ZSI.WR.SZGZ.4240.2812.1.2812.2017.MŚ.484515 sprzedaż rolna ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU, dolnośląskie, wrocławski, Sobótka, Kunów, 0,7200 ha

Jesteś tutaj » Informacje o ANR » DOLNOŚLĄSKIE » wrocławski » Sobótka » ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU, dolnośląskie, wrocławski, Sobótka, Kunów, 0,7200 ha

ZSI.WR.SZGZ.4240.2812.1.2812.2017.MŚ.484515 sprzedaż rolna ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU, dolnośląskie, wrocławski, Sobótka, Kunów, 0,7200 ha

Data publikacji: 2017-02-20

Typ nieruchomości: rolna

Sprzedaż/dzierżawa/inne: sprzedaż

Powierzchnia (ha): 0.72

Cena (zł): 31300.00

Oddział Terenowy: OT Wrocław

Miejscowość/Obręb: Kunów

Wojewodztwo: DOLNOŚLĄSKIE

Powiat: wrocławski

Gmina: Sobótka

Opis:
Nieruchomość niezbudowana położenie - województwo dolnośląskie, powiat wrocławski, gmina Sobótka, obręb Kunów, nr działki: 11/4 o pow. ewid. 0,7200. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0,7200 w tym w użytkach rolnych (0,7200 o symbolu Ps). Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr 234823. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej.

Tytuł:
ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU, dolnośląskie, wrocławski, Sobótka, Kunów, 0,7200 ha

Numer oferty: ZSI.WR.SZGZ.4240.2812.1.2812.2017.MŚ.484515
ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU
SZGZ WE WROCŁAWIU


WR.SGZ.WR.4240.144.2017.MŚ.1.Wrocław, 08.02.2017r.termin wywieszenia wykazu: 20.02.2017 do 07.03.2017


Wykaz numer ZSI.WR.SGZ.4240.2812.1.2812.2017.MŚ
Agencja Nieruchomości Rolnych
OT Wrocław
działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu
nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 roku poz. 1491), dalej jako
„UoGNRSP”, ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jednolity: Dz. U.
z 2016 roku, poz. 2052), dalej jako „UoKUR”, ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 roku o wstrzymaniu sprzedaży
nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2016 roku
poz. 585), podaje do publicznej wiadomości, WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
stanowiących Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Wykaz obejmuje:

1.Nieruchomość rolną, niezabudowaną, obręb Kunów dz. 11/4 AM 1.
W skład nieruchomości wchodzi działka geodezyjnie położona w obrębie: Kunów, gmina Sobótka powiat
wrocławski, województwo dolnośląskie, dz. 11/4 AM 1
Ogólna powierzchnia nieruchomości wynosi: 0,7200 ha z czego:

Trwałe użytki zielone o pow. 0,7200 ha w klasie: PsIV -0,7200 ha
Powierzchnia nieruchomości w hektarach przeliczeniowych wynosi –0,5400 ha
Powyższe informacje podajemy na podstawie danych z ewidencji gruntów, które są zgodne z wewnętrzną ewidencja ANR.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 31 300,00 zł
cena sprzedaży nieruchomości jest ceną brutto- stawka VAT – ZW
Dla nieruchomości jest prowadzona Księga Wieczysta o numerze KW 234823 przez Sąd Rejonowy dla
Wrocławia Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Zgodnie z wypisem z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (Uchwała Nr XLIV/305/06 Rady Miejskiej w
Sobótce z dnia 19 maja 2006 r. (tekst jednolity DZ. Urz. Woj. Dolnośląskiego z dnia 28.11.2014 r. poz. 5099) działka nr
11/4 AM 1 ob. Kunów oznaczona jest symbolem R2. Dla terenów oznaczonych symbolem R 2 ustala się
przeznaczenie terenów na uprawy rolnicze lub zalesienia.

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Sobótka, zatwierdzonego Uchwałą
Nr VII/49/15 z dnia 24.04.2015 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Sobótka, działka nr 11/4 AM 1 ob. Kunów oznaczona jest symbolem Zk - obszar funkcjonalny przyrodniczo-
krajobrazowy.

UWAGA:

Zgodnie z pismem Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu, na działce nr 11/4 AM 1
Ob. Kunów istnieje możliwość występowania niezinwentaryzowanej sieci drenarskiej.

