ZSI.WR.SZGZ.ŚW.4240.2786.1.2786.2017.RC.486115 sprzedaż rolna ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU, dolnośląskie, kłodzki, Kłodzko, Boguszyn, 0,0081 ha

Jesteś tutaj » Informacje o ANR » DOLNOŚLĄSKIE » kłodzki » Kłodzko » ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU, dolnośląskie, kłodzki, Kłodzko, Boguszyn, 0,0081 ha

ZSI.WR.SZGZ.ŚW.4240.2786.1.2786.2017.RC.486115 sprzedaż rolna ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU, dolnośląskie, kłodzki, Kłodzko, Boguszyn, 0,0081 ha

Data publikacji: 2017-02-20

Typ nieruchomości: rolna

Sprzedaż/dzierżawa/inne: sprzedaż

Powierzchnia (ha): 0.0081

Cena (zł): 3200.00

Oddział Terenowy: OT Wrocław

Data przetargu: 2017-03-07

Miejscowość/Obręb: Boguszyn

Wojewodztwo: DOLNOŚLĄSKIE

Powiat: kłodzki

Gmina: Kłodzko

Opis:
Nieruchomość niezbudowana położenie - województwo dolnośląskie, powiat kłodzki, gmina Kłodzko, obręb Boguszyn, nr działki: 142/1 o pow. ewid. 0,0081. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0,0081 w tym w użytkach rolnych (0,0081 o symbolu Ps). Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr WR1K/00065127/8. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej.

Tytuł:
ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU, dolnośląskie, kłodzki, Kłodzko, Boguszyn, 0,0081 ha

Numer oferty:
ZSI.WR.SZGZ.ŚW.4240.2786.1.2786.2017.RC.486115
ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU

SEKCJA GOSPODAROWANIA ZASOBEM
termin publikacji od 20.02.2017r. do 07.03.2017r.

WR.SzGZ.ŚW.4240.13.2017.MK.5 Wrocław dnia 08.02.2017r.
Ogłoszenie numer ZSI.WR.SZGZ.ŚW.4240.2786.1.2786.2017.RC
Agencja Nieruchomości Rolnych OT Wrocław

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu
nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 roku poz. 1491) dalej jako
„UoGNRSP”, ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 2052) dalej jako
„UoKUR” oraz ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 roku o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności
Rolnej Skarbu Państwa oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2016 roku poz. 585), podaje do publicznej
wiadomości, że ogłasza
PRZETARG USTNY – NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

Wykaz informujący o zamiarze sprzedaży został podany do publicznej wiadomości w terminie od 12.01.2017r.
do 27.01.2017r. w sposób zwyczajowo przyjęty w Urzędzie Gminy Kłodzko, Dolnośląskiej Izbie Rolniczej we
Wrocławiu, OT ANR we Wrocławiu, Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem w Świdnicy, Sołectwie wsi
Boguszyn oraz na stronie internetowej www.. Dodatkowo skrót informacji o zamiarze sprzedaży
nieruchomości został opublikowany w dzienniku Gazeta Wrocławska obszar Dolnego Śląska, w dniu 12.01.2017
roku.
Przedmiotem sprzedaży jest:
Nieruchomość nierolna, niezabudowana
położona w:
obręb Boguszyn, gmina Kłodzko, powiat kłodzki, województwo dolnośląskie dz. 142/1 AM 1.
Ogólna powierzchnia nieruchomości wynosi: 0,0081 ha (użytki rolne 0,0081 ha) z czego:
 Pastwiska trwałe 0,0081 ha w klasach: PsIV - 0,0008 ha, PsVI – 0,0075 ha;
Powyższe informacje podajemy na podstawie danych z ewidencji gruntów.

Dla nieruchomości nr 142/1 prowadzona jest Księga Wieczysta nr SW1K/00065127/8 przez WKW
Sądu Rejonowego w Kłodzku.

