ha w klasie: RIIIa – 0,1200 ha
Powyższe informacje podajemy na podstawie danych z ewidencji gruntów.
Powierzchnia nieruchomości w hektarach przeliczeniowych wynosi 0,1800 ha.


Dla nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta nr LE1G/00067138/4 przez WKW Sądu
Rejonowego w Głogowie.
Dla nieruchomości w granicach działki nr 648/4 obręb Kotla nie ma opracowanego miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.

W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Kotla, uchwalony uchwałą Rady Gminy Kotla Nr VIII/44/07 z dnia 12 czerwca 2007 roku, działka nr
149 leży w strefie :
-R – tereny rolnicze posiadające predyspozycje dla rolnictwa ekstensywnego,
-prognozowany zasięg zalewu powodziowego w sytuacji kryzysowej,

W obowiązującym studium na terenie gminy dopuszcza się lokalizację elektrowni wiatrowych za
wyjątkiem terenów:
- podlegających ochronie przyrodniczej
- lasów
- wód powierzchniowych
- obszarów bezpośredniego zagrożenia powodziowego
- gruntów rolnych pochodzenia organicznego
- stref ochrony konserwatorskiej
- terenów położonych w odległości mniejszej niż 500 m od terenów zabudowanych lub
przeznaczonych do zabudowy.
Zapis dotyczący elektrowni wiatrowych jest zapisem ogólnym dla całego terenu Gminy Kotla.
Na przedmiotowej nieruchomości ani w jej pobliżu nie jest planowany przebieg lub modernizacja
inwestycji drogowych o znaczeniu lokalnym lun ponad lokalnym oraz nie są planowane inne
inwestycje celu publicznego.
Gmina nie jest w trakcie opracowywania dla w/w terenu projektów miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Kotla.
Gmina nie podjęła uchwał o przystąpieniu do sporządzenia dla w/w terenów miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego jak również o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kotla.
Na dzień wydania opinii Gmina Kotla nie planuje dla przedmiotowych terenów podjęcia uchwały
przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kotla.
Dla przedmiotowej nieruchomości nie była wydawana decyzja o warunkach zabudowy.

Uwaga:


Nieruchomość leży na terenie zabytkowego układu ruralistycznego miejscowości Kotla, który
ujęty został w wykazie zabytków wskazanych do objęcia gminną ewidencją zabytków, o których
mowa w art. 7 ustawy z dnia 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami oraz zmianie innych ustaw (Dz.U. z 2010 r. nr 75, poz. 474)
W przypadku prowadzenia działalności inwestycyjnej a w szczególności wykonania robót
ziemnych wymagane jest uzyskanie zezwolenia służby ochrony zabytków. W trakcie prowadzenia
inwestycji należy zapewnić nadzór archeologiczny, a prace archeologiczne prowadzone są na
koszt inwestora.

W dniu 03.09.2013 r. została zawarta pomiędzy Agencją Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy
we Wrocławiu a TAURON DYSTRYBUCJĄ Spółką Akcyjną w Legnicy, z siedzibą w Legnicy, przy ul.
Partyzantów 21, 59-220 Legnica umowa nr WR.SGZ.MB.3272.2.240.2013.MŚ zgodnie z którą,
między innymi na działce nr 648/4 obręb Kotla, gmina Kotla, Agencja wyraziła zgodę na
przeprowadzenie robót budowlanych związanych z modernizacją linii napowietrznej SN 20 kV L-
989. W ramach zadania planowana jest wymiana przewodów na izolowane w systemie Pas od słupa
nr 6 do słupa nr 28 obręb Kotla. W przypadku zbycia przedmiotowej nieruchomości przed
dokonaniem wpisu służebności w księdze wieczystej, nabywca nieruchomości obowiązany będzie
wstąpić w prawa i obowiązki wynikające z powołanej wyżej umowy, w szczególności o obowiązku
ustanowienia służebności. Umowę cesji na umowę, o której wyżej mowa, Agencja sporządza z
nabywcą nieruchomości bez udziału Inwestora.
W dniu 20.10.2014 r. została zawarta pomiędzy Agencją Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy
we Wrocławiu a TAURON DYSTRYBUCJĄ Spółką Akcyjną w Legnicy, z siedzibą w Legnicy, przy ul.
Partyzantów 21, 59-220 Legnica umowa nr WR.SGZ.MB.3272.2.240.2013.MŚ zgodnie z którą,
między innymi na działce nr 648/4 obręb Kotla, gmina Kotla, Agencja wyraziła zgodę na
przeprowadzenie robót budowlanych związanych z modernizacją ciągu liniowego SN 20 kV L-897 w
ramach projektu strategicznego SAIDI-10 – poprawa niezawodności ciągu liniowego SN. W ramach
zadania planowana jest wymiana izolatorów na istniejących słupach energetycznych.
W przypadku zbycia przedmiotowej nieruchomości przed dokonaniem wpisu służebności w księdze
wieczystej, nabywca nieruchomości obowiązany będzie wstąpić w prawa i obowiązki wynikające z
powołanej wyżej umowy, w szczególności o obowiązku ustanowienia służebności. Umowę cesji na
umowę, o której wyżej mowa, Agencja sporządza z nabywcą nieruchomości bez udziału Inwestora.

