ZSI.WR.WR.SGZ.LE..4240.2830.1.2830.2017.BA.487615 sprzedaż rolna ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU, dolnośląskie, głogowski, Kotla, Sobczyce, 1,5800 ha

Jesteś tutaj » Informacje o ANR » DOLNOŚLĄSKIE » głogowski » Kotla » ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU, dolnośląskie, głogowski, Kotla, Sobczyce, 1,5800 ha

ZSI.WR.WR.SGZ.LE..4240.2830.1.2830.2017.BA.487615 sprzedaż rolna ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU, dolnośląskie, głogowski, Kotla, Sobczyce, 1,5800 ha

Ptasia grypa na razie odpuściła. Sprawdź dlaczego i na jak długo!

Data publikacji: 2017-02-16

Typ nieruchomości: rolna

Sprzedaż/dzierżawa/inne: sprzedaż

Powierzchnia (ha): 1.58

Cena (zł): 63800.00

Oddział Terenowy: OT Wrocław

Data przetargu: 2017-03-31

Miejscowość/Obręb: Sobczyce

Wojewodztwo: DOLNOŚLĄSKIE

Powiat: głogowski

Gmina: Kotla

Opis:
Nieruchomość niezbudowana położenie - województwo dolnośląskie, powiat głogowski, gmina Kotla, obręb Sobczyce, nr działki: 420/1 o pow. ewid. 1,5800. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 1,5800 w tym w użytkach rolnych (1,4000 o symbolu R, 0,1800 o symbolu Ł). Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr 67450. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej.

Tytuł:
ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU, dolnośląskie, głogowski, Kotla, Sobczyce, 1,5800 ha

Numer oferty: ZSI.WR.WR.SGZ.LE..4240.2830.1.2830.2017.BA.487615
ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU

SEKCJA GOSPODAROWANIA ZASOBEM
termin publikacji od 17.02.2017 r. do 31.03.2017 r.


WR.SGZ.LE.4240. 4 .2017.BA. Legnica dnia 10.02.2017 r.

Ogłoszenie numer ZSI. WR.SGZ.LE.4240. 2830 .1. 2830 . 2017.BA

Agencja Nieruchomości Rolnych OT Wrocław
działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu
nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jednolity – Dz.U. z 2016 roku poz. 1491) zwana dalej
UoGNRSP, ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2016
roku, poz. 2052), dalej jako „UoKUR”, ustawy z 14 kwietnia 2016 roku o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości
Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2016 roku poz. 585).

PRZETARG USTNY – OGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

dla rolników indywidualnych, w rozumieniu przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego,
zamierzający powiększyć gospodarstwo rodzinne, jeżeli mają oni miejsce zamieszkania w gminie,
w której położona jest nieruchomość wystawiana do przetargu lub w gminie graniczącej z tą gminą.

Wykaz informujący o zamiarze sprzedaży został podany do publicznej wiadomości w terminie od 19.01.2017
roku do 03.02.2017 roku w siedzibie Urzędu Gminy Kotla, Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania
Zasobem w Legnicy, Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu
, OT ANR we Wrocławiu w sposób
zwyczajowo przyjęty w Sołectwie wsi Sobczyce oraz na stronie internetowej www..

Przedmiotem sprzedaży jest:
I. Nieruchomość rolna dz. 420/1 niezabudowana położona w:
obręb Sobczyce, gmina Kotla, powiat głogowski, województwo dolnośląskie, dz. 420/1, AM 1.
Ogólna powierzchnia nieruchomości wynosi: 1,5800 ha (użytki rolne: 1,5800 ha) z czego:
grunty orne 1,4000 ha w klasie: RIIIb-0,8300 ha, RIVb – 0,5700 ha;
trwałe użytki zielone 0,1800 ha w klasie: ŁIII – 0,1800 ha.
Powyższe informacje podajemy na podstawie danych z ewidencji gruntów.
Powierzchnia nieruchomości w hektarach przeliczeniowych wynosi 1,6720 ha.


Dla nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta nr LE1G/00067450/7 przez WKW Sądu Rejonowego
w Głogowie.
Dla nieruchomości w granicach działki nr 420/1 obręb Sobczyce nie ma opracowanego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kotla,
uchwalony uchwałą Rady Gminy Kotla Nr VIII/44/07 z dnia 12 czerwca 2007 roku, działka nr 420/1 leży w
strefie :
-R – tereny rolnicze posiadające predyspozycje dla rolnictwa ekstensywnego,
-RZ – użytki zielone,
-obszar najwyższej ochrony Głównego Zbiornika Wód podziemnych Nr 302,
-prognozowany zasięg zalewu powodziowego w sytuacji kryzysowej,
-otulina projektowanego parku krajobrazowego Dolina Odry,
-granica udokumentowanego złoża kopalin miedzi, soli kamiennej, węgla – nie eksploatowane.
W obowiązującym studium na terenie gminy dopuszcza się lokalizację elektrowni wiatrowych za wyjątkiem
terenów:
- podlegających ochronie przyrodniczej
- lasów
- wód powierzchniowych
- obszarów bezpośredniego zagrożenia powodziowego
- gruntów rolnych pochodzenia organicznego
- stref ochrony konserwatorskiej
- terenów położonych w odległości mniejszej niż 500 m od terenów zabudowanych lub
przeznaczonych do zabudowy.
Zapis dotyczący elektrowni wiatrowych jest zapisem ogólnym dla całego terenu Gminy Kotla.


Na przedmiotowej nieruchomości ani w jej pobliżu ni
e jest planowany przebieg lub modernizacja inwestycji
drogowych o znaczeniu lokalnym lub ponad lokalnym oraz nie są planowane inne inwestycje celu publicznego.
Gmina nie jest w trakcie opracowywania dla w/w terenu projektów miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kotla.
Gmina nie podjęła uchwał o przystąpieniu do sporządzenia dla w/w terenów miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego jak również o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Kotla.
Na dzień wydania opinii Gmina Kotla nie planuje dla przedmiotowych terenów podjęcia uchwały przystąpieniu
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kotla.
Dla przedmiotowej nieruchomości nie była wydawana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu.

Uwaga:
 Na nieruchomości znajduje się stanowisko archeologiczne nr 28/188/67-19.Stanowisko archeologiczne
jest zabytkiem w myśl art. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami (Dz.U. z 2014 r. poz. 1446 jednolity tekst) w związku z art. 6 ust. 3a ustawy.
Stanowiska archeologiczne znajdują się w wojewódzkiej ewidencji zabytków i ujęte zostały w wykazie
zabytków wskazanych do objęcia gminną ewidencją zabytków, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 18
marca 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz zmianie innych ustaw
(Dz.U. z 2010 r. nr 75, poz. 474)
W przypadku prowadzenia działalności inwestycyjnej a w szczególności wykonania robót ziemnych
wymagane jest uzyskanie zezwolenia służby ochrony zabytków. W trakcie prowadzenia inwestycji należy
zapewnić nadzór archeologiczny, a prace archeologiczne prowadzone są na koszt inwestora.
 Nieruchomość graniczy z rowem szczegółowym i przyszły właściciel powinien przestrzegać przepisów
ustawy „Prawo wodne” z dnia 18 lipca 2001 r. (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 145),
 Przez teren nieruchomości przebiega linia EE średniego napięcia,
 Nieruchomość jest użytkowana rolniczo, przyszły nabywca świadomy jest faktu obciążenia nieruchomości
bezumownym użytkowaniem. Wartość poczynionych nakładów na produkcję w toku nie stanowi składni
ceny nieruchomości oraz nie podlega zwrotowi na rzecz osoby samowolnie korzystającej z nieruchomości .
Przyszły nabywca oświadczy w umowie sprzedaży, że jest świadomy faktu samowolnego objęcia
nieruchomości w posiadanie, samodzielnie i na własny koszt będzie podejmował działania w celu objęcia
nieruchomości w posiadanie, Nie wystąpi ani nie będzie występował w przyszłości z żadnymi roszczeniami
wobec sprzedającego z tego tytułu.
 ANR wydała uzgodnienie wyrażające zgodę na czasowe zajęcie gruntów, między innymi w granicach działki
nr 420/1, dotyczące modernizacji ciągu liniowego SN 20kV L-897 i wymiany izolatarów; umowa nie została
podpisana przez Inwestora.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 63.800,00 zł
Uwaga: cena sprzedaży nieruchomości jest ceną brutto – w części stawka VAT-ZW.

