ZSI.WR.WR.SGZ.LE..4240.2683.1.2683.2017.MM.467915 sprzedaż rolna ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU, dolnośląskie, głogowski, Kotla, Sobczyce, 0,6600 ha

Jesteś tutaj » Informacje o ANR » DOLNOŚLĄSKIE » głogowski » Kotla » ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU, dolnośląskie, głogowski, Kotla, Sobczyce, 0,6600 ha

ZSI.WR.WR.SGZ.LE..4240.2683.1.2683.2017.MM.467915 sprzedaż rolna ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU, dolnośląskie, głogowski, Kotla, Sobczyce, 0,6600 ha

14 lipca 2018 12:09 Rolnicy i przetwórcy zawalczą wspólnie o polską gospodarkę Współpraca w sektorze przetwórczym i rolno-spożywczym jest priorytetem, który pomoże przebić

Data publikacji: 2017-01-18

Typ nieruchomości: rolna

Sprzedaż/dzierżawa/inne: sprzedaż

Powierzchnia (ha): 0.66

Cena (zł): 26300.00

Oddział Terenowy: OT Wrocław

Miejscowość/Obręb: Sobczyce

Wojewodztwo: DOLNOŚLĄSKIE

Powiat: głogowski

Gmina: Kotla

Opis:
Nieruchomość niezbudowana położenie - województwo dolnośląskie, powiat głogowski, gmina Kotla, obręb Sobczyce, nr działki: 149 o pow. ewid. 0,6600. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0,6600 w tym w użytkach rolnych (0,4600 o symbolu R, 0,2000 o symbolu Ł). Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr 67450. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej.

Tytuł:
ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU, dolnośląskie, głogowski, Kotla, Sobczyce, 0,6600 ha

Numer oferty: ZSI.WR.WR.SGZ.LE..4240.2683.1.2683.2017.MM.467915


ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU


SZGZ W LEGNICY

Publikacja: 19.01.2017 r. – 03.02.2017 r.
WR.SGZ.LE.4240. 4 .2017.MM.1.
Legnica, dnia 12.01.2017 r.

Wykaz numer ZSI. WR.SGZ.LE.4240. 2683. 1. 2683 .2017.MM
Agencja Nieruchomości Rolnych OT Wrocław
działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu
nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jednolity – Dz.U. z 2016 roku, poz. 1491), ustawy
z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 roku,
poz. 2052), dalej jako „UoKUR”, ustawy z 14 kwietnia 2016 roku o wstrzymaniu sprzedaży
nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z
2016 roku poz. 585)podaje do publicznej wiadomości WYKAZ nieruchomości przeznaczonych
do sprzedaży,
stanowiącej Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa.
Wykaz obejmuje:
I. Nieruchomość rolna dz. 420/1 niezabudowana położona w:
obręb Sobczyce, gmina Kotla, powiat głogowski, województwo dolnośląskie, dz. 420/1, AM 1.
Ogólna powierzchnia nieruchomości wynosi: 1,5800 ha (użytki rolne: 1,5800 ha) z czego:
 grunty orne 1,4000 ha w klasie: RIIIb-0,8300 ha, RIVb – 0,5700 ha;
 trwałe użytki zielone 0,1800 ha w klasie: ŁIII – 0,1800 ha.
Powyższe informacje podajemy na podstawie danych z ewidencji gruntów.
Powierzchnia nieruchomości w hektarach przeliczeniowych wynosi 1,6720 ha.


Dla nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta nr LE1G/00067450/7 przez WKW Sądu
Rejonowego w Głogowie.
Dla nieruchomości w granicach działki nr 420/1 obręb Sobczyce nie ma opracowanego miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.

