ZSI.WR.SGZ.WR..4240.2611.1.2611.2016.AS.457815 sprzedaż rolna ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU, dolnośląskie, średzki, Środa Śląska, Juszczyn, 0,8238 ha

Jesteś tutaj » Informacje o ANR » DOLNOŚLĄSKIE » średzki » Środa Śląska » ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU, dolnośląskie, średzki, Środa Śląska, Juszczyn, 0,8238 ha

ZSI.WR.SGZ.WR..4240.2611.1.2611.2016.AS.457815 sprzedaż rolna ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU, dolnośląskie, średzki, Środa Śląska, Juszczyn, 0,8238 ha

Data publikacji: 2016-12-22

Typ nieruchomości: rolna

Sprzedaż/dzierżawa/inne: sprzedaż

Powierzchnia (ha): 0.8238

Cena (zł): 45600.00

Oddział Terenowy: OT Wrocław

Miejscowość/Obręb: Juszczyn

Wojewodztwo: DOLNOŚLĄSKIE

Powiat: średzki

Gmina: Środa Śląska

Opis:
Nieruchomość niezbudowana położenie - województwo dolnośląskie, powiat średzki, gmina Środa Śląska, obręb Juszczyn, nr działki: 210/3 o pow. ewid. 0,8238. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0,8238 w tym w użytkach rolnych (0,8238 o symbolu R). Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr WR1S/00020962/4. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej.

Tytuł:
ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU, dolnośląskie, średzki, Środa Śląska, Juszczyn, 0,8238 ha

Numer oferty: ZSI.WR.SGZ.WR..4240.2611.1.2611.2016.AS.457815


ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU


SZGZ WE WROCŁAWIU
termin publikacji od 22.12.2016r. do 06.01.2017.
WR.SGZ.WR.4240.239.3.2016.AS
Wrocław dnia, 15.12.2016r.


Wykaz numer ZSI.WR.SGZ.WR.4240.2611.1.2611.2016.AS

Agencja Nieruchomości Rolnych OT Wrocław
działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami
rolnymi Skarbu Państwa (tekst jednolity – Dz.U. z 2016 roku, poz. 1491 – z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 11
kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jednolity - Dz. U. z 2012 roku, poz. 803 z późniejszymi
zmianami) oraz ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 roku o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej
Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2016 roku poz. 585), podaje do publicznej wiadomości
WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Wykaz obejmuje:
1. Nieruchomość rolna, niezabudowana położona w:
obręb Juszczyn, gmina Środa Śląska powiat średzki, województwo dolnośląskie dz. 210/3 AM 2
Ogólna powierzchnia nieruchomości wynosi: 0,8238 ha (użytki rolne – 0,8238 ha) z czego:
 grunty orne 0,8238 ha w klasie RIIIb- 0,2457 ha, RIVa- 0,5781 ha.

Powyższe informacje podajemy na podstawie danych z ewidencji gruntów.

Powierzchnia nieruchomości w hektarach przeliczeniowych – 0,9676 ha

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr WR1S/00020962/4 przez Sąd Rejonowy w
Środzie Śląskiej.


Cena nieruchomości wynosi: 45 600,00 zł (czterdzieści pięć tysięcy sześćset złotych)
Cena sprzedaży nieruchomości jest ceną brutto- stawka VAT– zw


Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Juszczyn uchwalonego Uchwałą Rady
Miejskiej w Środzie Śląskiej nr LI/437/10 z dnia 27.10.2010 r. działka nr 210/3 położona jest na terenie rolniczym
oznaczonym symbolem 1R.
Dla terenu 1R ustala się następujące przeznaczenie:
- podstawowe: tereny rolnicze;
- uzupełniające: tereny infrastruktury technicznej (sieci uzbrojeni terenów i urządzeń technicznych z nimi związanych –
dystrybucyjne i przesyłowe); tereny lasów; tereny wód powierzchniowych śródlądowych, w tym stawy; drogi
wewnętrzne/ infrastruktura drogowa – rolne i leśne – z możliwością adaptacji na szlaki turystyczne
i ścieżki rowerowe.
Na terenach rolniczych oznaczonych na rysunku planu symbolem 1R obowiązuje zakaz lokalizacji budynków,
w tym zabudowy zagrodowej oraz zabudowy związanej z produkcją rolną; barakowozów oraz obiektów kontenerowych
i kiosków oraz tymczasowych obiektów budowlanych, turbin wiatrowych.
Wzdłuż drogi 1KDGP należy wprowadzić pasy zieleni izolacyjnej.

W obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Środa Śląska
uchwalonego Uchwałą nr XXXII/261/16 z dnia 28.09.2016 ww. działka położona jest na terenach rolniczych.


54-616 WROCŁAW, UL. Kunickiego 2, TEL. 71 35 63 919, FAX 71 35 63 919
Zgodnie z opinią DZMiUW we Wrocławiu działka nr 210/3 w obrębie Juszczyn jest zdrenowana i graniczy z rowem R-C,
Powyższy rów wg ewidencji stanowią urządzenia melioracji wodnych szczegółowych a zgodnie z ustawą Prawo wodne –
utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych należy do zainteresowanych właścicieli gruntów lub do spółki
wodnej. W przypadku zmiany sposobu użytkowania gruntów odwadnianych przez rowy melioracyjne, ze sposobu
rolniczego na budowlany, następują zmiany warunków pracy tych rowów (występują znaczne spływy wód opadowych
w krótkim okresie czasu). Dlatego też, należałoby rozważyć konieczność opracowania koncepcji przebudowy tych
urządzeń melioracyjnych, aby wyeliminować niekorzystny ich wpływ na tereny sąsiednie. Pozostałe nieruchomości nie
kolidują z ciekami i urządzeniami wodnymi.

Zgodnie z opinią WUOZ we Wrocławiu dla terenu działki, dopuszczalne formy inwestowania należy w maksymalnym
stopniu ukierunkować na ich harmonijne wpisanie w otaczający krajobraz, uwzględniając zastane relacje przestrzenno
- formalne.
Ze względu na położenie działki na terenie intensywnego osadnictwa pradziejowego, średniowiecznego
i nowożytnego, w sąsiedztwie znanych stanowisk archeologicznych, ustala się, że wszelkie zamierzenia inwestycyjne
na tym obszarze związane z pracami ziemnymi (poza rolniczym użytkowaniem) należy uzgodnić z Dolnośląskim
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków co do konieczności ich prowadzenia pod nadzorem archeologicznym
i za pozwoleniem wojewódzkiego konserwatora zabytków. Nadzór archeologiczny i ratownicze badania archeologiczne
prowadzone są przez uprawnionego archeologa. Pozwolenie konserwatorskie należy uzyskać przed wydaniem
pozwolenia na budowę i dla robót niewymagających pozwolenia na budowę – przed realizacją inwestycji, tj. przed
uzyskaniem zaświadczenia potwierdzającego akceptację przyjęcia zgłoszenia wykonywania robót budowlanych.

Nieruchomość zlokalizowana jest przy drodze krajowej nr 94, która stanowi północną granicę działki. Z drogi krajowej
nie ma bezpośredniego zjazdu do nieruchomości. Działka nie posiada dostępu do innej drogi publicznej – przyszły
nabywca własnym staraniem i na własny koszt ustanowi dostęp do drogi i oświadczy, że nie wnosi i nie będzie wnosił
żadnych roszczeń wobec ANR z tego tytułu.

Cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż w dniu zawarcia umowy sprzedaży.
Środki finansowe z kredytów bankowych muszą wpłynąć na konto Agencji przed zawarciem umowy
sprzedaży.


Agencja – na wniosek kandydata na nabywcę może rozłożyć spłatę należności na roczne raty jeżeli, kandydat
na nabywcę przedłoży zabezpieczenie spłaty kwoty należności rozkładanej na raty, a jego sytuacja finansowa pozwala
na spłatę tej należności, na następujących zasadach:
- minimalna wpłata 10% ceny sprzedaży płatna przed podpisaniem umowy, a okres spłaty nie dłuższy
niż 5 lat (łącznie z pierwszą wpłatą),


WARUNKI:
Część należności rozłożona na raty roczne podlegać będzie oprocentowaniu w oparciu o rozporządzenie Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lutego 2012 roku w sprawie szczególnych warunków rozkładania na raty należności
z tytułu sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz wysokości oprocentowania
rozłożonej na raty należności (Dz. U. z 2012 r., poz. 208).


