ZSI.WR.SZGZ.ŚW.4240.2808.1.2808.2017.PKO.486315 sprzedaż rolna ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU, dolnośląskie, jaworski, Bolków, Kaczorów, 0,5500 ha

Jesteś tutaj » Informacje o ANR » DOLNOŚLĄSKIE » jaworski » Bolków » ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU, dolnośląskie, jaworski, Bolków, Kaczorów, 0,5500 ha

ZSI.WR.SZGZ.ŚW.4240.2808.1.2808.2017.PKO.486315 sprzedaż rolna ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU, dolnośląskie, jaworski, Bolków, Kaczorów, 0,5500 ha

24 marca 2018 17:45 Umowy dla sezonowców: łatwiej czy trudniej dla rolnika? Przepadł wniosek Platformy Obywatelskiej w sprawie odrzucenia w pierwszym czytaniu ustawy o pomocniku rol

Data publikacji: 2017-02-20

Typ nieruchomości: rolna

Sprzedaż/dzierżawa/inne: sprzedaż

Powierzchnia (ha): 0.55

Cena (zł): 17600.00

Oddział Terenowy: OT Wrocław

Data przetargu: 2017-03-28

Miejscowość/Obręb: Kaczorów

Wojewodztwo: DOLNOŚLĄSKIE

Powiat: jaworski

Gmina: Bolków

Opis:
Nieruchomość niezbudowana położenie - województwo dolnośląskie, powiat jaworski, gmina Bolków, obręb Kaczorów, nr działki: 62/1 o pow. ewid. 0,5500. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0,5500 w tym w użytkach rolnych (0,5500 o symbolu Ł). Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr 24345. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej.

Tytuł:
ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU, dolnośląskie, jaworski, Bolków, Kaczorów, 0,5500 ha

Numer oferty:
ZSI.WR.SZGZ.ŚW.4240.2808.1.2808.2017.PKO.486315


ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU


SZGZ W ŚWIDNICY


termin publikacji od 20.02.2017r. do 28.03.2017r.
WR.SGZ.4240.58.2017.PK.1
Świdnica, dnia 9 lutego 2017r.
Ogłoszenie numer ZSI.WR.SZGZ.ŚW.4240.2808.1.2808.2017.PKO
Agencja Nieruchomości Rolnych OT Wrocław
działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami
rolnymi Skarbu Państwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 roku poz. 1491 ze zm.), dalej jako „UoGNRSP”, ustawy z
dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 2052),
dalej jako „UoKUR”, ustawy z 14 kwietnia 2016 roku o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności
Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2016 roku poz. 585), podaje do publicznej
wiadomości, że ogłasza:

PRZETARG USTNY – OGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

dla rolników indywidualnych, w rozumieniu przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego,
zamierzających powiększyć gospodarstwo rodzinne, jeżeli mają oni miejsce zamieszkania w gminie,
w której położona jest nieruchomość wystawiana do przetargu lub w gminie graniczącej z tą gminą.

Wykaz informujący o zamiarze sprzedaży został podany do publicznej wiadomości w terminie od 12.12.2016
roku do 27.12.2016 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bolkowie, Dolnośląskiej Izby Rolniczej we
Wrocławiu
, Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu, Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania
Zasobem w Świdnicy,
w sposób zwyczajowo przyjęty w Sołectwie wsi Kaczorów, Lipa oraz na stronie
internetowej www.. Dodatkowo, skrót informacji o zamiarze sprzedaży nieruchomości został
opublikowany w dzienniku Gazeta Wrocławska obszar Dolnego Śląska w dniu 12.12.2016 roku.


Przedmiotem sprzedaży są:
1. Nieruchomość rolna, niezabudowana,
położona w:
obręb Kaczorów, gmina Bolków, powiat jaworski, woj. dolnośląskie, działka nr 62/1 AM 1.
Ogólna powierzchnia nieruchomości wynosi 0,5500 ha (użytki rolne – 0,5500 ha) z czego:
• trwałe użytki zielone 0,5500 ha, w klasie: ŁV – 0,5500 ha.
Powyższe informacje podajemy na podstawie danych z ewidencji gruntów.
Powierzchnia nieruchomości w hektarach przeliczeniowych wynosi 0,1100 ha.
Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr JG1K/00024345/3 przez WKW Sądu Rejonowego
w Kamiennej Górze.

UWAGA:
 teren nieruchomości ze znacznym stopniem nachylenia

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolków zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej
w Bolkowie nr XLIX/313/02 z dnia 02.08.2002 r., działka nr 62/1 znajduje się w zasięgu terenu o funkcji 1.E.RŁ
– teren z przeznaczeniem pod łąki, ustala się utrzymanie ich wykorzystania, bez prawa zabudowy; zachowanie
istniejących lasów i zadrzewień.
Zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego są zbieżne z zapisami studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Wywoławcza cena nieruchomości wynosi: 17.600,00 zł (słownie złotych: siedemnaście tysięcy sześćset)
Minimalne postąpienie: 180,00 zł (słownie złotych: sto osiemdziesiąt)
Wadium do przetargu wynosi: 1.700,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc siedemset)

2. Nieruchomość rolna, niezabudowana, położona w:
obręb Lipa, gmina Bolków, powiat jaworski, woj. dolnośląskie, działka nr 397/1 AM 3.
Ogólna powierzchnia nieruchomości wynosi 0,7700 ha (użytki rolne – 0,7700 ha) z czego:
● grunty orne 0,7100 ha, w klasach: RIIIb – 0,1500 ha; RIVa – 0,4200 ha; RIVb – 0,1400 ha;
● trwałe użytki zielone 0,0600 ha, w klasie: PsIV – 0,0600 ha.
Powyższe informacje podajemy na podstawie danych z ewidencji gruntów.
Strona 1 z 10

Powierzchnia nieruchomości w hektarach przeliczeniowych wynosi 0,7545 ha.
Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr JG1K/00024341/5 przez WKW Sądu Rejonowego
w Kamiennej Górze.

UWAGA:
- teren nieruchomości lekko pochylony;
- nieruchomość bezumownie użytkowana przez nieznanego Agencji bezumownego użytkownika. Wartość
poczynionych nakładów na nieruchomości nie stanowi składni ceny nieruchomości.