Minimalne postąpienie: 640,00 zł

Wadium do przetargu wynosi: 6.400,00 zł

II. Nieruchomość rolna dz. 149 niezabudowana
położona w:
obręb Sobczyce, gmina Kotla, powiat głogowski, województwo dolnośląskie, dz. 149, AM 1.
Ogólna powierzchnia nieruchomości wynosi: 0,6600 ha (użytki rolne: 0,6600 ha) z czego:
grunty orne 0,6600 ha w klasie: RIVa – 0,5600 ha, RIVb – 0,1000 ha ;
Powyższe informacje podajemy na podstawie danych z ewidencji gruntów.
Powierzchnia nieruchomości w hektarach przeliczeniowych wynosi 0,6350 ha.
Dla nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta nr LE1G/00067450/7 przez WKW Sądu Rejonowego
w Głogowie.
Dla nieruchomości w granicach działki nr 149 obręb Sobczyce nie ma opracowanego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kotla,
uchwalony uchwałą Rady Gminy Kotla Nr VIII/44/07 z dnia 12 czerwca 2007 roku, działka nr 149 leży w
strefie :
-R – tereny rolnicze posiadające predyspozycje dla rolnictwa ekstensywnego,
-RZ – użytki zielone,
-obszar najwyższej ochrony Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 306,
-prognozowany zasięg zalewu powodziowego w sytuacji kryzysowej,

W obowiązującym studium na terenie gminy dopuszcza się lokalizację elektrowni wiatrowych za wyjątkiem
terenów:
- podlegających ochronie przyrodniczej
- lasów
- wód powierzchniowych
- obszarów bezpośredniego zagrożenia powodziowego
Strona 2 z 12

- gruntów rolnych pochodzenia organicznego

- stref ochrony konserwatorskiej
- terenów położonych w odległości mniejszej niż 500 m od terenów zabudowanych lub
przeznaczonych do zabudowy.
Zapis dotyczący elektrowni wiatrowych jest zapisem ogólnym dla całego terenu Gminy Kotla.
Na przedmiotowej nieruchomości ani w jej pobliżu nie jest planowany przebieg lub modernizacja inwestycji
drogowych o znaczeniu lokalnym lun ponad lokalnym oraz nie są planowane inne inwestycje celu publicznego.
Gmina nie jest w trakcie opracowywania dla w/w terenu projektów miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kotla.
Gmina nie podjęła uchwał o przystąpieniu do sporządzenia dla w/w terenów miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego jak również o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Kotla.
Na dzień wydania opinii Gmina Kotla nie planuje dla przedmiotowych terenów podjęcia uchwały przystąpieniu
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kotla.
Dla przedmiotowej nieruchomości nie była wydawana decyzja o warunkach zabudowy.

Uwaga:
 Na nieruchomości znajduje się stanowisko archeologiczne nr 13/163/67-19.Stanowisko archeologiczne
jest zabytkiem w myśl art. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami (Dz.U. z 2014 r. poz. 1446 jednolity tekst) w związku z art. 6 ust. 3a ustawy.
Stanowiska archeologiczne znajdują się w wojewódzkiej ewidencji zabytków i ujęte zostały w wykazie
zabytków wskazanych do objęcia gminną ewidencją zabytków, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 18
marca 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz zmianie innych ustaw
(Dz.U. z 2010 r. nr 75, poz. 474)
W przypadku prowadzenia działalności inwestycyjnej a w szczególności wykonania robót ziemnych
wymagane jest uzyskanie zezwolenia służby ochrony zabytków. W trakcie prowadzenia inwestycji należy
zapewnić nadzór archeologiczny, a prace archeologiczne prowadzone są na koszt inwestora.
 Nieruchomość graniczy z rowem szczegółowym Gr-1 i przyszły właściciel powinien przestrzegać przepisów
ustawy „Prawo wodne” z dnia 18 lipca 2001 r. (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 145),
 Nieruchomość jest użytkowana rolniczo, przyszły nabywca świadomy jest faktu obciążenia nieruchomości
bezumownym użytkowaniem. Wartość poczynionych nakładów na produkcję w toku nie stanowi składni
ceny nieruchomości oraz nie podlega zwrotowi na rzecz osoby samowolnie korzystającej z nieruchomości.
Przyszły nabywca oświadczy w umowie sprzedaży, że jest świadomy faktu samowolnego objęcia
nieruchomości w posiadanie, samodzielnie i na własny koszt będzie podejmował działania w celu objęcia
nieruchomości w posiadanie, Nie wystąpi ani nie będzie występował w przyszłości z żadnymi roszczeniami
wobec sprzedającego z tego tytułu.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 26.300,00 zł
Uwaga: cena sprzedaży nieruchomości jest ceną brutto – w części stawka VAT-ZW.

Minimalne postąpienie: 300,00 zł

Wadium do przetargu wynosi: 2.700,00 zł


Przetarg odbędzie się w dniu 31 marca 2017 roku w siedzibie Sekcji Zamiejscowej
Gospodarowania Zasobem w Legnicy ul. Jaworzyńska 199. o godz. 11:00.

Oględzin nieruchomości można dokonać przed wyznaczonym terminem przetargu. Mapy poglądowe dostępne są

w siedzibie Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem w Legnicy.
ZASTRZEŻENIA I OGRANICZENIA
I. Agencja zastrzega, że w przetargu na sprzedaż w/w nieruchomości mogą brać udział wyłącznie rolnicy
indywidualni, w rozumieniu przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego tj. osoby fizyczne będące właścicielem,
użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna
powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadające kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat
zamieszkałe w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład
gospodarstwa rolnego i prowadzące przez ten okres osobiście to gospodarstwo, zamierzający powiększyć
gospodarstwo rodzinne tj. gospodarstwo rolne prowadzone przez rolnika indywidualnego, w którym łączna
powierzchnia użytków rolnych jest nie większa niż 300 ha, jeżeli mają oni miejsce zamieszkania w gminie
Kotla
, w której położona jest nieruchomość wystawiona do przetargu lub w gminie graniczącej z tą gminą -
art. 29 ust. 3b pkt. 1 UoGNRSP w związku z art. 5 i 6 UoKUR), w stosunku do których mają zastosowanie
ograniczenia wynikające z art. 29 ust.3ba i art. 29 ust. 3bc przepisów ustawy z dnia 19 października 1991
roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa i spełnione zostaną warunki punktu II.
Jednocześnie informujemy, że:
- zgodnie z art. 29 ust. 3ba (UoGNRSP) w przetargu nie może uczestniczyć podmiot, który:
1) kiedykolwiek nabył z Zasobu nieruchomości o powierzchni łącznej co najmniej 300 ha użytków rolnych, przy
czym do powierzchni tej wlicza się powierzchnię użytków rolnych, które zostały nabyte
Strona 3 z 12

z Zasobu, a następnie zbyte, chyba że zbycie
nastąpiło na cele publiczne, o których mowa w art.
6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, lub
2) naruszył chociażby jedno z postanowień umowy określonych w art. 29a ust. 1 pkt 1 lub 2, lub 3 tj.
zobowiązanie nabywcy nieruchomości do:
1) nieprzenoszenia własności nieruchomości nabytej z Zasobu przez okres 15 lat od dnia nabycia
nieruchomości oraz do prowadzenia działalności rolniczej na niej w tym okresie, a w przypadku osób
fizycznych do osobistego prowadzenia tej działalności;
2) nieustanawiania w okresie, o którym mowa w pkt 1, hipoteki na nieruchomości nabytej z Zasobu na
rzecz innych podmiotów niż Agencja;
3) zapłaty kwoty w wysokości 40% ceny sprzedaży w przypadku:
a) niedotrzymania przez nabywcę nieruchomości któregokolwiek ze zobowiązań, o których mowa w pkt
1 i 2, albo
b) złożenia nieprawdziwego oświadczenia, o którym mowa w art. 29b ust. 1 oświadczenie o
pochodzeniu środków finansowych na ten cel, oraz że nie zawarł umowy przedwstępnej na zbycie
tej nieruchomości.
3) w dniu opublikowania wykazu, o którym mowa w art. 28 UoGNRSP (tj. w dniu 04.01.2017 roku), posiadał
udziały lub akcje w spółkach prawa handlowego będących właścicielami nieruchomości rolnych lub w spółce
zależnej lub dominującej w stosunku do takiej spółki, z wyjątkiem akcji dopuszczonych do obrotu na rynku
giełdowym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z
2014 r. poz. 94, z późn. zm.).