W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Kotla, uchwalony uchwałą Rady Gminy Kotla Nr VIII/44/07 z dnia 12 czerwca 2007 roku, działka nr
420/1 leży w strefie :
-R – tereny rolnicze posiadające predyspozycje dla rolnictwa ekstensywnego,
-RZ – użytki zielone,
-obszar najwyższej ochrony Głównego Zbiornika Wód podziemnych Nr 302,
-prognozowany zasięg zalewu powodziowego w sytuacji kryzysowej,
-otulina projektowanego parku krajobrazowego Dolina Odry,
-granica udokumentowanego złoża kopalin miedzi, soli kamiennej, węgla – nie eksploatowane.
W obowiązującym studium na terenie gminy dopuszcza się lokalizację elektrowni wiatrowych za
wyjątkiem terenów:
- podlegających ochronie przyrodniczej
- lasów
- wód powierzchniowych
- obszarów bezpośredniego zagrożenia powodziowego
- gruntów rolnych pochodzenia organicznego
- stref ochrony konserwatorskiej
- terenów położonych w odległości mniejszej niż 500 m od terenów zabudowanych lub
przeznaczonych do zabudowy.
Zapis dotyczący elektrowni wiatrowych jest zapisem ogólnym dla całego terenu Gminy Kotla.
Na przedmiotowej nieruchomości ani w jej pobliżu nie jest planowany przebieg lub modernizacja
inwestycji drogowych o znaczeniu lokalnym lub ponad lokalnym oraz nie są planowane inne
inwestycje celu publicznego.
Gmina nie jest w trakcie opracowywania dla w/w terenu projektów miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Kotla.
Gmina nie podjęła uchwał o przystąpieniu do sporządzenia dla w/w terenów miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego jak również o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kotla.
Na dzień wydania opinii Gmina Kotla nie planuje dla przedmiotowych terenów podjęcia uchwały
przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kotla.
Dla przedmiotowej nieruchomości nie była wydawana decyzja o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu.


Uwaga:
 Na nieruchomości znajduje się stanowisko archeologiczne nr 28/188/67-19.Stanowisko
archeologiczne jest zabytkiem w myśl art. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014 r. poz. 1446 jednolity tekst) w związku z art. 6
ust. 3a ustawy.
Stanowiska archeologiczne znajdują się w wojewódzkiej ewidencji zabytków i ujęte zostały w
wykazie zabytków wskazanych do objęcia gminną ewidencją zabytków, o których mowa w art. 7
ustawy z dnia 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
oraz zmianie innych ustaw (Dz.U. z 2010 r. nr 75, poz. 474)
W przypadku prowadzenia działalności inwestycyjnej a w szczególności wykonania robót ziemnych
wymagane jest uzyskanie zezwolenia służby ochrony zabytków. W trakcie prowadzenia inwestycji
należy zapewnić nadzór archeologiczny, a prace archeologiczne prowadzone są na koszt
inwestora.
 Nieruchomość graniczy z rowem szczegółowym i przyszły właściciel powinien przestrzegać
przepisów ustawy „Prawo wodne” z dnia 18 lipca 2001 r. (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 145),
 Przez teren nieruchomości przebiega linia EE średniego napięcia,
 Nieruchomość jest użytkowana rolniczo, przyszły nabywca świadomy jest faktu obciążenia
nieruchomości bezumownym użytkowaniem. Wartość poczynionych nakładów na produkcję w
toku nie stanowi składni ceny nieruchomości oraz nie podlega zwrotowi na rzecz osoby
samowolnie korzystającej z nieruchomości . Przyszły nabywca oświadczy w umowie sprzedaży,
że jest świadomy faktu samowolnego objęcia nieruchomości w posiadanie, samodzielnie i na
własny koszt będzie podejmował działania w celu objęcia nieruchomości w posiadanie, Nie wystąpi
ani nie będzie występował w przyszłości z żadnymi roszczeniami wobec sprzedającego z tego
tytułu.
 Obciążenie nieruchomości umową służebności przesyłu – urządzenia energetyczne jest
bezprzedmiotowy, umowy wejścia na grunt obejmujące między innymi nieruchomość w granicach
działki nr 420/1 obręb Sobczyce zostały 11. 09.2015 roku przesłane do Inwestora - nie zostały
podpisane i odesłane..

