ZSI.WR.SZGZ.4240.2813.1.2813.2017.MŚ.484615 sprzedaż rolna ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU, dolnośląskie, wrocławski, Sobótka, Olbrachtowice, 0,9600 ha

Jesteś tutaj » Informacje o ANR » DOLNOŚLĄSKIE » wrocławski » Sobótka » ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU, dolnośląskie, wrocławski, Sobótka, Olbrachtowice, 0,9600 ha

ZSI.WR.SZGZ.4240.2813.1.2813.2017.MŚ.484615 sprzedaż rolna ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU, dolnośląskie, wrocławski, Sobótka, Olbrachtowice, 0,9600 ha

Najpopularniejsze

Data publikacji: 2017-02-20

Typ nieruchomości: rolna

Sprzedaż/dzierżawa/inne: sprzedaż

Powierzchnia (ha): 0.96

Cena (zł): 49800.00

Oddział Terenowy: OT Wrocław

Miejscowość/Obręb: Olbrachtowice

Wojewodztwo: DOLNOŚLĄSKIE

Powiat: wrocławski

Gmina: Sobótka

Opis:
Nieruchomość niezbudowana położenie - województwo dolnośląskie, powiat wrocławski, gmina Sobótka, obręb Olbrachtowice, nr działek: 41 o pow. ewid. 0,6900, 58 o pow. ewid. 0,2700. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0,9600 w tym w użytkach rolnych (0,9600 o symbolu R). Nieruchomość ujawniona jest w księgach wieczystych nr 238016, 238016. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej.

Tytuł:
ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU, dolnośląskie, wrocławski, Sobótka, Olbrachtowice, 0,9600 ha

Numer oferty: ZSI.WR.SZGZ.4240.2813.1.2813.2017.MŚ.484615
ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU
SZGZ WE WROCŁAWIU


WR.SGZ.WR.4240.145.2017.MŚ.1.Wrocław, 08.02.2017r.termin wywieszenia wykazu: 20.02.2017 do 07.03.2017


Wykaz numer ZSI.WR.SGZ.4240.2813.1.2813.2017.MŚ
Agencja Nieruchomości Rolnych
OT Wrocław
działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu
nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 roku poz. 1491), dalej jako
„UoGNRSP”, ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jednolity: Dz. U.
z 2016 roku, poz. 2052 z późniejszymi zmianami), dalej jako „UoKUR”, ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 roku o
wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych
ustaw (Dz. U. z 2016 roku poz. 585), podaje do publicznej wiadomości, WYKAZ nieruchomości przeznaczonych
do sprzedaży stanowiących Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Wykaz obejmuje:

1.Nieruchomość rolną, niezabudowaną, obręb Olbrachtowice dz. 41, 58 AM 1
W skład nieruchomości wchodzą działki geodezyjnie położone w obrębie: Olbrachtowice, gmina Sobótka
powiat wrocławski, województwo dolnośląskie, dz. 41, 58 AM 1

Ogólna powierzchnia nieruchomości wynosi: 0,9600 ha z czego:

Grunty orne o pow. 0,96 ha w klasach: RIII a – 0,05 ha, RIII b-0,27 ha, RIV a-0,31 ha , RIV b-0,33 ha
Powierzchnia nieruchomości w hektarach przeliczeniowych wynosi –1,0520 ha
Powyższe informacje podajemy na podstawie danych z ewidencji gruntów, które są zgodne z wewnętrzną ewidencja ANR.
Uwaga: powyższa nieruchomość użytkowana jest przez bezumownego użytkownika.
Przyszły nabywca samodzielnie i na własny koszt będzie podejmował działania w celu objęcia nieruchomości w
posiadanie. Nie wystąpi ani nie będzie występował w przyszłości z żadnymi roszczeniami wobec sprzedającego

z tego tytułu.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 49 800,00 zł
cena sprzedaży nieruchomości jest ceną brutto- stawka VAT – ZW
Dla nieruchomości jest prowadzona Księga Wieczysta o numerze WR1K/00238016/2 przez Sąd Rejonowy dla
Wrocławia Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych.
Zgodnie z wypisem z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (Uchwała Nr XLIV/305/06 Rady Miejskiej w
Sobótce z dnia 19 maja 2006 r. (tekst jednolity DZ. Urz. Woj. Dolnośląskiego z dnia 28.11.2014 r. poz. 5099) działka
nr 41 obr. Olbrachtowice oznaczona jest symbolem R5- uprawy rolnicze. Natomiast działka
nr 58 obr. Olbrachtowice oznaczona jest symbolem R7 - uprawy rolnicze.