Cena nieruchomości wynosi: 5.900,00 zł

Uwaga: cena sprzedaży nieruchomości jest ceną brutto – w części stawka VAT-ZW.

Cena nieruchomości podlega zapłacie nie później, niż w dniu zawarcia umowy sprzedaży.
Środki finansowe z kredytów bankowych muszą wpłynąć na konto Agencji przed
zawarciem umowy sprzedaży.

Agencja – na wniosek kandydata na nabywcę- może rozłożyć spłatę należności na roczne raty,
jeżeli przed zawarciem umowy sprzedaży kandydat na nabywcę przedłoży zabezpieczenie spłaty
kwoty należności rozkładanej na raty, a jego sytuacja finansowa pozwala na spłatę tej należności,
na następujących zasadach:
 Dla nieruchomości nr 88 obręb Głogówko - minimalna wpłata 10% ceny sprzedaży
płatna przed podpisaniem umowy a okres spłaty nie dłuższy niż 15 lat (łącznie z
pierwszą wpłatą)

 Dla nieruchomości nr 648/4 obręb Głogówko - minimalna wpłata 10% ceny sprzedaży
płatna przed podpisaniem umowy a okres spłaty nie dłuższy niż 3 lata (łącznie z
pierwszą wpłatą)

WARUNKI:
Część należności rozłożona na raty roczne podlegać będzie oprocentowaniu w oparciu o
rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lutego 2012 roku w sprawie szczególnych
warunków rozkładania na raty należności z tytułu sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności
Rolnej Skarbu Państwa oraz wysokości oprocentowania rozłożonej na raty należności (Dz. U. z 2012
r., poz. 208).

Pozytywne rozpatrzenie wniosku nabywcy o rozłożenie ceny sprzedaży na raty
uzależnione jest w szczególności od spełnienia przez kandydata łącznie następujących
warunków:
1. w przypadku nieruchomości rolnej w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nieruchomości
przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele związane z
prowadzeniem gospodarki rolnej i leśnej wraz z częściami składowymi lub przynależnościami —
zobowiązania się do utrzymywania nabywanej nieruchomości zgodnie z zasadami prawidłowej
gospodarki w celu wykonywania na niej działalności rolniczej;
2. nieposiadania zaległych zobowiązań finansowych wobec Agencji Nieruchomości Rolnych;
3. przedłożenia zabezpieczenia spłaty kwoty należności rozłożonej na raty oraz wykazania, że jego
sytuacja finansowa pozwala na spłatę tej należności.
Zabezpieczeniem spłaty kwoty należności, może być co najmniej jedno z następujących
zabezpieczeń: hipoteka; gwarancja bankowa; poręczenie; weksel własny in blanco; poręczenie
wekslowe; przewłaszczenie na zabezpieczenie; zastaw rejestrowy; blokada środków pieniężnych na
rachunku bankowym; ustanowienie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bankowym; cesja
praw z polisy ubezpieczeniowej; kaucja.
Na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu
nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje:
1) spółdzielni produkcji rolnej władającej faktycznie zbywaną nieruchomością, której użytkowanie
ustanowione na rzecz tej spółdzielni wygasło na podstawie art. 16 ust. 2 z dniem 31 grudnia
1993 roku;
2) dzierżawcy zbywanej nieruchomości, jeżeli dzierżawa trwała faktycznie przez okres co najmniej
trzech lat;
3) zarządzającemu specjalną strefą ekonomiczną w odniesieniu do nieruchomości położonych
w granicach specjalnych stref ekonomicznych.
W przypadku nieskorzystania z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości przez podmiot uprawniony
lub w razie braku takiego podmiotu, sprzedaż nieruchomości nastąpi w trybie publicznego przetargu
ustnego (licytacja), z tym że nieruchomości rolne podlegają w pierwszej kolejności sprzedaży w
trybie przetargu ograniczonego do podmiotów, zgodnie z treścią art. 29 ust. 3b powołanej wyżej
ustawy.
Na podstawie art. 29 ust. 4 powołanej wyżej ustawy Agencji przysługuje prawo pierwokupu na
rzecz Skarbu Państwa przy odsprzedaży nieruchomości przez nabywcę w okresie 5 lat od nabycia tej
nieruchomości od Agencji.

