OL.SGZ.KO.4240.17.2017.LZ.2 sprzedaż rolna OT Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, gmina Kętrzyn, obręb Langanki, dz. 26/2

Jesteś tutaj » Informacje o ANR » WARMIŃSKO-MAZURSKIE » kętrzyński » Kętrzyn » OT Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, gmina Kętrzyn, obręb Langanki, dz. 26/2

OL.SGZ.KO.4240.17.2017.LZ.2 sprzedaż rolna OT Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, gmina Kętrzyn, obręb Langanki, dz. 26/2

Sławomir Izdebski: Prawo łowieckie będzie zmienione!

Data publikacji: 2017-02-20

Typ nieruchomości: rolna

Sprzedaż/dzierżawa/inne: sprzedaż

Powierzchnia (ha): 0.2995

Cena (zł): 19800

Oddział Terenowy: OT Olsztyn

Możliwe przeznaczenie: Tereny rolnicze

Miejscowość/Obręb: Langanki

Wojewodztwo: WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Powiat: kętrzyński

Gmina: Kętrzyn

Odległość od lok.:
 Interesujący obiekt Odległośćdroga krajowa11-100kmmiasto11-100kmstacja kolejowa11-100km

Opis:
Nieruchomość zlokalizowana jest w miejscowości Langanki, położonej w odległości około 14 km od pobliskiego miasta, powiatowego Kętrzyn. Nieruchomość sąsiaduje z terenami zabudowy mieszkalnej wsi, z drogą gminną wewnętrzną oraz terenami rolnymi. Działka nr 26/2 o regularnym kształcie zbliżonym do wydłużonego trapezu. Teren działki w części był użytkowany rolniczo, w części nieużytkowany, porośnięty trawami, nieogrodzony. W środkowej części działki przy granicy północnej znajduje się woda stojąca tzw. sadzawka. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi gminnej, gruntowej, wewnętrznej, w terenie słabo przejezdnej dz. nr 155. Działka nieuzbrojona w urządzenia infrastruktury technicznej lecz w zasięgu uzbrojenia w sieć energetyczną i sieć wodociągową od strony istniejącej zabudowy, lecz od strony drogi dojazdowej brak uzbrojenia.

Tytuł:
OT Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, gmina Kętrzyn, obręb Langanki, dz. 26/2

Numer oferty: OL.SGZ.KO.4240.17.2017.LZ.2


ODDZIAŁ TERENOWY W OLSZTYNIE
SEKCJA ZAMIEJSCOWA GOSPODAROWANIA
ZASOBEM W KORSZACH
KORSZE@ANR.GOV.PL.
OL.SGZ.KO.4240.17.2017.LZ .2 Korsze, dn. 02 luty 2017 roku
AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH
ODDZIAŁ TERENOWY W OLSZTYNIE
działając na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 roku o wstrzymaniu sprzedaży
nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2016
r., poz. 585), art. 28 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami
rolnymi Skarbu Państwa (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1491) oraz rozporządzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży
nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków obniżenia
ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz stawek szacunkowych gruntów (Dz.
U. z 2012 r. poz. 540), podaje do publicznej wiadomości
WYKAZ
nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, pochodzącej ze
zlikwidowanego Państwowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Rolnej w Nakomiadach,

położonej na terenie gminy Kętrzyn, powiat kętrzyński, woj. warmińsko – mazurskie, przeznaczonej do
sprzedaży.


Opis nieruchomości
Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie nr 0023 Langanki, gmina
Kętrzyn oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 26/2 o powierzchni ogólnej 0,2995
ha, z czego:

- pastwiska trwałe – 0,2995 ha, klasy gleb: V,
w tym 0,2995 ha użytków rolnych.
Nieruchomość gruntowa w działce nr 26/2 zlokalizowana jest w miejscowości Langanki, położonej w
odległości około 14 km od pobliskiego miasta, powiatowego Kętrzyn. Nieruchomość sąsiaduje z
terenami zabudowy mieszkalnej wsi, z drogą gminną wewnętrzną oraz terenami rolnymi. Działka nr 26/2
o regularnym kształcie zbliżonym do wydłużonego trapezu. Teren działki w części był użytkowany
rolniczo, w części nieużytkowany, porośnięty trawami, nieogrodzony. W środkowej części działki przy
granicy północnej znajduje się woda stojąca tzw. sadzawka. Działka posiada bezpośredni dostęp do
drogi gminnej, gruntowej, wewnętrznej, w terenie słabo przejezdnej dz. nr 155. Działka nieuzbrojona w
urządzenia infrastruktury technicznej lecz w zasięgu uzbrojenia w sieć energetyczną i sieć wodociągową
od strony istniejącej zabudowy, lecz od strony drogi dojazdowej brak uzbrojenia. Możliwość wykonania
podłączenia do sieci infrastruktury technicznej należy uzgodnić z dysponentami danych sieci.
Agencja sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji
gruntów i budynków, wydanymi przez Starostę Powiatu kętrzyńskiego. Nabywający zobowiązany będzie
do złożenia oświadczenia, w notarialnej umowie sprzedaży, że nie będzie występował z żadnymi
roszczeniami wobec Sprzedającego z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz
ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wskaże
inną powierzchnię, niż jest to oznaczone w dokumentach wyżej wymienionych. Okazanie punktów
granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Kupującego.
W V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kętrzynie dla działki nr 26/2 położonej w obrębie
Langanki, na terenie gminy Kętrzyn prowadzona jest księga wieczysta KW Nr OL1K/00021816/5.
Zgodnie z zaświadczeniem Wójta Gminy Kętrzyn, znak: RGG.6724.73.2016 z dnia 12 września 2016
roku w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego Gminy Kętrzyn obowiązującym
do dnia 31 grudnia 2003 r. grunty w obrębie Langanki oznaczone w ewidencji gruntów nr działki
26/2
p
ołożone były na wyodrębnionym obszarze oznaczonym L 1 MU - strefa zabudowy mieszkalno-
11-430 Korsze, Ul. Wojska Polskiego 41A, TEL. 89 7542620, FAX 89 7542633
us
ługowej z możliwością uzupełnień, a
pozostałe grunty leżały na terenach przeznaczonych na
cele
r
olne .
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kętrzyn zatwierdzone
uchwałą Rady Gminy Kętrzyn Nr XXVII/142/2001 z dnia 28 marca 2001 r. ze zmianami zatwierdzonymi
Uchwałą Nr XXVIII/173/2005 z dnia 26 stycznia 2005 r. dla gruntów w obrębie Langanki oznaczonych
nr działki 26/2 w
części p
rzewiduje rozbudowę funkcji MR – tereny o dominacji zabudowy zagrodowej,
a
dla pozostałych gruntów z działki przewiduje przeznaczenie rolne.
W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kętrzyn na w/w terenie
nie figurują udokumentowane złoża kruszywa naturalnego.
Gmina Kętrzyn nie prowadzi praz nad dokonaniem zmian w obowiązującym Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kętrzyn.
Grunty oznaczone nr działki 26/2 w obrębie Langanki nie są położone w obszarze chronionego
krajobrazu, rezerwacie przyrody i nie leżą na terenach objętych ochroną „Natura 2000”.
Dla ww. działki nie wydano decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i nie wydano decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego i działka ta nie figuruje w założonej przez Wójta Gminy Kętrzyn
zarządzeniem Nr 18/2013 z 08-05-2013 r. ewidencji zabytków Gminy Kętrzyn. W/w działka położona
jest przy drodze wewnętrznej, stanowiącej własność Gminy Kętrzyn.
Rada Gminy Kętrzyn w dniu 19 grudnia 2007 roku podjęła uchwałę Nr XV/82/2007 w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kętrzyn,
obejmującego teren całej gminy. Obecnie trwają prace nad sporządzeniem projektu planu.
Opracowywana koncepcja mpzp Gminy Kętrzyn dla gruntów oznaczonych nr działki 26/2 w obrębie
Langanki p
rzewiduje funkcję RMN- t ereny zabudowy zagrodowej, nieruchomości rolne. Ostateczne
przeznaczenie terenu będzie określał miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, po jego
uchwaleniu i wejściu w życie uchwały.
Zgodnie z pismem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie, znak: WSI.403.274.2016.AD
z dnia 25 maja 2016 r. działka nr 26/2 obręb 0023 Langanki, gmina Kętrzyn nie występuje w
granicach obszaru Natura 2000, obszaru chronionego krajobrazu ani rezerwatu przyrody.
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie pismem z dnia 25.05.2016 r. znak:
IZAR.5136.262.2016.bs poinformował, że a działce nr 26/2 obręb 0023 Langanki nie znajdują się
stanowiska archeologiczne oraz obiekty wpisane do rejestru zabytków, bądź znajdujące się w
wojewódzkiej ewidencji zabytków. W przypadku przedmiotowej nieruchomości mają zastosowanie
przepisy art. 32 i 33 ustawy o ochronie zabytków o piece nad zabytkami (Dz. U. z 2004 r. Nr 162 poz.
1568 ze zm.). Dlatego wszelka działalność inwestycyjna na przedmiotowym terenie powinna być
poprzedzona archeologicznymi badaniami powierzchniowymi w ramach AZP.
Zgodnie z informacją udzieloną przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Rejon Dróg Wojewódzkich
w Kętrzynie pismem z dnia 03.06.2016 r. znak: RDW.K/P-DM/L/4001/44/2016 wynika, że działka nr
26/2 w obrębie 0023 Langanki nie graniczy z pasem drogowym drogi administrowanej przez ww.
zarząd i nie jest planowana na niej żadna inwestycja związana z drogami wojewódzkimi czy
powiatowymi.
Zgodnie z informacją udzieloną przez Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie, Rejonowy
Oddział w Mrągowie wynika, że w obrębie Langanki na działce nr 26/2 występuje zbieracz drenarski.
Wody płynące wymagające wydzielenia geodezyjnego nie występują.
C
ena wywoławcza nieruchomości wynosi 19.800,00 zł ( słownie: dziewiętnaście tysięcy osiemset
złotych). W cenie uwzględniono koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.
2
Sprzedaż nieruchomości będzie dokonana w oparciu o przepisy ustawy o gospodarowaniu
nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.
Agencja może rozłożyć spłatę należności na roczne raty, na okres nie dłuższy niż 5 lat (łącznie
z I wpłatą), jeżeli przed zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości nabywca wpłaci co
najmniej 10% jej ceny i przedłoży zabezpieczenie spłaty kwoty należności rozłożonej na raty,
a jego sytuacja finansowa pozwala na spłatę tej należności.