UWAGA:

 Działka nr 142/1 położona jest w sąsiedztwie istniejącej drogi krajowej nr 8 oraz postulowanej drogi
ekspresowej S-5.

Zgodnie z obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kłodzko wsi Boguszyn,
uchwalonym uchwałą Rady Gminy w Kłodzku nr 95/IV/2003 z dnia 30.12.2003r. nieruchomość położona w
granicach działki nr 142/1 obręb Boguszyn oznaczona jest symbolem KGP8 z przeznaczeniem pod drogę główną
ruchu przyspieszonego.
Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonego uchwałą nr
227/2001 z dnia 7 marca 2001 roku działka nr 142/1położona jest na terenie przeznaczonym pod drogę
krajową.
Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Kłodzko nr 132/VII/2015 z dnia 18 grudnia 2015r. przystąpiono do zmiany
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, zgodnie z informacją Urzędu Gminy
Kłodzko nie przewiduje się zmiany przeznaczenia w/w nieruchomości.


Cena nieruchomości wynosi: 3 200,00 zł

Minimalne postąpienie: 50,00 zł
Wadium do przetargu wynosi: 350,00 zł
Uwaga: cena sprzedaży nieruchomości jest ceną brutto.


Przetarg odbędzie się w dniu 07.03.2017 roku w siedzibie Sekcji Zamiejscowej
Gospodarowania Zasobem w Świdnicy ul. Kliczkowska 28 /sala przetargowa I piętro
pokój nr 2/o godz. 12:00.54-610 WROCŁAW, UL. Mińska 60, TEL. 71 3563 900, FAX 71 3579097


Oględzin nieruchomości można dokonać w termi nie od 20.02.2017 do 27.02.2017 w dni robocze
w godzinach od 900 do 1400 po wcześniejszym uzgodnieniu z SZGZ w Świdnicy tel. (71)35 63 919
w. 619.
Na zasadach określonych w obowiązujących przepisach w przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i
prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
W odniesieniu do podmiotów spełniających kryteria cudzoziemca (w rozumieniu ustawy o nabywaniu
nieruchomości przez cudzoziemców z dnia 24 marca 1920 roku - jednolity tekst Dz. U. z 2016 roku poz. 1061
– dalej UoNNpC) – obowiązuje wymóg uzyskania zezwolenia. Zezwolenie jest wydawane, w drodze decyzji
administracyjnej, przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli sprzeciwu nie wniesie Minister
Obrony Narodowej, a w przypadku nieruchomości rolnych, jeżeli sprzeciwu również nie wniesie minister
właściwy do spraw rozwoju wsi. Cudzoziemiec zamierzający nabyć nieruchomość może ubiegać się - na
zasadach określonych w UoNNpC - o przyrzeczenie wydania zezwolenia, tzw. „promesy”. Promesa jest ważna
rok od dnia wydania. W okresie ważności promesy nie można odmówić wydania zezwolenia, chyba że uległ
zmianie stan faktyczny istotny dla rozstrzygnięcia sprawy.
Cudzoziemcem w rozumieniu w/w ustawy jest:
1) osoba fizyczna nieposiadająca obywatelstwa polskiego;
2) osoba prawna mająca siedzibę za granicą;
3) nieposiadająca osobowości prawnej spółka osób wymienionych w pkt 1 lub 2, mająca siedzibę za granicą,
utworzona zgodnie z ustawodawstwem państw obcych;
4) osoba prawna i spółka handlowa nieposiadająca osobowości prawnej mająca siedzibę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, kontrolowana bezpośrednio lub pośrednio przez osoby lub spółki wymienione w pkt 1,
2 i 3.
3. W przypadku spółki handlowej za kontrolowaną, w rozumieniu ustawy, uważa się spółkę, w której
cudzoziemiec lub cudzoziemcy dysponują bezpośrednio lub pośrednio powyżej 50% głosów na zgromadzeniu
wspólników lub na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z
innymi osobami, albo mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów art. 4 § 1 pkt 4 lit. b lub c, lub e
ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2013 roku poz. 1030, z późn. zm.1))
Uczestnikowi przetargu, którego dotyczy wymóg uzyskania zezwolenia, a który takiej decyzji nie
przedłoży w terminie 3 miesięcy od daty zamknięcia przetargu, wadium nie zostanie zwrócone.
Nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia opisanego powyżej przez cudzoziemców będących obywatelami lub
przedsiębiorcami państw - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (tzn. państw członkowskich
Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu) albo Konfederacji Szwajcarskiej.

