ZSI.WR.SZGZ.ŚW.4240.2811.1.2811.2017.PKO.486515 sprzedaż rolna ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU, dolnośląskie, jaworski, Bolków, Jastrowiec, 0,5000 ha

Jesteś tutaj » Informacje o ANR » DOLNOŚLĄSKIE » jaworski » Bolków » ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU, dolnośląskie, jaworski, Bolków, Jastrowiec, 0,5000 ha

ZSI.WR.SZGZ.ŚW.4240.2811.1.2811.2017.PKO.486515 sprzedaż rolna ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU, dolnośląskie, jaworski, Bolków, Jastrowiec, 0,5000 ha

Data publikacji: 2017-02-20

Typ nieruchomości: rolna

Sprzedaż/dzierżawa/inne: sprzedaż

Powierzchnia (ha): 0.5

Cena (zł): 15900.00

Oddział Terenowy: OT Wrocław

Miejscowość/Obręb: Jastrowiec

Wojewodztwo: DOLNOŚLĄSKIE

Powiat: jaworski

Gmina: Bolków

Opis:
Nieruchomość niezbudowana położenie - województwo dolnośląskie, powiat jaworski, gmina Bolków, obręb Jastrowiec, nr działki: 30/7 o pow. ewid. 0,5000. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0,5000 w tym w użytkach rolnych (0,3300 o symbolu R, 0,1700 o symbolu Ł). Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr JG1K/00024344/6. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej.

Tytuł:
ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU, dolnośląskie, jaworski, Bolków, Jastrowiec, 0,5000 ha

Numer oferty:
ZSI.WR.SZGZ.ŚW.4240.2811.1.2811.2017.PKO.486515


ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU


SZGZ W ŚWIDNICY


termin publikacji od 20.02.2017r. do 07.03.2017r.
WR.SGZ.ŚW.4240.60.2017.PK.1


Świdnica, dnia 10 lutego 2017r.
Wykaz numer ZSI.WR.ŚW.4240.2811.1.2811.2017.PKO

Agencja Nieruchomości Rolnych OT Wrocław
działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami
rolnymi Skarbu Państwa (tekst jednolity – Dz.U. z 2016 roku, poz. 1491 ze zm.), ustawy z dnia 11 kwietnia 2003
roku o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jednolity - Dz. U. z 2012 roku, poz. 803 z późniejszymi zmianami)
oraz ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 roku o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej
Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2016 roku poz. 585), podaje do publicznej
wiadomości WYKAZ nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej Zasób Własności Rolnej
Skarbu Państwa.

Wykaz obejmuje:
1. Nieruchomość rolna, niezabudowana, położona w:
obręb Jastrowiec , gmina Bolków, powiat jaworski, woj. dolnośląskie, działka nr 30/7 AM 1.
Ogólna powierzchnia nieruchomości wynosi 0,5000 ha (użytki rolne – 0,5000 ha) z czego:
• grunty orne 0,3300 ha, w klasach: RIIIb – 0,1800 ha; RIVa 0,1500 ha;
• trwałe użytki zielone 0,1700 ha, w klasie: ŁIII– 0,1700 ha.
Powyższe informacje podajemy na podstawie danych z ewidencji gruntów.
Powierzchnia nieruchomości w hektarach przeliczeniowych wynosi 0,5705 ha.
Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr JG1K/00024344/6 przez WKW Sądu Rejonowego
w Kamiennej Górze.

UWAGA:
- nieruchomość nieużytkowana

W obowiązującym Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego gminy Bolków, zatwierdzonym uchwałą
Rady Miejskiej w Bolkowie nr XLIX/313/02 z dnia 02.08.2002 działka nr 30/7 oznaczona jest symbolem planu
1.C.RP z przeznaczeniem pod uprawy rolne, ustala się: utrzymanie istniejących użytków rolnych, bez prawa
zabudowy; zachowanie istniejących lasów i zadrzewień.
Zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego są zbieżne z zapisami studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