Cena nieruchomości wynosi: 63.800,00 zł
Uwaga: cena sprzedaży nieruchomości jest ceną brutto – w części stawka VAT-ZW.

II. Nieruchomość rolna dz. 149 niezabudowana
położona w:
obręb Sobczyce, gmina Kotla, powiat głogowski, województwo dolnośląskie, dz. 149, AM 1.
Ogólna powierzchnia nieruchomości wynosi: 0,6600 ha (użytki rolne: 0,6600 ha) z czego:
 grunty orne 0,6600 ha w klasie: RIVa – 0,5600 ha, RIVb – 0,1000 ha ;
Powyższe informacje podajemy na podstawie danych z ewidencji gruntów.
Powierzchnia nieruchomości w hektarach przeliczeniowych wynosi 0,6350 ha.


Dla nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta nr LE1G/00067450/7 przez WKW Sądu
Rejonowego w Głogowie.
Dla nieruchomości w granicach działki nr 149 obręb Sobczyce nie ma opracowanego miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.

W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Kotla, uchwalony uchwałą Rady Gminy Kotla Nr VIII/44/07 z dnia 12 czerwca 2007 roku, działka nr
149 leży w strefie :
-R – tereny rolnicze posiadające predyspozycje dla rolnictwa ekstensywnego,
-RZ – użytki zielone,
-obszar najwyższej ochrony Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 306,
-prognozowany zasięg zalewu powodziowego w sytuacji kryzysowej,

W obowiązującym studium na terenie gminy dopuszcza się lokalizację elektrowni wiatrowych za
wyjątkiem terenów:
- podlegających ochronie przyrodniczej
- lasów
- wód powierzchniowych
- obszarów bezpośredniego zagrożenia powodziowego
- gruntów rolnych pochodzenia organicznego
- stref ochrony konserwatorskiej
- terenów położonych w odległości mniejszej niż 500 m od terenów zabudowanych lub
przeznaczonych do zabudowy.
Zapis dotyczący elektrowni wiatrowych jest zapisem ogólnym dla całego terenu Gminy Kotla.
Na przedmiotowej nieruchomości ani w jej pobliżu nie jest planowany przebieg lub modernizacja
inwestycji drogowych o znaczeniu lokalnym lun ponad lokalnym oraz nie są planowane inne
inwestycje celu publicznego.
Gmina nie jest w trakcie opracowywania dla w/w terenu projektów miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Kotla.
Gmina nie podjęła uchwał o przystąpieniu do sporządzenia dla w/w terenów miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego jak również o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kotla.
Na dzień wydania opinii Gmina Kotla nie planuje dla przedmiotowych terenów podjęcia uchwały
przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kotla.
Dla przedmiotowej nieruchomości nie była wydawana decyzja o warunkach zabudowy.


Uwaga:
 Na nieruchomości znajduje się stanowisko archeologiczne nr 13/163/67-19.Stanowisko
archeologiczne jest zabytkiem w myśl art. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014 r. poz. 1446 jednolity tekst) w związku z art. 6
ust. 3a ustawy.
Stanowiska archeologiczne znajdują się w wojewódzkiej ewidencji zabytków i ujęte zostały w
wykazie zabytków wskazanych do objęcia gminną ewidencją zabytków, o których mowa w art. 7
ustawy z dnia 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
oraz zmianie innych ustaw (Dz.U. z 2010 r. nr 75, poz. 474)
W przypadku prowadzenia działalności inwestycyjnej a w szczególności wykonania robót ziemnych
wymagane jest uzyskanie zezwolenia służby ochrony zabytków. W trakcie prowadzenia inwestycji
należy zapewnić nadzór archeologiczny, a prace archeologiczne prowadzone są na koszt
inwestora.
 Nieruchomość graniczy z rowem szczegółowym Gr-1 i przyszły właściciel powinien przestrzegać
przepisów ustawy „Prawo wodne” z dnia 18 lipca 2001 r. (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 145),
 Nieruchomość jest użytkowana rolniczo, przyszły nabywca świadomy jest faktu obciążenia
nieruchomości bezumownym użytkowaniem. Wartość poczynionych nakładów na produkcję w
toku nie stanowi składni ceny nieruchomości oraz nie podlega zwrotowi na rzecz osoby
samowolnie korzystającej z nieruchomości . Przyszły nabywca oświadczy w umowie sprzedaży,
że jest świadomy faktu samowolnego objęcia nieruchomości w posiadanie, samodzielnie i na
własny koszt będzie podejmował działania w celu objęcia nieruchomości w posiadanie, Nie wystąpi
ani nie będzie występował w przyszłości z żadnymi roszczeniami wobec sprzedającego z tego
tytułu.