- zgodnie z art. 29 ust. 3bc (UoGNRSP) w przetargu nie mogą brać udziału podmioty, które:
1) mają zaległości z tytułu zobowiązań finansowych wobec Agencji, Skarbu Państwa, jednostek samorządu
terytorialnego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
a w szczególności zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskały one przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie,
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, lub
2) władają lub władały nieruchomościami Zasobu bez tytułu prawnego i mimo wezwania Agencji nieruchomości
tych nie opuściły.

- zgodnie z art. 29 ust. 3bb pkt. 1) (UoGNRSP) Agencja informuje, że w przetargu mogą uczestniczyć
również osoby
, które nie spełniają jedynie wymogu dotyczącego 5-letniego osobistego prowadzenia
gospodarstwa rolnego, określonego w przepisach o kształtowaniu ustroju rolnego, w przypadku gdy osoby te w
dniu ogłoszenia wykazu nieruchomości Zasobu przeznaczonych do sprzedaży mają nie więcej niż 40 lat
(tj. osoby, które w dniu podania wykazu do publicznej wiadomości nie ukończyły 41 lat).

II.
II. Warunkiem zakwalifikowania się do uczestnictwa w przetargu jest złożenie dokumentów do
kwalifikacji w siedzibie Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem w Legnicy, ul.
Jaworzyńska 199, pok. Nr 12 (SEKRETARIAT) w zamkniętej kopercie z zaznaczonym nr
nieruchomości, na którą składane są te dokumenty, zgodnie z treścią niniejszego ogłoszenia. Dokumenty
winny być składane w oryginale lub poświadczone za zgodność z oryginałem, wystawione nie
wcześniej niż 1 miesiąc temu
(wzory oświadczeń dostępne są w siedzibie Sekcji Zamiejscowej
Gospodarowania Zasobem w Legnicy ul. Jaworzyńska 199 w godz. 830-1400 w pokoju Nr 6, tel. 71 35
63 919 wew. 411, dodatkowo komplet oświadczeń przekazany został do Urzędu Gminy Kotla.) Wzory
oświadczeń dostępne są również na stronie internetowej Agencji Nieruchomości Rolnych www.

UWAGA:
Rolnicy, którzy w odniesieniu do jednego ogłoszenia zamierzają ubiegać się o zakwalifikowanie
do uczestnictwa w przetargu na więcej niż jedną z nieruchomości opisanych w treści niniejszego ogłoszenia,
mogą złożyć jeden komplet dokumentów wymaganych do zakwalifikowania do przetargu - w zabezpieczonej
kopercie z zaznaczonymi numerami nieruchomości (działek), na które składane są n/w dokumenty.
W przypadku złożenia w zabezpieczonej kopercie z zaznaczonymi numerami nieruchomości kompletu
dokumentów do więcej niż jednego ogłoszenia przetargowego, Komisja w/w dokumenty przyporządkuje
do pierwszej wskazanej przez oferenta na kopercie nieruchomości. Dokumenty te nie będą rozpatrywane przy
pozostałych wskazanych nieruchomościach – dotyczących innych ogłoszeń przetargowych. Osoby, które w w/w
terminie i miejscu nie złożą dokumentów nie zostaną dopuszczone do uczestnictwa w przetargu.

W związku z powyższym nie później niż do dnia 10 marca 2017 roku do godziny 14:00
należy złożyć następujące dokumenty:
 Oświadczenie osoby fizycznej zamierzającej uczestniczyć w przetargu ograniczonym na sprzedaż
nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, składane na podstawie przepisów ustawy z dnia
19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jednolity
Dz.U.2016 roku poz.1491) - (WZÓR 1), w tym:
 oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu, ograniczeniami w jego używaniu i w związku z
tym o rezygnacji z ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi za wady przedmiotu sprzedaży,
Strona 4 z 12

 oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszen
ia o przetargu oraz projektem umowy sprzedaży w
kwestiach nie będących przedmiotem przetargu,
 oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997
r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.U. z 2015 roku poz. 2135 z późniejszymi zmianami) w zakresie
niezbędnym do przeprowadzenia kwalifikacji oraz postepowania przetargowego,
 oświadczenie dotyczące zobowiązań finansowych – zgodnie z art 29 ust. 3bc pkt. 1 UoGNRSP,
 oświadczenie dotyczące władania nieruchomościami Zasobu – zgodnie z art. 29 ust. 3bc pkt. 2 UoGNRSP,
 oświadczenie dotyczące nabycia z Zasobu nieruchomości, w skład której wchodziły użytki rolne – zgodnie z
art. 29 ust. 3ba pkt.1 UoGNRSP,
 oświadczenie o nienaruszeniu chociażby jednego z postanowień umowy sprzedaży określonych w art. 29a
ust.1 pkt 1 lub 2, lub 3 UoGNRSP – zgodnie z art. 29 ust. 3ba pkt. 2 UoGNRSP,
 oświadczenie dotyczące udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego – zgodnie z art. 29 ust. 3ba
pkt.3 UoGNRSP,
 oświadczenie o łącznej powierzchni użytków rolnych stanowiących własność, użytkowanych wieczyście,
będących w samoistnym posiadaniu, dzierżawionych przez rolnika indywidualnego (dotyczy wszelkich
nieruchomości niezależnie od miejsca ich położenia i liczby gospodarstw) (WZÓR 2),
 oświadczenie o osobistym (minimum 5 lat) prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz o łącznej powierzchni
użytków rolnych w danej gminie wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego, poświadczone przez wójta
(burmistrza , prezydenta miasta) (dotyczy gruntów, których osoba fizyczna jest właścicielem,
użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą) (WZÓR 3) – UWAGA: jeżeli rolnik
prowadzi gospodarstwo rodzinne na terenie kilku gmin, należy dostarczyć oświadczenia o osobistym
prowadzeniu i łącznej powierzchni użytków rolnych gospodarstwa rolnego, poświadczone przez wójtów
(burmistrzów, prezydentów miasta) tych gmin lub osoby upoważnionej przez te podmioty o ile z pieczęci
urzędowej znajdującej się na takim dokumencie wynika, iż działają one z upoważnienia tych osób (art. 268a
Kpa)
 kopię świadectwa (dyplomu) ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjalnej lub zawodowej lub średniej
lub wyższej, a w przypadku osoby, która osobiście prowadzi gospodarstwo rolne przez okres krótszy niż 5
lat i w dniu ogłoszenia wykazu
nieruchomości Zasobu przeznaczonych do sprzedaży miała nie więcej
niż 40 lat
oświadczenie o posiadaniu kwalifikacji rolniczych (WZÓR 4) wraz z kopiami dowodów
potwierdzających ich spełnienie,
 zaświadczenie z odpowiedniego urzędu potwierdzające zamieszkanie (zawierające datę dokonania
zameldowania pod aktualnym na pobyt stały).

UWAGA: Agencja Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu informuje, że:
 dowodem potwierdzającym osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego i powierzchnie użytków rolnych
wchodzących w skład gospodarstwa jest oświadczenie prowadzącego to gospodarstwo, poświadczone przez
wójta (burmistrza, prezydenta miasta).
 dowodem potwierdzającym powierzchnię użytków rolnych, których rolnik indywidualny jako osoba fizyczna
jest właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą jest oświadczenie
prowadzącego to gospodarstwo. Przy ustalaniu powierzchni użytków rolnych, będących przedmiotem
współwłasności uwzględnia się powierzchnię nieruchomości rolnych odpowiadających udziałowi
we współwłasności takich nieruchomości, a w przypadku współwłasności łącznej uwzględnia się łączną
powierzchnię nieruchomości rolnych stanowiących przedmiot współwłasności. Postanowienie powyższe
stosuje się odpowiednio do ustalania powierzchni użytków rolnych będących przedmiotem współposiadania
samoistnego oraz współposiadania na podstawie użytkowania wieczystego lub na podstawie umowy
dzierżawy.
 dowodem potwierdzającym zamieszkanie jest zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały (zawierające
datę zameldowania po aktualnym adresem).
 osoba fizyczna posiada kwalifikacje rolnicze, jeżeli uzyskała:
a) wykształcenie rolnicze zasadnicze zawodowe, średnie lub wyższe lub
b) tytuł kwalifikacyjny lub tytuł zawodowy mistrza w zawodzie przydatnym do prowadzenia działalności
rolniczej i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie, lub
c) wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i ukończone studia podyplomowe w zakresie związanym z
rolnictwem, albo wykształcenie średnie inne niż rolnicze i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w
rolnictwie, lub
d) wykształcenie podstawowe, gimnazjalne lub zasadnicze zawodowe inne niż rolnicze i posiada co
najmniej 5-letni staż pracy w rolnictwie.
Strona 5 z 12