Z informacji uzyskanych od Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, wynika, że przedmiotowa
nieruchomość znajduje się poza historycznym układem ruralistycznym wsi Kunów ujętym w wykazie zabytków. Wszelkie
zagospodarowanie nieruchomości musi być zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi
Kunów –zarówno dla jednostek funkcjonalnych, w których położona jest przedmiotowa nieruchomość , jak też ze
szczególnymi ustaleniami dotyczącymi ochrony dziedzictwa kulturowego, plan wskazuje także istniejące, rozpoznane zabytki
archeologiczne, regulując kwestie ich ochrony i podając tryb postępowania w przypadku zainwestowania w ich obrębie.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, nie wnosi uwag co do zamiaru sprzedaży działki nr 11/4 AM
1 ob. Kunów. Właściciele działek sąsiadujących z powierzchniowymi wodami publicznymi zobowiązani są przestrzegać art. 27
i 28 Prawa wodnego z dnia 18 lipca 2001 r. Dz. U z 2012 r. poz. 145). Istniejące zbiorniki wodne i rowy należy pozostawić
w stanie aktualnym –nie mogą ulec zasypaniu.

Stan nieruchomości: do nieruchomości prowadzi droga gruntowa. Nieruchomość stanowi teren porośnięty trawą.

Cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż w dniu zawarcia umowy sprzedaży.
Środki finansowe z kredytów bankowych muszą wpłynąć na konto Agencji przed zawarciem umowy sprzedaży.

54-616 Wrocław, UL. Kunickiego 2, TEL. 71 356 39 19
Agencja – na wniosek kandydata na nabywcę może rozłożyć spłatę należności na roczne raty jeżeli, kandydat na
nabywcę przedłoży zabezpieczenie spłaty kwoty należności rozkładanej na raty, a jego sytuacja finansowa pozwala na spłatę
tej należności, na następujących zasadach:
- minimalna wpłata 10% ceny sprzedaży płatna przed podpisaniem umowy, a okres spłaty nie dłuższy niż 3 lata
(łącznie z pierwszą wpłatą),

WARUNKI:
Część należności rozłożona na raty roczne podlegać będzie oprocentowaniu w oparciu o rozporządzenie Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi z dnia 16 lutego 2012 roku w sprawie szczególnych warunków rozkładania na raty należności z tytułu
sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz wysokości oprocentowania rozłożonej na raty
należności (Dz. U. z 2012 r., poz. 208).

Pozytywne rozpatrzenie wniosku nabywcy o rozłożenie ceny sprzedaży na raty uzależnione jest w
szczególności od spełnienia przez kandydata łącznie następujących warunków:
1. w przypadku nieruchomości rolnej w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nieruchomości przeznaczonych w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego na cele związane z prowadzeniem gospodarki rolnej i leśnej wraz z częściami
składowymi lub przynależnościami — zobowiązania się do utrzymywania nabywanej nieruchomości zgodnie z zasadami
prawidłowej gospodarki w celu wykonywania na niej działalności rolniczej;
2. nieposiadania zaległych zobowiązań finansowych wobec Agencji Nieruchomości Rolnych;
3. przedłożenia zabezpieczenia spłaty kwoty należności rozłożonej na raty oraz wykazania, że jego sytuacja finansowa
pozwala na spłatę tej należności.

Zabezpieczeniem spłaty kwoty należności, może być co najmniej jedno z następujących zabezpieczeń: hipoteka; gwarancja
bankowa; poręczenie; weksel własny in blanco; poręczenie wekslowe; przewłaszczenie na zabezpieczenie; zastaw
rejestrowy; blokada środków pieniężnych na rachunku bankowym; ustanowienie pełnomocnictwa do dysponowania
rachunkiem bankowym; cesja praw z polisy ubezpieczeniowej; kaucja.

Na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu
Państwa, pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje:
1) spółdzielni produkcji rolnej władającej faktycznie zbywaną nieruchomością, której użytkowanie ustanowione na rzecz tej
spółdzielni wygasło na podstawie art. 16 ust. 2 z dniem 31 grudnia 1993 roku;
2) dzierżawcy zbywanej nieruchomości, jeżeli dzierżawa trwała faktycznie przez okres co najmniej trzech lat;
3) zarządzającemu specjalną strefą ekonomiczną w odniesieniu do nieruchomości położonych w granicach specjalnych
stref ekonomicznych.

W przypadku nieskorzystania z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości przez podmiot uprawniony lub w razie braku
takiego podmiotu, sprzedaż nieruchomości nastąpi w trybie publicznego przetargu ustnego (licytacja), z tym że
nieruchomości rolne podlegają w pierwszej kolejności sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego do podmiotów, zgodnie
z treścią art. 29 ust. 3b powołanej wyżej ustawy.