Cena nieruchomości wynosi: 26.300,00 zł
Uwaga: cena sprzedaży nieruchomości jest ceną brutto – w części stawka VAT-ZW.

Cena nieruchomości podlega zapłacie nie później, niż w dniu zawarcia umowy sprzedaży.
Środki finansowe z kredytów bankowych muszą wpłynąć na konto Agencji przed
zawarciem umowy sprzedaży.

Agencja – na wniosek kandydata na nabywcę- może rozłożyć spłatę należności na roczne raty,
jeżeli przed zawarciem umowy sprzedaży kandydat na nabywcę przedłoży zabezpieczenie spłaty
kwoty należności rozkładanej na raty, a jego sytuacja finansowa pozwala na spłatę tej należności,
na następujących zasadach:
minimalna wpłata 10% ceny sprzedaży płatna przed podpisaniem umowy a okres spłaty
nie dłuższy niż 15 lat (łącznie z pierwszą wpłatą)
WARUNKI:
Część należności rozłożona na raty roczne podlegać będzie oprocentowaniu w oparciu o
rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lutego 2012 roku w sprawie szczególnych
warunków rozkładania na raty należności z tytułu sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności
Rolnej Skarbu Państwa oraz wysokości oprocentowania rozłożonej na raty należności (Dz. U. z 2012
r., poz. 208).

Pozytywne rozpatrzenie wniosku nabywcy o rozłożenie ceny sprzedaży na raty
uzależnione jest w szczególności od spełnienia przez kandydata łącznie następujących
warunków:
1. w przypadku nieruchomości rolnej w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nieruchomości
przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele związane z
prowadzeniem gospodarki rolnej i leśnej wraz z częściami składowymi lub przynależnościami —
zobowiązania się do utrzymywania nabywanej nieruchomości zgodnie z zasadami prawidłowej
gospodarki w celu wykonywania na niej działalności rolniczej;
2. nieposiadania zaległych zobowiązań finansowych wobec Agencji Nieruchomości Rolnych;
3. przedłożenia zabezpieczenia spłaty kwoty należności rozłożonej na raty oraz wykazania, że jego
sytuacja finansowa pozwala na spłatę tej należności.
Zabezpieczeniem spłaty kwoty należności, może być co najmniej jedno z następujących
zabezpieczeń: hipoteka; gwarancja bankowa; poręczenie; weksel własny in blanco; poręczenie
wekslowe; przewłaszczenie na zabezpieczenie; zastaw rejestrowy; blokada środków pieniężnych na
rachunku bankowym; ustanowienie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bankowym; cesja
praw z polisy ubezpieczeniowej; kaucja.
Na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu
nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje:
1) spółdzielni produkcji rolnej władającej faktycznie zbywaną nieruchomością, której użytkowanie
ustanowione na rzecz tej spółdzielni wygasło na podstawie art. 16 ust. 2 z dniem 31 grudnia
1993 roku;
2) dzierżawcy zbywanej nieruchomości, jeżeli dzierżawa trwała faktycznie przez okres co najmniej
trzech lat;
3) zarządzającemu specjalną strefą ekonomiczną w odniesieniu do nieruchomości położonych
w granicach specjalnych stref ekonomicznych.
W przypadku nieskorzystania z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości przez podmiot uprawniony
lub w razie braku takiego podmiotu, sprzedaż nieruchomości nastąpi w trybie publicznego przetargu
ustnego (licytacja), z tym że nieruchomości rolne podlegają w pierwszej kolejności sprzedaży w
trybie przetargu ograniczonego do podmiotów, zgodnie z treścią art. 29 ust. 3b powołanej wyżej
ustawy.
Na podstawie art. 29 ust. 4 powołanej wyżej ustawy Agencji przysługuje prawo pierwokupu na
rzecz Skarbu Państwa przy odsprzedaży nieruchomości przez nabywcę w okresie 5 lat od nabycia tej
nieruchomości od Agencji.