UWAGA:
- Pismem znak NZL.4122112.2-1/2015 z dnia 20.01.2015r. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z/s w Legnicy poinformował, że działka nr 30/7 obręb Jastrowiec graniczy
z potokiem Rogozina. W związku z powyższym do w/w nieruchomości zastosowanie ma art. 29 oraz art. 27
Ustawy Prawo Wodne z dnia 18.07.2001r., który zakazuje grodzenia nieruchomości przyległej do
powierzchniowych wód publicznych w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu, a właściciel nieruchomości
nie może zakazywać lub uniemożliwiać przechodzenia przez ten obszar. Dodatkowo na podstawie art. 28 ust. 1
powołanej powyżej ustawy właściciel nieruchomości przyległej do powierzchniowych wód publicznych obowiązany
jest również umożliwić dostęp do wody na potrzeby wykonania robót związanych z utrzymaniem wód. W związku
z tym, RZGW sugeruje, aby w użytkowaniu działki przewidzieć pas o szerokości min. 3,0 m przyległy do koryta
cieku (wolny od nowej zabudowy i nasadzeń drzew) dla potrzeb przemieszczania się sprzętu mechanicznego
w przypadku konserwacji koryta potoku Rogozica. Istniejące rowy i zbiorniki wodne należy pozostawić w stanie
aktualnym – nie mogą one ulec zasypaniu.

Cena nieruchomości wynosi: 15.900,00 zł (słownie złotych: piętnaście tysięcy dziewięćset).

Cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż w dniu zawarcia umowy sprzedaży.
Środki finansowe z kredytów bankowych muszą wpłynąć na konto Agencji przed zawarciem umowy
sprzedaży.
Agencja – na wniosek kandydata na nabywcę - może rozłożyć spłatę należności na roczne raty, jeżeli przed
zawarciem umowy sprzedaży kandydat na nabywcę przedłoży zabezpieczenie spłaty kwoty należności
rozkładanej na raty, a jego sytuacja finansowa pozwala na spłatę tej należności, na następujących zasadach:
- minimalna wpłata 10% ceny sprzedaży płatna przed podpisaniem umowy a okres spłaty nie dłuższy
niż 5 lat.

WARUNKI:
Część należności rozłożona na raty roczne podlegać będzie oprocentowaniu w oparciu o rozporządzenie Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lutego 2012 roku w sprawie szczególnych warunków rozkładania na raty
należności z tytułu sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz wysokości
oprocentowania rozłożonej na raty należności (Dz. U. z 2012r. poz. 208).

Pozytywne rozpatrzenie wniosku nabywcy o rozłożenie ceny sprzedaży na raty uzależnione jest
w szczególności od spełnienia przez kandydata łącznie następujących warunków:
1. w przypadku nieruchomości rolnej w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nieruchomości przeznaczonych
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele związane z prowadzeniem gospodarki rolnej
i leśnej wraz z częściami składowymi lub przynależnościami — zobowiązania się do utrzymywania nabywanej
nieruchomości zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki w celu wykonywania na niej działalności rolniczej;
2. nieposiadania zaległych zobowiązań finansowych wobec Agencji Nieruchomości Rolnych;
3. przedłożenia zabezpieczenia spłaty kwoty należności rozłożonej na raty oraz wykazania, że jego sytuacja
finansowa pozwala na spłatę tej należności.

Zabezpieczeniem spłaty kwoty należności, może być co najmniej jedno z następujących
zabezpieczeń: hipoteka; gwarancja bankowa; poręczenie; weksel własny in blanco; poręczenie
wekslowe; przewłaszczenie na zabezpieczenie; zastaw rejestrowy; blokada środków pieniężnych na
rachunku bankowym; ustanowienie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bankowym; cesja
praw z polisy ubezpieczeniowej; kaucja.

Na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami
rolnymi Skarbu Państwa, pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje:
1) spółdzielni produkcji rolnej władającej faktycznie zbywaną nieruchomością, której użytkowanie ustanowione
na rzecz tej spółdzielni wygasło na podstawie art. 16 ust. 2 z dniem 31 grudnia 1993 roku;
2) dzierżawcy zbywanej nieruchomości, jeżeli dzierżawa trwała faktycznie przez okres co najmniej trzech lat;
3) zarządzającemu specjalną strefą ekonomiczną w odniesieniu do nieruchomości położonych w granicach
specjalnych stref ekonomicznych.