UWAGA:
Nieruchomości sprzedawane są na podstawie danych z ewidencji geodezyjnej. W przypadku
ewentualnego wznowienia granic, wykonanego na koszt i staraniem nabywcy – Agencja
Nieruchomości Rolnych nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni
nieruchomości.
Wskazanie granic nieruchomości na gruncie przez geodetę może dokonać Agencja Nieruchomości
Rolnych, na koszt nabywcy.

Termin, miejsce i warunki uczestniczenia w przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w
odrębnym ogłoszeniu.

Zgodnie z art. 28a ust. 1 wyżej powołanej ustawy, sprzedaż nieruchomości rolnych przez Agencję
może nastąpić, jeżeli w wyniku tej sprzedaży łączna powierzchnia użytków rolnych:
1) będących własnością nabywcy nie przekroczy 300 ha oraz
2) nabytych kiedykolwiek z Zasobu przez nabywcę nie przekroczy 300 ha.

Oddział Terenowy Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu zastrzega sobie możliwość
odstąpienia od zawarcia umowy sprzedaży, jeżeli zajdą nowe, istotne okoliczności, w tym w
szczególności nastąpi zmiana przeznaczenia gruntów, nabywający nie wywiąże się z obowiązków
wynikających z umów zawartych z Agencją.
Niniejszy wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości w terminie od 19.01.2017 roku do
03.02.2017 roku w sposób zwyczajowo przyjęty w Urzędzie Gminy w Kotli, Dolnośląskiej Izbie
Rolniczej we Wrocławiu, OT ANR we Wrocław, Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem w
Legnicy, Sołectwie wsi Głogówko, Sołectwie wsi Kotla, oraz na stronie internetowej
www..
Z informacjami o przedmiocie sprzedaży można się zapoznać w Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania
Zasobem w Legnicy, ul. Jaworzyńska 199, Tel. 71 3563 919 wew.401.


Sporządziła: Beata Afeltowicz

Podobne ogłoszenia

OT LUBLIN, woj. lubelskie, pow. chełmski, gm. Wierzbica, obr. Chylin

Lokalizacja: LUBELSKIE / chełmski / Wierzbica
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2016-11-17
Powierzchnia: 0.24 (ha)
Cena: (zł).

O/T Warszawa, mazowieckie, m.st. Warszawa -Dzielnica Wilanów, obręb 1-12-11 - 0,9244ha

Lokalizacja: MAZOWIECKIE / m. st. Warszawa / Wilanów
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2015-05-28
Powierzchnia: 0.9244 (ha)
Cena: (zł).

Filia Suwałki, SZGZ w Olecku, warmińsko-mazurskie, olecki, Kowale Oleckie, Kowale oleckie dz. 970

Lokalizacja: WARMIŃSKO-MAZURSKIE / olecki / Kowale Oleckie
inne nierolna
Data publikacji: 2014-08-08
Powierzchnia: 0.0024 (ha)
Cena: 1100 (zł).

OT Rzeszów, woj. małopolskie, m. Tarnów, obr 003 ( Klikowa ), 11,9635 ha

Lokalizacja: MAŁOPOLSKIE / m. Tarnów / M. Tarnów
sprzedaż nierolna
Data publikacji: 2015-06-17
Powierzchnia: 11.9635 (ha)
Cena: 5925300 (zł).

OT Rzeszów, woj. małopolskie, pow. chrzanowski, gm. Alwernia, obr. Źródła, o pow. 0,23 ha

Lokalizacja: MAŁOPOLSKIE / chrzanowski / Alwernia
sprzedaż nierolna
Data publikacji: 2017-01-02
Powierzchnia: 0.23 (ha)
Cena: (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE FILIA W ŁODZI, łódzkie, radomszczański, Żytno, Silniczka, 3.0400 ha

Lokalizacja: ŁÓDZKIE / radomszczański / Żytno
sprzedaż przeznaczenie wielofunkcyjne
Data publikacji: 2015-03-02
Powierzchnia: 3.04 (ha)
Cena: 170650.00 (zł).

OT Rzeszów - woj. świętokrzyskie, pow. staszowski, gm. Bogoria, obr. Ujazdek, Łagówka, Niedźwiedź - pow. łącz. 1.05 ha.

Lokalizacja: ŚWIĘTOKRZYSKIE / staszowski / Bogoria
sprzedaż przeznaczenie wielofunkcyjne
Data publikacji: 2016-08-29
Powierzchnia: 1.05 (ha)
Cena: (zł).