1. W stosunku do nieruchomości w granicach działki nr 420/1 AM1 Agencja zastrzega
umowne prawo odkupu na następujących warunkach:
1. Strony zgodnie oświadczają, że w odniesieniu do przedmiotowej nieruchomości zastrzega się
umowne prawo odkupu wykonywane przez Agencję na rzecz Skarbu Państwa w okresie pięciu lat
od dnia zawarcia niniejszej umowy, z ujawnieniem tego prawa w księdze wieczystej. Jednocześnie
do wykonania prawa odkupu mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego z zastrzeżeniem
poniższych postanowień.
2. Prawo odkupu może zostać wykonane przez Agencją zarówno w odniesieniu do całej
nieruchomości, jak i w odniesieniu do poszczególnych jej części, niezależnie kto będzie wówczas
właścicielem tej nieruchomości, gdy:
a) nastąpiła zmiana przeznaczenia nieruchomości na cele nierolne w związku z uchwaleniem
nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zmianą dotychczasowego
planu albo wydaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
b) w uchwalonym lub zmienionym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy nieruchomość ta została przewidziana na cele nierolne,
c)
podjęta została uchwała o przystąpieniu do uchwalenia lub zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, a zgodnie z projektem tego planu nieruchomość ma być
przeznaczona na cele nierolne,
d) podjęta została uchwała o przystąpieniu do uchwalenia lub zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, a zgodnie z projektem tego studium
nieruchomość przewidziana ma być na cele nierolne,
e) wojewoda lub starosta wszczął postępowanie o wydanie decyzji, na podstawie której
nieruchomość podlegałaby wywłaszczeniu albo z mocy prawa stałaby się własnością
odpowiednio Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,
f)
ujawniony został fakt, iż w skład nieruchomości wchodzą złoża surowców naturalnych, które
nie zostały uwzględnione przy określaniu wartości tej nieruchomości na potrzeby ustalenia
ceny sprzedaży,
g) nastąpiło lub ma nastąpić zbycie nieruchomości lub jej części przez Kupującego,
h) wydano decyzję o warunkach zabudowy (decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego) dotyczącą lokalizacji elektrowni wiatrowej lub w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego gminy lub w studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy wskazano konkretną lokalizację elektrowni
wiatrowej na przedmiotowej nieruchomości,
i)
nabyta nieruchomość wykorzystywana jest na inny cel, niż prowadzenie działalności rolniczej,
j)
prowadzona działalność rolnicza na nabytej nieruchomości nie jest wykonywana osobiście
przez nabywcę.

UWAGA:
Nieruchomości sprzedawane są na podstawie danych z ewidencji geodezyjnej. W przypadku
ewentualnego wznowienia granic, wykonanego na koszt i staraniem nabywcy – Agencja
Nieruchomości Rolnych nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni
nieruchomości.
Wskazanie granic nieruchomości na gruncie przez geodetę może dokonać Agencja Nieruchomości
Rolnych, na koszt nabywcy.

Termin, miejsce i warunki uczestniczenia w przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w
odrębnym ogłoszeniu.

Zgodnie z art. 28a ust. 1 wyżej powołanej ustawy, sprzedaż nieruchomości rolnych przez Agencję
może nastąpić, jeżeli w wyniku tej sprzedaży łączna powierzchnia użytków rolnych:
1) będących własnością nabywcy nie przekroczy 300 ha oraz
2) nabytych kiedykolwiek z Zasobu przez nabywcę nie przekroczy 300 ha.