NIE PÓŹNIEJ NIŻ NA 7 DNI PRZED DATĄ PRZETARGU, wzywa się bezumownego użytkownika, który poniósł nakłady
finansowe na nieruchomości, do ujawnienia się poprzez złożenie pisemnego oświadczenia, w którym określony
zostanie okres użytkowania przedmiotowej nieruchomości.
Nie ujawnienie się właściciela nakładów w tym terminie, zostanie uznane przez Agencję za rezygnację
z dalszego posiadania nieruchomości oraz wszelkich roszczeń z tytułu poczynionych nakładów.
Przyszły nabywca oświadczy w umowie sprzedaży, że jest świadomy faktu obciążenia nieruchomości
bezumownym użytkowaniem, samodzielnie i na własny koszt będzie podejmował działania, w celu objęcia
nieruchomości w posiadanie oraz nie wystąpi, ani nie będzie występował w przyszłości z żadnymi roszczeniami
wobec Agencji z tego tytułu.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Bolków zatwierdzonym uchwałą nr XLIX/313/02
Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 02.08.2002 r., działka nr 397/1 znajduje się w zasięgu terenu o funkcji 3.B.83
RP – teren z przeznaczeniem pod uprawy rolne, utrzymuje się istniejące użytki rolne, bez prawa zabudowy.
Zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego są zbieżne z zapisami studium uwarunkowań
kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Wywoławcza cena nieruchomości wynosi: 26.220,00 zł
(słownie złotych: dwadzieścia sześć tysięcy
dwieście dwadzieścia)
Minimalne postąpienie: 270,00 zł (słownie złotych: dwieście siedemdziesiąt)
Wadium do przetargu wynosi: 2.600,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące sześćset)


Przetarg odbędzie się w dniu 28.03.2017 roku w siedzibie Sekcji Zamiejscowej
Gospodarowania Zasobem w Świdnicy, ul. Kliczkowska 28 (sala przetargowa, I piętro,
pokój nr 2) o godz. 11:00.


Oględzin nieruchomości można dokonać w terminie od 20.02.2017 do 27.02.2017 w dni robocze
w godzinach od 900 do 1400 po wcześniejszym uzgodnieniu z SZGZ w Świdnicy, tel. (71) 35 63 919
wew. 749.

ZASTRZEŻENIA I OGRANICZENIA
I. Agencja zastrzega, że w przetargu na sprzedaż w/w nieruchomości mogą brać udział wyłącznie rolnicy
indywidualni, w rozumieniu przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego, tj. osoby fizyczne będące właścicielem,
użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna
powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadające kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat
zamieszkałe w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład
gospodarstwa rolnego i prowadzące przez ten okres osobiście to gospodarstwo, zamierzający powiększyć
gospodarstwo rodzinne, tj. gospodarstwo rolne prowadzone przez rolnika indywidualnego, w którym łączna
powierzchnia użytków rolnych jest nie większa niż 300 ha, jeżeli mają oni miejsce zamieszkania w gminie
Bolków, w której położona jest nieruchomość wystawiona do przetargu lub w gminie graniczącej
z tą gminą (art. 29 ust. 3b pkt. 1 UoGNRSP w związku z art. 5 i 6 UoKUR), w stosunku do których nie mają
zastosowania ograniczenia wynikające z art. 29 ust. 3ba i art. 29 ust. 3bc przepisów ustawy z dnia
19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa i spełnione zostaną
warunki punktu II
.


Jednocześnie informujemy, że:
- zgodnie z art. 29 ust. 3ba UoGNRSP w przetargu nie może uczestniczyć podmiot, który:
1) kiedykolwiek nabył z Zasobu nieruchomości o powierzchni łącznej co najmniej 300 ha użytków rolnych, przy
czym do powierzchni tej wlicza się powierzchnię użytków rolnych, które zostały nabyte z Zasobu,
a następnie zbyte, chyba że zbycie nastąpiło na cele publiczne, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, lub
2) naruszył chociażby jedno z postanowień umowy określonych w art. 29a ust. 1 pkt 1 lub 2, lub 3 UoGNRSP,
tj. zobowiązanie nabywcy nieruchomości do:
Strona 2 z 10

1) nieprzenoszenia własności nieruchomości nabytej z Zasobu przez okres 15 lat od dnia nabycia
nieruchomości oraz do prowadzenia działalności rolniczej na niej w tym okresie, a w przypadku osób
fizycznych do osobistego prowadzenia tej działalności;
2) nieustanawiania w okresie, o którym mowa w pkt 1, hipoteki na nieruchomości nabytej z Zasobu na
rzecz innych podmiotów niż Agencja;
3) zapłaty kwoty w wysokości 40% ceny sprzedaży w przypadku:
a) niedotrzymania przez nabywcę nieruchomości któregokolwiek ze zobowiązań, o których mowa w pkt
1 i 2, albo
b) złożenia nieprawdziwego oświadczenia, o którym mowa w art. 29b ust. 1 UoGNRSP, tj. oświadczenia
o pochodzeniu środków finansowych na ten cel, oraz oświadczenia o niezawarciu umowy
przedwstępnej na zbycie tej nieruchomości,
3) w dniu opublikowania wykazu, o którym mowa w art. 28 UoGNRSP, (tj. w dniu 12.12.2016 roku),
posiadał udziały lub akcje w spółkach prawa handlowego będących właścicielami nieruchomości rolnych lub
w spółce zależnej lub dominującej w stosunku do takiej spółki, z wyjątkiem akcji dopuszczonych do obrotu
na rynku giełdowym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.
U. z 2014 r. poz. 94, z późn. zm.),

- zgodnie z art. 29 ust. 3bc UoGNRSP w przetargu nie mogą brać udziału podmioty, które:
1) mają zaległości z tytułu zobowiązań finansowych wobec Agencji, Skarbu Państwa, jednostek samorządu
terytorialnego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
a w szczególności zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskały one przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie,
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, lub
2) władają lub władały nieruchomościami Zasobu bez tytułu prawnego i mimo wezwania Agencji nieruchomości
tych nie opuściły.


- zgodnie z art. 29 ust. 3bb pkt. 1) UoGNRSP Agencja informuje, że w przetargu mogą uczestniczyć
również osoby
, które nie spełniają jedynie wymogu dotyczącego 5-letniego okresu osobistego prowadzenia
gospodarstwa rolnego, określonego w przepisach o kształtowaniu ustroju rolnego, w przypadku gdy osoby
te w dniu ogłoszenia wykazu nieruchomości Zasobu przeznaczonych do sprzedaży mają nie więcej niż 40 lat
(tj. osoby, które w dniu podania wykazu do publicznej wiadomości nie ukończyły 41 lat)


II. Warunkiem zakwalifikowania do uczestnictwa w przetargu jest złożenie w siedzibie Sekcji
Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem w Świdnicy, ul. Kliczkowska 28, określonych poniżej
dokumentów

i
oświadczeń
(potwierdzających
spełnienie
warunków
udziału),
w zabezpieczonej kopercie z zaznaczonym numerem nieruchomości, której dotyczą składane dokumenty,
zgodnie z treścią niniejszego ogłoszenia. Dokumenty winny być składane w oryginale lub poświadczone za
zgodność z oryginałem, sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc temu (wzory oświadczeń dostępne są w
godz. 830-1400 w siedzibie Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem w Świdnicy, ul. Kliczkowska 28, w
pokoju nr 7, tel. 071 35 63 919 wew. 749, dodatkowo komplet oświadczeń przekazany został do Urzędu
Miejskiego w Bolkowie
. Wzory oświadczeń dostępne są również na stronie internetowej Agencji Nieruchomości
Rolnych (www..).