Warunki sprzedaży nieruchomości z rozłożeniem ceny sprzedaży na raty reguluje:
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lutego 2012 roku, w sprawie szczegółowych
warunków rozkładania na raty należności z tytułu sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej
Skarbu Państwa oraz wysokości oprocentowania rozłożonej na raty należności (Dz. U. z 2012 roku poz.
208).
Zgodnie z art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu
nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jednolity z 2016r. , poz. 1491) sprzedaż nieruchomości
rolnej przez Agencję może nastąpić, jeżeli w wyniku tej sprzedaży łączna powierzchnia użytków rolnych:
1) będących własnością nabywcy nie przekroczy 300 ha oraz
2) nabytych kiedykolwiek z Zasobu przez nabywcę nie przekroczy 300 ha.
Przy ustalaniu powierzchni użytków rolnych:
1) będących przedmiotem współwłasności uwzględnia się powierzchnię nieruchomości rolnych
odpowiadających udziałowi we współwłasności takich nieruchomości, a w przypadku współwłasności
łącznej uwzględnia się łączną powierzchnię nieruchomości rolnych stanowiących przedmiot
współwłasności:
2) do powierzchni tej wlicza się powierzchnię użytków rolnych, które zostały nabyte z Zasobu, a
następnie zbyte, chyba że zbycie nastąpiło na cele publiczne, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
Zgodnie z art. 29b ust. 1 powołanej wyżej ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu
nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U. Z 2016 r., poz. 1491) każdy nabywca nieruchomości
Zasobu przed zawarciem umowy sprzedaży składa oświadczenie o pochodzeniu środków
finansowych na ten cel oraz że nie zawarł umowy przedwstępnej na zbycie tej
nieruchomości.
Osoba, która złożyła nieprawdziwe oświadczenie podlega odpowiedzialności karnej za
składanie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim
klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie
fałszywego oświadczenia.
Na podstawie art. 29 ust. 4 powołanej wyżej ustawy Agencji przysługuje prawo pierwokupu
nieruchomości
na rzecz Skarbu Państwa przy odsprzedaży nieruchomości przez Nabywającego w
okresie 5 lat, licząc od dnia nabycia od Agencji.
Agencja zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zawarcia umowy sprzedaży , jeżeli zajdą nowe,
istotne okoliczności, w tym w szczególności nastąpi zmiana przeznaczenia gruntów, nabywający nie
wywiąże się z obowiązków wynikających z umów zawartych z Agencją.
Termin, miejsce i warunki uczestniczenia w przetargu zostaną podane do publicznej
wiadomości odrębnym ogłoszeniem.
Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w Oddziale
Terenowym Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem
w Korszach, ul. Wojska Polskiego 41A, pok. Nr 7 tel. (89) 754-26-20 lub (89) 754-26-31 w godz. od
8.00 do 14.00 każdego dnia roboczego.
Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na okres 14 dni poczynając od
dnia 20 lutego 2017 roku w miejscowości: Langanki, w siedzibie Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej
w Olsztynie, w siedzibie Oddziału Terenowego Biura Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w
Bartoszycach, w Urzędzie Gminy w Kętrzynie, w siedzibie Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości
3
Rolnych w Olsztynie, ul. Głowackiego 6 oraz w OT ANR w Olsztynie Sekcji Zamiejscowej
Gospodarowania Zasobem w Korszach, ul. Wojska Polskiego 41A.
Otrzymują z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń:
1. Urząd Gminy w Kętrzynie,
2. Sołtys wsi Langanki,
3. W-MIR w Olsztynie, ul. Lubelska 43A,
4. W-MiR Biuro w Bartoszycach, ul. Hubalczyków 2,
5. ANR OT w Olsztynie, ul. Głowackiego 6,
6. ANR OT w Olsztynie SZGZ w Korszach, ul. Wojska Polskiego 41 A.
4