Oddział Terenowy Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu zastrzega sobie możliwość
odstąpienia od zawarcia umowy sprzedaży, jeżeli zajdą nowe, istotne okoliczności, w tym w
szczególności nastąpi zmiana przeznaczenia gruntów, nabywający nie wywiąże się z obowiązków
wynikających z umów zawartych z Agencją.
Niniejszy wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości w terminie od 19.01.2017 roku do
03.02.2017 roku w sposób zwyczajowo przyjęty w Urzędzie Gminy w Kotli , Dolnośląskiej Izbie
Rolniczej we Wrocławiu, OT ANR we Wrocław, Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem w
Legnicy, Sołectwie wsi Sobczyce oraz na stronie internetowej www..
Z informacjami o przedmiocie sprzedaży można się zapoznać w Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania
Zasobem w Legnicy, ul. Jaworzyńska 199, Tel. 71 3563 919 wew.428.
Sporządziła: Mirosława Mazurek

Podobne ogłoszenia

OT LUBLIN, woj. lubelskie, pow. biłgorajski, gm. Łukowa, obr. Osuchy

Lokalizacja: LUBELSKIE / biłgorajski / Łukowa
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2016-07-12
Powierzchnia: 0.12 (ha)
Cena: (zł).

OT LUBLIN, woj. lubelskie, pow. świdnicki, gm. Puchaczów, obr. Turowola

Lokalizacja: LUBELSKIE / łęczyński / Puchaczów
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2016-02-11
Powierzchnia: 1.50 (ha)
Cena: (zł).

OT Rzeszów, woj. małopolskie, pow. wielicki, gm. Niepołomice, obr. Podłęże, o łącznej pow. 13,7862 ha.

Lokalizacja: MAŁOPOLSKIE / wielicki / Niepołomice
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2014-03-27
Powierzchnia: 13.7862 (ha)
Cena: (zł).

SZGZ Olesno, pow. Olesno gm. Gorzów Śl., ob. Gorzów Śl., pow. 0,4390 ha

Lokalizacja: OPOLSKIE / oleski / Gorzów Śląski
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2015-02-02
Powierzchnia: 0.4390 (ha)
Cena: (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE, mazowieckie, legionowski, Wieliszew, Wieliszew, 0,3240 ha

Lokalizacja: MAZOWIECKIE / legionowski / Wieliszew
sprzedaż nierolna
Data publikacji: 2016-09-30
Powierzchnia: 0.324 (ha)
Cena: 250000.00 (zł).

OT Poznań, woj. wielkopolskie, gm. Babiak ob. Mchowo pow. od 0.0022 ha do 0.0023 ha

Lokalizacja: WIELKOPOLSKIE / kolski / Babiak
sprzedaż nierolna
Data publikacji: 2016-06-22
Powierzchnia: 0.0023 (ha)
Cena: (zł).

OT Rzeszów - woj. małopolskie, pow.bocheński, gm.Drwinia , obr. Drwinia - pow. 0,18 ha.

Lokalizacja: MAŁOPOLSKIE / bocheński / Drwinia
sprzedaż nierolna
Data publikacji: 2015-03-04
Powierzchnia: 0.18 (ha)
Cena: 25600 (zł).

OT Warszawa, woj. mazowieckie, pow. płoński, gm. Płońsk, obr. Bońki Zawady, działka nr 77/3 pow. 0,1500 ha

Lokalizacja: MAZOWIECKIE / płoński / Płońsk
sprzedaż nierolna
Data publikacji: 2015-06-01
Powierzchnia: 0.1500 (ha)
Cena: 39400.00 (zł).