Pozytywne rozpatrzenie wniosku nabywcy o rozłożenie ceny sprzedaży na raty uzależnione jest
w szczególności od spełnienia przez kandydata łącznie następujących warunków:
1. w przypadku nieruchomości rolnej w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nieruchomości przeznaczonych
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele związane z prowadzeniem gospodarki rolnej
i leśnej wraz z częściami składowymi lub przynależnościami — zobowiązania się do utrzymywania nabywanej
nieruchomości zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki w celu wykonywania na niej działalności rolniczej;
2. nieposiadania zaległych zobowiązań finansowych wobec Agencji Nieruchomości Rolnych;
3. przedłożenia zabezpieczenia spłaty kwoty należności rozłożonej na raty oraz wykazania, że jego sytuacja
finansowa pozwala na spłatę tej należności.


Zabezpieczeniem spłaty kwoty należności, może być co najmniej jedno z następujących zabezpieczeń: hipoteka;
gwarancja bankowa; poręczenie; weksel własny in blanco; poręczenie wekslowe; przewłaszczenie na zabezpieczenie;
zastaw rejestrowy; blokada środków pieniężnych na rachunku bankowym; ustanowienie pełnomocnictwa
do dysponowania rachunkiem bankowym; cesja praw z polisy ubezpieczeniowej; kaucja.

Na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi
Skarbu Państwa, pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje:


54-616 WROCŁAW, UL. Kunickiego 2, TEL. 71 35 63 919, FAX 71 35 63 919

1) spółdzielni produkcji rolnej władającej faktycznie zbywaną nieruchomością, której użytkowanie ustanowione
na rzecz tej spółdzielni wygasło na podstawie art. 16 ust. 2 z dniem 31 grudnia 1993 roku;
2) dzierżawcy zbywanej nieruchomości, jeżeli dzierżawa trwała faktycznie przez okres co najmniej trzech lat;
3) zarządzającemu specjalną strefą ekonomiczną w odniesieniu do nieruchomości położonych w granicach
specjalnych stref ekonomicznych.


W przypadku nieskorzystania z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości przez podmiot uprawniony lub w razie braku
takiego podmiotu, sprzedaż nieruchomości nastąpi w trybie publicznego przetargu ustnego (licytacja),
z tym że nieruchomości rolne podlegają w pierwszej kolejności sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego
do podmiotów, zgodnie z treścią art. 29 ust. 3b powołanej wyżej ustawy.


Na podstawie art. 29 ust. 4 powołanej wyżej ustawy Agencji przysługuje prawo pierwokupu na rzecz Skarbu
Państwa przy odsprzedaży nieruchomości przez nabywcę w okresie 5 lat od nabycia tej nieruchomości od Agencji.


UWAGA:

Nieruchomości sprzedawane są na podstawie danych z ewidencji geodezyjnej. W przypadku ewentualnego wznowienia
granic, wykonanego na koszt i staraniem nabywcy – Agencja Nieruchomości Rolnych nie ponosi odpowiedzialności
za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości.
Wskazanie granic nieruchomości na gruncie przez geodetę może dokonać Agencja Nieruchomości Rolnych, na koszt
nabywcy.


Termin, miejsce i warunki uczestniczenia w przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym
ogłoszeniu.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 wyżej powołanej ustawy, sprzedaż nieruchomości rolnych przez Agencję może nastąpić, jeżeli
w wyniku tej sprzedaży łączna powierzchnia użytków rolnych:
1) będących własnością nabywcy nie przekroczy 300 ha oraz
2) nabytych kiedykolwiek z Zasobu przez nabywcę nie przekroczy 300ha.

Oddział Terenowy Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zawarcia
umowy sprzedaży jeżeli zajdą nowe, istotne okoliczności, w tym w szczególności nastąpi zmiana przeznaczenia
gruntów, nabywający nie wywiąże się z obowiązków wynikających z umów zawartych z Agencją.