UWAGA:
Rolnicy, którzy w odniesieniu do jednego ogłoszenia zamierzają ubiegać się o zakwalifikowanie
do uczestnictwa w przetargu na więcej niż jedną z nieruchomości opisanych w treści niniejszego ogłoszenia,
mogą złożyć jeden komplet dokumentów wymaganych do zakwalifikowania do przetargu - w zabezpieczonej
kopercie z zaznaczonymi numerami nieruchomości (działek), na które składane są n/w dokumenty.
W przypadku złożenia w zabezpieczonej kopercie z zaznaczonymi numerami nieruchomości kompletu
dokumentów do więcej niż jednego ogłoszenia przetargowego, Komisja w/w dokumenty przyporządkuje
do pierwszej wskazanej przez oferenta na kopercie nieruchomości. Dokumenty te nie będą rozpatrywane przy
pozostałych wskazanych nieruchomościach – dotyczących innych ogłoszeń przetargowych. Osoby, które w w/w
terminie i miejscu nie złożą dokumentów nie zostaną dopuszczone do uczestnictwa w przetargu.

W związku z powyższym nie później niż do dnia 07.03.2017r. do godziny 14:00 należy złożyć
następujące dokumenty:
 oświadczenie osoby fizycznej zamierzającej uczestniczyć w przetargu ograniczonym na sprzedaż
nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, składane na podstawie przepisów ustawy
z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst
jednolity Dz.U. 2016 roku poz. 1491) (WZÓR 1), w tym:
 oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu, ograniczeniami w jego używaniu i w związku
z tym o rezygnacji z ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi za wady przedmiotu sprzedaży,
 oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu oraz projektem umowy sprzedaży,
w kwestiach nie będących przedmiotem przetargu,
Strona 3 z 10

 oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 roku poz. 2135 ze późniejszymi
zmianami) w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kwalifikacji oraz postępowania przetargowego,
 oświadczenie dotyczące zobowiązań finansowych – zgodnie z art. 29 ust. 3bc pkt. 1 UoGNRSP,
 oświadczenie dotyczące władania nieruchomościami Zasobu – zgodnie z art. 29 ust. 3bc pkt. 2
UoGNRSP,
 oświadczenie dotyczące nabycia z Zasobu nieruchomości, w skład której wchodziły użytki rolne – zgodnie
z art. 29 ust. 3ba pkt. 1 UoGNRSP,
 oświadczenie o nienaruszeniu chociażby jednego z postanowień umowy sprzedaży określonych
w art. 29a ust. 1 pkt 1 lub 2, lub 3 UoGNRSP – zgodnie z art. 29 ust. 3ba pkt. 2 UoGNRSP,
 oświadczenie dotyczące udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego – zgodnie z art. 29 ust. 3ba
pkt. 3 UoGNRSP,
 oświadczenie o łącznej powierzchni użytków rolnych stanowiących własność, użytkowanych wieczyście,
będących w samoistnym posiadaniu, dzierżawionych przez rolnika indywidualnego (dotyczy wszelkich
nieruchomości niezależnie od miejsca ich położenia i liczby gospodarstw) (WZÓR 2),
 oświadczenie o osobistym (minimum 5 lat) prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz o łącznej powierzchni
użytków rolnych w danej gminie wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego, poświadczone przez wójta
(burmistrza, prezydenta miasta) (dotyczy gruntów, których osoba fizyczna jest właścicielem, użytkownikiem
wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą) (WZÓR 3) – UWAGA: jeżeli rolnik prowadzi
gospodarstwo rodzinne na terenie kilku gmin, należy dostarczyć oświadczenia o osobistym prowadzeniu i
łącznej powierzchni użytków rolnych gospodarstwa rolnego, poświadczone przez wójtów (burmistrzów,
prezydentów miasta) tych gmin lub osoby upoważnionej przez te podmioty o ile z pieczęci urzędowej
znajdującej się na takim dokumencie wynika, iż działają one z upoważnienia tych osób (art. 268 a Kpa),
 kopię świadectwa (dyplomu) ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjalnej lub zawodowej lub średniej
lub wyższej, a w przypadku osoby, która osobiście prowadzi gospodarstwo rolne przez okres krótszy niż 5
lat
i w dniu ogłoszenia wykazu nieruchomości Zasobu przeznaczonych do sprzedaży miała nie więcej niż
40 lat
oświadczenie o posiadaniu kwalifikacji rolniczych (WZÓR 4) wraz z kopiami dowodów
potwierdzających ich spełnienie,
 zaświadczenie z odpowiedniego urzędu potwierdzające zamieszkanie (zawierające datę dokonania
zameldowania pod aktualnym adresem na pobyt stały).

UWAGA: Agencja Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu informuje, że:
 dowodem potwierdzającym osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego i powierzchnie użytków rolnych
wchodzących w skład gospodarstwa jest oświadczenie prowadzącego to gospodarstwo, poświadczone przez
wójta (burmistrza, prezydenta miasta).
 dowodem potwierdzającym powierzchnię użytków rolnych, których rolnik indywidualny jako osoba fizyczna
jest właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą jest oświadczenie
prowadzącego to gospodarstwo. Przy ustalaniu powierzchni użytków rolnych, będących przedmiotem
współwłasności, uwzględnia się powierzchnię nieruchomości rolnych odpowiadających udziałowi
we współwłasności takich nieruchomości, a w przypadku współwłasności łącznej uwzględnia się łączną
powierzchnię nieruchomości rolnych stanowiących przedmiot współwłasności. Przepis ten stosuje
się odpowiednio do ustalania powierzchni użytków rolnych będących przedmiotem współposiadania
samoistnego oraz współposiadania na podstawie użytkowania wieczystego lub na podstawie umowy
dzierżawy.
 dowodem potwierdzającym zamieszkanie jest zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały (zawierające
datę zameldowania pod aktualnym adresem).
 osoba fizyczna posiada kwalifikacje rolnicze, jeżeli uzyskała:
a) wykształcenie rolnicze zasadnicze zawodowe, średnie lub wyższe lub
b) tytuł kwalifikacyjny lub tytuł zawodowy, lub tytuł zawodowy mistrza w zawodzie przydatnym
do prowadzenia działalności rolniczej i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie, lub
c) wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie albo
wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i ukończone studia podyplomowe w zakresie związanym
z rolnictwem, albo wykształcenie średnie inne niż rolnicze i posiada co najmniej 3-letni staż pracy
w rolnictwie, lub
d) wykształcenie podstawowe, gimnazjalne lub zasadnicze zawodowe inne niż rolnicze i posiada
co najmniej 5-letni staż pracy w rolnictwie.
Strona 4 z 10