Zgodnie z art. 29 ust. 3bc UoGNRSP w przetargu nie mogą brać udziału podmioty, które:
1) mają zaległości z tytułu zobowiązań finansowych wobec Agencji, Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego, a w szczególności zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskały one przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu, lub
2) władają lub władały nieruchomościami Zasobu bez tytułu prawnego i mimo wezwania Agencji
nieruchomości tych nie opuściły.

W przetargu mogą również brać udział osoby fizyczne, którym przysługuje prawo do rekompensaty w formie
zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej na poczet
ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, zgodnie z ustawą z dnia 8 lipca 2005
roku o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami
Rzeczypospolitej Polskiej (jednolity tekst Dz. U. z 2014r. poz. 1090, z późniejszymi zmianami).

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
Wpłacenie wadium, na konto Agencji Nieruchomości Rolnych Oddziału Terenowego we Wrocławiu ul.
Mińska 60, 54-610 Wrocław nr 85 1130 1033 0018 8159 8620 0003 z odpowiednim wyprzedzeniem tak,
aby środki pieniężne znalazły się na koncie Agencji do dnia 06.03.2017, z dokładnym określeniem obrębu i
numeru geodezyjnego nieruchomości.

Zwalnia się z obowiązku wpłacenia wadium do wysokości kwoty nieprzekraczającej wysokości potwierdzonego
prawa do rekompensaty osoby fizyczne, którym na mocy odrębnych przepisów przysługuje prawo do
rekompensaty w formie zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami
Rzeczypospolitej Polskiej na poczet ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa,
jeżeli w terminie od 20.02.2017 roku do 27.02.2017 roku złożą w siedzibie SZGZ w Świdnicy ul.
Kliczkowska 28
na ręce przewodniczącego komisji przetargowej:
1. pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości niewniesionego wadium w przypadku
uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży,
2. oryginał decyzji lub zaświadczenia (z adnotacją wojewody o wybranej formie prawa do rekompensaty w
postaci zaliczenia wartości nieruchomości na poczet ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących własność
Skarbu Państwa) potwierdzającego prawo do rekompensaty w formie zaliczenia wartości nieruchomości
pozostawionych na poczet ceny sprzedaży, a w przypadku spadkobierców osób wskazanych w decyzjach lub
Strona 2 z 5

zaświadczeniach – także postanowienie sądu o st
wierdzeniu nabycia spadku (albo o dziele spadku) oraz
dowody potwierdzające spełnienie wymogów określonych w art. 2 lub art. 3 ustawy z dnia 8 lipca 2005 roku
o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami
Rzeczypospolitej Polskiej (jednolity tekst Dz. U. z 2014r. poz. 1090, z późniejszymi zmianami). Osoba
uprawniona zwolniona z obowiązku wniesienia wadium w części, aby zostać dopuszczona do przetargu
zobowiązana jest wnieść pozostałą część wadium na ogólnych warunkach, określonych w tym ogłoszeniu.
Decyzja lub zaświadczenie przedłożone przez uczestnika przetargu, który:
 wygrał przetarg – pozostaje w dyspozycji Agencji do czasu zawarcia umowy sprzedaży lub
uiszczenia kwoty równej wysokości niewniesionego wadium w razie uchylenia się od zawarcia
umowy sprzedaży,
 nie wygrał przetargu – zostanie zwrócona niezwłocznie po zamknięciu przetargu,
Osoby uprawnione, które w wyznaczonym terminie nie przedłożą kompletu wymaganych dokumentów lub
nie wywiążą się z obowiązku wniesienia wadium w części w odniesieniu, do której zwolnienie nie miało
zastosowania – nie zostaną dopuszczone do przetargu.