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Sobótka, zatwierdzonego Uchwałą
Nr VII/49/15 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Sobótka działki nr 41 i 58 AM 1 ob. Olbrachtowice oznaczone są symbolem R- obszar funkcjonalny
rolniczy.

UWAGA:

Zgodnie z pismem Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu działka nr 58 AM 1 Ob.
Olbrachtowice graniczy z rowem R-J 12 i w jej granicy istnieje możliwość występowania niezinwentaryzowanej sieci
drenarskiej. Natomiast działka nr 41 AM 1 ob. Olbrachtowice graniczy z rowem R-J 4, oraz istnieje możliwość występowania
na niej niezinwentaryzowanej sieci drenarskiej.
Przedmiotowe rowy wg ewidencji urządzeń stanowią urządzenia melioracji wodnych szczegółowych. Zgodnie z
art.77 ust.1 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz. U z 2012 r. poz. 145) utrzymanie urządzeń melioracji wodnych i
szczegółowych należy do zainteresowanych właścicieli gruntów, a jeżeli urządzenia te są objęte działalnością spółki wodnej
–do tej spółki wodnej.” W przypadku zmiany sposobu użytkowania gruntów odwadnianych przez rowy, ze sposobu
rolniczego na budowlany, następują zmiany warunków pracy tych rowów (występują znaczne spływy wód opadowych
krótkim okresie czasu). Dlatego też, należałoby rozważyć konieczność opracowania koncepcji przebudowy tych urządzeń
melioracyjnych, aby wyeliminować niekorzystny ich wpływ na tereny sąsiednie.


54-616 Wrocław, UL. Kunickiego 2, TEL. 71 356 39 19
Z informacji uzyskanych od Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, wynika, że przedmiotowa
nieruchomość znajduje się poza historycznym układem ruralistycznym wsi Olbrachtowice ujętym w wykazie zabytków.
Wszelkie zagospodarowanie nieruchomości musi być zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Olbrachtowice –zarówno dla jednostek funkcjonalnych, w których położona jest przedmiotowa
nieruchomość , jak też ze szczególnymi ustaleniami dotyczącymi ochrony dziedzictwa kulturowego, plan wskazuje także
istniejące, rozpoznane zabytki archeologiczne, regulując kwestie ich ochrony i podając tryb postępowania w przypadku
zainwestowania w ich obrębie.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu nie wnosi uwag co do zamiaru sprzedaży działek nr 41, 58 AM
1 ob. Olbrachtowice. Właściciele działek sąsiadujących z powierzchniowymi wodami publicznymi zobowiązani są przestrzegać
art. 27 i 28 Prawa wodnego z dnia 18 lipca 2001 r. Dz. U z 2012 r. poz. 145). Istniejące zbiorniki wodne i rowy należy
pozostawić w stanie aktualnym –nie mogą ulec zasypaniu.

Cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż w dniu zawarcia umowy sprzedaży.
Środki finansowe z kredytów bankowych muszą wpłynąć na konto Agencji przed zawarciem umowy sprzedaży.
Agencja– na wniosek kandydata na nabywcę może rozłożyć spłatę należności na roczne raty jeżeli, kandydat na
nabywcę przedłoży zabezpieczenie spłaty kwoty należności rozkładanej na raty, a jego sytuacja finansowa pozwala na spłatę
tej należności, na następujących zasadach:
- minimalna wpłata 10% ceny sprzedaży płatna przed podpisaniem umowy, a okres spłaty nie dłuższy niż 5 lat
(łącznie z pierwszą wpłatą),

WARUNKI:
Część należności rozłożona na raty roczne podlegać będzie oprocentowaniu w oparciu o rozporządzenie Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi z dnia 16 lutego 2012 roku w sprawie szczególnych warunków rozkładania na raty należności z tytułu
sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz wysokości oprocentowania rozłożonej na raty
należności (Dz. U. z 2012 r., poz. 208).