 dowodem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji rolniczych jest przedłożenie odpowiedniego dowodu
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych
przez osoby wykonujące działalność rolniczą z dnia 17 stycznia 2012 roku (Dz. U. z 2012 poz. 109 z dnia
27.01.2012 roku) określającego:
1) kierunki studiów wyższych, których ukończenie uznaje się za posiadanie wykształcenia wyższego
rolniczego;
2) kwalifikacje do wykonywania zawodów, które uznaje się za wykształcenie średnie rolnicze lub
wykształcenie zasadnicze zawodowe rolnicze;
3) zagadnienia objęte zakresem studiów podyplomowych, ze względu na które uznaje się te studia za studia
podyplomowe, których zakres jest związany z rolnictwem;
4) tytuły kwalifikacyjne, tytuły zawodowe oraz tytuły zawodowe mistrza w zawodzie przydatnym
do prowadzenia działalności rolniczej;
5) rodzaje dowodów potwierdzających posiadanie kwalifikacji rolniczych, o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt
2 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego,
 dowodem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji rolniczych mogą być również odpowiednie dokumenty
wydane przez właściwe organy lub instytucje państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Konfederacji Szwajcarskiej.
 w przypadku małżonków pomiędzy którymi istnieje wspólność majątkowa, dokumenty do zakwalifikowania
do uczestnictwa w przetargu mogą być złożony tylko przez jedną osobę.

UWAGA: Agencja zastrzega sobie prawo żądania dodatkowych wyjaśnień (celem przyspieszenia
procedowania zaleca się, aby do dokumentów opisanych powyżej dołączyć informację o kontaktowym numerze
telefonu lub/ i adresie e-mail).

UWAGA: Oświadczenia muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem.

UWAGA: Agencja informuje
, iż prawdziwość złożonych oświadczeń jest przedmiotem szczegółowej weryfikacji.
W zależności od etapu, na którym dojdzie do ustalenia rozbieżności pomiędzy treścią złożonego oświadczenia a
stanem rzeczywistym, Agencja podejmie odpowiednie dla danego etapu czynności wykluczające z udziału
w prowadzonym postępowaniu (w szczególności Agencja może nie dopuścić kandydata do przetargu).
O złożeniu fałszywych oświadczeń/fałszywego oświadczenia Agencja może powiadomić organy ścigania.


III. Po rozpatrzeniu złożonych dokumentów lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa
w przetargu, oraz lista osób, które nie złożyły w terminie wszystkich wymaganych w pkt II
dokumentów niezbędnych do zakwalifikowania do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona w
dniu 09.03.2017 roku od godz. 14:00 w siedzibie Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem w
Świdnicy, ul. Kliczkowska 28.

Osoby, w odniesieniu do których, na opisanej wyżej liście, zostanie zamieszczona uwaga
o brakach w dokumentacji niezbędnej do zakwalifikowania do uczestnictwa mogą wymienione braki
uzupełnić – jednak nie później niż do 16.03.2017 roku do godziny 14:00, w siedzibie Sekcji
Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem w Świdnicy, ul. Kliczkowska 28.

Brakujące dokumenty należy złożyć w zabezpieczonej kopercie z zaznaczonym numerem nieruchomości,
której dotyczą składane dokumenty oraz z adnotacją UZUPEŁNIENIE.

IV. Lista wszystkich osób ostatecznie zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie
wywieszona w dniu 20.03.2017 roku najwcześniej o godz. 14:00 w siedzibie Sekcji Zamiejscowej
Gospodarowania Zasobem w Świdnicy, ul. Kliczkowska 28.


W przetargu mogą również brać udział osoby fizyczne, którym przysługuje prawo do rekompensaty w formie
zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej na poczet
ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, zgodnie z ustawą z dnia 8 lipca 2005
roku o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami
Rzeczypospolitej Polskiej (jednolity tekst Dz. U. z 2014r. poz. 1090, z późniejszymi zmianami).

W odniesieniu do podmiotów spełniających kryteria cudzoziemca (w rozumieniu ustawy o nabywaniu
nieruchomości przez cudzoziemców z dnia 24 marca 1920 roku - jednolity tekst Dz. U. z 2016 roku poz. 1061 –
dalej UoNNpC) – obowiązuje wymóg uzyskania zezwolenia. Zezwolenie jest wydawane, w drodze decyzji
administracyjnej, przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli sprzeciwu nie wniesie Minister
Obrony Narodowej, a w przypadku nieruchomości rolnych, jeżeli sprzeciwu również nie wniesie minister właściwy
Strona 5 z 10

do spraw rozwoju wsi. Cudzoziemiec zamierzający nabyć nieruchomość może ubiegać się - na zasadach
określonych w UoNNpC - o przyrzeczenie wydania zezwolenia, tzw. „promesy”. Promesa jest ważna rok od dnia
wydania. W okresie ważności promesy nie można odmówić wydania zezwolenia, chyba że uległ zmianie stan
faktyczny istotny dla rozstrzygnięcia sprawy.
Cudzoziemcem w rozumieniu w/w ustawy jest:
1) osoba fizyczna nieposiadająca obywatelstwa polskiego;
2) osoba prawna mająca siedzibę za granicą;
3) nieposiadająca osobowości prawnej spółka osób wymienionych w pkt 1 lub 2, mająca siedzibę za granicą,
utworzona zgodnie z ustawodawstwem państw obcych;
4) osoba prawna i spółka handlowa nieposiadająca osobowości prawnej mająca siedzibę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, kontrolowana bezpośrednio lub pośrednio przez osoby lub spółki wymienione w pkt 1,
2 i 3.
3. W przypadku spółki handlowej za kontrolowaną, w rozumieniu ustawy, uważa się spółkę, w której
cudzoziemiec lub cudzoziemcy dysponują bezpośrednio lub pośrednio powyżej 50% głosów na zgromadzeniu
wspólników lub na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień
z innymi osobami, albo mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów art. 4 § 1 pkt 4 lit. b lub c, lub e
ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1030, z późn. zm.1))
Uczestnikowi przetargu, którego dotyczy wymóg uzyskania zezwolenia, a który takiej decyzji nie
przedłoży w terminie 3 miesięcy od daty zamknięcia przetargu, wadium nie zostanie zwrócone.
Nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia opisanego powyżej przez cudzoziemców będących obywatelami lub
przedsiębiorcami państw - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (tzn. państw członkowskich Unii
Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu) albo Konfederacji Szwajcarskiej.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu po zakwalifikowaniu jest:
Wpłacenie wadium, na konto Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu, ul.
Mińska 60, 54-610 Wrocław
nr 85 1130 1033 0018 8159 8620 0003, z odpowiednim wyprzedzeniem -
tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Agencji do dnia 27.03.2017r., z dokładnym określeniem
w tytule wpłaty obrębu oraz numeru geodezyjnego nieruchomości.