Dodatkowo przed przystąpieniem do przetargu przewodniczącemu Komisji Przetargowej należy złożyć:

1. pisemne oświadczenie o braku posiadania zaległości z tytułu zobowiązań finansowych wobec Agencji
Nieruchomości Rolnych, Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a w szczególności nieposiadaniu zaległości
z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem
przypadków gdy uzyskały one przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

2. pisemne oświadczenie, że nie zachodzą przesłanki opisane w art. Art. 29 ust. bc pkt 2) uniemożliwiające
udział w przetargu (nie mogą brać udziału podmioty, które władają lub nie władały nieruchomościami
Zasobu bez tytułu prawnego i mimo wezwania Agencji nieruchomości tych nie opuściły),

3. pisemne zapewnienie o złożeniu – przed zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości - oświadczenia o
pochodzeniu środków finansowych na nabycie nieruchomości oraz o niezawarciu umowy przedwstępnej na
zbycie tej nieruchomości, wraz z klauzulą „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie
fałszywego oświadczenia” w przypadku wyłonienia jako kandydata na nabywcę w przetargu przed
zawarciem umowy sprzedaży,

4. pisemne oświadczenie o posiadanej łącznej powierzchni użytków rolnych stanowiących przedmiot własności
lub współwłasności oraz zapewnienie, że powierzchnia ta wraz z nieruchomością, w odniesieniu do której
podmiot uczestniczy w postępowaniu, nie przekroczy 300 ha użytków rolnych wraz z klauzulą „Jestem
świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia

5. pisemne oświadczenie o łącznej powierzchni użytków rolnych nabytych kiedykolwiek z Zasobu wraz z
klauzulą „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”,
UWAGA:

Przy określaniu powierzchni użytków rolnych:
1) będących przedmiotem współwłasności uwzględnia się powierzchnię nieruchomości rolnych
odpowiadających udziałowi we współwłasności takich nieruchomości, a w przypadku współwłasności
łącznej uwzględnia się łączną powierzchnię nieruchomości rolnych stanowiących przedmiot
współwłasności;
2) do powierzchni tej wlicza się powierzchnię użytków rolnych, które zostały nabyte z Zasobu, a
następnie zbyte, chyba że zbycie nastąpiło na cele publiczne, o których mowa w art. 6 u
stawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

6. pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkami przetargu i przyjęciu ich bez
zastrzeżeń,
7. pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu, w tym z nieruchomością w terenie oraz o
przyjęciu do wiadomości, że nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów, w
związku z czym Agencja Nieruchomości Rolnych nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice w
zakresie rodzajów użytków lub powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po dokonaniu sprzedaży
geodeta wskaże inną powierzchnię, niż jest to oznaczone w ewidencji gruntów wraz z oświadczeniem o
rezygnacji z wszelkich roszczeń z tego tytułu,

8. pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z projektem umowy sprzedaży i przyjęciu jej bez zastrzeżeń
9. pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z uwagami i ograniczeniami dot. nieruchomości oraz, że nie wystąpi

ani nie będzie występował w przyszłości z żadnymi roszczeniami wobec Agencji z tego tytułu.


Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do przedłożenia następujących dokumentów:
1. osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport);
2. przedsiębiorcy wpisani do ewidencji działalności gospodarczej – dokument stwierdzający
tożsamość oraz aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
3. osoby reprezentujące osobę prawną jako organ reprezentacji – dokument potwierdzający
tożsamość, aktualny odpis z właściwego rejestru, wykazujący umocowanie do działania w imieniu
i na rzecz danej osoby prawnej;
4. pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość i pisemne pełnomocnictwo z podpisem
notarialnie poświadczonym do przystąpienia do przetargu na oznaczoną nieruchomość oraz
 w przypadku osoby prawnej – aktualny odpis z właściwego rejestru wykazujący umocowanie
osób, które podpisały pełnomocnictwo do reprezentowania danej osoby prawnej,
Strona 3 z 5

 w przypadku przedsiębiorcy wpisanego d
o ewidencji działalności gospodarczej – aktualne
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Wyżej wymienione dokumenty jak również dowód wpłaty wadium należy złożyć przewodniczącemu Komisji
przetargowej w dniu otwarcia przetargu przed jego rozpoczęciem.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny

sprzedaży, pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu
(przelewem na wskazane konto).

UWAGA:
osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która
nie uczestniczyła w przetargu na sprzedaż danej nieruchomości, pomimo że wniosła wadium – nie może
uczestniczyć w kolejnych przetargach na sprzedaż tej nieruchomości.

Cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż w dniu zawarcia umowy sprzedaży.
Środki finansowe z kredytów bankowych muszą wpłynąć na konto Agencji przed zawarciem umowy sprzedaży.

Dla nieruchomości brak możliwości rozłożenia ceny sprzedaży na raty.


Termin i miejsce zawarcia umowy sprzedaży (podpisanie aktu notarialnego) zostanie ustalony z
kandydatem na nabywcę po przetargu. Koszt sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca.Zgodnie z art. 29b UoGNRSP każdy nabywca nieruchomości Zasobu przed zawarciem umowy sprzedaży składa
oświadczenie o pochodzeniu środków finansowych na ten cel oraz, że nie zawarł umowy przedwstępnej na
zbycie tej nieruchomości. Osoba, która złożyła nieprawdziwe oświadczenie, podlega odpowiedzialności karnej za
składanie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli
następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Zgodnie z art. 29c UoGNRSP czynność prawna dotycząca zbycia nieruchomości dokonana niezgodnie z
przepisami ustawy lub dokonana w wyniku przetargu, który odbył się niezgodnie z przepisami ustawy jest
nieważna.

Wadium nie podlega zwrotowi:
1) jeżeli żaden z uczestników przetargu ustnego nie zgłosi postąpienia ponad cenę wywoławczą
2) uczestnikowi przetargu, który wygrał przetarg i uchyli się od zawarcia umowy;
3) uczestnikowi przetargu, jeżeli z przyczyn leżących po jego stronie, w szczególności niespełnienia
wymagania określonego w art. 28a ust. 1 UoGNRSP, zawarcie umowy stało się niemożliwe.

UWAGA:
Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji geodezyjnej. W przypadku ewentualnego
wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy Agencja Nieruchomości Rolnych nie bierze
odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości.
Wskazania granic nieruchomości na gruncie przez geodetę Agencja Nieruchomości Rolnych może dokonać na
koszt nabywcy.

UWAGA:
1. Na podstawie art. 29 ust. 4 powołanej wyżej ustawy Agencji przysługuje prawo pierwokupu na rzecz
Skarbu Państwa przy odsprzedaży nieruchomości przez nabywcę w okresie 5 lat od nabycia tej
nieruchomości od Agencji.


Agencja Nieruchomości Rolnych zastrzega sobie prawo:
- odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn do momentu jego rozpoczęcia,
- odstąpienia od zawarcia umowy w razie stwierdzenia, że przetarg został przeprowadzony z
naruszeniem prawa.

Niniejsze ogłoszenie zostanie podane do publicznej wiadomości w terminie od 20.02.2017 roku do
07.03.2017 roku w sposób zwyczajowo przyjęty w Urzędzie Gminy Kłodzko, Dolnośląskiej Izbie
Rolniczej we Wrocławiu
, OT ANR we Wrocławiu, SZGZ w Świdnicy, sołectwie wsi Boguszyn oraz na
stronie internetowej www.. Dodatkowo skrót informacji o zamiarze sprzedaży nieruchomości
zostanie opublikowany w dzienniku Gazeta Wrocławska, w dniu 20.02.2017 roku.