Pozytywne rozpatrzenie wniosku nabywcy o rozłożenie ceny sprzedaży na raty uzależnione jest w
szczególności od spełnienia przez kandydata łącznie następujących warunków:
1. w przypadku nieruchomości rolnej w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nieruchomości przeznaczonych w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego na cele związane z prowadzeniem gospodarki rolnej i leśnej wraz z częściami
składowymi lub przynależnościami — zobowiązania się do utrzymywania nabywanej nieruchomości zgodnie z zasadami
prawidłowej gospodarki w celu wykonywania na niej działalności rolniczej;
2. nieposiadania zaległych zobowiązań finansowych wobec Agencji Nieruchomości Rolnych;
3. przedłożenia zabezpieczenia spłaty kwoty należności rozłożonej na raty oraz wykazania, że jego sytuacja finansowa
pozwala na spłatę tej należności.

Zabezpieczeniem spłaty kwoty należności, może być co najmniej jedno z następujących zabezpieczeń: hipoteka; gwarancja
bankowa; poręczenie; weksel własny in blanco; poręczenie wekslowe; przewłaszczenie na zabezpieczenie; zastaw
rejestrowy; blokada środków pieniężnych na rachunku bankowym; ustanowienie pełnomocnictwa do dysponowania
rachunkiem bankowym; cesja praw z polisy ubezpieczeniowej; kaucja.

Na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu
Państwa, pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje:
1) spółdzielni produkcji rolnej władającej faktycznie zbywaną nieruchomością, której użytkowanie ustanowione na rzecz tej
spółdzielni wygasło na podstawie art. 16 ust. 2 z dniem 31 grudnia 1993 roku;
2) dzierżawcy zbywanej nieruchomości, jeżeli dzierżawa trwała faktycznie przez okres co najmniej trzech lat;
3) zarządzającemu specjalną strefą ekonomiczną w odniesieniu do nieruchomości położonych w granicach specjalnych
stref ekonomicznych.

W przypadku nieskorzystania z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości przez podmiot uprawniony lub w razie braku
takiego podmiotu, sprzedaż nieruchomości nastąpi w trybie publicznego przetargu ustnego (licytacja), z tym że
nieruchomości rolne podlegają w pierwszej kolejności sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego do podmiotów, zgodnie
z treścią art. 29 ust. 3b powołanej wyżej ustawy.

Na podstawie art. 29 ust. 4 powołanej wyżej ustawy Agencji przysługuje prawo pierwokupu na rzecz Skarbu Państwa
przy odsprzedaży nieruchomości przez nabywcę w okresie 5 lat od nabycia tej nieruchomości od Agencji.

UWAGA:
Nieruchomości sprzedawane są na podstawie danych z ewidencji geodezyjnej. W przypadku ewentualnego wznowienia
granic, wykonanego na koszt i staraniem nabywcy – Agencja Nieruchomości Rolnych nie ponosi odpowiedzialności za
ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości.
Wskazanie granic nieruchomości na gruncie przez geodetę może dokonać Agencja Nieruchomości Rolnych, na koszt
nabywcy.

Termin, miejsce i warunki uczestniczenia w przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 wyżej powołanej ustawy, sprzedaż nieruchomości rolnych przez Agencję może nastąpić, jeżeli w
wyniku tej sprzedaży łączna powierzchnia użytków rolnych:
1) będących własnością nabywcy nie przekroczy 300 ha oraz
2) nabytych kiedykolwiek z Zasobu przez nabywcę nie przekroczy 300ha.

54-616 Wrocław, UL. Kunickiego 2, TEL. 71 356 39 19


Oddział Terenowy Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zawarcia umowy
sprzedaży jeżeli zajdą nowe, istotne okoliczności, w tym w szczególności nastąpi zmiana przeznaczenia gruntów,
nabywający nie wywiąże się z obowiązków wynikających z umów zawartych z Agencją.