 dowodem potwierdzającym posiadanie kwalifikacj
i rolniczych jest przedłożenie odpowiedniego dowodu
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych
przez osoby wykonujące działalność rolniczą z dnia 27 stycznia 2012 roku (Dz. U. z 2012 poz. 109 z dnia
27.01.2012 roku) określającego:
1) kierunki studiów wyższych, których ukończenie uznaje się za posiadanie wykształcenia wyższego
rolniczego;
2) kwalifikacje, do wykonywania zawodów, których ukończenie uznaje się za wykształcenie średnie rolnicze
lub wykształcenie zasadnicze zawodowe rolnicze;
3) zagadnienia objęte zakresem studiów podyplomowych, ze względu na które uznaje się te studia za
studia podyplomowe, których zakres jest związany z rolnictwem;
4) tytuły kwalifikacyjne, tytuły zawodowe oraz tytuły zawodowe mistrza w zawodzie przydatnym
do prowadzenia działalności rolniczej;
5) rodzaje dowodów potwierdzających posiadanie kwalifikacji rolniczych, o których mowa w art. 6 ust. 2
pkt 2 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego,
 dowodem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji rolniczych mogą być również odpowiednie dokumenty
wydane przez właściwe organy lub instytucje państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Konfederacji Szwajcarskiej,
 w przypadku małżonków pomiędzy którym istnieje wspólność majątkowa, dokumenty do kwalifikowania do
uczestnictwa w przetargu mogą być złożony tylko przez jedną osobę.

UWAGA: Agencja zastrzega sobie prawo żądania dodatkowych wyjaśnień (celem przyśpieszenia
procedowania zaleca się, aby do dokumentów opisanych powyżej dołączyć informację o kontaktowym numerze
telefonu lub/i adresie e-mail).
UWAGA: Oświadczenia muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem.
UWAGA: Agencja informuje,
iż prawidłowość złożonych oświadczeń jest przedmiotem szczegółowej
weryfikacji. W zależności od etapu na którym dojdzie do ustalenia rozbieżności pomiędzy treścią złożonego
oświadczenia a stanem rzeczywistym, Agencja podejmie odpowiednie dla danego etapu czynności wykluczające
z udziału w prowadzonym postępowaniu (w szczególności Agencja może nie dopuścić kandydata do przetargu).
O złożeniu fałszywych oświadczeń/fałszywego oświadczenia Agencja może powiadomić organy ścigania.

III. Po rozpatrzeniu złożonych dokumentów, lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa
w przetargu, oraz lista osób, które nie złożyły w terminie wszystkich wymaganych w pkt. II
dokumentów niezbędnych do zakwalifikowania do uczestnictwa w przetargu zostanie
wywieszona w dniu 14.03.2017 roku od godz. 14:00 w siedzibie Sekcji Zamiejscowej
Gospodarowania Zasobem w Legnicy ul. Jaworzyńska 199.
Jednocześnie informujemy, że osoby, które zostaną wymienione jako osoby, które nie złożyły
wszystkich wymaganych dokumentów – niezbędnych do zakwalifikowania do uczestnictwa
-
zgodnie z podanymi na liście brakującymi dokumentami – mają możliwość uzupełnienia
brakujących dokumentów, jeżeli najpóźniej do dnia 21.03.2017 roku do godziny 14:00 złożą
w siedzibie Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem w Legnicy ul. Jaworzyńska 199
brakujące dokumenty
(w zamkniętej kopercie z zaznaczonym nr nieruchomości, na którą składane są
dokumenty oraz z adnotacją UZUPEŁNIENIE) w celu ponownego sprawdzenia przez Komisję.

IV. Lista wszystkich osób ostatecznie zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie
wywieszona w dniu 27.03.2017 roku od godz. 14:00 w siedzibie Sekcji Zamiejscowej
Gospodarowania Zasobem w Legnicy ul. Jaworzyńska 199.

W przetargu mogą również brać udział osoby fizyczne, którym przysługuje prawo do rekompensaty w formie
zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej na poczet
ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, zgodnie z ustawą z dnia 8 lipca 2005
roku o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2014r. poz.1090 z późniejszymi zmianami).

W odniesieniu do podmiotów spełniających kryteria cudzoziemca (w rozumieniu ustawy o nabywaniu
nieruchomości przez cudzoziemców z dnia 24 marca 1920 roku – jednolity tekst Dz.U. z 2016 roku poz. 1061 –
Strona 6 z 12

dalej UoNNpC)- obowiązuje wymóg uzyskania zezw
olenia. Zezwolenie jest wydawane, w drodze decyzji
administracyjnej, przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych jeżeli sprzeciwu nie wniesie Minister
Obrony Narodowej, a w przypadku nieruchomości rolnych, jeżeli sprzeciwu również nie wniesie minister
właściwy do spraw rozwoju wsi. Cudzoziemiec zamierzający nabyć nieruchomość może ubiegać się – na
zasadach określonych w UoNNpC – o przyrzeczenie wydania zezwolenia, tzw. „promesy”. Promesa jest ważna
rok od dnia wydania. W okresie ważności promesy nie można odmówić wydania zezwolenia, chyba że uległ
zmianie stan faktyczny istotny dla rozstrzygnięcia sprawy.
Cudzoziemcem w rozumieniu w/w ustawy jest:
1) osoba fizyczna nieposiadająca obywatelstwa polskiego;
2) osoba prawna mająca siedzibę za granicą;
3) nieposiadająca osobowości prawnej spółka osób wymienionych w pkt 1 lub 2, mająca siedzibę za graniczą,
utworzona zgodnie z ustawodawstwem państw obcych;
4) osoba prawna i spółka handlowa nieposiadająca osobowości prawnej mająca siedzibę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, kontrolowana bezpośrednio lub pośrednio przez osoby lub spółki wymienione w pkt
1,2 i 3.
3. W przypadku spółki handlowej za kontrolowaną, w rozumieniu ustawy, uważa się spółkę, w której
cudzoziemiec lub cudzoziemcy dysponują bezpośrednio lub pośrednio powyżej 50% głosów na zgromadzeniu
wspólników lub na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z
innymi osobami, albo mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów art. 4 § 1 pkt 4 lit. b lub c lub e ustawy
z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1030, z późn. zm.)
Uczestnikowi przetargu, którego dotyczy wymóg uzyskania zezwolenia, a który takiej decyzji nie
przedłoży w terminie 3 miesięcy od daty zamknięcia przetargu, wadium nie zostanie zwrócone.
Nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia opisanego wyżej przez cudzoziemców będących obywatelami lub
przedsiębiorcami państw – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym ( tzn. państw członkowskich
Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu) albo Konfederacji Szwajcarskiej.Warunkiem uczestnictwa w przetargu po zakwalifikowaniu się jest:
Wpłacenie wadium, na konto Agencji Nieruchomości Rolnych OT Wrocław ul. Mińska 60, 54-610
Wrocław nr rachunku 85 1130 1033 0018 8159 8620 0003 z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby
środki pieniężne znalazły się na koncie Agencji do dnia 30.03.2017 roku z dokładnym określeniem obrębu,
numeru geodezyjnego nieruchomości oraz imienia i nazwiska osoby zamierzającej uczestniczyć w przetargu.
Zwalnia się z obowiązku wpłacenia wadium do wysokości kwoty nieprzekraczającej wysokości potwierdzonego
prawa do rekompensaty osoby fizyczne, którym na mocy odrębnych przepisów przysługuje prawo do
rekompensaty w formie zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami
Rzeczypospolitej Polskiej na poczet ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa,
jeżeli w terminie od 20.02.2017 roku do 24.02.2017 roku złożą w siedzibie SZGZ w Legnicy na ręce
przewodniczącego komisji przetargowej:
1. pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości niewniesionego wadium w przypadku
uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży,
2. oryginał decyzji lub zaświadczenia (z adnotacją wojewody o wybranej formie prawa do rekompensaty w
postaci zaliczenia wartości nieruchomości na poczet ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących własność
Skarbu Państwa) potwierdzającego prawo do rekompensaty w formie zaliczenia wartości nieruchomości
pozostawionych na poczet ceny sprzedaży, a w przypadku spadkobierców osób wskazanych w decyzjach lub
zaświadczeniach – także postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku (albo o dziele spadku) oraz
dowody potwierdzające spełnienie wymogów określonych w art. 2 lub art. 3 ustawy z dnia 8 lipca 2005 roku
o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 169, poz. 1418 z 2005 roku). Osoba uprawniona zwolniona z obowiązku
wniesienia wadium w części, aby zostać dopuszczona do przetargu zobowiązana jest wnieść pozostałą część
wadium na ogólnych warunkach, określonych w tym ogłoszeniu.
Decyzja lub zaświadczenie przedłożone przez uczestnika przetargu, który:
 wygrał przetarg – pozostaje w dyspozycji Agencji do czasu zawarcia umowy sprzedaży lub
uiszczenia kwoty równej wysokości niewniesionego wadium w razie uchylenia się od zawarcia
umowy sprzedaży,
 nie wygrał przetargu – zostanie zwrócona niezwłocznie po zamknięciu przetargu,
Osoby uprawnione, które w wyznaczonym terminie nie przedłożą kompletu wymaganych dokumentów lub
nie wywiążą się z obowiązku wniesienia wadium w części w odniesieniu, do której zwolnienie nie miało
zastosowania – nie zostaną dopuszczone do przetargu.