Zwalnia się z obowiązku wpłacenia wadium do wysokości kwoty nieprzekraczającej wysokości potwierdzonego
prawa do rekompensaty osoby fizyczne, którym na mocy odrębnych przepisów przysługuje prawo do
rekompensaty w formie zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami
Rzeczypospolitej Polskiej na poczet ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, jeżeli
w terminie od 20.02.2017 roku do 27.02.2017 roku złożą w siedzibie SZGZ w Świdnicy, ul. Kliczkowska
28,
na ręce przewodniczącego komisji przetargowej:
1. pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości niewniesionego wadium
w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży,
2. oryginał decyzji lub zaświadczenia (z adnotacją wojewody o wybranej formie prawa do rekompensaty
w postaci zaliczenia wartości nieruchomości na poczet ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących
własność Skarbu Państwa) potwierdzającego prawo do rekompensaty w formie zaliczenia wartości
nieruchomości pozostawionych na poczet ceny sprzedaży, a w przypadku spadkobierców osób
wskazanych w decyzjach lub zaświadczeniach – także postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia
spadku (albo o dziele spadku) oraz dowody potwierdzające spełnienie wymogów określonych w art. 2
lub art. 3 ustawy z dnia 8 lipca 2005 roku o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia
nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (jednolity tekst Dz. U. z 2014r. poz.
1090, z późniejszymi zmianami). Osoba uprawniona zwolniona z obowiązku wniesienia wadium w
części, aby zostać dopuszczona do przetargu zobowiązana jest wnieść pozostałą część wadium na
ogólnych warunkach, określonych w tym ogłoszeniu.
Decyzja lub zaświadczenie przedłożone przez uczestnika przetargu, który:
 wygrał przetarg – pozostaje w dyspozycji Agencji do czasu zawarcia umowy sprzedaży lub
uiszczenia kwoty równej wysokości niewniesionego wadium w razie uchylenia się od zawarcia
umowy sprzedaży,
 nie wygrał przetargu – zostanie zwrócona niezwłocznie po zamknięciu przetargu,
Osoby uprawnione, które w wyznaczonym terminie nie przedłożą kompletu wymaganych dokumentów
lub nie wywiążą się z obowiązku wniesienia wadium w części w odniesieniu, do której zwolnienie nie
miało zastosowania – nie zostaną dopuszczone do przetargu.


Dodatkowo, podmioty zamierzające uczestniczyć w przetargu, bezpośrednio przed jego
rozpoczęciem, zobowiązane są przedłożyć przewodniczącemu Komisji Przetargowej n/w
oświadczenia:


że łączna powierzchnia użytków rolnych wchodzących w skład prowadzonego gospodarstwa wraz
z nieruchomością, w odniesieniu do której podmiot zamierza uczestniczyć w przetargu, nie przekroczy 300 ha
użytków rolnych oraz o przyjęciu do wiadomości, że wyłoniony w postępowaniu kandydat na nabywcę
zobowiązany będzie w dniu podpisywania umowy sprzedaży do złożenia oświadczenia potwierdzającego, że

Strona 6 z 10

łączna powierzchnia użytków rolnych wchodzących w skład prowadzonego gospodarstwa wraz
z nieruchomością nabywaną nie przekroczy 300 ha użytków rolnych,


że dokumenty złożone na etapie kwalifikacji do uczestnictwa w przetargu ograniczonym i informacje
w nich zawarte nie uległy zmianie oraz spełnione są warunki, o których mowa w art. 5 i 6
ustawy z dnia
11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego wraz z zapewnieniem, że w przypadku zaistnienia
zmian zostanie złożony komplet dokumentów aktualizujących, w tym dokumentów potwierdzających status
jako rolnika indywidualnego w dniu podpisywania umowy sprzedaży (przed jej podpisaniem),


że oświadczenia złożone na etapie kwalifikacji - WZÓR 1, w szczególności w części potwierdzającej,
brak przeszkód opisanych w art. 29 ust. 3ba i art. 29 ust. 3bc przepisów ustawy z dnia 19 października 1991
roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, zachowały aktualność na dzień
przetargu,


że zobowiązuje się przed podpisaniem umowy sprzedaży do okazania oryginału świadectwa ukończenia co
najmniej szkoły podstawowej w przypadku nie składania na etapie kwalifikacji do uczestnictwa dokumentu
potwierdzającego posiadanie kwalifikacji rolniczych (WZÓR 4), w przypadku prowadzenia gospodarstwa
przez okres dłuższy niż 5 lat i w przypadku, gdy w dniu ogłoszenia wykazu nieruchomości Zasobu
przeznaczonych do sprzedaży uczestnik miał więcej niż 40 lat.


pisemne zapewnienie o złożeniu – przed zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości - oświadczenia
określającego pochodzenie środków finansowych na nabycie nieruchomości oraz o niezawarciu umowy
przedwstępnej na zbycie tej nieruchomości, wraz z klauzulą „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za

złożenie fałszywego oświadczenia” w przypadku wyłonienia jako kandydata na nabywcę w przetargu przed
zawarciem umowy sprzedaży,

pisemne oświadczenie o posiadanej łącznej powierzchni użytków rolnych stanowiących przedmiot własności
lub współwłasności oraz zapewnienie, że powierzchnia ta wraz z nieruchomością, w odniesieniu do której
podmiot uczestniczy w postępowaniu, nie przekroczy 300 ha użytków rolnych wraz z klauzulą „Jestem
świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”,


pisemne oświadczenie o łącznej powierzchni użytków rolnych nabytych kiedykolwiek z Zasobu wraz
z klauzulą „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”,
UWAGA:

Przy określaniu powierzchni użytków rolnych:
1) będących przedmiotem współwłasności uwzględnia się powierzchnię nieruchomości rolnych
odpowiadających udziałowi we współwłasności takich nieruchomości, a w przypadku współwłasności
łącznej uwzględnia się łączną powierzchnię nieruchomości rolnych stanowiących przedmiot
współwłasności;
2) do powierzchni tej wlicza się powierzchnię użytków rolnych, które zostały nabyte z Zasobu,
a następnie zbyte, chyba że zbycie nastąpiło na cele publiczne, o których mowa w art. 6
ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.