UWAGA:
1. Zgodnie z oświadczeniem stron, w odniesieniu do przedmiotowej nieruchomości zastrzega się umowne prawa odkupu
wykonywane przez Agencję na rzecz Skarbu Państwa w okresie pięciu lat od dnia nabycia nieruchomości, z
ujawnieniem tego prawa w księdze wieczystej. Do wykonania prawa odkupu mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.
Prawo odkupu może zostać wykonane przez Agencją zarówno w odniesieniu do całej nieruchomości, jak i w odniesieniu
do poszczególnych jej części, niezależnie kto będzie wówczas właścicielem tej nieruchomości, gdy:
a)
nastąpiła zmiana przeznaczenia nieruchomości na cele nierolne w związku z uchwaleniem nowego miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, zmianą dotychczasowego planu albo wydaniem decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu,
b)
w uchwalonym lub zmienionym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
nieruchomość ta została przewidziana na cele nierolne,
c)
podjęta została uchwała o przystąpieniu do uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, a zgodnie z projektem tego planu nieruchomość ma być przeznaczona na cele nierolne,
d)
podjęta została uchwała o przystąpieniu do uchwalenia lub zmiany studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, a zgodnie z projektem tego studium nieruchomość
przewidziana ma być na cele nierolne,
e) wojewoda lub starosta wszczął postępowanie o wydanie decyzji, na podstawie której nieruchomość podlegałaby
wywłaszczeniu albo z mocy prawa stałaby się własnością odpowiednio Skarbu Państwa lub jednostki samorządu
terytorialnego,
f)
ujawniony został fakt, iż w skład nieruchomości wchodzą złoża surowców naturalnych, które nie zostały
uwzględnione przy określaniu wartości tej nieruchomości na potrzeby ustalenia ceny sprzedaży,
g) nastąpiło lub ma nastąpić zbycie nieruchomości lub jej części przez Kupującego,
h) wydano decyzję o warunkach zabudowy (decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego) dotyczącą
lokalizacji elektrowni wiatrowej lub w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy lub w studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy wskazano konkretną lokalizację elektrowni
wiatrowej na przedmiotowej nieruchomości,
i)
nabyta nieruchomość wykorzystywana jest na inny cel, niż prowadzenie działalności rolniczej,
j)
prowadzona działalność rolnicza na nabytej nieruchomości nie jest wykonywana osobiście przez nabywcę.

Termin, miejsce i warunki uczestniczenia w przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości odrębnym ogłoszeniem.

Niniejszy wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości w terminie od 20.02.2017 roku do 07.03.2017 roku w
siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Sobótce , Dolnośląskiej Izby Rolniczej, Sołectwie wsi Olbrachtowice, OT ANR
we Wrocławiu, Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem we Wrocławiu oraz na stronie internetowej
www..

Z informacjami o przedmiocie sprzedaży można się zapoznać w ANR Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem we
Wrocławiu ul. Kunickiego 2, tel. (71) 356 39 19 wew. 742.

54-616 Wrocław, UL. Kunickiego 2, TEL. 71 356 39 19

Sporządziła: Małgorzata Świech


54-616 Wrocław, UL. Kunickiego 2, TEL. 71 356 39 19

Podobne ogłoszenia

Filia Koszalin - woj. zachodniopomorskie, gm. Czaplinek, obr. Rzepowo,o powierzchni 2,7100 ha.

Lokalizacja: ZACHODNIOPOMORSKIE / drawski / Czaplinek
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2016-03-21
Powierzchnia: 2.7100 (ha)
Cena: (zł).

OT Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, gmina Warlubie, obręb Warlubie, pow. 0.1300 ha.

Lokalizacja: KUJAWSKO-POMORSKIE / świecki / Warlubie
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2016-02-01
Powierzchnia: 0.1300 (ha)
Cena: (zł).

OT Gdańsk - woj. pomorskie, gm. Gardeja, obr. Krzykosy

Lokalizacja: POMORSKIE / kwidzyński / Gardeja
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2014-03-18
Powierzchnia: 1.1300 (ha)
Cena: (zł).

OT LUBLIN, woj. lubelskie, pow. chełmski, gm. Dorohusk, obr. Barbarówka

Lokalizacja: LUBELSKIE / chełmski / Dorohusk
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2016-09-23
Powierzchnia: 0.66 (ha)
Cena: (zł).

OT Lublin, woj. lubelskie, pow. krasnostawski, gm. Krasnystaw, obr. Zalesie

Lokalizacja: LUBELSKIE / krasnostawski / Krasnystaw
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2014-04-09
Powierzchnia: 1.71 (ha)
Cena: (zł).