Dodatkowo przed przystąpieniem do przetargu, bezpośrednio przed jego rozpoczęciem,
zobowiązane są przedłożyć Przewodniczącemu komisji nw. oświadczenia:
że łączna powierzchnia użytków rolnych wchodzących w skład prowadzonego gospodarstwa wraz z
nieruchomością, w odniesieniu do której podmiot zamierza uczestniczyć w przetargu, nie przekroczy 300 ha
użytków rolnych oraz o przyjęciu do wiadomości, że wyłoniony w postępowaniu kandydat na nabywcę
zobowiązany będzie w dniu podpisywania umowy sprzedaży do złożenia oświadczenia potwierdzającego, że

Strona 7 z 12

łączna powierzchnia użytków rolnych wchodz
ących w skład prowadzonego gospodarstwa wraz z
nieruchomością nabywaną nie przekroczy 300 ha użytków rolnych,
że dokumenty złożone na etapie kwalifikacji do uczestnictwa w przetargu ograniczonym i informacje w nich
zawarte nie uległy zmianie oraz spełnione są warunki, o których mowa w art. 5 i 6 ustawy z dnia 11kwietnia
2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego wraz z zapewnieniem, że w przypadku zaistnienia zmian zostanie
złożony komplet dokumentów aktualizujących, w tym dokumentów potwierdzających status jako rolnika
indywidualnego w dniu podpisywania umowy sprzedaży (przed jej podpisaniem),

że oświadczenia złożone na etapie kwalifikacji – WZÓR 1, w szczególności w części potwierdzającej, brak
przeszkód opisanych w art. 29 ust. 3ba i art. 29 ust. 3bc przepisów ustawy z dnia 19 października 1991 roku
o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, zachowały aktualność na dzień przetargu,

że zobowiązuje się przed podpisaniem umowy sprzedaży do okazania oryginału świadectwa ukończenia co
najmniej szkoły podstawowej w przypadku nie składania na etapie kwalifikacji do uczestnictwa dokumentu
potwierdzającego posiadanie kwalifikacji rolniczych (WZÓR 4), w przypadku prowadzenia gospodarstwa
przez okres dłuższy niż 5 lat i w przypadku gdy w dniu ogłoszenia wykazu nieruchomości Zasobu
przeznaczonych do sprzedaży uczestnik miał więcej niż 40 lat,

pisemne zapewnienie o złożeniu – przed zawarciem umowy sprzedaży – oświadczenia określającego
pochodzenie środków finansowych na nabycie nieruchomości oraz o nie zawarciu umowy przedwstępnej na
zbycie tej nieruchomości wraz z klauzulą „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie
fałszywego oświadczenia w przypadku wyłonienia jako kandydata na nabywcę w przetargu przed
zawarciem umowy sprzedaży,

pisemne oświadczenie o posiadanej łącznej powierzchni użytków rolnych stanowiących przedmiot własności
lub współwłasności oraz zapewnienia, że powierzchnia ta wraz z nieruchomością w odniesieniu do której
podmiot uczestniczy w postępowaniu nie przekroczy 300 ha użytków rolnych wraz z klauzulą „jestem
świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia,

pisemne oświadczenie o łącznej powierzchni użytków rolnych nabytych kiedykolwiek z Zasobu wraz z
klauzulą „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”,
UWAGA:
Przy określaniu powierzchni użytków rolnych, o których mowa w pkt. 4 i 5:

1) będących przedmiotem współwłasności uwzględnia się powierzchnię nieruchomości rolnych
odpowiadających udziałowi we współwłasności takich nieruchomości, a w przypadku współwłasności
łącznej uwzględnia się łączną powierzchnię nieruchomości rolnych stanowiących przedmiot
współwłasności;

2) do powierzchni tej wlicza się powierzchnię użytków rolnych, które zostały nabyte z Zasobu, a następnie
zbyte, chyba że zbycie nastąpiło na cele publiczne, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami

zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
zapoznaniu się z przedmiotem przetargu, w tym z nieruchomością w terenie oraz o przyjęciu do
wiadomości, że nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów, w związku z
czym Agencja Nieruchomości Rolnych nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice w zakresie
rodzajów użytków lub powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po dokonaniu sprzedaży geodeta
wskaże inną powierzchnię, niż jest to oznaczone w ewidencji gruntów wraz z oświadczeniem o rezygnacji z
wszelkich roszczeń z tego tytułu,

o zapoznaniu się z projektem umowy sprzedaży i przyjęciu jej postanowień bez zastrzeżeń

Kandydat na nabywcę nieruchomości nr 420/1 obręb Sobczyce dodatkowo złoży nw.
oświadczenia:

oświadczenie, że kandydat na nabywcę świadomy jest faktu, że na nieruchomości znajduje się stanowisko
archeologiczne nr 28/188/67-19. Stanowisko archeologiczne jest zabytkiem w myśl art. 3 pkt. 4 ustawy z
dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014 r. poz. 1446 jednolity tekst)
w związku z art. 6 ust. 3a ustawy.
Stanowiska archeologiczne znajdują się w wojewódzkiej ewidencji zabytków i ujęte zostały w wykazie

zabytków wskazanych do objęcia gminną ewidencją zabytków, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 18
marca 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz zmianie innych ustaw
(Dz.U. z 2010 r. nr 75, poz. 474);
W przypadku prowadzenia działalności inwestycyjnej a w szczególności wykonania robót ziemnych
wymagane jest uzyskanie zezwolenia służby ochrony zabytków. W trakcie prowadzenia inwestycji należy
zapewnić nadzór archeologiczny, a prace archeologiczne prowadzone są na koszt inwestora.
oświadczenie, że kandydat na nabywcę świadomy jest faktu, że nieruchomość graniczy z rowem
szczegółowym i przyszły właściciel powinien przestrzegać przepisów ustawy „Prawo wodne” z dnia 18 lipca
2001 r. (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 145); kandydat na nabywcę nie wystąpi i nie będzie występował w
przyszłości z żadnymi roszczeniami wobec Agencji z tego tytułu;

oświadczenie, że kandydat na nabywcę świadomy jest faktu, że przez teren nieruchomość przebiega linia EE
średniego napięcia; kandydat na nabywcę nie wystąpi i nie będzie występował w przyszłości z żadnymi
roszczeniami wobec Agencji z tego tytułu;
oświadczenie, że kandydat na nabywcę świadomy jest faktu, że nieruchomość jest użytkowana rolniczo i
przyszły nabywca świadomy jest faktu obciążenia nieruchomości bezumownym użytkowaniem. Wartość
poczynionych nakładów na produkcję w toku nie stanowi składni ceny nieruchomości oraz nie podlega
zwrotowi na rzecz osoby samowolnie korzystającej z nieruchomości. Przyszły nabywca oświadczy w
umowie sprzedaży, że jest świadomy faktu samowolnego objęcia nieruchomości w posiadanie, samodzielnie
i na własny koszt będzie podejmował działania w celu objęcia nieruchomości w posiadanie; nie wystąpi ani
nie będzie występował w przyszłości z żadnymi roszczeniami wobec sprzedającego z tego tytułu;