o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu, w tym z nieruchomością w terenie oraz o przyjęciu do
wiadomości, że nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów, w związku z czym
Agencja Nieruchomości Rolnych nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice w zakresie rodzajów
użytków lub powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po dokonaniu sprzedaży geodeta wskaże inną
powierzchnię, niż jest to oznaczone w ewidencji gruntów wraz z oświadczeniem o rezygnacji z wszelkich
roszczeń z tego tytułu,


o zapoznaniu się z projektem umowy sprzedaży i przyjęciu jej postanowień bez zastrzeżeń,

pisemne oświadczenie – dot. poz. nr 2 ogłoszenia - że kandydat na nabywcę świadomy jest faktu obciążenia
nieruchomości bezumownym użytkowaniem
, samodzielnie i na własny koszt będzie podejmował działania
w celu objęcia nieruchomości w posiadanie, a w związku z tym nie wystąpi ani nie będzie występował w
przyszłości z żadnymi roszczeniami wobec sprzedającego z tego tytułu. Nabywca zobowiązany również będzie
do oświadczenia w akcie notarialnym, że jest świadomy faktu obciążenia przedmiotu sprzedaży bezumownym
użytkowaniem,


pisemne
oświadczenie,
że
kandydat
na
nabywcę
zapoznał
się
z
wszystkimi
uwagami
i ograniczeniami dotyczącymi nieruchomości i w związku z tym nie wystąpi ani nie będzie występował
w przyszłości z żadnymi roszczeniami wobec Agencji z tego tytułu.


Pozostałe warunki przetargu.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, które zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa
w przetargu, jeżeli wpłacą organizatorowi przetargu wadium w terminie, miejscu i formie
wyznaczonej w niniejszym ogłoszeniu oraz spełnią inne określone w nim warunki.Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do przedłożenia następujących dokumentów:
1. osoby fizyczne – dokumentu potwierdzającego tożsamość (dowód osobisty lub paszport);
2. pełnomocnicy – dokumentu potwierdzającego tożsamość i pełnomocnictwo do uczestnictwa w przetargu i
składania oświadczeń związanych z przetargiem na oznaczoną nieruchomość w formie pisemnej z podpisem
notarialnie poświadczonym.

Strona 7 z 10

Dowód wpłaty wadium należy okazać przewodniczącemu komisji przetargowej w dniu przetargu
przed jego rozpoczęciem.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny
sprzedaży. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu
(przelewem na wskazane konto).


UWAGA:
osoba fizyczna, która nie uczestniczyła w przetargu na sprzedaż danej nieruchomości, pomimo że
wniosła wadium, nie może uczestniczyć w kolejnych przetargach na sprzedaż tej nieruchomości.

Cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż w dniu zawarcia umowy sprzedaży.
Środki finansowe z kredytów bankowych muszą wpłynąć na konto Agencji przed zawarciem umowy sprzedaży.


Agencja – na wniosek kandydata na nabywcę - może rozłożyć spłatę należności na roczne raty jeżeli, przed
zawarciem umowy sprzedaży, kandydat na nabywcę przedłoży zabezpieczenie spłaty kwoty należności
rozkładanej na raty, a jego sytuacja finansowa pozwala na spłatę tej należności, na następujących zasadach:
minimalna wpłata 10% ceny sprzedaży płatna przed podpisaniem umowy a okres spłaty nie
dłuższy niż 5 lat.


WARUNKI:
Część należności rozłożona na raty roczne podlegać będzie oprocentowaniu w oparciu o rozporządzenie Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lutego 2012 roku w sprawie szczególnych warunków rozkładania na raty
należności z tytułu sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz wysokości
oprocentowania rozłożonej na raty należności (Dz. U. z 2012 roku, poz. 208) w wysokości stopy dyskontowej
stanowiącej stopę bazową ogłaszaną w komunikacie Komisji Europejskiej powiększoną o 1 punkt procentowy.
Obecnie oprocentowanie wynosi 2,83%.


Pozytywne rozpatrzenie wniosku nabywcy o rozłożenie ceny sprzedaży na raty uzależnione jest
w szczególności od spełnienia przez kandydata łącznie następujących warunków:
1. w przypadku nieruchomości rolnej w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nieruchomości przeznaczonych
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele związane z prowadzeniem gospodarki rolnej
i leśnej wraz z częściami składowymi lub przynależnościami — zobowiązanie się do utrzymywania nabywanej
nieruchomości zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki w celu wykonywania na niej działalności rolniczej;
2. nie posiadania zaległych zobowiązań finansowych wobec Agencji Nieruchomości Rolnych;
3. przedłożenia zabezpieczenia spłaty kwoty należności rozłożonej na raty oraz wykazania, że jego sytuacja
finansowa pozwala na spłatę tej należności.

Nabywca nieruchomości ubiegający się o rozłożenie spłaty należności na raty zobowiązany jest, wraz
z wnioskiem o rozłożenie ceny sprzedaży na raty, do złożenia dokumentów wskazanych przez Agencję, które
służą ustaleniu, czy jego sytuacja finansowa pozwala na spłatę należności rozłożonej na raty i na zabezpieczenie
spłaty kwoty tej należności.

W przypadku rozłożenie ceny sprzedaży na raty jako zabezpieczenia zapłaty tej ceny przyjmowane
będą:
- hipoteka; gwarancja bankowa; poręczenie; weksel własny in blanco; poręczenie wekslowe;
przewłaszczenie na zabezpieczenie; zastaw rejestrowy; blokada środków pieniężnych na rachunku
bankowym; ustanowienie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bankowym; cesja praw
z polisy ubezpieczeniowej; kaucja.

Ponadto nabywca podda się rygorowi egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt. 5 kodeksu
postępowania cywilnego wobec wierzyciela
– Agencji Nieruchomości Rolnych co do obowiązku zapłaty
niespłaconej części ceny sprzedaży nieruchomości, wraz z ustalonym oprocentowaniem
oraz
odsetkami za opóźnienie w zapłacie należności, kosztami postępowania oraz kosztami egzekucji należności.
Zastrzega się prawo odmowy przyjęcia zabezpieczenia uznanego za mało wiarygodne.Termin i miejsce zawarcia umowy sprzedaży (podpisanie aktu notarialnego) zostanie ustalony
z kandydatem na nabywcę po rozstrzygnięciu przetargu. Koszt sporządzenia aktu notarialnego
ponosi nabywca.


Strona 8 z 10

Zgodnie z art. 28a UoGNRSP sprzedaż nieruchomości rolnej przez Agencję może nastąpić, jeżeli
w wyniku tej sprzedaży łączna powierzchnia użytków rolnych:
1) będących własnością nabywcy nie przekroczy 300 ha oraz
2) nabytych kiedykolwiek z Zasobu przez nabywcę nie przekroczy 300 ha.