ANR O/T Warszwa, woj. mazowieckie, pow. ciechanowski, gmina Glinojeck

Lokalizacja: MAZOWIECKIE / ciechanowski / Glinojeck
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-02-19
Powierzchnia: 0.9336 (ha)
Cena: 15.600 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W GDAŃSKU, pomorskie, kartuski, Sulęczyno, Kłodno, 0,0600 ha

Lokalizacja: POMORSKIE / kartuski / Sulęczyno
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2016-12-21
Powierzchnia: 0.06 (ha)
Cena: 1500.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W GORZOWIE WLKP., lubuskie, słubicki, Rzepin, Kowalów, 19,9963 ha

Lokalizacja: LUBUSKIE / słubicki / Rzepin
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-04-09
Powierzchnia: 19.9963 (ha)
Cena: 362000.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W LUBLINIE, lubelskie, lubartowski, Michów, Giżyce, 0,4000 ha

Lokalizacja: LUBELSKIE / lubartowski / Michów
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-10-30
Powierzchnia: 0.4 (ha)
Cena: 5600.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W RZESZOWIE, podkarpackie, przeworski, Zarzecze, Zalesie, 0,1500 ha

Lokalizacja: PODKARPACKIE / przeworski / Zarzecze
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2016-07-14
Powierzchnia: 0.15 (ha)
Cena: 3210.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W RZESZOWIE, świętokrzyskie, kielecki, Daleszyce, Trzemosna, 0,4900 ha

Lokalizacja: ŚWIĘTOKRZYSKIE / kielecki / Daleszyce
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-07-17
Powierzchnia: 0.49 (ha)
Cena: 7160.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W RZESZOWIE, świętokrzyskie, konecki, Końskie, Proćwin, 0,3500 ha

Lokalizacja: ŚWIĘTOKRZYSKIE / konecki / Końskie
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-04-27
Powierzchnia: 0.35 (ha)
Cena: 2755.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE FILIA W ŁODZI, łódzkie, sieradzki, Brzeźnio, Pyszków, 0.1200 ha

Lokalizacja: ŁÓDZKIE / sieradzki / Brzeźnio
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2016-12-20
Powierzchnia: 0.12 (ha)
Cena: 2000.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE, mazowieckie, wyszkowski, Rząśnik, Wólka Lubielska, 0,1100 ha

Lokalizacja: MAZOWIECKIE / wyszkowski / Rząśnik
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2016-10-10
Powierzchnia: 0.11 (ha)
Cena: 1700.00 (zł).

OT Gdańsk - woj. pomorskie, gm. Miastko, obr. Przęsin

Lokalizacja: POMORSKIE / bytowski / Miastko
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2016-10-31
Powierzchnia: 0.8742 (ha)
Cena: 16607 (zł).

OT Gdańsk - woj. pomorskie, gm. Parchowo, obr. Jeleńcz

Lokalizacja: POMORSKIE / bytowski / Parchowo
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2016-09-19
Powierzchnia: 1.5005 (ha)
Cena: 26650 (zł).

OT LUBLIN, woj. lubelskie, pow. bialski, gm. Rossosz, obr. Mokre

Lokalizacja: LUBELSKIE / bialski / Rossosz
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2017-01-18
Powierzchnia: 0.81 (ha)
Cena: 8160 (zł).

OT LUBLIN, woj. lubelskie, pow. tomaszowski, gm. Rachanie, obr. Pawłówka

Lokalizacja: LUBELSKIE / tomaszowski / Rachanie
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-10-28
Powierzchnia: 1.02 (ha)
Cena: 10500 (zł).

OT Rzeszów, woj. świętokrzyskie, pow. kielecki, gm. Raków, obr. Raków- pow. łączna 0.0418 ha

Lokalizacja: ŚWIĘTOKRZYSKIE / kielecki / Raków
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-05-07
Powierzchnia: 0.0418 (ha)
Cena: (zł).

OT Rzeszów - woj. świętokrzyskie, pow. opatowski, gmina Ożarów, obręb Janików, Lasocin - pow. 0.4800 ha.

Lokalizacja: ŚWIĘTOKRZYSKIE / opatowski / Ożarów
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-05-08
Powierzchnia: 0.4800 (ha)
Cena: (zł).