Strona 8 z 12

oświadczenie, że kandydat na nabywcę świadomy j
est faktu, że ANR wydała uzgodnienie wyrażające zgodę
na czasowe zajęcie gruntów, między innymi w granicach działki nr 420/1, dotyczące modernizacji ciągu
liniowego SN 20kV L-897 i wymiany izolatarów; umowa nie została podpisana przez Inwestora. kandydat na
nabywcę nie wystąpi i nie będzie występował w przyszłości z żadnymi roszczeniami wobec Agencji z tego
tytułu;
Kandydat na nabywcę nieruchomości nr 149 obręb Sobczyce dodatkowo złoży nw.
oświadczenia:

oświadczenie, że kandydat na nabywcę świadomy jest faktu, że na nieruchomości znajduje się stanowisko
archeologiczne nr 13/163/67-19. Stanowisko archeologiczne jest zabytkiem w myśl art. 3 pkt. 4 ustawy z
dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014 r. poz. 1446 jednolity tekst)
w związku z art. 6 ust. 3a ustawy.
Stanowiska archeologiczne znajdują się w wojewódzkiej ewidencji zabytków i ujęte zostały w wykazie
zabytków wskazanych do objęcia gminną ewidencją zabytków, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 18
marca 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz zmianie innych ustaw
(Dz.U. z 2010 r. nr 75, poz. 474)
W przypadku prowadzenia działalności inwestycyjnej a w szczególności wykonania robót ziemnych
wymagane jest uzyskanie zezwolenia służby ochrony zabytków. W trakcie prowadzenia inwestycji należy
zapewnić nadzór archeologiczny, a prace archeologiczne prowadzone są na koszt inwestora.
oświadczenie, że kandydat na nabywcę świadomy jest faktu, że nieruchomość graniczy z rowem
szczegółowym Gr-1 i przyszły właściciel powinien przestrzegać przepisów ustawy „Prawo wodne” z dnia 18
lipca 2001 r. (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 145); nie wystąpi ani nie będzie występował w przyszłości z żadnymi
roszczeniami wobec sprzedającego z tego tytułu;
oświadczenie, że kandydat na nabywcę świadomy jest faktu, że nieruchomość jest użytkowana rolniczo,
przyszły nabywca świadomy jest faktu obciążenia nieruchomości bezumownym użytkowaniem. Wartość
poczynionych nakładów na produkcję w toku nie stanowi składni ceny nieruchomości oraz nie podlega

zwrotowi na rzecz osoby samowolnie korzystającej z nieruchomości . Przyszły nabywca oświadczy w umowie
sprzedaży, że jest świadomy faktu samowolnego objęcia nieruchomości w posiadanie, samodzielnie i na
własny koszt będzie podejmował działania w celu objęcia nieruchomości w posiadanie, Nie wystąpi ani nie
będzie występował w przyszłości z żadnymi roszczeniami wobec sprzedającego z tego tytułu.

Pozostałe warunki przetargu.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, które zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa
w przetargu, jeżeli wpłacą organizatorowi przetargu wadium w terminie, miejscu i formie
wyznaczonej w niniejszym ogłoszeniu oraz spełnią inne określone w nim warunki.


Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do przedłożenia następujących dokumentów:
1. Osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport);
2. Pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość i pełnomocnictwo z podpisem notarialnie
potwierdzonym do uczestnictwa w przetargu i składania oświadczeń związanych z przetargiem na
oznaczoną nieruchomość.

Dowód wpłaty wadium należy okazać przewodniczącemu komisji przetargowej w dniu przetargu
przed jego rozpoczęciem.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny
sprzedaży, pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu
(przelewem na konto).


UWAGA:
osoba fizyczna, która nie uczestniczyła w przetargu na sprzedaż danej nieruchomości, pomimo,
że wniosła wadium – nie może uczestniczyć w kolejnych przetargach na sprzedaż tej nieruchomości.

Cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż w dniu zawarcia umowy sprzedaży.
Środki finansowe z kredytów bankowych muszą wpłynąć na konto Agencji przed zawarciem umowy
sprzedaży.
Agencja – na wniosek kandydata na nabywcę- może rozłożyć spłatę należności na roczne raty, jeżeli przed
zawarciem umowy sprzedaży kandydat na nabywcę przedłoży zabezpieczenie spłaty kwoty należności
rozkładanej na raty, a jego sytuacja finansowa pozwala na spłatę tej należności, na następujących zasadach:
minimalna wpłata 10% ceny sprzedaży płatna przed podpisaniem umowy a okres spłaty nie dłuższy
niż 15 lat (łącznie z pierwszą wpłatą)

WARUNKI:
Część należności rozłożona na raty roczne podlegać będzie oprocentowaniu w oparciu o rozporządzenie Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lutego 2012 roku w sprawie szczególnych warunków rozkładania na raty
należności z tytułu sprzedaży nieruchomości z zasobu własności Rolnej skarbu państwa oraz wysokości
oprocentowania rozłożonej na raty należności (Dz. U. poz. 208 z dnia 23.02.2012 roku) w wysokości stopy
dyskontowej stanowiącej stopę bazową ogłaszaną w komunikacie Komisji Europejskiej powiększoną o 1 punkt
procentowy. Obecnie oprocentowanie wynosi 2,83 %.

Strona 9 z 12

Pozytywne rozpatrzenie wniosku nabywcy o roz łożenie ceny sprzedaży na raty uzależnione jest
w szczególności od spełnienia przez kandydata łącznie następujących warunków:
1. w przypadku nieruchomości rolnej w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nieruchomości przeznaczonych
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele związane z prowadzeniem gospodarki
rolnej i leśnej wraz z częściami składowymi lub przynależnościami — zobowiązanie się do utrzymywania
nabywanej nieruchomości zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki w celu wykonywania na niej
działalności rolniczej;
2. nie posiadania zaległych zobowiązań finansowych wobec Agencji Nieruchomości Rolnych;
3. przedłożenia zabezpieczenia spłaty kwoty należności rozłożonej na raty oraz wykazania, że jego sytuacja
finansowa pozwala na spłatę tej należności.

Nabywca nieruchomości ubiegający się o rozłożenie spłaty należności na raty zobowiązany jest, wraz
z wnioskiem o rozłożenie ceny sprzedaży na raty, do złożenia dokumentów wskazanych przez Agencję, które
służą ustaleniu, czy jego sytuacja finansowa pozwala na spłatę należności rozłożonej na raty
i na zabezpieczenie spłaty kwoty tej należności.

W przypadku rozłożenie ceny sprzedaży na raty jako zabezpieczenia przyjmowane będą:
- hipoteka; gwarancja bankowa; poręczenie; weksel własny in blanco; poręczenie wekslowe; przewłaszczenie
na zabezpieczenie; zastaw rejestrowy; blokada środków pieniężnych na rachunku bankowym; ustanowienie
pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bankowym; cesja praw z polisy ubezpieczeniowej; kaucja.

Ponadto nabywca podda się rygorowi egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt. 5 kodeksu
postępowania cywilnego wobec wierzyciela
– Agencji Nieruchomości Rolnych co do obowiązku zapłaty
niespłaconej części ceny sprzedaży nieruchomości, wraz z ustalonym oprocentowaniem
oraz
odsetkami za opóźnienie w zapłacie należności, kosztami postępowania oraz kosztami egzekucji należności.

Zastrzega się prawo odmowy przyjęcia zabezpieczenia uznanego za mało wiarygodne.

Termin i miejsce zawarcia umowy sprzedaży (podpisanie aktu notarialnego) zostanie ustalony z
kandydatem na nabywcę po rozstrzygnięciu przetargu. Koszt sporządzenia aktu notarialnego ponosi
nabywca.