Przy ustalaniu powierzchni użytków rolnych:
1) będących przedmiotem współwłasności uwzględnia się powierzchnię nieruchomości rolnych odpowiadających
udziałowi we współwłasności takich nieruchomości, a w przypadku współwłasności łącznej uwzględnia się
łączną powierzchnię nieruchomości rolnych stanowiących przedmiot współwłasności;
2) do powierzchni tej wlicza się powierzchnię użytków rolnych, które zostały nabyte z Zasobu, a następnie
zbyte, chyba że zbycie nastąpiło na cele publiczne, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997
r. o gospodarce nieruchomościami,
Powierzchnię użytków rolnych ustala się na podstawie oświadczenia złożonego przez nabywcę nieruchomości
rolnej. Osoba, która złożyła nieprawdziwe oświadczenie, podlega odpowiedzialności karnej za składanie
fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:
„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje
pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Zgodnie z art. 29a UoGNRSP umowa sprzedaży nieruchomości zawierać będzie zobowiązania nabywcy
nieruchomości do:
1) nieprzenoszenia własności nieruchomości nabytej z Zasobu przez okres 15 lat od dnia nabycia nieruchomości
oraz do prowadzenia działalności rolniczej na niej w tym okresie, a w przypadku osób fizycznych do
osobistego prowadzenia tej działalności;
2) nieustanawiania w okresie, o którym mowa w pkt 1), hipoteki na nieruchomości nabytej z Zasobu na rzecz
innych podmiotów niż Agencja;
3) zapłaty kwoty w wysokości 40% ceny sprzedaży w przypadku:
a) niedotrzymania przez nabywcę nieruchomości któregokolwiek ze zobowiązań, o których mowa w pkt 1) i
2), albo
b) złożenia nieprawdziwego oświadczenia, o którym mowa w art. 29b ust. 1 UoGNRSP.
Do osobistego prowadzenia działalności rolniczej, o której mowa w pkt 1), stosuje się przepisy o kształtowaniu
ustroju rolnego dotyczące osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego.
Umowa, zawierać będzie zastrzeżenie, że postanowienia, o którym mowa w pkt 3), nie stosuje
się w przypadku:
1) przeniesienia własności nieruchomości nabytej z Zasobu:
a) na rzecz zstępnego lub przysposobionego, a w przypadku ich braku – krewnego w linii bocznej albo
b) za pisemną zgodą Agencji;
2) udzielenia pisemnej zgody przez Agencję na ustanowienie hipoteki na nieruchomości nabytej
z Zasobu.

Zgodnie z art. 29b UoGNRSP każdy nabywca nieruchomości Zasobu przed zawarciem umowy sprzedaży składa
oświadczenie o pochodzeniu środków finansowych na ten cel oraz, że nie zawarł umowy przedwstępnej na zbycie
tej nieruchomości. Osoba, która złożyła nieprawdziwe oświadczenie, podlega odpowiedzialności karnej za
składanie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli
następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Zgodnie z art. 29c UoGNRSP czynność prawna dotycząca zbycia nieruchomości dokonana niezgodnie
z przepisami ustawy lub dokonana w wyniku przetargu, który odbył się niezgodnie z przepisami ustawy, lub w
którym jako nabywcę nieruchomości wyłoniono osobę, która nie spełnia wymogów, o których mowa w art. 29
ust. 3ba UoGNRSP, jest nieważna.


Wadium nie podlega zwrotowi:
1) jeżeli żaden z uczestników przetargu ustnego nie zgłosi postąpienia ponad cenę wywoławczą.
2) uczestnikowi przetargu, który wygrał przetarg i uchyli się od zawarcia umowy;
3) uczestnikowi przetargu, jeżeli z przyczyn leżących po jego stronie, w szczególności niespełnienia
wymagania określonego w art. 28a ust. 1 UoGNRSP, zawarcie umowy stało się niemożliwe.


UWAGA:
Nieruchomości sprzedawane są na podstawie danych z ewidencji geodezyjnej. W przypadku ewentualnego
wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy Agencja Nieruchomości Rolnych nie bierze
odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości.
Wskazania granic nieruchomości na gruncie przez geodetę Agencja Nieruchomości Rolnych może dokonać na
koszt nabywcy.
Strona 9 z 10

UWAGA:
Na podstawie art. 29 ust. 4 UoGNRSP Agencji przysługuje prawo pierwokupu na rzecz Skarbu Państwa przy
odsprzedaży nieruchomości przez nabywcę w okresie 5 lat od nabycia tej nieruchomości od Agencji.


Agencja Nieruchomości Rolnych zastrzega sobie prawo:

- odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn do momentu jego rozpoczęcia,
- odstąpienia od zawarcia umowy w razie stwierdzenia, że przetarg został przeprowadzony
z naruszeniem prawa,
- odstąpienia od przetargu w szczególności ze względu na uzasadnione wątpliwości, na przykład co
do celu, dla którego osoby mające uczestniczyć w przetargu chcą nabyć nieruchomość jeżeli z
takim wnioskiem wystąpi członek komisji przetargowej reprezentujący społeczno-zawodowe
organizacje rolnicze.


Niniejsze ogłoszenie zostanie podane do publicznej wiadomości w terminie od 20.02.2017 roku do 28.03.2017
roku w sposób zwyczajowo przyjęty w Urzędzie Miejskim w Bolkowie, Dolnośląskiej Izbie Rolniczej we
Wrocławiu
, OT ANR we Wrocław, SZGZ w Świdnicy, Sołectwie wsi Kaczorów, Lipa oraz na stronie
internetowej www.. Dodatkowo, skrót informacji o zamiarze sprzedaży nieruchomości zostanie
opublikowany w dzienniku Gazeta Wrocławska, w dniu 20.02.2017 roku.

Stosownie do treści art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015
roku, poz. 2135 z późn. zm.) Agencja Nieruchomości Rolnych w Warszawie informuje osoby zainteresowane
udziałem w przetargu, że:
1. administratorem danych osobowych osób uczestniczących w postępowaniu przetargowym jest Agencja
Nieruchomości Rolnych w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4, zwana dalej ANR,
2. dane osobowe osób uczestniczących w postępowaniu przetargowym przetwarzane będą w celu
przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości; mogą być udostępnione innym odbiorcom, jeżeli
wynikać to będzie z przepisów prawa,
3. uczestnik postępowania przetargowego posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich
poprawiania,
4. podanie ANR danych osobowych jest konieczne do przeprowadzenia postępowania przetargowego.


Z informacjami o przedmiocie sprzedaży, warunkami przetargu, a także z postanowieniami projektu
umowy sprzedaży, które nie podlegają ustaleniu w trybie niniejszego przetargu, można
się zapoznać w terminie publikacji niniejszego ogłoszenia w siedzibie Sekcji Zamiejscowej
Gospodarowania Zasobem w Świdnicy, ul. Kliczkowska 28, tel. 71 35 63 919 wew. 749.

Sporządziła: Patrycja Koźbiał

Strona 10 z 10

Podobne ogłoszenia

OT Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, gmina Łabiszyn, obręb m. Łabiszyn pow. 5.2376 ha.