W przypadku nieskorzystania z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości przez podmiot uprawniony lub w razie
braku takiego podmiotu, sprzedaż nieruchomości nastąpi w trybie publicznego przetargu ustnego (licytacja),
z tym że nieruchomości rolne podlegają w pierwszej kolejności sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego
do podmiotów, zgodnie z treścią art. 29 ust. 3b powołanej wyżej ustawy.

Na podstawie art. 29 ust. 4 powołanej wyżej ustawy Agencji przysługuje prawo pierwokupu na rzecz Skarbu
Państwa przy odsprzedaży nieruchomości przez nabywcę w okresie 5 lat od nabycia tej nieruchomości
od Agencji.

UWAGA:
Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji geodezyjnej. W przypadku ewentualnego
wznowienia granic, wykonanego na koszt i staraniem nabywcy – Agencja Nieruchomości Rolnych nie ponosi
odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości.
Wskazanie granic nieruchomości na gruncie przez geodetę może dokonać Agencja Nieruchomości Rolnych,
na koszt nabywcy.

Termin, miejsce i warunki uczestniczenia w przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym
ogłoszeniu.

Oddział Terenowy Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu zastrzega sobie możliwość odstąpienia
od zawarcia umowy sprzedaży, jeżeli zajdą nowe, istotne okoliczności, w tym w szczególności nastąpi zmiana
przeznaczenia gruntów, nabywający nie wywiąże się z obowiązków wynikających z umów zawartych z Agencją.


UWAGA:
Agencja
Nieruchomości
Rolnych
Oddział
Terenowy
we
Wrocławiu
UCHYLA
wykaz
numer
ZSI.WR.ŚW.4240.2588.1.2588/2016/PKO podany do publicznej wiadomości w terminie od 19.12.2016r. do
03.01.2017r. w siedzibie: Urzędu Miejskiego w Bolkowie, Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu, Oddziału
Terenowego ANR we Wrocławiu, SZGZ w Świdnicy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w sołectwie wsi
Jastrowiec, na stronie internetowej www. i w dzienniku „Gazeta Wrocławska”.
Aktualnie publikowany wykaz dotyczy tej samej nieruchomości Zasobu WRSP.
2


Niniejszy wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości w terminie od 20.02.2017 roku do 07.03.2017
roku w sposób zwyczajowo przyjęty w Urzędzie Miejskim w Bolkowie, Dolnośląskiej Izbie Rolniczej we
Wrocławiu, OT ANR we Wrocławiu, Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem w Świdnicy,
Sołectwie wsi Jastrowiec
oraz na stronie internetowej www..
Dodatkowo skrót informacji o zamiarze sprzedaży nieruchomości zostanie opublikowany w dzienniku gazeta
Wrocławska, w dniu 20.02.2017 roku.

Z informacjami o przedmiocie sprzedaży można zapoznać się w Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem
w Świdnicy, ul. Kliczkowska 28, 58-100 Świdnica, tel. 71 35 63 919 w. 749.

Sporządziła: Patrycja Koźbiał, e-mail: pkozbial@
3

Podobne ogłoszenia

OT Rzeszów - woj. małopolskie, pow. oświęcimski, gm. Osiek, obr. Głębowice, pow. 3,2987 ha

Lokalizacja: MAŁOPOLSKIE / oświęcimski / Osiek
dzierżawa przeznaczenie wielofunkcyjne
Data publikacji: 2016-03-16
Powierzchnia: 3.2987 (ha)
Cena: (zł).

OT Opole, gmina Nysa, obręb Jędrzychów

Lokalizacja: OPOLSKIE / nyski / Nysa
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2016-01-11
Powierzchnia: 10.4485 (ha)
Cena: (zł).

OT Wrocław woj. DOLNOŚLĄSKIE gmina Malczyce obręb Mazurowice pow. 9,9899ha.