Stosownie do treści art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2014 roku, poz.1182) Agencja Nieruchomości Rolnych w Warszawie informuje osoby zainteresowane udziałem
w przetargu, że:
1. administratorem danych osobowych osób uczestniczących w postępowaniu przetargowym jest Agencja
Nieruchomości Rolnych w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4, zwana dalej ANR,
Strona 4 z 5

2. dane osobowe osób uczestniczących w postę
powaniu przetargowym przetwarzane będą w celu
przeprowadzenia przetargu na dzierżawę nieruchomości; mogą być udostępnione innym odbiorcom, jeżeli
wynikać to będzie z przepisów prawa,
3. uczestnik postępowania przetargowego posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich
poprawiania,
4. podanie ANR danych osobowych jest konieczne do przeprowadzenia postępowania przetargowego.

Z informacjami o przedmiocie sprzedaży, warunkami przetargu a także z postanowieniami projektu umowy sprzedaży, które
nie podlegają ustaleniu w trybie niniejszego przetargu, można się zapoznać w terminie publikacji niniejszego ogłoszenia w
siedzibie SZGZ w Świdnicy tel. 71/35 63 919 w. 611.

Sporządził: Marzena Kołodka tel.71/35 63 919 w. 611.


Strona 5 z 5

Podobne ogłoszenia

SGZ Opole, pow. nyski, gm. Korfantów, obr. Myszowice

Lokalizacja: OPOLSKIE / nyski / Korfantów
dzierżawa przeznaczenie wielofunkcyjne
Data publikacji: 2015-06-17
Powierzchnia: 0.4893 (ha)
Cena: (zł).

ANR OT w Olsztynie, woj. warmińsko-mazurskie, gmina Kurzętnik; obręb Krzemieniewo, dz. nr 280/1

Lokalizacja: WARMIŃSKO-MAZURSKIE / nowomiejski / Kurzętnik
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2017-01-16
Powierzchnia: 3.1600 (ha)
Cena: (zł).

Filia Łódź - dz. nr 1069/1 m. Łęczyca, gm. Łęczyca, pow. łęczycki, woj. łódzkie

Lokalizacja: ŁÓDZKIE / łęczycki / Łęczyca - miasto
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2017-02-07
Powierzchnia: 5.8515 (ha)
Cena: 40 (zł).

OT Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, gmina Żnin, obręb Jaroszewo, pow. 15.4809 ha.

Lokalizacja: KUJAWSKO-POMORSKIE / żniński / Żnin
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2015-09-21
Powierzchnia: 15.4809 (ha)
Cena: (zł).

OT Rzeszów, podkarpackie, przeworski, Jawornik Polski, Zagórze

Lokalizacja: PODKARPACKIE / przeworski / Jawornik Polski
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2016-03-02
Powierzchnia: 0.60 (ha)
Cena: (zł).

OT Rzeszów, podkarpackie,jarosławski, Laszki, Miękisz Nowy

Lokalizacja: PODKARPACKIE / jarosławski / Laszki
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2016-02-10
Powierzchnia: 2.36 (ha)
Cena: (zł).

OT Rzeszów - woj. podkarpackie, pow. przemyski, gm. Fredropol, obr. Nowe Sady

Lokalizacja: PODKARPACKIE / przemyski / Fredropol
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2016-10-19
Powierzchnia: 0.56 (ha)
Cena: (zł).

OT Wrocław woj. DOLNOŚLĄSKIE gmina Pęcław obręb Wietszyce pow. 1,8500ha.

Lokalizacja: DOLNOŚLĄSKIE / głogowski / Pęcław
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2016-03-09
Powierzchnia: 1.8500 (ha)
Cena: (zł).

