ZSI.WR.SGZ.WR..4240.2814.1.2814.2017.MP.484815 sprzedaż rolna ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU, dolnośląskie, wołowski, Wołów, Mikorzyce, 0,5000 ha

Jesteś tutaj » Informacje o ANR » DOLNOŚLĄSKIE » wołowski » Wołów » ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU, dolnośląskie, wołowski, Wołów, Mikorzyce, 0,5000 ha

ZSI.WR.SGZ.WR..4240.2814.1.2814.2017.MP.484815 sprzedaż rolna ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU, dolnośląskie, wołowski, Wołów, Mikorzyce, 0,5000 ha

Data publikacji: 2017-02-20

Typ nieruchomości: rolna

Sprzedaż/dzierżawa/inne: sprzedaż

Powierzchnia (ha): 0.5

Cena (zł): 76500.00

Oddział Terenowy: OT Wrocław

Miejscowość/Obręb: Mikorzyce

Wojewodztwo: DOLNOŚLĄSKIE

Powiat: wołowski

Gmina: Wołów

Opis:
Nieruchomość niezbudowana położenie - województwo dolnośląskie, powiat wołowski, gmina Wołów, obręb Mikorzyce, nr działki: 101 o pow. ewid. 0,5000. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0,5000 w tym w użytkach rolnych (0,5000 o symbolu Ł). Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr 41441. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej.

Tytuł:
ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU, dolnośląskie, wołowski, Wołów, Mikorzyce, 0,5000 ha

Numer oferty: ZSI.WR.SGZ.WR..4240.2814.1.2814.2017.MP.484815ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU
SEKCJA GOSPODAROWANIA ZASOBEMtermin publikacji od 20.02.2017r. do 07.03.2017r.

WR.SGZ.4240. .2017.MP Wrocław dnia 07.02.2017r.
Wykaz numer ZSI.WR.SZGZ WR.4240.2814.12814.2017.MP
Agencja Nieruchomości Rolnych OT Wrocław

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami
rolnymi Skarbu Państwa (tekst jednolity – Dz.U. z 2015 roku, poz. 1014 – z późniejszymi zmianami), ustawy z
dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jednolity - Dz. U. z 2012 roku, poz. 803 z
późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 roku o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości
Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2016 roku poz. 585), podaje
do publicznej wiadomości WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących Zasób
Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Wykaz obejmuje:
1. Nieruchomość nierolna, niezabudowana położona w:
obręb Mikorzyce, gmina Wołów, powiat wołowski, województwo dolnośląskie dz. 101 AM 1
Ogólna powierzchnia nieruchomości wynosi: 0,50 ha z czego:
 trwałe użytki zielone o pow.0,50 ha w klasach: ŁIV– 0,50 ha
 drzewostan
Powyższe informacje podajemy na podstawie danych z ewidencji gruntów.

Cena nieruchomości wynosi: 93.500,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset
złotych)
w tym wartość drzewostanu: 146,00 zł.
UWAGA: cena sprzedaży nieruchomości jest ceną brutto-stawka VAT -23%.

Cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż w dniu zawarcia umowy sprzedaży.
Środki finansowe z kredytów bankowych muszą wpłynąć na konto Agencji przed zawarciem umowy
sprzedaży.

UWAGA: działka nieużytkowana, na działce znajduje się drzewostan


2. Nieruchomość nierolna, niezabudowana położona w:
obręb Mikorzyce, gmina Wołów, powiat wołowski, województwo dolnośląskie dz. 51/4 AM 1
Ogólna powierzchnia nieruchomości wynosi: 0,22 ha z czego:
 Grunty zadrzewione i zakrzewione 0,22 ha w klasach: Lz-RV– 0,22 ha
 drzewostan
Powyższe informacje podajemy na podstawie danych z ewidencji gruntów.

Cena nieruchomości wynosi: 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych)
w tym wartość drzewostanu: 2.542,00 zł.
UWAGA: cena sprzedaży nieruchomości jest ceną brutto-stawka VAT -23%.

Cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż w dniu zawarcia umowy sprzedaży.
Środki finansowe z kredytów bankowych muszą wpłynąć na konto Agencji przed zawarciem umowy
sprzedaży.

UWAGA: działka nieużytkowana, na działce znajduje się drzewostan. Działka nie posiada dostępu do
drogi publicznej. Przyszły nabywca zobowiązany będzie do zapewnienia sobie na własny koszt i
własnym staraniem dostępu do drogi publicznej.