OT Wrocław woj. DOLNOŚLĄSKIE gmina Żukowice obręb Czerna pow. 27,9434ha.

Lokalizacja: DOLNOŚLĄSKIE / głogowski / Żukowice
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2015-05-26
Powierzchnia: 27.9434 (ha)
Cena: (zł).

SGZ Opole, pow. brzeski, gm. Lewin Brzeski, obr. Sarny Małe

Lokalizacja: OPOLSKIE / brzeski / Lewin Brzeski
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2014-11-21
Powierzchnia: 0.7900 (ha)
Cena: (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU, dolnośląskie, oleśnicki, Syców, Stradomia Wierzchnia, 0,3193 ha

Lokalizacja: DOLNOŚLĄSKIE / oleśnicki / Syców
sprzedaż nierolna
Data publikacji: 2015-10-19
Powierzchnia: 0.3193 (ha)
Cena: 67600.00 (zł).

mazowieckie, wyszkowski, Długosiodło, Lipniak Majorat dz nr 235/1 - 0,05ha.

Lokalizacja: MAZOWIECKIE / wyszkowski / Długosiodło
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-11-14
Powierzchnia: 0.05 (ha)
Cena: 3200 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W GORZOWIE WLKP., lubuskie, słubicki, Rzepin, Serbów, 0,4559 ha

Lokalizacja: LUBUSKIE / słubicki / Rzepin
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2017-02-07
Powierzchnia: 0.4559 (ha)
Cena: 35020 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W LUBLINIE, lubelskie, lubartowski, Niedźwiada, Brzeźnica Leśna Kol., 0,3200 ha

Lokalizacja: LUBELSKIE / lubartowski / Niedźwiada
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-10-26
Powierzchnia: 0.32 (ha)
Cena: 2600.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE FILIA W ŁODZI, łódzkie, bełchatowski, Bełchatów, Podwody, 0.1225 ha

Lokalizacja: ŁÓDZKIE / bełchatowski / Bełchatów
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-10-21
Powierzchnia: 0.1225 (ha)
Cena: 2600.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE FILIA W ŁODZI, łódzkie, zduńskowolski, Zduńska Wola, Piaski, 0.0800 ha

Lokalizacja: ŁÓDZKIE / zduńskowolski / Zduńska Wola
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2016-09-06
Powierzchnia: 0.08 (ha)
Cena: 800.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU, dolnośląskie, strzeliński, Przeworno, Karnków, 5,8200 ha

Lokalizacja: DOLNOŚLĄSKIE / strzeliński / Przeworno
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-06-25
Powierzchnia: 5.82 (ha)
Cena: 324500.00 (zł).

OT LUBLIN, woj. lubelskie, pow. biłgorajski, gm. Potok Górny, obr. Lipiny Dolne

Lokalizacja: LUBELSKIE / biłgorajski / Potok Górny
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2016-07-15
Powierzchnia: 0.39 (ha)
Cena: (zł).

OT Lublin, woj. lubelskie, pow.krasnostawski, gm.Kraśniczyn, obr.Stara Wieś

Lokalizacja: LUBELSKIE / krasnostawski / Kraśniczyn
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-04-01
Powierzchnia: 0.17 (ha)
Cena: 1700 (zł).

OT Rzeszów - woj. małopolskie, pow.bocheński, gm.Bochnia , obr.Bogucice - pow.2.18 ha

Lokalizacja: MAŁOPOLSKIE / bocheński / Bochnia
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-11-26
Powierzchnia: 2.18 (ha)
Cena: 29800 (zł).

OT Rzeszów - woj. podkarpackie, pow. strzyżowski, gm. Strzyżów, obr. Bonarówka, Żarnowa, pow. 0.59 ha

Lokalizacja: PODKARPACKIE / strzyżowski / Strzyżów
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-04-03
Powierzchnia: 0.59 (ha)
Cena: 3449 (zł).

SZGZ Olesno, pow. Namysłów, gm. Pokój, ob. Domaradzka Kuźnia, pow. 1,8100 ha

Lokalizacja: OPOLSKIE / namysłowski / Pokój
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-07-10
Powierzchnia: 1.8100 (ha)
Cena: 40000 (zł).