Lokalizacja: DOLNOŚLĄSKIE / średzki / Malczyce
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2016-12-12
Powierzchnia: 9.9899 (ha)
Cena: (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W BYDGOSZCZY, kujawsko-pomorskie, włocławski, Włocławek, Warząchewka Polska, 3,9300 ha

Lokalizacja: KUJAWSKO-POMORSKIE / włocławski / Włocławek
sprzedaż nierolna
Data publikacji: 2015-10-28
Powierzchnia: 3.93 (ha)
Cena: 462000.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W GORZOWIE WLKP. FILIA W ZIELONEJ GÓRZE, lubuskie, zielonogórski, Zabór, Milsko, 0,5500 ha

Lokalizacja: LUBUSKIE / zielonogórski / Zabór
sprzedaż nierolna
Data publikacji: 2015-06-05
Powierzchnia: 0.55 (ha)
Cena: 106500.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W RZESZOWIE, świętokrzyskie, konecki, Radoszyce, Zychy, 0,2900 ha

Lokalizacja: ŚWIĘTOKRZYSKIE / konecki / Radoszyce
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-07-07
Powierzchnia: 0.29 (ha)
Cena: 15840.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W RZESZOWIE, świętokrzyskie, włoszczowski, Secemin, Bichniów, 0,1300 ha

Lokalizacja: ŚWIĘTOKRZYSKIE / włoszczowski / Secemin
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-10-08
Powierzchnia: 0.13 (ha)
Cena: 890.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE FILIA W ŁODZI, łódzkie, bełchatowski, Bełchatów, Korczew, 0.1027 ha

Lokalizacja: ŁÓDZKIE / bełchatowski / Bełchatów
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-10-21
Powierzchnia: 0.1027 (ha)
Cena: 1800.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE FILIA W ŁODZI, łódzkie, piotrkowski, Wola Krzysztoporska, Oprzężów, 0.5000 ha

Lokalizacja: ŁÓDZKIE / piotrkowski / Wola Krzysztoporska
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-10-29
Powierzchnia: 0.5 (ha)
Cena: 5450.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE FILIA W ŁODZI, mazowieckie, sochaczewski, Iłów, Pieczyska Iłowskie, 0.3900 ha

Lokalizacja: MAZOWIECKIE / sochaczewski / Iłów
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-07-15
Powierzchnia: 0.39 (ha)
Cena: 5950.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE, mazowieckie, radomski, Wierzbica, Podgórki, 0,2600 ha

Lokalizacja: MAZOWIECKIE / radomski / Wierzbica
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-09-02
Powierzchnia: 0.26 (ha)
Cena: 3700.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU, dolnośląskie, lubański, Leśna, Szyszkowa, 0,3400 ha

Lokalizacja: DOLNOŚLĄSKIE / lubański / Leśna
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2016-10-27
Powierzchnia: 0.34 (ha)
Cena: 10000.00 (zł).

OT LUBLIN, woj. lubelskie, pow. tomaszowski, gm. Lubycza Królewska, obr. Dyniska Nowe

Lokalizacja: LUBELSKIE / tomaszowski / Lubycza Królewska
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-07-25
Powierzchnia: 11.5695 (ha)
Cena: 322170 (zł).

OT Rzeszów, podkarpackie, przeworski, Jawornik Polski, Zagórze

Lokalizacja: PODKARPACKIE / przeworski / Jawornik Polski
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-04-03
Powierzchnia: 1.33 (ha)
Cena: (zł).

OT Rzeszów - woj. małopolskie, pow.bocheński, gm. Drwinia , obr.Dziewin o pow. 0,67 ha.

Lokalizacja: MAŁOPOLSKIE / bocheński / Drwinia
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2016-06-20
Powierzchnia: 0.67 (ha)
Cena: 16290 (zł).

OT Warszawa,mazowieckie, miński, gm. Halinów, obr. Okuniew

Lokalizacja: MAZOWIECKIE / miński / Halinów
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-11-28
Powierzchnia: 0.2203 (ha)
Cena: 13000 (zł).