Podobne ogłoszenia

ANR OT w Olsztynie, nieruchomość położona w woj. warm-maz., gm. Małdyty, obręb Leśnica, działka nr 33/15.

Lokalizacja: WARMIŃSKO-MAZURSKIE / ostródzki / Małdyty
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2015-10-08
Powierzchnia: 0.33 (ha)
Cena: (zł).

OT Gdańsk - woj. pomorskie, gm. Czarna Dąbrówka, obr. Mikorowo

Lokalizacja: POMORSKIE / bytowski / Czarna Dąbrówka
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2015-02-24
Powierzchnia: 10.4200 (ha)
Cena: (zł).

OT Gdańsk - woj. pomorskie, gm. Ryjewo, obr. Jałowiec

Lokalizacja: POMORSKIE / kwidzyński / Ryjewo
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2017-01-27
Powierzchnia: 2.3200 (ha)
Cena: (zł).

OT Opole, gmina Skoroszyce, obręb Czarnolas

Lokalizacja: OPOLSKIE / nyski / Skoroszyce
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2016-02-05
Powierzchnia: 3.3960 (ha)
Cena: (zł).

OT Opole, woj. opolskie, pow. namysłowski, gm. Świerczów, obr. Kuźnica Dąbrowska

Lokalizacja: OPOLSKIE / namysłowski / Świerczów
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2016-10-24
Powierzchnia: 9.2300 (ha)
Cena: (zł).

OT Rzeszów, woj. świętokrzyskie, pow. wloszczowski, gm. Radków, obr. Kwilina - pow. łączna 1.6264 ha

Lokalizacja: ŚWIĘTOKRZYSKIE / włoszczowski / Radków
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2014-10-01
Powierzchnia: 1.6264 (ha)
Cena: (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE FILIA W ŁODZI, łódzkie, brzeziński, Jeżów, Leszczyny, 0,1921 ha

Lokalizacja: ŁÓDZKIE / brzeziński / Jeżów
sprzedaż nierolna
Data publikacji: 2015-11-02
Powierzchnia: 0.1921 (ha)
Cena: 20900.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE FILIA W ŁODZI, łódzkie, łowicki, Łowicz, Zawady, 5.4300 ha

Lokalizacja: ŁÓDZKIE / łowicki / Łowicz
sprzedaż nierolna
Data publikacji: 2014-10-06
Powierzchnia: 5.43 (ha)
Cena: 49300.00 (zł).