54-610 WROCŁAW, UL. Mińska 60, TEL. 71 3563 900, FAX 71 3579097


Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr WR1L/00041441/3 przez WKW
Sądu Rejonowego w Wołowie


Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wołów- Strefa III Zespołu wsi Miłcz,
Garwół, Sławowice, Mikorzyce zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Wołowie Nr LIII/331/2013 z dnia
24.10.2013 r., opublikowaną w Dz. U. Województwa Dolnośląskiego z dn. 20.11.2013 r. poz. 5839, działka nr
51/4 i 101 AM 1 położone w obrębie Mikorzyce, oznaczone są symbolem Rz/1 i 2.
Rz/(1-2)- tereny rolnicze z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej – uprawy polowe.


UWAGA:


Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków informuje, że na działkach nie stwierdzono dotychczas obecności
stanowisk archeologicznych. Obowiązują następujące ustalenia: ziemne roboty budowlane związane z
realizacją inwestycji ingerujących w obecny poziom użytkowy bezwzględnie muszą być prowadzone po
uzgodnieniu z Dolnośląskim Wojewódzkim obserwatorem Zabytków i uzyskaniu przez Inwestora
pozwolenia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prace archeologiczne. Przed
uzyskaniem pozwolenia na budowę ( a dla robót nie wymagających pozwolenia na budowę- przed
realizacją inwestycji, tj. przed uzyskaniem zaświadczenia potwierdzającego akceptację przyjęcia
zgłoszenia wykonywania robót budowlanych) należy uzyskać pozwolenie Dolnośląskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków na przeprowadzenie ziemnych robót budowlanych na terenie zabytkowym w
trybie prac konserwatorskich, które polegają na przeprowadzeniu ratowniczych badań archeologicznych
metodą wykopaliskową.

DZMiUW informuje, że działka 101 graniczy z rowem R-R-XP13 Rowy stanowia urządzenie melioracji
wodnych szczegółowych i nie znajduje się w administracji i utrzymaniu DZMiUW. Zgodnie z art.77 ust.1
ustawy z dnia 18.07.2001 r., Prawo wodne „utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
należy do zainteresowanych właścicieli gruntów, a jeżeli urządzenia te są objęte działalnością spółki
wodnej to do tej spółki”. W przypadku zmiany sposobu użytkowania gruntów odwadnianych przez rowy
melioracyjne ze sposobu rolniczego na budowlany, następują zmiany warunków pracy tych rowów.
Dlatego też należałoby rozważyć konieczność opracowania koncepcji przebudowy tych urządzeń
melioracyjnych, aby wyeliminować niekorzystny wpływ na tereny sąsiednie.

Agencja – na wniosek kandydata na nabywcę może rozłożyć spłatę należności na roczne raty jeżeli, kandydat
na nabywcę przedłoży zabezpieczenie spłaty kwoty należności rozkładanej na raty, a jego sytuacja finansowa
pozwala na spłatę tej należności, na następujących zasadach:

minimalna wpłata 50 % ceny sprzedaży płatna przed podpisaniem umowy a okres spłaty nie
dłuższy niż 5 lat (łącznie z pierwszą wpłatą).

WARUNKI:

Część należności rozłożona na raty roczne podlegać będzie oprocentowaniu w oparciu o rozporządzenie Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lutego 2012 roku w sprawie szczególnych warunków rozkładania na raty
należności z tytułu sprzedaży nieruchomości z zasobu własności Rolnej skarbu państwa oraz wysokości
oprocentowania rozłożonej na raty należności (Dz. U. poz. 208 z dnia 23.02.2012 roku) w wysokości stopy
dyskontowej stanowiącej stopę bazową ogłaszaną w komunikacie Komisji Europejskiej powiększoną o 1 punkt
procentowy. Obecnie oprocentowanie wynosi 2,83%.

Pozytywne rozpatrzenie wniosku nabywcy o rozłożenie ceny sprzedaży na raty uzależnione jest w
szczególności od spełnienia przez kandydata łącznie następujących warunków:
1. w przypadku nieruchomości rolnej w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nieruchomości przeznaczonych w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele związane z prowadzeniem gospodarki rolnej i
leśnej wraz z częściami składowymi lub przynależnościami — zobowiązanie się do utrzymywania nabywanej
nieruchomości zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki w celu wykonywania na niej działalności rolniczej;
2. nie posiadania zaległych zobowiązań finansowych wobec Agencji Nieruchomości Rolnych;
3. przedłożenia zabezpieczenia spłaty kwoty należności rozłożonej na raty oraz wykazania, że jego sytuacja
finansowa pozwala na spłatę tej należności.

Na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu
nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje:
1) spółdzielni produkcji rolnej władającej faktycznie zbywaną nieruchomością, której użytkowanie
ustanowione na rzecz tej spółdzielni wygasło na podstawie art. 16 ust. 2 z dniem 31 grudnia 1993
roku;
2) dzierżawcy zbywanej nieruchomości, jeżeli dzierżawa trwała faktycznie przez okres co najmniej
trzech lat;
Strona 2 z 3
3) zarządzającemu specjalną strefą ekonomiczną w odniesieniu do nieruchomości położonych
w granicach specjalnych stref ekonomicznych.