Filia w Suwałkach, SZGZ w Bielsku Podlaskim, woj. podlaskie, pow. hajnowski, gm. Hajnówka obręb Rzepiska dz. nr 90/5

Lokalizacja: PODLASKIE / hajnowski / Hajnówka
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-05-12
Powierzchnia: 1.95 (ha)
Cena: 26900 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W LUBLINIE, lubelskie, lubelski, Zakrzew, Ponikwy, 0,2200 ha

Lokalizacja: LUBELSKIE / lubelski / Zakrzew
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-10-30
Powierzchnia: 0.22 (ha)
Cena: 2000.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W OLSZTYNIE, warmińsko-mazurskie, nowomiejski, Nowe Miasto Lubawskie, Chrośle, 9,3300 ha

Lokalizacja: WARMIŃSKO-MAZURSKIE / nowomiejski / Nowe Miasto Lubawskie
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-11-19
Powierzchnia: 9.33 (ha)
Cena: 335700.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W OPOLU, śląskie, raciborski, Kuźnia Raciborska, Turze, 0,6288 ha

Lokalizacja: ŚLĄSKIE / raciborski / Kuźnia Raciborska
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2017-01-05
Powierzchnia: 0.6288 (ha)
Cena: 16300.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W RZESZOWIE, podkarpackie, brzozowski, Haczów, Trześniów, 9,1868 ha

Lokalizacja: PODKARPACKIE / brzozowski / Haczów
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-01-26
Powierzchnia: 9.1868 (ha)
Cena: 189000.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W RZESZOWIE, podkarpackie, jarosławski, Jarosław - miasto, Jarosław Obręb 3, 0,2614 ha

Lokalizacja: PODKARPACKIE / jarosławski / Jarosław - miasto
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2016-08-23
Powierzchnia: 0.2614 (ha)
Cena: 8080.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE FILIA W ŁODZI, łódzkie, kutnowski, Strzelce, Muchnów, 0.0700 ha

Lokalizacja: ŁÓDZKIE / kutnowski / Strzelce
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-06-24
Powierzchnia: 0.07 (ha)
Cena: 2100.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE, mazowieckie, przysuski, Odrzywół, Odrzywół, 0,2800 ha

Lokalizacja: MAZOWIECKIE / przysuski / Odrzywół
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-02-19
Powierzchnia: 0.28 (ha)
Cena: 2900.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU, dolnośląskie, lubański, Leśna, Smolnik, 0,7700 ha

Lokalizacja: DOLNOŚLĄSKIE / lubański / Leśna
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2017-01-11
Powierzchnia: 0.77 (ha)
Cena: 31000.00 (zł).

OGŁOSZENIE O ODWOŁANIU PRZETARGU - OT GDAŃSK - WOJ. POMORSKIE, GM. PRABUTY, OBR. ANTONIN

Lokalizacja: POMORSKIE / kwidzyński / Prabuty
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2016-11-29
Powierzchnia: 0.9000 (ha)
Cena: (zł).

OT Gdańsk - woj. pomorskie, gm. Koczała, obr. Pietrzykowo

Lokalizacja: POMORSKIE / człuchowski / Człuchów
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-02-13
Powierzchnia: 3.0500 (ha)
Cena: 50110 (zł).

OT Gorzów Wlkp., woj. lubuskie, pow. strzelecko-drezdenecki, Gm. Stare Kurowo, obr. Pławin 34/1, pow. 0,18

Lokalizacja: LUBUSKIE / strzelecko-drezdenecki / Stare Kurowo
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-01-25
Powierzchnia: 0.1800 (ha)
Cena: 2.800 (zł).

OT Gorzów Wlkp., woj. lubuskie, powiat strzelecko-drezdenecki, gmina Zwierzyn, obręb Górecko, pow. 10,86 ha

Lokalizacja: LUBUSKIE / strzelecko-drezdenecki / Zwierzyn
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-10-29
Powierzchnia: 10.86 (ha)
Cena: 176.000 (zł).

OT Lublin, woj. lubelskie, pow. bialski, gm. Sosnówka, obr. Czeputka

Lokalizacja: LUBELSKIE / bialski / Sosnówka
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-03-27
Powierzchnia: 0.14 (ha)
Cena: 1600 (zł).

OT Lublin, woj. lubelskie, pow. włodawski, gm. Włodawa, obr. Stawki

Lokalizacja: LUBELSKIE / włodawski / Włodawa
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-12-01
Powierzchnia: 0.42 (ha)
Cena: 7000 (zł).

OT Warszawa , woj. mazowieckie, pow. przysuski, gm. Potworów, obr. Dąbrowa, pow. 1,99 ha

Lokalizacja: MAZOWIECKIE / przysuski / Potworów
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-05-05
Powierzchnia: 1.9900 (ha)
Cena: 37.700 (zł).