Zgodnie z art. 28a ust 1. (UoGNRSP) sprzedaż nieruchomości rolnej przez Agencję może nastąpić,
jeżeli w wyniku tej sprzedaży łączna powierzchnia użytków rolnych:
1) będących własnością nabywcy nie przekroczy 300 ha oraz
2) nabytych kiedykolwiek z Zasobu przez nabywcę nie przekroczy 300 ha

Przy ustalaniu powierzchni użytków rolnych:
1) będących
przedmiotem
współwłasności
uwzględnia
się
powierzchnię
nieruchomości
rolnych
odpowiadających udziałowi we współwłasności takich nieruchomości, a w przypadku współwłasności łącznej
uwzględnia się łączną powierzchnię nieruchomości rolnych stanowiących przedmiot współwłasności;
2) do powierzchni tej wlicza się powierzchnię użytków rolnych, które zostały nabyte z Zasobu, a następnie
zbyte, chyba że zbycie nastąpiło na cele publiczne, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997
r. o gospodarce nieruchomościami.;
Powierzchnię użytków rolnych, ustala się na podstawie oświadczenia złożonego przez nabywcę nieruchomości
rolnej. Osoba, która złożyła nieprawdziwe oświadczenie, podlega odpowiedzialności karnej za składanie
fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:
„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje
pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Zgodnie z art. 29a (UoGNRSP) umowa sprzedaży nieruchomości zawierać będzie zobowiązania nabywcy
nieruchomości do:
1) nieprzenoszenia własności nieruchomości nabytej z Zasobu przez okres 15 lat od dnia nabycia
nieruchomości oraz do prowadzenia działalności rolniczej na niej w tym okresie, a w przypadku osób
fizycznych do osobistego prowadzenia tej działalności;
2) nieustanawiania w okresie, o którym mowa w pkt 1), hipoteki na nieruchomości nabytej z Zasobu na
rzecz innych podmiotów niż Agencja;
3) zapłaty kwoty w wysokości 40% ceny sprzedaży w przypadku:
a) niedotrzymania przez nabywcę nieruchomości któregokolwiek ze zobowiązań, o których mowa w
pkt 1) i 2), albo
b) złożenia nieprawdziwego oświadczenia, o którym mowa w art. 29b ust. 1.
Do osobistego prowadzenia działalności rolniczej, o której mowa w pkt 1), stosuje się przepisy o
kształtowaniu ustroju rolnego dotyczące osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego.
Umowa, zawiera zastrzeżenie, że postanowienia, o którym mowa w pkt 3), nie stosuje się w przypadku:
1) przeniesienia własności nieruchomości nabytej z Zasobu:
a) na rzecz zstępnego lub przysposobionego, a w przypadku ich braku – krewnego w linii bocznej albo
Strona 10 z 12

b) za pisemną zgodą Agencji;

2) udzielenia pisemnej zgody przez Agencję na ustanowienie hipoteki na nieruchomości nabytej
z Zasobu.

Zgodnie z art. 29b (UoGNRSP) każdy nabywca nieruchomości Zasobu przed zawarciem umowy sprzedaży
składa oświadczenie o pochodzeniu środków finansowych na ten cel oraz, że nie zawarł umowy
przedwstępnej na zbycie tej nieruchomości. Osoba, która złożyła nieprawdziwe oświadczenie, podlega
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest
obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej
za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Zgodnie z art. 29c (UoGNRSP) czynność prawna dotycząca zbycia nieruchomości dokonana niezgodnie z
przepisami ustawy lub dokonana w wyniku przetargu, który odbył się niezgodnie z przepisami ustawy,
lub w którym jako nabywcę nieruchomości wyłoniono osobę, która nie spełnia wymogów, o których mowa
w art. 29 ust. 3ba (przetargi ograniczone), jest nieważna.

Wadium nie podlega zwrotowi:
1) jeżeli żaden z uczestników przetargu ustnego nie zgłosi postąpienia ponad cenę wywoławczą.
2) uczestnikowi przetargu, który wygrał przetarg i uchyli się od zawarcia umowy;
3) uczestnikowi przetargu, jeżeli z przyczyn leżących po jego stronie, w szczególności:
- niespełnienia wymagania określonego w art. 28a ust. 1 UoGNRSP,
- nieuzyskania zgody współmałżonka na nabycie nieruchomości, zgodnie z art. 37 Kodeksu rodzinnego i
opiekuńczego (dz. U. z 2015r., poz. 2082 ze zm.), zawarcie umowy stało się niemożliwe.

UWAGA:
Nieruchomości sprzedawane są na podstawie danych z ewidencji geodezyjnej. W przypadku ewentualnego
wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy – ANR OT we Wrocławiu nie bierze
odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości.
Wskazanie granic nieruchomości na gruncie przez geodetę może dokonać Agencja Nieruchomości Rolnych na
koszt nabywcy.

UWAGA:
Na podstawie art. 29 ust. 4 powołanej wyżej ustawy Agencji przysługuje prawo pierwokupu na rzecz Skarbu
Państwa przy odsprzedaży nieruchomości przez nabywcę w okresie 5 lat od nabycia tej nieruchomości od
Agencji.

W stosunku do nieruchomości nr 420/1 AM1 Agencja zastrzega umowne prawo odkupu na
następujących warunkach:
1. Strony zgodnie oświadczają, że w odniesieniu do przedmiotowej nieruchomości zastrzega się umowne
prawo odkupu wykonywane przez Agencję na rzecz Skarbu Państwa w okresie pięciu lat od dnia zawarcia
niniejszej umowy, z ujawnieniem tego prawa w księdze wieczystej. Jednocześnie do wykonania prawa
odkupu mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego z zastrzeżeniem poniższych postanowień.
2. Prawo odkupu może zostać wykonane przez Agencją zarówno w odniesieniu do całej nieruchomości, jak i w
odniesieniu do poszczególnych jej części, niezależnie kto będzie wówczas właścicielem tej nieruchomości,
gdy:
a) nastąpiła zmiana przeznaczenia nieruchomości na cele nierolne w związku z uchwaleniem nowego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zmianą dotychczasowego planu albo wydaniem
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
b) w uchwalonym lub zmienionym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy nieruchomość ta została przewidziana na cele nierolne,
c)
podjęta została uchwała o przystąpieniu do uchwalenia lub zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, a zgodnie z projektem tego planu nieruchomość ma być
przeznaczona na cele nierolne,
d) podjęta została uchwała o przystąpieniu do uchwalenia lub zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, a zgodnie z projektem tego studium
nieruchomość przewidziana ma być na cele nierolne,
e) wojewoda lub starosta wszczął postępowanie o wydanie decyzji, na podstawie której nieruchomość
podlegałaby wywłaszczeniu albo z mocy prawa stałaby się własnością odpowiednio Skarbu Państwa lub
jednostki samorządu terytorialnego,
f)
ujawniony został fakt, iż w skład nieruchomości wchodzą złoża surowców naturalnych, które nie zostały
uwzględnione przy określaniu wartości tej nieruchomości na potrzeby ustalenia ceny sprzedaży,
g) nastąpiło lub ma nastąpić zbycie nieruchomości lub jej części przez Kupującego,
h) wydano decyzję o warunkach zabudowy (decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego)
dotyczącą lokalizacji elektrowni wiatrowej lub w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
gminy lub w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy wskazano
Strona 11 z 12

konkretną lokalizację elektrowni wiatrowej na p
rzedmiotowej nieruchomości,
i)
nabyta nieruchomość wykorzystywana jest na inny cel, niż prowadzenie działalności rolniczej,
j)
prowadzona działalność rolnicza na nabytej nieruchomości nie jest wykonywana osobiście przez
nabywcę.

Agencja Nieruchomości Rolnych zastrzega sobie prawo:

- odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn do momentu jego rozpoczęcia,
- odstąpienia od zawarcia umowy w razie stwierdzenia, że przetarg został przeprowadzony z
naruszeniem prawa,
- odstąpienia od przetargu w szczególności ze względu na uzasadnione wątpliwości, na przykład
co do celu, dla którego osoby mające uczestniczyć w przetargu chcą nabyć nieruchomość jeżeli z
takim wnioskiem wystąpi członek komisji przetargowej reprezentujący społeczno-zawodowe
organizacje rolnicze.