W przypadku nieskorzystania z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości przez podmiot uprawniony
lub w razie braku takiego podmiotu, sprzedaż nieruchomości nastąpi w trybie publicznego przetargu
ustnego (licytacja), z tym, że nieruchomości rolne podlegają w pierwszej kolejności sprzedaży w trybie
przetargu ograniczonego do podmiotów zgodnie z treścią art. 29 ust. 3b powołanej wyżej ustawy.

Na podstawie art. 29 ust. 4 powołanej wyżej ustawy Agencji przysługuje prawo pierwokupu na
rzecz Skarbu Państwa przy odsprzedaży nieruchomości przez nabywcę w okresie 5 lat od nabycia tej
nieruchomości od Agencji.

UWAGA:
Nieruchomości sprzedawane są na podstawie danych z ewidencji geodezyjnej. W przypadku
ewentualnego wznowienia granic, wykonanego na koszt i staraniem nabywcy – Agencja Nieruchomości
Rolnych nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości.
Wskazanie granic nieruchomości na gruncie przez geodetę może dokonać Agencja Nieruchomości
Rolnych, na koszt nabywcy.

Termin, miejsce i warunki uczestniczenia w przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości
w odrębnym ogłoszeniu.

Niniejszy wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości w terminie od 20.02.2017 roku do
07.03.2017 roku w sposób zwyczajowo przyjęty w Urzędzie Miasta i Gminy w Wołowie,
Dolnośląskiej Izbie Rolniczej we Wrocławiu, OT ANR we Wrocław, Sekcji Zamiejscowej
Gospodarowania Zasobem we Wrocławiu
, Sołectwie wsi Mikorzyce oraz na stronie
internetowej www..

Z informacjami o przedmiocie sprzedaży można się zapoznać w Sekcji Zamiejscowej
Gospodarowania Zasobem we Wrocławiu , Wrocław ul. Kunickiego 2 tel. 71 356 39 19 wew.
767


Marta Puławska tel. 071-35-63-919 wew.767 mpulawska@
Strona 3 z 3

Podobne ogłoszenia

OT Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, gmina Świątki, obręb Świątki, dz. 70

Lokalizacja: WARMIŃSKO-MAZURSKIE / olsztyński / Świątki
dzierżawa nierolna
Data publikacji: 2014-05-09
Powierzchnia: 0.9600 (ha)
Cena: (zł).

Filia w Suwałkach, SZGZ w Bielsku Podlaskim, woj. podlaskie, pow. bielski, gm. Bielsk Podlaski obręb Deniski dz. 593/1

Lokalizacja: PODLASKIE / bielski / Bielsk Podlaski
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2014-04-29
Powierzchnia: 6.31 (ha)
Cena: (zł).

OT Opole, gmina Zawadzkie, obręb Zawadzkie

Lokalizacja: OPOLSKIE / strzelecki / Zawadzkie
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2016-10-03
Powierzchnia: 0.77 (ha)
Cena: (zł).

OT Poznań, woj. wielkopolskie, gm. Kotlin ob. Parzew pow. od 15.9000 ha do 20.1500 ha

Lokalizacja: WIELKOPOLSKIE / jarociński / Kotlin
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2016-12-07
Powierzchnia: 20.1500 (ha)
Cena: (zł).

OT Rzeszów - woj. podkarpackie, pow. lubaczowski, gm. Narol, obr. Huta Różaniecka - pow. 0,47 ha

Lokalizacja: PODKARPACKIE / lubaczowski / Narol
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2016-06-15
Powierzchnia: 0.47 (ha)
Cena: (zł).

SGZ Opole, pow. brzeski, gm. Lewin Brzeski, obr. Sarny Małe

Lokalizacja: OPOLSKIE / brzeski / Lewin Brzeski
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2015-04-27
Powierzchnia: 0.7900 (ha)
Cena: (zł).

SZGZ Mikołów, zawierciański, Łazy, Grabowa

Lokalizacja: ŚLĄSKIE / zawierciański / Łazy
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2016-03-23
Powierzchnia: 5.6707 (ha)
Cena: (zł).