Lokalizacja: KUJAWSKO-POMORSKIE / żniński / Łabiszyn
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2014-09-17
Powierzchnia: 5.2376 (ha)
Cena: (zł).

OT Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, gmina Łasin, obręb Wydrzno, pow. 0.5000 ha.

Lokalizacja: KUJAWSKO-POMORSKIE / grudziądzki / Łasin
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2016-05-09
Powierzchnia: 0.5000 (ha)
Cena: (zł).

OT Gorzów Wlkp., woj. lubuskie, pow. strzelecko - drezdenecki, gm. Drzedenko, ob. Stare Bielice, pow. 19.1700

Lokalizacja: LUBUSKIE / strzelecko-drezdenecki / Drezdenko
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2017-01-30
Powierzchnia: 19.1700 (ha)
Cena: (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU, dolnośląskie, zgorzelecki, Bogatynia, Porajów, 0,5699 ha

Lokalizacja: DOLNOŚLĄSKIE / zgorzelecki / Bogatynia
sprzedaż nierolna
Data publikacji: 2016-02-29
Powierzchnia: 0.5699 (ha)
Cena: 159000.00 (zł).

OT Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, gmina Brześć Kujawski, obręb m. Brześć Kujawski, pow. 0.1013 ha.

Lokalizacja: KUJAWSKO-POMORSKIE / włocławski / Brześć Kujawski
sprzedaż nierolna
Data publikacji: 2014-03-21
Powierzchnia: 0.1013 (ha)
Cena: (zł).

OT Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, gmina Bytoń, obręb Dąbrówka, pow. 0.0859 ha.

Lokalizacja: KUJAWSKO-POMORSKIE / radziejowski / Bytoń
sprzedaż nierolna
Data publikacji: 2014-09-16
Powierzchnia: 0.0859 (ha)
Cena: (zł).

OT Gdańsk - woj. pomorskie, gm. Łęczyce, obr. Bożepole Małe

Lokalizacja: POMORSKIE / wejherowski / Łęczyce
sprzedaż nierolna
Data publikacji: 2016-08-18
Powierzchnia: 3.2132 (ha)
Cena: 762600 (zł).

SGZ Opole, pow. prudnicki, gm. Prudnik, obr. Prudnik

Lokalizacja: OPOLSKIE / prudnicki / Prudnik
sprzedaż nierolna
Data publikacji: 2015-01-26
Powierzchnia: 0.0640 (ha)
Cena: 73800 (zł).

OT Wrocław woj. DOLNOŚLĄSKIE gmina Strzegom obręb Jaroszów; woj. DOLNOŚLĄSKIE gmina Strzegom obręb Bartoszówek pow. 109,4500ha.

Lokalizacja: DOLNOŚLĄSKIE / świdnicki / Strzegom
sprzedaż przeznaczenie wielofunkcyjne
Data publikacji: 2014-04-11
Powierzchnia: 109.4500 (ha)
Cena: 5570000 (zł).

Filia Łódź - dz. nr 424 Brzeźnica, gm. Burzenin, pow. sieradzki, woj. łódzkie

Lokalizacja: ŁÓDZKIE / sieradzki / Burzenin
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-07-21
Powierzchnia: 0.0250 (ha)
Cena: 300 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W GORZOWIE WLKP. FILIA W ZIELONEJ GÓRZE, lubuskie, żarski, Lipinki Łużyckie, Brzostowa, 0,7700 ha

Lokalizacja: LUBUSKIE / żarski / Lipinki Łużyckie
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-07-15
Powierzchnia: 0.77 (ha)
Cena: 16850.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W OLSZTYNIE FILIA W SUWAŁKACH, warmińsko-mazurskie, olecki, Świętajno, Krzywe, 1,0406 ha

Lokalizacja: WARMIŃSKO-MAZURSKIE / olecki / Świętajno
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-02-20
Powierzchnia: 1.0406 (ha)
Cena: 20700.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W POZNANIU, wielkopolskie, kolski, Osiek Mały, Dęby Szlacheckie, 0,8000 ha

Lokalizacja: WIELKOPOLSKIE / kolski / Osiek Mały
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-08-19
Powierzchnia: 0.8 (ha)
Cena: 8300.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W RZESZOWIE, świętokrzyskie, buski, Wiślica, Górki, 0,3002 ha

Lokalizacja: brak informacji o województwie / brak informacji o powiacie / brak informacji o gminie
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2016-03-30
Powierzchnia: 0.3002 (ha)
Cena: 19120.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W RZESZOWIE, świętokrzyskie, kielecki, Chmielnik, Zrecze Duże, 0,2800 ha

Lokalizacja: ŚWIĘTOKRZYSKIE / kielecki / Chmielnik
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-07-01
Powierzchnia: 0.28 (ha)
Cena: 2200.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE FILIA W ŁODZI, łódzkie, poddębicki, Poddębice, Praga, 0,2800 ha

Lokalizacja: ŁÓDZKIE / poddębicki / Poddębice
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-08-31
Powierzchnia: 0.28 (ha)
Cena: 2000.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE, mazowieckie, miński, Latowicz, Latowicz, 0,3901 ha

Lokalizacja: MAZOWIECKIE / miński / Latowicz
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-08-18
Powierzchnia: 0.3901 (ha)
Cena: 6400.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE, mazowieckie, przysuski, Odrzywół, Kamienna Wola, 0,1300 ha

Lokalizacja: MAZOWIECKIE / przysuski / Odrzywół
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-05-05
Powierzchnia: 0.13 (ha)
Cena: 1600.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE, mazowieckie, sokołowski, Kosów Lacki, Jakubiki, 0,3500 ha

Lokalizacja: MAZOWIECKIE / sokołowski / Kosów Lacki
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-05-18
Powierzchnia: 0.35 (ha)
Cena: 3180.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU, dolnośląskie, lubiński, Rudna, Naroczyce, 10,4700 ha

Lokalizacja: DOLNOŚLĄSKIE / lubiński / Rudna
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-08-04
Powierzchnia: 10.47 (ha)
Cena: 214400.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU, dolnośląskie, milicki, Cieszków, Brzezina, 0,9200 ha

Lokalizacja: DOLNOŚLĄSKIE / milicki / Cieszków
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-09-17
Powierzchnia: 0.92 (ha)
Cena: 35500.00 (zł).

OT Lublin, woj. lubelskie, pow. bialski, gm. Tuczna, obr. Choroszczynka

Lokalizacja: LUBELSKIE / bialski / Tuczna
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-04-23
Powierzchnia: 2.65 (ha)
Cena: 30300 (zł).

OT LUBLIN, woj. lubelskie, pow. włodawski, gm. Włodawa, obr. Korolówka

Lokalizacja: LUBELSKIE / włodawski / Włodawa
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2016-08-26
Powierzchnia: 0.05 (ha)
Cena: 950 (zł).