ODZIAŁ TERENOWY W GDAŃSKU, pomorskie, kwidzyński, Ryjewo, Barcice, 0,8954 ha

Lokalizacja: POMORSKIE / kwidzyński / Ryjewo
sprzedaż nierolna
Data publikacji: 2016-11-07
Powierzchnia: 0.8954 (ha)
Cena: 57.440 (zł).

SGZ Opole, pow. strzelecki, gm. Strzelce Opolskie, obr. Strzelce Opolskie

Lokalizacja: OPOLSKIE / strzelecki / Strzelce Opolskie
sprzedaż nierolna
Data publikacji: 2014-03-13
Powierzchnia: 0.0903 (ha)
Cena: 138000 (zł).

SZGZ Olesno, pow. Olesno, gm. Lasowice Wlk, ob. Trzebiszyn, pow. 2,7656 ha

Lokalizacja: OPOLSKIE / kluczborski / Lasowice Wielkie
sprzedaż nierolna
Data publikacji: 2014-06-03
Powierzchnia: 2.7656 (ha)
Cena: 518000 (zł).

OT Rzeszów - woj. świętokrzyskie, pow. jędrzejowski, gm. Sobków, obr. Lipa - pow. łącz.1,67ha

Lokalizacja: ŚWIĘTOKRZYSKIE / jędrzejowski / Sobków
sprzedaż przeznaczenie wielofunkcyjne
Data publikacji: 2015-03-27
Powierzchnia: 1.67 (ha)
Cena: (zł).

SZGZ Olesno, pow. Lubliniec, gm. Koszęcin, ob. Koszęcin, o pow. 0,0387 ha

Lokalizacja: ŚLĄSKIE / lubliniecki / Koszęcin
sprzedaż przeznaczenie wielofunkcyjne
Data publikacji: 2014-02-19
Powierzchnia: 0.0387 (ha)
Cena: 8700 (zł).

ANR O/T Warszwa, woj. mazowieckie, pow. ciechanowski, gmina Glinojeck

Lokalizacja: MAZOWIECKIE / ciechanowski / Glinojeck
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-02-19
Powierzchnia: 1.6501 (ha)
Cena: 12.950 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W OPOLU, opolskie, opolski, Turawa, Kotórz Mały, 1,0600 ha

Lokalizacja: OPOLSKIE / opolski / Turawa
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-03-02
Powierzchnia: 1.06 (ha)
Cena: 37000.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W POZNANIU, wielkopolskie, wągrowiecki, Skoki, Rejowiec, 1,1483 ha

Lokalizacja: WIELKOPOLSKIE / wągrowiecki / Skoki
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-10-21
Powierzchnia: 1.1483 (ha)
Cena: 20400.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU, dolnośląskie, trzebnicki, Zawonia, Tarnowiec, 0,3336 ha

Lokalizacja: DOLNOŚLĄSKIE / trzebnicki / Zawonia
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-09-21
Powierzchnia: 0.3336 (ha)
Cena: 116500.00 (zł).

OT LUBLIN, woj. lubelskie, pow. łukowski, gm. Wola Mysłowska, obr. Ciechomin

Lokalizacja: LUBELSKIE / łukowski / Wola Mysłowska
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-02-27
Powierzchnia: 0.13 (ha)
Cena: 1580 (zł).

OT Rzeszów - woj. świętokrzyskie, pow. jędrzejowski, gm. Imielno, obr. Bełk - pow. łącz.0,41ha

Lokalizacja: ŚWIĘTOKRZYSKIE / jędrzejowski / Imielno
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-05-21
Powierzchnia: 0.41 (ha)
Cena: (zł).

OT Wrocław woj. DOLNOŚLĄSKIE gmina Kłodzko obręb Łączna pow. 1,3000ha.

Lokalizacja: DOLNOŚLĄSKIE / kłodzki / Kłodzko
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-11-17
Powierzchnia: 1.3000 (ha)
Cena: 39800 (zł).

SZGZ Mikołów, śląskie, pszczyński, Pawłowice, Warszowice

Lokalizacja: ŚLĄSKIE / pszczyński / Pawłowice
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-10-01
Powierzchnia: 5.3203 (ha)
Cena: 152000 (zł).