ANR OT Olsztyn, woj. warmińsko €“ mazurskie, gmina Kozłowo, obręb Januszkowo, dz. 8/6

Lokalizacja: WARMIŃSKO-MAZURSKIE / nidzicki / Kozłowo
sprzedaż nierolna
Data publikacji: 2016-06-16
Powierzchnia: 0.1400 (ha)
Cena: 13030 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W GORZOWIE WLKP., lubuskie, gorzowski, Lubiszyn, Baczyna, 0,1593 ha

Lokalizacja: LUBUSKIE / gorzowski / Lubiszyn
sprzedaż nierolna
Data publikacji: 2015-08-21
Powierzchnia: 0.1593 (ha)
Cena: 78700.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU, dolnośląskie, lubiński, Lubin, Osiek, 0,0467 ha

Lokalizacja: DOLNOŚLĄSKIE / lubiński / Lubin
sprzedaż nierolna
Data publikacji: 2017-02-07
Powierzchnia: 0.0467 (ha)
Cena: 40600.00 (zł).

OT Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, gmina Lipno, obręb Kolankowo, pow. 12.0544 ha.

Lokalizacja: KUJAWSKO-POMORSKIE / lipnowski / Lipno
sprzedaż nierolna
Data publikacji: 2014-11-13
Powierzchnia: 12.0544 (ha)
Cena: (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W GORZOWIE WLKP. FILIA W ZIELONEJ GÓRZE, lubuskie, żarski, Jasień, Lipsk Żarski, 13,7600 ha

Lokalizacja: LUBUSKIE / żarski / Jasień
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-11-10
Powierzchnia: 13.76 (ha)
Cena: 277400.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W OPOLU, opolskie, krapkowicki, Krapkowice, Steblów, 0,5128 ha

Lokalizacja: OPOLSKIE / krapkowicki / Krapkowice
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-10-22
Powierzchnia: 0.5128 (ha)
Cena: 9300.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W OPOLU, śląskie, zawierciański, Szczekociny, Przyłęk, 1,2257 ha

Lokalizacja: ŚLĄSKIE / zawierciański / Szczekociny
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-04-21
Powierzchnia: 1.2257 (ha)
Cena: 26000.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W RZESZOWIE, świętokrzyskie, kielecki, Morawica, Wola Morawicka, 0,1100 ha

Lokalizacja: ŚWIĘTOKRZYSKIE / kielecki / Morawica
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-11-04
Powierzchnia: 0.11 (ha)
Cena: 19830.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W RZESZOWIE, świętokrzyskie, konecki, Radoszyce, Radoszyce, 0,3800 ha

Lokalizacja: ŚWIĘTOKRZYSKIE / konecki / Radoszyce
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-06-01
Powierzchnia: 0.38 (ha)
Cena: 4850.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE FILIA W ŁODZI, łódzkie, wieluński, Ostrówek, Skrzynno, 0.3600 ha

Lokalizacja: ŁÓDZKIE / wieluński / Ostrówek
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2016-06-13
Powierzchnia: 0.36 (ha)
Cena: 7900.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE, mazowieckie, miński, Cegłów, Skupie, 0,5100 ha

Lokalizacja: MAZOWIECKIE / miński / Cegłów
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2017-01-17
Powierzchnia: 0.51 (ha)
Cena: 4500.00 (zł).

OT LUBLIN, woj. lubelskie, pow. hrubieszowski, gm. Mircze, obr. Szychowice RSP

Lokalizacja: LUBELSKIE / hrubieszowski / Mircze
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-10-30
Powierzchnia: 10.3418 (ha)
Cena: 195200 (zł).

OT LUBLIN, woj. lubelskie, pow. łukowski, gm. Wola Mysłowska, obr. Wilczyska

Lokalizacja: LUBELSKIE / łukowski / Wola Mysłowska
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-11-06
Powierzchnia: 0.57 (ha)
Cena: 12300 (zł).

OT LUBLIN, woj. lubelskie, pow. tomaszowski, gm. Susiec, obr. Kunki

Lokalizacja: LUBELSKIE / tomaszowski / Susiec
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-10-26
Powierzchnia: 0.53 (ha)
Cena: 6000 (zł).

OT Rzeszów, podkarpackie, jarosławski, Chłopice, Łowce

Lokalizacja: PODKARPACKIE / jarosławski / Chłopice
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-05-05
Powierzchnia: 0.74 (ha)
Cena: (zł).

OT Rzeszów - woj. podkarpackie, pow. przemyski, gm. Krzywcza, obr. Wola Krzywiecka

Lokalizacja: PODKARPACKIE / przemyski / Krzywcza
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2017-01-05
Powierzchnia: 0.4094 (ha)
Cena: (zł).

OT Rzeszów - woj. podkarpackie, pow. rzeszowski, gm. Sokołów Młp., obr. Nienadówka, Trzeboś, pow. 0.83 ha

Lokalizacja: PODKARPACKIE / rzeszowski / Sokołów Małopolski
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-11-04
Powierzchnia: 0.83 (ha)
Cena: 6586 (zł).