SZGZ Olesno, pow. Kłobuck, gm. Wręczyca Wlk., ob. Zamłynie, pow. 0,4000 ha

Lokalizacja: ŚLĄSKIE / kłobucki / Wręczyca Wielka
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2015-05-26
Powierzchnia: 0.4000 (ha)
Cena: (zł).

SZGZ Olesno, pow. Kluczbork, gm. Byczyna, ob. Paruszowice, o pow. 0,0345 ha

Lokalizacja: OPOLSKIE / kluczborski / Byczyna
sprzedaż przeznaczenie wielofunkcyjne
Data publikacji: 2014-04-22
Powierzchnia: 0.0345 (ha)
Cena: 2700 (zł).

Filia Zielona Góra, woj. lubuskie, pow. nowosolski, gm. Nowe Miasteczko, obręb POPĘSZYCE dz. nr 146/3

Lokalizacja: LUBUSKIE / nowosolski / Nowe Miasteczko
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-01-23
Powierzchnia: 0.86 (ha)
Cena: 19200 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W GORZOWIE WLKP. FILIA W ZIELONEJ GÓRZE, lubuskie, zielonogórski, Świdnica, Grabowiec, 8,1500 ha

Lokalizacja: LUBUSKIE / zielonogórski / Świdnica
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-07-07
Powierzchnia: 8.15 (ha)
Cena: 165600.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W RZESZOWIE, świętokrzyskie, jędrzejowski, Imielno, Motkowice, 0,1700 ha

Lokalizacja: ŚWIĘTOKRZYSKIE / jędrzejowski / Imielno
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-07-01
Powierzchnia: 0.17 (ha)
Cena: 1800.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE FILIA W ŁODZI, łódzkie, łaski, Buczek, Wola Bachorska, 0.3000 ha

Lokalizacja: ŁÓDZKIE / łaski / Buczek
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-10-20
Powierzchnia: 0.3 (ha)
Cena: 4700.00 (zł).

OT Gdańsk-woj. pomorskie, gm. Skarszewy obr. 0018 Więckowy. dz. 353

Lokalizacja: POMORSKIE / starogardzki / Skarszewy
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-10-16
Powierzchnia: 0.3100 (ha)
Cena: 2850 (zł).

OT Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, gmina Orneta, obręb Opin, dz. 227/2

Lokalizacja: WARMIŃSKO-MAZURSKIE / lidzbarski / Orneta
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-11-04
Powierzchnia: 6.2300 (ha)
Cena: 99300 (zł).

OT Rzeszów - woj. małopolskie, pow.brzeski, gm. Brzesko , obr.Mokrzyska Bucze o pow. 0,27 ha

Lokalizacja: MAŁOPOLSKIE / brzeski / Brzesko
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-08-06
Powierzchnia: 0.27 (ha)
Cena: 3800 (zł).

OT Warszawa , woj. mazowieckie, pow. zwoleński, gm. Zwoleń, obr. Niwki, pow. 0,51 ha

Lokalizacja: brak informacji o województwie / brak informacji o powiacie / brak informacji o gminie
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-03-05
Powierzchnia: 0.5100 (ha)
Cena: 0.5100 (zł).

OT Wrocław woj. DOLNOŚLĄSKIE gmina Prusice obręb Piotrkowice pow. 2,8400ha.

Lokalizacja: DOLNOŚLĄSKIE / trzebnicki / Prusice
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-03-21
Powierzchnia: 2.8400 (ha)
Cena: 91200 (zł).

SGZ Opole, pow. kędzierzyńsko-kozielski, gm. Polska Cerekiew, obr. Polska Cerekiew

Lokalizacja: OPOLSKIE / kędzierzyńsko-kozielski / Polska Cerekiew
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-03-14
Powierzchnia: 3.0300 (ha)
Cena: 142200 (zł).