Niniejsze ogłoszenie zostanie podane do publicznej wiadomości w terminie od 17.02.2017 roku do
31.03.2017 roku w sposób zwyczajowo przyjęty w Urzędzie Gminy Kotla, Sekcji Zamiejscowej
Gospodarowania Zasobem w Legnicy,
Dolnośląskiej Izbie Rolniczej we Wrocławiu, OT ANR we
Wrocławiu
, Sołectwie wsi Sobczyce oraz na stronie internetowej www.. Dodatkowo skrót
informacji o zamiarze sprzedaży nieruchomości zostanie opublikowany w dzienniku Gazeta Wrocławska.
Stosownie do treści art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014.1182
z późniejszymi zmianami) Agencja Nieruchomości Rolnych w Warszawie informuje osoby zainteresowane udziałem w
przetargu, że:
1. administratorem danych osobowych osób uczestniczących w postępowaniu przetargowym jest Agencja
Nieruchomości Rolnych w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4, zwana dalej ANR,
2. dane osobowe osób uczestniczących w postępowaniu przetargowym przetwarzane będą w celu przeprowadzenia
przetargu na sprzedaż nieruchomości; mogą być udostępnione innym odbiorcom, jeżeli wynikać to będzie z
przepisów prawa,
3. uczestnik postępowania przetargowego posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
4. podanie ANR danych osobowych jest konieczne do przeprowadzenia postępowania przetargowego.

Z informacjami o przedmiocie sprzedaży, warunkach przetargu a także z postanowieniami projektu
umowy sprzedaży, które nie podlegają ustaleniu w trybie niniejszego przetargu można się zapoznać w
Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem w Legnicy, ul. Jaworzyńska 199, pok. nr 6, tel. 71 35 63
919 wew. 401.
Sprawę prowadzi: Beata Afeltowicz
Strona 12 z 12

Podobne ogłoszenia

OT Wrocław woj. DOLNOŚLĄSKIE gmina Długołęka obręb Brzezia Łąka pow. 0,5000ha.

Lokalizacja: DOLNOŚLĄSKIE / wrocławski / Długołęka
dzierżawa nierolna
Data publikacji: 2015-06-02
Powierzchnia: 0.5000 (ha)
Cena: (zł).

Filia Zielona Góra, woj. lubuskie, pow. krośnieński, gm. Gubin, obręb ŻYTOWAŃ dz. nr 99, 115, 115/1, 139/2, 142 - dzierżawa

Lokalizacja: LUBUSKIE / krośnieński / Gubin
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2015-03-09
Powierzchnia: 7.2105 (ha)
Cena: (zł).

OT GORZÓW WLKP.,woj.lubuskie,pow.strzelecko-drezdenecki, obręb Przynotecko 390 i 394,pow.7,1800ha

Lokalizacja: LUBUSKIE / strzelecko-drezdenecki / Stare Kurowo
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2015-12-28
Powierzchnia: 7.1800 (ha)
Cena: (zł).

OT Rzeszów, podkarpackie, jarosławski, Wiązownica, Cetula

Lokalizacja: PODKARPACKIE / jarosławski / Wiązownica
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2015-04-21
Powierzchnia: 0.49 (ha)
Cena: (zł).

OT Rzeszów - woj. podkarpackie, pow. lubaczowski, gm. Lubaczów, obr. Lubaczow miasto - pow. łącz. 2,7439 ha

Lokalizacja: PODKARPACKIE / lubaczowski / Lubaczów - miasto
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2016-06-15
Powierzchnia: 2.7439 (ha)
Cena: (zł).

OT Wrocław woj. DOLNOŚLĄSKIE gmina Oleśnica obręb Smardzów pow. 1,3738ha.

Lokalizacja: DOLNOŚLĄSKIE / oleśnicki / Oleśnica
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2016-10-19
Powierzchnia: 1.3738 (ha)
Cena: (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU, dolnośląskie, polkowicki, Grębocice, Krzydłowice, 0,1712 ha

Lokalizacja: DOLNOŚLĄSKIE / polkowicki / Grębocice
sprzedaż nierolna
Data publikacji: 2015-10-09
Powierzchnia: 0.1712 (ha)
Cena: 29100.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU, dolnośląskie, złotoryjski, Zagrodno, Uniejowice, 0,0232 ha

Lokalizacja: DOLNOŚLĄSKIE / złotoryjski / Zagrodno
sprzedaż nierolna
Data publikacji: 2016-02-10
Powierzchnia: 0.0232 (ha)
Cena: 32500.00 (zł).

OT Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, gmina Małdyty, obręb Małdyty, dz. 2/90

Lokalizacja: WARMIŃSKO-MAZURSKIE / ostródzki / Małdyty
sprzedaż nierolna
Data publikacji: 2015-11-16
Powierzchnia: 4.4938 (ha)
Cena: 243900 (zł).

OT Wrocław woj. DOLNOŚLĄSKIE gmina Jerzmanowa obręb Jaczów pow. 0,2500ha.

Lokalizacja: DOLNOŚLĄSKIE / głogowski / Jerzmanowa
sprzedaż nierolna
Data publikacji: 2015-04-01
Powierzchnia: 0.2500 (ha)
Cena: 202300 (zł).

OT Wrocław woj. DOLNOŚLĄSKIE gmina Prochowice obręb Lisowice pow. 1,4600ha.

Lokalizacja: DOLNOŚLĄSKIE / legnicki / Prochowice
sprzedaż nierolna
Data publikacji: 2014-08-20
Powierzchnia: 1.4600 (ha)
Cena: 425000 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W OLSZTYNIE FILIA W SUWAŁKACH, warmińsko-mazurskie, olecki, Świętajno, Dunajek, 0,0960 ha

Lokalizacja: WARMIŃSKO-MAZURSKIE / olecki / Świętajno
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-05-18
Powierzchnia: 0.096 (ha)
Cena: 1950.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W RZESZOWIE, podkarpackie, przemyski, Krzywcza, Babice, 0,1700 ha

Lokalizacja: PODKARPACKIE / przemyski / Krzywcza
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-07-28
Powierzchnia: 0.17 (ha)
Cena: 12050.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W RZESZOWIE, świętokrzyskie, sandomierski, Łoniów, Przewłoka, 0,2600 ha

Lokalizacja: ŚWIĘTOKRZYSKIE / sandomierski / Łoniów
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-11-12
Powierzchnia: 0.26 (ha)
Cena: 4200.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE FILIA W ŁODZI, łódzkie, bełchatowski, Szczerców, Stanisławów I, 0.2100 ha

Lokalizacja: ŁÓDZKIE / bełchatowski / Szczerców
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-02-20
Powierzchnia: 0.21 (ha)
Cena: 9300.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE, mazowieckie, przysuski, Odrzywół, Myślakowice Kolonia, 0,3300 ha

Lokalizacja: MAZOWIECKIE / przysuski / Odrzywół
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-07-02
Powierzchnia: 0.33 (ha)
Cena: 3000.00 (zł).

OT Gorzów Wlkp, woj. lubuskie, pow. miedzyrzecki, gmina Pszczew, obr. Szarcz,pow. 0,0636ha

Lokalizacja: LUBUSKIE / międzyrzecki / Pszczew
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2017-02-08
Powierzchnia: 0.0636 (ha)
Cena: 1900 (zł).

OT LUBLIN. woj. lubelskie. pow. zamojski, gm. Grabowiec, obr. Grabowiec

Lokalizacja: LUBELSKIE / zamojski / Grabowiec
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-06-12
Powierzchnia: 0.32 (ha)
Cena: 4000 (zł).

OT Rzeszów - woj. podkarpackie, pow. mielecki, gm. Czermin, obr. Ziempniów, pow. 15.61 ha

Lokalizacja: PODKARPACKIE / mielecki / Czermin
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-09-03
Powierzchnia: 15.61 (ha)
Cena: 180173 (zł).

OT Rzeszów - woj. podkarpackie, pow. rzeszowski, gm. Boguchwała, obr. Lutoryż, Niechobrz, Zgłobień, pow. 4.71 ha

Lokalizacja: PODKARPACKIE / rzeszowski / Boguchwała
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2016-06-20
Powierzchnia: 4.71 (ha)
Cena: 121138 (zł).

OT Warszawa , woj. mazowieckie, pow. przysuski, gm. Klwów, obr. Sulgostów, pow. 0,38 ha

Lokalizacja: MAZOWIECKIE / przysuski / Klwów
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-08-12
Powierzchnia: 0.3800 (ha)
Cena: 3900.00 (zł).