Na podstawie art. 29 ust. 4 powołanej wyżej ustawy Agencji przysługuje prawo pierwokupu na rzecz Skarbu Państwa
przy odsprzedaży nieruchomości przez nabywcę w okresie 5 lat od nabycia tej nieruchomości od Agencji.

UWAGA:
Nieruchomości sprzedawane są na podstawie danych z ewidencji geodezyjnej. W przypadku ewentualnego wznowienia
granic, wykonanego na koszt i staraniem nabywcy – Agencja Nieruchomości Rolnych nie ponosi odpowiedzialności za
ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości.
Wskazanie granic nieruchomości na gruncie przez geodetę może dokonać Agencja Nieruchomości Rolnych, na koszt
nabywcy.

Termin, miejsce i warunki uczestniczenia w przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 wyżej powołanej ustawy, sprzedaż nieruchomości rolnych przez Agencję może nastąpić, jeżeli w
wyniku tej sprzedaży łączna powierzchnia użytków rolnych:
1) będących własnością nabywcy nie przekroczy 300 ha oraz
2) nabytych kiedykolwiek z Zasobu przez nabywcę nie przekroczy 300ha.


Oddział Terenowy Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zawarcia umowy
sprzedaży jeżeli zajdą nowe, istotne okoliczności, w tym w szczególności nastąpi zmiana przeznaczenia gruntów,
nabywający nie wywiąże się z obowiązków wynikających z umów zawartych z Agencją.

UWAGA:
1. Zgodnie z oświadczeniem stron, w odniesieniu do przedmiotowej nieruchomości zastrzega się umowne prawa odkupu
wykonywane przez Agencję na rzecz Skarbu Państwa w okresie pięciu lat od dnia nabycia nieruchomości, z
ujawnieniem tego prawa w księdze wieczystej. Do wykonania prawa odkupu mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.
Prawo odkupu może zostać wykonane przez Agencją zarówno w odniesieniu do całej nieruchomości, jak i w odniesieniu
do poszczególnych jej części, niezależnie kto będzie wówczas właścicielem tej nieruchomości, gdy:
a)
nastąpiła zmiana przeznaczenia nieruchomości na cele nierolne w związku z uchwaleniem nowego miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, zmianą dotychczasowego planu albo wydaniem decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu,

54-616 Wrocław, UL. Kunickiego 2, TEL. 71 356 39 19
b)
w uchwalonym lub zmienionym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
nieruchomość ta została przewidziana na cele nierolne,
c)
podjęta została uchwała o przystąpieniu do uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, a zgodnie z projektem tego planu nieruchomość ma być przeznaczona na cele nierolne,
d)
podjęta została uchwała o przystąpieniu do uchwalenia lub zmiany studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, a zgodnie z projektem tego studium nieruchomość
przewidziana ma być na cele nierolne,
e) wojewoda lub starosta wszczął postępowanie o wydanie decyzji, na podstawie której nieruchomość podlegałaby
wywłaszczeniu albo z mocy prawa stałaby się własnością odpowiednio Skarbu Państwa lub jednostki samorządu
terytorialnego,
f)
ujawniony został fakt, iż w skład nieruchomości wchodzą złoża surowców naturalnych, które nie zostały
uwzględnione przy określaniu wartości tej nieruchomości na potrzeby ustalenia ceny sprzedaży,
g) nastąpiło lub ma nastąpić zbycie nieruchomości lub jej części przez Kupującego,
h) wydano decyzję o warunkach zabudowy (decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego) dotyczącą
lokalizacji elektrowni wiatrowej lub w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy lub w studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy wskazano konkretną lokalizację elektrowni
wiatrowej na przedmiotowej nieruchomości,
i)
nabyta nieruchomość wykorzystywana jest na inny cel, niż prowadzenie działalności rolniczej,
j)
prowadzona działalność rolnicza na nabytej nieruchomości nie jest wykonywana osobiście przez nabywcę.

Termin, miejsce i warunki uczestniczenia w przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości odrębnym ogłoszeniem.

Niniejszy wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości w terminie od 20.02.2017 roku do 07.03.2017 roku w
siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Sobótce , Dolnośląskiej Izby Rolniczej, Sołectwie wsi Kunów, OT ANR we
Wrocławiu, Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem we Wrocławiu oraz na stronie internetowej
www..

Z informacjami o przedmiocie sprzedaży można się zapoznać w ANR Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem we
Wrocławiu ul. Kunickiego 2, tel. (71) 356 39 19 wew. 742.Sporządziła: Małgorzata Świech


54-616 Wrocław, UL. Kunickiego 2, TEL. 71 356 39 19

Podobne ogłoszenia

SZGZ Olesno, pow. Myszków, gm. Myszków, ob. Mrzygłód, pow. 0,1554 ha

Lokalizacja: ŚLĄSKIE / myszkowski / Myszków
dzierżawa nierolna
Data publikacji: 2016-02-26
Powierzchnia: 0.1554 (ha)
Cena: (zł).