UWAGA:

1. Zgodnie z oświadczeniem stron, w odniesieniu do przedmiotowej nieruchomości zastrzega się umowne prawa
odkupu wykonywane przez Agencję na rzecz Skarbu Państwa w okresie pięciu lat od dnia nabycia
nieruchomości
, z ujawnieniem tego prawa w księdze wieczystej. Do wykonania prawa odkupu mają zastosowanie
przepisy Kodeksu cywilnego.
Prawo odkupu może zostać wykonane przez Agencją zarówno w odniesieniu do całej nieruchomości,
jak i w odniesieniu do poszczególnych jej części, niezależnie kto będzie wówczas właścicielem tej nieruchomości,
gdy:
a)
nastąpiła zmiana przeznaczenia nieruchomości na cele nierolne w związku z uchwaleniem nowego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zmianą dotychczasowego planu albo wydaniem decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
b)
w uchwalonym lub zmienionym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
nieruchomość ta została przewidziana na cele nierolne,
c)
podjęta została uchwała o przystąpieniu do uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, a zgodnie z projektem tego planu nieruchomość ma być przeznaczona na cele nierolne,
d)
podjęta została uchwała o przystąpieniu do uchwalenia lub zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy, a zgodnie z projektem tego studium nieruchomość przewidziana
ma być na cele nierolne,
e)
wojewoda lub starosta wszczął postępowanie o wydanie decyzji, na podstawie której nieruchomość
podlegałaby wywłaszczeniu albo z mocy prawa stałaby się własnością odpowiednio Skarbu Państwa
lub jednostki samorządu terytorialnego,
f)
ujawniony został fakt, iż w skład nieruchomości wchodzą złoża surowców naturalnych, które nie zostały
uwzględnione przy określaniu wartości tej nieruchomości na potrzeby ustalenia ceny sprzedaży,
g)
nastąpiło lub ma nastąpić zbycie nieruchomości lub jej części przez Kupującego,
h)
wydano decyzję o warunkach zabudowy (decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego) dotyczącą
lokalizacji elektrowni wiatrowej lub w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy
lub w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy wskazano konkretną
lokalizację elektrowni wiatrowej na przedmiotowej nieruchomości,
i)
nabyta nieruchomość wykorzystywana jest na inny cel, niż prowadzenie działalności rolniczej,
j)
prowadzona działalność rolnicza na nabytej nieruchomości nie jest wykonywana osobiście przez nabywcę.54-616 WROCŁAW, UL. Kunickiego 2, TEL. 71 35 63 919, FAX 71 35 63 919

Termin, miejsce i warunki uczestniczenia w przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości odrębnym
ogłoszeniem.


Niniejszy wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości w terminie od 22.12.2016 roku do 06.01.2017 roku
w sposób zwyczajowo przyjęty w Urzędzie Miejskim w Środzie Śląskiej, Dolnośląskiej Izbie Rolniczej
we Wrocławiu
, OT ANR we Wrocław, Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem we Wrocławiu,
Sołectwie obrębu Juszczyn
oraz na stronie internetowej www..

Z informacjami o przedmiocie sprzedaży można się zapoznać w Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania
Zasobem we Wrocławiu, ul. Kunickiego 2 tel. (71)35-63-919 wew. 740.Sporządziła:
Aleksandra Stachera tel.71-35-63-919 wew.740, astachera@


54-616 WROCŁAW, UL. Kunickiego 2, TEL. 71 35 63 919, FAX 71 35 63 919

Podobne ogłoszenia

SZGZ Olesno, pow. Namysłów, gm. Pokój, ob. Zawiść, pow. 3,1520 ha

Lokalizacja: OPOLSKIE / namysłowski / Pokój
dzierżawa przeznaczenie wielofunkcyjne
Data publikacji: 2015-05-26
Powierzchnia: 3.1520 (ha)
Cena: (zł).

Filia Suwałki, woj.podlaskie,pow.sokólski,gm.Sokółka,obręb Walenkowo,dz.401

Lokalizacja: PODLASKIE / sokólski / Sokółka
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2016-03-29
Powierzchnia: 1.2214 (ha)
Cena: (zł).

OT Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, gmina Jeziora Wielkie , obręb Jeziora Wielkie, pow. 2.3019 ha.

Lokalizacja: KUJAWSKO-POMORSKIE / mogileński / Jeziora Wielkie
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2014-06-24
Powierzchnia: 2.3019 (ha)
Cena: (zł).