OT Gdańsk - woj. pomorskie, gm. Kwidzyn, obr. Licze

Lokalizacja: POMORSKIE / kwidzyński / Kwidzyn
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2016-03-17
Powierzchnia: 2.3600 (ha)
Cena: (zł).

OT Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, gmina Markusy, obręb Żółwiniec, działka nr 16 ( numer przed zmianą 35)

Lokalizacja: WARMIŃSKO-MAZURSKIE / elbląski / Markusy
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2016-04-04
Powierzchnia: 0.3000 (ha)
Cena: (zł).

OT Opole, miasto Mikołów, obręb Mokre, 3 kompleksy nieruchomości

Lokalizacja: ŚLĄSKIE / mikołowski / Mikołów
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2016-02-24
Powierzchnia: 41.3714 (ha)
Cena: (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE FILIA W ŁODZI, łódzkie, brzeziński, Brzeziny, Małczew, 3.1610 ha

Lokalizacja: ŁÓDZKIE / brzeziński / Brzeziny
sprzedaż nierolna
Data publikacji: 2015-02-17
Powierzchnia: 3.161 (ha)
Cena: 454500.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE, mazowieckie, wyszkowski, Zabrodzie, Adelin, 0,2250 ha

Lokalizacja: MAZOWIECKIE / wyszkowski / Zabrodzie
sprzedaż nierolna
Data publikacji: 2015-09-17
Powierzchnia: 0.225 (ha)
Cena: 40000.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU, dolnośląskie, wrocławski, Czernica, Kamieniec Wrocł., 8,7285 ha

Lokalizacja: DOLNOŚLĄSKIE / wrocławski / Czernica
sprzedaż przeznaczenie wielofunkcyjne
Data publikacji: 2015-08-24
Powierzchnia: 8.7285 (ha)
Cena: 340500.00 (zł).

OT Rzeszów - woj. świętokrzyskie, pow. jędrzejowski, gm. Sędziszów, obr. Łowinia - pow. łącz.0,5680ha

Lokalizacja: ŚWIĘTOKRZYSKIE / jędrzejowski / Sędziszów
sprzedaż przeznaczenie wielofunkcyjne
Data publikacji: 2015-02-20
Powierzchnia: 0.5680 (ha)
Cena: (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE FILIA W ŁODZI, łódzkie, radomszczański, Gidle, Ruda, 0.0700 ha

Lokalizacja: ŁÓDZKIE / radomszczański / Gidle
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-09-21
Powierzchnia: 0.07 (ha)
Cena: 500.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE, mazowieckie, miński, Mrozy, Dębowce, 0,3200 ha

Lokalizacja: MAZOWIECKIE / miński / Mrozy
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2017-01-27
Powierzchnia: 0.32 (ha)
Cena: 3400.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE, mazowieckie, siedlecki, Kotuń, Niechnabrz, 0,0800 ha

Lokalizacja: MAZOWIECKIE / siedlecki / Kotuń
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2016-06-27
Powierzchnia: 0.08 (ha)
Cena: 1200.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE, mazowieckie, szydłowiecki, Orońsko, Krogulcza Mokra, 0,5800 ha

Lokalizacja: MAZOWIECKIE / szydłowiecki / Orońsko
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-03-24
Powierzchnia: 0.58 (ha)
Cena: 16200.00 (zł).

OT Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, gmina Rozogi, obręb Suchorowiec, dz. 89

Lokalizacja: WARMIŃSKO-MAZURSKIE / szczycieński / Rozogi
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-11-06
Powierzchnia: 0.6300 (ha)
Cena: 15000 (zł).

OT Warszawa, woj. mazowieckie, pow. wyszkowski, gm. Rząśnik, obr. Rogóźno, działka nr 206/2 pow. 0,0507 ha

Lokalizacja: MAZOWIECKIE / wyszkowski / Rząśnik
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-08-27
Powierzchnia: 0.0507 (ha)
Cena: 12100.00 (zł).

OT Wrocław woj. DOLNOŚLĄSKIE gmina Prusice obręb Skokowa pow. 0,2800ha.

Lokalizacja: DOLNOŚLĄSKIE / trzebnicki / Prusice
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-01-15
Powierzchnia: 0.2800 (ha)
Cena: 14300 (zł).