OT Gdańsk - woj. pomorskie, gm. Dębnica Kaszubska, obr. Niepoględzie

Lokalizacja: POMORSKIE / słupski / Dębnica Kaszubska
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2016-03-25
Powierzchnia: 0.4800 (ha)
Cena: (zł).

OT Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, gmina Susz, obręb Czerwona Woda, dz. 9

Lokalizacja: WARMIŃSKO-MAZURSKIE / iławski / Susz
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2014-06-12
Powierzchnia: 1.46 (ha)
Cena: (zł).

SGZ Opole, pow. brzeski, gm. Lubsza, obr. Roszkowice

Lokalizacja: OPOLSKIE / brzeski / Lubsza
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2014-04-15
Powierzchnia: 1.5900 (ha)
Cena: (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE, wielkopolskie, rawicki, Rawicz, Dąbrówka, 0,1018 ha

Lokalizacja: WIELKOPOLSKIE / rawicki / Rawicz
sprzedaż nierolna
Data publikacji: 2015-11-09
Powierzchnia: 0.1018 (ha)
Cena: 41000.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W GORZOWIE WLKP., lubuskie, świebodziński, Łagów, Gronów, 0,0247 ha

Lokalizacja: LUBUSKIE / świebodziński / Łagów
sprzedaż przeznaczenie wielofunkcyjne
Data publikacji: 2015-09-08
Powierzchnia: 0.0247 (ha)
Cena: 1300.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W GORZOWIE WLKP., lubuskie, słubicki, Górzyca, Górzyca, 19,9475 ha

Lokalizacja: LUBUSKIE / słubicki / Górzyca
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-03-30
Powierzchnia: 19.9475 (ha)
Cena: 376500.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W RZESZOWIE, podkarpackie, przemyski, Krzywcza, Skopów, 0,1300 ha

Lokalizacja: brak informacji o województwie / brak informacji o powiacie / brak informacji o gminie
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-11-17
Powierzchnia: 0.13 (ha)
Cena: 2350.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W RZESZOWIE, świętokrzyskie, kielecki, Łopuszno, Eustachów, 0,0700 ha

Lokalizacja: ŚWIĘTOKRZYSKIE / kielecki / Łopuszno
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-07-31
Powierzchnia: 0.07 (ha)
Cena: 1050.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU, dolnośląskie, oławski, Jelcz-Laskowice, Nowy Dwór, 0,8000 ha

Lokalizacja: DOLNOŚLĄSKIE / oławski / Jelcz-Laskowice
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-11-23
Powierzchnia: 0.8 (ha)
Cena: 25500.00 (zł).

OT LUBLIN, woj. lubelskie, pow. krasnostawski, gm. Izbica, obr. Wirkowice I

Lokalizacja: LUBELSKIE / krasnostawski / Izbica
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-07-06
Powierzchnia: 0.20 (ha)
Cena: 1600 (zł).

OT Rzeszów - woj. podkarpackie, pow. Brzozowski , gm. Brzozów, obr. Przysietnica - pow. 0,0942 ha

Lokalizacja: PODKARPACKIE / brzozowski / Brzozów
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-04-27
Powierzchnia: 0.0942 (ha)
Cena: 930 (zł).

OT Rzeszów - woj. podkarpackie, pow. dębicki, gm. Żyraków, obr. Bobrowa Wola, Góra Motyczna, Mokre, Wiewiórka, pow. 4.67 ha

Lokalizacja: PODKARPACKIE / dębicki / Żyraków
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2017-01-04
Powierzchnia: 4.67 (ha)
Cena: 77517 (zł).

OT Rzeszów- woj. świętokrzyskie, pow. starachowicki, gm. Brody, obr. Bór Kunowski- pow. 0.28ha

Lokalizacja: ŚWIĘTOKRZYSKIE / starachowicki / Brody
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-10-15
Powierzchnia: 0.28 (ha)
Cena: (zł).

OT Wrocław woj. DOLNOŚLĄSKIE gmina Lądek-Zdrój obręb Trzebieszowice pow. 1,4800ha.

Lokalizacja: DOLNOŚLĄSKIE / kłodzki / Lądek-Zdrój
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-04-01
Powierzchnia: 1.4800 (ha)
Cena: 49200 (zł).